OVO JE ZA Google predmemorija http://www.medlink.com/web_content/index/MLT002M2.asp .

Da JE kratki space povijseni web Stranice kako JE izgledala Dana 26. kol 2013 17:04:12 GMT. Trenutna Stranica možda sebi u međuvremenu promijenila. Saznajte Više su savjet: da biste brzo pronašli svoj ​pojam ZA Pretraživanje nema ovoj Stranici, pritisnite Ctrl + F BSG ⌘ -F (Mac) i upotrijebite traku ZA traženje. Samo tekstualna inačica

Generalizirani tonik-clonic status epilepticus
Suradnici Rajdeep Singh MD , autor. Dr. Singh of Duke University Medic al Center nema relevantnih financ ijskih odnosa za otkriti. Ziad MK El-Zammar MD , autor. Dr. El-Zammar od Upstate Medic inskom fakultetu Sveuč ilišta u Syrac use, New York nema relevantnih financijskih odnosa za otkriti. Robert L Beac h MD PhD , autor. Dr. Plaža je direktor Opsežan program na epilepsiju Upstate Medic al University u Syrac use, New York i dobio honorariums iz Pfizer i UCB Pharma za gosta govore angažmane i istraživanja od Eisai i UCB Pharma. Jerome Engel Jr. MD PhD , editor. Dr. Engel Škole David Geffen medic ine na University of California, Los Angeles dobila konzultantske naknade od Ac orda za konzultantske rad, honorariums iz orto-Mc Neil za govorio angažmane, honorar od Epinano kao suosnivač, putno naknadu od Eisai kao predavač , a honorariums iz Novartisa za konferenc ije gledatelja. Datumi objavljivanja Izvorno objavio 29. rujna 1994; zadnji put izmijenjena 30. lipanj 2010, istječ e 30. lipnja 2013 Napomena: Ova Klinič ka Sažetak je istekla i stoga nije dostupan za pružanje CME kredita. Sinonimi Generalizirani konvulzivni status epileptic us; Tonic-c lonic status epilepticus

Povijesna bilješka i nomenklatura
Dokumentirana opis uopć enog tonik-klonič ke statusa epileptic us kao ponavljaju tonik-clonic napadaja bez potpunog oporavka između napadaja seže do prvog tisuć ljeć a prije Krista, u babilonskih klinastim kamene ploč e (Wilson i Reynolds 1990) . Calmeil, francuski liječ nik, bio je prvi u modernom vremenu dati opis generalizirani tonik-klonič ke statusa epileptic us u svojim objavljenim promatranjima od "Etat de mal" ("stanje bolesti") koji proizlaze iz slangu izraz koristi epileptič ara na Salpetriere i Bicêtre bolnic e u Parizu tijekom 1800-ih(Calmeil 1824) . U početku 20. stoljeć a, generalizirani tonik-klonič ke status epileptic us je opisao kaoepilepsije u kojima napadi su tako č esti da "coma i isc rpljenost su kontinuirani između napadaja. "U 1964, Međunarodna liga protiv epilepsije (ILAE ) došli do konsenzusa da definira status epilepticus kao "oduzimanje [da] potraje dovoljno dugo vrijeme, ili se ponavlja dovoljno č esto za proizvodnju fiksni i trajna epileptič ki stanje." Definic ija bila široka i nespec ifič ni, a može uključ ivati ​c ijeli spektar ovršnih vrste, 30-ak minuta trajanja za jednu epizodu je najč ešć i određeno vrijeme za dijagnozu stanja epileptic us. To nije bilo sve do Marseillea konferenc ije koja generalizirani tonikklonič ke status epileptic us jasno razlikovati od drugih vrsta statusa epileptic us(Gastaut et al 1967) . 1981, ILAE izjavu uklonjen izraz "trajnu" i "naveden epileptič ki stanje" kao "kad napadaj traje dovoljno dugo vrijeme ili se ponavlja dovoljno č esto da se oporavak od napada ne dogodi." Buduć i da već ina napadaji traju manje od 2 minute, tu je vjerojatno kritič ki prag iza kojeg endogenih mehanizama ć e uspjeti prekinuti napadaj. U novom operativnom definic ijom statusa epileptic us, predloženo je da se liječenje treba biti pokrenut za oduzimanje aktivnosti koje se nastavlja dalje 5 minuta kako je vjerojatnost spontanog prestanka smanjuje(Lowenstein et al 1999; Shinnar et al 2001) .

Kliničke manifestacije
Generalizirani tonik-c lonic status epileptic us je najdramatič niji i po život opasne oblik statusa
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

epileptic us. Već ina poč eti kao parc ijalnih napadaja (jednostavna ili složena), sekundarno generaliziraju - Raspon se sa 60% na 90% u raznim serijama, ovisno o dobi i prouč ava (Roger i sur 1974;(Yager et al 1988; Jan et al 2002) . U početku, tipično generalizirana tonik-klonič ke konvulzije javljaju s tonik i / ili kloničke motorič ke aktivnosti. Ako generalizirati tonik-c lonic status epileptic us se ne liječ i ili neadekvatno tretirana, motorni manifestac ije postali sve složeniji više generalizirana tonik-clonic status epilepticus nastavi. Poremeć ena svijest je uvijek prisutna od vremena oduzimanje generalizira. Osim ponovljenih tonik-c lonic napadaja u pratnjicoma , u uopć enim tonik-c lonic status epileptic us, pac ijenti mogu doživjeti prestanka disanja ili hipoventilacija tijekom tonik fazi tonik-clonic napadaja, kao i cijanoza, hiperpireksija, prekomjerno znojenje, sline i traheobranhijalnih hypersec retion, tahikardija, bradikardije, plućni edem, respiratorni ili metabolič ka ac idoza, bez kisika, azotemia, hiperkalijemiju,hipoglikemija i hiponatrijemija(Leppik 1989) . Ostale medic inske komplikac ije su izvijestili, osobito u sluč ajevima sa više od dva sata trajanja(SCHOLTES et al 1994) . To uključ uje aspirac ija, hipotenzija, aritmija ili uhićenje,rabdomioliza , zatajenje bubrega, zatajenje jetre, i intrakranijski hipertenzija.

Lokalizacija
Kao napadaja, status epilepticus može se podijeliti u simptomatsko (akutne ili kao posljedica daljinskog uvrede), kriptogenom, a rijetko idiopatska etiologijama. Kriptogenom konvulzije i kriptogenom status epileptic us su one bez prepoznatljivog uzroka, ali koje se pretpostavlja da imaju neke nongenetic osnovu. Idiopatska status epileptic us, kao i sa idioopatska napadaja, dio pojedinog prepoznatljiv sindrom, najč ešć e genetski steč ena. Genetski č imbenic i vjerojatno interakciju s ekološkim uzrocima pružiti neki pojedinc i više osjetljiv na dugotrajno napadaja(Corey i sur 1998) . U djec e mlađe od 2 godine, febrilna tonik-c lonic status epileptic us i akutni simptomatske etiologies su najč ešći, dok kriptogenom i daljinski simptomatske etiologies su češć i kod starije djec e (Shinnar et al, 1997;(Raspall-Chaure i sur 2007) . Shinnar i Pellock report udaljenih simptomatske uzroc i da č ine oko 44% sluč ajeva u djec e(Shinnar i Pelloc k 2002) . U analizi podskupina djece s groznic om i tonik-klonič ke statusa epilepticus, akutni bakterijski meningitis je identific iran kao važan etiološki uzrok rač unovodstvo za 15% do 18% u odnosu na djecu s kratkim napadajima (1% do 2%)(Chin et al 2005) . Prisutnost postojeć im neurološkog abnormalnosti je povezan s poveć anim rizikom od statusa epileptic us u onih s akutnim sustavnih uvredama(Hauser 1990) . U odraslih, glavni uzroc i su udaljeni simptomatske uzroc i, akutne cerebrovaskularne nesreće, kao i hipoksija, metabolič ki uzroc i i niske razine antiepileptike droga. Ostali uzroc i uključ uju globalne hipoksič no-ishemijske uvrede,CNS infekc ije (meningitis,enc efalitis , i apsc es), tumori (primarni ili metastatski), metabolič kih poremeć aja (hipoglikemija i elektrolita neravnoteže), droge ialkoholizam ili povlač enje, i traume glave.Moždani udar rač une za gotovo 50% od akutnih simptomatskih uzroka statusa epileptic us u odraslih(DeLorenzo et al, 1996) , te je najč ešć i uzrok generalizirane tonik-kloničke statusa epileptic us u starijih osoba(Waterhouse i DeLorenzo 2001) .

Patofiziologija
Već ina dokaza o statusu epileptic us patofizioloških proizlazi iz životinjskog modela sljepoočnog režnja epilepsije . Nekoliko mehanizmi su predložili da se uključ e u pokretanju i održavanju napadaja aktivnosti u statusu epileptic us. Inic ijacija napadaja je posredovana bilo poveć anja uzbudljiv ulaz preko glutamata uzbude, smanjenje u inhibitorni ulaz prekoGABA -posredovane inhibicije, ili promjena u oba ulaza u skupinu neurona koji se obično pokreć e sinkroni neurona plamena; drugi mehanizmi koji doprinose sinkronog neurona plamena uključ uju izravne električnu spojnicu preko jaz č vorišta, pomaci u izvanstanič nog iona koncentrac ije, električ no polje potencijali posredovan izvanstaničnog protok struje, i stanični oteklina s suženim međustanič ne prostoru. Drugo, u temporalnog režnja napadaja postoji kontinuirana aktivnost tijekom napadaja statusa epileptic us prisutnošć u pozitivnom petlja povratne veze između hipokampusa i parahippoc ampal strukturama. Dokazi za ovu povratnu petlju pruža PET studije koje pokazuju poveć ane metabolič ke aktivnosti u tim područ jima tijekom statusne epilepticus(Noe i Manno 2005) . Osim toga, postoje dokazi da je oduzimanje aktivnosti može se održati zbog promjene na stanič noj razini: uz produljenje napadaja, tu je i dalje uzbude s glutamata, dok GABA-posredovane inhibic ije pogoršava zbog promjena u funkciji i farmakološkim osjetljivost GABA- rec eptori i kroz smanjenje njihovog broja u hipokampusu(Kittlerovu i Moss 2003) . To može objasniti zašto je poveć ana otpornost na liječenje GABAergic agenata i poveć ana osjetljivost na glutaminergic
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

blokatori poput ketamina u produljenog statusa epilepticus(Noe i Manno 2005) .

Diferencijalna dijagnoza
Dijagnoza generaliziranog oč igledne tonik-klonič ke statusa epilepticus nije teško i obič no se ne treba miješati s bilo kojom drugom stanju. Umanjenja svijesti razlikuje dijagnoza generaliziranih tonik-clonic status epileptic us iz jednostavne parcijalne (žarišna motora) Status epilepticus. Generalizirani tonik-c lonic status epileptic us treba razlikovati od nonepileptic statusu epileptic us, koji se često dugotrajno i mogu se miješati s epileptič kim statusom epileptic us. Oko 50% bolesnika prenesenih na JIL na daljnje liječ enje njihovog statusa epileptic us nisu bili u epileptič kog statusa epileptic us ali u pseudo-statusa ili izazvan lijekovimakoma (Walker i sur 1996) . Klinič ki, pravi oč iti generalizirani tonik-klonič ke napadaje treba pokazivati ​potvrđeni obrasc i evoluc ije s poč etnom tonik ukruć ivanju slijedi clonic trzaja da je poveć anje amplitude, ali smanjenje učestalosti kao oduzimanje napreduje. Svaki oduzimanje trebao biti stereotipno sličan ostalima u seriji. Ako su napadaji pokazuju Jac ksonian širenje uključ ivanja motora, uzorak širenja treba biti u skladu s anatomskom zastupljenost u korteksu. Osim toga, tonik-c lonic aktivnost treba biti kontinuirana tijekom trajanja napadaja bez stanki. Istina generalizirati tonikc lonic oduzimanje može uključ iti do 2 minute neprekidnog motorič ke aktivnosti kao što napreduje iz tonik faze u fazu klonič ke oduzimanja(Theodore et al 1994) , to je gotovo nemoguće održavati takvu intenzivnu aktivnost dobrovoljno motora (ili č ak i podsvjesno) bez barem kratki pauze za odmor tijekom "napadaja."

Dijagnostički obradi
Dijagnostič ki obradi ovisi o pac ijentu povijesti i na odgovor na liječ enje akutne epizode generalizirane tonik-klonič ke statusa epileptic us. Ako pac ijent ima postojeć imporemeć aj s napadajima , kondenzac ije uzrok trenutne epizode generalizirane tonik-klonič ke statusa epileptic us je obič no niska antiepileptičko droge serumske ili interc urrent infekc ije. To bi trebao biti određen dobivanja seruma krvi za kemijske, kompletna krvna slika, i prisustvo toksič ne tvari. Povijest intrakranijski mase mogu zahtijevatiCT ili po moguć nostiMRI c erebralna studija slike za otkrivanje recidiva ili proširenje mase. Ako epizoda uopćenog tonik-klonič ke statusa epilepticus je pac ijentovo Prvi napadaj, onda pacijent treba vrednovati za uzrocima Novi-napad epilepsije ili za moguć nost temeljniCNS stanje, komplic ira generalizirani tonik-klonič ke statusa epilepticus. Ovisno o dobi, CNS infekc ije,moždani infarkt ili masovna lezije, sustavne metabolič ki poremećaji i zloupotreba droga ili drugih toksina mora uzeti u obzir. Naime, sljedeći testovi mogu biti korisna u već ini slučajeva: EEG. Mnogi sluč ajevi generaliziranog tonik-klonič ke statusa epileptic us može dijagnostic irati i uspio samo na temelju povijesti i neurološki pregled. Međutim, podac i dobiveni od nastajanjuEEG , serijski EEGs, ili čak i EEG monitoring su poželjna, pogotovo u sluč ajevima u kojima se sumnja suptilne generalizirani tonik-klonič ke statusa epileptic us iu sluč aju vatrostalnih statusa epileptic us. Tipič ni EEG u generalizirani tonik-klonič ke statusa epileptic us bi pokazuju kontinuirani bilateralne iako č esto asimetrič ne ic tal ispuštanja(Treiman 1993) . Međutim, neki ic tal EEG uzorc i su teško prepoznati kao suptilan generalizirani tonik-kloničke statusa epileptic us, a rutinske EEG može propustiti isprekidano ictal aktivnost. Znač enje drugih EEG uzorcima kao što su PLEDs ovisi o klinič koj postavci statusa epileptic us, ako post-anoksienom EEG pokazuje samo PLEDs bez evoluc ije, agresivno lijekove u pravilu treba izbjegavati. Krvni testovi. Neki od korisnih krvnih testova uključujuantiepileptici razine, prekogranič ne suradnje, bubrega, elektroliti, glukoza, kalcij, magnezij, funkcije jetre ispitivanja, plinova u krvi, zgrušavanje krvi, mjere i toksikologiju. Lumbalna punkcija. razmišljali samo ako CNS infekc ije je osumnjič en. Oslikavanje mozga. MRI se preporuč uje za prvi put statusa epileptic us i može otkriti uzrok ili područ ja poveć ane jač ine signala na njuh, T2-ili difuzija ponderirana slikovne sekvenc e uz područ jima niske vrijednosti naADC karta sekundarna oduzimanja aktivnosti u generalizirani tonik-klonič ke statusa epileptic us. Ove promjene su nespec ifični i obič no reverzibilne oporavka od statusa epileptic us.

Sindromi i bolesti u kojima napadaja javlja
Generalizirani tonik-c lonic status epileptic us je najč ešć i s djelomič nim napadaja. Međutim, sindromageneralizirani napadaji također mogu predstaviti s opć im tonik-clonic status epileptic us, pogotovo u okruženju nepoštivanja i niskim razinama antiepilepsijski droga.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Prognoza i komplikacije
Svake godine, od 20.000 do 40.000 odraslih osoba umire zbog opć e tonik-klonič ke statusa epileptic us. Oko 20% bolesnika s generaliziranim tonik-kloničke statusa epileptic us umrijeti u prvih 30 dana nakon izlaganja. Kratkoroč no smrtnosti korelira s prisutnošć u temeljne akutne etiologije. Među simptomima akutne sluč ajevima, žene imaju smanjen rizik od umiranja(Logroscino et al 1997) . Ishod opć e tonik-kloničke statusa epileptic us je tijesno povezan s poremeć aji u ponašanju, dobi pac ijenta, i bolesna stanja. Anoksije i hipoksije su povezani s visokim stopama smrtnosti u generaliziranih tonik-c lonic status epileptic us, 71% i 53% respektivno(DeLorenzo et al, 1996) . Status epileptic us zbog niske razine antiepilepsijski droga ima nisku stopu mortaliteta, bliži se 4%. U c jelini, smrtnost je najviše u starijih osoba, do 60% od oko 80 godina starosti, što je vjerojatno zbog toga bolesnim stanjima u ovoj dobnoj skupini i zato njihov status epileptic us je č esto posljedic a više uzroka, kao što su prijeteći anoksija, hipoksija, teudar (DeLorenzo et al, 1996) . Iako je smrtnost č esto izravna posljedic a uzroku opć e tonik-kloničke statusa epileptic us, napadaji se sami, a ponekad i liječenje može pridonijeti. Trajanje opć e tonik-klonič ke statusa epileptic us prije tretmana je važnija odrednic a uspješnosti liječ enja od droge izabrao(Treiman et al 1984) . U djec e mlađe od 1 godine starosti, smrtnost je kao visok kao 21%. Iza od 1 godine, s relativno benigne etiologijama kao što su niske razine antiepilepsijski droga i infekc ije, mortalitet je kao niska kao 2% do 3%(DeLorenzo et al, 1996) . Novi zaostala neurološki defic it se vidi u 25% djece bez povijesti napadaja, au oko 15% djec e s povijesti napadaja. 10-godišnji rizik epilepsije nakon novonastale generalizirani tonik-kloničke statusa epileptic us je 41%(Hesdorffer et al 1998) . Trideset posto djec e koji imaju generalizirani tonik-c lonic status epileptic us razvoj neizazvan napadajima kasnije(Maytal et al, 1989) . Smrtnost za vatrostalnih statusa epileptic us Proc ijenjeno je da se kao visok kao 48%, a samo 29% pac ijenata se vraćaju na svoj ​premorbidnu funkc ionalne početku(Mayer i sur 2002) . Smrtnost povezana s vatrostalnih statusa epileptic us se obič no sastoji od kognitivnog propadanja, hemiparezu, a ponekad iuporni vegetativno stanje .

Upravljanje
Upravljanje opće tonik-klonič ke statusa epilepticus trebali nastaviti simultano zajedno tri fronta: prestanak statusa epileptic us, prevenc iju rec idiva, i liječ enje komplikac ija. Stabilizac ija pacijenta je sastavni dio liječ enja. Prestanak statusa epilepticus. upravljanje statusa epilepticus poč inje s dolaskom bolnič ara.Benzodiazepini se može dati sigurno i uč inkovito iz bolnic e strane bolničara. Status epileptic us bio prekinut pri dolasku u hitni odjel u više bolesnika liječ enih iz bolnic e s Lorazepam (59,1%) ilidiazepam (42,6%) nego žene koje su dobile plac ebo (21,1%) (P = 0,001)(Alldredge et al 2001) . Usnoj ili nosa midazolama je također bio korišten. U izvanbolnič ko liječenje se obič no započ inje s benzodiazepina, kao prva linija terapije, a zatimfosphenytoin ili fenitoin je dodan kao druge linije liječ enja(Lowenstein 2006) . Dva mala studija koje uspoređujufenitoin s valproata naći valproat biti učinkovit i siguran za prekid status epileptic us kao prvog i drugog retka agenta(Misra i sur 2006; Gilad et al 2008) . Valproat treba uzeti u obzir kada se prvi primarni generaliziraniepilepsije je uzrok stanja epileptic us. Kad je to moguć e, intravenozni oblik pacijentovih rutinskih lijekova treba dati što niskim razinama su č est uzrok stanja epilepticus, a razina možda neć e biti dostupne u pravodobno. Tu je daleko manje saglasnost za izbor sredstva za treće linija terapije. Mnogi struč njac i vole nonanesthetic antiepileptike, kao što su fenobarbiton ili intravenozno valproata. Trenutno, najbolji dokazi podupiru kontrolirano kontinuirane intravenozne infuzije za kratko-djelujuć i barbiturata, pentobarbitala,propofol , odnosno midazolama. Pentobarbitala bio nadređen i propofol i midazolama u suzbijanju vatrostalne status epilepticus (kako u pogledu zaustavljanja napade na poč etku i izbjegavanje proboj napadaja) (Classen et al 2002;(Lowenstein 2006) , iako je bilo znatno više vjerojatno da ć e dovesti do hipotenzije (definiran kao sistolič ki krvni tlak od manje od 100 ili potrebu za korištenje vasopressors stabilizirati krvni tlak). Sve je više dokaza za primjenu novih antiepileptika za upravljanje statusa epileptic us. Levetirac etamom s lakoćom uprave, povoljne farmakokinetici, i ogranič enim sedativni uč inc i predstavlja kao vjerodostojan alternativa za korištenje u statusu epilepticus(Wheless i Treiman 2008) .Topiramat , preko nasogastric c ijevi, bila je uč inkovita u sluč aju serije izvješć u vatrostalnih statusa epileptic us(Towne et al 2003) .Lacosamide , nedavno je objavljen u intravenoznih i usmene oblike, već se koristi u liječ enju otporan status epileptic us, (osobno
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

zapažanje, dr. Robert Beach). Prevencija recidiva. Prepoznavanje etiologiju je presudno za pravilno upravljanje generalizirane tonik-klonič ke statusa epileptic us. Mnogi etiologies, kao što su infekc ije središnjeg živčanog sustava, metabolič kih poremeć aja imoždanog udara , se može liječiti. Liječenje alkohola ili benzodiazepina povlač enje je bitno za opć e tonik-klonič ke statusa epileptic us liječ enja. Liječ enje osnovni uzrok, a ne samo uopćeno tonik-clonic status epileptic us, ključ no je u tim sluč ajevima i utječ e na ishod. Liječenje komplikacija. Upravljanje komplikacija grčevitog statusa epileptic us uključ uje razumijevanje i upravljanje fiziološke posljedic e tonik-c lonic napadaja. Već a trajanje anestezije ikomi je povezana s poveć anim morbiditetom i mortalitetom. Nakon statusa epileptic us, hipertermije može potrajati neko vrijeme. Temperatura nadmorska visina mogu pridonijeti ošteć enja mozga. Povišene u epinefrina može izazvati srčane aritmije i ishemijske promjene, kao i poveć anje razine glukoze u plazmi. Periferni nakupljanje laktata može dovesti do acidoze. Zač udo, status epilepticus-induc irana ozljede mozga ne č ini da se pogoršavaju ac idoza, zaštitu č ini se, jer sama acidoza može imatiantikonvulzivno djelovanje, zalaže od protonske posredovane inhibic ije glutamata u N-metil-D-aspartat (NMDA ) kanala(Kinirons i Doherty 2008) .

Associated poremećaji
Djelomič ni napadaja Sindroma generalizirani napadaji

Vezani sažetke
Dysc ognitive žarišna status epileptic us Epilepsija Suptilno status epileptic us

Diferencijalna dijagnoza
Jednostavan djelomična (žarišna motora) Status epileptic us nonepileptic status epileptic us

Demografski
Za dodatne posebne demografske informac ije potražite Epidemiologija, Etiologija i patogeneza i patofiziologija odjeljke ovog klinič kog sažetku. Starost 0-01 mjesec i 01-23 mjesec i 02-05 godina 06-12 godina 13 do 18 godina 19-44 godina 45-64 godina 65 godina

Reference naveo
Alldredge BK, Gelb AM, Isaac s SM, et al. Usporedba Lorazepam, diazepam, i plac eba za liječ enje izvan bolnic e status epileptic us. N Engl J Med 2001; 345:631-7. Calmeil J. De l'epilepsie, etudiee sous le rapport de sine opsade et de sine utjecaj sur la proizvodnja de otuđenja mentale. [Rad] Universite de Paris 1824. Chin RF, Neville BG, Scott RC. Meningitis je č est uzrok grč evitom statusa epileptic us s vruć ic om. Arch Dis Child 2005, 90:66-9. Corey LA, Pelloc k JM, Boggs JG, Miller LL, DeLorenzo RJ. Dokazi za genetsku predispozic iju za status epileptic us. Neurologija 1998; 50:558-60.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

DeLorenzo RJ, Hauser WA, Towne AR, et al. Prospektivno, Populacijska epidemioloških studija o statusu epileptic us u Ric hmondu u Virginiji. Neurologija 1996; 46:1029-35. Gastaut H, Roger J, H Lob, urednici. Les Etats de mal épileptiques. Pariz: Masson 1967. Gilad R, Izkovitz N, mokar R, et al. Liječ enje akutnih stanja epileptic us i ponavljaju napadajima iv valproič na kiselina vs fenitoin. Ac ta Neurol skand 2008; 118:296-300. Hauser WA. Status epileptic us: epidemiološki razmatranja. Neurologija 1990; 40:9-13. Hesdorffer DC, Logroscino G, G Cascino, Annegers JF, WA Hauser. Opasnost od neprovociranog nakon akutnog napadaja simptomatsko: Utjecaj statusa epileptic us. Ann Neurol 1998; 44 (6) :908-12. Jan M, Neville BG, Cox TC, Sc ott RC. Grč evitog status epileptic us u djec e s epilepsijom tvrdoglav često žarišna podrijetla. Može J Neurol Sc i 2002; 29:65-7. Kinirons P, Doherty CP. Status epileptic us: Suvremeni pristup upravljanju. Eur J SIGURN Med 2008; 15:187-95. Kittlerovu JT, Moss SJ. Modulac ija GABAA aktivnosti receptora strane fosforilac ije i receptora trgovine: implikac ije na učinkovitost sinaptič ke inhibicije. Curr Opin Neurobiol 2003; 13 (3) :3417. Leppik IE. Status epilepticus: uloga benzodiazepina. Cleve Clin J Med 1989; 57 (Suppl): S39-44. Logroscino G, Hesdorffer DC, Casc ino G, Annegers JF, WA Hauser. Kratkoročno smrtnosti nakon prve epizode statusa epileptic us. Epilepsia 1997, 38 (12) :1344-9. Lowenstein DH. Upravljanje vatrostalne statusa epilepticus: ažuriranje. Epilepsia 2006, 47:3540. Lowenstein DH, Bleck T, Mac donald RL. To je vrijeme da se revidirati definiciju statusa epileptic us. Epilepsia 1999; 40:120-2. Mayer SA, Claassen J, Lokin J, F Mendelsohn, Dennis LJ, Fitzsimmons BF. Vatrostalna status epileptic us: frekvenc ije, č imbenike rizika i utjecaja na ishod. Arc h Neurol 2002; 59 (2) :205-10. Maytal J, Shinnar S, Moshe SL, Alvarez LA. Niska morbiditet i mortalitet statusa epileptic us u djec e. Pediatric s 1989 83 (3) :323-31. Misra UK, Kalita J, R. Natrijev valproat Patel vs fenitoina u statusu epilepticus: pilot studija. Neurologija 2006; 67:340-2. Noe KH, Manno EM. Mehanizme ispod statusa epilepticus. Danas droge (Barc ) 2005; 41:257-66. Raspall-Chaure M, Chin RF, Neville BG, Bedford H, Scott RC. Epidemiologija grčevitog statusa epileptic us u djec e: kritički osvrt. Epilepsia 2007; 48:1652-63. SCHOLTES FB, Renier WO, Meinardi H. Generalizirani grčevitog status epilepticus: uzroci, liječ enje i ishod u 346 bolesnika. Epilepsia 1994; 35:1104-12. Shinnar S, AT Berg, Moshe SL, Shinnar R. Koliko dugo nove napadaja u djece posljednjih? Ann Neurol 2001; 49:659-64. S Shinnar, Pelloc k JM. Update o epidemiologiji i prognozi dječ je epilepsije. J Dijete Neurol 2002; 17: S4-17. Theodore WH, Porter RJ, Albert P, K Kelley, Bromfield E, Devinsky O, Sato S. sekundarno generalizirane tonik-c lonic oduzimanje: videovrpc e analizu. Neurologija 1994; 44:1403-7.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Towne AR, Garnett LK, Waterhouse EJ, Morton LD, DeLorenzo RJ. Korištenje topiramata u vatrostalnih statusa epileptic us. [Vidi komentar]. Neurologija 2003; 60:332-4. Treiman DM. Generalizirani konvulzivni status epileptic us u odraslu osobu. Epilepsia 1993; 34: S2-11. Treiman DM, CM DeGiorgio, Salisbury SM, Wic kboldt CL. Suptilno generalizirati konvulzivnu status epileptic us [sažetak]. Epilepsia 1984 25:653. Walker MC, Howard RS, Smith SJ, Miller DH, Shorvon SD, Hirsc h NP. Dijagnoza i liječ enje stanja epileptic us na neurološki odjel intenzivne njege. QJM 1996; 89:913-20. Waterhouse EJ, DeLorenzo RJ. Status epileptic us u starijih bolesnika: epidemiologija i moguć nosti liječenja. Lijekovi Starenje 2001; 18:133-42. Wheless JW, Treiman DM. Uloga novijih antiepileptika u liječ enju generaliziranog grč evitog status epileptic us. Epilepsia 2008; 49:74-8. Wilson JV, Reynolds EH. Tekstovi i dokumenti. Prijevod i analiza klinastom teksta č ini dio babilonskom raspravi o epilepsiji. Med pov 1990; 34:185-98. Yager JY, Cheang M, Seshia SS. Status epileptic us u djec e. Može J Neurol Sci 1988; 15:402-5. ** Referenc e posebno preporuč uje autor ili urednik za opć e č itanje. To je jedan od nekoliko klinič kih sažetaka izvorno razvijena službenim opisima epileptič kih napadaja i sindroma pod pokroviteljstvom Međunarodne lige protiv epilepsije (ILAE) Task Forc e o razvrstavanju i terminologija. To je sada održava MedLink u dogovoru s ILAE i više ne odražavaju službeni stav ILAE.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful