OVO JE ZA Google predmemorija http://www.medlink.com/web_content/MLM0031L.asp .

Da JE kratki space povijseni web Stranice kako JE izgledala Dana 27 Kol 2013 01:01:20 GMT. Trenutna Stranica možda sebi u. međuvremenu promijenila. Saznajte Više su savjet: da biste brzo pronašli svoj ​pojam ZA Pretraživanje nema ovoj Stranici, pritisnite Ctrl + F BSG ⌘ -F (Mac) i upotrijebite traku ZA traženje. Samo tekstualna inačica

Lafora bolest
Suradnici CP Panayiotopoulos MD PhD , pridonosi editor. Dr. Panayiotopoulos of bolnic i St. Thomas dobio je publikac iju stipendiju i plać u od UCB Pharma. Bivši autor (i) Frederick Andermann MD (izvorni autor), Andrew N Wilner MD i Eva Andermann MD PhD Datumi objavljivanja Izvorno objavio 26. travnja 1995; zadnji put izmijenjena 2. veljač e 2013; istekne 2 veljače 2016 Sinonimi Lafora tijela bolest , Progressive mioklonus epilepsije

Ključne točke
• Lafora bolest je autosomno rec esivna progresivna epileptič ki epilepsije manifestira skortikalne mioklonus , drugi tipovi epileptič kih napada, progresivno intelektualni pad, iataksija . • Simptomi se nalazi u drugom desetljeć u života, obič no u dobi između 11 i 18 godina. Smrt obično se javlja 2 do 10 godina nakon poč etka (znač i 5 godina). • patološko obilježje Lafora bolesti je prisutnost c itoplazmatskim polygluc osan inkluzije, su Lafora tijela. • Bolest je uzrokovana mutacijama u bilo EPM2A gena, koji kodira protein fosfataza, laforin, ili EPM2B gen, koji kodira ubiquitin ligazom, Malin. • Dijagnostički saznanja o MRI i neurofizioloških testiranje nisu definitivni, i biopsija ili genetič ka ispitivanja mogu biti potrebna. • Uprava je suportivne i palijativne, ogranič avajuć i se na simptomatske upravljanje epileptič nih napadaja, mioklonus , i interc urrent komplikacija.

Povijesna bilješka i nomenklatura
U neuropatološka znač ajke obič no se nalaze u Lafora bolesti prvi su opisali Lafora 1911 (Lafora 1911; Lafora i Glueck 1911) . Ubrzo je utvrđeno da prisutnost tipič nih Lafora uključ ivanja tijela u patološkog materijala bio je povezan s progresivnim neurološkim poremećajem s mioklonus , druge vrste napadaja, i ​demencija. To trojstvo simptoma karakterizira skupinu bolesti koja je kategorizirana kao progresivni epileptički epilepsija(Berkovic i sur, 1991; Genton et al 2005; Shahwan et al 2005; Panayiotopoulos 2010) . Lafora Bolest je priznat kao jedan od glavnih uzroka progresivnog epileptič kiepilepsije s dobro definiranim klinič kim i patološkim karakteristikama. Povjerenstvo o razvrstavanju i terminologija Međunarodne lige protiv epilepsije (ILAE ) klasific irane Lafora bolest u skupini simptomatskih generaliziranih epilepsija s poznatom ili se sumnja na metabolički uzrok(Komisija za klasifikac iju i nazivlje Međunarodne lige protiv epilepsije 1989) . U izvješć u Task Forc e ILAE, Lafora Bolest se klasific ira među "bolesti č esto povezane s epileptič kim napadajima ili sindroma"(Engel 2001) . Novi ILAE Izvješć e klasific ira sve "progresivne mioklonus epilepsije" među epilepsija sa adolescencije-odrasle nastupa zajedno sMaloljetnik odsutnosti epilepsije ,Maloljetnik epileptič ki epilepsije ,epilepsije s opć im tonik-c lonic napadaja sami , autosomno dominantno epilepsije sa slušnim moguć nosti, i drugih obiteljskih epilepsija temporalnog režnja(Berg et al 2010) .

Kliničke manifestacije
Lafora bolest karakterizira simptoma zajednič kih s drugim progresivnim epileptič ki epilepsija:
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

težim mioklonus , glavni generalizirani napadaji, i demencija(Berkovic i sur, 1991; Genton et al 2005; Shahwan et al 2005; Giraldez i Serratosa 2010; Monaghan i Delanty 2010; Panayiotopoulos 2010; Jansen i Andermann 2013) . Foc al zatiljka napadaji se javljaju u oko polovic e bolesnika. Simptomi se nalazi u drugom desetljeć u života, obič no u dobi između 11 i 18 godina. Nekoliko slučajeva u odrasloj dobi oblik bolesti opisane su u bolesnika s tipič nim Lafora uključ ivanja tijela i više benigni tijek (Kaufman i sur, 1993; Tinuper et al 1994) . Odrasle-napad Lafora bolest je zbog mutacija EPM2B(Lohi et al 2007) . Također, rano se javlja oblikLafora tijelo Bolest je nedavno opisao(Turnbull i dr. 2012) . To poč inje na oko dobi od 5 godina, sdizartrije , mioklonus, teataksija . Naknadno teč aj je tipič an progresivni mioklonusepilepsija , iako je mnogo dulji nego bilo infantilnoneurona c eroid lipofusc inosis ili Lafora bolesti, s pacijentima koji žive u č etvrtom desetljeć u. Već ina slučajeva početi s epileptič ki trzaja, a neki slučajevi može oponašati Maloljetnik epileptič ki epilepsije ; su kreteni su masivni i sinkroni bilateralni epileptički trzaja kratkoć i, obič no ogranič ena na jedan ili više mišić nih skupina. U epileptič ki kreteni nisu povezana s gubitkom svijesti i obič no pokreć u vizualne stimulac ije ili proprioceptivnim impulsima(Berkovic i sur, 1991; Genton et al 2005; Shahwan et al 2005; Giraldez i Serratosa 2010; Monaghan i Delanty 2010; Panayiotopoulos 2010) . Epileptički napadaji vizualne s osnovnim vizualnim halucinac ijama može biti rani znak bolesti. Promjene u ponašanju ili pad od školskoj priredbi(Halliday 1967) i, povremeno, bolesti jetre(Gomez-Garre i sur 2007) može biti polazna simptomi. S progresijom, mioklonus povećava u intenzitetu i postaje ozbiljna i multifokalne, ubrzao držanje ili akc ije. U ovom trenutku, intelektualna pogoršanja brzo. Terminalnoj fazi teške demenc ije, spastički quadriparesis, i gotovo stalnoepileptič ki napadaji je postignut u roku od 2 do 10 godina nakon poč etka simptoma. Generalizirani tonik-klonič ke napadaje mogu biti relativno rijetka(Berkovic et al 1991) .

Klinička vinjete
Ne informacije dostavljene od strane autora.

Etiologija
Lafora bolest je genetski poremeć aj koji slijedi određena autosomno recesivni uzorak nasljeđivanja (Serratosa et al 1999; Chan i sur 2005; Ianzano et al 2005; Ganesh i sur 2006; Genton 2007; Lohi et al 2007; Dubey i Ganesh 2008; Singh i sur 2008; Singh i Ganesh 2009; Giraldez i Serratosa 2010; Monaghan i Delanty 2010; Jansen i Andermann 2013) . Najmanje 3 geni temelj Lafora bolesti, od kojih su 2 bile su izolirane. To su EPM2A na kromosomu 6q24 i EPM2B ( NHLRC1A ) na kromosomu 6p22.3. EPM2A gen kodira laforin, protein tirozin fosfataze s ugljikohidratima obvezujuć e domena u N-kraj. EPM2B gena proizvod malin (koji sadrži c ink prst od prstena tipa u N-terminala polovic i i šest NHL-ponoviti domena u Cterminal smjeru) je E3 ubikvitin ligazom da ubiquitinates i potič e razgradnju laforin(Mittal et al 2007) . Više od 100 različitih mutac ija u EPM2A i EPM2B otkriveni su u više od 200 nezavisnih obitelji pogođene Lafora bolesti, gotovo polovic a njih su misens mutacije, č etvrtina brisanje mutac ije(Singh i Ganesh 2009) , roman i mutac ije su č esta(Lesc a et al 2010; Dubey et al 2012; Salar et al 2012) . Pac ijenti s mutac ije u EPM2A i EPM2B izrič itim sličnim simptomima, iako bolesnic i s EPM2B pridružene Lafora bolesti č ini se da imaju nešto blaži klinič ki tijek(Gomez-Abad et al 2005) , što može biti od početka odrasle(Lohi et al 2007) . Rapidno progresivnog fenotip Lafora bolesti povezane s romanom NHLRC1 mutacije nedavno je izvijestio(Brac kmann et al 2011) . U homogenoj okoliša i genetski bazen, isto Lafora epilepsije mutac ija rezultiralo vrlo ujednač enih dobi od početka (14 godina) i smrti (21 godina)(Turnbull i dr. 2008) . Nedavno opisao rano se javlja oblik Lafora tijela Bolest poč inje na oko dobi od 5 godina, sdizartrija ,mioklonus i ataksija(Turnbull i dr. 2012) . Patologije otkriva Lafora tijela, a bolest se preslikava na mjesto kromosomu 4q21.21. Mutacija, c .781T> C (Phe261Leu), u genu nepoznate funkcije, PRDM8 , koji u interakc iju s laforin i Malin i uzrokuje izgon 2 proteina u jezgru. Phe261Leu-PRDM8 rezultira prekomjernim sekvestrac ija od laforin i Malin u jezgri(Turnbull i dr. 2012) . Analiza strukture i funkcije gena proizvoda u Lafora bolesti ukazuju na nedostatke u posttranslational modifikacije proteina kao zajednički mehanizam koji dovodi do formiranja Lafora uključ ivanja tijela, živčanog, i epileptičnih fenotipa Lafora bolesti.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Patogeneza i patofiziologija
Patološka slika Lafora bolesti je jedinstvena (Lafora i Gluec k 1911) .PAS -pozitivne inkluzije (Lafora tijela) su prisutni u c ijelom živč anom sustavu, posebno u nazubljene jezgre, crvena jezgra,substantia nigra , i hipokampus. Lafora tijela također se vidi u različitim tkivima, uključ ujuć i i jetre, skeletnih mišić a i src a, i kožu(Carpenter i Karpati 1981) . U inkluzije se sastoje uglavnom od polygluc osans koji su slabo razgranata i netopiva oblic i glikogena, s visokim fosfat i sulfat promjenjivom malim skupinama(Robitaille i dr., 1980; Carpenter i Karpati 1981; Turnbull i dr. 2010) . Lafora tijela zauzimaju ogroman broj neurona i dendrita perikarya u Lafora bolesti u vremenski ovisne mode, što dovodi do tvrdoglav i kobno progresivnomioklonus epilepsije. Istraživanja različ itih tkiva su pokazali da pohranu materijal ima neke histokemijski i morfološke razlike, kreć ući se od organa do organa. Lafora tijela, kao što se vidi elektronskim mikroskopom, č ini se besplatno u c itoplazmi neurona iu Podkozni znoj žlijezde kanala-stanic a. U jetrenih stanic a, spremište materijal istiskuje različ ite organele na periferiji, a središte c itoplazmi zauzima hipertrofič ne glatke endoplazmatskog retikuluma sadrži PAS-pozitivne materijal. U skeletnih mišić a, i inkluzije definitivno su okružena membranama. Kritič na uloga laforin-Malin kompleksa u kontroli metabolizma glikogena je vjerojatno u interakciji s proteinima koji ciljaju na glikogena (PTG), što je skela proteina koji veže i glikogena, a mnogi od enzima koji sudjeluju u sintezi glikogena, uključ ujuć i i protein fosfataza 1, glikogen sintaze, fosforilaza i laforin (Solaz-Fuster i sur 2008; Worby et al 2008; Garyali et al 2009) . Laforin-malin kompleksu dolje regulira PTG-induc irana sinteza glikogena u stanic ama hepatoma FTO2B kroz mehanizam koji uključ uje ubiquitination i degradac iju PTG. Isto tako, interakcija između laforin i Malin je reguliran proc es koji je moduliranAMP -aktivirane protein kinaze(SolazFuster i sur 2008) . Malin smanjuje nakupljanje glikogena promicanjem degradaciju PTG. Izražajnost PTG znatno povećava nakupljanje glikogena, a smanjena PTG izraz smanjuje glikogena. U kulturu tkiva stanic ama, izraz Malin ili laforin smanjio PTG-stimulirana glikogen akumulac ije za 25%, a co-izraz Malin i laforin ukinuta PTG-stimulirana glikogen akumulac ije. Isto tako, malin ubiquitinates PTG u laforin ovisan nač in, i in vivo i in vitro, a c iljevi PTG za proteazomu ovisan degradac ije(Worby et al 2008) . PTG varijanta doprinosi blažom fenotipa u Lafora bolesti(Guerrero i sur 2011) . Nadalje, PTG osiromašeni uklanja Lafora tijela i značajno poboljšava Lafora bolest kod miševa(Turnbull i dr. 2011) . Nedavno, ona je pokazala da disfunkc ija Autophagy je zajednič ka znač ajka oba laforin-a malin-nedovoljan miševa, prije druge patološke manifestac ije (Criado et al 2012; Puri i sur 2012; Puri i Ganesh 2012) . Smanjena autophagy može igrati glavnu ulogu u formiranju Lafora tijela, a može biti kritič na u patogenezi Lafora bolesti. Bolesnic i s Lafora bolesti predstaviti s poveć anjem oksidativnog stresa markera za DNA i / ili lipida u mozgu i urina(Hayashi 2009) . Mioklonus od Lafora bolesti je epileptič ki kortikalne mioklonus . Međutim, s progresijom bolesti, degenerativni proces utječ e i kortikalne i subkortikalnih strukture, dakle, epileptič ni i nonepileptic mioklonus mogu koegzistirati u uznapredovalom stadiju tih bolesti. Kognitivno ošteć enje u Lafora bolesti je uglavnom zbog metabolič kog štete u frontalnom korteksu (Pic hiec c hio et al 2008) .

Epidemiologija
Lafora bolest je rijedak poremeć aj s učestalosti od oko 1 do 9 u 1.000.000 u svijetu. Bolest vjerojatno rač une za 10% bolesnika s progresivnim epileptičkiepilepsije . U jednom istraživanju, 12 od 84 (14,2%) bolesnika sprogresivna epileptič ki epilepsije je Lafora bolesti(Andermann et al, 1989) . Lafora bolest je čest uzrok progresivnog epileptič ki epilepsije u populacijama mediteranskog podrijetla, a to je rijetka ili odsutna u skandinavskim zemljama, posebic e u Finskoj, gdje je Unverric ht-Lundborg Bolest je prevladavajuć i oblik. Klaster obitelji također je opisano na jugu Indije(Acharya et al 1993) . Postoji nekoliko izvješća o slučajevima u Japanu(Yamanami et al 1992) i Kina, a nekoliko sluč ajeva je prijavljen u Velikoj Britaniji(Elliot i suradnic i, 1992) .

Prevencija
Zbog svoje genetske prirode, genetsko savjetovanje trebala biti ponuđena obiteljima s potvrđenih sluč ajeva poremeć aja (Jansen i Andermann 2013) . Nema okolišni č imbenici se vjeruje da igraju ulogu u nastanku bolesti.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Diferencijalna dijagnoza
Priznavanje Lafora bolesti u svojoj potpunosti razvijenom obliku nije teško, iako je u poč etnim fazama bolesti mogu nalikuju Maloljetnik epileptič ki epilepsije ili zatiljniepilepsije . Međutim, pozadinaEEG je nenormalan i napredak bolesti Lafora je nemilosrdan sa kognitivnog propadanja i pogoršanjamioklonus . Još jedna važna razlika mora biti izrađena od drugih glavnih uzrokaprogresivna epileptički epilepsije , kao što suUnverricht-Lundborg bolest ,neurona ceroid lipofuscinosis ,sialidosis , i mitohondrijske encephalomyopathy(Berkovic i sur 1986; Genton et al 2005; Panayiotopoulos 2010) . Rijetki uzroc i progresivnog epileptič ki epilepsije su dentatorubralpallidoluysian atrofiju, noninfantile neuronopathic Gauc her bolest , kasno-infantilni i maloljetnika oblici GM2 gangliozidoza, mladež oblik neuroaksonska distrofije,Hallervorden-Spatz sindrom i akc ije mioklonus-zatajenje bubrega sindrom. Većina gore navedenih poremeć aja mogu se razlikovati od Lafora bolesti od svojih tipičnih dobi pri pojavi simptoma i nedostatku Lafora tijela. Prisutnost od tipič nih patološkog nalaza važno je u bolesnika u kojih se bolest predstavlja kao dominantno dementing bolesti s relativno rijetkim napadajima ili kada ona oponaša nespec ifična sekundarna generalizirane epilepsije s blagim mioklonus. Nonepileptic epileptič ki poremeć aji također mogu diferenc irati na temelju kliničkih i patološka obilježja.

Dijagnostički obradi
EEG može pokazivati ​žarišne ili multifokalne, č esto stražnji, epileptiformno abnormalnosti u Osim opć ih epileptiformno ispuštanja i progresivnog usporavanja u pozadini ritma. Osjetljivost je uobič ajeno. Neurofiziološkim abnormalnosti su u skladu skortikalne mioklonus (Panayiotopoulos 2010) . 1H-spektroskopija magnetskom rezonanc ijom je osjetljivija nego strukturna MR mozga za otkrivanje angažman. Najveć e metaboličke promjene mogu se vidjeti u frontalnom korteksu, malog mozga, abazalnih ganglija (Villanueva et al 2006) . U studiji, statistički znač ajna razlika izmeđuNAA / Cho omjer u malom mozgu kod bolesnika s Lafora bolesti u usporedbi s kontrolnom skupinom (P = 0,04)(Altindag et al 2009) . Osim toga, imioklonus , a rezultati su pokazali ataksija znač ajnu korelaciju s Naa / Cho omjerima u mostu (P = 0,03, P = 0,04), a na malom mozgu (P = 0,04, P = 0,01), odnosno(Altindag et al 2009) . Definitivna dijagnoza Lafora bolesti ovisi o otkrivanju karakteristika PAS -pozitivni inkluzije, ali ovaj pristup ima i lažnih negativa i neistinit(Lohi et al 2007) . Koža biopsija je najmanje invazivna i najbolji je dijagnostič ki postupak. U c ilju pružanja adekvatne uzorke, biopsija kože bi trebao biti dovoljno duboko da uključ uje c ijeli kanale žlijezda znojnic a. Aksila treba izbjegavati kao biopsije stranic e, jer PAS-pozitivne tijelo normalno može doć i do tamo. Cryostat dijelovi obojeni PAS su najbolje za demonstrirajuć i inkluzije. Elektronsko mikroskopski potvrda je poželjno(Carpenter i Karpati 1981) . Kao biopsija može biti negativan zbog pogreške uzorkovanja, molekularna genetska testiranja od EPM2A i EPM2B gena potvrđuje dijagnozu i prikazivanje prijevoznika (Lohi et al 2007) . Genetski Rezultati testiranja pokazali su mutac ije u EPM2A ili EPM2B u više od 95% bolesnika. Dakle, nedostatak mutac ija u EPM2A i EPM2B ne isključ uje Lafora bolesti, kao, primjeric e, kod bolesnika sa samo 1 heterozigotnih EPM2A mutac ije, te bolesnic i s naizgled homozigotnim EPM2B mutac ija u kojoj jedan roditelj nije nositelj mutac ije(Lohi et al 2007) .

Prognoza i komplikacije
Lafora bolest ima lošu prognozu. U završnoj fazi, teška demenc ija je uvijek glavna znač ajka. Smrt obič no se javlja 2 do 10 godina nakon poč etka (znač i 5 godina). Prosječ na dob je 20 godina smrti(Genton et al 2005) .

Upravljanje
Upravljanje Lafora bolesti je suportivne i palijativne (Giraldez i Serratosa 2010; Monaghan i Delanty 2010; Panayiotopoulos 2010) . Klonazepam i valproat su glavni starija antiepileptike s antimyoc lonic uč inkovitosti. Od novijih antiepileptika,levetiracetamom (Boc c ella et al 2003) i zonisamide(Yoshimura et al 2001) se smatra najuč inkovitije.Topiramat također ima antimyoc lonic aktivnost. Pirac etama je posebno učinkovit protivkortikalne mioklonus . Clobazam i fenobarbiton su drugi opc ije. BrzodjelujućegBenzodiazepini se koriste za privremeno olakšanje odmioklonus tijekom društvenim događanjima i liječenjeepileptič ki status epileptic us . Chloral hidrata se može koristiti za kontrolu dnevne epileptič ki AE.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Lamotrigin primijenjena može pogoršati mioklonus. Ostali kontraindicirana antiepileptike uključ ujukarbamazepin ,oxc arbazepin ,fenitoin ,gabapentin ,pregabalin ,tiagabine i vigabatrinsve što često pogoršati mioklonus. Brivarac etam, kemijski povezana s levetirac etamom, dobila je siroče ljekovita oznaka u Europi za liječ enje progresivnih epileptič ki epilepsija (Malawska i Kulig 2005) te u Sjedinjenim Američ kim Državama za liječ enje simptomatske mioklonus(Von Rosenstiel 2007) . Ketogena dijeta nije spriječ ilo pogoršanje u 5 pac ijenata s Lafora bolesti (Cardinali et al 2006) .

Trudnoća
Ne postoji zapis o ljudima s ovim poremeć ajem djec u nose, niti postoje podac i o učinku na trudnoć u poremeć aja.

Anestezija
Nema dostupnih informacija.

ICD oznake
ICD-9: Lafora bolest: 333,2 MKB-10: Lafora bolest: G25.3

OMIM
Epileptič ki epilepsije od Lafora: # 254780

Associated poremećaji
Nitko identific irani

Vezani sažetke
Epilepsija Maloljetni epileptič ki epilepsije Mioklonus

Diferencijalna dijagnoza
Maloljetnik epileptički epilepsije okc ipitalan epilepsija Ostali glavni uzroc i progresivna epileptič ki epilepsije Unverric ht-Lundborg bolest neurona c eroid lipofusc inosis sialidosis mitohondrijski enc ephalomyopathy dentatorubral-pallidoluysian atrofiju noninfantile neuronopathic Gauc her-ova bolest kasno infantilni i maloljetnika oblici GM2 gangliozidoza Maloljetnik oblik neuroaksonska distrofije Hallervorden-Spatz sindrom akc ija mioklonus -zatajenje bubrega sindrom nespecifič na sekundarna generalizirana epilepsija s blagim mioklonus nonepileptic epileptič ki poremeć aji

Demografski
Za dodatne posebne demografske informac ije potražite Epidemiologija, Etiologija i patogeneza i patofiziologija odjeljke ovog klinič kog sažetku. Starost
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

06-12 godina 13 do 18 godina 19-44 godina Populacija Nitko selektivno utjec ati. Okupacija Nitko selektivno utjec ati. Seks muški spol = žena Obiteljska anamneza obiteljska povijest tipič ne Obiteljska anamneza može se dobiti Nasljedstvo naslijeđe može biti faktor naslijeđe tipič ne autosomno rec esivno

Reference naveo
Ac harya JN, Satisc handra P, T Asha, Shankar SK. Lafora bolest u Južnoj Indiji: klinič ka, elektrofizio i patoloških studija. Epilepsia 1993 34:476-87. Altindag E, Kara B, Baykan B, et al. MR spektroskopija mozga u Lafora bolesti. J neuroimaging 2009, 19 (4) :359-65. Andermann F, Berkovic SF, Carpenter S, Andermann E. Ramsay Hunt sindrom više nije korisna dijagnostička kategorija. MOV Disord 1989 4:14-7. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, et al. Revidirani terminologiju i konc epte za organizac iju napadaja i epilepsije: Izvješć e o ILAE komisije o razvrstavanju i terminologija, 2005-2009. Epilepsia 2010; 51:676-85. Berkovic SF, Andermann F, S Carpenter, Wolfe LS. Progresivni mioklonus epilepsije: spec ifič ni uzroci i dijagnoza. N Engl J Med 1986; 315:296-305. Berkovic SF, tako NK, Andermann F. Progressive mioklonus epilepsije: klinička i neurofizioloških dijagnozu. J Clin Neurophysiol 1991 8:261-74. Bocc ella P, P Striano, Zara F, et al. Bioptically pokazao Lafora bolesti bez EPM2A mutac ije: klinič ka i neurofizioloških studija dviju sestara. Clin Neurol Neurosurg 2003; 106:55-9. Brac kmann FA, Kiefer, Agaimy, Gencik M, Trollmann R. brzo progresivno fenotip Lafora bolesti povezane s romanom NHLRC1 mutacije. Pediatr Neurol 2011 lipanj, 44:475-477. S Cardinali, Canafoglia L, S Bertoli, et al. Pilot studija o ketogena dijeta u bolesnika s Lafora tjelesne bolesti. Epilepsija Res 2006; 69:129-34. S Carpenter, Karpati G. znojna žlijezda kanala stanic e u Lafora bolesti: dijagnoza kožom biopsije. Neurologija 1981; 31:1564-8. Chan EM, Andrade DM, Franc esc hetti S, Minassian B. Progressive mioklonus epilepsije: EPM1, EPM2A, EPM2B. Advanc ed Neurol 2005, 95:47-57. Povjerenstvo o razvrstavanju i terminologija Međunarodne lige protiv epilepsije. Prijedlog revidirane klasifikac ije epilepsija i epileptič kih sindroma. Epilepsia 1989, 30 (4) :389-99.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Criado O, Aguado C, Gayarre J, et al. Lafora tijela i neuroloških ošteć enja u malin-manjkav miševa korelira sa smanjenom Autophagy. Hum Mol Geneta 2012; 21:1521-33. Dubey D, Ganesh S. Modulacija funkcionalnih svojstava laforin fosfataza po alternativnim srastanje otkriva novi mehanizam za EPM2A gena u Lafora progresivnog mioklonus epilepsije. Hum Mol Geneta 2008; 17:3010-20. Dubey D, Parihar R, Ganesh S. Identifikacija i karakterizac ija novih varijanti pletenic a ljudske EPM2A gena mutiranih u Lafora progresivnog mioklonus epilepsije. Genomic s 2012 Jan, 99:3643. Elliot EJ, Talbot IC, Pye IF, Hodges S, Swift PG, Tanner MS. Lafora bolesti: progresivna mioklonus epilepsije. J Paediatr Zdravlje djec e 1992; 28:455-8. Engel J Jr., Međunarodna liga protiv epilepsije (ILAE). Predloženi dijagnostič ki program za osobe s epileptič kih napadaja i epilepsije: Izvješć e o ILAE Radne skupine o razvrstavanju i terminologija. Epilepsia 2001, 42 (6) :796-803. S Ganesh, Puri R, Singh S, S Mittal, Dubey D. napredak u molekularnoj osnovi Lafora najnaprednijeg mioklonus epilepsije. J Hum Genet 2006, 51 (1) :1-8. Garyali P, Siwac h P, Singh PK, et al. Malin-laforin kompleksu potiskuje stanični toksič nost prionskih proteina promicanjem svoje propadanje kroz ubikvitina-proteasoma sustava. Hum Mol Genet 2009; 18:688-700. Genton P. Lafora bolest (EPM2). Rev Neurol (Paris) 2007; 163:47-53. Genton P, Malafosse, Moulard B, et al. Progresivni mioklonus epilepsije. U: Roger J, ured M, C Dravet, Genton P, Tassinari CA, Wolf P, urednici. Epileptič ki sindromi u djetinjstvo, djetinjstvo i mladost, 4. izdanje. Montrouge, Franc uska: John Libbey Eurotext, 2005:441-65. Giraldez BG, Serratosa JM. Lafora bolest. U: Panayiotopoulos CP, editor. Atlas epilepsija. London: Springer; 2010:1231-4 **. Gomez-Abad C, Gomez-Garre P, Gutierrez-Delicado E, et al. Lafora bolest zbog EPM2B mutacija: klinič ki i genetski studija. Neurologija 2005; 64 (6) :982-6. Gomez-Garre P, Gutierrez-Delic ado E, Gomez-Abad C, et al. Jetrene bolesti kao prva manifestacija progresivnog mioklonus epilepsije od Lafora. Neurologija 2007; 68:1369-73. Guerrero R, vernia S, R Sanz, et al. PTG varijanta doprinosi blažom fenotipa u Lafora bolesti. PLoS One 2011; 6: e21294. Halliday AM. Klinič ki učestalost mioklonus. U: D Williams, editor. Suvremeni trendovi u neurologiji. Vol. 4. London: Butterworths, 1967:69-105. M. Hayashi Oksidativni stres u razvoju poremeć aja mozga. Neuropatologiju 2009; 29:1-8. Ianzano L, Zhang J, Chan EM, et al. Lafora progresivna mioklonus epilepsije mutacija bazaEPM2A i NHLRC1 (EMP2B) geni. Hum Mutat 2005; 26 (4): 397. Jansen AC, Andermann E. Progressive mioklonus epilepsije, Lafora putovanja. U: Gene Rec enzije. Dostupno na:http://www.nc bi.nlm.nih.gov . Pristup veljač e 2013. Kaufman MA, Dwork AJ, Willson NJ, Ivan S, Liu JD. Kasno-napad Lafora bolest s tipič nim intraneuronalnog inkluzije. Neurology 1993, 43 (6) :1246-8. Lafora GR. Uber das Vorkommen amyloider Korperchen im Innern der Ganglienzellen: zugleic h en Beitrag zum Studium der amyloiden Substanz im Nervensystem. Virchows Arc h patološke Anat Physiol Klin Med 1911; 205:295-303.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Lafora GR, Gluec k B. Beitrag zur Histopathologie der myoklonisc hen Epilepsie. Z Gesamte Neurol Psyc hiatr 1911; 6:1-14. Lesca G, Boutry-Kryza N, de Toffol B, et al. Roman mutac ija u EPM2A i NHLRC1 proširiti spektar Lafora bolesti. Epilepsia 2010, 51 (9) :1691-8. Lohi H, J Turnbull, Zhao XC, et al. Genetska dijagnostika u Lafora bolesti: genotip-fenotipa korelac ija i dijagnostičke zamke. Neurologija 2007; 68:996-1001. Malawska B, Kulig K. Brivarac etam UCB. Valuta Opin Investig droge 2005; 6 (7) :740-6. S Mittal, Dubey D, Yamakawa K, Ganesh S. Lafora bolest bjelanč evina malin i laforin su regrutirani da aggresomes odgovor na proteasoma umanjenja. Hum Mol Geneta 2007; 16:75362. Monaghan TS, Delanty N. Lafora bolest: epidemiologija, patofiziologija i upravljanje. CNS droge 2010; 24 (7) :549-61. ** Nanduri AS, Kaushal N, Clusmann H, Binder DK. Maestro don Gonzalo Rodriguez-Lafora. Epilepsia 2008, 49 (6) :943-7. Panayiotopoulos CP. Bolesti se č esto povezuje s epileptič kim napadajima. U: Panayiotopoulos CP, editor. Klinička Vodič za Epileptički sindromi i njihovo liječ enje. Revidirani 2. izdanje. London: Springer, 2010:533-563 **. Pic hiec chio, Veggiotti P, S Cardinali, Longaretti F, Poloni GU, Uggetti C. Lafora bolest: spektroskopija studija korelac iji s Neuropsihloški nalaza. Eur J Paediatr Neurol 2008, 12 (4) :342-7. Puri R, Ganesh S. Autophagy nedostaci u Lafora bolesti: uzrok ili posljedic a? Autophagy 2012; 8:289-90. Puri R, T Suzuki, Yamakawa K, Ganesh S. Poremeć aji u endosomal-lizosomskih i autophagy putova temelj Neuropatološki u mišjem modelu za Lafora bolesti. Hum Mol Geneta 1. siječ nja 2012; 21:175-184. Robitaille Y, Carpenter S, G Karpati, DiMauro S. različita oblik odrasle polygluc osan tjelesne bolesti s masivnim sudjelovanje središnjih i perifernih živč anih proc esa i astroc iti: Izvješć e o č etiri sluč aja i pregled nastanka polygluc osan tijela u drugim uvjetima, kao kao Lafora bolesti i normalno starenje. Mozak 1980; 103:315-36. Salar S, Yeni N, Gunduz, et al. Četiri roman i dva povratna NHLRC1 (EPM2B) i EPM2A mutac ija gena koji dovode do bolesti Lafora u šest turskih obitelji. Epilepsija Res 2012 veljač a, 98:273276. Serratosa JM, Gomez-Garre P, Gallardo ME, et al. Roman protein tirozin fosfataza gen mutira u progresivnom mioklonus epilepsije u Lafora tipa (EPM2). Hum Mol Genet 1999; 8 (2) :345-52. Shahwan, Farrell M, Delanty N. Progresivni epileptič ki epilepsije: pregled genetskih i terapijske aspekte. Lancet Neurol 2005, 4 (4) :239-48. S Singh, Ganesh S. Lafora progresivno mioklonus epilepsije: meta-analiza prijavljenih mutac ija u prvom desetljeću nakon otkrić a EPM2A i NHLRC1 gena. Pjevušiti Mutat 2009, 30 (5) :715-23. S Singh, Satishc handra P, Shankar SK, Ganesh S. Lafora bolest u indijskog stanovništva: EPM2A i NHLRC1 mutac ija gena i njihov utjec aj na substanič noj lokalizac iju laforin i Malin. Hum Mutat 2008; 29 (6): E1-12. Solaz-Fuster MC, Gimeno-Alc añiz JV, Ros S, et al. Regulac ija sintezu glikogena od strane laforin-Malin kompleksa modulira u AMP-aktivirane protein kinaze put. Hum Mol Genet 2008, 17 (5) :667-78.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Tinuper P, Plazzi G, L Monari, et al. Arylsulfatase A pseudodefic ijencijom i Lafora tijela u bolesnika s progresivnim epileptič ki epilepsije. Epilepsia 1994; 35:332-5. Turnbull J, DePaoli-Roac h AA, Zhao X, et al. PTG osiromašeni uklanja Lafora tijela i spašava fatalnu epilepsiju od Lafora bolesti. PLoS Genet 2011 travanj, 7: e1002037. Turnbull J, Girard JM, Lohi H, et al. Rano-napad Lafora tijela bolest. Mozak 2012; 135:2684-98. Turnbull J, S Kumar, Ren ZP, et al. Lafora progresivno mioklonus epilepsije: tijek bolesti homogenosti u genetski izolirati. J Dijete Neurol 2008, 23 (2) :240-2. Turnbull J, Wang P, Girard JM, et al. Glikogen hyperphosphorylation pozadini Lafora tijelo formac ija. Ann Neurol 2010; 68 (6) :925-33. Villanueva V, Alvarez-Linera J, Gomez-Garre P, J Gutierrez, Serratosa JM. MRI za volumen i protona MR spektroskopija mozga u Lafora bolesti. Epilepsia 2006; 47:788-92. von Rosenstiel P. Brivarac etam (UCB 34714). Neurotherapeutics 2007; 4:84-7. Worby CA, Gentry MS, Dixon JE. Malin smanjuje nakupljanje glikogena promic anjem razgradnju proteina c iljanja glikogena (PTG). J Biol Chem 2008, 283 (7) :4069-76. Yamanami S, T Ishihara, Takahashi M, Uc hino F. Usporedna studija intraneuronalnog polygluc osan tijela u mozgu pacijenata s Lafora bolesti i dobi pasa. Ac ta patološke JPN 1992; 42:787-92. Yoshimura sam, Kaneko S, N Yoshimura, T. Murakami Dugoroč ni promatranja dvije braće i sestara s Lafora bolesti liječ enih zonisamide. Epilepsija Res 2001; 46:283-7. ** Referenc e posebno preporuč uje autor ili urednik za opć e č itanje.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful