HGM1599/2002 ID intern unic: 299658 Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor Publicat : 20.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 174-176 MODIFICAT HG140 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.166 HG145 din 25.02.10, MO33/05.03.10 art.199 HG866 din 01.08.07, MO112-116/03.08.07 art.886 NOTĂ: La punctul 4 din hotărîre şi în textul Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei”, la cazul gramatical corespunzător prin HG140 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.166 În tot textul Hotărîrii, sintagma "Ministerul Economiei" se substituie prin sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului" la cazul respectiv prin HG638 din 05.06.06, MO91-94/16.06.06 art.688 1. Se desemnează: Serviciul Vamal drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la exportul mărfurilor (certificate de forma “A”, “CT-1”, “EUR.1”), cu eliberarea certificatelor de origine supleante la punerea în circulaţie liberă a mărfurilor, anterior introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi plasate sub supraveghere vamală în baza unui certificat de origine preferenţial, precum şi cu verificarea certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale la import. Certificatele de origine preferenţiale la export forma “CT-1” vor fi eliberate de Serviciul Vamal începînd cu 1 ianuarie 2008; [Pct.1 al.2) modificat prin HG140 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.166] Camera de Comerţ şi Industrie drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”). [Pct.1 în redacţia HG866 din 01.08.07, MO112-116/03.08.07 art.886] [Pct.1 în redacţia HG638 din 05.06.06, MO91-94/16.06.06 art.688] 2. Se aproba Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor (se anexează). [Pct.3-4 excluse prin HG638 din 05.06.06, MO91-94/16.06.06 art.688; pct.(5)-(6) devi pct.(3)(4)] 3. Ministerul Finanţelor şi Serviciul Vamal, în termen de două luni, vor asigura implementarea prevederilor articolului 127 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201). [Pct.3 modificat prin HG140 din 29.02.12, MO42-45/02.03.12 art.166] 4. Se pune în sarcina Ministerul Economiei să verifice şi să monitorizeze implementarea prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Contrasemnată: Vasile TARLEV art Nr : 1755

documentul care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor şi care este eliberat de organul ţării exportatoare abilitat în conformitate cu legislaţia naţională. regulile de origine vor fi administrate într-o manieră coerentă. autoritatea împuternicită va respecta următoarele principii: regulile de origine. 1599 din 13 decembrie 2002 Ştefan Odagiu Zinaida Grecianîi Ion Morei REGULAMENTUL cu privire la regulile de origine a mărfurilor I. de distorsiune sau perturbare a schimburilor comerciale şi nu vor necesita îndeplinirea unor condiţii care să nu aibă legătură cu fabricarea sau prelucrarea mărfii în cauză.este valoarea în vamă a mărfurilor folosite în producţie la momentul importului. inclusiv containere şi alte instalaţii de transport.este preţul plătit pentru marfa producătorului în ţara în care a avut loc ultima prelucrare sau transformare. 1599. altfel de energie. precum şi mijloace de transport. Mărfuri . În sensul prezentului Regulament prin reguli de origine preferenţiale se vor înţelege actele legislative şi normative cu aplicare generală folosite pentru a determina dacă mărfurile vor beneficia de un tratament preferenţial în cadrul schimburilor comerciale. 2. În absenţa unui astfel de document de transport la bază se va lua factura.mărfurile care sînt expediate simultan de către un exportator către destinatar sau sînt transportate în baza aceluiaşi document de transport care acoperă transportarea acestora de la exportator către destinatar. inclusiv specificaţiile relative la criteriul de transformare relevante criteriului de prelucrare suficientă. Criteriile negative sînt . regulile de origine nu vor fi utilizate ca instrument de politică comercială. Preţul de uzină (ex-works) . valoarea mărfurilor va fi primul preţ achitat pentru acele mărfuri în ţara unde a avut loc prelucrarea. energie electrică. regulile de origine aplicate importurilor şi exporturilor nu vor fi restrictive. REGULILE DE ORIGINE PREFERENŢIALE 1.ţara în care mărfurile au fost obţinute integral sau au fost supuse unei prelucrări suficiente. DEFINIŢII GENERALE Ţara de origine a mărfurilor . regulile de origine vor avea la bază un criteriu standard pozitiv. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. gaze naturale. Prelucrarea suficientă . În cazul în care această valoare este necunoscută şi nu poate fi determinată. denumit de regulă comerţ liber. energie termică. Încărcătură .orice bun mobil: obiecte şi alte valori. imparţială şi rezonabilă. inclusiv valori valutare (valuta străină şi moneda naţională în numerar.Viceprim-ministru. Certificat de origine . Acord cu privire la comerţul liber . În aplicarea regulilor de origine preferenţiale.reprezintă un criteriu conform căruia ţara de origine a mărfurilor va fi considerată ţara unde a avut loc ultima prelucrare sau transformare substanţială a mărfii pe măsură săconfere acesteia un caracter individual. clar definite. uniformă. II. regulile de origine nu vor crea (prin ele însăşi) efecte restrictive. 13 decembrie 2002. Nr. cu excepţia oricărui mijloc de transport folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri.reprezintă contracte interstatale între două sau mai multe state în baza cărora acestea îşi acordă acces preferenţial pe piaţă. documente de plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedănaţională). Acest preţ include valoarea materialelor folosite minus impozitele interne care au fost rambursate sau ar putea fi rambursate după export. ministrul economiei Ministrul finanţelor Ministrul justiţiei Chişinău. decît acelea aplicate pentru a determina dacă o marfă este de origine naţională şi nu produc discriminări între ţări. Valoarea mărfurilor .

părul. plantele şi produsele vegetale crescute sau recoltate în această ţară. Termenul "animale" folosit în acest alineat şi următoarele două include toate animalele vii. minieră. păsările. nisipurile naturale. solul natural. care nu sînt prevăzute în alineatele unuşase. Acestea cuprind mineralele brute. cu condiţia căfaptele şi contextul în care au fost efectuate rămîn comparabile. colectate în acea ţară şi care pot servi numai pentru recuperarea materiilor prime. cît de curînd posibil. minereurile de metale. ciupercile şi plantele vii recoltate în aceastăţară. Atunci cînd la fabricarea mărfii au participat două sau mai multe ţări. agricolă. deciziile judiciare şi administrative cu aplicare generală referitoare la regulile de origine preferenţiale trebuie publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. sămînţa şiîngrăşămîntul organic. zăcămintele minerale şi alte substanţe naturale. . lîna. Acestea cuprind produsele obţinute din animale vii fără prelucrare ulterioară. dar nu mai tîrziu de 150 zile. precum şi mărfurile care nu mai pot fi folosite. Criteriile prelucrării suficiente a mărfii sînt: modificarea poziţiei tarifare în nomenclatorul de mărfuri la nivel de primele patru cifre în urma prelucrării acesteia. fie ca parte a procedurii de clarificare a unui criteriu standard pozitiv sau în cazurile deosebite în care nu este necesară o determinare pozitivă a originii. dacă după prelucrarea mărfurilor importate în Republica Moldova. legumele. gazul natural. deşeurile şi rebuturile provenite de la operaţiile de fabricaţie şi prelucrate. Ţara de origine a mărfurilor este considerată ţara. marfa prelucrată exportată este încadrată în altă poziţie din Nomenclatorul de mărfuri. decît cea la care era clasificată marfa importată. părţi ale materiei prime restabilite în această ţară din articole care nu mai pot servi destinaţiei lor iniţiale sau nu mai pot fi recuperate sau reparate. 