1.

Domeniul de aplicare
Fişa tehnologică este elaborată la executarea infrastructurii clădirii: Complex Rezidential ”Nicolae Testimiteanu” În componenţa fişei sunt prevăzute următoarele lucrări: - excavarea gropii de fundaţie cu excavatorul cu cupa inversă ЭО – 3300А; - executarea peretelui de sprijin; - executarea pernei de prundiş la nivelul fundului gropii de fundaţie; - montarea blocurilor prefabricate cu macaraua KB-300; - executarea fundaţiilor monolite; - executarea centurii antiseismice; - montarea planşeelor prefabricate cu goluri cu macaraua KB-300; - betonarea sectoarelor monolite a planşeului; - lucrări de hidroizolare; - executarea umpluturii. Excavarea gropii de fundaţie se execută cu excavatorul cu cupă inversă cu volumul cupei Vcup = 0.4 m3 cu încărcarea în unităţi de transport şi transportarea în depozite de pământ în afara şantierului. Executarea pernei de prundiş se realizează prin împrăştierea prundişului cu ajutorul buldozerului în straturi orizontale (grosimea stratului este de 0,25 m) şi compactarea fiecărui strat cu compactorul autopropulsat ДУ – 29А. Montarea elementelor prefabricate se execută cu ajutorul macaralei KB-300. Betonarea fundaţiilor monolite se execută după schema „benă – macara – construcţie”. După aceeaşi schemă este betonată şi centură antiseismică. Montarea planşeelor se execută cu ajutorul macaralei KB-300. Executare umpluturii se execută cu buldozerul DZ-29. Compactarea solului din umplutură se execută cu maiul electromecanic cu talpă rotundă pe straturi cu grosimea de 0,4 m. Lucrările sunt executate a infrastructurii sunt prevăzute în condiţii de varatoamnă.

2. Organizarea şi tehnologia executării lucrărilor.
Lucrările de terasament. Înainte de a începe lucrările de terasament e necesar de a efectua lucrările pregătitoare. In componenţa lucrărilor pregătitoare intră următoarele: curăţarea teritoriului destinat construcţiei, demolarea construcţiilor, care nu se folosesc în procesul de construcţie (dacă ele există), executarea reţelei geodezice de bază, pregătirea inginerească a teritoriului destinat construcţiei, executarea drumurilor provizorii pe şantier, aprovizionarea şantierului cu energia electrică, apă şi energia termică, executarea depozitelor, încăperilor social-administrative, aprovizionarea şantierului cu inventar antiincendiar. La etapa pregătitoare a terenului către construcţie este necesar de-a efectua lucrările de topometrie în vederea trasării pe teren a reţelei geodezice orizontale şi verticale, ce va servi pe viitor drept oaza pentru amplasarea pe teren a construcţiilor şi pentru efectuarea controlului geodezic pe parcursul lucrărilor de construcţie. În rezultatul lucrărilor de topometrie pe teren sunt amplasate repere ce formează linii roşii sau reţele geodezice de construcţie. Reţeaua geodezică de construcţie constă din axe longitudinale şi transversale ce, de regulă, sunt paralele cu axa clădirii. La elaborarea proiectului reţelei geodezice se determină coordonatele punctelor reţelei pe planul general de construcţie, se aleg în prealabil metode de trasare şi întărire pe teren a acestor puncte. Proiectul elaborat al reţelei geodezice de construcţie trebuie să prevadă: - crearea condiţiilor favorabile pentru lucrările de trasare, majoritatea construcţiilor şi edificiilor să fie amplasate în interiorul figurilor reţelei; - liniile reţelei să fie paralele axelor de bază a clădirilor construite şi, cît e posibil, mai aproape de ele; - amplasarea comodă a punctelor reţelei, vizibilitatea lor din punctele învecinate, ce ar crea condiţii favorabile masurilor unghiulare; - amplasarea punctelor în locurile ce permit de a le păstra intacte pe tot parcursul construcţiei. La trasarea pe teren a axelor de bază ale clădirilor se utilizează puncte ale reţelei geodezice de construcţie. în perioada pregătitoare, după trasarea axelor principale, auxiliare ale construcţiei şi marcarea lor pe plan, se trasează conturul construcţiei pe teren. Groapa de fundaţie se excavează cu excavatorul ЭО – 3322А cu cupa inversă (volumul cupei Vcup = 0,4 m3) prin abatajul frontal lărgit cu traiectoria deplasării excavatorului in formă de zigzac. Solul excavat este transportat în depozite de pământ în afara şantierului cu ajutorul autobasculantelor. Umplutura se execută după executarea şi uscarea suficientă a hidroizolaţiei suprafeţelor exterioare ale infrastructurii. Solul de umplutură trebuie să aibă umiditatea optimă şi nu trebuie să conţină pietre ascuţite. Umplutura se execută în straturi orizontale, fiecare strat compactându-se cu maiul electromecanic IA – 4502 cu suprapunerea urmelor organului d lucru cu o jumătate din lungimea plăcii.

Executarea pernei de prundiş. După executarea gropii de fundaţie până la cotă indicată pe fişa tehnologică, se trece la realizarea pernei de prundiş, în scopul ameliorării caracteristicilor terenului de fundare. Prundişul este descărcat din unităţi de transport în grămezi, de unde este preluat şi împrăştiat cu buldozerul în două straturi uniforme cu grosimea de 0.25 m. Fiecare strat este compactat cu compactor autopropulsat ДУ – 29А, cu mai multe treceri pe aceiaşi urmă. Executarea fundaţiilor monolite din beton armat. Armarea fundaţiilor. Armatura pentru fundaţii se confecţionează, de regulă, la secţiile specializate de armătură se furnizează pe şantier în forma de plase: lucrările de armare sunt precedate de următoarele: instalarea şi recepţionarea cofrajului, amenajarea drumurilor pentru macarale şi a locurilor pentru depozitare armaturilor, depozitare pe şantier a cantităţii necesare de elemente de armătură pentru lucrul neîntrerupt al echipei de ferari-betonişti în decurs de două zile, pregătirea pentru lucru a macaralei, aparatelor de sudat, pregătirea utilajului şi instrumentelor necesare. Armarea tălpii fundaţiei se face, de regulă, din plase de armatură. Nodurile obţinute la suprapunere se sudează prin sudură electrică. Plasele de armatură se aşează pe garnituri de beton cu dimensiunile 70x70 mm., fiind plasate la talpa fundaţiei după o reţea de ochiuri în formă de triunghi echilateral cu lungimea laturii de 0,7 – 1 m., ce asigura grosimea necesară a stratului de protecţie. După montarea armaturii se întocmeşte actul lucrărilor închise, care se semnează de către reprezentanţii beneficiarului şi a executorului. în act se menţionează corespunderea armaturii montate proiectului şi devierile de la el, calitatea armaturii şi a rosturilor sudate şi se dă permisiunea pentru betonare. La act se anexează următoarele documente: certificatele privind calitatea armaturii eliberate de uzina producătoare cu rezultatele probelor de încercare a rosturilor; actul rezultatelor probelor de încercare a rosturilor efectuate pe şantier; lista sudărilor cu detalii din certificatele lor de specialitate; copiile sau lista documentelor ce prevăd schimbări în armarea construcţiei; actele privind executare lucrărilor anticorozive pentru construcţiile ce se amplasează într-un mediu agresiv. Devierile admisibile pentru plase se află în limitele ±10 mm lungimea lor şi ±5 mm înălţime. Devierile la executarea stratului de protecţie nu trebuie să depăşească 3mm. La executarea stratului de protecţie se interzice înlocuirea garniturilor de beton cu garnituri din lemn, bucăţi de armătură sau bolovani de piatră. Cofrarea fundaţiei. Fundaţiile monolite sunt betonate în cofraje din scuturi demontabile din lemn. Scuturile de cofraj montate cu elemente de susţinerea trebuie să fie etanşe, să asigure rigiditatea sistemului în procesul executării lucrării de armare şi betonare, să se decofreze uşor fără a produce defecte elementului betonat. Locurile pentru instalare cofrajelor se curăţă de gunoi şi se nivelează. O calitatea superioară a feţelor elementelor de beton poate fi obţinută la utilizarea cofrajelor cu suprafaţa netedă şi bine etanşă. Demontarea elementelor laterale ale cofrajului la elemente nesolicitate la sarcini verticale se admite după atingerea de către beton a durităţii ce permite decofrarea elementului monolit tară atingerea de către beton a durităţii critice.

Compactarea amestecului se execută cu vibratorul de adâncime.începutul şi sfârşitul betonării. Pasul de instalare a vibratorului trebuie să nu depăşească 1. aşezându-se pe garnituri din lemn. este transportat la şantier în autobasculante. Cofrajul înainte de betonare e de dorit să fie umezit. Apoi tot cu ajutorul axelor de sârmă şi al firului de plumb se determină poziţia axelor fundaţiei pe teren. în care sunt incluse: . când temperatura aerului exterior este ridicată e nevoie de a proteja betonul de la razele solare. Betonarea fundaţiilor. . Scuturile se fixează între ele cu cuie. După determinarea trasării treptei cofrajul este fixat în plan cu ajutorul ţăruşirilor şi al contrafişelor. compactarea betonului.5 din raza de acţiuni. Sprijinirea vibratorului în timpul procesului de armatură sau cofrare este interzis. Betonarea construcţiei trebuie urmărită în jurnalul lucrărilor de betonare.de apă. Protecţia betonului de la razele solare se poate efectua prin udarea betonului timp de 3 zile peste fiecare 3 ori şi o dată noaptea. . În timpul verii. fixându-se cu ajutorul ţăruşurilor. În componenţa lucrărilor de betonarea există următoarele etape: punerea în opera a betonului. Betonul este fabricat în secţii speciale. pe timp ploios . Decofrarea fundaţiei poate fi efectuată atunci când betonul a atins rezistenţa de proiect. iar în următoarele zile nu mai puţin de 3 ori pe zi. nivelarea amestecului de beton. Montarea planşeelor prefabricate. După poziţionarea axelor se precizează dimensiunile fundaţiei în plan şi se instalează cofrajul treptei întâi. de gunoi. în timpul betonării este necesar de a efectua observaţii asupra stării cofrajului. armatura de la corozie. este necesar de a întrerupe betonarea. ele se aduc la şantier şi se depozitează în zona de montare în afara prismei de prăbuşire a malurilor gropii de fundaţie. Planşeele se aşează pe suprafaţa de sprijin pe un strat de mortar M 100 cu grosimea de 2 cm (planşeul trebuie să se sprijine pe perete cu nu mai puţin de 12 . Poziţia intersecţiei axelor pe talpa fundaţiei se determină cu firul de plumb de la intersecţia axelor din sârmă. descărcat în bene şi cu ajutorul macaralei transportat la locul de punere în operă. Garniturile se amplasează pe înălţimea stivei una deasupra alteia pe verticală. ce susţin poziţia scuturilor înglobate şi care solicită presiunea laterală a amestecului de beton la compactarea lui. Cota superioară a cofrajului treptei întâi se controlează cu ajutorul nivelmetrului şi al bolobocului. Compactarea poate fi considerată finită când este observat că betonul tasează şi când pe suprafaţa lui apare laptele de ciment. Punerea în opera a betonului trebuie să se efectueze în straturi orizontale de grosimi egale. Înainte de montajul propriu-zis al planşeelor. Planşeele se depozitează în stive cu înălţimea nu mai mare de 2 m. înainte de betonare cofrajul fundaţiei trebuie să fie curăţat de praf. în caz de apariţia a deformaţiilor în cofraj.marca betonului. La betonare înălţime de cădere nu trebuie să fie mal mult de 2 m.La distanţa de circa 100 mm de la capetele scuturilor de acoperirea se fixează dulapi de sprijin.temperatura aerului exterior în timpul betonării. Vibratorul se introduce în beton la adâncime de 10 – 15 cm şi se lasă 10 – 15 secunde şi mai apoi se scoate brusc. Suprafaţa depozitului trebuie să fie rigidă cu înclinaţie nu mai mare de 1 – 3°.

Executarea planşeelor din beton armat monolite. straturile de protecţie asigurându-se cu garnituri din masă plastică. pe timp rece se admite decofrarea după atingerea de către beton a durităţii critice. Cofrajul se prepară. Cofrarea planşeelor. Betonarea sectoarelor monolite a planşeului. cârligele de agăţare a cablurilor introducându-se în cele 4 urechi de montare a fiecărui planşeu. armatura de la corozie. iar în următoarele zile nu mai puţin de 3 ori pe zi. Armarea planşeelor. Pe şantierul de construcţie se recomandă de a păstra elementele cofrajului în dependenţă de locul de montare şi marca cofrajului. nivelarea amestecului de beton. Demontarea elementelor laterale ale cofrajului la elementele nesolicitate la sarcini verticale se admite după atingerea de către beton a durităţii ce permite decofrarea elementului monolit fără al defecta. rezistenţă şi rigiditate necesară la acţiunea sarcinilor tehnologice. Se face proces-verbal. Locurile pentru instalarea cofrajelor se curăţă de gunoi şi se nivelează. Protecţia betonului de la razele solare se poate efectua prin udarea betonului timp de 3 zile peste fiecare 3 ori şi o dată noaptea. Agăţarea planşeelor de cârligul macaralei se efectuează cu dispozitivul cu 4 cabluri. montarea şi demontarea elementelor să se poată executa într-un ritm rapid fără defectarea construcţiilor deja betonate şi să nu aibă loc dificultăţi la instalarea armaturii. Betonarea construcţiei trebuie urmărită în jurnalul lucrărilor de betonare. Compactarea amestecului se execută cu vibratorul de suprafaţă. Hidroizolarea suprafeţelor pereţilor. Decofrarea sectoarelor monolite a planşeului poate fi efectuată atunci când betonul a atins rezistenţa de proiect. Se armează cu plase în conformitate cu proiectul de lucru. Punerea în opera a betonului trebuie să se efectueze în straturi orizontale de grosimi egale. Cofrajul asamblat trebuie să fie compact şi să nu permită scurgerea laptelui de ciment. Suprafeţele destinate hidroizolării trebuie să fie curate şi uscate (umiditatea suprafeţei nu trebuie să depăşească 8 – 10%). de gunoi. La betonare înălţime de cădere nu trebuie să fie mal mult de 2 m.cm). Asamblarea cofrajului la şantier se face în corespundere cu normele tehnologice date în proiectul executării lucrărilor. compactarea betonului. În scopul majorării calităţii suprafeţei betonului feţele cofrajului. În componenţa lucrărilor de betonarea există următoarele etape: punerea în opera a betonului. trebuie să fie netede. înainte de betonare cofrajul planşeului trebuie să fie curăţat de praf. de regulă. de aceea. iar la obiect toate elementele ei trebuie să fie aduse deja marcate. Cofrajul este compus din scânduri în care se toarnă betonul. Cofrajul trebuie să posede stabilitate. Grunduirea se efectuează . după decofrarea suprafeţelor trebuie de prevăzut o întrerupere tehnologică pentru uscarea suficientă a acestor suprafeţe. care intră în contact cu betonul. betonarea şi compactarea betonului. Compactarea poate fi considerată finită când este observat că betonul tasează şi când pe suprafaţa lui apare laptele de ciment. să posede o formă necesară şi dimensiunile să fie admisibile. Monolitizarea rosturilor se efectuează cu mortar M 100 (TC = 4 – 6 cm) cu umplerea deplină a lor. în afară şantierului de construcţie.

laborator maistru ± 5 cm mărirea taluzului nu se admite ±5 cm Wmed=9-19% W=Wmed+20% Realizarea umpluturii ρ=1. Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative în vigoare.cu primer (o parte de bitum dizolvată în trei părţi de motorină sau gaz lampant). Cerinţe către calitatea şi recepţia lucrărilor. Excavarea gropii de fundaţie unghiul taluzului cotele fundaţiei gropii de fund. miră hidrometru densometru metru teodolit nivelă metru con standard metru în timpul excavării în procesul excavării în timpul procesului în timpul procesului în timpul procesului înainte de montare în procesul montării în procesul montării în procesul montării în procesul betonării înainte maistru dirigintele de şantier dirigintele de şantier dirigintele de şantier dirigintele de şantier maistru dirigintele de şantier dirigintele de şantier dirigintele de şantier maistru. ruletă nivelă. Primul strat se va aplica după uscarea grundului. Aplicarea grundului se execută manual cu peria. Criteriile tehnice şi mijloacele proceselor sunt indicate în tabelul 1. umiditatea solului densitatea pământului dimensiunile elementelor coincidenţa axei elementului cu axa clădirii devieri de la cota de montare grosimea rostului la montarea blocurilor lucrabilitatea betonului devierea metru. procesele verbale de confirmare a analizelor şi încercărilor de laborator a materialelor de construcţie utilizate şi procesele verbale de recepţie a lucrărilor ascunse. suprafaţa vopsindu-se de sus în jos. Tabelul 1 Denumirea proceselor destinate verificării 1 Obiectul verificării 2 Instrumentele Responsabil Criterii de Periodicitatea şi metoda pentru apreciere a verificării verificării verificare calităţii 3 4 5 6 dimensiunile gropii de fund. Vopsirea se execută manual cu peria.65g/cm3 l=±5 mm b=±15 mm ±10 mm ± 5 mm 20 mm 4 – 6 cm l=±8 mm Montarea blocurilor de perete . La recepţia lucrărilor se prezintă caietul executării lucrărilor. În momentul aplicării pe suprafaţă masticul trebuie să aibă temperatura de 180 – 190°C. stratul al doilea – după uscarea celui precedent. 3. cu grosimea totală de 2 mm. Hidroizotaţia propriu-zisă se execută cu mastic bituminos fierbinte în două straturi. ruletă teodolit şablon.

nivelă con standard higrometru ± 8 mm TC=4.65g/cm3 . miră metru în timpul montării în timpul montării m timpul montării în timpul executării înainte de începere a lucrărilor până la hidroizolare în timpul executării în timpul executării lucrării în procesul montării diriginte de şantier diriginte de şantier diriginte de şantier laborator diriginte de şantier diriginte de şantier diriginte de şantier diriginte de şantier diriginte de şantier b=±5 mm h=±5 mm ± 20 mm ±4mm metru.6 cm < 10 % suprafaţa trebuie să fie fără pete şi grăsimi Se v-a respecta grosimea Wopt= 9-15% ∆W=Wopt+20 % Hidroizolarea suprafeţelor pereţilor calitatea grundului aplicarea straturilor de hidroizolare umiditatea solului umpluturii densitatea pământului vizual vizual. micrometru higrometru dispozitiv pentru măsurarea densităţii Executarea umpluturii ρ=1..Montarea panourilor de planşeu dimensiunilor elementelor variaţia cotelor suprafeţelor pe un sector variaţia cotei de jos a două elemente învecinate variaţia cotei de sus a două elemente învecinate lucrabilitatea mortarului umiditatea suprafeţei de montare nivelă.

cat. Alcatuirea pernii din petris sub fundaţie cu compoctorul pe straturi. tab.47 8.66 3.5 9. cat.84 35 60 19 0. cat. cat.99 10.98 3.42 ------------Componenţa normativă a echipei X Mecanizator cat.2 d E 4-1-44 tab.5 0. 31 .5 0.338 10.3a E 4-1-49 tab. 4-1 . Saparea pamântului cu excavator cu lupa inversa cu decarcarea cupei în autobosculenta.35 0.6-1 Mecanizator cat.23 3. 2-1 Ferari : cat. La executarea infrastructurii Nr crt.v E 4-1-46 p.2p.2-1 .2-2 Tâmplar cat.2 Norme de timp Omoră VI ------0. 2-1 Armatori : cat.5 sub fundatie (se toarna cu pompa). 2-2 Ferar cat.Maşoră oră VIII IX ------11.24 0.b E 4-1-34 tab.2 p.23 Maşoră VII 0.2a. 4-1 . cat. Alcatuirea platformei din Beton B 7. cat.3 E 4-1-44 tab.2 p.2-1 Betonist cat.34 0. 3-1 .4-1 .1 p. Instalarea carcaselor stâlpilor antiseimici Instalarea cofrajului fundaţiiilor Betonarea.2 p.9 0.Tabelul volumelor de Lucru si manoperei.3a E 4-1-49 tab.5-1 Mecanizator cat.b .89 ------------Manopera lucrarilor Om. Instalarea barelor de armatura I locurile indicate în proiect.2a E 2-1-31 tab.6 134.37 42.6-1 Betonist cat. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumirea procesului II Defrisarea stratului vegetal cu buldozerul OZ-28.35 0.c .3a E 2-1-13 p.93 7.5 13.94 30 40 269 58 Argumentarea normelor V E 2-1-5 p. Unitaţi Volum de de lucru masură III 1000m3 100m3 100m3 1m3 1pl. 1t.2 p.82 2.33 0. 1m2 1m3 IV 0.98 0.55 21 8. 1cor. Armarea cu plase de armatură şi carcase a fundaţiiilor.1.4-1 .

61 44.2-1 Betonist cat.I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II Decofrarea fundaţiiilor.3-1 .89 VII --------0.4-1 . cat. Decofrarea stâlpilor antiseismici.83 76.66 3 1.2 6 108.3 p.9 VI 0.4 E 4-1-34 tab.3 .4 36 204. cat.23 16. Instalarea cofrajelor stâlpilor abtiseismici.76 218.18 0.44 63.84 13.3-1 Tâmplar cat. Montarea blocurilor cu greutatea pina la 1t si pina la 1.2-1 Betonist cat.c E4-1-34 tab.2 p.3 E 4-1-3 tab.99 45.8 3 36.22 ----------1.2 3.28 0.94 ----------------- X Tâmplar cat.84 12.4-2 .4 p. cat.2-1 Tâmplar cat.2 E 4-1-44 tab.4 40.2-1 Tâmplar cat.2 câte 1 maş.16 0.5 0.5t.5 p.c.7 5.3-1 Ferar cat.4 .2 p.03 144.3-2 Zidar cat.3 p.66 0.b. E 4-1-34 tab. cat. E 4-1-34 tab.92 36.7 p. cat.1 4 57.2-1 Betonist cat. cat.79 1.15 0.3-1 . E 4-4-49 tab.b.2-1 Tâmplar cat.1 24. Decofrarea intergolurilor din pereţii portanţi.2 p. Cat. cat.6-1 Zidar cot.2-1 Tâmplar cat. E 4-1-34 tab.2 p.7 0.1 17.2-1 Montori cat.4-1 .3-1 .2p.88 V E 4-1-34 tab. 1.3. 3 p. 2-1 Zidar cat. 7 p.66 252. Instalarea cofrajelor centurii antiseismice Betonarea centurii antiseismice III 1m2 1m2 1m3 1m3 buc m3 m2 m3 m2 m3 m2 1conc. Instalarea carcaselor centurii antiseismici.82 157.2d. cat.3------- VIII 34.3-1 .4-1 .6-1 . a. 1m2 1m3 IV 269 252.2-1 .2 . Betonarea coloanelor antiseimici. Betonarea intergolirilor din pereţii portanţi. Executarea peretilor portanti din caramida in grosimea 390 mm Cofrarea intergolurilor din peretii portanţi.38 17. E 3-3 tab.47 0.2a E 4-1-49 tab. E 4-1-49 tab.1.2 0. cat.4-1 . 3 E 3-3 tab. cat.5 3 9.1 38 27 52.42 63.1 E 3-12 p. Executarea peretilor interior din caramida cu grosimea de 250 mm si 120mm.4-1 .38 IX --------5.45 0. cat.4 1.04 100.

II cu maiul electromecanic III 1m2 1buc.1 1. Cat.32 12.3 0. m2 1carc 1plas m3 m2 100m 100m2 100m3 100m2 IV 204.3-1 Izolator cat.3-1 . cat.2.2 p.1 V E 4-1-34 tab. E 4-1-7 p.6-1 Tâmplar cat.2-3 Betonist cat.4. Monolitizarea rosturilor planseilor.2-1 Montori mecanici cat.69 X Tâmplar cat.2-1 Montori cat.52 5.10 E 4-1-34 tab.11 0.2-1 Ferari cat. câte1şi maş.4 p.06 ------------3.5 (cheromzit) Decofrarea sectoarelor monolite de închidere a subsolului.08 3.3-1 . cat.I 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 II Decofrarea centurii antiseismice.4. E 2-1-34 E 2-1-39 VI 0.36 18.67 23.3. cat.b.3 p. E 11-37 p.1 12 39 14.2.15 6.2.c.5-1 Săpător cat.4-1 . Executarea hidroizolatiei verticale.98 2.2-1 Tâmplar cat.44 0. Armarea sectoarelor monolite de închidere.1. E 4-1-26 p. cat.3-2 Maşinist cat.a.b.c.24 37.4-1 .24 1.16 0.4-1 .99 125.3 0.B) E 4-1-49 tab.97 15. E 4-1-44 tab.7 12.1.a.4-1 cat.3-1 .2 (b.9 VII --0.p.77 12. cat.36 2. Betonarea sectoarelor monolite cu beton B-15 beton uşor B-7.2 --- VIII 32.53 4.56 28. Executarea umpluturii cu buldozerul DZ-28 Compactarea pământului de cat.36 0.6 ----- IX --3.32 9.18 ------------1.5 p.4 28 17 125.19 18. E 4-1-34 tab. Montarea placilor prefabricate cu suprafata pina la 3m si pina la 10m Cofrarea sectoarelor monolite de închidere a subsolului.4 10 --1.3.3 3.3.72 0.

2 E 4-1-44 tab.1 E 4-1-24 tab.30 0.61 2.8 p.3 VII --------------------------VIII 0.2-2 Tâmplar cat.2-2 Betonist cat.3 p.2 p.034 1 2.2 28.2 E 4-1-49 tab.41 .1 0.31 .92 0.51 1.5 0. (KP-2) I 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 II Compoctarea pământului cu pietriş Executarea fundatiilor din B 7.4 VI 1.2-1 . cat.2 E 2-1-50 tab.13 0.3 E 4-1-34 tab.2 p.2-1 Săpător cat. cat.2 0.35 1.35 0.41 . cat.3 p.071 0.85 12 12 2.2 E 4-1-49 tab.7 0.1 V E 2-1-59 tab.23 2.9 0.41 .18 0.41 .3 p. cat.16 1. cat.2-1 Tâmplar cat.2-1 Ferar : cat. cat.12 3.8 p.62 12 0.2 E 4-1-31 tab.2-1 Betonist cat.74 0.2-1 Betonist cat.3 p.3-1 Ferar : cat.3-1 Betonist cat.1 E 4-1-44 tab.5 Armarea cu plase a podestelor Betonarea podestelor cu beton B15 Prelucrarea stratului de pamint de sub constructie Cofrorea pereţilor Betonarea pereţilor cu BIS Decofrorea pereţilor Compoctarea pământului cu pietriş Armorea podestelor şi arampii scării Cofrarea treptelor din rompa scării Betonarea scarilor Decofrarea rompii scării III 100m2 m3 pl m3 m3 m2 m3 m2 100m2 pl m2 m3 m2 IV 0. E 4-1-49 tab.a.4-2 Tâmplar cat.4 0.31 .8 6.2-1 Săpător cat.2 E 4-1-44 tab.4 E 4-1-34 tab.06 0.91 4.9 2. cat. cat.2 E 4-1-39 tab.3-1 .Alte lucrari mai jos de 0.6 2 0.9 0.3-1 .35 0.2 p.63 IX --------------------------X Săpător cat.41 .2-1 Tâmplar cat.14 1. cat.00 (KP-1).

cat.25 0.94 70 269 58 269 3.25 --Pompă de beton ------------------- Schi Mun Durata de mbu.41 .13 IX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 Componenţa echipei XI Mecanizator cat. t car. cat.2-1 Ferar cat.sub fundaţii Armarea fundaţiilor Instalarea barelor suplimentare Armarea stâlpilor antiseismici Cofrarea fundaţiilor Betonarea fundaţiilor I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volumul de Necesarul de Volum lucru mecanizme de cantita muncă Maş.74 1 2.05 5.73 3 m DZ.5 16.4-1 cat.2-2 Tâmplar cat.84 --0.83 0.6-1 Betonişti cat41 . cat.2-2 Ferar cat.72 1. m2 m3 m2 79 0. cat. cat.35 3 m 28 100 Cilindru Buld.338 --0.84 8.05 3 m DZ.2-1 Tâmplar cat31 .3-1 cat.41 0.5 0.-28 Pompă de 1m3 35 1.Date pentru planul calindaristic Nr. U/M Denumirea om/zi tea sch III IV V VI VII 1000 Buldozer 0. 3.5-1 Maş.2-1 Betonişti cat41 .40 0. cat.-28 100 Excavator Ee10.2-1 10 Decofrarea fundaţiilor .8 1.44 --beton pl.3-1 cat.2-1 Ferar cat.67 4.6-1 Maş.98 --5.35 0. Cr Denumirea lucrărilor II Defrişarea stratului vegetal Săparea pământului Executarea pernei de pământ Strat egalizator din B.citori excuţie ri i/sch VIII 0.

66 13. cat.44 63.3 2.84 273.2-1 Tâmplar cat. m3 m2 m3 m2 m2 m2 cor.1 24.2-1 . cat.58 1. cat.I II III m2 m3 m2 buc. cat.2-1 Betonişti cat41 .4 36 40.41 . cat.3-1 .390 mm) 16 Cofrarea intergolurilor din pereţi 17 Betonarea intergolurilor din pereţi 18 Decofrarea intergolurilor 19 Executarea pereţilor interiori din cărămidă cu (gr. cat.7 4.58 23.62 5. cat.05 IX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 11 Cofrarea stâlpilor 12 Betonarea stâlpilor 13 Decofrarea stâlpilor 14 Montarea blocurilor de perete 15 Executarea pereţilor portanţi din cărămidă cu (gr. cat.88 204.84 12.120 mm) 20 Cofrarea centurii antiseismice 21 Armarea centurii 22 Betonarea centurii 23 Decofrarea centurii XI Tâmplar cat.3 2.4 204.42 63.78 0. m3 m2 IV 252.1 65 52.41 .88 3.57 1.2-1 Betonişti cat41 .3-2 .2-1 Montori –3 .2-1 Zidar cat4-1 .55 4.1 VI --Pompă de beton --Macara : Malaxor electric --Pompă de beton --Malaxor electric ----Pompă de beton --- VII ------1.61 4.31 . cat.3-1 cat.83 6.1 2.455 ------------------- VIII 6. cat.2-1 Tâmplar cat. cat.5 7.36 19. cat. maş-1 Tâmplar cat.3-1 Ferar cat.2-1 Tâmplar cat31 .15 2.31 .66 252.45 9.2-1 Betonişti cat41 .23 9.84 1.6 4. cat.8 5.4 V 12.2-1 Tâmplar cat.61 .3 2.2-1 Zidar.1 4.

79 1.1 51 18.98 2.3-1 3.35 1.2-1 Tâmplar cat31 .4.46 3.77 ------------0.97 15.7 1.4-1 .1 1.I II III buc.48 2.-4505 VII 0.3-1 Izolator cat.1 4.95 VI Macara : ----Pompă de beton ------Buldozer DZ.4-1 cat.61 2. cat.58 2.35 0.2-1 Ferar cat. cat.77 2.29 126.-28 Compactor IA.5-1 Săpător cat.48 0. Cat.71 29. 3-2 Maş.2-1 maş.41 .2-1 Montor cat.59 .2-3 Betonişti cat41 .1 V 3.17 0.46 --- VIII 0. cat.36 2.3.6-1 Tâmplar cat.57 1.cat.59 IX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 4 2 3 2 2 2 2 1 1 24 Montarea planşeelor 25 Cofrarea sectoarelor de închidere 26 Armarea sectoarelor de închidere 27 Betonarea sectoarelor monolite 28 Decofrarea sectoarelor monolite 29 Monolitizarea rosturilor planşeilor 30 Executarea hidroizolaţiei verticale 31 Executarea umpluturii 32 Compactarea pământului umplut XI Mont. Cat. m2 planş m3 m2 100m 100m2 100m3 100m2 IV 45 125. cat.

2-1 Tâmplar cat.01 0. 39 Betonarea pereţilor cu beton clasa B.5 100 m2 m3 pl. ----Malaxor electric. cat.2-1 Zugrav cat.3-1 Betonişti cat 41 .4 0.41 . 42 Armarea podestelor şi a rampelor 43 Cofrarea treptelor din rompa scării 44 Betonarea scării.01 0.61 2.3-1 cat. --Compactor IA4505 ----Malaxor electric.62 12 0.2-1 Săpător cat.24 0. ----------------------------0. Betonarea podestelor din beton clasa B.6 0.01 0. 15 37 Prelucrarea stratului de pământ 36 38 Cofrarea pereţilor.31 .071 0.31 .24 0. cat.Alte lucrari mai jos de 0.08 Compactor IA4505 ----Malaxor electric.17 0.09 0. cat. cat. 15 40 Decofrarea pereţilor 41 Compactarea pământului cu pietriş. cat. (KP-2) 33 Compactarea pământului cu pietriş. m3 m3 m2 m3 m2 100 m2 pl m2 m3 m2 0.2-1 Betonişti cat 41 .2-1 35 Armarea cu plase a podestelor.04 0.2-1 Tâmplar cat.3-1 Betonişti cat 41 .2-1 Tâmplar cat.4-1 cat.12 0. .01 0.2-1 Betonişti cat 41 .34 0.41 .04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Zugrav cat.03 3.12 0.01 1.2-2 Tâmplar cat. 45 Decofrarearampei scării. cat.05 0.2 0. 34 Executarea stratului de egalizare din beton B.01 0.4-1 cat.8 0.2-1 Săpător cat.8 0. cat.85 12 12 2.1 0.02 0. cat.034 1 2.7.4 0.3-1 Ferari cat.02 0.6 2 0.00 (KP-1).1 0.

parametrii Cantitatea tehnici. Necesitate în echipament tehnologic Nr. 16. Resurse tehnico-materiale. Inventar BPV – 1 4SK – 5 Q=5t l = 3. Autobasculantă 3. Ladă pentru mortar 10. STAS 3 4 I. în timpul betonării b = 780 mm III. L = 1200 Amplasarea muncitorilor Schele mm. Contrafişe din lemn 12. 13. blocurile de calcar şi cărămizi Transportarea instrumentelor. l=3–4m 45 3 1 2 2 2 11. 15. Autobasculantă 5. 14. Popi din metal telescopici 1 1 KAMAZ – 1 54102 II. 1 Denumirea 2 Tipul. M a c a r a t u r n 4. Trusă de instrumente 9. Mecanisme KRAZ222 ZIL –555 KB-300 2 Destinaţia 5 Transportarea amestecului de beton. Bene pentru beton 6.0 m V = 30 l m = 5 kg Ø 50mm. schelelor Ridicarea şi deplasarea sarcinilor Transportarea planşeelor prefabricate Depozitarea şi transportarea betonului Ridicarea şi transportarea materialelor Pentru păstrarea emulsiei Instalarea cofrajului Pentru păstrarea mortarului Susţinerea cofrajului planşeului monolit Susţinerea scuturilor de cofraj 1. crt. Autobasculantă 2. Mijloace de mecanizare mică Vibrator IV – 47 2 Compactarea betonului Compactarea elementelor Compactor de suprafaţă 1 plane Malaxor de mortal SO – 38 1 Prepararea mortarului IV. utilajului. Dispozitiv de ridicare 7.6. Vas pentru emulsie 8. Utilaj electric Coborârea tensiunii Transformator IV – 4 1 curentului de la 220/380 coborâtor V la 36 V .

25. Mijloace de securitate Pentru STAS Cască de protecţie fiecare Protecţia capului 124087-84 muncitor Mănuşi şi haine -//Protecţia corpului speciale Protecţia contra Încălţăminte de cauciuc 5 electrocutării . trasarea 02. Mijloace pentru măsurători Verificarea verticalităţii Fir cu plumb OT – 400 4 elementelor Măsurarea unghiurilor şi Teodolit 2T – 30 2 poziţia elementelor Determinarea cotelor Nivelă NV – 3 2 punctelor Determinarea cotelor Miră de nivelment RCS – 4 2 punctelor Determinarea Con standard „ABRAMS” 1 caracteristicilor betonului Verificarea STAS-73Ruletă de metal 2 dimensiunilor. de Mistrie 10 zidire Vopsirea suprafeţelor cu Perie 3 mastic bituminos VI. 28.V. 31. 20. de Topor 5 zidire Lucrări de cofrare. Instalarea pieselor de armare şi scuturilor de cofrare Executarea lucrărilor de Rangă LM – 20 4 montare şi cofrare Lucrări de cofrare. 27. 29. 26. Ciocan de lăcătuşărie 23. 24.8 axelor l = 2000 Dreptar 2 Verificarea planietăţii mm VII.8 kg 18. Instrumente manuale STAS17.10-77 5 m = 0. 21. 30. 22. 23. 19.

Înainte de a permite muncitorilor să înceapă lucrul în groapa de fundaţie. Cheramzit Nisip Piese înglopate Buendrugi Şipci Scânduri neprelucrate Cuie U/M Cantitatea m3 455. 13. La lucrările de terasament. este necesar de a marca acestea locuri cu semne. Pe sectorul unde au loc lucrările de montare este interzis executarea altor lucrări şi aflarea persoanelor străine.47 buc. 24 3 m 4.18 3 m 127. Tehnica securităţii. 17 3 m 10. Încărcarea pământului în autobasculantă trebuie să se efectueze din partea laterală sau din urmă a bordului. . Lucrurile de trecere a oamenilor peste tranşee trebuie sa fie înzestrate cu treceri. mai ales lângă taluzuri. Ciment M.2 3 m 68. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Denumirea materialului Prundiş Beton cloşa B 7. sub controlul lucrătorilor din sfera aceasta. Executarea lucrărilor în tranşee sau gropi de fundaţie unde taluzurile au fost umezite se permite numai după ce maistrul a verificat starea acestora. La lucrările de montare. 781 buc.400 Sticlă Lichidă Bitum Cărămidă Panou de planşeu S 5m Panou de planşeu S 10m.89 2 m 9.5 Beton B15 Beton B25 Armatură Plasă din armatură Blocuri din beton cu greutatea <1.9 Kg. lucrările trebuiesc încetate până ce organele respective nu vor permite de a reîncepe lucrul. 20 Kg.64 buc.85 3 m 2. Înainte de a începe lucrările de terasament. trebuie să fie controlată stabilitatea taluzurilor.Necesarul de materiale la executarea infrastructurii Nr.5t.2 3 m 6. iluminate pe timp de noapte. 12. În timpul executării gropii de fundaţie este interzis odihna la locul de muncă. 7.43 buc. Dacă în timpul lucrărilor de terasament s-au depistat obiecte explozibile. în locurile unde există comunicaţii subterane. iar în zona conductelor de gaze sau a reţelelor aflate sub tensiune. 1. 48 t.04 tr.17 3 m 258. 28 buc. Executarea lucrărilor de terasament în zonele cu comunicaţii subterane trebuie să se efectueze sub controlul maistrului sau şefului de şantier.8 7.07 1000buc. 65 t.

La lucrările de hidroizolaţie.ore maş. Este interzis aflarea oamenilor pe construcţii în timpul ridicării lor. La executarea amestecului de beton cu substanţe chimice trebuie de luat măsuri pentru evitarea pătrunderii lor pe piele sau în ochi. Instructajul la locul de muncă este efectuat de conducătorul lucrătorilor (maistrul sau şeful de şantier). In timpul pauzei este interzis ca elementele să fie agăţate la înălţimea. folosit la lucrările de betonare. a gheţii şi zăpezii. E interzis de a pătrunde în utilajul de încălzire a masticii. Persoanele noi. La compactarea amestecului de beton cu vibratorul este interzisă deplasarea lor de cablul cu tensiune şi la pauzele dintre lucrări sau deplasarea de la un loc la altul vibratoarele trebuie oprite.Este interzis ridicarea elementelor de construcţie care nu au urechi de montaj. în timpul montării construcţiilor montatorii se pot afla pe elementele deja fixate sau pe podini de lucru respective. La instalarea elementelor cofrajului în câteva nivele. mastica se transportă în nişte elemente în formă de con cu capac deasupra. Este interzis de a folosi în lucru mastică bituminoasă cu temperatura mai mare de 180°C. Manopera muncitorilor 2. între maşinist şi conducătorul montării trebuie să fie clarificate semnele de comunicare între ei. La executarea lucrărilor de hidroizolaţie trebuie de luat măsuri de protecţie a muncitorilor de la substanţele dăunătoare şi de la arsurile chimice. La executarea lucrărilor de hidroizolaţie de câteva brigăzi distanţa dintre ele trebuie să nu depăşească 10 m. Cofrajul. Pentru deplasarea montatorilor de la o construcţie la alta trebuie să se efectueze prin treceri sau scări speciale cu îngrădiri. 8. Durata executării lucrărilor Unitatea de măsură om. Deplasarea elementelor după fixarea lor nu se admite. suprafaţa inferioară a benei trebuie să se afle la nu mai mult de 1 m. Este interzisă ridicarea de către macara a elementului care are greutatea mai mare decât capacitatea proprie de ridicare. de la suprafaţa betonată. Lângă utilajul de încălzire a masticii trebuie să se afle utilajul antiincendiar. trebuie executat şi folosit în conformitate cu proiectul executării lucrărilor.ore zile/schimburi Cantitatea . fiecare nivel se pune pe cel precedent după fixarea definitivă a acestuia. La deplasarea masticii bituminoase manual. Agăţarea construcţiilor trebuie să se efectueze cu elemente de agăţare ce corespunde normelor. Denumirea indicelui ord. înainte de a începe montarea. Este interzis aflarea oamenilor sub elementele de construcţie. Manopera muncitorilor 3. Înainte de ridicare elementele de construcţii trebuie curăţite de murdării sau gheaţă. Dezagăţarea elementelor de construcţie trebuie să se efectueze numai după ce elementul nu a fost fixat definitiv. Benele pentru transportarea amestecului de beton trebuie să corespundă standardelor. Este interzis de a lucra cu vibratorul femeilor. Nr. Înainte de punere în operă a betonului cu bena. 1. Indicii tehnico – economici. Utilajul de încălzirea a masticii trebuie să conţină aparate pentru măsurarea temperaturii şi să fie bine închise cu capace. care au venit la lucru trebuie să treacă instructajul tehnicii securităţii la locul de munca. La lucrările de betonare.

Fişa tehnologică pentru realizarea suprastructurii clădirii. .

♦ armarea sectoarelor monolite a planşeelor. ♦ armarea brâului antiseismic. ◙ montarea planşeelor prefabricate din beton armat. ♦ montarea planşeelor prefabricate.1. Pârcălab. ♦ betonarea brâului antiseismic. Planşeele prefabricate se transportă cu autobasculanta KAMAZ – 54102.1 Succesiunea tehnologică de executare a lucrărilor: ♦ executarea zidăriei armate până la cota de betonare a brâului antiseismic. oraşul Chişinău.2. amestec de beton. ♦ armarea coloanelor monolite . ♦ cofrarea brâului antiseismic. 2. ♦ decofrarea sectoarelor monolite a planşeelor. .blocuri mici din calcar tăiat. ♦ cofrarea sectoarelor monolite a planşeelor.1 Tehnologia şi realizarea lucrărilor 2. Materialele se depozitează în zona de lucru a macaralei (KB-300). ◙ montarea scărilor. mortar se transportă la şantier cu autobasculanta ZIL – 555.1 Transportarea şi depozitarea materialelor. 2. În complexul de lucrări sunt incluse următoarele lucrări: ◙ executarea zidăriei pereţilor din blocuri mici de calcar. fiind separate între ele cu garnituri de lemn amplasate pe verticală.2% (pentru evacuarea apelor de suprafaţă). ♦ decofrarea brâului antiseismic. ♦ executarea centurii antiseismice. ♦ decofrarea coloanelor monolite. Domeniul de aplicare. 2. ♦ betonarea sectoarelor monolite a planşeelor. ◙ realizarea coloanelor monolite din beton armat. ♦ cofrarea coloanelor monolite . Suprafeţele depozitate trebuie să fie rigide şi cu înclinaţie nu mai mare de 1% . Fişa tehnologică este elaborată pentru realizarea suprastructurii complexului hotelier aflat pe strada V. Planşeele se depozitează în stive cu înălţimea nu mai mare de 2m. cărămidă.1. Materialele de construcţie .2 Organizarea lucrărilor. ♦ monolitizarea rosturilor dintre planşee. ♦ betonarea coloanelor monolite. ◙ realizarea brâului antiseismic monolit din beton armat.

5 m şi grosimea de 0. ♦ Coloanele se armează cu carcase ø22 AIII şi etrieri cu ø8 AI înălţimea carcaselor este de 3000 mm. ♦ Brîile antiseismice se efectuiază din beton ca şi la coloane.2m de la pardoseală se utilizează schelele.7 R28. La punerea în operă a blocurilor de calcar trebuie să fie curăţate de praf şi umede. Suprafaţa depozitului trebuie să fie nivelată şi rigidă petru evitarea deformării scuturilor de cofraj. 2. Zidăria pereţilor se execută cu echipa de zidari cu calificarea IV şi a III.3R28 din clasa de proiect.2 Organizarea circuitelor macaralei. Pentru solidarizarea scuturilor se utilizează chingi de inventar iar petru asigurarea stabilităţii ─ contra fişe. Pînă la betonare se verifică poziţionarea şi rigiditatea cofrajului. Instalarea carcaselor se efectuiază cu macaraua de echipa de oţelari cu calificarea III şi II. Pe parcursul lucrării decofrare se verifică alinierea şi verticalitatea scuturilor.04 m.3. Pentru executarea zidăriei la înălţimea >1. După ce centura anti seismică vor căpăta 0. Înainte de cofrare suprafaţa superioară a peretelui (suprafaţa de legătură ambii pereţi) se prelucrează cu peria de sîrmă pentru înlăturarea peliculei de lapte de mortar. Se va respecta ţeserea rosturilor cu 1/2 ÷1/3 blocuri de calcar.2 Armarea elementelor monolite. Scuturile se amplasează în poziţie de proiect în confomitate cu schemele de cofrare a suprafeţelor coloanelor. Scuturile învecinate se îmbină între ele cu buloane sau sîrmă. Macaraua pe şenile KB-300 va deservi şantierul de construcţie din mai multe poziţii în dependenţă de raza de acţiune a ei. ♦ Cofrarea coloanelor: Cofrarea coloanelor se va începe după ce betonul tălpii va atinge rezistenţa de 30% sau 0. lungimea este limitată de lungimea armaturii. 2. se decofrează şi se face umplutura cu materiale speciale se va începe zidăria pereţilor exteriori şi mai apoi cei interiori .3.3. Înainte de instalarea în poziţie de proiect pe plinul scutului se aplică o soluţie de gaz cu motorină sau motorină. Distanţa dintre barele carcasei este diferit.1 Executarea zidăriei din blocuri mici de fortran.4 Betonarea coloanelor. 2. Pentru respectarea stratului de protecţie se instalează distanţieri din masă plastică sau metal. 2. Obligatoriu trebuie de asigurat umplerea rosturilor.2. 2. În timpul armării se va evita deformarea carcaselor şi se va asigura perpendicularitatea etrierilor pe bare. . ♦ Cofrarea brîului antiseismic Cofrajului brîului antiseismic se execută din lemn cu lăţimea cofrajului de 0. Zidăria se execută din blocuri mici de fortan pe mortar M – 25 Cu T:C=6÷8 cm şi demensiunile zidăriei fiind de 390x190x188mm.3 Cofrarea elementelor monolite.3.3 Tehnologia proceselor. Benele cu mortar şi paletele cu blocuri de fortan se transportă din depozit la locul de punere în operă cu macaraua. Scuturile părţilor opuse se fixează între ele cu distanţieri lungimea de lucru a cărora este egală cu grosimea peretelui. Elementele cofrajului sînt aduse la şantier cu auto basculanta ţi depozitate în zona executării lucrărilor.2.

Compactarea se va efectua cu vibratoare cu interferenţa razelor de lucru. depozitarea pe rigle monolite şi alte elemente betonate a sarcinilor.să se verifice poziţionarea pieselor de armare şi stratul de protecţie prevăzut în proiect şi să se întocmească procese verbale de verificare a calităţii a lucrărilor ce devin ascunse.3. 2.Se execută după schema macara-bena-construcţie. Decofrare se efectuează când rezistenţa betonului atinge 0. 2. La betonare se vor respecta următoarele reguli: ♦ Betonarea stâlpilor se efectuează în straturi cu grosimea de 0. 2.4m.6 Măsuri de întreţinere a betonului. Garniturile se amplasează pe înălţimea stivei una peste alta pe verticală.7 Montarea planşeelor prefabricate. Suprafeţele libere se vor acoperi cu peliculă de polietelenă. Vibratorul se introduce în amestecul de beton perpendicular suprafeţei libere a stratului compactat. 2. În timpul betonării se verifică cota superioară a coloanei.5 Decofrarea elementelor monolite. iar la betonarea grinzilor şi planşeelor 1m. întroducerea betonului în construcţie se va efectua cu ajutorul unui burlan special.6 cm. ♦ Agăţarea planşeelor de cârligul macaralei se efectuează cu dispozitivul cu patru cabluri. această durată este de 2─4 zile.5 m. cârligele de agăţare a cablurilor întroducându-se în cele 4 urechi de montare a fiecărui planşeu.3R28. ♦ În timpul betonării lucra bilitatea amestecului de beton trebuie să fie TC=4─6 cm. Până la betonare se verifică poziţionarea şi rigiditatea cofrajului. ♦ Înainte montajul propriu-zis a planşeului ele se aduc la şantier şi se depozitează în zona de montare în afara prismei de prăbuşire a malurilor de fundare. În timpul decofrării trebuie să fie evitate şocurile şi alţi factori nefavorabili. De regulă în condiţii de temperaturi 15─300C. Extragerea vibratorului din amestec se efectuează lent. Până la betonarea elementelor este necesar: . În cazul cînd înălţimea de cădere este mai mare de 3 m.8 Betonarea elementelor monolite..3. 2. Lucrabilitatea amestecului de beton trebuie să fie TC=4. fiecare strat fiind compactat cu vibratorul de adâncime. . Amestec de beton se aşează în construcţie în straturi orizontale cu grosimea maximă a fiecărui strat de 0. şi nu mai puţin de trei ori în 24 ore în următoarele 10 zile. Suprafaţa depozitului trebuie să fie rigidă cu înclinaţie nu mai mare de 2 m aşezânduse pe garnituri din lemn. . La betonarea construcţiei vor fi respectate următoarele reguli de punere în operă a amestecului de beton: 1.3. 3. După decofrare suprafeţele pereţilor se stropesc cu apă peste fiecare 4 ore şi odată noaptea în timp de 7 zile.3. ♦ Înainte de căderea liberă a amestecului de beton la betonarea stâlpilor nu trebuie să depăşească 4 m.să se verifice poziţionarea şi rigiditatea cofrajelor. 4.. După finisarea betonării se interzice şocarea elementelor betonate. ♦ Planşeele se aşează pe suprafaţa de sprijin pe un strat de mortar M100 cu grosimea de 2 cm. ♦Monolitizarea se efectuează cu mortar M100 TC=4-6 cm cu umplerea deplină a lor. 5.

Tab. fir cu plumb Metru.1 Denumirea Instrument Resp. Criteriile tehnice şi mijloacele de control ale proceselor sunt indicate în tabela 3. fir cu plumb În timpul execuţiei În timpul execuţiei În timpul execuţiei În timpul execuţiei Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier +-10mm 2 mm/1 m +-20mm pentru etaj.1. procese verbale de confirmare a analizelor şi încercărilor de laborator a materialelor de construcţie utilizate şi procesele verbale de recepţie a lucrărilor ascunse. Ţeserea În timpul Dirigintele Vizual 1/4cărămidă rosturilor execuţiei de şantier în lungul peretelui Grosimea Rostul În timpul rosturilor Dirigintele orizontal+5m Metru execuţiei orizontale şi de şantier m. pentru apreciere a destinate verificării de verificării verificare calităţii verificării verificării 1 2 3 4 5 6 Interzisă folosirea Examinarea Înainte de Dirigintele celor stării Vizual execuţie de şantier acoperite cu suprafeţelor praf şi impurităţi 1/2bloc de fortan. 3mm/1m . nivelă Metru.3. Cerinţele către calitate şi recepţia lucrărilor. +50.♦ Întreruperile de betonare trebuie să fie efectuate în locurile rosturilor tehnologice. 3. Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative în vigoare. La recepţia lucrărilor se prezintă caietul executării lucrărilor. -20 pentru clăd. Criteriile de proceselor Obiectul supus şi metoda Periodicit. rostul Zidăria verticale vertical-2mm pereţilor În timpul Dimensiunile Dirigintele Metru execuţiei +-20mm golurilor de şantier Grosimea zidăriei Orizontalitatea rosturilor Verticalitatea rosturilor Verticalitatea muchiilor Metru Metru.

responsabil tehnic al beneficiarul ui Dirigintele de şantier. ruletă În timpul execuţiei Dirigintele de şantier 5 Dirigintele de şantier. La 2040m3beton Imediat după decofrare După betonare Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier. responsabil tehnic al beneficiarul ui Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier 3mm/1m 4 Pînă la betonare 6 +-10mm Metru. miră Betonarea elementelor monolite . miră În timpul cofrării În timpul cofrării +-8mm +5mm/1m. dreptar 3 Metru. ruletă Ruletă. +20mm pe toată înălţimea +-5mm În timpul betonării După instalarea cofrajelor Pe parcursul betonării 6─9epruv.Planietatea suprafeţelor 1 Armarea elementelor monolite 2 Devierea în plan a plasei de la poziţia de proiect Mărimea stratului de protecţie Metru. fir cu plumb Nivelă. ruletă Pînă la betonare +-5mm Cofrarea elementelor monolite Poziţionarea în plan a scuturilor Verticalitatea cturilor Cotele părţii superioare şi inferioare a cofrajului Rigiditatea scuturilor Lucrabilitate a amestecului de beton Clasa betonului Verticalitatea pereţilor Cotele suprafeţelor de sprijin Metru. laborantul Laborant Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Nu se admit deformări şi deplasări ale cofrajului Tasarea conului TC=4─6m m +-5%din clasa betonului +-15mm +-4mm Vizual Conul standar Presa hidraulic ă Fir cu plumb Nivelă.

1 Montarea panourilor de planşeu 2 Devierea dimensiunilor elemente-lor Variaţia cotelor suprafeţe-lor pe un sector Variaţia cotei de jos a 2 elemente învecinate Variaţia cotei de sus a 2 elemente învecinate Lucrabilitatea amestecu-lui de mortar 3 Metru Nivelă. nivelă Conul standard 4 Înainte de montare În timpul montării În timpul montării În timpul montării În timpul execu-ţiei 5 Maistru Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Dirigintele de şantier Laborantul 6 L=+-8mm B=+-5mm H=+-5mm +-20mm +-4mm +-8mm Tasarea conului TC=4-6mm . miră Metru Metru.

cat.9 71. m2 m3 IV 198.7 0. cot2-1 Tâmplar cat. cat.9 Norme de timp Omoră VI 3.p.35 0.3-1 .91 241.8 122 91.24 108 305 61 305 153 861.3 178 ------------------Componenţa normativă a echipei X Zidar cat.8 200 Argumentarea normelor V SNiP 4-2-82 E 3-b p. cat. cat.3-2 Ferar cat. cat.a.3-3 Zidar cat.41 .3-1 .3 68.5 0.2 p.61 2.4 208. E 4-1-49 tab.v.18 0.15 Decofrarea coloanelor ortiseismice Armarea grinzilor antiseismice Cofrarea centurii antiseismice Betonarea centurii antiseismice Unităţi Volum de de lucru masură III m3 m3 1carc m2 m3 m2 1carc.41 .2-1 Ferar cat.31 .2 (c) E 4-1-34 tab.3 E 4-1-44 tab2 p.2 40. la executarea suprastrcturii Nr.b.2-1 Betonist cat. crt. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumirea procesului II Executarea pereţilor din blocuri de calcar cu grosimea 390mm Executarea pereţilor din blocuri mici de beton cu grosimea de 300mm respectiv 400mm Armarea coloanelor cu carcose Cofrarea coloanelor ortiseismice Betonarea coloanelor cu beton B.4 E 4-1-34 tab.61 .3-1 Betonist cat.Tabelul volumelor de lucru si manoperei. E 4-1-49 tab. E 4-1-44 tab.41 37.2.2.28 0.89 Maşoră VII ------------------Manopera lucrarilor MaşOm-oră ora VIII IX 717.2-1 Tâmplar cat.p.b tab.2-1 Tâmplar cat.47 0.2-1 .1 1.1. E 4-1-34 tab. cat.4 1.4 pr.5 54. 41 .3 p.73 99.

15 18. E 3-7tab.2.18 --------------- 137.2 p.41 .4 2. E 4-1-49 tab.2-1 Betonist cat.3 1.2-3 Tâmplar cat.41 .7 367.3 0. E 19-45 p.2-1 Betonist cat.34 3.10 11 12 13 14 15 16 17 18 Decofrarea centurii antiseismice Montarea plăcilor prefabricate cu aria suprafeţei : S ≤ 5m respectiv S ≤ 10m Cofrarea sectoarelor monolite de închidere Armarea sectoarelor de închidere monolite Betonarea sectoarelor de închidere monolite Decofrarea sectoarelor monolite de închidere Executarea stratului din beton uşor cu grosimea de 30 mm Monolitizarea rosturilor planşeilor Executarea pereţilor interiori din blocuri mici de beton m2 buc.68 23.47 --0.41 .5 6.c.84 E 4-1-34 tab.69 65. cat. E 4-1-34 tab.b. cot2-1 Montor cat.9 43.56 0.98 465.19 17.2 p.5 112.3 .78 16.4 0. cat.2 E 4-1-26 p.2 E 3-12 p.92 --------------- Tâmplar cat. cat.2a).a. m2 cor.b.14 0.10 E 4-1-44 tab.b.36 0.42 989. planş m3 m2 100m2 100m m3 m2 861.2 p.4 p.12 67. cat.2.22 --10.4 90. E 4-1-7 p.3 0.2 p.5 (p.72 0.A1e.8 0.3-1 Zidar cat3-2 .2-1 Tâmplar cat.8 77 94 302.7 302.91 45.3.16 0.61 131.31 . E 4-1-44 tab.4-1 cat.6-1 Ferar cat.3 65 50.2 cite1 mos cat. cot2-1 Montori cot4 .31 .31 .

100mm Executarea acoperisului pe baza de mozaic bituminos in 2 straturi Executarea terasei din teracota 100m 2 5.4 37.1 p.5 ------------ 71. cat.24 164 1.4.i.32 78.3-1 Fetuilor : cat.38 59.14 4.4-1 .2 E 11-41 E 7-3 p.36 19.4 0.2 cite 1 Acoperilor cat.04 32.3.3-3 Tâmplar :cat.3. : 5.7 E 19-19 tab.Executarea acoperisului 19 20 21 22 23 Executarea acoperişului din foi ondulate din metal pe şarpanta din lemn Executarea termoizolaţiei din beton uşor gr.2-1 Zugrav cat.2.7 18.31 .67 75.2 E 19-45 p. 14 33. cat. cat. 25mm Executarea unui strat de material termoizolant (vata minerala) gr.41 .9.5 0.3-1 .96 173.02 E 5-1-20 E 6-9 tab.1cite1 Betonisti cat.51 ----------- 100m2 m2 100m2 m2 Montor cat.

cat.41 .63 5.36 7.25 11.2 22.3-1 Betonişti cat41 .73 15. Zidar. Armarea grinzilor. cat.8 171 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volum de muncă om/zi V 89.2-1 Tâmplar cat.6-1 10 Decofrarea centurii.3 2.2-1 Tâmplar cat.1 8. cat.44 6. --Macara. Denumirea sch VI VII Malaxor --electrec.43 4. cat. Cofrarea centurii.73 139. pereţilor din blocuri de beton.3-3 .2-1 Tâmplar cat.99 30. Volumul de lucru U/M III m3 m3 carc m2 m3 m2 carc m2 m3 m2 buc Cant.3 17.2-1 Ferar cat. cat. cat.2-1 Betonişti cat41 . cat.24 13.3-1 cat.59 4. cat. Decofrarea coloanelor.89 17. ------Pompă de beton.61 .85 Necesarul de mecanizme Maş. Malaxor --electrec. ----------------3. Ferar cat. IV 198.Date pentru planul calindaristic Nr cr Denumirea lucrărilor II Executarea pereţilor din bl.49 15.86 8.3-2 . Ex. Armarea coloanelor.46 Schi mburi IX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mun / sch X 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Componenţa echipei XI Zidar. de calc.31 .46 Durata de excuţie VIII 29.3-1 cat.08 11. Cofrarea coloanelor Betonarea coloanelor. cat.44 108 305 61 305 153 861.8 200 861.2-1 Tâmplar cat.2-1 Montori 4 maş.67 34. 11 Montarea panourilor de planşeu.72 3. Betonarea centurii.62 3. . ----Pompă de beton.31 .

4-1 cat.23 IX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 Armarea sectoarelor de închidere. 14 Betonarea sectoarelor de închidere. cat.19 17.4-1 cat. 15 Decofrarea închidere.3-2 Zidar cat.93 11.8 27.pl IV 65 302.2-1 Tâmplar cat.2-1 Betonişti cat 31 .1 46 58.3 0.67 0.3-1 Zidar cat. --- VII ------------------- VIII 1. Malaxor electrec. uşor.31 .7 302. cat.2-1 Montor cat. 17 Monolitizarea rosturilor planşeilor.41 . 13 Cofrarea sectoarelor de închidere. --Malaxor electrec. 18 Executarea pereţilor interiori.34 8.4-1 cat.15 114.I II III car.2-1 Betonişti cat41 .1 57.3 V 2. --Malaxor electrec.4-1 cat.2-3 Tâmplar cat.46 5.61 131.75 16 Executarea stratului din B.24 5.42 989.2-1 Montor cat.3-1 .04 23 29. cat. 20 Montarea elementelor de ficsare XI Ferar cat. 19 Executarea pereţilor dispărţilor..67 4. sectoarelor de m3 m2 100m2 100m2 m3 m2 t. cat.44 14. 50.1 2.22 7.83 0.5 VI ----Pompă de beton.

3-3 tâmplari cat.Executarea acoperişului Executarea acoperişului din foi 100m2 21 ondulate de metal pe şarpantă din 100m2 lemn.67 75.7 9.24 164 1.9 2. ------- ----------- 3 5.03 2.2 câte 1 Acoperitor cat.14 5.02 9 21.4 4.3.4-1 cat. .3.3-1 5.46 2.5. 4.2.4-1 cat.1 câte 1 Betonişti cat 31 .2-1 Zugrav cat.3-1 Zugrav cat.14 4.05 4.7 Pompă de beton.8 7.34 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 2 2 23 Termoizolaţie din vată minerală 24 25 Executarea terasei din teracotă. cat. 22 Executarea termoizolaţiei din beton 100m2 uşor m2 Executarea învelitorii din mastic de 100m2 bitum în 2 straturi m2 Montor cat.38 4.

Necesitatea în echipament tehnologic.C.1 Nr. schelelor. Can tita tea 4 Destinaţia 5 3 Autobasculanta ZIL-555 KAMAZ 54102 Q=11t Inventar 1 4 Autobasculanta 1 5 6 7 8 9 10 11 Bene pentru beton Dispozitive de ridicare cu cu 4 cabluri Trusă de instrumente de lăcătuş Vas pentru emulsie Ladă pentru mortar Popi de metal telescopici Schele BPV-1 4SK-5 Q=5t I=3. Transportarea instrumentelor utilajului . Necesitatea în mecanisme. scule (echipament tehnologic) şi în materiale pentru executarea lucrărilor de construcţie-montaj sînt prezentate în formă tabelară în tabele 6. Resursele tehnico-materiale. schelelor. STAS. planşee) Pentru instalarea cofrajului Pentru păstrarea emulsiei Pentru păstrarea mortarului Pentru susţinerea cofrajului planşeilor monolite Amplasarea muncitorilor . 1 Denumirea 2 Tip.2. 3 Mecanisme 1 2 Macara turn Autobasculantă KB-300 KRAZ-222 1 3 Montarea elementelor prefabricate.1 şi 6. Crt.Om m=5kg V=30litri ─ Ø50mm L=3-4m l = 3000 2 1 2 4 2 10 4 Pentru depozitarea şi transportarea betonului Ridicarea şi transportarea materialelor(bene. Calculul necesităţii în materiale s-a efectuat în conformitate cu normele de consum. indicate în N.trasportarea benelor cu beton Transportarea amestecului de beton şi solului excavat Transportarea instrumentelor utilajului .R. Tabbelul 6. utilaj. marca parametrii tehnici.6.

curăţarea coşurilor Săparea manuală a terenului Executarea lucrărilor de cofrare şi de montare Lucrări de cofrare a zidăriei Lucrări de zidărie Mijloace pentru măsurări 24 25 26 27 28 29 30 Fir cu plumb Teodolit Nivelă Miră de nivelment Con standard ( Abrams ) Ruletă de metal Higrometru OT .77 LM .3 RCS-4 H = 300mm D1 = 100mm D2 = 200mm STAS – 70 -02.2 STAS – 36.10 – 77 m = 0.30 NV .b =1200 12 Scuturi de cofraj Din lemn 150 m2 în timpul betonării Cofrarea elementelor monolite Mijloace de mecanizare mică 13 14 15 16 17 Previbrator Utilaj energetic Transformator coborîtor Vibrator de adîncime Compactor de suprafaţă Malaxor de mortar 5 .8 4 2 1 1 1 1 1 Verificarea verticalităţii elementelor Măsurări ale unghiurilor şi verificarea verticalităţilor Determinarea cotelor punctelor Determinarea cotelor punctelor Determinarea lucrabilităţii amestecului de beton Verificarea dimensiunilor trasarea axelor Determinarea umedităţii .20 ─ ─ 7 5 2 3 6 6 Pentru instalarea pieselor de armare şi scuturilor de cofraj Săparea terenului .20 .8 kg LS .36 IV-17 ─ SO─38 1 1 2 1 1 Compactarea betonului Coborîrea tensiunii curentului electric Compactarea betonului Executarea pardoselelor Amestecarea mortarului Instrumente manuale 18 19 20 21 22 23 Ciocan de lăcătuşărie Lopată Hîrleţ Rangă Topor Mistrie STAS-23.47 5–4 U .400 2T .

U/M m3 m3 tr. buc. buc.400 Bitum Cărămidă Panou de planşeu S 5m Panou de planşeu S 10m.2 6. m2 t. m3 m2 m3 m3 m3 buc. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Denumirea materialului Beton B15 Beton B25 Armatură Plasă din armatură Ciment M.8 29. buc.31 32 33 Con standard Dreptar Termo securitate metru L=2000mm 1 1 1 Mijloace de securitate STAS – 124087 – 84Pentru fiecare -muncit or Pentru fiecare -muncit or 3 Determinarea lucrabilităţii mortarului Verificarea planietăţii Verificarea temperaturii masticului 34 Cască de protecţie Protecţia capului 35 Mănuşi şi haine speciale Protecţie cu încălţăminte de cauciuc speciale ─ Protecţia corpului Protecţia contra elecrocutării 36 ─ Necesarul de materiale la executarea suprastructurii.1 60 1. de configuraţie specială.8 1 . m3 m3 kg.16 38. 6. 1000buc. Cheramzit Foi ondulate din metal Blocuri de calcar tăiat Blocuri mici din beton uşor Nisip Piese înglopate Buiandrugi Şipci Scânduri neprelucrate Cuie Scară. Tab.5 8. buc. t.9 7.2 Cantitatea 383.5 77 94 15.1 514 181.07 4.6 2380 80 4.62 332.87 86.

5 m.2Lucrări de montare ♦ Pe sectoarele unde au loc lucrările de montare nu se admite executarea altor lucrări şi aflarea persoanelor străine. ♦ Ridicarea încărcăturii se admite doar la poziţia verticală a cablurilor. Toate lucrările vor fi executate cu respectarea strictă a următoarelor cerinţe ale normelor NRC III-4-80 „Tehnica securităţii în construcţie”. afară de semnalul „stai”. ♦ Elementele sau utilajul ce se montează vor fi menţinute în potriva legănării sau rotirii cu ajutorul cablurilor flexibile. ♦ Nu se admite lucrări de montare la înălţime în locuri deschise.7. ♦ Pînă la începerea lucrărilor de montare trebuie stabilită ordinea schimbării de semnale convenţionale între macaragiu şi persoana ce conduce procesul de montare. 7. ♦ Nu se admite lăsarea macaralei cu motorul în funcţiune fără supraveghere.Tehnica securităţii. Toate semnalele vor fi date de o singură persoană. iar a elementului cu suprafeţe mari la vînturi cu viteza 10m/s. furtună sau ceaţă. ♦ În timpul întreruperilor de lucru nu se admite lăsarea elementelor ridicate în stare suspendată. Toate cablurile folosite la lucrările de montare trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să aibă certificatul uzinei producătoare. ♦ Categoric este interzisă ridicarea oamenilor cu macaraua. ♦ Procedeele de agăţare a elementelor prefabricate sau utilajului trebuie să asigure transportarea lor la locul de instalare în poziţie apropiată de poziţia prevăzută în proiect. . la vînturi ce depăşesc viteza de 15 m pe secundă. 7. gheţuş. ♦ Se interzice ridicarea elementelor din beton armat fără urechi de montare sau rupere ce asigură agăţarea şi montarea lor corectă. ♦ La sfîrşitul schimbului nu se admite lăsarea sarcinii în cîrligul macaralei. ♦ Nu se admite aflarea oamenilor sub elementele construcţiilor sau utilajului pînă la instalarea lor în conformitate cu proiectul şi întărite. care înrăutăţeşte vizibilitatea în limita frontului de lucru. ♦ La transportarea construcţiilor sau utilajului distanţa dintre acestea şi părţile clădirii sau utilajului deja montat trebuie să fie pe orizontală nu mai puţin de 1 m. pe verticală nu mai puţin de 0. care poate fi transmisă de orice persoană ce a observat vreo un pericol.1Exploatarea macaralei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful