Основно Училиште - Скопје

Наставен предмет:

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ГЛОБАЛНО ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ
за дополнителна настава за III и IV одделение
деветгодишно основно образование

Наставник: Александра Николовска и учениците од трето и четврто одделение Учениците ќе се состануваат еднаш неделно (издвоена група на ученици кои имаат потескотии во совладувањето на материјалот) и ке работат на повторување на темите кои им се потешки за разбирање со цел подобро да се вклучат во работата на одделението и успешно совладување на наставната програма: вокабуларот. групна и индивидуална работа. бои. ВРЕМЕНСКА Во текот на учебната година РАМКА АКТИВНОСТИ 1. разговор. Усвојување на вокабуларот и граматичките структури кои се обработуваат за време на редовната настава. фронтална. Вежби за претставување на себе и поширокото семејство . делови од домот) (IV) Искажување преференца (III) Вежби за сегашно време (IV) Вежби за сегашно време (IV) Опис на личност (физички изглед) (III) Вежби за вокабулар и спелинг (порачување храна во ресторан) (IV) Опишување надворешен изглед (IV) Опишување на простории од домот (III) Вежби за пишување (IV) Zboruvawe za sega{ni aktivnosti (IV) Увежбување искажување способност (III) Вежби за употреба на сегашно време (IV) . бои. Оваа настава е наменета за учениците кај кои во текот на учебната година се појавуваат потешкотииво разбирањето и совладувањето на програмските содржини во редовната настава. увежбување на едноставни граматичките структури (методи на демонстрација).ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА НОСИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА Повторување и додатна обработка на материјалот со посебен нагласок на индивидуалниот пристап. јазично изразување (развој на комуникативните вештини). НАМЕНА/ЗАДАЧА Да им се овозможи помош на оние ученици кои имаат потешкотии при усвојувањето на наставната НА ПРОГРАМАТА програма за англиски јазик. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Вежби за поздравување и претставување себе си и другите (IV) Увежбување претставување и кажување за возраст (III) Увежбување на вокабулар (IV) Вежби за искажување наредби и молби (IV) Увежбување на лексичките единици (броеви. Развивање на јазичните вештини и читање и пишување потребни за служење со англискиот јазик на ниво предвидено со програмата.Present Simple од глаголот ‘to be’ (IV) 2. денови од седмицата) (III) Вежби за пишување (краток состав и спелување) (IV) Увежбување искажување на присвојност и припадност (IV) Увежбување на лексичките единици преку песна (III) Опис на личност (физички изглед) (III) Увежбување на лексичките единици (броеви.