6. incinerare şi prelucrarea apelor reziduale. şi numai dacă în contextul unor revizuiri la care se face referire la punctul următor nu se adoptă o decizie contrară. produsele rezultate din pescuitul maritim şi alte produse extrase din mare de către vasele acestei ţări sau închiriate de către aceasta dincolo de apele teritoriale. chimică. moluştele. Acestea cuprind toată vegetaţia. reglementările.permise. de rafinare. lutul. produsele rezultate din vînătoarea şi pescuitul practicate pe teritoriul ţării respective. bacteriile şi viruşii. toate informaţiile de natură confidenţială sau care vor fi furnizate cu titlu confidenţial în vederea aplicării regulilor de origine preferenţiale. 3. reptilele. plantele marine. produsele fabricate la bordul navelor prelucrătoare. petrolul brut. Certificatele de origine preferenţiale a mărfurilor se eliberează de către autoritatea împuternicită a Republicii Moldova în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare. inclusiv mamiferele. Evaluările trebuie făcute publice. vor fi tratate strict confidenţial şi nu vor fi divulgate fărăautorizarea expresă a persoanei sau Guvernului ce le-a furnizat. articolele colectate în această ţară care nu mai pot servi destinaţiei lor iniţiale şi nici nu pot fi reparate sau restabilite şi care pot fi folosite pentru restabilirea unor părţi a materiei prime. în care marfa a fost obţinută integral sau a fost supusă prelucrării suficiente în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. mărfurile fabricate în ţară exclusiv din produsele specificate în paragrafele de mai sus. pietrele. operaţiile în construcţii. după ce o astfel de cerere va fi formulată. la cerere. inclusiv sarea brută. zăpada şi gheaţa naturală. Aceste operaţii de producere sau prelucrare acoperă prelucrarea industrială. 5. crustaceele. în exclusivitate din pescuitul maritim şi produsele extrase din mare. Modelele certificatelor de origine preferenţiale sînt stabilite conform prevederilor acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte. extrase pe teritoriul acestei ţări sau în apele ei teritoriale. cu excepţia cazului în care divulgarea va fi solicitată în contextul unei proceduri judiciare sau control fiscal. Evaluările privind originea sînt valabile pentru o perioada de 3 ani. copacii. 4. incluzînd laptele. Vor fi considerate drept mărfuri deplin obţinute într-o anumită ţară: animalele vii ce s-au născut şi au fost crescute în această ţară. informaţiile confidenţiale nu se vor dezvălui decît dacă acest lucru este cerut în cadrul procedurilor judiciare sau controalelor fiscale. originea mărfurilor se determină în baza regulii prelucrării suficiente. incluzînd fructele. noile reguli de origine sau modificările acestora nu vor fi aplicate retroactiv. mierea de albine. hotărîrile administrative în ceea ce priveşte determinarea originii preferenţiale vor putea fi revizuite pe cale judiciară de către instanţele de judecată competente care vor putea modifica sau anula această hotărîre. apa minerală obţinută. mineralele de bitum. evaluările privind originea vor fi furnizate. alte substanţe brute. ouăle. sulfurile minerale brute. În baza acestui criteriu originea este acordată. produsele obţinute din animale vii în această ţară.

Condiţiile de aplicare a acestei reguli sînt următoarele: Înştiinţarea prealabilă a organului vamal al ţării importatoare despre divizarea mărfurilor demontate sau neasamblate în cîteva partide. l) aplicarea sau imprimarea mărcilor. n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi. ca o marfă unitară. este imposibil de a o expedia într-un singur lot. în cazul în care. livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către organele vamale a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot. cutii. la dorinţa declarantului. înălbirea parţială sau totală. 11. înlăturarea prafului. conform legislaţiei naţionale. b) pentru mărfurile fabricate . etichetelor. ulei. introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal. punerea în borcane. scoaterea sîmburilor si dezghiocarea fructelor. saci. La aplicarea metodei criteriului procentual vor fi luate în considerare următoarele valori: a) pentru mărfurile importate . j) cernerea.confirmînd documentar divizarea greşită a mărfii. lăzi. h) cojirea. 8. fixarea pe plăci sau carton şi toate celelalte operaţiuni simple de împachetare. piesele de schimb şi instrumentele folosite pentru maşini. livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator. e) operaţiuni simple de vopsire sau lustruire. chiar de diferite tipuri. livrarea tuturor partidelor într-o ţară. c) spălarea. d) călcarea sau presarea textilelor. g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr. de asemenea. k) simpla îmbuteliere.valoarea impozabilă la import sau în cazul mărfurilor de origine nedeterminată. 10. precum şi înştiinţarea despre divizarea mărfurilor în cîteva partide ca urmare a erorii sau destinării incorecte . b) operaţiuni de desfacere şi asamblare a ambalajelor. anexîndu-se specificarea detaliată a fiecărei părţi şi indicîndu-se codurile mărfurilor conform Nomenclatorului de mărfuri. valoarea şi ţara de origine a mărfurilor ce fac parte din fiecare partidă. modificarea valorii mărfii în cazul cotei procentuale a valorii mărfurilor sau a proceselor efectuate local pentru fabricarea mărfii (regula ad valorem). nucilor şi legumelor. m) amestecarea simplă a produselor. dacă în condiţiile de producere sau transportare este imposibilă livrarea lor printr-o partidă. f) decorticarea. precum şi marfa divizată în loturi din greşeală. primul preţ plătit pentru acestea pe teritoriul ţării în care au fost produse. indicîndu-se cauzele acestei divizări şi specificîndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii. La cererea declarantului. şlefuirea şi lustruirea cerealelor şi orezului. simpla măcinare sau simpla tăiere. dacă partida este divizată în cîteva partide în urma unei greşeli sau destinării incorecte) pot fi examinate. asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole). livrată în mai multe loturi. clasificarea. curăţarea. În vederea aplicării prevederilor punctului 9 trebuie respectate următoarele condiţii: înştiinţarea prealabilă a organelor vamale despre divizarea mărfii în loturi. Vor fi considerate minime şi nu vor satisface criteriile prelucrării suficiente următoarele operaţii şi procese efectuate individual sau în combinaţie: a) operaţiuni de păstrare pentru a asigura că produsele rămîn în stare bună în timpul transportului şi depozitării. sortarea. o) combinaţia din două sau mai multe operaţiuni specificate în sub-paragrafele (a) la (n). cu indicarea cauzelor unei asemenea divizări. din motive de producţie sau de transportare. trierea. 7. i) ascuţirea. 9. aparate sau . vopsea sau alte substanţe. Accesoriile. acoperirea cu oxid.preţul de uzină sau preţul la export. trebuie să fie asamblate şi să fie considerată o singură marfă: marfa în stare demontată sau incompletă. ciuruirea. p) sacrificarea animalelor. flacoane. conform Nomenclatorului de mărfuri şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de origine. logotipurilor şi a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambalajele acestora. confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfii în cîteva partide.executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii. La determinarea ţării de origine a mărfurilor demontate sau neasamblate (livrate prin cîteva partide.

unor operaţii şi procese minime de producţie. produsele constituind o singură partidă de transport. Serviciul Vamal aplică preferinţe tarifare pentru mărfurile originare din zonele economice libere amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. La determinarea ţării de origine a mărfii. conform listei din punctul 7 al prezentului Regulament şi Listei prelucrărilor sau transformărilor simple care nu atribuie produsului obţinut caracteristici ce l-ar deosebi esenţial de marfa iniţială şi care se consideră insuficiente pentru acordarea statutului de produs originar din zonele economice libere. dacă. dacă corespund cel puţin uneia dintre următoarele cerinţe: a) intervine schimbarea poziţiei mărfii (codului de clasificare) în Nomenclatorul mărfurilor. 13. Documentul care atestă originea mărfurilor din zonele economice libere este Declaraţia producătorului. pot fi transportate prin alte teritorii. cu condiţia.3 la prezentul Regulament. conform căreia marfa nu va fi transportată pe teritoriul ţării terţe. Declaraţia producătorului este un act întocmit de producătorul rezident al zonelor economice libere în care acesta indică originea mărfurilor produse. exportatorul a pus în circulaţie liberă aceste mărfuri sau le-a cedat unei persoane fizice sau juridice. b) costul mărfurilor declarate pentru export depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona economică liberă din cauza creşterii cu peste 35 la sută a ponderii cheltuielilor proprii. mărfurile au fost introduse pentru participare la expoziţie. cu condiţia prezentării dovezilor organelor vamale că: exportatorul a introdus şi a expus aceste mărfuri în Republica Moldova. trebuie luat în considerare doar ambalajul care se vinde cu amănuntul. aparatului sau vehiculului în cauză. Nu vor fi considerate originare din zona economică liberă mărfurile supuse pe teritoriul acesteia. sînt considerate produse originare. maşinilor. beneficiază de tratamentul preferenţial stabilit în baza acordurilor cu privire la comerţul liber. 14. Produsele introduse pe teritoriul Republicii Moldova sub formă de colete mici. cu excepţia cazurilor cînd o asemenea transportare nu este posibilă din cauza situaţiei geografice a acesteia. 16.vehicule vor avea originea maşinii. de către persoane fizice către persoane fizice sau care fac parte din bagajul personal al acestora. 162.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. cu indicarea poziţiei tarifare. la nivelul unuia din primele patru semne. 164. utilajului şi instrumentelor utilizate în producerea sau prelucrarea mărfurilor. Se consideră originare din zona economică liberă mărfurile produse integral în condiţiile prevăzute de articolul 20 din Legea nr. conform anexei nr. cu condiţia ca aceste mărfuri să prezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta din momentul ce sînt declarate ca îndeplinind condiţiile necesare pentru a beneficia de preferinţe conform legislaţiei în vigoare şi din momentul ce nu există nici o îndoială în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii. termice.1 la prezentul Regulament. descrierea şi valoarea comercială a materiei prime utilizate la producerea mărfurilor. produse cu respectarea regulilor de origine prevăzute în prezentul Regulament şi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. inclusiv cu prezentarea calculului cotei procentuale a valorii modificate. La determinarea originii mărfurilor nu se va lua în calcul originea energiei electrice. reîncărcare sau altă operaţiune destinată să le păstreze în condiţii bune. conform anexei nr. dacă este cazul transportării sau depozitării temporare pe aceste teritorii. Mărfurile originare din ţara exportatoare destinate expoziţiilor organizate pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior lansate în circulaţie liberă. fără a se cere prezentarea unui certificat de origine a mărfurilor introduse. că acestea sînt importate şi corespund după caracteristicile sale echipamentului în cauză. Importurile cu caracter ocazional şi care constau numai din mărfuri de uz personal sau familial al destinatarului sau călătorilor sînt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial. precum şi mărfurile prelucrate suficient în această zonă. descrierea şi valoarea comercială a mărfurilor produse. 161. şi mărfurile nu sînt folosite în alte scopuri. Livrarea mărfurilor din ţara de origine se va efectua în baza regulii transportării directe. prin natura şi cantitatea lor. Declaraţia producătorului este prezentată organului vamal împreună cu documentele . 163. ambalajul va avea originea mărfii ambalate. a poziţiei tarifare. 12. este evident că nu sînt destinate comercializării. cu condiţia ca bunurile sa rămînă sub supravegherea organelor vamale ale ţării de tranzit sau depozitate şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afara celor de descărcare. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. În scopul determinării originii mărfurilor şi atunci cînd se pretinde că are aceeaşi origine ca şi mărfurile ambalate şi acolo unde se aplică regula ad valorem. cu descrierea procesului de producere a mărfurilor pe teritoriul zonelor economice libere. Totuşi. 15. 165.

Agentul economic (întreprinderea) solicitant poartă responsabilitatea pentru . de asemenea. [Pct. 19. Fiecare dintre producătorii de mărfuri rezidenţi ai zonelor economice libere care importă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova mărfuri cu aplicarea preferinţelor tarifare vor fi supuşi. d) procura eliberată reprezentantului întreprinderii. amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. [Pct. în modul stabilit de autoritatea împuternicită.23 în redacţia HG866 din 01. b) licenţa sau autorizarea (în cazul exportului mărfurilor licenţiate sau cotate). autoritatea împuternicită va aplica prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte. în prealabil sau concomitent cu depunerea declaraţiei vamale. organul vamal o restituie solicitantului. MO33/05.10. unui control din partea organelor vamale.10. Autoritatea împuternicită perfectează şi eliberează certificate de origine a mărfurilor contra plată. Emiterea certificatelor de origine preferenţiale se va efectua de către autoritatea împuternicită în baza acordurilor cu privire la comerţul liber în vigoare la care Republica Moldova este parte.C. cel puţin o dată în an.161-166 introduse prin HG145 din 25. 201.199] III. Stabilirea originii mărfurilor produse în zonele economice libere.201 introdus prin HG145 din 25. 20. 23. c) certificatul de calitate eliberat de producător. 18. În sensul prezentului Regulament prin reguli de origine nepreferenţiale se vor considera actele legislative şi normative ale Republicii Moldova cu aplicabilitate generală în ceea ce priveşte determinarea ţării de origine a mărfurilor. conform căreia mărfurile produse pe teritoriul zonei economice libere sînt importate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. 5. 26.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.07.10 art. REGULI DE ORIGINE NEPREFERENŢIALE 17. Ministerul Economiei va monitoriza elaborarea şi implementarea procedurilor de atribuire a originii mărfurilor vizate. 27. şi e) actul de expertiză privind determinarea producătorului pentru noile genuri de activitate.07 art. responsabil de certificarea şi controlul originii mărfurilor şi de trecerea acestuia în evidenţa organului vamal. cu condiţia ca aceste reguli de origine să nu fie legate de regimuri comerciale preferenţiale. Modul şi procedura de aprobare şi evidenţă a declaraţiilor producătorului se stabilesc de către Serviciul Vamal. aplicate în conformitate cu prevederile Acordurilor O. PROCEDURA EMITERII CERTIFICATELOR DE ORIGINE PREFERENŢIALE ŞI NEPREFERENŢIALE 21.M. 6. La determinarea originii mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale nepreferenţiale.justificative. 25. mărimea căreia nu trebuie să depăşească costul serviciilor prestate. 7 şi 8 ale capitolului II al prezentului Regulament. MO33/05.08.10 art.199] IV. precum şi prevederile capitolului V al Legii nr. Certificatele de origine nepreferenţiale sînt eliberate. vor fi utilizate regulile de origine prevăzute în alineatele 2. taxelor antidumping şi taxelor compensatorii.03. împreună cu refuzul motivat în formă scrisă. 166. MO112-116/03.886] 24. În caz de respingere spre aprobare a declaraţiei producătorului. Regulile de origine nepreferenţiale vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică comercială. regulile de origine utilizate pentru achiziţii publice şi statisticile comerciale. Cererea urmează să fie însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova. măsurilor de salvgardare. Actul menţionat produce efecte juridice numai după aprobarea de către colaboratorul vamal. Temei pentru eliberarea certificatului de origine preferenţial este cererea completată de agentul economic exportator sau de reprezentantul său legal. În cazul aplicării unor măsuri specificate la punctul 2 al prezentului Regulament. cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate. ce confirmă dreptul de a perfecta documentele de export-import în numele întreprinderii. reglementărilor referitoare la marcajul originii şi restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii. cu respectarea regulilor de origine prevăzute în prezentul Regulament şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se va efectua cu respectarea prevederilor normelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.02. conform modelului specificat în anexa la prezentul Regulament.08.03. în scopul confirmării capacităţilor de producţie şi corectitudinii de stabilire a originii mărfurilor. [Pct.02. 22. Ele vor cuprinde. La eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la export.

Organele vamale ale Republicii Moldova (în continuare organele vamale) sînt abilitate cu dreptul verificării certificatului de origine a mărfurilor importate în Republica Moldova. Evidenţa certificatelor de origine eliberate este efectuată în versiunea electronică în conformitate cu modelele de certificate stabilite conform acordurilor de comerţ liber. precum şi a adreselor autorităţilorîmputernicite. [Pct. sau organelor competente ale ţării de origine a mărfii. În vederea notificării reciproce a specimenelor. nu se obţine un răspuns de la autoritatea împuternicită pentru eliberarea certificatelor de origine a ţării exportatoare sau răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauză sau a originii reale a mărfurilor. prezentate autorităţii împuternicite. la cererea scrisă a solicitantului. produse prin metoda tipografică şi numerotate. 33. aprobat de autorităţile împuternicite. în conformitate cu prevederile acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte şi legislaţia în vigoare. Blanchetele certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale sînt supuse unui regim special de evidenţă. ori de cîte . Dacă în termenele stabilite în acordurile de comerţ liber. 30. Autorităţile vamale ale Republicii Moldova înapoiază certificatul de origine sau o copie a lui autorităţilor împuternicite pentru eliberarea acestuia ţării exportatoare. în conformitate cu legislaţia în vigoare. pentru eliberarea neîntemeiată a certificatelor. Persoanele responsabile de perfectarea certificatelor de origine poartă răspundere. autorităţile vamale ale Republicii Moldova refuză acordarea preferinţelor prevăzute în acordurile de comerţ liber. MO91-94/16. Autoritatea împuternicită şi exportatorul sînt obligate să păstreze toate documentele ce confirmă originea mărfii nu mai puţin de trei ani de la data emiterii acestora. ştampilelor folosite şi a semnăturilor persoanelor abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor de origine. cu excepţia cazurilor cînd corectarea este efectuată în baza unei cereri scrise. d) declaraţia de export. solicitantul trebuie să prezinte raportul de expertiză întocmit de către autoritatea împuternicită.06. 32. Ele anexează la certificatul de origine nominalizat factura.33 în redacţia HG638 din 05. În certificatele de origine nu se admit corectări. cu excepţia cazurilor de forţămajoră. organul vamal al Republicii Moldova este în drept: să se adreseze organului împuternicit. indicînd. dacă este cazul. la care Republica Moldova este parte.veridicitatea documentelor şi datelor menţionate în ele. Certificatele sînt perfectate pe blanchete speciale. 39. b) certificatul de origine eliberat de autoritatea emitentă respectivă a statului exportator.06 art. În vederea stabilirii veridicităţii originii mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova. În cazurile necesare prezentării raportului de expertiză a originii mărfii. cu rugămintea motivată de a comunica date suplimentare sau de precizare.06. poate fi eliberat un duplicat pe o blanchetă nouă de certificat.. dacă aceasta a fost întocmită. 38. sau o copie a acestuia şi furnizează toate informaţiile ce au putut fi obţinute şi care sugerează că menţiunile făcute pe certificatul respectiv sînt inexacte. Controlul certificatelor de origine se efectuează prin sondaj sau. organele vamale vor menţine legături cu autorităţile statelor exportatoare. Certificatele de origine sînt perfectate şi autentificate în termen de 3 zile din momentul depunerii cererii. 36. să efectueze sau să solicite efectuarea expertizei mărfurilor importate. care a eliberat certificatul respectiv. prezentării mărfii şi a documentelor solicitate. avînd mărimea de 210x297 mm. organele vamale vor solicita prezentarea de către agentul economic a următoarelor documente necesare: a) contractul de vînzare-cumpărare. 35.06. PROCEDURA DE VERIFICARE A CERTIFICATELOR DE ORIGINE ŞI COOPERARE ADMINISTRATIVĂ 37. 28. motivele de fond sau de formă care justifică iniţierea unei anchete. În cazurile apariţiei unor dubii privind originea mărfii sau a datelor ce se conţin în certificatul de origine.688] 34. 40. Certificatele de origine pot fi anulate în cazurile în care există motive întemeiate. cu menţiunea DUPLICAT. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului de origine. cu filigrane şi alte tipuri de semne de protecţie aplicate blanchetelor certificatelor de origine care întrunesc condiţiile obligatorii de neadmitere a unor posibile falsificări. c) documentele de însoţire a mărfii. includerea intenţionată a datelor eronate în certificatele de origine. 31. ştergeri etc. 29. V. depuse de solicitant şi corectarea fiind autentificată prin stampilă şi semnătura persoanei autorizate.

Observaţii ale autorităţilor competente Remarks of a Competent Authority 6. Numărul şi natura ambalajelorDenumirea mărfurilorNumber & Tupe of Packing Goods name 10.03.07. b) pune la dispoziţie Ministerul Economiei informaţiile relevante procedurilor practicate de acestea. Informaţii privind transportul Information of transport CERTIFICAT nr.2 la Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor CERTIFICAT DE ORIGINE A MĂRFURILOR CERTIFICATE OF GOODS ORIGIN 1. country) 4. MO33/05. În acest scop. ţara) Consignee (name. Activitatea autorităţilor împuternicite cu eliberarea certificatelor de origine va fi supravegheată de către Ministerul Economiei. address. 45. 7.1 introdusă prin HG145 din 25. 44. autorităţile împuternicite vor: a) prezenta trimestrial Ministerul Economiei raport referitor la activitatea de eliberare a certificatelor de origine pe perioada vizată.08. b) compare datele conţinute în certificatele de origine cu datele reale caracteristice mărfii livrate. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ÎMPUTERNICITE CU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ORIGINE 42. autorităţile vamale ale Republicii Moldova au suspiciuni întemeiate în legătură cu autenticitatea documentului sau cu exactitatea informaţiilor referitoare la originea reală a mărfurilor importate. Toate informaţiile comunicate în baza acestui capitol vor fi confidenţiale şi folosite doar pentru scopuri vamale şi fiscale. Destinatar (denumirea. MO112-116/03. Exportator (denumirea. Numărul şi data facturilor Invoice Nr.ori. Criteriul unităţi de de măsurăGross origineOrigi weight or other n criteria measurement units 11. [Anexa nr.10 art. crt. ţara) Exporter (name. Emis în ţara Issued in country__________________________________________ 5. # Nr. 43. 3. adresa completă. În cazul apariţiei unor dubii din partea autorităţilor relevante a unei ţări.10. c) facă recomandări autorităţilor împuternicite privind înlăturarea neregulilor depistate în determinarea originii mărfii de către autoritatea împuternicită. Ministerul Economiei va fi în drept să: a) efectueze controlul certificatelor de origine eliberate de către autoritatea împuternicită.1 abrogată prin HG866 din 01. Nr. Marcarea coletelor Packing & Marking 8. acestea sînt în drept să se adreseze după informaţii suplimentare la autoritatea împuternicită din Republica Moldova. 41.1 [Anexa nr.199] Anexa nr.& date . adresa completă.07 art. care a eliberat certificatul de origine respectiv sau la Ministerul Economiei. În scopul realizării controlului menţionat în punctul 43. address. country) 2.886] anexa nr. Greutatea brută sau alte 9.CERTIFICAT nr.08.02. VI. d) să propună Guvernului spre realizare măsuri concrete de înlăturare a unor nereguli practicate în activitatea autorităţilor împuternicite.

semnătura şi ştampila autorităţilor Semnătura şi competentePlace. data. date.3 introdusă prin HG145 din 25.3 [Anexa nr.12. MO33/05.10. Declaraţia exportatorului Export DeclarationSubsemnatul declar că mărfurile declarate mai sus îndeplinesc condiţiile cerute pentru obţinerea certificatuluiThe undersigned declares that the goods declared above are in conformity with the requirements necessary for obtaining Certificate ___________________ LoculPlace_______________ DataData___________________ Locul.10 art. signature and seal of a competent ştampilaSignature and authority seal anexa nr.02. Viza Signature Prin prezenta se confirmă veridicitatea declaraţiei exportatorului Confirms the authenticity of export declaration 13.199] .03.