AÙo luïa Haø Ñoâng.

thô : Nguyeân Sa
nhaïc : Ngoâ Thuïy Mieân

«« . «« œ» «« «««
«
b c ««ˆ« «««
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« »» ˆ« =
«
«ˆ« l
«ˆ« ˆ«« l ˆ« j
======================
&
«ˆ l l «ˆ« . «j
ˆ« «j
ˆ« __«««ˆ «j
ˆ« l ˙« .

««« «« «« « «« «« « «« «
««
«« «« «
«« «
b
ˆ
«
«
˙
.
ˆ
.
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
«ˆ« ˆ« l «ˆ« . _«« ««j
«
«
ˆ« l ˙« .
=========================
&
ˆ«
j
ˆ
l
«
j
«ˆ «ˆ _«j
«ˆ l
Naéng Saøi

goøn

anh ñi maø

yeâu

maøu aùo aáy

chôït

ñoâng

Anh vaãn

voâ

cuøng

Anh vaãn

nhôù em ngoài ñaây toùc

quanh

Linh hoàn

anh

voäi vaõ veõ

cöûa

Em chôït

ñeán

chôït ñi

maùt

cuøng

Bôûi vì

Anh

em maëc aùo

luïa Haø

vaãn

yeâu

maøu aùo aáy

voâ

Maø muøa

thu

daøi laém ôû chung

Baøy voäi

vaõ vaøo trong hoàn môû

«« . « «« «« ««
««« «««ˆ ««ˆ «« «« « ««j
««˙« .
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
=========================
& b __«««˙ .
l
l
l
«
«
«
ˆ«
ˆ« __«ˆ« ˆ«
__««ˆ __ˆ«« «ˆ __«j
««ˆ « __«««ˆ ˆ« l
«
ngaén

«« ««
«« ««
œ»»» . ««j
«« ««« «« .
œ
»
œ
J
»
œ
J
œ
b ««
»
»
»
»
ˆ
j
˙
.
»
œ
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«
ˆ« ««ˆ l ˆ« «j
» ˆ« j
» »» l
l
=========================
&
ˆ« »» »»
˙« .
chaân

dung

««
.
«« «« ««ˆ . «« œ»
œ»»» »»œ œ»» . ««j
»
œ
˙
»
b
œ
»
œ
»
»
»
˙
.
«
ˆ« »» » » l »
ˆ« ˆ« l « j
ˆ« »» ««ˆ« ««ˆ« l
» l »
=========================
&
anh vaãn bieát

Trôøi chôït möa chôït naéng chaúng vì

«« «« «
«« « « «
««ˆ« «««ˆ «««ˆ . «« «« « « «« .
b ««˙« .
«
«
ˆ
«
.
l
ˆ
l
˙
«
ˆ
l
ˆ« #_ˆ«j
j
=========================
&
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ« __«ˆ« __««ˆ
j
« __«««ˆ __«j
««ˆ l
ñaâu

Nhöng sao

ñi maø khoâng baûo gì nhau

Ñeå anh

goïi

tieáng thô buoàn voïng

«« «« « « œ « ««
«
«
«
b
«
ˆ« «««ˆ l «ˆ« . «j
«
«
«
«
«
«
ˆ« »»» «ˆ« ««ˆ« l
«ˆ« _«««ˆ l «ˆ« . j
ˆ« _««j
ˆ
j
˙
.
«
«
«
=========================
& __«««˙ .
l
ˆ
«
_««ˆ
«

««« «« «« « «« «« « «« «
««« «« «« « «« «« « ««
b ««˙« .
«ˆ ˆ« . « j
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ« ˆ« l «˙« .
ˆ« «ˆ l ˆ« . «j
ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« l
=========================
&
ˆ«
j
ˆ« j
l
laïi

Em

ôû

ñaâu

hôõi muøa thu

toùc

ngaén

Giöõ hoä

anh

maøu aùo

luïa Haø

««« ««
««
««
«« Jœ» »œ ««j
b
ˆ
«
Œ ”
ˆ
.
«
ˆ
ˆ
w
«
«
«
ˆ« »» »»
j
«˙« .
=========================
&
l
l
l ˙« .
ñoâng

Anh vaãn

yeâu maøu aùo aáy

cuøng

Anh vaãn

yeâu

maøu aùo

voâ

aáy

cuøng

Anh vaãn

Em

ôi.

yeâu

maøu aùo aáy

voâ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful