www.thaiduonghealth.vn – www.thenhommau.vn – www.nhommau.

vn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HƯỚNG TỚI VIỆC XÂY DỰNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
I. NHÌN LẠI PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 10 NĂM QUA

1. Cuộc vận động hiến máu nhân đạo đã được khởi động và phát triể n trên phạ m vi toàn quốc, thu hút được nhiều ban ngành, đoàn thể, các cơ quan tổ chức xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay đã có 59/61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu nhân đạo, nhiều địa phương hệ thống Ban chỉ đạo đã được phát triển tới tận phường, xã, cơ quan, trường học tiêu biểu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Mạng lưới Tuyên truyền viên hiến máu nhân đạo cũng đã được xây dựng và phát triển. Đến nay đã có trên 200 tổ chức hội, chi hội, câu lạc bộ, đội với trên 10.000 tình nguyệ n viên vậ n động hiến máu nhân đạo. Đây là lực lượng có nhiệt huyết, có kiế n thức và k ỹ năng về công tác vận động hiến máu nhân đạo, đồng thờ i c ũng là lực lượng quan trọng sẵn sàng hiến máu an toàn khi có nhu cầ u truyề n máu cấp cứu. Hàng tuầ n, đội ngũ tình nguyệ n viên hiến máu nhân đạo đã thườ ng xuyên đóng góp trên 5.000 ngày công tham gia vận động tuyên truyền hiế n máu nhân đạo trong đó tiêu biể u là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần thơ, Thái Nguyên... 2. Nhận thức c ủa thanh niên và nhân dân về hiến máu nhân đạo và an toàn truyề n máu đã được nâng lên một bước rõ rệt. Lượ ng người tham gia hiến máu và hiến máu an toàn ngày càng tă ng. Năm 2002 lượng máu thu gom được trên toàn quốc là 298.000 đơ n vị, tă ng gấp 3 lầ n so với nă m 1992. Tỷ lệ người hiế n máu tình nguyệ n tă ng từ 0% (nă m 1992) lên 35% (nă m 2002). Tạ i Việ n Huyết học - Truyền máu, lượng máu thu được năm 2002 là 33.340 đơn vị, gấp 12 lần so với nă m 1992, tỷ lệ người cho máu tình nguyện tă ng từ 0% (nă m 1992) lên 68% (năm 2001). Chất lượng máu và an toàn truyền máu nhờ đó được nâng lên mộ t bước rõ rệt. Kết quả trên là cơ sở quan trọng để chúng ta đề xuất với Chính phủ và được Chính phủ phê duyệt các chương trình, d ự án về an toàn truyền máu và sản xuất các chế phẩ m máu. 3. Cuộc vận động hiến máu nhân đạo c ũng góp phầ n tích cực vào việc xây dựng nếp sống tươ ng thân, tương ái, phòng chố ng HIV/AIDS, phòng chống ma túy và là môi trường tốt để thanh niên rèn luyện và trưởng thành.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT ĐỂ XÂY DỰNG PHONG TRÀO HMNĐ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động HMNĐ
Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. 12 NhómMáu.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này.

tập quán . Trong những nă m vừa qua.vn HMNĐ là mộ t phong trào lớn có rất nhiều khó khă n. Bởi vì. nhu cầu tôn vinh giá trị trong cộng đồng. Hoặc thế nào là hiế n máu đúng và hiến máu ở đâ u? Do đó cần phả i có một chủ trương tuyên truyề n vận động rộng khắp. trí tuệ về tài chính.Giai đoạ n tự lựa chọn.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này.vn – www. .Truyề n máu.thaiduonghealth. . 13 NhómMáu.Vận động toàn xã hộ i. từng địa phương. từ đó có thái độ đúng đắn và cuối cùng mới có thể làm thay đổ i được hành vi trong việc: biết cách tự bảo vệ sức khoẻ.Phả i tính tới những yế u tố có ảnh hưởng đến kết quả vậ n động như: Cội nguồn văn hoá.thenhommau. . .Hoạt độ ng tuyên truyền phải liên tục và kéo dài .Giai đoạ n sẵn sàng hiến máu.www. .Giai đoạ n thờ ơ. đây là một quá trình chuyển đổi nhận thức rất sâu sắc mà chỉ qua thờ i gian ngắ n hay qua một số bài báo thì không thể đạt được. tham gia HMNĐ an toàn và cả việc nhất định không hiến máu nhân đạo nế u không đủ điều kiệ n. . nhưng cũng cần hướng đến những đố i tượng c ụ thể thích ứng theo từng giai đoạ n. .Cần có kế hoạch toàn diện và tổ ng thể. Theo ý kiế n các chuyên gia vận động HMNĐ của Tổ chức y tế thế giới thì: Vận động ng ười cho máu chính là một quá trình tiếp thị xã hội nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng đố i với việc hiến máu. Bởi vậy đòi hỏi phải có sự nỗ lực bền b ỉ không chỉ của Hộ i Chữ thập đỏ.vì phải có đủ thời gian thì hoạt động tiếp thị xã hội này mới có hiệu quả. bộ Văn Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. Như vậy.Giai đoạ n nghi vấ n.Tiếp đó họ chuyển sang giai đoạn ''ấ n tượng'' rồi hiế n máu nhắc lại. ngành Huyết học . Các thông điệp phả i được lặp đi lặp lạ i để cộng đồ ng dễ tiếp nhận. .. . không dễ gì làm cho mọi người hiểu được rằ ng: hiến máu là không có hại. đồng thời phải có chiế n lược thống nhất chung cho cả quốc gia. bao gồm cả việc khuyến khích các hành vi tích cực và sửa đổi các quan niệm tiêu cực có từ trước. mà cả c ủa Bộ Y tế. các đoàn thể xã hội.nhommau. . Qua nghiên cứu cho thấy. lâu dài... Như ta đã biết. nên công tác tuyên truyề n vận động chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệ m vụ của thực tiễ n đề ra đối với phong trào HMNĐ ở nước ta.vn – www. tâm lý của đối tượ ng tham gia HMNĐ diễn biế n qua nhiề u giai đoạn: . bền b ỉ để mọi người có nhậ n thức đầ y đủ về HMNĐ.Cần biết tổ chức một cách lý thú và lôi cuốn. để làm tốt việc này rất tố n kém về sức lực. Để xây dựng một chươ ng trình tuyên truyề n vậ n động hiến máu có hiệu quả: . do thiế u kinh phí và do chưa có kinh nghiệ m..Sau khi hiến máu lần đầu họ sẽ có giai đoạn tự kiể m định sau hiế n máu.

mỗi cán bộ đả ng viên.Về mặt công nghệ thì cần tập trung giải thích để mọi người hiểu rằng: máu thu gom được từ người cho chỉ là nguyên liệ u cho cả một chu trình công nghệ nhiều b ước để tạo ra sản phẩ m máu an toàn sau đó mớ i sử dụng được cho ngườ i bệnh...thaiduonghealth. như ở quậ n Cầu Giấy.Cầ n giáo dục tuyên truyền vận động để mọ i tầng lớp nhân dân xã hội thấy được rằng: Hiế n máu để cứu người là một việc thiện.Về mặt chuyên môn thì cần tuyên truyề n để cho mọi người thấy được ''Hiến máu theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc là hoàn toàn không làm thay đổi đặ c điểm sinh lý cơ th ể và các chỉ số tế bào máu''. cần theo dõi thêm những người đã HMN Đ nhiề u lần để có tư liệ u phong phú hơn. mỗi ngành. .www. để làm dày hơn các bằng chứng.vn – www. 04 hoặc 09. Tuyên truyề n bằ ng tấ m gương bao giờ cũng là hình thức tuyên truyền sống động và có sức thuyế t phục nhất. Riêng ở giai đoạn này cần chú ý nhấn mạnh hơn các vấn đề sau: . Một dân tộc đã từng ''Thóc không thiếu một cân. Thực trạng cho thấ y. Cần để người này nói ra sự thật cảm giác sức khoẻ c ủa bản thân họ.vn – www. đặc biệt là ở huyện miề n núi A Lưới c ủa tỉnh Thừa Thiên-Huế. là sự thể hiệ n tốt đẹp c ủa lòng tương thân tương ái cao cả.. ở các vùng địa lý khác nhau. tại các thành phố lớn c ũng đang sắp qua rồi. . Hoặc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả đó. đó c ũng rất thiêng liêng nhưng rất đỗi bình thường. Cầ n phải có thêm những công trình khoa học ở người Việt Nam với các lứa tuổi khác nhau. bộ Tài chính. 10 lần. bởi vậ y cần phải được tuyên truyền bằ ng những minh chứng thực sự khoa học. phong trào HMNĐ mới gây dựng được trong vòng mườ i năm.vn hoá . 14 NhómMáu. ở Việt Nam.. mỗi đoàn thể. có người tham gia hiến máu không chỉ 01 lầ n mà 03.nhommau. mà trong mỗi gia đình. bộ Giáo dục.thenhommau. Thời kì truyền máu toàn phầ n đã hoàn toàn chấm dứt ở các nước tiên tiến. với các nghề nghiệp khác nhau.. quân không thiếu một người'' để đánh thắ ng được những đế quốc sừng sỏ. Đây là một vấn đề khoa học.. Hà Nội (có ngày..đào tạo. mỗ i cơ quan. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. Việc này cũng cầ n sự đồng tâm hợp lực không chỉ trong tầng lớp thanh niên. . Bởi vậ y.. thì chắc chắ n sẽ thực hiệ n được phong trào HMNĐ.Thông tin. Chúng ta có đủ niề m tin rằ ng: Một dân tộc đã từng chung lưng đấ u cật để quai đê lấn biể n tạo ra được non sông gấm vóc này. đặc biệt là từ các cấp lãnh đạo của nước ta. mà hiện nay nhiề u địa phương trên cả nước đã có số ngườ i tham gia HMNĐ rất đông. còn lại ở hầ u hết các tỉnh cũng đang có những cố gắng cả i tiến để dần dần chấm dứt việc truyền máu toàn phần. Mặt khác.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này. là một biểu hiệ n của lẽ sống ''mình vì mọi người và mọi người vì một người''. c ũng là một bằ ng chứng cho thấ y nhiều người trong xã hộ i chúng ta đã ''bình thường hoá'' việc HMNĐ. hơn mộ t nghìn người tham gia hiến máu).

họ c ũng không bồi dưỡng mà dành số kinh phí đó để làm việc khác ( như mua sách. trong thực tiễ n đã có những sinh viên từ chỗ đi hiế n máu theo phong trào vận động của trường về sau họ đã trở thành người hiến máu bán chuyên nghiệp.vn – www.vn Máu toàn phần lấy được từ người cho còn qua một loạt các quá trình như: + Sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường máu như: sốt rét. Điều này là rất tốt. chế độ kỹ thuật nghiêm ngặt. nếu tìm hiểu và phân tích k ỹ. mà còn phải có kiến thức sâu về vấn đề này. huyết tương tươi đông lạ nh. đặc biệ t là khi đã hiến máu nhiều lầ n.. giang mai. tài liệu. vở.. đặc biệt là con em nông thôn đi học. Thừa Thiên Huế. công an. để phát triển bền vững phong trào HMNĐ.thaiduonghealth. Bởi vậy. Điề u này rất ảnh hưởng đến s ức khoẻ của sinh viên -những trí thức trẻ trong tương lai gần c ủa đất nước. gồ m cả những người không tôn giáo và cả có tôn giáo (Phật giáo.. đòi hỏi không những phải có trang thiết bị hiện đại. phong trào vậ n động HMNĐ đã thu hút một số lượng lớn người tham gia hiến máu. viêm gan B. có trách nhiệ m. thậ m chí là chuyên nghiệp.. ở Phú Yên. như dân tộc Pa-kô. HIV.. cần phải có những trung tâm truyề n máu hiệ n đại và tập trung. nhân dân.. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo.vn – www. 2. doanh nghệp. albumin. công an).. C ụ thể như ở thành phố Hồ Chí Minh. tủa lạnh yếu tố VIII. mà cả những đố i tượng khác nữa... chiến s ĩ quân đội. viêm gan C... 15 NhómMáu. Tuy nhiên. nhưng hầ u hết sinh viên đều có thu nhập thấp. nên sau khi hiến máu. Bở i vậy. bộ đội. là một trong những đố i tượng được tổ chức tốt. đặc biệt là ở giai đoạn đầu của phong trào HMNĐ.. mà cả cán bộ công chức nhà nước. Thiên chúa giáo). đối tượ ng hiế n máu ở đây không chỉ là sinh viên. Khoa học công nghệ càng phát triể n thì danh sách các loạ i chế phẩ m này càng nhiều thêm. tiểu cầu. (và trong tương lai chắc là sẽ còn có nhiều loạ i khác nữa). . nhưng chủ yếu nhất vẫn là sinh viên.nhommau.thenhommau. Đó không chỉ là sinh viên. Thực tiễn cho thấy ở nước ta. chúng ta sẽ thấy. học sinh các trường chuyên nghiệp. rất cần thiết phải điề u chỉnh lại đố i tượng vận động. + Sản xuấ t các chế phẩm như: Khối hồng cầu. sinh viên học sinh là đối tượng nhiệt tình. như cán bộ công chức nhà nước. Từ đó cho thấy rằng. Những số liệ u nghiên cứu mới đâ y nhất cho thấy khá rõ vấn đề này. bạch cầu. Sau khi đã có các loạ i chế phẩ m thì việc lưu trữ c ũng là một vấ n đề hết sức phức tạp. nơi nào phong trào vậ n động HMNĐ rộng khắp trên nhiều đối tượng (không chỉ phát triển riêng ở sinh viên) thì đều phát triể n rất tốt.www. Đó là cán bộ.. các lực lượng vũ trang (quân đội. chiến sĩ công an nhân dân.. và các sinh hoạ t cá nhân khác). gồm cả người Kinh và các dân tộc thiểu số.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này. Rồi cũng do khó khă n về kinh tế. huyết tương tươi. Định hướng lại đối tượng vận động hiến máu nhân đạo trong giai đoạn tới Hơn 10 nă m qua. nhân dân ở các quận huyện-đặc biệt là những tầ ng lớp có thu nhập cao. Vân Kiề u.

vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này. và tính cộng đồng xã hội của người hiế n máu nhân đạo. sinh viên.vn Nhất thiế t phải xã hội hoá việc HMNĐ. Cá nhân những con người đó và cả những tập thể đó. cả xã hội tham gia. Chú ý hơn nữa đến công tác tôn vinh giá trị nhân văn c ủa việc hiến máu nhân đạo Hiế n máu cứu ngườ i là một nghĩa cử cao đẹp. các địa phương. Hiế n máu nhân đạo là mộ t việc làm vẫ n còn khá mới mới đối với nước ta. đã xuất hiệ n những địa phương. hiện nay ở nước ta đã xuất hiệ n những cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo nhiề u lần (05 lầ n. cũng như các cá nhân đã tham gia tích cực trong phong trào HMN Đ. đã làm rất tốt đ iều này. Trong những năm qua. Trong thờ i gian tới. Bởi vậ y. Singapore. Điề u này c ũng là một phầ n trong chính sách xã hội hoá công tác y tế .. Một số nước trên thế giới.là chính sách của Đảng mà Lãnh đạo Bộ y tế đang kiên trì thực hiệ n. tín ngưỡng. ghi nhận công ơn.. 07 lần. Việc khen thưởng đó cầ n phả i ngang tầ m đối với sự cống hiến của họ. 3. chúng ta cũng đã chú ý đến việc tôn vinh những ngườ i hiế n máu. . Chỉ có như vậy thì phong trào HMNĐ mới thành công và phát triển bền vững. phải được ghi nhận chính thức.đó là hiến dâng mộ t phầ n máu của mình để cứu sống người bệnh. bộ đội. Inđônêxia.vn – www. như Nhật Bản. các đoàn thể và của ngành Truyền máu.) họ đều nhất trí rằng: quan tâm tốt đến lợi ích về mặt y tế (medical benefit) của người hiến máu là một biện pháp rất hữu hiệ u để thúc đẩy phong trào HMNĐ phát triển. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. Máu của họ đã thực sự trở thành món quà quý báu của đồ ng loạ i giúp cứu sống người bệ nh. Thái Lan. cả dân tộc đều tham gia. với sự tham mưu.. chồng và con đều tham gia hiế n máu.thaiduonghealth. Sau hơn 10 nă m xây dựng phong trào HMNĐ. chiến sĩ công an.. Đặc biệt là đi kèm với sự tuyên dương cần tính đến những quyền lợ i mà họ được hưởng khi họ đau ốm cầ n điề u trị. Nhà nước cần có những chính sách khen thưởng cụ thể cho các tập thể.. cán bộ công chức Nhà nước đã làm . 16 NhómMáu. 4.vn – www. Hành độ ng đó đáng được tôn vinh.thenhommau. Thái Lan. nhưng chưa ngang tầ m với những gì mà những học sinh. đã xuất hiện những gia đình gồm vợ. Malaixia. thực sự xứng đá ng được tôn vinh. những tập thể có tỷ lệ người tham gia hiế n máu nhân đạo rất đông. Có thể coi đâ y cũng là một phong trào cách mạ ng. muốn thành công được phải có nhiều người tham gia. Quan tâm đế n lợi ích về mặ t y tế đối với người tham gia hiến máu nhân đạo Có dịp trao đổi với các đồng nghiệp về công tác vận động HMNĐ ở một số nước (Nhật Bả n. xứng đáng được xã hộ i đánh giá. tư vấ n của các Hội.www.nhommau.. Mặt khác c ũng cần chú ý đế n cả sự đặc thù về địa phương: tôn giáo. thậ m chí là trên 10 lần).

chức năng gan. giang mai. khi đi thu gom máu ngoài viện cho người hiế n máu nhân đạo (đặc biệt là ở những điể m lưu động) chúng ta không làm theo trình tự này. tạ i các trung tâm truyền máu lớn. Quan tâm đến lợi ích về mặt y tế đối với ngườ i hiến máu bao gồ m những việc như: .Cần có hồ sơ quả n lý sức khoẻ cho người hiến máu (nhất là người hiến máu nhiều lần). sẽ rất hài lòng. số t rét. bao gồ m khám lâm sàng và làm một số xét nghiệm cần thiết như: nhóm máu.nhommau. nế u quan tâm đế n vấ n đề này. Nên thay đổi lại trình tự sàng lọc và thu gom máu đối với người Hiến máu nhân đạo Thông thường một quy trình thu gom máu được bắt đầu từ việc sàng lọc sơ bộ người tham gia cho máu.. . cho người hiến máu. Tuy nhiên..Xây dựng chính sách bảo hiể m về máu cho những người hiến máu trong trường hợp họ bị bệnh cần đến máu. chú ý đến lợi ích y tế của ngườ i hiến máu chẳng những là biểu hiện sự quan tâm đến họ. chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để tin tưởng sẽ thúc đẩy được phong trào vậ n độ ng hiế n máu nhân đạo ở nước ta. Trong thời gian tới.Khám sức khoẻ cho người hiế n máu.Tỷ lệ các túi máu huỷ là rất cao ( 6%). HIV.www. viêm gan B.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này.. đối với ngườ i hiến máu hoặc bán máu chuyên nghiệp đến tại các Trung tâm truyền máu cũng được thực hiệ n theo trình tự này. .).). rất nhiề u người hiế n máu khi lấy máu xong họ không mong đợi được tiền bồ i dưõng.thaiduonghealth. Ở Việt Nam.. mà họ rất muốn biết được những thông tin về sức khoẻ c ủa mình (như nhóm máu c ủa mình là gi? có b ị nhiễ m virus viêm gan không?. vì mỗ i lần hiế n máu họ lại được kiểm tra s ức khỏe.. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. người hiến máu sẽ rất an tâm.) vẫn còn được tiếp tục làm thêm nữa. sau đó đưa về các trung tâm truyền máu mới làm các xét nghiệm sàng lọc để loại bỏ những túi máu không đủ tiêu chuẩn. Thực tiễn cho thấ y. Bằng việc làm này. mà đồ ng thời c ũng là việc đảm bảo an toàn cho công tác truyề n máu và giả m bớt những mặt trái của việc cho máu không đúng quy định. D ĩ nhiên sau khi thu gom xong thì việc làm các xét nghiệ m sâu hơn để sàng lọc túi máu (như viêm gan C. mà cả về tế bào máu. mà thực hiệ n việc thu gom (tức là lấ y máu c ủa người hiế n máu) trước... Trên thế giới. thậ n..vn Thực ra. định lượng huyết sắc tố. . 17 NhómMáu. nhóm máu.vn – www.Làm các xét nghiệ m không những về các bệnh lây qua đường truyền máu. tuyệt đại đa số người ta cũng làm như vậy. . Nghĩa là sàng lọc rồi mớ i thu gom.vn – www. 5. hiện nay nhiề u nơ i trong cả nước. Việc thực hiện theo trình tự này đã dẫ n đế n một số hậ u quả sau: . Nghĩa là thu gom trước rồi sàng lọc sau.thenhommau.

thenhommau. thậ m chí cả người đi thu gom máu. có bị nhiễm virus viêm gan không? và với cách lấy này. mua thuốc thử tốt.Thực tế thì những nước trên thế giới đã làm được điề u này và người ta đã thấ y chỉ có HMN Đ không nhận tiền bồ i dưỡ ng mới có thể xây dựng được phong trào hiế n máu phát triể n bề n vững. .Không đả m bảo được an toàn truyề n máu cho chính ngườ i hiến máu.. Tuy nhiên vì lợi ích của người hiến máu. Mà thực tế thì kết quả của họ làm rất tốt.vn – www. đặc biệt khi chúng ta chưa quả n lý được người cho máu bằng hệ thố ng máy vi tính nối mạ ng.Điề u đó phả n ánh đúng bản chất của phong trào HMNĐ.. người đến hiế n máu tỏ ra rất thoải mái.Điều đó đang và sẽ phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng c ủa người hiến máu. vì sự an toàn cho người đi thu gom máu và vì để tránh sự lãng phí.Có hiện tượng một số người HMNĐ đã gia nhập vào độ i ngũ cho máu bán chuyên nghiệp. chúng ta cần phải quyết tâm sửa chữa.thaiduonghealth. HBsAg. bởi lẽ : . Đây cũng là một việc làm khá khó (vì nay đã thành thói quen).vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này.www. Bởi lẽ: Bạn nghĩ thế nào nế u người đi hiến máu đó giả s ử có HBsAg dương tính và bệnh viêm gan đang ở giai đoạ n tiến triển (HBeAg d ương tính.) sau đó mới đến lấ y máu c ủa người hiến máu. . 18 NhómMáu. thậm chí là 0%.vn . 6. . nếu nhìn trên góc độ toàn quốc thì hiện nay vẫn có một số nơi (như ở bệnh việ n 19-8. tại các cơ sở đó tỷ lệ máu huỷ được giảm xuố ng rất thấp. men gan tăng cao) mà vẫn b ị chúng ta lấ y đi một phần ( 250 ml) máu của cơ thể nữa. Lý do mà chúng ta đưa ra là: Làm như vậy để người hiến máu chỉ đế n một lầ n .. nhanh. Bộ Công an. Họ thậm chí là rất vui khi được biết là mình có nhóm máu gì.) đã thực hiện việc sàng lọc trước khi thu gom máu.vn – www.. để làm xét nghiệ m sàng lọc trước cho người hiến máu. Tuy vậy.nhommau.dù chỉ trả một phần tiền máu. Bệnh viện tỉnh Phú Yên.. Tập trung cao độ để xây dựng cho được phong trào HMNĐ không nhận tiền bồi dưỡng Đây là quan điể m chiến lược mang tính xuyên suốt.Rất khó kiểm soát được chất lượng máu c ủa đội ngũ người cho máu chuyên nghiệp. chỉ xấp xỉ 1%.khỏi tố n thời gian! Tất nhiên điều này còn có những lý do rất chính đá ng khác nữa như: Thiếu kinh phí để trang b ị máy móc. định lượng huyết sắc tố. chúng ta cần tập trung kinh phí để lập lạ i cho được trình tự: sàng lọc sơ bộ trước (nhất là các xét nghiệ m nhóm máu. . Trong những năm gần đây khi chúng ta còn thực hiệ n việc chi trả cho người hiế n máu thì đã xuất hiện những bất cập như: .. Trong thời gian tới. thậ m chí là chuyên nghiệp. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. Đ iều này thực sự là không khoa học và hơ n thế nữa chúng ta còn thấy quả là day dứt lương tâm...

000 đồng / đơn vị) và chuyển phần kinh phí này vào các việc nhằ m mang lạ i lợi ích y tế cho người hiế n máu nhân đạo như: khám. Đây là vă n bả n quan trọng nhất cần có hiện nay.thaiduonghealth. Người ta rất khó chịu khi phải nhậ n một số tiề n dù ít hay nhiều. Họ chỉ muốn được làm việc thiện! Họ tha thiết mong muốn máu của họ được dùng cho người b ị bệnh hiểm nghèo. trong đó có yêu cầ u rất cụ thể về chỉ tiêu cho các cơ quan. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo.Bộ Y tế vớ i sự tham gia của các vụ chức năng và với sự tham gia c ủa ngành Huyết học .2003) về các vấ n đề : + Số kinh phí cấp cho 1 mộ t đơn vị máu toàn phầ n mà chỉ 260. .Truyền máu.www.mà đến nay thực sự không còn phù hợp nữa.. phả i xây dựng lại ''Đ iều lệnh truyền máu''. xã. Bộ tài chính và các cơ quan chức trách cầ n có văn bản mới nhằ m khắc phục những điều bất cập trong thông tư số 22/2001/TT-BYT (15 -11 2001 ) và thông tư số 01/2003/TT-BYT (12 .000 đồng/1đơn vị 250ml là không còn phù hợp nữa. trước sự thay đổi rấ t lớn về đời sống xã hội. 7.vn . + Hoặc nên bỏ phần quy định phải chi trả cho người hiến máu (số tiền tố i đa là 80.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này...03 .Cần có quyết định của Thủ tướng về ''Toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo''.vn – www. Xây dựng một hệ thống văn bản pháp quy Nhà nước bả o đảm cho phong trào HMNĐ phát triển được bền vững Các văn bả n Nhà nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọ ng cho việc tổ chức.Bên cạ nh đó cũng đã xuất hiện một số người đến hiến máu nhân đạo thực sự không vì tiề n. kiể m tra sức khoẻ cho người hiến máu. .. tỉnh. huyện.nhommau. thay thế cho Đ iều lệnh truyề n máu đã có từ nă m 1992 . .Bộ Y tế. Với ý nghĩa nhân đạo cao cả đó thì tiề n hoàn toàn không mua được. Tuy nhiên.vn – www. và cả nhu cầu đòi hỏi c ủa việc phải có đủ máu có chất lượng cao. vì yêu cầu sàng lọc đã cao hơn trước nhiề u. 19 NhómMáu. dân trí. (theo ý kiến của các chuyên gia thì chỉ cần có 2 .. Thực tế trong 10 năm qua cho thấy rất rõ điề u đó. chi trả bảo hiể m máu cho họ khi người hiến máu có bệ nh tật mà cầ n đế n máu hoặc chi thêm cho việc tuyên truyền vận động HMNĐ..thenhommau.. .5 % dân số tham gia hiến máu thì nhu cầ u máu của một quốc gia sẽ đủ). thì đã đế n lúc cần có mộ t số vă n bản Nhà nước thích hợp để định hướng và hỗ trợ cho phong trào HMNĐ phát triển hơn ở giai đoạn mới. xây dựng và thúc đẩ y sự phát triển c ủa phong trào HMNĐ.

20 NhómMáu. huyết tương tươi. Mặt khác Nhà nước cũng đã phê duyệt chương trình an toàn truyề n máu 10 năm (2003-2013). tỉnh thuộc diện bao phủ. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo..www. hồ ng cầ u rửa. máu bị hỏng. Xây dựng một hệ thống truyền máu quốc gia đủ mạnh và hợp lý Về mặt chuyên môn thì đây là mộ t việc làm quan trọng nhất. hoặc cấp tỉnh (ở các tỉnh lớn).vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này. vì điề u đó không thể đả m bảo an toàn cũng như Nhà nước không có điều kiện để đầu tư dàn trả i như vậ y được.Đả m bảo được an toàn máu về số lượng và chất lượng.vn – www. Hạ n chế tối đa và đi đến chấm d ứt việc lấy máu. Đ iều này dẫn đến một thực tế là: Chúng ta đang sử dụng máu từ 2 nguồn cơ bản: Người bán máu chuyên nghiệp và người hiến máu tình nguyệ n (mà phần lớn là có nhậ n tiền bồi dưỡng).Cần xây dựng lại bảng giá máu và các loại chế phẩ m máu như: khối hồng cầu. hồ ng cầ u cô đặc.. lưu trữ máu ở các bệ nh việ n huyện. . cũng nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế. Huế. .Sả n xuất được các chế phẩ m máu để thực hiệ n truyền máu đúng.do máu bị nhiễ m bệnh. thậ m chí ở các tỉnh có nhu cầu truyền máu ít.thaiduonghealth. nhờ sự quan tâm của Chính phủ. 8. huyết tương tươi đông lạ nh.. theo phương châm: ''Cần gì truyền nấ y''. Các trung tâm truyền máu Quốc gia và khu vực có nhiệm vụ cung cấp máu và các chế phẩ m máu cho các bệnh việ n huyện.. và đã chỉ đạo cho ngành truyền máu phối hợp với các vụ chức năng tích cực sửa đổi những vấn đề này.. ngang tầ m với khu vực và quốc tế.vn .vn – www. các địa phương. của Bộ Y tế ngành truyền máu nước ta sắp xây dựng 4 trung tâm truyền máu lớ n ở Hà Nội. Chúng tôi được biết. tủa lạ nh yếu tố VIII.nhommau. Vì chỉ khi xây dựng được hệ thống truyền máu quốc gia đủ mạnh về khoa học thì mới: . khoa học hơn. Hiệ n nay. do không sử d ụng được chế phẩ m máu. được đặt tại các thành phố lớn. hiện nay lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã nhận ra những bất cập của các vă n bả n quy định trước đây.Tránh được lãng phí máu . thì việc xây dựng theo các nguyên tắc sau: Phả i có những trung tâm truyề n máu Quốc gia tập trung lớn. Xây dựng một lộ trình c ũng như một cơ chế tài chính hợp lý để phát triể n hiế n máu nhân đạo Hiệ n nay phong trào hiến máu nhân đạo là chưa thực sự đủ mạnh và không đồng đề u giữa các địa phương. 9. Tỷ lệ 2 nguồn máu này là khác nhau giữa các trung tâm.thenhommau. Trên cơ sở tham khảo ý kiế n của các bộ phận chuyên khoa truyề n máu và các chuyên gia nước ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hy vọ ng với s ự đầu tư xứng đáng này chúng ta có thể bước vào xây dựng một hệ thống truyền máu Quốc gia tốt hơn. Tiếp đó là có các trung tâm truyề n máu khu vực. .

mà có nơi thì mâu thuẫn này là khá lớn! Phải có thời gian và những biện pháp cụ thể mới có thể giải quyết được mâu thuẫ n này. xã. xã.Về lộ trình và các biệ n pháp: Cần có quy định thời gian cụ thể để giảm dần tỷ lệ máu mua từ người bán máu và tăng dần tỷ lệ máu lấ y từ ngườ i hiến máu. đặc biệt là phải định ra cho được chỉ tiêu hiến máu c ủa các cơ quan. huyện.thaiduonghealth. Các trung tâm truyề n máu lớn ( như Hà nội. Thời gian này theo chúng tôi có thể phả i mất từ 6-12 tháng.Truyền máu trung ương. xã) mà trong đó người dứng đầ u phả i là cấp trưởng hoặc phó chủ tịch các UBND cấp tỉnh. Nếu thực hiệ n được việc chuyển đổi càng nhiều (tức là tăng tỷ lệ máu lấ y từ ngườ i hiến máu nhân đạo không lấ y tiề n và giả m dầ n tỷ lệ máu lấy từ ngườ i cho máu chuyên nghiệp) thì sẽ được khen thưởng và đặc biệt là được ưu tiên đầu tư thêm. 21 NhómMáu. các bộ như: bộ Y tế. .) phả i có quyết tâm cao để thực hiện lộ trình này. Huế.). huyện.. tỉnh. cùng với Hội chữ thập đỏ... Trung ương Đoàn thanh niên cộng sả n Hồ Chí Minh. cùng với Viện Huyết học. làng.www.vn – www. . Mặt khác Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo.thenhommau. .. bộ Giáo dục và đào tạo.vn Vậy trên thực tế đang còn sử dụng một lượng máu (có nơi là khá lớn) thu gom được từ người bán máu chuyên nghiệ p. dịch vụ tư vấn sức khoẻ sau khi hiến máu. tỉnh. Chúng tôi xin mạnh dạn đề xuấ t: ..Bên cạnh việc tiế p tục duy trì việc mua máu từ ngườ i bán máu chuyên nghiệp.Từ đó thành lập các Uỷ ban vậ n động hiế n máu nhân đạo địa phương (tỉnh.. Còn kinh phí dành cho ngườ i hiến máu nhân đạo không nhận tiề n thù lao sẽ được chuyển sang để bổ sung cho các lợi ích về y tế (như là để làm các xét nghiệ m sàng lọc và kiểm tra sức khoẻ.vn – www. Hiến máu nhân đạo phả i trở thành một chỉ tiêu thi đua bắt buộc buộc của mỗ i cơ quan.Về kinh phí để trả cho người bán máu chuyên nghiệp thì vẫn thực hiện như các quy định của Nhà nước hiện hành.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này. bộ Tài chính. huyện hoặc xã. Đây là một mâu thuẫn.. huyện. Công tác tổ chức hệ thống truyề n máu Có một số vấn đề cần giải quyết như sau: . chi để bảo hiể m máu cho người hiến máu và bổ sung cho công tác vận động tuyên truyền. các thôn. Uỷ ban này có trách nhiệ m tổ chức phong trào vận động hiế n máu nhân đạo. Nhưng yêu cầu c ủa việc xây dựng mộ t phong trào hiến máu nhân đạo phát triển bề n vững là phải thu gom máu từ người hiế n máu không lấ y tiề n. 10... mà đứng đầu phải là Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng.Cầ n sớm thành lập một Uỷ ban vận động hiến máu nhân đạo quốc gia.. thì phả i quyết tâm triển khai việc hiến máu nhân đạo không trả tiề n bồi dưỡ ng. . đơn vị.nhommau. trong mỗi nă m. Thành phố Hồ Chí Minh. Cần thơ. Còn những cơ sở không đủ khả năng chuyể n đổi thì có thể phải b ị đóng cửa để lấy máu từ các trung tâm lớn về sử d ụng.

vn – www. bao gồm các giáo sư. số máu sắp hết hạ n.Tại các bệnh viện cần thành lập ban an toàn truyền máu. hạ n chế được số máu thừa máu huỷ. bác sỹ có kinh nghiệm và các thầy thuốc chuyên khoa Huyết học-Truyền máu.. như đã xây dựng được một phong trào hiế n máu tình nguyệ n (chủ yếu là có nhậ n tiền bồi dưỡng) và đã đáp ứng được phần lớn nhu cầ u máu và chế phẩ m máu cho bệ nh nhân. số máu chưa dùng đế n.. Ban này có nhiệ m vụ tư vấn cho việc chỉ định truyề n máu và các chế phả m máu đúng. các bệnh việ n.. tài chính .vn cần phối hợp với các trung tâm truyề n máu để điề u tra chính xác hơ n nhu cầu máu và chế phẩ m máu thực tế của nước ta. . chưa đúng và chưa hiệu quả. Điề u này sẽ đả m bảo nhu cầu máu truyền cho các bệnh việ n trong khu vực. cũng như để kịp thời giải quyết những tai biến truyền máu xảy ra trong bệnh viện.www. của các cơ quan có liên quan và đặc biệ t là sự nỗ lực của các cán bộ nghành Huyết học. K ẾT LUẬN Phong trào vận độ ng HMNĐ cũng như công tác truyền máu ở nước ta đã và đang có những thành công nhất định.Cần xây dựng một mạng lưới đ iều tiết máu của chính các cơ sở truyền máu.thaiduonghealth. điều tiết máu và các chế phẩm máu cho nhau.thenhommau. Đ iều này thực sự là những minh chứng sinh động cho sự thành công đó.vn – www.nhommau. III. Dựa trên những thông tin đó để các cơ sở có s ự chuyể n đổi. trí tuệ.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác trong các tài liệu này..Trao thực quyề n cho Hội chữ thập đỏ các cấp để Hội triển khai thực hiện vậ n động hiến máu nhân đạo. của Bộ Y tế.Truyền máu chúng ta có đủ niề m tin để hy vọng xây dựng được một phong trào HMNĐ phát triển bề n vững .. 22 NhómMáu. .) hơn nữa để xây dựng cho được một phong trào hiến máu nhân đạo không lấy tiền. . Tuy nhiên cũng phả i có những chế tài cụ thể cho hội chữ thập đỏ nế u không đảm bảo được chỉ tiêu đề ra.. Muốn vậy thì cần thiết phải có những biệ n pháp cụ thể và đồng bộ để tìm cách hạ n chế những điề u chưa hợp lý.. Cần cấp kinh phí cho Hội chữ thập đỏ để làm công tác hiế n máu nhân đạo. Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và mang tính tham khảo. Với sự quan tâm của Nhà nước. . Tuy nhiên để tính đế n một sự an toàn truyền máu cho Quốc gia thì nhất định phải đầ u tư (s ức lực.. Nguồ n kinh phí này có thể được cấp từ ngân sách của Nhà nước hoặc từ các chương trình dự án. Hàng ngày sẽ cập nhật thông tin về số lượng máu và các chế phẩ m máu cần có.