∆ηµήτρης, Θ.

Ζάχος, H Κριτική Εθνογραφία στην Εκπαιδευτική
Έρευνα, στο: Τριλιανός, Α. & Καραµηνάς, Ι., (επιµ.) Ελληνική
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου
Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τοµ. Β΄, Ατραπός,
Αθήνα 2009, σελ. 716-724.

Τι είναι η εθνογραφία
Η εθνογραφία έχει τις ρίζες της στην πολιτιστική ανθρωπολογία, καθώς και
στις µελέτες της κοινωνιολογικής σχολής του Σικάγο. Στη σχετική
βιβλιογραφία δεν υπάρχει συµφωνία ως προς το τι είναι η εθνογραφία, ούτε
ως προς το «τι συµπεριλαµβάνεται και τι όχι στα πρότυπά της»
(Hammersley & Atkinson, 1995). Έτσι, η εθνογραφία, άλλοτε
παρουσιάζεται ως µια ερευνητική τεχνική ή ως µια οµάδα τεχνικών της
ποιοτικής έρευνας και άλλοτε ως µια ερευνητική στρατηγική ή ως ένα
ερευνητικό «παράδειγµα».
Για την παρούσα εργασία, εθνογραφία είναι η µελέτη του νοήµατος της
κουλτούρας µιας οµάδας, στο φυσικό της περιβάλλον για µια µακρά
χρονική περίοδο (Creswell, 2003: 14). Ο συγγραφέας της υιοθετεί την
προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία η εθνογραφία δεν αποτελεί µια
ερευνητική τεχνική, αλλά µία από τις πέντε κοινές παραδόσεις της
ποιοτικής έρευνας που αναγνωρίζουν θεωρητικοί της, όπως οι Wolcott
(1992), Creswell (1998) και Denzin & Lincoln (1994).
Η εθνογραφία εντάσσεται στις ερµηνευτικές µορφές της έρευνας, δηλαδή
ενδιαφέρεται για τον τρόπο που οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες σ’
αυτή ερµηνεύουν τα γεγονότα. Με άλλα λόγια, η εθνογραφία επιχειρεί να
διερευνήσει τα κοινωνικά φαινόµενα χωρίς να θέτει υπό δοκιµή υποθέσεις,
να κωδικοποιεί τα δεδοµένα και να επιδιώκει την εξαγωγή κοινωνικών
νόµων.
Η εισαγωγή της εθνογραφίας στην εκπαίδευση οφείλεται στην παιδαγωγική
ανθρωπολογία και στο ενδιαφέρον της, αρχικά για τον τρόπο και τη
διαδικασία κοινωνικοποίησης και ανατροφής των παιδιών σε µικρές
παρθένες κοινωνίες και στη συνέχεια σε οτιδήποτε συντελεί στη
διαµόρφωση του νου και του χαρακτήρα των νέων ανθρώπων, καθώς και
στις εµπειρίες της καθηµερινότητάς τους, µέσω των οποίων υιοθετούνται τα
χαρακτηριστικά της κουλτούρας τους (Πυργιάκη, 1988). Η εθνογραφική
έρευνα στην εκπαίδευση εκτείνεται σε διάφορους τοµείς, όπως η

1

αποκόµµατα εφηµερίδων και φωτογραφίες • µικρής έκτασης ερωτηµατολόγια • ιστορίες ζωής γ) Την ανάλυση των δεδοµένων και την συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς. Οι ερευνητικές τεχνικές που κατά κόρον χρησιµοποιούνται είναι: • η συµµετοχική παρατήρηση. γονείς). για να διεξαχθεί µια εθνογραφική εκπαιδευτική έρευνα. δηλαδή µιας ή περισσότερων σχολικών µονάδων (δηµοτικό. δηλαδή η καθηµερινή ενεργητική συµµετοχή στη ρουτίνα των ερευνώµενων • οι συνεντεύξεις (βάθους ή ηµιδοµηµένες) που γίνονται µε διαθέσιµα ή µε επιλεγµένα άτοµα • η συλλογή και η ανάλυση του περιεχοµένου (Context Analysis) εγγράφων. του Stephen Ball (1981). µπορεί όµως να συµπεριλάβει τη γειτονιά ή και ολόκληρη τη συνοικία.1 η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο διεξάγονται οι αλληλεπιδράσεις και οι συνεννοήσεις των συντελεστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί. µαθητές και µαθήτριες. κα. η ερευνήτρια θα πρέπει να ζήσει για ένα χρονικό διάστηµα στη σχολική µονάδα. όπως ηµερολόγια. Σ’ ότι αφορά στον τρόπο που γίνεται. 2 . Γυµνάσιο. η συνήθης διαδικασία µιας εθνογραφικής έρευνας στην εκπαίδευση συµπεριλαµβάνει: α) την επιλογή της ενότητας της ανάλυσης. η ανάλυση της επίδρασης της πολιτικής στη διαµόρφωση ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος. Η παρατήρηση µπορεί να περιοριστεί στο σχολικό κτήριο. Εποµένως. του David Gillborn (1990) και του Lawrence Angus (1993). Οτιδήποτε συµβαίνει. του Paul Corrigan (1979). να ακολουθήσει λεπτό προς λεπτό και 1 Ιδιαίτερα σηµαντικές και πολυσυζητηµένες εργασίες σ’ αυτή την κατεύθυνση ήταν αυτές των Rachel Sharp & Anthony Green (1975). Λύκειο) ή σχολικών τάξεων και τον καθορισµό του χρόνου παρακολούθησης / παρατήρησης (ώρες της ηµέρας – χρονική περίοδος).. του Paul Willis (2006).κατανόηση των κρυφών µηχανισµών και των σιωπηλών δράσεων του σχολείου. β) Τη διεξαγωγή της έρευνας. γι’ αυτό και απαιτείται εντατική διερεύνηση και συστηµατική καταγραφή των δεδοµένων. η συµβολή του εκπαιδευτικού συστήµατος στη διατήρηση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. είναι πιθανόν να αποδειχθεί σηµαντικό για την έρευνα. να γνωρίσει τα µέλη της.

2001: 63). σε αντίθεση µε τη δεύτερη. Για τους γεννήτορες της κριτικής θεωρίας υπάρχει µία µόνο αλήθεια (Χορκχάιµερ. Το κριτικό ερευνητικό παράδειγµα Το κριτικό ερευνητικό παράδειγµα έχει τις ρίζες τις στη Σχολή της Φρανκφούρτης και στους θεµελιωτές της Horkheimer.µέρα µε την µέρα τη ζωή τους. Γι’ αυτό και βρέθηκαν αλληλέγγυοι στην προσπάθεια που ξεκίνησε µε το διαφωτισµό και αφορούσε στην αποµυθοποίηση της θρησκείας και της µυθολογίας. Οι εν λόγω θεωρητικοί πίστευαν στη λογική και τις αξίες που αυτή παράγει. ορισµένοι/ες από τους/τις οποίους/ες διατηρούν ισχυρούς δεσµούς µε τις αρχικές επεξεργασίες της σχολής της Φρανκφούρτης. αλλά θα θέτει τα δεδοµένα στην ανάλυση «θεωρητικών κατασκευών. όσο υπάρχει χώρος για διαφωνία µεταξύ των θεωρητικών της. όσο από την κοινωνία απουσιάζει κάθε µορφή αποξένωσης (Blake. 2005: 303). Σήµερα. Η επαφή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα στενή (µπορεί να συµπεριλαµβάνει κοινές εξόδους και επισκέψεις σε οικίες). να καταγράψει τις αντιδράσεις και τις απόψεις τους. 1994: 16). η οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να διερευνηθεί. Η κριτική παράδοση αλλάζει και εξελίσσεται. επιχειρεί να αποφύγει να γίνει πολύ συγκεκριµένη (Kincheloe & McLaren. ενώ τόνιζαν την αυτονοµία του ανθρώπου και τη δυνατότητά του να ελέγχει τη ζωή του. ενώ άλλοι/ες έχουν υιοθετήσει νέα και –σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. 1997: 416. το πώς αντιδρούν στα προβλήµατα και πως παράγουν την ιστορία αυτών των γεγονότων. αφού η πρώτη δεν µπορεί να προσφέρει παρηγοριά στους ανθρώπους για το πεπρωµένο τους. 3 . έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ερµηνεία φαινόµενων.2 Θα πρέπει όµως να 2 Στην αστική εποχή διατηρήθηκε µια σχέση αλληλοσυµπλήρωσης µεταξύ επιστήµης και µεταφυσικής. ο όρος κριτική θεωρία σχετίζεται µε θεωρητικούς από διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και επιστηµονικές περιοχές. έχοντας ως τελικό στόχο την προσφορά µιας πλούσιας και λεπτοµερούς ερευνητικής αναφοράς. 1984: 42).ανεξάρτητα από αυτή θεωρητικά ρεύµατα (Morrow & Brown. Καβουλάκος. ενώ η κριτική θεωρία. καθώς και το πώς συνεννοούνται. η οποία βέβαια δε θα στηρίζεται στο κενό. όπως ο τρόπος που επιδρούν οι πολιτικές στην πράξη και το γεγονός ότι οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση είναι κοινωνικά κατασκευασµένες» (Beach at all. 2004: 534). η οποία δίνει ένα νόηµα στον κόσµο και καλύπτει ιδεολογικές ανάγκες (Χορκχάϊµερ. 1993: 52). Marcuse και Adorno.

πολιτικών και πολιτισµικών παραγόντων και όχι ανεξάρτητα από αυτά. Με άλλα λόγια. τελική. οι ερευνητές/τριες χρησιµοποιούν τόσο ποσοτικές. 4 . Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατο τον ισχυρισµό των θετικιστών. Η κριτική θεωρία είναι εποµένως αντίθετη και πολέµια µιας γνώσης. µπορούµε εξάγουµε νόµους καθολικής ισχύος. αφού εκτιµά ότι αυτή κατέστη µια νέα µυθολογία και ιδεολογία. Παρά την κριτική του θετικιστικού «παραδείγµατος» όµως. Για την κριτική θεωρία. σύµφωνα µε τον οποίο στα κοινωνικά. παρότι µπορεί η εξέλιξή τους να λάβει χώρα σε ένα ιδιαίτερα µακρύ χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα. όπως και η κοινωνική πραγµατικότητα. η κριτική θεωρία επιδιώκει να παράξει γνώσεις που να συµβάλλουν στην οικονοµική. η οποία εµφανίζεται ακλόνητη. όσο και ποιοτικές µεθόδους για να δοκιµάσουν θεωρίες και να συλλέξουν τα δεδοµένα τους. οι γνώσεις. η κριτική θεωρία δεν απορρίπτει εκ των προτέρων καµιά µέθοδο ή τεχνική ως τέτοια (Morrow & Brown. λόγω θετικιστικών καταβολών. τόσο για την άρνησή του να ενσκήψει στο υποκείµενο και να ασχοληθεί µε τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και αισθάνονται. κατά τη διεξαγωγή µιας «κριτικής» ερευνητικής διαδικασίας. οι κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις. κάτω από επιρροή κοινωνικών. Έτσι. 1996). ανεπηρέαστη και αντικειµενική ως προς συµφέροντα και κίνητρα. Επιδιώκει µάλιστα να παράξει εναλλακτικές µορφές γνώσης. µε την έννοια ότι αδυνατεί να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια. Αντόρνο. όταν «διδάσκει» στους ανθρώπους να αποδέχονται τον κόσµο όπως είναι. 1994: 200). ιδιαίτερα αυτές που προωθούν το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και προβάλλουν τα αιτήµατα των καταπιεσµένων οµάδων και ανθρώπων. συµβάλει στη διατήρηση του κατεστηµένου (Χορκχάιµερ. στην πολιτική και στην κοινωνική ισότητα όλων των οµάδων και όλων των ανθρώπων. Η κριτική θεωρία κρατά κριτική στάση έναντι του θετικισµού. όσο και στο γιατί ο θετικιστικός περιορισµός των δεδοµένων σ’ αυτά που οι άνθρωποι µπορούν να παρατηρήσουν βοηθά στη διατήρηση και τελικά στην ενίσχυση του υπάρχοντος κοινωνικού συστήµατος. είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στη µεταβολή της κοινωνικής πραγµατικότητας. αλλά διαµορφώνονται κάτω από την επίδραση διαφορετικών και αντιτιθέµενων συµφερόντων.είναι ξεκάθαρο ότι η πίστη στη δύναµη του λόγου και η συµπόρευση µε τους παραπάνω στόχους του διαφωτισµού δε σηµαίνει ότι η κριτική θεωρία υιοθέτησε το θετικιστικό επιστηµονικό «παράδειγµα». Η κριτική θεωρία είναι σφοδρά επικριτική έναντι της θετικιστικής θεωρίας της επιστήµης. δεν παραµένουν αµετάβλητες. όπως και στα φυσικά φαινόµενα.

οδηγεί σε έναν άκρατο σχετικισµό. όπου όλες οι αντιλήψεις. καθώς και να ενσκήψει σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού.Κριτική είναι η στάση της όµως και έναντι του ερµηνευτικό παράδειγµα. Οι ερευνητές/τριες που ακολουθούν το κριτικό παράδειγµα ρίχνουν το βάρος τους στις κοινωνικές αντιθέσεις και διαµάχες. (1974). σύµφωνα µε την οποία η παραδοσιακή εθνογραφία αρνείται να «δει» κάτω από τις φαινοµενικές σχέσεις και δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Μετά τη δεκαετία του 1960 και τα γεγονότα που τη σηµάδεψαν ολοένα και περισσότεροι/ες ερευνητές και ερευνήτριες υιοθετούσαν την άποψη. οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις θεωρούνται ισοδύναµες. γεγονός που όχι µόνον δε βοηθά τις υποτελείς και εξαθλιωµένες κοινωνικές οµάδες να συνειδητοποιήσουν τις αιτίες πρόκλησης των δεινών τους. Ο στόχος του/της κριτικού Ερευνητή/τριας. 5 . εξυπηρετείται από την αποκάλυψη των µύθων και των κρυµµένων αληθειών που διαπερνούν τις πράξεις και τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. αλλά επιπρόσθετα δεν αναγνωρίζει δικαίωµα σε κανέναν και σε καµιά να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτών των κατηγοριών να αγωνιστούν για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους και τελικά για την εγκαθίδρυση ενός δίκαιου συστήµατος κοινωνικής οργάνωσης. δηλαδή η αλλαγή του κόσµου. Η τάξη που έχει τα µέσα παραγωγής και τη διανοµή τους. Στην αφετηρία της εργασίας τους βρίσκεται –συνήθως. Ο 3 Σύµφωνα µε τους Marx & Engels. αφού αυτό –σε αρκετές περιπτώσεις.η µελέτη του παρελθόντος διαφορετικών κοινωνιών. 2002). όπως και από την ανάδειξη των δοµικών συνθηκών που την καθορίζουν. µε αποτέλεσµα οι ιδέες αυτών που δεν έχουν τα µέσα της πνευµατικής παραγωγής να είναι υποτελείς. η οποία έχει ως στόχο της να αποκαλύψει τις στρεβλώσεις και τους µύθους3 που αφορούν στην κοινωνική πραγµατικότητα. Η κριτική εθνογραφία Η κριτική εθνογραφία γεννήθηκε από την ανάγκη ορισµένων εθνογράφων να δηµιουργήσουν πολιτισµικές µελέτες που θα στοχεύσουν και θα εκθέσουν τις ανισότητες και την εκµετάλλευση γεννήθηκε η κριτική εθνογραφία (Foley. κατέχει και τα µέσα της πνευµατικής παραγωγής. οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης σε κάθε εποχή είναι οι κυρίαρχες ιδέες.

Η κριτική εθνογραφία επιδιώκει να εξερευνήσει τις κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές του σύγχρονου καπιταλισµού. αποτελεί ένα µέσο για τη σύλληψη και την εφαρµογή εναλλακτικών πρακτικών (Anderson. Μία κριτική µελέτη πεδίου δεν έχει ως µοναδικό της στόχο να κάνει µια εµπειρική – περιγραφική συµβολή στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τα φαινόµενα. η κριτική εθνογραφία. φυλακές. Στη σχέση αυτή. η δοµή.προβληµατισµός που δηµοσιοποιήθηκε οδήγησε στην δηµιουργία µιας τάσης της εθνογραφίας. η οποία θα οδηγήσει στο βάθεµα της κατανόησής µας σε ότι αφορά βασικές κοινωνικοθεωρητικές έννοιες όπως η δράση. για την κριτική εξέταση του περιεχοµένου της. νοσοκοµεία. 1982: 216). 2005: 305). οι ειδικές γνώσεις που κοµίζει ο/η ερευνητής/τρια θα γίνουν µια πηγή που θα είναι σε όλους και σε όλες ανοιχτή (Connell et al. όπως υλοποιούνται µέσα στον καθηµερινό κόσµο (σχολεία. «προικίζοντας» τον ερευνητή µε µια εµπειρία από πρώτο χέρι και δίνοντάς του την ευκαιρία να συµβάλει στη δηµιουργία χειραφετικών πρακτικών (Lather. Έχοντας ξεκάθαρο ότι η ερευνητική διαδικασία εµπεριέχει διεργασίες συνειδητοποίησης και αλλαγής της κοινότητας που θα µελετήσει. αλλά να παράσχει µια θεωρητική συµβολή. 1995: 282). των εντάσεων και την αποκάλυψη της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. η ερευνήτρια που κάνει κριτική εθνογραφία -σε αντίθεση µε ότι γίνεται στην παραδοσιακή κατά την οποία η ερευνήτρια έχει ως στόχο να κατανοήσει τις πολιτισµικές συνθήκες της κοινότητας που διερευνάει. βιοµηχανίες ή µεταλλεία) έχοντας την ικανότητα να κάνει µια «κοντινή λήψη» σε χώρους εκµετάλλευσης και καταπίεσης. 1986).. 1989). που αφορά στις κοινωνικές επιδράσεις που θέλει να έχει η κατανόηση και η αξιολόγηση της έρευνάς της (McLaren. της κριτικής εθνογραφίας.θα πρέπει να δηµιουργήσει µια διαφορετική από αυτή της παραδοσιακής εθνογραφίας σχέση µε τους ερευνώµενους και τις ερευνώµενες. Μια έρευνα που φιλοδοξεί να ονοµαστεί «κριτική» θα πρέπει να συνδέεται µε µια προσπάθεια αντιµετώπισης της έλλειψης δικαιοσύνης µιας συγκεκριµένης κοινωνίας ή δηµόσιας σφαίρας µέσα στην κοινωνία (Kincheloe & McLaren. η οποία σύµφωνα µε τον Anderson (1989) αποτελείται από ένα µείγµα των ερµηνευτικών κινηµάτων της ανθρωπολογίας µε νεοµαρξιστικές και φεµινιστικές θεωρίες. 1992: 511-512). τα κείµενα που θα παραχθούν θα στηρίζονται στον κοινό µε τις πολιτικό και 6 . η κουλτούρα και η εξουσία (Carspecken & Apple. Η κριτική εθνογράφος ξεκινάει θέτοντας το κεντρικό για τον τρόπο που θα διεξάγει την έρευνα ερώτηµα. από τη δεκαετία του 1970 και εντεύθεν. καθώς και για την αναγνώριση των συγκρούσεων. Στην εκπαίδευση.

προσωπικό προβληµατισµό (Denzin. θα καθοδηγείται πάντοτε από αξίες. Η διεξαγωγή της έρευνας. αφού η εν λόγω ενέργεια αναµένεται να ενισχύσει τις αντίρροπες προς τη διαιώνιση της εκµετάλλευσης και της εξαθλίωσης των υποτελών οµάδων προσπάθειες. Η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στις οµάδες που µελετά. Μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει ότι η εθνογράφος θα πρέπει να αποδεχθεί την ευθύνη που απορρέει από το να δίνεις στον κόσµο νόηµα και να παρέχεις τη δυνατότητα στους/στις ερευνώµενους να κατανοούν τη λάθος ανάγνωση της πραγµατικότητας και το περίπλοκο πλαίσιο των δυνάµεων εξουσίας (McLaren. καθώς και να συµµετέχει πιο ενεργά στις δραστηριότητες της κοινότητας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η «διαχείριση» του χρόνου. αλλά ο ερευνητής για να αποκρούσει τις κατηγορίες για µεροληψία και για να εξασφαλίσει την εγκυρότητα της έρευνάς του θα πρέπει να φροντίσει ώστε η τελευταία να εκπληρώνει ορισµένα κριτήρια που έχουν τις ρίζες τους στις δηµοκρατικές αρχές και στην αλήθεια (Carspecken. αποτελεί ένα βασικό µέρος της ερευνητικής διαδικασίας. ενώ οι ερευνώµενοι/ες θα αξιολογούν το κατά πόσο οι προτάσεις που εξάγονται και η θεωρία που παράγεται έχουν νόηµα γι’ αυτούς/ες και τελικά τους/τις βοηθάει. όσο και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. κατά τον οποίο θα αρχίσει ο ερευνητής να αναφέρει τις απόψεις του πάνω στα ζητήµατα που τίθενται. 2003: 236-237) που αναπτύσσεται µεταξύ ερευνήτριας και ερευνώµενων. Προϋποθέτει ακόµη τη γνώση και την υιοθέτηση της κριτικής επιστηµολογίας και ιδιαίτερα εκείνου του µέρους της που αφορά στην απόρριψη της θετικιστικής «ουδέτερης» / αντικειµενικής στάσης του ερευνητή στο πεδίο. 7 . σύµφωνα µε την κριτική επιστηµολογία. αφού θα έχει στο νου του ότι µια πρώιµη «έκθεσή» του είναι πιθανόν να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα της έρευνας. 1996: 8).4 Ένα τελευταίο – λόγω του περιορισµένου χώρου που παρέχεται στην παρούσα εργασίαζήτηµα που θα θιχθεί εδώ αφορά στην εξασφάλιση της όσο το δυνατόν ευρύτερης δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και όχι το κλείσιµό της στο στενό κύκλο των συναδέλφων του ερευνητή. 1995: 289). 4 Για το ζήτηµα αυτό βλέπε το γόνιµο προβληµατισµό του Sultana (1995). να βοηθήσει στη χειραφέτησή τους και τελικά να παράσχει αρωγή στις προσπάθειες εγκαθίδρυσης ενός δίκαιου τρόπου κοινωνικής οργάνωσης. τόσο στην κατανόηση του ιστορικού τους ρόλου. αλλά και στο σύνολο του πληθυσµού.

Schooling the Smash Street Kids. J. 8 . Yvonne (1994). In: Review of Educational Research. Yvonne (Eds. Norman (2003). Thousand Oaks: Sage Publications. M. Critical Pedagogy and the Politics of Culture. G. Kessler. 469 – 490. Corrigan. London: Macmillan. Norman & Lincoln. “Critical Ethnography in Education: Origins. Norman & Lincoln. Performance ethnography. 507-553. Current Status. Methodology and Practice”. Thousand Oaks: Sage Publications. and New Directions”. Ball. Research Design. Connell. Smyth. Creswell.W.. London: Routledge.) (1993). & Preissle. Creswell. Beachside Comprehensive. S.αρθρογραφία – Βιβλιογραφία Anderson. Lawrence (Ed. Sydney: Allen & Unwin. Introduction -Ethnography of Education in a European Educational Researcher Perspective. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Approaches to Social Enquiry. Phil Francis (1996). Dennis. 59 (3). In: International Journal of Qualitative Studies in Education. Stephen (1981). 1-17).W. Blake. 249-270.) Handbook of Qualitative Research (pp. Francesca. Geoff (2004). 15 (5). Mike. Geri & Troman. Beach.J.. Millroy. Gobbo. Carspecken. Cambridge: Polity Press. Foley. Inequality and Social Identity. Bob.. European Educational Research Journal. Thousand Oaks: Sage Publications. Denzin. John (2003). Jeffrey. London: Falmer Press. Norman (1993)." Στο Denzin. Angus. John (1998). Paul (1979). Education. Denzin. & Dowsett. 3 (3). R. (1982). ”Critical Qualitative Research: Theory. Cambridge: Cambridge University Press. (1989). "Introduction: Entering the field of qualitative research. Making the Difference. D. Vol. Gary L. Thousand Oaks: Sage. Ashenden.. 534-538. In: LeCompte. Phil Francis & Apple. (2002). Douglas E. W. (1992). Critical Ethnography in Educational Research. London: Academic Press. “Critical ethnography: the reflexive turn”. Carspecken. The Handbook of Qualitative Research in Education.

113-125. Paul (1995). “ColIlisions with Otherness”.Κείµενα. Race. Morrow. Ethnicity & Education. (1995). Kincheloe. “Rethinking Critical Theory and Qualitative Research”. Στο: Κουζέλης. Thousand Oaks: Sage Publications. Sultana. In: McLaren. “Research as Praxis”. P. Peter & Giarelli James (eds). Martyn & Atkinson. Αθήνα: Γρηγόρης. Learning to Labour. In: Denzin. 413469. Peter & Giarelli James (eds). (1986). Education and Social Control. Στο LeCompte. 3-52). Hammersley. Χορκχάιµερ. “Self-contained ethnography or a science of phenomenal forms and inner relations. Aldershot: Ashgate. Thousand Oaks: Sage. Μax (1997).). 303-342. Η γερµανική ιδεολογία. Αθήνα: Νήσος. Margaret. Harry (1992). New York: University of New York Press.Gillborn David (1990). Ronald. Critical Theory and Methodology. Critical Theory and Educational Research. (επιµ. New York: University of New York Press. Αθήνα: Gutenberg. Τεοντόρ (1996). London: Routledge & Kegan Paul Ltd. Peter (1995). In: McLaren. Rachel & Green. Sharp. “Η νεότερη επίθεση κατά της µεταφυσικής”. Yvonna. Rachel (1982). 48-63. Sharp. Millroy Wendy & J Preissle Judith (Eds. 56. Πηγιάκη Πόπη (1988). 164. “Ethnography and the politics of Absence”. David (1994). Επιστηµολογία . Critical Theory and Educational Research. Paul (2006). Μάρξ. 271-300. Αθήνα: Νήσος. In: Harvard Educational Review. Horkheimer.) The Handbook of Qualitative Research in Education (pp. ∆ιαλεκτική του ∆ιαφωτισµού. Raymond & Brown. Norman & Lincoln. Willis.” Journal of Education. Φρίντριχ (1974). 257-277. Peter (2005). 9 . Wolcott. McLaren. London: UnwinHyman. Anthony (1975). Μαξ & Αντόρνο. London: Routledge. Joe & McLaren. Εθνογραφία η µελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και παιδαγωγική έρευνα. Handbook of Qualitative Research. Ethnography: Principles in Practice. “Posturing in qualitative inquiry”. Καρλ & Έγκελς. Γ.. New York: Academic Press. Lather.

10 . In its third and last part. as well as the usual process of ethnographic research in the education. Afterwards. In its first part.Abstract The present proposal aims at a particular form of ethnographic research. who adopts the critical ethnographic approach in the field research. the critical ethnography. the proposal attempts to present the basic admissions of “critical inquiring” paradigm and the consequences that these have in the way of conduct of research. the work attempts to clarify what is the ethnography. the work attempts to present the particular obligations that commit the researcher.

gr & dzachos@otenet.∆.Κ. 54352) Το τηλέφωνο της οικίας είναι το: 2310936383 το ΦΑΧ της οικίας 2310936356 Το τηλέφωνο της εργασίας είναι το: 2310918377 το Fax της εργασίας είναι το: 2310918377 και το κινητό 6946851927 Τα e-mail είναι : zaxos@eled. 54352). Ζάχος είναι δάσκαλος.Κ. δ/ντής του 77ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Γρηγορίου 38 (Τ. ειδικός επιστήµονας (Π. 407) στο τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µέλος του συνεργαζόµενου προσωπικού του ∆ιδασκαλείου «∆ηµήτρης Γληνός» του ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ.auth. ∆ιδάκτορας του ΠΤ∆Ε του ΑΠΘ. ενώ της εργασίας του είναι: Καβείρων 6 (Τ. Η δνση της οικίας του είναι: Στ.Ο ∆ηµήτριος Θ.gr 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful