SET 3

MASA: 30 MINIT

SET KERTAS 2 (2013)

Tarikh : _____________________

NAMA : _________________________MARKAH : _______/30 =_______

1. Tulis angka bagi 'lima

puluh ribu tiga'.

2. Tukarkan 8

kepada perpuluhan =

1
3. Tukarkan 4% kepada nombor perpuluhan = 4. Tukarkan 4,07 kepada nombor

1

bercampur.

1
5. Rajah 5 menunjukkan isipadu air di dalam sebuah bikar. Nyatakan isipadu air dalam 6. + =

1

ml, di dalam bikar itu.
1l

Rajah 5

1
8. 4.03 km – 750 m = Berikan jawapan dalam m.

2

7. 59.3 – 8.769 =

2
9. Hitung 18% daripada 250 = 10. 2.05 kg 12 = Berikan jawapan dalam g.

2

2

2

2 jam selepas masa yang ditunjukkan? 2 15. dan SAB ialah sebuah an segi tiga sama sisi. Berapakah jumlah harga semua barangan di bawah? 2 16. Pukul berapakah. Rajah 16 menunjukkan sebuah kuboid. SBP ialah sebuah segi tiga sama sisi. Hitung tinggi. Rajah 17 Berapakah perimeter rajah ini? 3 . Hitung 275 sen x 6. Dalam Rajah 6. PQRS ialah sebuah segi empat tepat.50 RM 12 65 sen 13cm 2 2 17. Rajah 14 menunjukkan masa pada suatu pagi. 2 13. Isipadu kuboid itu ialah 273 cm3. 7 cm 65 sen RM 1. ( 252 + 84) 14 = 12. kuboid itu. Berikan jawapan dalam RM. dalam sistem 24 jam. dalam cm. = 14.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful