Anh ñaønh bieán maát.

£
## c «
«« «« «
«« ««
«
«
«ˆ« .
«j
ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« .
======================
&
ˆ« _«ˆ« __««ˆ .
_«ˆ« ˆ«=l
«
Vuõ thaønh An

Neáu
Neáu

xa
yeâu

em
em

laø
laø

yeâu
xa

em
em

anh cuõng
anh cuõng

ñaønh
ñaønh

bieán maát
bieán maát

£ «
«
«
««« «« ««« «« «««
##
«
«
œ»»»
»
œ
«
ˆ
«
œ
»
»
œ
Œ
»
«
ˆ
»»
» »
«««ˆ ˆ« ˆ««« ˆ« ˆ««« =l
««˙«
l
=========================
&
£
thoâi
thoâi

Anh bieán maát
Anh bieán maát

thoâi
thoâi

ñeå
ñeå

traû
traû

laïi
laïi

em
em

cuoäc
cuoäc

soáng
töï
soáng thaûnh

«« «« « «
## ««
£
«« ««£ ««
««« «ˆ« ««« «
Œ
«
ˆ
˙
«
«
«
«
=========================
&
_«ˆ« _««ˆ _««ˆ l
_ˆ««
_ˆ«« __«««ˆ
_ˆ«« «ˆ __«««ˆ =l
do
thôi

ñeå
ñeå

traû
traû

laïi
laïi

em
em

nieàm vui
ñôïi
ngaøy thaùng tuyeät

chôø
vôøi

giaác moäng
ñoâi maét ngôøi

£ «
£ «
##
«
«
«
«
«
«

«
«
Œ
««ˆ #ˆ«« «ˆ«
«« ˆ«««=l
«
«
«
«
««j
«
«
«
ˆ
«_««
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
«
«
=========================
&
l
l
«
«
ˆ« ˙«
˙«
_ˆ« _«ˆ
_ˆ« .
coøn

xanh
xinh


töôi

Traû laïi
Traû laïi

em
em

cuoäc soáng
lôøi noùi

yeân vui
ñôn sô

vôùi
vôùi

tieáng
taám

##
œ»»»
œ»»» œ»»
‰ ««ˆ« ˆ«««
œ
.
»
œ
»
»
œ
œ
»
»
»
»
«
»
«
«
»
» » »
=========================
&
l »
=l
_««ˆ .
_«j
«ˆ _««ˆ
£
cöôøi
loøng

Traû laïi
Traû laïi

vôøi vôïi
roäng môû

em
em

moäng öôùc nôi
voïng ngoùng xa

xa
xoâi

Ñöôøng töông
Moät
töông

£
## œ»»
œ
œ
J
»
»
«« «
»»
œ»» œ»»»
‰ »»
œ»»»
Jœ»»»
œ»» .
ˆ« «ˆ«
»
=========================
&
»
=l
l
lai
lai

roäng phôi
ñaày aùnh

phôùi
saùng

eâm
vui

moät soá phaän
haïnh phuùc thaät

böôùc
böôùc

thong
ñi

dong ñöôøng
treân ñöôøng

em
hoa

aám
aám

## «« £« « «
««ˆ« ««« «

««˙« Ó
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ«
ˆ«
«
ˆ
˙
«
«
=========================
&
l
l
=”
_«ˆ« _ˆ«« _««ˆ _««ˆ
anh thaät
anh moät

loøng caàu chuùc cho
loøng caàu chuùc cho

em.
em.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful