TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.

053.496)

M042. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ – CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
(Tư liệu học bài)

Ví dụ 1. Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Cu, Ag, Au, Fe. Số kim loại có kiểu tinh thể lập
phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương lần lượt là:
A. 3; 4; 3.

B. 3; 5; 2.

C. 4; 4; 2.

D. 4; 5; 1.

Ví dụ 2. Ba dạng tinh thể phổ biến của kim loại và số nguyên tử kim loại (N) trong mỗi ô cơ sở tương ứng là
A. lập phương tâm khối (2) ; lập phương tâm diện (4) ; lục phương (6).
B. lập phương tâm khối (5) ; lập phương tâm diện (4) ; lục phương (2).
C. lập phương tâm khối (5) ; lập phương tâm diện (5) ; lục phương (6).
D. lập phương tâm khối (2) ; lập phương tâm diện (4) ; lục phương (2).
Ví dụ 3. Trong mạng tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tử tiếp xúc nhau ở mặt bên. ðường chéo của
mặt có ñộ dài bằng 4 lần bán kính của nguyên tử. % chiếm chỗ của nguyên tử kim loại trong loại mạng này là
A. 68%.
B. 72%.
C. 74%.
D. 76%.
Ví dụ 4. Biết tinh thể kim loại K có cấu trúc lập phương tâm khối. Khối lượng của một ô cơ sở của K là (cho:
K = 39, NA = 6,02.1023)
A. 0,65.10−22 gam.

B. 1,30.10−22 gam.

C. 2,59.10−22 gam.

D. 3,89.10−22 gam.

Ví dụ 5. (A11) Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể canxi các
nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi
tính theo lý thuyết là:
A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

C. 0,168 nm.

D. 0,155 nm.

Ví dụ 6. Trong bảng tuần hoàn có 16 nhóm nguyên tố (8 nhóm A, 8 nhóm B), số nhóm nguyên tố có chứa kim
loại và số nhóm nguyên tố chỉ chứa kim loại lần lượt là:
A. 11; 9.

B. 11; 10.

C. 14; 9.

D. 14; 10.

Ví dụ 7. Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X và Y lần lượt là ZX = 24, ZY = 29. Cấu hình electron
nguyên tử của X, Y lần lượt là
A. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d94s2.

B. [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d94s2.

C. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d104s1.

D. [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d104s1.

Liên hệ học offline tại Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh.lepham@gmail.com – Phone: 0976.053.496)

Chu kì 2 .053. [Ar] 4s13d5. Hai nguyên tố X và Y ñứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. C. Mg (Z = 12) và Ca (Z = 20). B. Ví dụ 14. [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d64s2. D. nhóm VIIIA. X và Y là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn.496) . [Ar] 3d44s2. Cr (Z = 24). Si (Z = 14) và Ar (Z = 18). C. Fe (Z = 26). các nhóm IIA và IIIA.lepham@gmail. ZY = 26.496) Ví dụ 8. D. Chu kì 3 . trong ñó số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt không mang ñiện là 20 hạt. Mn (Z = 25). Ví dụ 11. Chu kì 2 . chu kì 4. C. trong ñó số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt không mang ñiện là 19. [Ar] 4s23d4. C. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nào sau ñây có 4 electron ñộc thân ở obitan d ? A. nơtron. D. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là A. C. [Ar] 3d9 và [Ar] 3d14s2. C.com – Phone: 0976. C. các nhóm IIA và IIIA. [Ar] 3d74s2 và [Ar] 3d3. [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d6. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. Co (Z = 27). B. n. Hai nguyên tố ñó là A. D. B. Ví dụ 10. nhóm IIA. electron là 79. B. B. [Ar] 3d9 và [Ar] 3d3. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. (A9) Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. các nhóm IA và IIA. e) là 76. X và Y thuộc chu kì và các nhóm nào sau ñây ? A. Ví dụ 12. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử X và Y bằng 32. [Ar] 3d74s2 và [Ar] 3d14s2. C. Chu kì 3 . chu kì 4. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p. Cấu hình electron của X và Y2+ lần lượt là A. [Ar] 3d54s1. [Ar]3d34s2. Ví dụ 13. D. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d44s2. D. Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X và Y lần lượt là ZX = 24. B.053. [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d54s1. Al (Z = 13) và K (Z = 19). B.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976. các nhóm IA và IIA. Na (Z = 11) và Sc (Z = 21). nguyên tố X thuộc A. chu kì 4. Ví dụ 15. D. chu kì 3. [Ar]3d54s1. B. Ví dụ 9. [Ar]3d64s2. D. [Ar]3d64s1.vn Liên hệ học offline tại Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh. Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH ðăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: Moon. nhóm VIB. (A11) Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là A. nhóm VIIIB. (B10) Một ion M3+ có tổng số hạt proton.