P. 1
Додатна Настава3 Oдд.

Додатна Настава3 Oдд.

|Views: 27|Likes:
Published by Sasha Micevska
Планирања за додатна настава во 3одд. по Англиски јазик
Планирања за додатна настава во 3одд. по Англиски јазик

More info:

Published by: Sasha Micevska on Sep 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

ОOУ „ Кирил и Методиј “

Свети Николе

Програма за додатна настава

по англиски јазик за 3то одделение

во учеõната 2012/2013


Наставник :
Саuа Миuевска

Целта на додатната настава е преку ве»õи и различни активности да ја
развие надареноста за учеnето на странски јазиuи, конкретно
англискиот, кој кај некои учениuи ја има и која не мо»ат да ја развијат во
доволна мера и да ја иска»ат на редовните часови по англиски јазик.
Намена: да се мотивираат учениuите да ги развиваат своите веuтини за
говореnе, слуuаnе, читаnе и пиuуваnе и со тоа да се аqирмираат
самите, но и училиuтето.
Начин на реализација : со различни методи се поттикнуваат учениuите
да ги усоврuат своите веuтини за разõираnе, изговор и комуникаuија на
англискиот јазик преку различни qорми на раõота, раõота во парови,
групна раõота, индивудуална и групна израõотка на проекти на теми кои
учениuите сами ги изõираат или теми кои се поврзани со темите кои се
изучуваат во редовната настава. По »елõа на учениuите мо»е да се
гледа uртан qилм, qилм од англиско говорно подрачје, да се слуuа
англиска музика и да се посети Aмериканскоте катче.
Време на активноста: додатната настава kе се одр»ува во текот на
uелата учеõна година по еден час неделно.
Начини на вреднување: наõnудуваnе и следеnе, усна повратна
инqормаuија, со самооuенуваnе ( самопроuенка) на знаеnето самите
учениuи мо»ат да проuенат каков успеx постигнале во одредени оõласти
пример граматика, читаnе, разõираnе, изговор итн. На тој начин тие
подоõар увид во она uто не го усвоиле доволно и на она на uто треõа
да оõратат поголемо внимание.
Цели и задачи на додатната настава:

- Pазвиваnе на јазичните веuтини- слуuаnе, говореnе, читаnе и
пиuуваnе
- Pазвуваnе на комуникативните веuтини
- Pазвиваnе на спосоõности и навики за користеnе речник,
енuиклопедии, интернет, списанија, TB програми, радио програми и
други извори на инqормаuии, помагала и прирачниuи
- 3апознаваnе со осоõеностите на земјите и народите кои го користат
англискиот јазик
- Проuируваnе на знаеnата од англиската граматика
- Проuируваnе на вокаõуларот
Број на часови седмично : 1
Број на часови годишно : 36
Dodatnata nastava e interaktivna isto kako i redovnata i e
akcentirana na podobruvawe na rezultatite koi u~enicite
gi postignuvaat osobeno na talentiranite u~enici koi
mo`at da sovladaat pove}e od ona {to e predvideno so
nastavnata programa.
Во текот на dodatnata настава kako i vo redovnata se
применуванuvaat различни методи и форми на работа како
Фронтален метод, Еклектичен метод, работа во пар, работа во
групи, индивидуална работа како и многубројни техники како
Венов Дијаграм, Гроздов метод, Бура на идеи, Т- табела и сл.
Час
бр.
Наставни содржини
1 Zbogatuvawe na osnovnite modeli na komunikacija pri zapoznavawe
novi lue
2 !repoznavawe na ispu{teni re~enici vo komunikacija " nivno
vmetnuvawe
3 !i{uvawe # !rvite $ bukvi vo azbukaata " imenuvawe predmeti na tie
bukvi
!repoznavawe na gra%ija na usmeno-usvoeni zborovi " nivno imenuvawe
! !risvojni pridavki
" &ovi modeli na komunikacija
# 'pis na predmeti po golemina, %orma, boja i materijal
$ (e`bi so pra{alni %ormi
% !i{uvawe na broevite do )*
1& !i{uvawe #+lednite $ bukvi vo azbukata i imenuvawe predmeti na tie
bukvi
11 (e`bi so pravilnata i nepravilna mno`ina
12 (e`bi so pra{alnata vorma ,- ,, H! "#$% & H! "'() *+
13 Zbogatuvawe na vokabularot za te.nolo{ki izumi
1 &ovi modeli na komunikacija
1! "zrazuvawe na sposobnost " nesposobnost so modalniot glagol *+ ,#$ &
(#$+- *+
1" !i{uvawe #+lednite $ bukvi vo azbukata i imenuvawe predmeti na tie
bukvi
1# !retstavuvawe na semejstvoto
1$ 'pis na nadvore{en izgled na li~nosti
1% 'brabotka na pesna
2& /potreba na kratki %ormi vo pi{uvaweto
21 !i{uvawe #+lednite $ bukvi vo azbukata i imenuvawe predmeti na tie
bukvi
22 !repoznavawe na gra%ija na usmeno-usvoeni zborovi " nivno imenuvawe
23 'pis na vremeto
2 'pis na nadvore{na okolina
2! /potreba na konstrukcijata *+ .)/0/ 12 & -)/0/ #0/ *+
2" "zrazuvawe na data
2# !i{uvawe #+lednite $ bukvi vo azbukata i imenuvawe predmeti na tie
bukvi
2$ !repoznavawe na gra%ija na usmeno-usvoeni zborovi " nivno imenuvawe
2% "zrazuvawe na ~uvstva # glad, `ed, umor
3& (okabularni ve`bi # 0rana i pijaloci
31 &udewe, pri%a}awe i odbivawe
32 (okabularni ve`bi # !itomi i divi `ivotni
33 !i{uvawe #+lednite 1 bukvi vo azbukata i imenuvawe predmeti na tie
bukvi
3 !repoznavawe na gra%ija na usmeno-usvoeni zborovi " nivno imenuvawe
3! "zrazuvawe na emocii
3" 'brabotka na pesna

Намена: да се мотивираат учениците да ги развиваат своите вештини за говорење. енциклопедии. со самооценување ( самопроценка) на знаењето самите ученици можат да проценат каков успех постигнале во одредени области пример граматика. изговор и комуникација на англискиот јазик преку различни форми на работа. помагала и прирачници . филм од англиско говорно подрачје. читање и пишување .Целта на додатната настава е преку вежби и различни активности да ја развие надареноста за учењето на странски јазици. работа во парови. разбирање. конкретно англискиот.Развивање на јазичните вештини. Време на активноста: додатната настава ќе се одржува во текот на целата учебна година по еден час неделно.слушање. радио програми и други извори на информации.Развување на комуникативните вештини . кој кај некои ученици ја има и која не можат да ја развијат во доволна мера и да ја искажат на редовните часови по англиски јазик. читање и пишување и со тоа да се афирмираат самите. да се слуша англиска музика и да се посети Американскоте катче. но и училиштето. усна повратна информација.Развивање на способности и навики за користење речник. Начини на вреднување: набљудување и следење. На тој начин тие подобар увид во она што не го усвоиле доволно и на она на што треба да обратат поголемо внимание. Начин на реализација : со различни методи се поттикнуваат учениците да ги усовршат своите вештини за разбирање. списанија. Цели и задачи на додатната настава: . индивудуална и групна изработка на проекти на теми кои учениците сами ги избираат или теми кои се поврзани со темите кои се изучуваат во редовната настава. ТВ програми. читање.Запознавање со особеностите на земјите и народите кои го користат англискиот јазик . групна работа.Проширување на вокабуларот . изговор итн. говорење. По желба на учениците може да се гледа цртан филм. интернет.Проширување на знаењата од англиската граматика . слушање.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->