i edragoste . x l s tg E d io l s t o r i e e x i s t id o a rp o v e g td ,,Nu a i u b i r i ic.u m s ei u b e a p e v r e m u ri n o c c i d e n t ? c u m i 5 it r a i a fiecare sexualitate a? sa cum se.irnpi ae , n t i n e n t ud l ,o r i n t a ?

c a up r o c r e a r es , e n t r up r i m ad a t ai n t r - of o r m i c o n t i n u i ,s u r o r i r . l s t o r i c ig i is c r i i t o rr i ie f a cp , i n P a l e o l i tp ic a v ; e t i i n t i m ed Ana z a r o a r ee av o l u ! ' e inzilele noastre S.e d u c t p a s i ; n , e . o t i s m i,n f r d etla l r . . V o m v e d e ac E n u t e j o c i c u d r a g o s t e a S,it ca eva s i m p l ub , ac h i a r d i m p o t r i v a . s e x un l - af o s t i n t o t d e a u n o m e d i eu m a n dc , a r ed o b o a r io s e r i e Aceasta s u r p r i n z d t o ac re d e i d e ip r , , cisdtoria a;p o i ,s e n t i r n e n t u l ; c o n c e p u t es , e j o a c i i n t r e i a c t e :m a i i n t d i , s e f e m e i{ i i d e b 5 r b u n g u ld r u m p a r c u rd E ao o v e s t e 5 tle s f A r S ip tl ,i c e ' e a . a - gc i'' l , ip e n t r u sis o c i aS p u t i ni n u r m al o r )p e n t r u ascdpa d ej u g u lr e l i g i o5 i u b i . a elementar:dreptulde a c e sd t rept a tabu-uri ' a ,n t i c e i orale d e l av e c h m t r a s 5S t i m m i e r e v e n d , c i rf $ i a s t a zn d e c i I l i b e r t a t e i n P l i n u e s t em a i u g o rs a i u b e 5 t i ialiiascunse . r o b a b ic 'i m o S t e n f i m s d c o n t i n u d m n o i ,i a r eo i s t o r i e c o n s t r d n g e rD e .a ,i u b i r e a S eil' D o m i n i q uS eimonnet in tol19t?t]t Sole' Jacques LeGof[' Jacques veyne, JeanCou'tin,Paul sunt rst( F e r n e y 5i A l i c e s"h"l pltt'r-Bruckner' C o , b i n ,A n n e - M a r i e ,'le i n t r e '"-'le' Scriitori. , - . ^ i LExpress' !'Evnrp< es s t e .intre este' ?l fYij:i Dominique simonnet,redactor-5ef tumtt'

.,J .J

i
al

J rtl

"rt l

td

a
l*

t(t

e H
.E

vt

r1g

E
k h
rtt

o

a G

=

, ts -

G

ol ol UI

a isrcrie .*r,"tii.;,i\i ieamaiftumoasd

973 ts8N-1o 97&973 tsBN-13

jilruilililhtltl
I i

764-1 764-o

I J

'*

I

t

f:

h

PARALEIA 45 i l

4

r

SCpNn I
ANII NEBUNI De acum inainte trebuie sd placit
in. sfargit! Dupd secole de inhibifii, d.e frustrdi, d.e represiuni, iatd cum acest lucru de nemdrturisit, mereu ctscl.trts,mult doit, iese timid din penumbrd: pldcerea... Reuolufia amoroasd care are loc intre 1g6O 9i 196O este discretd dar ineluctabila. indeajuns cu aceste conuengii ipocrite, cu aceastd. rugine fala d.e propiul cofp, ctt aceastd sexualitate vinouatd care tgi pune amprenta pe lipsa de demnitate a bdrbafilor gi pe iekriarei yemeiior! C9!a cu mariajul fdrd. dragoste! Gata dt dragoitea fard pldcere! Iatd ce tncep oamenii sd gand.eascd, chiar iacd. nu tndrdznesc tncd sri o gi spund.. inca din peioad.a interbelicd., manafi de un hedonism salutar, oamenii se ating, se mdngdie, se sd;utd. pe gura (d"a,pe gurd.!). pe scurt se elibereazd. Acegti ani nu chiar atat de nebuni deschid un nou act al istoriei noastre. gi tncd. o d.atd, pim_planul scenei. femeile sunt cele care ocwpd.

Puterea

de a zice rrlus

- Domtntque Sfl nq7'*rt in zorii secolului al XX-lea, Ia ie7irea dintr-o peioadatncorsetatd. $i, am uazut deja, tn care te simfi pros! tn propia piele, se amorseazd.o reuolufie a moranrurilor care se ua tmplini cu tncetul pana cdtre anii 1960. Vafi. deci neuoie de aproape o sutd. de ani, Tnlrcap 5i de cele doud rdzboaie mondiale, .Pentru a permite explozia noii libertafi a dragostei. -Anne-Marie Sohn: A fost intr-adevd.r necesar un lung parcurs al mentalitd.filor pentru ca indivizii sE indrdzneasca se se emancipeze de sub influenfa religiei, a familiei, a satului sau a solidaritdlilor legate de meserie. AQa cum a ardtat Alain Corbin, cdtre sfAr$itul secolului al XIX-lea au inceput s5. se nascd. noi comportam.ttls aflate in opozifie cu morala oficiald victorielnS, angaj6.nd emanciparea corpurilor gi spiritelor. Acest curent eliberator se va dezvolta in secolul 1f,-lea, provocd.nd o "1 eticd in istoria veritabild rupturd raporturilor dintre bdrbafi qi femei. Oamenii modeqti, qi in primul rAnd femeile, sunt cei care se angajeazi pe

nu cunoqti iubirea. se sdrute pasional. -Sigur cd. asemenea dar cuprind o retoricd infl5. gi este chiar un motiu de mdndrie. pierduli.Marea schimbare este sfdrqitul cdsdtoriei aranjate. . care reprezintd in general un cuplu intr-un peisaj bucolic.cd.. Cdsdtoria aranjatd devine astfel ruqinoasi. . trebuie sd-!i trdieqti iubirile atunci cAnd acestea se ivesc. foarte numerose la inceputul secolului in mediile populare.Nu mai adaug nimic. trebuie sa iubegti." depind de tatdl 1or. Ei cautd pur qi simplu s5 fie fericifi. mai intAi in mediile populare unde domneqte o mai mare libertate a moravurilor gi unde oamenii sunt m6. totul este deja scris pe cartea poqtald". Acum. ii face la Paris nu mai pe tineri gi mai autonomi: cei care . Astfel. Un cuvAnt al buzelor voastre m5.file sociale nu dispar qi ele restrAng . Scrisorile de dragoste. .rbdrbat fdrd a avea siguranfa cdsitoriei.Din acest moment. p6.Inima mea e la picioarele voastre' . romanele de citit in tren sunt in acelaqi gen.rat5. ii ofer5.i bine. Pentru cd oamenii incep s5' se convingS: dacd.n5. c5. care nu va mai exista din 1920.nu".nd la burghezi: de acum inainte se va spune c6 relaliile matrimoniale trebuie sd fie mai int6. vechile teme ale acelor romane-foileton care literaturii (precum tdnd. altddatd scandaloas5. .ra fat5. tncd o datd. Dragostea devine liantul cuplului. idee novatoare va urca scara sociald. va face fericit.torescin trei luni. in bratele unui t6.Ce altceva dec6. intre 1900 qi 1939. qi groaza de copilul nedorit.qescteama de opinia publicS. . ceea ce te scuteqte de problemele de redactare. exploateazd.iatul o salveazS.t chiar abc-ul fericirii este sd triieqti cu persoana pe care ai ales-o qi cu care te infelegi bine? Aceastd. cautd din nou. ca altd"datd. qi romanticd. ea ua fi c. nu mai trebuie sd dea socotealS. Broderiile seducfiei . Unele dintre ele se aseamS. ele iqi asumd din ce in ce mai multe riscuri. se trimit de asemenea enorm de multe cdrfi poqtale cu subiect alnoros.t98l Scena I Anii nebuni t99l aceaste cale.ultiuatd.Ba rdmdne deci mereu la oizont. . femeile se despart de vechiul model al virginitifii la care le supunea religia.Da. aratd asta cu prisosinfd: sunt stAngace.Sunt al vostru trup qi suflet.Femeile.. Inima mea e la picioarele voastre.Dragostea nu mai este un ltLx sau o gansd". depS.sdtoria. dAnd fiecdruia posibilitatea de a dispune de propriile sale venituri. Scrisorile cele mai pasionale pe care le-am putut strAnge provin intotdeauna de la cupluri ilegitime sau de la tinere fete care se aruncS. de fraze exaftate.gostifi sunt in general fald-n fa!d. dintr-o datd este deci o sete de dragoste.Cu mici poeme gata tipdite. mai departe ei apar imbrS.fiqali. Sd. Incetul cu incetul. incepAnd din 1914. stilul se schimbd pufin: cei doi indrd.sd.u.rc5.. Filmele.. la ideea. Femeile nefericite cu solii lor iqi cautd in adulter tandrefea de care au nevoie. da! Se revendicd dragostea.i bazate pe un sentiment reciproc. !i-ai ratat viafa. trebuie sd-!i iubegti soful sau sofia. divor\eaz6... ceea ce reprezenta deja o revolufie fundamentald. Femeile cuceresc incetul cu incetul puterea de a zice. trebuie sd iubeqti! Aceasta este chiar regula. o doinld" prea indelung reprimatd de a iubi.. cu o alur5" dominatoare. bdrbatul..nafi mai pufin de interesele patrimoniale. gata s5. dar cu toate acestea necesitd. se afla in linia intdi! Cum se manife std aceastd eliberare? . ochi in ochi. pierdutd pe care bS. pline de gregeli de ortografie. tovardqei sale un buchet de flori. ..nd cu corespondenla dintre Victor Hugo gi Juliette Drouet care e plind. se c5.Ceeq ce se exprimd. refaci pe ici pe colo textul tip6rit sau te mulfumegti chiar cu un: . Exodul rural qi salarizarea.$i pentru a fi feicit..Da. unele perso€rne iqi urmeazd pasiunile orbegte.. -intr-adevdr. .cu forfa pasiunii)." Mai adaugi cAte un cuvinfel.Cd.. domnului preot sau primarului satului. ImFginea este adesea insofitd de cAteva versuri: . iubeqti pentru a trd. $i se face incetul cu incetul trecerea de la ideea c5.

E rezultatul seducfiei. Apoi.imi imaginez cd tntr-un astfel de context gi serucIitatea se elibereazd. adic6 in mediul tdu social. la bAlci. cu atAt domnigoara este mai bogatd. despre care uorbea Alain Corbin. Intre oamenii din acelagi mediu se fac cadouri.qaluri. proverb din lumea ruralS.sdtoria verigoarei .. .E marea reuolufie a flirtului.nd cu perioada interbelicd.rb5"torile din sat.Este cealaltd mare transformare a momentului.duc la bal in seara asta? .frecventeazd". Dar locurile de petrecut timpul liber sunt din ce in ce mai multe. dancing-ul. intre cele dou6 rdzboa:e se cdlS.Y [ool Scena I Anii nebuni [Ol] libertatea de alegor.sau la s5. loc clasic de intdlnire.reuqite"). $i o spui. Cuplurile necdsd..Da. $i interdicliile incep sd se prd. Familiile sunt linute la curent: .pe scara sociald (bdrbafii muncitori nu fac in schimb cdsdtorii. vor urma fonograful.rni acasd. se revid. Tinerele fete sunt mai libere gi pot spera sd iubeascd in afara mediului lor social.atunci.Cu cine? . qi dup6. totuqi sd-i gdseascS.. decAt pusd in slujba unei fecunditd"!i nelimitate. la uzin5.In Provence. Dar un numdr tot mai mare de catolici afirmd.ceareferire la murddrie sau la pdcat... De acum inainte.utar.. DatoritA bicicletei. cum ar fi aceste bule ale iertdrii pe care le at6. in mod cert. .Unul nu poatt' ninric. se ofer5. va c6..obiceiul de a ieqi duminica. dar trebuie un so!.Se leagd cunogtinfe la munc6. danseazd impreund. Muncitoarele trag loztti destul de bune in acest joc: un sfert dintre ele reuqesc sd se mdrite cu rrn bdrbat din mica burghezie. semn al interesului pe care-l porfi unei perso€rne.nta un l5.r.in ce fel se manifestd aceastd schimbare a moralei sentale? -Ea se regdsegte mai intAi in limbaj. urcAnd astfel o treaptS. qi apoi liniilor de autobr:2.-qi impiedice fata sd iasd din casd. fiecare duminicd. .iar relaliile sexuale erau evocate intr-o manierS. Sdrbitorile traditionale. la cd.. morala sexuald devinS" din ce in ce mai elasticd. in Bretania. imbrdcdminte foarte costisitoare: cu cAt broderiile sunt mai inalte.un exemplu clasic . .Unii iubesc qi peste condifia lor socialS.td. Ceea ce inseamnd cd o exploatalre nu poate sd funcfioneze decdt cu doud persoane.Pardons". qi se merge din sdrbdtoare in sdrbdtoare. La inceput. care devine din ce in ce mai importantd in aceastd epoc6. ooi pot cAt trei". aga e? . barurile gi petrecerile dansalte. eufemisticA sau cu ajutorul unui vocabular care f5. sunt din ce in ce mai rare. baluri in sala din spate in . la aceste sdrb6tori numite . . o noud libertate.cereasunt indisociabile. la cAmp. broderiile fustei sale de catifea. Dar cu condifia sd rdmdi la niuelul tdu. urr taner bdrbat sdrac nu ii va face curte.. cel de-al Doilea Rdzboi Mondial.torite sunt de-acum acceptate.ifi ostoiai pasiunea" . Incetul cu incetul.toregte uqor. Sexualitatea este mai departe un pdcat. Atunci." Unii pdrinli incearcd s5. qi dovedeqte in continuare multe reticenfe fafd de pldcere. incep6. dar se expun adesea opozitiei pdrinfilor. de acord. Biserica nu acceptd sexualitatea conjugald. pofi stabili bundstarea unei tinere fete dupd. Ceea ce implicd faptul cd tinerii au mai multd libeftate de a se tntalni.. incepAnd cu 1900.. trebuie sd placi.Dragostea.Unde se pot intalni oamenii? . Nu-fi mai este atAt de ruqine de pldcerile trupeqti. se utiliza limbajul romantic al secolului al XVIII-lea . i-'r.buqeascS..Md. Femei de moravuri uqoare Febra de sambefi seara . De acum inainte se vorbeqte despre sex folosind fie un limbaj neutru qi distant . Se . pe strdzi.Cu Albert. Trebuie sd faci fafd nevoilor viefii. Locurile obiqnuite de intAlnire sunt limitate gi aratd asta cu prisosinfS. cinematograful. cd dragostea gi pld. in acest saz. Cunoaqterea dansurilor devine paqaportul indispensabil al dragostei.. Tinerii cap5. patronii de cafenele orgarizeazd. spune: . Pot fi vdzuli plimbAndu-se tinerii iqi cAqtigS" impreund duminica. $i se pot aliqa impreund. PAn5.

sdtorie este intotdeauna un pic caraghios. Cdci pentru o fatd a se ld. atunci cdnd se urcase deja in tren. a plecat de acasd pentru a se duce sd' studiezn la Franlfirrt. fetele nu sunt deloc la acelagi niuel qt baiefii.frecuentao. Un bdiat virgin la c6. Toate acestea deculpabilizeazd.intr-adeudr. fie lexicul anatomic care-fi permite sd descrii totul cu o oarecare detaqare. . .uqoarA" cum se spune in epoc5. Aceste fiind zise. . Este singura vorbd.. ... in mediile mai libere. considerafi ca deosebit de fericiti (n. eqti sigur cd iubeqti.impresionantd.turile stabilite inainte de cd..sprezece ani pe aceastS.surd.ra fatd vrea sd aibd. m€una ei lipea paginile ceva mai indrdznefe din unele cdrfi. Congtiinfele de asemenea. Dac5' faci o . Pe peronul gdrii. Acesta descoperi casele de toleranfd unde intdlneqte o fatd ascultdtoare.mAn ataqafi de virginitatea feminind. Dar..coit". unde se trS. Dar rareori gdseqte o partenerd de vArsta sa. adic5. . cnm se spune.Paqteleinaintea Floriilor". . Acegtia din urmd. in lumea masculinS. ndscut in Germania qi care avea atunci 19 ani. sunt in continuare in auantaj. s5-gi ruineze $ansele matrimoniale.prostie". de solie..Tineni masculi uor in continuare sd fie siEui cd se cd. o oarecare presiune sociald se exercitd.sex". ea n-a fost virtuoasd inainte de cdsdtorie.Fereqte-te "Ai de femeile de moravuri ugoare!" sunt sfdtuifi b6iefii. pe care a pronunfat-o in nouS. .ieqte in concubinaj. .Nu gtiu nimic. Dar.vagin". riscd. Cu excepfia unor medii populare unde oamenii sunt destul de direcfi..rd sd o ia de so{ie. iar bS. pentru ca ea sd. Simone de Beauvoir povesteqte cum. adolescenfii trebuiau prin urmare sd culeagS. pentnt a-l . nu e nici o dramd dacd vine pe lume un copil din flori. aqa cum se mai intAmpl5.l. unchii sau bdrbafii din familie fac presiuni ca sdl oblige pe tAndr sd se dezvir$neze. tAnS. Dacd b6. intre cele doud rdzboate mondiale. . fetele sunt prudente qi foarte supravegheate.sdtoresccu o fatd uirgind. virginii sunt luafi in derAdere.r o totalA inegalitate intre comportamentele sexuale ale fetelor qi ale baielilor.informafii de pe unde puteau. O cincime dintre fete au relafii prenupfiale in Belle Epoqud.repnze sexuale" -. siguranfa cd. . ' Perioada primilor ani al secoluiui al XX-lea. in mod obiqnuit. este negativd: griji. cam pufin pentru educafia sexuald! -in 1930. dar pdrinfii vegheau.grea o fatd fd. (e vechea spaimd de a nu fi tatS-l copilului tdu). .nu poatE avea acces la ele.iatul iqi ia tdlpS"qila.. . Procesele verbale sunt pline de termeni medicali. bunicul meu (ndscut in 1870) i-a dat numai acest sfat: . ticerea prevaleazl. .. lucrurile rdmAn intre adulfi. a unui tAnir cu o femeie mdritatd. feregte-te de bdiefi!" li se repet6 fetelor. Legd.Fereqte-te de femeile de moravuri uqoare!" Nimic mai mult.Ce gtiu atunci acegti adolescenfi? Cum se descurcd" ei pentru a aborda sexul opus.E foarte rd.Notiunea necesarei inifieri a tdndrului bdrbat subzistd. mai gdseasc6 cAte ceva prin cdrfi. tatdl meu. trad.. cAteodat5.Burghezii r5. va fi 1uat5.[lo2l Scena I Anii nebuni uo3l .s6. te cdsdtoreqti cu fata pe care ai ldsat-o insdrcinatd. Nu mai ezifi sE numeqti cu precizie pdrfile corpului. cum ar fi cele ale municitorilor parizieni. Solii ireprogabile .Dn acest punct de uedere. sd. in acele timpuri. incercau s5. intr-adev5. Adolescenfilor nu li se vorbegte despre sexualitate.sa prinsd in relalii sexuale inaintea cdsdtoriei inseamnd. Singura educafie amoroasd.: dacd. Spui .gi asupra bdielilor: ei nu pot face chiar orice. atenfie. temd.Ce anume e condamnat? . Limbajul se elibereazd. in familie pAnd in anii 1960. Pentru a-qi traduce dragostea in sexualitate. el este unanim condamnat.practicile sexuale. Aqadar. trebuie sd te rdscumperi: sdrbitoregti atunci . De unCe.relatii".iefii din acest mediu doresc ca viitoarea lor sofie sd fie ireproqabilS. poli sd-!i asumi risul de a merge mai departe.nu fie nici dup5. qi dacd.u vdzutd o legdtur5. sau faptul cd el las5.. in special in ce privegte bolile venerice. se dezvoltd totuqi ideea cd dragostea qi sexualitatea merg impreun6.. De-a lungul anilor.torie se vor inmulli intr-o m5..

In fond. Se ua schimba gl asta? . dacd nu de-a dreptul arhaic. Cu toate acestea.lnlocuiegte.In pat. sirutul profund este pus in valoare. se dezvoltd insd sexualitatea bucald. mai savante. Lungul drum al descoperirii corpului incepe sd fie parcurs. Acum rdmdi qocat cdnd tdranca nu se aqeazd la mas6 si mdndnce qi rdmAne in picioare lAngd. a infrac{iunii de atentat la pudoare). qi ceva mai plScute. fiecare voindu-se "st6pAnul opinia public6.. la far6. chiar 9i in spafiul privat (un ordin al Curfii de Casaiie din 1881 il considera ca fiind parte constitutivd.tre bdieti.. sunt calini cu p5rinlii lor.rorali s-au inoculat reguli de pudoare foarte stricte. foc.Pana atunci. ceua mai multd setcualitate.. chiar dacd femeilor le revin sarcinile casnice gi multe dintre sarcinile educative. se pare.Perioadi interbelicd. in perioada interbelicd. DupA copii. Cupluri mai pldcute .. Si nu uitdm cd tinerii soli din perioada interbelicd. incepi s5le sdruli pe mamele 1or. mai indelungi. sentimentul arnoros este avangarda exprimdrii celorlalte sentimente. devine simbolul pasiunii qi se generalizeazA.Mai multd dragoste tn cuplu. mai puline intervenfii brutale ale acestor sofi care. incepAnd din anii 1930. nagtere qi cea pentru inmormAntare. se fdcea. Sd iubegti nu inseamnd incl s5. Acum incepi s6-fi sdruti copiii.$i fn camerd. in secolul al XIX-lea. datoritd concediilor cu platd.rbafi ca o formd de dominare. femeile iqi pun fuste scurte. fiind orientat tn tntregime spre satisfacfia rapidd a bdrbatului.In camera conjugall. dar pdstreaz6. altfel.llo4l Scena I Anii nebuni uosl Ele ajung la circa o treime in perioada interbelic5. accentul e pus pe preliminarii.Nu se merge chiar atAt de departe. $i copiii iqi aratd dragostea.). ExistS. mai subtile: de data aceasta femeia nu se mai supune prin presiune. practicd.goale. te abandonezi. sa te arali gol? . in grajd sau pe vreo lad5. dar rirn6. Dar persisti intrebarea dacd afirmarea sentimentelor amoroase nu ajunge sd creeze forme noi de dominatie masculinS. PAnd atunci. mai insidioase. actul sental se desfdgura tntr-un mod mai degraba primitiu.. . in timpul oanilor nebuni"*.? . PAnd acum oamenii erau foarte pudici in exprimarea sentimentelor. cS. refinere moqtenitd dintr-o neincredere inoculati timp de secole de religia cregtin6. vechile coduri.MAng6ierile. . de viol incercatd de unii bS. Toul se deblocheazd.Relatiile din cadrul cuplului sunt ceva mai egalitare. cu toate acestea o pudoare venitS. ci prin iubire.Indrdznegti. pe care-l dezaprobd.. Se impune curd. le vorbeau so{iilor pe un femeii lui". in s/i2rgit. trad. cum ar fi gelozia tiranicd exercitatd de unii sofi. la fel ca qi sdrutul pe gurd. ne spunea Alain Corbin Se rcnfirma aceastd tendinfd? . .. qi la jumdtate in anii 1950. intre prima baie de dup5. Chiar dacd femeile refuzl categoric sodomia. iqi aratd" picioarele. Dintr-o datd. soful violent nu mai este stipdnul.ifi pdstrezi totuqi hainele pe tine.. se generalizeazi. Pentru cd o datd cu dragostea vin qi manipuldrile afective. Chiar dacd in mediile populare se face uneori dragoste ziua in atniaza mare. se indulcesc? . ceea ce inainte nu Mdngdieri gi. . unele femei nu s-au ardtat niciodatS.preliminarii" .Cuplultrrcepe sd se etotizeze.. (1919-1929) care precede matea crizd economici (n.i in intuneric. Se cuvine notat cd acesta merge in paralel cu progresele igienei intime. din adAncurile istoriei. acesta fusese considerat scandalos. ci un bdrbat brutal..te dezbraci. inghiontitul qi ciupitul fetelor de c5. Asta urea sd spund cd relafiile dintre barbali gi femei se schimbd. ce ajunge p6nd la o formd. nuditatea a fost un tabu religios. cum se intimpla la generaliile precedente.fenia... Pentru ton rdstit. pe fugd. Timp de secole. femeile se duc la . au pirinti crescufi in secolul al XIX-lea...

ele n-au fost intotdeauna fidele.. Alt revers al medaliei: cuplurile formate din dragoste se despart mai uqor ca inainte. pin urrnare.Este mai priceput decAt tine. in plus. homosexualitatea latentd despre care nu se vorbegte qi despre care nu se gtie nimic. incepdnd cu perioada interbelici. Am semnalat cazul unui muncitor parizian pe care sofia sa l-a luat de so! ca urmare a unei decepfii amoroase. existd frustrarea evidentd a soldafilor. $i mai qi lucrezi.r decAt el (sau mai tin5. dupd doudzeci de ani de cdsdtorie. se dezbrace in fa{a lor ca sd le arate cd este b5.evenimentelor politice. incep sd trdiasci artificial: rimdn mdritate din datorie. traumatisme grave." Ceea ce inseamnd c5"ele cauti plicerea.. sd." Acest caz exceptional arat6' cd lipsa sexualitdfii putea fi intr-adevdr o sursd de necazuri' . 75oh pan5.nite. . El este inspdimAntat: .. Cum au putut sd revind apoi la un ideal in dragoste? in ce le priveqte. Bdrbatul devine insd temporar impotent. o fustd-panlalon pentru a merge cu bicicleta..anilor nebunio. Cdsdtoria. Pentru femei... Vor modifica acestea euolufia spre cuplul din dragoste gi pentru pldcere? .. incearcd sd-qi aducd. intr-adevdr. Mama intervine.la 80% din totalul cererilor de divort..Medicii se ingrijoreazl. nu-i mai fdceam fa!5.Idealul ar fi.. unul adevdrat.Cred cd sexualitatea qi dragostea au o cronologie proprie care practic scap5. spune el. cdt realizat sexual.Sd sperdm cd ele nu se mulfumesc doar sd se gdndeascd. dar se g6. corpurile se vor dezvdlui privirii.spunAnd: ./hgiate de cele doud rdz.Nu s-a produs nici o rupturd in ce priveqte revolufia amoroasS. face o criz6.Devenise un adevirat vulcan!" .Generafiile despre care uorbim sunt s. Unii soldafi au suferit traume ingrozitoare.sau fetele s5. datoritd plictiselii. Fenomenul poate fi vdzut foarte clar intre 1930 qi 1950: unele femei. ceea ce complici miza. de nervi.Scopul este. Revederile sunt dificile. de cele mai multe ori cu altul mai tAnd. pldcerea. Ele nu vorbesc despre ea. ln anii 1920 existau atAt de pufini bdiefi. toate trei reunite. Aceasta fiind situafia. marcafi de uoinfa de emancipare amoroasd .ndescla ea. sd formezi un cuplu nu atdt indrd. aceastd femeie descoperd dragostea in compania lui. au urmat numeroase divorfuri. Adulterul devine revelatorul disfuncfiei arnoroase. femeile incearc6 sd se convingd cd totr:l merge foarte bine. dar 9Oohdintre cupluri au rdmas impreunS. fata la sentimente mai bune. Ea nu-l iubea. in aceastd perioadd femeile inatnteazl.! . dar trdiesc inecate in amdrdciune. de asemenea. sunt dorili gi copiii. femeile au trecut cu greu peste absenta bdrbafilor. plS.Anii care urmeozd dupd 1945 sunt comparabili ..rat vulcan. Prietenii sotului incep sd-qi bat6 joc de el. CAnd soseqte noaptea nun{ii. refuzd sd i se dea. poartd un costum de baie.cereanu este incd o revendicare a-firmatd. $i rari sunt cei care reuqesc sd o atingd. PAnA la urmd.rd. sentimentul.. .rbat. cAt de devastatoare au fost la fard efectele Primului Rdzboi Mondial.boaie mondiale.Unele iqi inqeali bdrbatul. Imaginafi-vi scena. pAnd intr-acolo incat el trebuie sd. . Se qtie. Revolufia amoroasa .gostit. facd ce voiau. Sigur.. o mullime de cupluri se destramS.uo6) scena I Anii nebuni [lO7) plajd. pe deasupra! $tacheta este deci pusd foarte sus. le uneqti pe toate trei. Povestea dureazd cincisprezece zile. incetul cu incetul.. incdt pdrintii igi l5.Dar pldcerea feminind.r decAt ea) qi se apd. atat de negata sau de detestatd pand atunci? . cdnd vid tinere fete. Astfel s-a accelerat emanciparea. Din toatd istoria noastrd a dragostei este perioada cea mai idealistd. ajungdnd la cdsdtorie f5"r5" produce poate ignoran{d aceastd cd iqi dau seama nimic.. un qort. in special catolice. veritasd qtie bile oile neprihd. .Devenise un adevS.

-r [lO8] Scena I gi sentald.: rante. . Aga_numita. De-a Jungul intreguluf secol al XX_fL".i "*. cdsdtoria qi dragostea. De acum incolo.ele nu au d.{undafi in placeri cinice gi funeste. Dragostea nu mai este suficientd. Graul tncolfit de Claude AutantLara (19531. Oamenii vor deveni foarte exigenfi in domeniul sexual: nu te cisitoreqti inainte ' de a-fi testa viitoarea jumdtate.:. Bdiefoaica....vorbeascd despre rdzboi:. prin copii. a provocat un enorrn scandal. a existat un prim puseu al tinerilor. in acest fel. Dupd nebunia rdzboinicd. care ii aratd pe tinerii dez. De aceastd. pe pimulloc. pofta de a trdi profitd de dragoste. Controlul reprod. . dupd pdrerea dumne auoa strd.iolufie sexuald""a anilor 1960 qi 1970 este prin urmare fructul tuturor acestor decenii de transformare. .Tigoii" de Marcel Cam€. n-am auzit de el!" El vrea o alt6 lume. la pat. Dar pledoariile lor sunt i. de rezistenfd. film care descrie o tdndr6. existd. o avan_ gardd ale cdrei comportamente servesc drept model $i .p.iascd. Se investeqte in viitor.in concubilaj. Scriitori precum Colette nu-qi ascundeau bisexualitatea..ii. s_a trecut de la jr"go"t". pentru a te asigura ci vei putea face si coincid6. ca qi in orice altceva. hedonismul se regiseqte in cuplurile legitime. mai apar qifor_. se doreqte pldcerea.oientafi din SaintGermain-des-Prds a. datd". ca toatd. lncepd. era. . dorinta de a fi fericit.in dragoste. . . n nii nebuni Dorim pldcerel . Purtdtor al acestei noi aspirafii. tistefe de Frangoise Sagan (1954).:.Dar idealul despre care uorbim va exploda in anii 1960. Optimismul reg5.pe. -Anii 1960 sunt intr-adevdr cei care vor separa sexualitatea.. fatd care se cupleazi cu amanti qi amante.Femeiletrebuie sd stea acasd.. Dupd cel de-al Doilea Rdzboi Mondial apare intr-adevdr un nou val al liberalizdrii moravurilor. protl_ deazd.s5. ..Sunt..nule. influenfali in special de lilmele americane ale realizatoriior germani sau austrieci emigrafi. De aceastd"datd"..Amanlii de Louis Malle (1958). se rec5. cum ar fi Lubitsch sau Billy Wilder. care toate au provocat scandaluri. de asemenea qi Bund ziue. liberalizare. Dacd lucmrile merg r6u. idilicd la sexualitatea^obligatorie. dar a fost in acelagi timp gi un succes.toreasc5. nu trebuie sd trd.anii 1950 cu flirtuj: . legdtura se rr.pldcerea este aceea care uafi pusd.Liberalizarea.. c"r"grufgi.sit. tineretul va deveni amnezic: nu vrea s5. Sigur. Unii bdiefi le pirdsesc pe fete .re. o anumita parte din tinei se elibereazd. .rrrii moraligti incearc5 sA se intoar"d in ti*p.nd din 1945. seruald gi amoroasd.._ qesc prin a fi urmate de cei mulfi. . ineluctabita ? .reptul sd avorteze. E ceea ce demonstreazd.lumea sfdrgescprin a se simli ". tlogl pentru cd le gdsesc . Uneori nici mdcar nu mai este necesard.u_ pilula qi legalizarea avortului.i. incetul cu incetul.Ne putem gandi in special la filmul . Efectul imitafiei la tineri este prea puternic.Hitler. Primul Rdzboi Mondial.. toate impreundrile arnoroase devin posibile.. dragostea cu sexualitatea (acest obicei a inceput de altfel din Belle EpoEte: viduvele care doresc sd.. va finaliza aceastd ::.Dup5. Efectul sdu va fi un babg boom. fac intotdeauna un test pentru a fi sigure c6 viitorul sof le va satisface).

. Frania redescoperea prosperitatea. Ig79). cu flori tn pdr. foarte propice dragostei libere: o situafie economicd infloritoare (allatd in plin mijloc al perioadei Trentes Glorieuse{. 51 nu tncetdm sd resimfim nici astazi efectele acestui episod angelic Ai peruers. fumezi una dupd. alta figai an maijuana. Este interzis sd face bucdfi sub presiunea lui mai Sdfacemtabula tasa din interzici! Sd juisamfdrdlimite! trecutul puritan! in pielea goald. perioadei de creqtere economicS.. dupd titlul unei cdrti a economistului Jean Fourasti6 (Les Trentes Gloieuses. explozia! Greul capac pe care secolele de reprimare tl puseserd asupra sexualitdfii se '68. Sentimentul amoros este nega| cdsdtoria ridianlizatd.Donlnique Simonnet: Se uorbegte despre anii 196O gi 197O ca despre o .. Viziunea e pulin prea idilicd. Orgasm obligatoiu. ' .. Prioitate absolutd placeii.Pascal Bnrcknen Este cu toate acestea destul de exact5. .. penuria celui de-al Doilea R5zboi Mondial). li se spune celor care se rdzurdtesc.. Paranteza fermecatd . Mistica sexului are gi un reuers.Nu te-ai eliberat!". pe care Franfa a cunoscut-o din 1945 p6ni in 1975. ca gi cum dragostea ar fi rupt toate lanfurile cere o lineau legatd. Este Paradisul pe Pamant. o clipa de grafie gi de libertate sexuald tn care totul era posibil. totul era permis. un optimism delirant la stAnga qi la dreapta (tocmai urma sd-fie anihilat Denumire acordatd.parantezd" fermecatd"" tntre pilula Si S/DA. adicd de la sfdrqitul celui de-al Doilea Rdzboi Mondial pand la prima cnzE a petrolului (n. trad. $i-ft schimbi unul dupd altul partenerii. in acea epocd-. dupd.). nu-i aga? . Degi.exista o conjuncturS. Sd auem curajul sd o spunem: unii drdgu$i reuolufionai erant adeudrafi Robespiene.SCENN N II-N REVoLUTIA sEXUnlA Sd juisdm fdrd limite! $i dintr-o datd.

Da. dar care era incd" prizoniera unor vechi prejudecdfi. IErd frAne sau penalizdri $tiinfa invinsese vechea idee a pAcatului sexual.. nu-!i dai seama.. dupd.la aparilia revolufiei industriale domnea o oareca-relibertate la !ard..era adunat de noi cu o aviditate ftrd limite. Aga cum se intAmplase in anii 1930.. punctul terminus al unei lungn migcdi de emancipare care fusese pregdtitd. Se inventase un inamic formidabil qi mitic.ratd ordinea care ne apd. .. care sap5. migcarea hippA.Dintr-o dat5". $i fiindca individul s-a eliberat. in clasa pregS. ardeam de dorinta de a qti gi ne insugeam orice semn.nu aibd limite.im un moment istoric. Aceasta era cel pufin atmosfera in epocd. suprarealism.sase in copilirie va fi pusd. blues-ul.Sd triim fdra timpi morfi.. la un alt regim sexual.. De acum inainte. Parisul era avangarda.ia bine.nici de la armati.-r ul2l Scena ll Revoluf ia sexuald [l13] cancerul. In acel timp.Migcarea de contestare existase intr-adev6.tate . Este momenjubilafie la gAndul cd tul in care se manifestS. am descoperit mai apoi c5.Era. La mijlocul anilor 1960.gi afectivd totald. IErd alt risc dec6t o blenoragie sau oboseala fizic6. Biserica era mai pufin opresivd decAt a fost mai pe urmd cu burghezia. subiectul amoros putea incerca s6-qi parcurgi dorinlele de-a lungul 9i de-a latul. pentru a sublinia mai bine singularitatea epocii noastre. gi egalitard. . pdrul lung . . Exista dorinfa. Terminasem cu societatea ipocritS. . inchis5." Este minunata promisiune a unei lumi noi.. nici de la burghezie. mai ales pentm mine. Libertatea pdrea s5.o adevS. de pudoare. revolufie.rock-ul. cel al libertdfii. Urma sd trecem de la represiune la cucerire qi aveam sentimentul ci trd. Tot ceea ce puteam h5. de libertate intr-o Franld in care se trd. Bdie{ii qi fetele se priveau ca doud triburi care urrnau sd alerge curAnd unul spre celdlalt. nu au dispdrut incd. proletariat pentru a ne ascunde o mizerie sexuald.titoare pentru literaturS. timp de mai multe decenii. o anumit6 dorinfd de libertate a fost exprimatd cu putere dup6. gcolile separate. Toate combina{iile erotice erau deci posibile. Istoricii sexualitdfii au explicat-o: pAnd. * Care erau de fapt aeeste uechi interdicfii? . o oazd. . suspine care treceau.. anarhism. roase pe din6untru de o intreagd mentalitate democraticd. .morala colectivd. A trdi fdrd timpi morfi .r timp de peste un secol in cadrul diferitelor medii artistice gi estetice. interdicliile erau minate de miqcarea socialistd qi muncitoreascS. dar care rdmAneau incd separate prin interdic{ii. soul-ul. formam un paradis al frustrafilor! Vorbeam despre marxism. o form6. $i apoi. $i doream s5. La liceul Henric al IV-lea. nici astdzi)..Mai '68 serueSte drept reuelator gi aruncd... sifilisul. tabu-urile au cdzut in acei ani pentru ci ele muriserd deja. rudele noastre mai vd.Mai erau valabile virginitatea femeii inaintea cdsdtoriei (degi devenise mai mult o glumd). nici de la partid. in care tafii dictau legea in familie. Nici de la Bisericd. iudeo-creqtinismul. Dar erau mascate de o retoricd. in mod special de cdtre tineri. treacS. care pentm noi reprezentau utopia dragostei libere gi a orgiei.. Eram intr-adevdr fascinafi de filme ca Trigorii lui Marcel Carn6. la pdmAnt. care veneam dintr-un mediu catolic strict. trdim ca indivizi. limite. sd ne bucurS. un oarecare ascendent al bdrbatilor asupra femeilor.o terminim cu acea Franfi incorsetatd. fusese invinsd). iar patronii in intreprinderi. o perioadd de absenfi a bolilor venerice (ultima.pdi din strdinS.rstnice erau gata gi ele s5. . rdzboi.. n$dizat6.O parte dintre tinei sunt primii care ies din rdnd. situalionism. revolufionard mincinoasS.m fdr5. tn aer uechiul capac moral. existau elanuri. iar infarctul miocardic lichidat). cum ne-a spus Anne-Maie Sohn. moqtenirea lui Rimbaud. el nu mai are alte obstacole in fafa propriilor dorinle decAt pe el insugi.. AtAta doar cd te prefdceai cd. Nu mai primim ordine de la nimeni. intreaga Franfd. trdia sub dublul semn al vodevilului qi al adulterului (care.. Mai '68 este actul de emancipare al indivi dului. De fapt. trebuie notat.. Acestea fiind zise..Miqcarea cuprinde in principal marile oraqe qi mediul universitar.

se -spunea.. care nu se rezuma doar la impulsul speciei masculine' $i s-a trecut de la aceastd recunoagtere la actul propriu-zis.Sd o recunoagtem. dreptul de a nu mai fi penalizat atunci cAnd ili manifestai atraclia pentru o persoand. era considerat ca un martir.. la piscinS. ci qi politice. extazul pentru a grdbi .ceau zicAndu-gi ..rea seard.:.ma. niqte trolkigti ne explicau cum em€u:rciparea fiinfei umane nu se poate reaJizadoar prin grevd. a ministrului Educafiei. ale cdrei lucrd..v5.. Ce insemna cu adeudrat acest termen? . Frangois Missoffe. care astdzi consterneazS. sd nu asculte de normele sociale. sd izbucnegti in r6.caufi Pldcerea.. ce tnsemna aceastd trecere la fapte? .$i era legitim sd. Potrivit lui Reich. ili spuneai cd" nu trebuie sd.ri nu lL poli citi astdzi fird..Era dreptul la dorintS. qi pe deasupra s_ar putea sd fie qi pld. . atingd impreund. .sdtorie"). a exiitat astfel o enormS.dacd nu o fac. .O fraz6. .. puteai gusta totul! Toli o f6.. puteai lua orice. producd o inapoiere social6. . in epocd se teoretiza mult asupra^sexualitafii gi adesea se spuneau urute gi neurute.. se explice dublul fenomen al fascisrnului qi stalinismului: dacd oamenii iqi alegeau cAte un Hitler sau un Stalin. era din cauzd. Fiindcd Reich fusese persecutat in SUA de FBI. in timpul anilor 1960 qi lgio.reuolufia sentald". absenla orgasmr.de asemenea o alt5.rlui permitea sd. insurec{ie!. adresatdlui Daniel Cohn-Bendit care solicita dreptul de a intra in dormitoarele fetelor. voinfa de a merge spre un mister. in cadrul migcdrii Sexpol. totul era tnudluit tntr_un discurs intelectual destul de tncefoEat. il -_ citeam pe Freud. cu atAt sunt mai revolulionar!" Raouf Vaneigem a lEcut chiar acest joc de cuvinte. Orgas_ mul.iau iubiri intrerupte care se opreau inainte de ultimul stadiu (. prin copulafie. sigur cd. muncitorul qi muncitoarea trebuiau sd. . ci qi la pat: noaptea. ..cd nu juisau. li se interzisese sd-qi exprime libidoul.!" Mai antiautoritar6.Erecfie. pAn6 atunci. in care sexualitatea are rolul unui far. insurecfie!. dar mai ales pe Wilhem Reich. pentru tofi.cerii. voi perea un prost sau o intdrziatd.tedoresc" in loc de .. Toate acestea erau incredibil de melodramatice. .teiubesc"' S-ar fi putut spune: niqte copii cdrora li s-a dat drumul intr-o cofetdrie! Md rog...s. atAt din dorinf6 cAt qi din curiozitate.$i dintr-o datd. totul a explodat.Este pin urmare ceea ce s-a numit . atunci se trS.amanea un periculos rest de energie de care patronii ar fi putut profita.Totul era dat peste cap: accentul nu mai era pus pe interzicerea pld.cut". ducefi-vd.. are nu numai virhrfi hedoniste. cea a femeilor. refuzi . P5'n5. teoretician para_ doxal care nu era cu toate acestea un partizan aI desfrAului.Dacd vd '68 este o revolufie chinuie. De data asta spui . d.. Dintr-o datd. inchis intr-un spital psihiatric la stdrgitul anilor 1950..Sa o spunem: a fost o perioadd cdnd fiecare se culca cu fiecare. perseverenfa. ali cirui idei (folosite de o parte a extremei stangi ca un fel de sintezd intre Freud qi Marx) se potriveau de minune cu extrava_ ganfele epocii.pdrintii mei nu vor' eu vreau sd rSmin virgind pentru cd. familiale. a fost detonatorul: . Toate acestea au fost trdite cu obstinatia. iubesc" ca sd se infeleagd .Concret. dar credeam in ele: .. voluptatea irumpe! ln secolul al XVIIIlea.ri-i". categorie de dorinfe.. a unui instrument de mdsuri a schimbdrilor in curs.. pe dreptul la pldcere. ci din contra.a. spuneai .ul4l Scena ll Revolulia sexuald tll5l . altfel .Erecfie. sd facd orice dorea. parentale. aviditate: viala se desfdqura sub drapelul expe_ rienfei.Cu cdt fac mai mult dragoste.vddoresc".ri"i chiar experienfele homosexuale. O mare revolulie: era recunoscutS. mare noutate pentru femeile cdrora. antitradilionalistd. Ca nigte copii intr-o cofetdrie . ceea ce risca sd. situafie similard celei intdlnite azi Ia majoritatea musulmanelor' Din acest moment incolo se deschidea o uqd: tAndra fatd putea sd aleag5.

Graaln-ul serului urma sd. fdri protestante. in torturi ingrozitoare.Da. putea fi coroborat materialismul istoric cu revolufia sexual6? Se potrivea Lenin cu Reich? Exista peste tot un delir fecund." Revolufia sexual5.Amorul liber a deuenit atunci o adeudrata ideologie. Iluzia comunistS" conta ea insdqi in reluarea mesajului milenarist al creqtinismului qi aI diverselor erezii ale iudaismului.Persoand. trecerea timpului.mAnt.edrog? . Olanda.). sfArqitul urii. ceea ce nici m5car nu e prea rd"u. . $i cd la urma urmei eram agenfii unei puteri care era d.rcare scdpa tuturor actorilor qi care ii depiqea. care in anii 1970 adopta modul de viald non_vio_ lent. gulagul. e una dintre ele. PAnd la denaturarea aceastei fraze din EuangLrelie:." Se reinventa o form5.. .ceai dragoste gAndindu-te la Rimbaud.. Oamenii erau conr. Vantul bdtea dinspre Statele Unite. preofi qi preotese. Se indeplinea astfel o veche utopie care strdbd.Iubifi-vd unii peste ceilalfie .Seamdnd. dar gi o oarecare generozitate biblic6.roguri. . in ciuda proclamafiilor generoase.u. geniild-: . FS. Copilul era vdzut ca o fiinld care dorea qi in adult era cd"utat copilul care fusese.Revolufia sexualS. Ea s-a tradus totuqi printr-o miqcare de masd.fericirea. Iar promisiunea consta in ruperea barierelor dintre oameni.). dar trebuia fdcut in aga fel incAt toli sd aibd. aparifia unei intelegeri universale.{l16l scena Il Revolu!ia sexuald [tt7l . doctrina.. glumeascd pe tema asta. . ci s5.Mai mult decat o dogmd. de cregtinism primitiv.ceampe atunci. Sexualitatea. -Toate acestea pot pdrea caraghioase o datd c. o formd. Revolufia proletard stagna (se vedea clar cd scopul proletariatului nu era sA facd revolufii.aducd. d. trad. qi pacea pe pd..scumpdrdrii pdcatelor. pe rug.tuseintreg cursul istoriei occidentale! Rdscumpirarea pdcatelor prin sex . certitudinea de a fi purtEtorii unui mesaj de dragoste care igi trdgea seva direct din izvorul iudeo-cregtinismului. in schimb. in istorie. frazd. era plind de promisiuni. nebunie nu era oare produsul unei minoitdti de intelectuali gi de baba cool. mai pufin partidul. qi ci noi eram primii sdi descoperitori.. ecologist al comunitdltlor hippg (n. qi se terminaserS. in cele mai intime aspecte ale viefii 1or. iar lumea a treia era departe.Greu de spus astdzi dacd.in miqcarea hippg exista naivitate qi prostie. de franciscanism. in ideea cd paradisul trebuie gdsit acum imediat. dar qi din Anglia. ugor amefili d. unii peste ceilalfi. Biserica nefiind prea dispusd s5. . .este plind de idei creqtine care au luat-o razna. . Revolufia sexuald se inscria in aceastd. cu miqcarea hippg. la Breton. cE beatitudinea qi fericirea trebuie mai intdi trdite intre frali qi surori. Ne mirdm de aceastd naiuitate enorrnd in care ne bdld.easupra noastrd-. Existd aici o legdturd de netdg6duit. este chiar il:uzia comunist5.tradifie. Sexualitatea se incadra intr-o migcare de ansamblu care urma sd producd un om nou. multe erezii au fost create in numele trupului. Sexul era mesagerui promisiunii.Aceastd. Sexualitatea era prelungirea religiei.in$i cd in jocul senzualitilii exista un adevS. in ce md"sur5. muzic6.Lumea modernS. mult cu iluzia comunistd.. nu numai corpul se elibera. forma cea mai directd qi mai accesibild a rS. Ea ii privea pe toti oamenii. se imburghezeascS... era de-a dreptul un misticism! . era sau nu aga.. la Eluard. cdlugdri gi maici. Sexul era grddina Edenului! Unii se codeau sd.intre qi rdmAneau la porlile falansterului. Acestea incepuserE adesea prin legdturi trupeqti. incollea in istorie de mii de ani.. in care domnea . Se credea cd sexualitatea purta in ea o dragoste universalS. ci gi cuvAntul..Iubifi-vd. un fel de Adam reconciliat cu tot ceea ce secole de obscurantism qi de iudeo-cregtinism il impiedicaserd sd trd"iasc6. Eram ca nigte exploratori. Chesterton a avut aceastd. Incercam atunci sd racorddm amorul liber la toate ideologiile care existau. acces la festin.

in acest fanatism pansexual oamenii erau convinqi cd. $i pe urm5. Erotismul intrd in domeniul actelor de vitejie.Dqr aceastd curioasd reuolulie auea o fald ascwnsd: discursul normatiu. sexul a devenit terorist. vorbeascS. culpabilizarile peruerse. impreunS. Trebuia sd aderi la dogma dragostei libere.. dragostea nu era decAt suprastructura infrastructurii erotice. $i dragostea deveni obscend .faci dragoste sub toate formele..despre dragoste.Unii hippg fdcuserd din sex o formuli amabild. In ciuda eliberdrii.Da. Dragostea a devenit obscend.ne curefe de toate impulsurile rele. Deleuze. CAnd fetele nu voiau sd se culce cu tine. De unde si . trebuie sd o stAqiil Chiar dac5. IEr5. prin lege. cu toate persoanele posibile. gelozia.Are 9i aici loc o adeudratd" rdstttrrLare a ualoilor: irvte'rdic{ia se referd de acum la sentimentul amoros gi nu la sex. ceea ce am denumit. presiunea grupului. in spatele unei perdele de sentimente frumoase..gi le stiuegte pe celelalte doua.Uitatd.Chiar qi mariie spirite mai spun cAte o prostie.Absolut. te corectezt. .meschina dorinla de a fi iubit". . dar fecundd: sexul trebuia cu adevS. qi noul tribunal se instaleazd: nu numai cd trebuie s5. dar mai trebuie gi ca plicerea pe care o resimli sd fie conformb.. Cel mai mare succes al lui '58 este revolulia dorinfei. iar in caz contrar sd te analizezi. cu Alain Finkielkraut. dictatura orgasmului obligatoriu. Din moment ce riul era de origine sexual6. Nu se mai vorbeqte decAt de satisfacerea dorinfelor. pldcerea. sd-fi oferi corpul fara sa faci moftui. Deleuze Si Guottai uorbesc chtar despre . aveai mijloace sd le culpabilizezi: . Atunci.. tabu-uri. de Foucault. Pldcerea era interzisd. un reziduu al lumii vechi. . incetul cu incetul. ci prin normd. naivd. Interdicfia se inverseazd.l" Se instaureazS.. Umfli numdrul partenerilor qi al orgasmelor aqa cum !i-ai umfla pectoralii.la!Nu te-ai eliberat incd. Ambianfa este intimidantS. Dintr-o dat6. cu extraordinara sa complexitate qi fantomele sale seculare (posesiunea.. Oricine se sustrage de la aga ceva este considerat un fel de epavd reactionarS. Trebuie sd demonstrezi cd.. . nici de un copil. a ideii cd bdrbalii Ei femeile trebuie sd.. care va fi mai apoi teoretizati.ai rd"mastot la stadiul d. datoritd contraceptivelor. fiare reticenfe. . pe nebdgate de seamd. secretul) este pus la index. Inhibifia gi frustrarea sunt arS. .1 can't get no satisfaction". de a-qi da bun6 ziua.. sentimentul amoros.Il8l Scena II Revoluf ia sexuald [lt9] un fel de dezinvolturd erotic5. disprefuit sentimentul! Din cele trei componente ale dragostei care se combind"sau se opun de la tnceputul istoriei dragostei. Sexul devine constrAngere qi performanfi. tot restul nu este decAt accesoriu. urrna sd devenim buni ficAnd dragoste.juiseze in aceiaqi fel..rat sd.. qansoneta continud. este cea care deuineprioitate absolutd. nu ca pAnd acum.... .Acesta era mesajul adus tn special de migcarea hippy din Statele Unite. atat de mult timp repimatd. sd-fi faci autocritica..tate cu degetul ca niqte boli care trebuie eradicate. pentru c5.Aqa care va s6 zic6..Nu te-ai eliberatt" . . Erai liber si acfionezi. spunea anarhista rusd. e cdsdtoia. iar sentimentul este pus sub obroc. scot urlete de apetit sexual sdlbatic (. fiind sigur cd actul sexual nu era urmat de nici o consecinfd. .1want gou!"). eqti la indltime. rnuzica epocii.Actul amoros ar trebui s5.noul are aparenfa minunii. s5. rock'n roll-ul qi pop-ul. i1i spui cd timp de secole oamenii qi-au ascuns dorintele sub cuvinte frumoase. Guattari. era uorba de terorism. Corpul pS"rAndsd {ie o metaford a subversiunii. sd. Pluteai intr-o bundvointd generalizatd. Devine obligatorie.fie tot atdt de banal ca qi gestul de a bea un pahar de apd in doi". nici de o boa16. cd sentimentele nu erau decAt expresia dorintei. Se trece de la o dogm5. la alta. era o modi! Trebuia sA nu ratezi istoria timpului tdu. fEceai dragoste pentru cd aqa trebuia. Alexandra Kollontai.

unde fetele frumoase sunt intotdea_ una seduse de aceiaqi bdrbafi).reaurAndul cAnd ajungeau la ea. pe care o imprumutai ca sd te indrepli spre poligamie sau poliandrie. poate ar putea sd inceteze pentru cinci minute sd.. . .. lume voiam sd-l vedem. igi gd'sea din ce in ce mai greu parteneri. abandonati.sturnau farfuriile gi_qi aruncau piureu in fafd.. poate cE gre$esc. AtAt doar cd. grdsana urAlicd. se culce cu altcineva. muzica_ld.Peste tot se spunea cd. fiecare trebuia sd. mai arunce cu branzd in capetele parinliior ior pentru ca acegtia sd-qi poatd continua conversafia. Aceasta era noua lume.. Nici nu mai putea fi vorba de gelozie.in ce priuegte anplul. vechile bariere persistau. . estetica erau considerate niqte resturi ale lumii vechi.In teorie. .ratd brutalitate. se stabileascd. ili ca miracolul sexual era un cadou care trebuia "prr. Asta era noua lume? . frumusefea. data aparifiei publice a SIDA.Pentru ce eqti gelos? GAndeqte-te bine. .s5.te cQuze. . Pedofilia nu era admisd.Unii . pAnd.rie. incercam sd-i facem sd se ruqineze. Lucrurile explodau in toate sensurile. vorbele terapeutice incepeau sd apar6. reacfionar. bAielii iEi tot s5. pe care o credeam distrusd. in faimoasa comunitate Christiania...Cei care se cd.rinfii 1or.toreau ni se pAreau patetici. Dac5.t sd." Cuplul era o formd tranzitorie.. in spatele acestei beatitudini. cineva se ldsa prins de ea. Dominique Desanti povesteqte cum o comunitate californiand s-a fondat pe baza principiului rotafiei sexuale: in fiecare seard. gi disperali cd nimic nu le era interzis. Pe vremea aceea exista un adevdrat terorism anticonjugal.lcau prin mancare. De ce si md ingrijotez dacd tovardqa mea se tdvdleqte cu vecinul de dedesubt? N-am decAt si md duc la cumpdrdturi in timpul dsta.Se presupunea cd bdrbalii qi femeile vin unii spre ceilalfi cu toatd sinceritatea.Copiii trebuiau crescufi intr-un spirit opus celui in care fuseserd educali pS.eai distribuit echitabil intre toate vArstele. o egalitate perfectd. in ciuda . Unii pdrinti mergeau pand acolo incAt fd. exista o adevd. la o mare cind. . puqtii sdreau pe mese. dar aceastd... descris in filmul Bronza{ii. vdz:utd. toli puteau. care s_a mdcinat incepAnd din 1983. ne_am dat seama ca existau perdanti. acolo incat au facut elogiul explicit al pedofiliei. aqa cum ai face astdzi. ant mers pdnd. in spatele eufemisticului cuvAntului eliberator. victime. cd. i.ceau dragoste in fafa 1or. la Copenhaga. incepeai s5. copilul este deja o fiinfd sexuatd.E"u ia suprafala.Cine md vrea?" in acest comunism sexual. se poarte aqa. qi cd. . trebuiau sa placd tuturor.$i nu tntotdeauna cu bucuie. qi in pat ca peste tot.ca un fel de grozdvie a timpurilor antice: criteriile frzice. te convingi: . evident macrobioticd (sa md. veche.. in filmul Harold gi Maude spre exemplu. rdmAnea prezenta sub spoiala noului (ca la club Med. eI era o forma abominabild a dezoldrii: erq considerat un asamblai arhaic.u2O) Scena II f{eVolu!ia sexuald ll2i) refuzul seducfiei. $i atunci. pe care le voiai mai durabile.. rd. gi anume in elogiul dorinfei lor. dar ea avea totuqi un oarecare numdr de avocali.. bdirAne{ea este gratificatS" cu aceleaqi binefaceri. . Exista un front unjt intre toate tipurile de sexualitate. Nu ""r. Fiecare iqi purta mogtenirea sa familial5 qi propria mocirld. 1oc presupus ar tuturor deriiiilor.intelectuali'. literard. legile selecfiei amoroase subzistau cu td. in loc s5"rdsuceqti cufitul in ran6. incetul cu incetul.Exista qi violenld.. Inocenfa Ei naivitatea acesrei epoci explicd insd qi extraordinara sa fecunditate artisticS. astfel inc6. fArd sd recurgS"la vechile qi mizerabilele stratageme.nAnci carne era o crimA): sub privirile induioqate ale unor tineri cristici.. Imi amintesc cd am asistat intr_o seard.. c6'nd ea s-a trezit intr-o seard pe lrltur d" casei intrebAnd: .au dreptale sd.De fapt. bdrboqi qi ametili de droguri.. qi intre toate genera{iile.u se culcd cu altcineva?" Deja.Chiar gi copiii se angajaserd pe calea acestei mdre.. Ce-fi pasS' dacd partenerul t5. cercul lui de prieteni ii ardta un fel de compasiune: . dar cd. Adullii pletoqi le explicau cd.

descoperim astdzi in Occident cu stupoare cd. sd.Fragmente dintr-un discurs amoros"). gi am inceput sd redesco_ perim Prinlesa de Cl'iues. contracepfie).Am incercat sd ii facem pe oameni sd inleleagd cd noliunea de revolulie sexualS.Da. dragostea nu este ruqinoasd! Eu continuu si iubesc. revolufie dacd. .Dar mai apoi s-a tndrdznit. o alta. O a doua eliberare .Acesta este prin urrnare straniul reuers al med"aliei. c5. nu m6 intereseazl. Ceea ce nu impiedica o consumalie sexuald freneticd. individul s-a eliberat cu incetul de tutelele feudale. avort.rbafi in cdlduri.t dorinfa sexuald.i turmen_ tate. cd. femeile. ea in contrapartidd. aceastd libertate are un pre!.. Sexualitatea anxioasd Revolulia sexuald . bilanful este pozitiv. . femeile qi-au obfinut drepturi indeniabile (divort.rinfii noqtri. copilul. o greutate. . Era ca gi cum ar fi avut loc o a doua eliberare. dar a devenit ingrijoratd de ea insd.infelegem de asemenea cd. Se punea problema consimlirii la actul sexual. $i apoi. puteai in acelaqi timp sd-fi trdieqti toate capriciile fizice totodatd $i sd iubeqti din nou ca altS. gi cd ea se poate dovedi o barierd folosipentru a garanta existenta comunitdfii umane.' 1 2 2 1s c e n a ll unei vorbarii generoase gi abundente eram pe cale sd recredm un univers al minciunii pe care o denunfasem totuqi atAt de vehement la p5. morale gi sexuale care-l fineau legat. tradifia nu este intotdeauna opresivd.fii. Revolufia sexuali pe care noi am fdcut-o continud. Cd dragostea nu era reformabili. dar ea nu mai era obligatoril. Intr-o lume lipsitd de reguli. .Femeile s-au simlit negate' Totul era calchiat pe mecanica orgasmului masculin... ci igi cereau noi drepturi: avortul. administrative. Sentimentul a revenit pe u$a di..Noua d. Michel Foucault (. din Evul Mediu incoace.. ele nu doreau sd devind obiecte manipulabile in funclie de dorinla unor bd. exista incS' aceastd' renaqtere neintreruptS. unui examen constant al propriilor reguli. nu exista progres in dragoste. care satisface impulsul' Ele nu se recuno$teau in accelerarea consuma{iei sexuale.datd. dumneauoastrd. Carezul_ tat. tncd o datd.Cum uede(i. Ar fi o adevS. un fel de nostalgie care era indbuqit5". dogmatisme. religioase. derapaje. cuph-rl trebuie de acum s6 se supund.s-ar aplica aqa ceva in Magreb! Dar dacd. inventeze raporturi mai armonioase intre bdrbali Ei femei.nu avea nici un sens.. rJnii. Istoia sennlitdlii" ). nwmai dorinfa.Nu. cd loare familia.Pdna la urmd. Frumoasa senioruIui. la fiecare relalie. a incercat s5.. ii invoca pe Rousseau 9i pL toate aceste personaje cdzute in infernul literaturii clasice." Barthes il cita pe Werther care in acea epoc6 eia o relicvd caraghioasd. Alain Finkielkraut 9i dumneauoastrd tnsiud. sociale.zi. In cdutarea timpului pierdut. astd. . Dintr-o datd.ratd. Indiferent de excese.Sentimentul era brusc reualoizat. care afi fost tn acelagi timp martor gi citic? . "drr". Gdndi{i-va ci din I97O tatdJ qi mama igi impart in mod egal statutul de gef de familie..qi. ca Roland Barthes (. in special in lumea homosexuald. a$a cum este ea definitd astizi. . procrearea rdmAn surse de incAntare. a sentimentului. Suntem noi buni pdrinfi? Buni so[? Buni . responsabilitatea qi solitudinea. noi revendicam sentimentul ca fiind mai revolulionar dec6. pe mullumirea momentand. sexualitatea este poate liberd.. proclame: .ezordine amoroasd"). tl23l . reprimatd qi despre care nu indrdzneai sd vorbeqti. respectul propriilor lor dorinle qi recunoaqterea pl5'cerii lor specifite. Roland Barthes a indrdznit s5. do*.. au iniliat citica 5i au denunfat aceastd mare iluzie sexuald. bilanful acestei migcd. mai adaptabil5.(.Cele dintai uicttme ale acestei pouegti au fost. uneori imi place sd sufir din dragoste. O parte a miqcdrii feministe s-a ridicat contra masculinitS..fie un ideal de neatins in numeroase ldri din lume. contracep{ia.

utopio Saizecisio? ttstd.ngerii: individul este dezolat s5.in ciuda tuturor acestor excese. indiferent de felul cum il trdim noi astdzi. nu vom inceta niciodatd sd-i punem intrebdri.mAne o enigmd obsedantd Ei angoasantd. in timp ce Y vd lasd rece. . Istoria speciei reincepe cu fiecare bdrbat qi cu fiecare femeie. Au mai rdmas poveqtile individuale de dragoste. educafia copiilor noqtri.voinfd.Da. pe care l-au '68 il qtersese cu moqtenit de la bunicii lor. copilul dar qi libertatea absolutd. cel mai bun lucru este sd.. de ea fir6 ca sexualitatea sd'-qi fi pierdut pentru ei nimic din misterul sau din teroarea sa' Ei trdiesc nostalgia vechiului limbaj al dragostei compus din pruden{6.constate c5' existd '68 o teribild. Am crezut cd.uoastrd-? . qi pe care mai desivArgire. gi puteli sd vd indrdgostili de un om de nimic care vd va face sd. de lume. adicd.rd. a spus c6't se poate de just desenatorul Wolinski' Ceea ce inseamni '68. Unii tineri recuzd aceastS"eliberare care le-a fost oferitd qi in acelaqi timp beneficiazl. dar generos." Aceasta este morala pouegtii dumneq. in reaiitate. In fond. rtn uis. oare inocenla anilor 1970? .tl24l S cena Il Revolulia sexuarla [125] amanti? Individul modern este permanent constrAns sd se inventeze qi sd se evalueze. Eroarea pe care am comis-o in s6 ne inchipuim cd istoria este o moqtenire cumulativE qt ci suprimAnd temerile de altidatS.Dragostea este impulsul cel mai antidemocratic cu putinfd. confinea o frumoasa speranfd. noua generatie va beneficia din start de o sexualitate la cheie. ea nu dA socotealA in fala justifiei qi nici a meritelor.umbre qi tara nori. Ceea ce a murit din spiritul lui '68 este angelismul dorinlei qi al sentimentului.tsd o primeqti. ideea cd tot ceea ce tine de sex este urinunat.Astdzi vrei totul. CuvAntul a trecut din registrul dictatului in cel al pl6. dupd' mai '68? . Dragostea este supraapreciatd. cd ele au ci am fost trddati de cuvintele de ordine din avut consecinfe neagtePtate. In ce priveqte sexul. Nu se mai vorbeqte decAt despre asta. cu '"'ulgaritate si bunS. Nebunia timpurilor noastre este de a vrea sA triim dragostea in permanenfd. fd. Ceea ce trebuie sd redescoperim este tocmai aceastS. Libertatea sexuald este o grea povard pentru tineri. Sexul rd. De ce vh indrdgostifi mai degrabd de X decAt de Y? Pentru cA X vd face s5. infantil desigur. este condamnat la viatd scurtS' qi la cri"i. rAdem de ele. Dragostea nu este democraticd. contrapartidd la autonomie. Este o prelungire a spiritului lui mai bazat pe dragoste. fidelitate dar qi deschidere faf6. servitutea. ea continud si ne scape. Ea rdmAne la nivelul preferinfelor. innebuniti de durere.'Am fEcut mai pentru ca sd nu devenim ceea ce am devenit". . qi se vorbeste rdu. Ne-am inchipuit cd l-am banalizat. Da. care continu6 s6 tind de domeniul implinirii 9i al '68 a fost miraculosului.surd in care duce qi sacrificul sau transiigurarea. Se Etie acum cd. in aceeagi md. abjectria.Este oare mai greu de iubit acum. vom putea domestici sexuaiitatea. monogamia dar qi amefelile libertinajului. . cu toatA intensitatea. infelepciune. vd pierdeli capul. o datd: . sentimentul cel mai friabil gi fragil cu putinf6.A(i spus. Afost pierdutd. E probabil c5. De unde aceastd anxietate care apasd astSzi pe iubirile noastre. el a devenit noua noastrd teologie. Singura arma pe care o avem astdzi contra acestor lucruri este rasul. melancolie. a alegerii nefireqti a unuia in detrimentul altuia. Sunt cereri contradictorii 9i '68. era mai uqor sd o cuceregti dec6. el ne orbeqte in contjnuare.A fost. Cuplul infantile. familiile noastre. Inocenfa pierdutd . mare complexitate a dragostei. . dragostea duce impreuna cu eil dependenla. imediat qi simultan: dragoste nebuni dar qi siguranfd. AEa ceva e fals.

te decat in constrdngere. discursui ale dezamdgirii. un cuios amestec: exacerbarea sentimentelor. strc"mosii nogtri nu stnIatd-ne a n-oi prefacem fi' iai pugin feicifi decat ne alegei' noastre propriilor prapaitti ctt gun'fafa-i fafa -(prouizoriu) "Este' aI lungii noastre istorii' d. coerenfa.acumsd. noastra tii deod"ata. Se afld oare dragostea plo. 5i pe adolescenli destrdmaie.^""cipari. Dezamagirea dezoientafi. familii deran' rue ccLre adeudrul Iata sfoe.a solitrtmdsurd: pe noastrd este imensd. am gasi tn fiIme. imagini ale unei sexualitdli arLnice gi brutale. rdni' ir^i jeaza: dragostea nu se trdieSte mai uSor tn libertate erau pod.Alice Ferney: Fdrd indoiald cd nu in mdsurd mai mare dec6.'. Totul. sufein{e.eci ifarSiatt Fiecareuatrebuid_e. in intimitate' Prezentul insesizabil . Ceea ce ftapeazl astdzi este contrastul dintre discursul despre dragoste qi realitatea viefii amoroase. Pur gi simplu nu-i distingem incd.pldcerea. sunt niqte oglirvi deformante. in timp ce dragostea rS.t in trecut. Aqa cum Paul Veyne qi Jacques Sole au arS. obsesia doin.nAne un lucru subtil gi important care-i face in continuare sd. dini.viseze . astdzi filmele. aqa cum o vor descoperi (sau inventa) istoricii de mdine. sentimentul? de acum inainte.. romanele.. emisiuni de teleuiziune.satd asta-zisub semnul incoerenlei? . romane.tat pentru alte vremuri.tei gi seduc{iei. a7a cum am procedat pentnt peioadele precedente.. la fel ca qi mass media. Liberi sd iubim? la aceastd auenturd'' $i acum? Cum sd ludm parte precedente? Cum cele toate din reuenit noi cei care dm cdsasa conciliem cele trei componente ale dragostei: represtune' de secole Dupa toria.. ni le dorim pe toate lipti.Fiinuentezesingurcontinu ar ea. $i fara tntarziere' Ambif.Dominique Dacd Simonnet: am obserua comportdile amoroase ale contemporanilor nogti utilizand izuoarele istoricilor. Se scrie despre banalizarea sexualitdlii 9i lipsa de vrajd din inimi.Scexa a lll-a $l ACUM.

..citocmai lipsa dragostei este cea care este culpabiruatd".. gralie progresului tehnic. scap5. sexua-litatea s-a debarasat de constr6.injur aceastd' c5' considerd' fetele adesea cd afirmS. in ce priveqte cdsdtoria.sdtoia. cd.ecdruia.Medicii. ne-ar d.sdtor""". vreau si trdiesc fdrd sd m6 cd. tn realitatea sa contemporana' ceea ce urmarim inca de la tnceputul acestei lucrdn. Pascal Bruckner spus-o deja.ngerile Bisericii. Chiar dacd viafa noastrd parti_ culard este inc5.si hi mcapabil s-o inlelegi". S-ar ipune cd. s-a deculpabilizat prin psihanafiza. acea dragoste omnip rezent a gi ins esizabila.Modernitatea ia forma acestei imense libertdfi: . qi ea strategiilor religioase sau familiale. nu mai este nici obligatorie. De acum. cd.r fi.eliberat")' Homosexualitatba--s adurintrat in moravuri.Mi se pare c5. primii care experienli s-a produs prea devreme"t in orice caz. oare nu ne este fricd sd fim iomantici (sl asta de teamd sd nu pdrem convenlionali)? -Ar'irebui d'eci gasite alte surse. Sigur.Dar nu mai suntem. spre exemplu' cd mutr'te fete cunosc o Acest lucru ar sexualitate precoce cdtre vArsta de 12 a'r-ri' vArsta medie dar ele.. dar nimeni n_a putut obliga niciodatd pe cineva sd.trdiascS.rat? Fericirea cu orice pref Cu toate acestea. iar sofii sunt egali in fafa legii. cu cineva. fiecare poartS. de iceastd scriitoare' care de Itotea dumneauoastrd de femeie 9i romanelor pe qmoros pin intermediul urmaifr.nd e. ceea ce a unic in Istori! fchiar gi in anii 1970. dintre pentru unele putea fi adevarat sunt ginecologii Iar astdz\' ani 18 de ieal6 oscileaz6. . tntr-ad. revolulia sexuald exercita o constrAngef€' aveai obligafia de a fi .. nici ot' terul femeilor. divo4ul nu mai este ruginos. pe dragoste. ordinea ""irr_ sociald castratoare. dar igi poate cu toate acestea exercita liberul arbitru.. A incerca sd' cernem gi lucrurile sA descriem un fenomen contemporan ar putea fi riscant' poate chiar imposibil.ratd libertate domnegte prin irmare asupra uiefii priuate. supusd" legii (pAntecele mamei se afld sub controlul medicilor qi juriqtilor).spAnditd. ceea ce se cautd cu auiditate este tocmai reconcilierea acestor trei cdmpuri: urem o d"ragoste .in sine un numir determinisme. a rdmas liber: puteai sd obligi un individ s5. senttmentul care le sciefi. ginecologii.tl28) Scena Itl pe barbali Ei pe femei. fl29l Totul se Poate . . Totul se poate. igi ascunde ea normele? Sunt oare cele trei cAmpuri ale dragostei eliberate cu adevd.. disparitia normelor: fiecare este a inceput sd-gi guvernelevtala sentimentald.. lucrul cel mai frapant este astdzi exploziaformelor de dragoste. . qi asta in ciuda riscului de a te inbolndvi de SIDA. alfi indicatori' pentru a pinde. avortul nu mai este o crimd. Biseicii sau statului. . nici rd. iubeasc6. bazatd. .eud. care a domnit timp de multe secole in Occident. nlt.. Dar chiar trebuie se credem aqa ceva? Societatea noastrd.md despart de tine. suntem mai pufin dependen{i de morala colecfive gi mai pufin supugi rii... trebuie n* toi atAt de modeqti ca qi istoricii. Putem iubi astdzi cum dorim. . Lucrurile s-au schimbat. ii a inceput sd fie chiar ldudatd..uriau sd.Nu vreau copii. sd. ca pd.. prin apel. Ce-ar ft sd tncercdm totugi sa data. le-au luat locul confesorilor. s-a separat de procreare cu ajutorul progreselor medicinei.a intr-adev5. in pofida tuturor lucrurilor. la sensibi' facem o analizd. care' aqa cum ar spune-Michel Foucault. in fond.. scria Hermann Hesse in Lupul de stepa. sentimentul.r o imagine mai credibili' Se afirmd adesea.Sd aparlii unei epoci inseamnd. psihologii qi sexologii. . a murit.se culce cu cineva.in toatd istoria dragostei. cd. grija de a concilia celi trei componente atat de dificil de conciliat ale dragostei noasire: serualitatea.O adeud.sdtoria qi sexualitatea au fost linute sub control. numai sentimentul. in fala sentimentului amoros suntem poate la fel de neajutorali ca qi istoricii in fala trecutului' I $i acum.cttm.Ii reuine. acceptdnd ideea cd "a contradictorii pot coabita. .

a devenit individul.. p. Visul de ast5zi rdmAne cel aI cuplului indrdgostit. pentru c5. ea poate dezorienta. oamenii.emd.. cu o noud diftcultate: aceea de a face noi inqine ca dragostea sd dureze.reqdescdtugare a d.Da. dar tn perceplia .Eu nu impdrtd. . deasupra a orice altceva: frustrarea qi culpabilizarea sunt refuzate.""eli . a afirmat c5. A fost depdqitd astfel qi cea din urm5.eeacA dragostea este o forld cosmicd.-n fa!5."_entut.tet.. care nu-qi mai sacrificd fericirea individuald entitS.?. acelaqi cuvAnt 3":jifl:::|. Cine qtie ce ar fi tdcut preJe". ies in lume.Forfa e in tine. se caracterizeaz\. .. perseverenli decAt strdmoEii 1or? Nimrc nu e mai pufin sigur.. pastrarea virtulii ror.agea aterrli. Epoca noastrd. .de definilia Jr. ea presupune alegerea.cdminul fiscal"). cont.tea casdtoriei. de gravitate. celula economicS. singur tn fafa propiilor sale decizii. in secolul al XVIII_lea . sfera dumneauoas_ ".acd.ntul . fiecare este ldsat tn uoia sa. imi place ld.sexua1itate."trac.r greu. in Cdsdtoria gi morala. dragostea se tnnddea din ce se putea.ragoste" mai are ureLtn sens. aparut in Antichitate... Jacques Sol€.. ei se atralg.i cd sunt . nu. murim cdtre gO de ani. care sd reziste timpului. Uneoi reugeai. ruptura era lipsit5.Sigur. Aceastd libertate apasd intr-adev6. a atriitei ". un divor! este preferabil unei continue neintelegeri in sdnul familiei.. In secolele trecute. ceea ce necesitd o formd de contract social chiar qi in lipsa cisdtoriei. Imediat ce copiii deveneau adul{i autonomi. Ner. Iar cupluriie care rdmAn rezistd mult mai mult timp decAt aitidatd.Mona Ozouf a subliniat asta.. ceea ce nu este foarte promildtor. Jacques Courtin a constatat la inceputul acestei istorii cd . in ce_i priveqie'p. 50% din cuplurile pariziene se despart dupd cel mult trei ani. instinctul . apd.cheie.tia. ..go"i. Psihanaliza.ragostei...vton de"t. $i propria noastrd exigenfd ne pune faf5. t"lriii p-ecare o ardtai aproapelui.u"gE :e... aragostei gi a doin. . in slujba cdreia ifi puneai destinul.. responsabilitatea.i.. 5O'/o care ar putea sd"o facd nu o fac.Ne resemndm atunci cu o dragoste care dureaza doar un timp. Intr_o societate ln care senttmentele sunt atat de uolatile. unitatea de baz6. t:3::1:g. dacd It. tmpreund cu pldcerea seruita la cLrcie.dat5.. cuud.Dar.indreapjd altfel o "ur. . Bertrand Russell amintea cd amanfii sau solii nu sunt obligali la o via!5. reuers aI medaliei.Iata deci rnq. CuvAntul "".. ca qi stabilit. tr3lJ adeudratd.de baz6. femeile erau {inute sub ceea ce garanta cel mai bine .t daci sunt rude. reversul libertdfii nu este nimic altceva decdt angoasa de a trdi. . Morala conjugald depinde qi de contextul economic qi demo_grafic: dupdlum ne at. ne putem tntrebq chiar gi d. Este dificil de suportat. Astdzi. sunt autonome qi au mij_ loacele de a se despdrfi de consort.".rut in secolul a-l XIX_lea. aiemen_ea giavitafiei: o unii spre alfii.r. dificultatea de a fi qi imposibilitatea de a gisi in afara sinelui raliunea unui eqec in dragoste. putem oare spune ". cdnd cdsdtoria aranjatd reprezenta nolma.. Astdzi..e ani. limit5. in comun dec6. printr-o exigenld extremS.u3ol scena III $i acum. se bucura de o adevd_ ratA libertate sexuald. este pus5. lege credea cd planetel. Alt5. Dur agosre-. Un mare numd-r de oameni reu_ qesc prim urmare aceastd aventurd incredibild... noastrd mod. de speranfa de viald: ne cdsdtorim cdtre 26 d.d. care se despart.*rfi noqtri in aceleaqi conditii? .ne lovim.rf*_ manla unei lungi viefi in comun. a indivizilor fali de idealul lor: dorim fericirea cu orice pref. disciplin6 care a influenlat at6.gesc acest defetism de moment' Sigur. "art. este mult mai vechi decat . femeile muncesc. fidel qi plin de dorinfd. Implinirea personald...era familia (cu qeful familiei: se vorbegte de altfel despre ..moartea"finea loc a" ai""rf:-i" secolul al XIX-lea. ne reamintea Alain Corbin.lii familiale. . liberolis_ mul sentimental. angajarea.t de mult viala amoroasS. Da:. Alteoi. El se referea altddatd la dragostea^ fald J"-brrrrr"r.. Deziluzia este pe mdsura agteptdrilor.

alt sine"' Dragostea ar fi mai "i.Avefi fdrA indoiali dreptate. Cu excepfia cazului in care rnaj crezi in acel frumos model care ar vrea ca persoana de cale te indrdgostegti sd fie prima dar qi ultima.. . ea oare la testul timpului? . inveli sd trAieqti cu ea. al(ii sunt in cap abili s d. ea nu se declanqeazl. chimic5. mai coordonat.. efectul elixirului dragostei la trei ani (in alte versiuni este nelimitat). acolo.Se spune tn mod curent cd dragostea are ra{iunile ei... cu tot ceea ce confine ea ca exaltare sexual6. dar rezistd. de a gAndi. nu dureazd mai mult de trei ani. intrebdndu-se de din care vor mAnca. nu te intAlneqti decAt cu un singur In lucrurile' totuqi simplificd ce ceea dat. se admite c5. O capacitate innhscutd invdfat sd meditezi.coordonare" a spiritului care sd.1132) Scena lll ... acest tip de relalie care ne-ar permite s6-l infelegem putere de fel un interior.Acest mister n-a fost incd elucidat' . . pe doud picioare. .'. .. mai apfi sau mai pulin apfi de a iubi? Ce este insd sigur e cd unele trS. un mod de a qterge hotarele dintre sine 9i *"ntAa.Ea este imposibil de inieles rafional' D1ag9stla 11 este paranormald' Ea nu poate fi st5'pAnitd decd't etal in Antichitate cap6tll unei lungi lupte cu tine insufi' .Una din versiunile mitului lui Tristan qi aI Isoldei limiteazS. instalatd in tine. "r"d"* sau trebuie sa ne isemndm sa traim in incertttudinea propiilor noastre sentimente? Toate aceste intrebari ne sfredelescastazi. eqecul in dragoste nu e dramatic. Cu dragostea se intAmpld probabil acelaEi lucru: sd existe oare o formd de . Este o idee care ne reline astdzi. ce ea se afld.For!a este in tine". Dar o datd. iub e as ca. nu toli traiesc uertical. se spune modernitdfii' deviza Aceasta este Razboiut "t"t"tor.$tiinla ne spune astdzi: nu iubegti cu inima' c-i cu forfd creierui. din simlim s6-1 bine pe cel51a1t. ea nu se manifestA la intAmplare. de asemenea alegerile. ne facd. . starea de pasiune.Si acum u 3sl Putem trd...m acest veqnic conflict intre dragoste qi sexualitate' in intre corp qi spirit. Cum se exprimd' aceastA dureze sd" facem o S5 o controlS'm? in noi? Futem o^t" "e sau sd incefeze? Budiqtii. care indeamnd spre compacred cd celSlalt este un . asemdn6tor qi diferit. .sdturi de caracter faciliteazd viata amoroasd. a gd'si o form6 de armonie' Existi o imagine de ceilalti.. tuturor. . Ia solicitarea noastrd. $i ea ne caracterizeazS. copii in ecualie. Psihanaliza a deschis qi alte cdi de introspecfie pentru a dezvolta aceastS.ori inseamnd oare a iubi? sd" oare Trebuie iubim? sa iuUiTara doinla? Putem doi fara indelungat? timp dureazd iare tn marea dragoste.Am hotdrat cA ea este!" . E deja mare lucru! CAt timp nu existd.Te tndrdgostegti ca gi cum ai suferi un goc. rut sunt separate' A d.Ce crede(i dumneauoastrd2 . de a iubi? . ..rrr. la un moment afara celor care pun mai multe oale pe foc. elanul inilial este unic' Teilhard bine mai Chardin era de pdrere c5' creqtinismul ar fi f5'cut sd sd incerce sA inJeleagd'aceasti for!6 misterioasd decAt van' in incerce sd facd totul pentru a o canaliza. .ieEti vertical. . S-a uitat aceastd magie rezolsi ajute ne comunicd. in timp ce altii.Puterea dragostei sdldqluieqte in noi.. Unii sunt dota{i pentru dragoste. Neurobiologii o spun: purtdm in noi capacitatea de merge. ca nevoia de a merge la un bebeluq. frumoasi: umanitatea este marea.. la fel cum invefi dintr-o datd si trd. Oare nu avem qi o capacitate innd. fiecare individ este un a val.intr-adevdr. ea are o specificitate uimitoare: ea nu se adreseazS. Dragostea la prima uedere este ridicatd" astdzi tn sld"ui. de a vorbi. hormonald.Reluand metafora dumneauoastrd. Unii copii pdqesc intr-un fel mai degajat. putere de autocunoaEtere. adic5" cu spiritul.rii interioare' care ar putea s5' vd.. dar spre deosebire de celelalte insuqiri. mulfi tineri iqi pun aceste intrebiri' partener Din fericire..scutS.

ni{ia este mai degraba minimalista. prea capiciogi. principiu constrAngdtor dar practic din moment ce te incita sd-!i consolidezi relaiia.reinud.m cu avioanele.. raportul de forle ucide cu adevdrat personalitatea unuia sau altuia. . ln ciuda gravitaliei care nu se opreqte niciodatd.Defi. in multe cupluri.rit cd el este". Se iubeqti este qi o decizie. in dragoste. cum sd.persoana pe care am ales-o pentru a merge inainte in dragoste".. gi deci probabil chiar dragostea.. gaseascd. $i sunf dispera{i cdnd nu pot sa o gdseascd. . s5. in lege: pdrinfii sunt obligafi sd-qi ajute copiii sd_qi facd studiile. .. lie unde. ci merge intr-un sens pozitiv: o cdutare a binelui..rAre. multi tineri sunt in cduterea . le deschidd perspectivele in viafd. depresii...Am fi cu tolii fiinle tdiate pe din doud..eqti atras de celdlalt. prea exigenli. o muncd de lndeplinit. .. errforii. Existd in mod evident mai multe! Teoria jumdtate. lui Platon despre cealaltS.Am hotdrdt cd ea este"..dureze. o facA in iocul nostru. Aiubieomunce! . Aceastd.. riscul este de a intdri individualismul qi egolsmut. Sd reunegti tn acelagi timp sentimentul. zburd. Trebuie sd-ti faci ucenicia inimii. care se transformi. care nu se limiteazd. amantul. se sparge. AceastS. Un pahar cade. . Ca qi legile gravitaliei.! Vreau sd spun o acfiune. recunoaqterea reciprocd"instantanee. intre doi indivizi capabili sd trdiascd impreund tdrd sd se ucidd. altfel spus. in orice caz. irr ce le priveqte pe femei. dureze. fie conqtient de aceste stdri diferite..teorie nu md convinge. Ar ?"tfut trebui sd. sd decidd dacd.{m hotS.Trebuie oare sd aqtepfi faimoasa intAlnire. ne impune se ne construim dragostea. revelalia: . qi lansdm rachete.. emanciparea le-a permis Ei lor sd_gi extindd spafiul in afara cercului familiei.' Dar acestl forle pot fi folosite in avantajul nostru.Da. reuqite. Tocmai libertatea totald de a iubi. legile dragostei nu pot fi schimbate. in viafa unui cuplu existd crize. ali comis o crimd simbolicd". pe care strdmogii noqtri nu au cunoscut-o. necesitatea unei educafii nu numai sexuale. Nu mai are cine sd.m sa ciltiuam fildehtatea? .. care ne edutdm cealaltdjumatate. o hotS. iar dacd asa stau lucrurile.FdrA s5. Acest resnect al celuilalt este o muncd. se ucidd la modul simbolic. Pe vremuri se vorbea despre . . Trebuie sd urei sa iubegti. gi unicd persoand cu care poli reuqi o lungd viatd amoroasd. Astdzi vorbim despre . in via!5. Pentru cd viafa in comun nu este mai uqor de trdit decAt singurd. poti face ca o dragoste sd.fd. sd ne alegem dragostea.alegere".ceea ce nu reprezinti un termen r6u: ne revine nou6.marii iubii".. idee este chiar cuprinsd.Vorbi{i despre dragoste ca despre o construcfie.. definifie: dragostea este ceea ce existS.O cred cu convingere: a iubi este o muncd. in acelaqi timi. dorinla. Este datoria fiecdruia sd. sd facd in aga fel incAt sd. treacd peste furtuni.gosteqti..Acest model al marii iubiri unice nu a murit. este!"? Nu impS"rtdqesc o singurS..datorie". . unul dintre personajele cdrtii o'ele conuersatia amoroasd" propune aceast6. doregte ca relalia sd. Te indrS. . la interdicfii. Cred c5" ne fabricdm in doi jumdtatea respectivd: . Fideli gi infideti prea nerdbddtoi.Iat5. ci si morale. Nu cred c6 existd aceastS. obstrucfii.. persoana cu care sperim sd construim o relafie durabild qi implinitd. [1351 . oEl viziune..Ea este!".. Ar trebui si_i tnvafdm pe copii sd se intrebe ce doresc sd facd cu viata tor qi in acelaqi timp cum sd facd" fald vielii altora.o atenlie. gi durata rdmdne totusi ceua ihtzoriu.. CAnd reducefi la zero .binele srrveran" despre care vorbesc filozofii. in dragoste e acelagi lucru: in ciuda dorinfei.Il34l Scena lll - )r acum.tatea.spa1iuf posibi_ litefilor" cuiva.. in timp. Chiar dacd nu recunosc tntotdeauna.

. Amintifi-vd ce spune Thomas Mann: . Mi se pare cd o mare parte a fericirii nu se datoreazd. pe care o ai tn capul tdu.ri despre tine insufi.Acelagi lucru se petrece qi in dragoste.. Suntem asaltali cu sfaturi despre sexualitate. so{ul. . Nu i se cerea sd. ci ideea de dragoste. Or. Pentru cd intotdeauna cel (cea) pe care il (o) intr?rlneqtieste un (o) necunoscut(e).extraodinard. Este ceva ce nu prea se doreqte auzit astdzi. iqi doresc a$a ceva.Acesta este intr-adevdr un pericol.tl36l Scena lll 9i acum.qi-o inventeze Pe a sa' de la dragoste A nu aqtepta totul . alte crealii.Sunt ldsate deoparte orele de sufeinla necesare pentru a ajunge acolo. gi nu iubeSti persoana cealaltd. Pe vremuri femeile erau ca niqte obiecte. o alegere' Denis de Rougemont scria in 1939: . acesta poate fi un motiv de a-l . cred cd. qi o bucurie' A invdla sd'-!i pui intrebS.Conuersafia amoroasd'" descrie{i chiar dtfeitete configurafii ole cupluilor de astdzi: fidele sau infidele... Dacd influenfa sa este rea.in romanul dumneauoastrd . alte activitdfi. a-ti am6gi dorinlele. trebuie spus qi repetat: dragostea nu este un lucru facil. vAndute in numele unor interese patrimoniale.. dar cu toate acestea dragostea nu te face neapS. dar qi dumneavoastrd il schimbafi. Adesea te inpeli atunci cdnd faci un angajament.-!i g5'segtidrumul in via!6' E ceva care a devenit crucial in libertatea noastrd de via!6.. ..mAne el insuqi dupd ce se cunoaqte pe sine insugi". A-1 pdstra.Nici un om nu mai rd. Nu numai c5. dispun de mijloacele acestei libertd. dragostei. Trebuie s5'-!i dai silinfa. feicirea prezentd Ia tntdlnire. totul singurd: amantul.. construiegti o ilrnie. Ei bine. gi spiritual. c5. Fere s5"mai punem la socoteald. sub cea a unui so!. este arbitrar. a vrea este in sine o forfd. degajeazd'o forfd' extraordinard' "a-qi Cu tofii.ra fatA de 20 de ani iqi avea deja calea trasatS. efort.) care-fi pot aduce fericirea. tntotdeauna e ..construi" dragostea se poate douedi peiaioasd. in ce priveqte dragostea' Fiecare este liber s5. De altminteri.tt..cd nu e lipsit de importanld sd trdieqti cu cineva: celdlalt vd schimbd qi el. idee de a-ti . serviciul..C""o ce propduddui{i este o formd" de uoluntaism indiuidual pus in slujba dragostei. qi fizic. . tatdl copiilor. Astdzi ea trebuie si-qi gdseascd.li (progresele medicale care aduc fizicl' qi morale. feicite sau resemnate' c'u sau nu fdra copii. inseamnd deja sd.imi p. Pe vremuri.. credem cd. trecAnd de sub autoritatea unui tat6. ele nu pot prin urmare decdt sd se considere singure rdspunzdtoare. putem sd scriem o carte mare numai purtAnd pana pe hArtie. cred eu. o consider atotputernicd.. dacd vd transformd intr-o Iiinfd" pe care nu o placefi. Chiar 5i atunci cand tfr dai silin[a.in viziunea mea despre lume voin{a ocupS' un loc decisiv. proiectezi asupra unei persoane imaginea ideald. cdsdtoria.ratfericit. dar cred cd.. sd cAqtigdm un campionat de tenis sau de fotbal numai fiindcd suntem geniali.. penumbrd. ea a devenit cel mai profund nonconformism"' Un cuplu b5'tr6'n' care a gtiut t. Este o evolulie simultand. am vrea uneori sd. sprijinul psihologiei' o bunistare medierile de diverse feluri).. U3z) . De fapt.greqim atunci cAnd aqteptdm totul de la ea. . .Fidelitatea merge in contra valorilor venerate astdzi de tofi.aiu. tAnS.. dar intreg domeniul sentimentelor este 15.r intrebarea: oare devii fericit dacd eqti indrdgostit? Se vede bine cd eqecurile sunt numeroase' Unele persoane caut6 compulsiv relafii amoroase care le fac nefericite.Aceastd. dar e un fapt exceplional."ci dragostea. efort ce ne dorim.sat intr-o misterioasd. . putem obline fdr5.. nu optimal' n irrUi este prin urmare o decizie. maternitatea. Ea nu se trd"ieqte fdr5. munceascd. Astdzi ele sunt libere. qi existd alte lucruri (alte jocuri. Grijile erau de alt ordin.r. Ai nevoie de ani pentru a-l (a o) descoperi. trdim o epoc5. te minfi.: pretendentul.Cred c6 trebuie sd vrem sd iubim' Partenerul pe care-l avem nu este intotdeauna cel mai bun pe care l-am putea avea. a-l iubi. Suntem in perpetuE schimbare.

la femeile intre 30 qi 40 de ani. . Asta poate line qi un an intreg. Sunt. de morald sexuald au fost dizolvate de tiberalizarea moravurilor.Pe vremuri. dar noi trdim tn continuare tn apologia inuadatoare a doinfei.. tl39] respinge. De fapt.cerea tnainte d. de pdcat. creierul qi chimia amoroasd a femeii sunt diferite de ale bdrbatului. qi de ce a devenit astdzi un pdcat sd faci din sex. Am devenit singurii stdpAni ai duratei' -Nu e simplu. Or. Hai sd recunoa$tem cd existd convenlii peste tot. un pdcat' Fantasmele cdtorva scriitoare femei care spun . $tim.ri difeite ale dragostei gi sexuatitd"tii. pin5. doar niqte declaralii conservatoare.oi.Ne putem tntrebq dacd. s5.Se pare cd oamenii de gtiinld sunt pe cale sd demonstreze cA diferenfierea sexuald. creafie sociald. generali. Oare din atAta lucru sd.Vrem neapS.Trebuie sa maifii de acord 5i an durata. imi vine sA vd intreb. . ai sentimentul c5. trdieqti o tranzifie: noliunile de datorie. la urmS'. cele mai pulin recunoscute -astfel fiind qi cele mai periculoase.m s5' punern gravitatia in ecuafie. gdsim acum in noi inqine mijloace noi pentru a controla aceastS' forfd amoroasd. .derehormonald care le reduce dorinfa.. care cautd intAlnirea Ei separarea.. ne este team5. era foarte apreciat.Nu qtiu! Dar dacd"aqa stau lucrurile. tot o convenfie. S-a vhzut de altfel in diverse epoci cd statutul de vdduv6. de asemenea.. Trebuie s5.ietidecAt la fete. Se qtie acum cd. Aqa cum spunea Foucault. Desigur.Ceea ce nu ajutd. $i ce dacd? Trdim incd.. aceasta este o ac{iune dificilA qi simplificatoare: degeaba tot incercS. pentru c6 ele reamintesc in prezent ceea ce fine de trecut (sub pretextul de a se detaga de el). Reuolufia seruald a luat sfargit. sentimentul adevS. priviii cAt sunt de excesiv5'. te pofi intreba de ce in secolul al XIX-lea sexul a inceput sd fie considerat un picat. Daca acestea intrefin relatii sexuale. cea masculina si cea fe minin d". . privifi cum abordez sexul f6rd nici o certzwrd" par depS'gite din aceastd perspectivd. aceasta se datoreazd si faptului cd sunt supuse unor presiuni sociale gi insistenfelor bdiefilor. . existd un numdr redus de bdrbafi feminini gi de femei masculine. la concilierea celor d. sd inscriem dragostea in spafiul cuvintelor.reaf5. dorinla sexuald.. atr6gdtoare' $6panii duratei . Idealul ar pdrea sd fie atunci un cuplu format dintr*un bdrbat tAndr qi o femeie mult mai in vArstd! Ceea ce este contrar tuturor convenliilor noastre. moqtenirea lui mai '6g. Dar majoritatea femeilor sunt feminine Ei cauti durata. in schimb. de constrdngere sociald. Sd refuzi orice formd de convenlie este insd. De o manierS.privifi c6:t sunt de liberd. femeile un sof? . Dar nu si contra pierderii . o naqtere femeile suferd o scS. nu existd doua abord"d. urmele trecutului. Cautdm sexul opus pentru perpetuarea genelor noastre. nu fim conventiona_li. influenfa este bunS'. .diferit la bdrbat si la femeie in cursul vielii: este mai puternica la adolescentii bd. tinerefea qi fac din femeie stindardul bArbatului. cAnd un obiect cade.e toate. po!i incerca s6-fi construieqti o viaf5. Femeile suprapun in mod natural sexualitatea cu dragostea. cd dorinla evolueazS.Curentul actual poartS. durata depindea intr-adevdr de constrdngerea social6.rat care dd un sens existenlei lor.nu mai existe dragoste? (S-ar putea pune la punct tratamente contra reducerii dorintei.tul istoriei noastre a dragostei. femei masculine acum. trdim intr-o lume foarte vorb5. fiindcd tot nu in{elegem cu adevdrat ce se intAmpld. era adesea unica manieri de a-fi regisi libertatea. Dac5.ll38) Scena lll $i Bdrbali feminini.Barbafii doresc pld. este puternicd. cd" dupd.rat sd vorbim...nu este o purd.. care valorizeazl. de asemenea. qi mulli consorli trebuie sd fi dorit moartea celuilalt. Bdrbafii le sipard. $tim.relat iu incompatib ile. cAnd ajungi la capd.

intr-o societate revenitd. de voinfa noastrd.. existd intotdeauna cAte un mic lucru asupra cdruia putem lucra. ea este controlatd. unele suferinfe. Copiii de astdzi. pd-cat. a ci. istorice. . E ridicol! A te dezbr6ca in fafa altuia. e$e cam spunea specialistul tn preistorie Jean Courtin. si fie invdlafi sd distingd ceea ce este marginal de ceea ce este esenfial. Libertatea noastrd este imensd.Da. Nu te culci cu cineva la fel cum te-ai duce la cinema sau la restaurant. ne gdsim ta fel d. prin viala sa.turi de caracter. . din noi inqine.Desigur. sd respingem orice discurs care incearcd sd ne scoatS. gi imediat". pofta noastrd de fericire de asemenea. nici. determinismele familiale.m de asta. gi iubiifara rani. Ne doim rd"zboaie fara mor{i. GAndili-vi la tofi acei tineri care aveau 2O de ani qi care au murit in trangeele din 14-18. cu iniertitudinite fafa-nfafa gi indrdznelile noastre. .) Sexualitatea nu va fi niciodatd . Astdzi. .Plutim oare ca niqte dopuri pe mare sau suntem in stare sd urmdm o direcfie? Dragostea a fost controlatd prin constrAngerea sociald qi religioasd. a$a anm spuneli. fiecare generafie a [rebuit sd accepte unele eforturi. un cAmp limitat de posibilitdfi. existd o parte din noi inqine de care nu ne putem elibera: nu ne putem schimba indllimea sau forma fefei. sociale.. sau din contra. distanld. qi pdstreazd un caracter sacru.spunz5.im in speranla iubirii cu zero defecte. Sexualitatea nu va fi niciodatd banalS.m vina pe prima noastrd copilhrie. Fiecare dintre noi are propria sa inchisoare..prin urmare o chimie a dorinfei.egete ca un pumn de nisip. pe morfologie. Trd. unele trdsd. in loc si ne indreptdm spre infrangere. in numele patriei lor. s-ar p5.m e. caracteisticd" umand. ntt poate fi pinsd".tor de tine insuti? SE refuzdm deresponsabilizarea. putem persevera in a o cultiva.obligafii. din revolufiile sale qi gata poate pentru altele noi. qi suntem astdzi cu atAt mai conqtienfi de asta cu cAt vorbim mai mult despre ea. .intreagd. [t4t] dragostei.. meditafiei. suntem imediat contrariafi. aceastd. infr6"ngerile sale. nu e ceva lipsit de importan!6. Ne putem dezactiva voinfa. Atunci dezlluzlile noastre ni se par insuportabile.Adolescenlii sunt pdtrungi d.Noi le-am dat imaginea unor nenumdrate eqecuri amoroase. izvor6.Voin(a este un lucru frumos. Dar pAnd. Actul sexual ifi creeazS. psihologice. a-fi oferi corpul..rea cd suntem exigenfi! Daci ne lipseEte un singur obiect. are pretentia de a banaliza sexualitatea. vor avea poate o noud forld in ei. Dar noi suntem facuft din uechi bucali de anlhtrd. Dar nu existd o chimie a dragostei. Tinerii de astdzi vor fi nevoili sd trdiascd. la ce punct eqti r5. ne alunecd mereu printre d. Aceasta este adevd.. putem merge spre soare.seqte o stare diferitd a lumii. culturale sunt apdsdtoare.Astd^zi ne este greu sd acceptd. O literaturi de deceptii amoroase. din uechi tabu-ur| din mitui antice care ne influenleazd inconStient gi care ne trag inapoi.sdtoriei fdrd egec. . Ei sunt tn oice caz confruntafi cu deruta care prouine din aceastd. fdrd indoia-Id. Desigur.eun discurs care exaltd pldcerea . Sd nu mai d5.din liberarea sexua15". Nu e ceua care sd fie cu adeudrat fauorabil unei munci asupra duratei. datorie. .Sd sperd"m. Cu toate acestea. Ar trebui sE fie educati in spiritul ascultS"rii. atAt fie cdt qi celuilalt. Iatd-ne singuri. sau la aceie femei care s-au sacrificat in numele familiei 1or. Dragostea. La capatut istoriei noastre. pe chimie.rata alegere a modernitd{ii noastre. noud libertate. Cu toate acestea..t5.Ceea ce nu este intotdeauna completfals.e perplecai ca 9r la inceput. Singui fafa-n fafa cu dezituziite gi pasiunile noastre.[l4O] Scena lll II I banald gr acum. ExistS. formali in libertate. qi putem sd ne bucurd. Sd invdldm sd iubim . Fiecare generafie gd.gecul sau absenfa.rii de acest discurs ambiant.. . qi ii dd formd.

Les Grecs ont-ils cnt d . Jean Courtin a fost atAt de impresionat incAt qi-a imaginat. gi cAt de iubitori. regretim preistoria. O capeld sixtind a preistoriei.Seuil.A munci inseamnd sd te menfii in dubiu qi ingrijorare.. cred cd joci cu aceasta este postura mentald. trebuie sd indrizneqti sd displaci' ittata"tt"qti s5' zici nu.de asemenea.. cu picturi gi gra'"'uri stupefiante. intr-un sit din sud. Intr-o bun5. care duce. Va deveni unul dintre cei mai buni specialiqti in domeniu.Romanii au avut mereu in ochii Iui Paul Veyne o dubld.ul Vegne. Lupii dorm. din secolul al ll-lea. Cred c6 cel care iubeqte este ca un pare echilibrist care merge pe sArmd: ce incearcd el echilibrul zi bund intr-o imposibil de realizat. spuneafi la inceputul acestei lucrdri' Aceastd' qi propriei noastre epoci' S-ar vrea sd foniuld. Comment on ecrit I'histoirefCum se scrie istoia.. Dar cum nu credea in Dumnezew. Pc. Jean Courtin a fost primul istoric specializat in preistorie care a pAtruns prin ingustul canal submarin lung de 175 de metri.Libertatea este intr-adev5'r dificild" Trebuie sd alegi. A-fi construi fiinla reprezintd o muncd' fird preget' Michel Foucault spunea: . fim f5. dumneavoastrd dormifi. o frumoasd Homo sapiens cu ochi verzi care trdiegte iubiri foarte libere la marginea Mediteranei.. in tot cazwl. "pH"a ".. pane la minunile grotei Cosquer.r de lucrS. L. gi nu erau cregtini. viala trebuie si invefi sd trdieqti' iubim' sd mori.ruta iubita din acel moment dacdtravaliul ii va fi incununat de succes. a scris un mare numd." Chiar dacd este epuizant.m. Copil fiind.. avea o pasiune: cduta monede antice. editura . i-a fdcut bunului Dumnezeu promisiunea de a nu-gi mai s6. Dar sunt mai pulin pesimistd decdt dumneavoastrd. A fost: a pus mAnape o superbd. credem cA suntem de acum uqurateci' aproape indiferenli. 56 inv6. zi.ri (La Sociiteromainef Societatea romand.. grav. sd indrdzneEti si nu cunoqti' s5' "a indrdzneqti sd-!i depdqeqti teama de ceilalfi. 9i totuqi qi sd' este obtinut. Ajungem aproape sd. specialist al lumii antice. o teamA teribild care te'indrlaptd spre conformism' Lupii url6' dumneavoastrd urlafi. i.Nu te dragostea".Elegie €rotique romainel0legia eroticd romand.cu{i s5.'' .. profesor onoific la Coll€ge de France. Chr. in romanul sd. Toatd. director gtiinfific la C1[RS (Centrul nalional sl cercetarii gtiinlifi. monedd.. A vdzut el oare dragostea? I-a gd"sit.td.bund. adicd sd renunfi. Scurte portrete ale autorilor Jean Courtin. paul Veyne a lucrat cu Michel Foucault.. in adAncurile golfulelelor din Cassis.u lLe Chqmane du bout du monde/$amanul de la capatul lumii.ce). calitate: nu erau prea departe de locul unde locuiael.).. frumuselea. a continuat sd-qi sdrute dulcineea. sensibile erau oamenii incd de acum doudzeci Ei qapte de mii de ani.Y T l I lt42l scena III . istoic specializat tn preistorie. Suntem inqelali: dragostea reming un lucru important. care i-au dovedit ce Iiinfe rafinate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful