You are on page 1of 88

KORUNK

X X X V . VFOLYAM, 6. SZM 1976. JNIUS


* * * A forradalmi humanizmus jegyben 401

ADRIAN MARINO

Nemzeti irodalom vilgirodalom (Tams Gspr Mikls

fordtsa) 404 J A K O B B R O N O W S K I A z alkot kpzelet (Aradi Jzsef fordtsa) 409 K N Y D I S N D O R Halott delfin (vers) 413 K E N Z FERENC Angyalmz (vers) 413 BALZS S N D O R A bszkesgrl 414 S Z E G K A T A L I N Soml Bdog s nemzedke 420 M I K I M R E A Fggetlensgi Nyilatkozat 427 H E R V A Y G I Z E L L A Egyensly, Vekker, Vakvgny, Csendlet, Gyan sek) 430 P N T E K J N O S Mrton Gyula (19161976) 431 L S Z L F F Y A L A D R da a tantshoz, Az ember lete (versek) 431 M O H I S N D O R Pirk Jnos 435

(ver

JEGYZETEK
* * * 30 Utunk-v 438 S Z I L G Y I J L I A Meghalt Csehi Gyula 438 M E T Z K A T A L I N A M o n d j igazat" mrcje Bor Ferenc L A T O A N N A Egy boldogtalan boldog let 440 B G Y O N I S Z A B I S T V N Hztznzben otthon 442 K O R D A I S T V N ton a civilizci fel 445 ERS L S Z L A z klvvs mvszete 446 eladestjn 439

KATEDRAKZELBEN
H E G E D S S N D O R A Nadia Comneci"-jelensg 448 * * * Sztrhelyzet (interj, lejegyezte Aradi Jzsef) 452

DOKUMENTUMOK
G A A L G Y R G Y Bitay rpd levelei Kristf Gyrgyhz 457 CSP I B O L Y A szak fel (prily Lajos eurpai krutazsrl kiadatlan naplja alapjn) 460

SZEMLE
S Z T R A N Y I C Z K I G B O R Ideolgiai nevels s nismeret 464 M Z E S A T T I L A Jtk az tletekkel klnbz szinten 467 S E B E S T Y N K L M N A z erdlyi paraszttrsadalom metamorfzisa 470 C A L I N A M A R E A z empirizmus drmja 472 SZ. J. Mathilde Niel: Drama eliberrii femeii (Knyvrl knyvre) 473 S Z . J. Benamy Sndor: A pakompartos, az agglegny es a kisfi (Knyvrl knyvre) 474 K. L. Arion 8 (Knyvrl knyvre) 474

LTHATR, SZERKESZTKOLVASK ILLUSZTRCIK


Bak-Hetei Rozlia, Gergely Istvn, Pirk Jnos, Szabd Tams, Victor Vasarely

KORUNK
A L A P T O T T A Dienes Lszl (1926) S Z E R K E S Z T E T T E Gal Gbor (19291940). Fszerkeszt: Gll Ern Fszerkeszt-helyettes: Rcz Gyz Felels titkr: Ritok Jnos Szerkesztsg: Kolozsvr-Napoca, Mcok tja 3. Telefon: 2 1 8 36 (fszerkeszt); 1 60 30/117 (titkrsg); 1 6 0 30/125 (szerkesztk). Postacm: 3400 Cluj-Napoca, csua potal 273. Republica Socialist Romnia.

A forradalmi humanizmus jegyben


A p o l i t i k a i n e v e l s s a szocialista k u l t r a k o n g r e s s z u s a hatrozatilag f o g a d t a el sajt m u n k l a t a i n a k , v a l a m i n t az e g s z o r s z g t o v b b i p t m u n k j n a k , b e l s k l p o l i t i k j n a k , az j e m b e r k i a l a k t s n a k a p r o g r a m j a k n t N i c o l a e C e a u e s c u e l v t r s m e g n y i t b e s z d t , a m e l y e t s z e r v e s e n egsztett ki a k o n g r e s s z u s i z r s z . A k o n g r e s s z u s m u n k l a t a i e n a g y h o r d e r e j d o k u m e n t u m o k j e g y b e n zajlottak, a b b a n a s z e l l e m b e n , a m e l y b e n a p r t i d e o l g i a i - n e v e l s i p r o g r a m j a is f o g a n t . E n n e k a p r o g r a m n a k az alapjait N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs v e t e t t e m e g t eszten d v e l ezeltt, m i n t a h o g y u g y a n c s a k az k e z d e m n y e z s r e h v t k ssze h a z n k s p r t u n k t r t n e t b e n e l s z r az j t r s a d a l o m e m b e r n e k s z e l l e m i a r c u l a t v a l f o g l a l k o z n a g y tancskozst. A n e v e l s r l , a tudatrl, a s z e l l e m i r t k e k r l , a k u l t r r l s o k f l e k p p e n s k l n b z s z e m s z g b l lehet s z l n i . P r t u n k s l l a m u n k v e z e t j e s z k s g k p p e n p o l i t i k a i d i m e n z i j u k b a n r a g a d t a m e g azokat. Ez a s z k s g k p p e n " n e m c s u p n a r r a v o n a t k o z i k , h o g y az o r s z g els e m b e r e , a l e g m a g a s a b b politikai tiszt s g e k v i s e l j e c s a k i s gy beszlhetett e k r d s e k r l , h a n e m a r r a is, h o g y k i v l t k p pen a politikval v a l sszefggsben mutatkozik m e g ezek valdi trsadalmi j e l e n t s g e A m i n t e r r l a k o n g r e s s z u s o n k i f e j e z e t t e n is s z esett, az a p o l i t i z m u s j e l s z a v a az i r o d a l o m b a n , a m v s z e t b e n , a k u l t r b a n r e a k c i s c l o k a t s t r e k v s e k e t szolgl, e l t v o l t j a az a l k o t k a t a t m e g e k t l , e z e k g y t l , a l e g n e m e s e b b trsadalmi eszmnyektl. Nevels, kultra s politika kzs n e v e z j e a mi k r l m n y e i n k kztt, hogy m i n d e g y i k k z p p o n t j b a n a d o l g o z e m b e r ll. K o r n t s e m t e k i n t h e t v l e t l e n n e k , h o g y a p o l i t i k a i n e v e l s s a szocialista kultra k o n g r e s s z u s n e l h a n g z o t t f o g a l m a k s k i f e j e z s e k k z t t ez szerepelt a l e g g y a k r a b b a n : forradalmi humanizmus. Pr t u n k ftitkrnak m a r x i s t a e l e m z s b e n e z a f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s k l n b z i k a polgri humanizmustl, mindenfajta elvont humanizmustl, illetve a humanizmus elvont rtelmezstl. A forradalmi humanizmus n e m mleng, h a n e m cselekszik, n e m c s u p n v a l l j a , h o g y az e m b e r a l e g f b b l n y az e m b e r szmra, h a n e m b i z tostani i g y e k s z i k a t n y l e g e s t r s a d a l m i f e l t t e l e k e t arra, h o g y e z g y is l e g y e n . A f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s a t r s a d a l o m t a l a k t s v a l e g y i d e j l e g m a g n a k az e m b e r n e k az talaktsn is m u n k l k o d i k . A z e l v o n t h u m a n i z m u s b a n a f e l e l s sg is c s a k e l v o n t a n v a n j e l e n . A f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s gyakorlati-konkrt j e l l e g e t a d a f e l e l s s g n e k . M i n d a n n y i a n f e l e l s e k v a g y u n k azrt is, h o g y m i l y e n a z e m b e r , m i t s h o g y a n tesz ( v a g y m i t n e m tesz), s azrt is, h o g y m i v v l i k . M i n t a f o r r a d a l m i v i l g n z e t ltalban, g y a z o n b e l l a f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s is a g y a k o r l a t s z e m p o n t j t r v n y e s t i . A z j e m b e r kialaktsban, a s z o cialista t u d a t f e j l e s z t s b e n e s z e m p o n t r v n y e s t s e m e g k v e t e l i , h o g y e g y a r n t szaktsunk a f e l v i l g o s o d s r a j e l l e m z i l l z i k k a l s a k u l t r a n c l s g n a k t v e s z m j v e l . A z j e m b e r r e j e l l e m z s z e l l e m i v o n s o k c s a k i s az j t r s a d a l m i k r l m n y e k k z t t z a j l t r s a d a l m i g y a k o r l a t f o l y a m n a l a k u l h a t n a k ki, m i n t a h o g y e z e k n e k az j v o n s o k n a k is a t r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n k e l l v a l r a v l n i u k . A t r s a d a l m i g y a k o r l a t l e g f o n t o s a b b v l f a j a i a m u n k a s a p o l i t i k a i - k z s s g i t e v k e n y s g A f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s l e v o n j a a szksges k v e t k e z t e t s t a b b l a t r t n e l m i t n y b l , h o g y a m u n k a tette e m b e r r az e m b e r t , a m u n k a a l e g j e l l e g z e t e s e b b e n e m b e r i t e v k e n y s g . A m u n k a m i n d e n e m b e r i k p e s s g forrsa, s e z a m e g l l a p t s n e m c s u p n az e m b e r i faj k i a l a k u l s r a , h a n e m m i n d e n e g y n r e n z v e is r v n y e s . A m u n k a e m b e r i l n y e g b l k v e t k e z i k , h o g y a m u n k n a k az e m b e r felemelkedst kell szolglnia. A szocializmus n e m utolssorban ppen azrt a l e g e m b e r i b b t r s a d a l m i r e n d , m e r t a szocialista m u n k a a d o l g o z e m b e r s z m r a biztostja az a n y a g i s s z e l l e m i rtkeket. A m u n k b a n s a m u n k r a v a l n e v e l s m e g k l n b z t e t e t t f o n t o s s g h e l y e t f o g l a l t el a k o n g r e s s z u s i v i t k b a n . A politikai nevelssel kapcsolatban szksgkppen fordult a kongresszus fi g y e l m e a trsadalmi gyakorlat msik alapvet fontossg sszetevje, a politi k a i - k z s s g i t e v k e n y s g fel. P r t u n k p o l i t i k j a elsajttsnak l e g j o b b m d szere e p o l i t i k a v a l r a v l t s n m u n k l k o d n i . P e r s z e , n e m lehet fejlett s z o c i a lista politikai tudata a n n a k , a k i n e k n i n c s e n e k a l a p o s p o l i t i k a i ismeretei, aki n e m m v e l t p o l i t i k a i l a g . Ez a z o n b a n , ha m g o l y n l k l z h e t e t l e n is, m g c s a k e l f e l ttel. A fejlett szocialista p o l i t i k a i t u d a t f k r i t r i u m a , l e g f o n t o s a b b m e g n y i l v nulsi m d j a a rszvtel a p o l i t i k a i - k z s s g i t e v k e n y s g b e n . P r t u n k ftitk r n a k kongresszusi b e s z d e i b e n azrt v o l t s z az l l a m p t s , az o r s z g b e l - s klpolitikjnak l e g i d s z e r b b k r d s e i r l , m e r t a politikai n e v e l s s e l k a p c s o -

latos t e n n i v a l k a t csakis a p o l i t i k a i g y a k o r l a t t a l s z e r v e s k a p c s o l a t b a n lehet h e l y e s e n trgyalni, m e g v i l g t a n i . K l n s e n j e l e n t s e k e b b l a s z e m p o n t b l a m e g n y i t b e s z d n e k a z o k a rszei, a m e l y e k a szocialista d e m o k r c i a f e j l e s z t s v e l , elmlytsvel foglalkoznak. A forradalmi humanizmus llspontjrl a szocia lista d e m o k r c i a a s z e m l y i s g s o k o l d a l k i b o n t a k o z s n a k a l a p v e t politikai f e l ttele. N i c o l a e C e a u e s c u e l v t r s h a n g s l y o z t a , h o g y t o v b b k e l l ersteni a z l l a m n a k s s z e r v e i n e k k a p c s o l a t t a t m e g e k k e l , t e v k e n y s g e k z b e n m i n d e n llami s z e r v n e k a d o l g o z k szles t m e g e i r e k e l l t m a s z k o d n i a , e z e k n e k r d e k e i t k e l l k p v i s e l n i e s v d e l m e z n i e , e z e k e l l e n r z s e alatt kell llnia. A z l l a m o t , a t r s a d a l m a t a d o l g o z n p igazgatja s k o r m n y o z z a ez a szocialista d e m o k r c i a l n y e g e . E z a z o n b a n c s a k e l v o n t f o g a l o m m a r a d n a , ha a v a l s g b a n , a m i n d e n n a p i l e t b e n a szocialista t r s a d a l o m m i n d e n tagja n e m v l l a l n a e b b l a kzssgi g y i n t z s k l n b z szintjein v a l a m i l y e n rszt. M i n l s z l e s e b b k r , t e l j e s e b b a d e m o k r c i a , a t m e g e k t n y l e g e s r s z v t e l e az l l a m g y e k i n t z s b e n , annl f e j l e t t e b b lesz szocialista p o l i t i k a i tudatuk, s v i s z o n t , m i n l f e j l e t t e b b p o litikai tudattal r e n d e l k e z n e k szocialista t r s a d a l m u n k tagjai, m i n d a z o k , a k i k rszt k r n e k s rszt v l l a l n a k a k z s s g i g y e k i n t z s b l , a n n l s z l e s e b b k r . m l y e b b , h a t k o n y a b b lesz a szocialista d e m o k r c i a . A szocialista d e m o k r c i v a l , a d o l g o z k teljes j o g e g y e n l s g v e l k a p c s o l a t o s a n kell m e g e m l t e n n k , h o g y a p o l i t i k a i n e v e l s s a szocialista k u l t r a k o n g r e s z szusa k t s g t e l e n l N i c o l a e C e a u e s c u e l v t r s b e s z d n e k a hatsra m e g k l n b z t e t e t t f i g y e l m e t szentelt a n e m z e t i k r d s m a r x i s t a l e n i n i s t a megold snak. P r t u n k ftitkra b e s z d b e n k l n f e j e z e t f o g l a l k o z i k a szocialista n e m zet s az egyttl n e m z e t i s g e k s z e r e p v e l , f e j l d s v e l , i l l e t v e a n e m z e t i k r d s marxistaleninista m e g o l d s v a l h a z n k b a n . F e l kell f i g y e l n n k arra, h o g y e z a f e j e z e t n e m e g y s z e r e n ismtli, h a n e m s z m o s k r d s b e n p o n t o s a b b teszi, t o vbbviszi a prtprogram idevonatkoz megllaptsait. Ezen a fejezeten tlme n e n is, v a l a h n y s z o r a b e s z d g o n d o l a t m e n e t e azt m e g e n g e d t e v a g y m e g k v n t a , N i c o l a e C e a u e s c u e l v t r s i s m t e l t e n h i v a t k o z o t t a r o m n n p s az e g y t t l n e m z e t i s g e k d o l g o z i kztti m e g b o n t h a t a t l a n , testvri e g y s g r e , a n e m z e t i k r d s marxistaleninista megoldsnak nagy vvmnyaira: a trtnelmi visszapillants sorn c s a k g y , m i n t az o k t a t s g y e l e m z s e k o r , a k n y v - s j s g k i a d s r l , a mvszeti intzmnyekrl szlva csakgy, mint a klpolitikai rszben, a humani trius k r d s e k k e l s s z e f g g s b e n v a g y a szocialista hazafisg f v o n s a i n a k a m e g f o g a l m a z s a k o r . S z m o s o k a v a n a n n a k , h o g y ez a k o n g r e s s z u s o l y n a g y f i g y e l m e t szentelt e n n e k a k r d s n e k . A p o l i t i k a i s i d e o l g i a i m u n k v a l f o g l a l koz kongresszuson szksgkppen eltrbe kerltek azok a krdsek, amelyekben a R o m n K o m m u n i s t a Prt hozzjrulsa a marxizmusleninizmus alkot alkal m a z s h o z s t o v b b f e j l e s z t s h e z a l e g j e l e n t s e b b . K t s g t e l e n , h o g y a n e m z e t trtnelmi szerepnek, a nemzeti krds megoldsnak a problmi idetartoznak. T o v b b , az i d e o l g i a i m u n k a i d s z e r f e l a d a t a i v a l k a p c s o l a t o s a n a k o n g r e s s z u s o n sz esett a r e a k c i s e s z m k , p o l i t i k a i s s z e l l e m i r a m l a t o k elleni h a r c s z k s g s z e r s g r l is, m r p e d i g k z t u d o m s , h o g y n a p j a i n k b a n szmos ilyen anakro nisztikus nzet p p e n a n e m z e t i k r d s b e n j e l e n t k e z i k , b r l a t u k , v i s s z a v e r s k p r t u n k elvi l l s p o n t j n a k a l a p o s i s m e r e t t felttelezi. A r r a is tekintettel k e l ! l e n n n k , h o g y a k o m m u n i s t a n e v e l s b e n k z p o n t i s z e r e p e t j t s z i k a hazafias n e v e l s . P r t u n k ftitkra r e n d k v l r n y a l t a n s m l y r e h a t a n e l e m e z t e a s z o c i a lista hazafisg s s z e t e v i t , a m e l y e k b e n a n e m z e t i k r d s b e n e l f o g l a l t k v e t k e z e t e s marxistaleninista llspont nagy sllyal szerepel. A szocialista hazafisg e l v l a s z t h a t a t l a n a n e m z e t k z i szolidaritstl, a p r o letr n e m z e t k z i s g t l . N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs b e s z d e ismtelten s rszletesen taglalta p r t u n k s l l a m u n k l l s p o n t j t a n e m z e t k z i r d e k e k s a n e m z e t i r d e k e k e g y s g r l . A n e m z e t k z i s g e l v e e g y a r n t m a g b a n f o g l a l j a a szocialista o r s z g o k szolidaritst s e g y s g t , a n e m z e t i f e l s z a b a d t m o z g a l m a k k a l , a g y a r m a t i r e n d s z e r s az i m p e r i a l i z m u s e l l e n i h a r c c a l v a l szolidaritst, a g a z d a s g i e l m a r a d o t t s g f e l s z m o l s r t , az j gazdasgi s politikai v i l g r e n d r t f o l y t a t o t t k z d e l m e t , a h b o r e l l e n , a leszerelsrt, a b k r t folytatott h a r c o t : N e m k e l l teht attl t a r t a n u n k , h o g y h i b z u n k , ha m e g l l a p t j u k , az i n t e r n a c i o n a l i z m u s f o g a l m a m a g b a n f o g l a l j a a j e l e n k o r i v i l g sszes k o m p l e x p r o b l m i n a k , m i n d e n n p r d e k e i n e k m e g f e l e l d e m o k r a t i k u s m e g o l d s b a n v a l t e v k e n y rszvtelt, v a l a m i n t az sszes h a l a d , a n t i i m p e r i a l i s t a e r k h a r c i s z o l i d a r i t s n a k erstst. E b b e n a f e l f o g s b a n rthet, h o g y az i n t e r n a c i o n a l i z m u s n e m l e h e t a z o n o s e g y e t l e n n p r d e k e i n e k f e l l d o z s v a l s e m , az g y n e v e z e t t l t a l n o s v a g y e g y e s sa jtos rdekek nevben. ppen e l l e n k e z l e g , az i n t e r n a c i o n a l i z m u s megkveteli m i n d e n n e m z e t r d e k e i n e k a f i g y e l e m b e v t e l t s v d e l m t , s ezen az a l a p o n a s z o c i a l i z m u s , a h a l a d s s a b k e l t a l n o s r d e k e i n e k a szolglatt."

N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs k o n g r e s s z u s i b e s z d e i t a j z a n realitsrzk s a m a g a s r e n d f e l e l s s g t u d a t hatotta t. E z a realitsrzk m u t a t k o z o t t m e g a k k o r is, a m i k o r p r t u n k ftitkra az i d e o l g i a i s n e v e l s i t e v k e n y s g b e n e l k v e t e t t hibkra, a m e g l v h i n y o s s g o k r a utalt, s a k k o r is, a m i k o r az e l t t n k l l ten n i v a l k a t v z o l t a . A h i b k s h i n y o s s g o k feltrst p r t u n k n e m a g y e n g e s g , h a n e m az er j e l n e k tekinti, a n n a k b i z t o s t k a k n t , h o g y a j v b e n e l k e r l j k ket. gy esett s z arrl, h o g y a m l t b a n s z m o s ttelt d o g m a t i k u s m e r e v s g g e l a l k a l m a z t a k a m i sajtos k r l m n y e i n k r e , i d e g e n m d s z e r e k e t ltettek t m e c h a nikusan az o k t a t s g y s a k u l t r a m e g s z e r v e z s b e n , f i g y e l m e n k v l h a g y t k sajt r t k e s h a g y o m n y a i n k a t . M i n d e z s l y o s k r o k a t o k o z o t t az illet t e v k e n y sgi terleten. J l l e h e t e z e k e t a h i b k a t n a g y r s z t k i k s z b l t k , a szocialista tudat alaktsa, az i d e o l g i a i m u n k a , a s z e l l e m i a l k o t t e v k e n y s g t e r l e t n e l rt k t s g t e l e n l j e l e n t s e r e d m n y e k n i n c s e n e k a r n y b a n l e h e t s g e i n k k e l , m g k e v s b az e l v r s o k k a l s k v e t e l m n y e k k e l . N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs b e s z d e i , a k o n g r e s s z u s m u n k l a t a i arra f i g y e l m e z tettek, h o g y r e n d k v l n a g y f e l e l s s g h r u l m i n d a n n y i u n k r a a n e v e l s , a k u l tra, az j e m b e r kialaktsa tern. A z r k , a m v s z e k s z m r a e z a f e l e l s s g a b b a n ll, h o g y k o r u n k h o z , az j e m b e r h e z m l t m v e k e t alkossanak, a m e l y e k e g y a r n t e l k e r l i k a lakkozst, a m e s t e r s g e s szptst, a felletes brzolst, v a l a m i n t a m e g l v f o g y a t k o s s g o k s n e h z s g e k a r n y t a l a n eltlzst, a l n y e g telen s j e l l e g t e l e n t m k a t . A t r s a d a l o m t u d o m n y m v e l i r e az a f e l e l s s g hrul, h o g y kutatsaikkal a g a z d a s g - s t r s a d a l o m f e j l e s z t s i d s z e r s tvlati k r d s e i n e k m e g o l d s t m o z d t s k el. A sajt, a r d i , a t e l e v z i , a f i l m m v szet, a s z n h z f e l e l s s g t e l j e s feladata, h o g y h a t k o n y a b b a n j r u l j o n h o z z e s z m i n k s e s z m n y e i n k terjesztshez. N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs k i e m e l t e n f o g l a l k o z o t t az ifjsg n e v e l s b e n r e n k h r u l f e l e l s s g g e l . N e m v s z h a r a n g o t k o n gatva, d e m a g a s r e n d f e l e l s s g r z e t t l t h a t v a m u t a t o t t r arra, h o g y az erszak, a g y l l e t kultusznak, az alantas i n d u l a t o k n a k , az e r k l c s i f e l b o m l s n a k a ter jesztse az ifjsg k r b e n az e g s z c i v i l i z c i ellen i r n y u l , azt v e s z l y e z t e t i . En n e k m e g a k a d l y o z s r a egyrszt az szksges, h o g y m i n d e n o r s z g a l e g n a g y o b b f i g y e l m e t szentelje az ifjsg n e v e l s n e k , msrszt, h o g y n e m z e t k z i t a n c s k o z s o k o n , f r u m o k o n d o l g o z z a n a k ki m e g f e l e l j a v a s l a t o k a t e b b e n a v o n a t k o z s b a n . A politikai n e v e l s s a szocialista k u l t r a k o n g r e s s z u s n a k n a g y r d e m e , h o g y az e g s z o r s z g szmra, az e g s z d o l g o z n p b e n t u d a t o s t o t t a : a n e v e l s , az j e m b e r kialaktsa n e m c s u p n szakostott s z e r v e k , b i z o n y o s f o g l a l k o z s i g a k feladata, h a n e m s s z t r s a d a l m i g y , a m e l y b l m i n d e n t r s a d a l m i t n y e z n e k ki kell v e n n i e rszt. A n e v e l s , a szocialista t u d a t fejlesztse csakis a b b a n az eset b e n lehet h a t k o n y , ha m i n d e n k z s s g , m u n k a h e l y , szerv stb. e g y s g e s p r o g r a m szerint, a z o n o s e l v e k a l a p j n , u g y a n a z r t s u g y a n a z ellen k z d v e fejti ki k o n v e r gens irnyba hat tevkenysgt. Mint a trsadalmi tevkenysg minden olyan terletn, a m e l y k l n b z s z e r v e k , t n y e z k , k z s s g e k e g y t t e s erfesztst felttelezi, g y a n e v e l s b e n , a s z e l l e m i t e v k e n y s g b e n , a k u l t r b a n , az j e m b e r k i a l a k t s b a n is a k o m m u n i s t a p r t r a hrul a k o o r d i n l s v e z e t s z e r e p . A kongresszus hatrozatainak, prtunk politikai vonalnak realizmust bizo nytja az a t n y is, h o g y az e m b e r e k t u d a t n a k k v n t m r t k b e n t r t n f e j l e s z tst, az j e m b e r kialaktst b o n y o l u l t s hosszas f o l y a m a t k n t f o g j k fel. A kitztt c l n e m e g y s n e m is n h n y t v e s t e r v i d s z a k r a szl. H a a f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s , a m i v v l h a t az e m b e r ? " - k r d s f e l t e v s s z e m s z g b l k zeltjk m e g ezt a clkitzst, n y i l v n v a l v v l i k , h o g y s z a k a d a t l a n s l l a n d f e l a d a t o k r l v a n s z . A z j e m b e r , a m e l y r l a n n y i sz esik, n e m v a l a m i l y e n b e f e jezett t e r m k , n e m o l y a n v g c l , a m e l y e t e g y s z e r s m i n d e n k o r r a e l r h e t n k . A z j e m b e r t j a b b e m b e r k v e t i m a j d , hiszen a t r s a d a l m i f e j l d s n e k s v e l e egytt az e m b e r i l e h e t s g e k n e k , a s z e m l y i s g tkletesedsi k p e s s g e i n e k n i n c s e n e k e l e v e m e g s z a b h a t hatrai. A p o l i t i k a i n e v e l s s a szocialista k u l t r a k o n g r e s s z u s a , N i c o l a e C e a u e s c u elvtrs ott e l h a n g z o t t b e s z d e i , a h o z o t t h a t r o z a t o k s i n t z k e d s i t e r v v i l g o s i r n y v o n a l a t s z a b t a k a n e v e l s s a kultra szmra, h o g y h a z n k j a b b t r t n e l m i f e j l d s i szakasznak m e g f e l e l , m a g a s a b b szintre e m e l j k az j e m b e r k i alaktsrt folytatott t e v k e n y s g n k e t . Ennek az irnyvonalnak megfelelen folytatja m a j d a Korunk is e d d i g i t e v k e n y s g t , m i n d e n t m e g t e s z a n n a k rclek b e n , h o g y m i n l h a t k o n y a b b a n j r u l j o n h o z z a d o l g o z k szocialista t u d a t n a k fejlesztshez, a r o m n n p s az e g y t t l n e m z e t i s g e k testvri e g y s g n e k szn telen erstshez, a szocialista hazafisg s a f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s s z e l l e mben. KORUNK

ADRIAN MARINO

Nemzeti irodalom vilgirodalom


A n e m z e t i i r o d a l o m s a v i l g i r o d a l o m kztti v i s z o n y t k o r s z a k o n k n t , a trtnelmi pillanattl f g g e n k e l l m e g h a t r o z n i . A z i r o d a l o m e k t t p u s n a k az sszevetse elkerlhetetlen, m e r t a d i a l e k t i k u s k l c s n v i s z o n y fajtjbl val. Vgs s o r o n a n e m z e t i " s az e g y e t e m e s " az i r o d a l o m b a n c s a k a rszegsz antag o n i z m u s e g y i k o l d a l a , msrszt p e d i g a k l n s l t a l n o s ( i n d i v i d u l i s e g y e t e m e s ) antagonizmus. A nemzeti i r o d a l o m egszen egyszeren a vilgirodalom r sze, t r e d k e , s e n n e k c s a k e g y e t l e n t r g y i l a g o s m e g h a t r o z s a l e h e t : a n e m z e t i i r o d a l m a k s s z e g e v a g y h a l m a z a , az e g s z v i l g , t r b e n s i d b e n , m e g k l n b z tets n l k l . U g y a n a k k o r a z o n b a n a n e m z e t i i r o d a l m a t is c s a k a v i l g i r o d a l o m te rletn l e h e t e l g o n d o l n i , azaz az i r o d a l o m e g y e t e m e s f o g a l m a r v n . S f o r d t v a : a v i l g i r o d a l o m flfoghatatlan, ha n e m v i s z o n y t j k a n e m z e t i i r o d a l o m f o g a l m h o z , a m e l y b l k i v l i k s m e g h a t r o z d i k A k t t e r m i n u s k o n k r t a n dialekti kus e g y s g e teszi, h o g y m i n d e n i r o d a l o m , t e h t m i n d e n r v g t e l e n l v l t o zatos a r n y o k b a n r s z e s e d j e n m i n d a n e m z e t i s g b e n " , m i n d az e g y e t e m e s s g b e n " . M o n d a n i szoks, h o g y e z a z sszefggs e g y e n e s e n a r n y o s : m i n l m l y e b b e n n e m z e t i v a l a m e l y a l k o t , a n n l h i t e l e s e b b e n e g y e t e m e s . M i n d e n e s e t r e teljes b i z o n y o s s g g a l kijelenthetjk, h o g y m i n d e n a l k o t sajtos n y e l v e z e t t e l , a n e m z e t i h a g y o m n y s tapasztalat a l a p j n f o r d u l az e g y e t e m e s t u d a t h o z s r z k e n y s g hez. A z a l k o t sajtosan e g y n i s n e m z e t i f o r m k , k i f e j e z s e k r v n e m e l k e d i k az e g y e t e m e s s g fel. A z e g y e t e m e s s z e l l e m h e z sajt n y e l v n szl. N y e l v e p e d i g v g s s o r o n sajtos c s i l l a g k p b e t m r l t k o l l e k t v t n y e z k e r e d j e . Sajtos ta pasztalatot t e s z e g y e t e m e s s . A z e l e m z s e v l f a j n a k k o n k r t h e l y z e t e a b b l a k r l m n y b l is fakad, h o g y m i n d e n kritikus, m i n d e n e l m l e t r e n n e k a k r d s n e k a v i z s g l a t a k o r sa jt n e m z e t i i r o d a l m n a k tapasztalatbl i n d u l ki. A z ltalnosts, az e l m l e t a l kots, az e l v e k kialaktsa o l y a n e l m k m a g a t a r t s b a n lel t a l p k v r e , a k i k h a elismerik, ha n e m nemzeti irodalom n e v b e n beszlnek A X V I I I . szzadban a n e m z e t i i r o d a l o m f o g a l m a a n m e t i r o d a l o m b a n az e g y e t e m e s s z e l l e m k p v i s e l j n e k tartott f r a n c i a l i t e r a t r v a l folytatott v i t b a n a l a k u l t ki. A n m e t i r o d a l o m sajtossgai n e m i d o m u l t a k az i d e g e n eszttikai s z a b l y o k h o z , s m i n d hat r o z o t t a b b a n utastottk vissza az e n g e d e l m e s s g e t s az a l k a l m a z k o d s t . M i n d e n idegen eszttikai s z a b l y s r t v v l i k , ha d o g m a t i k u s , m e r e v , f l d o l g o z a t l a n , k r i tiktlan a l a k o t lt. A X I X . szzadtl k e z d v e ez a f o l y a m a t a r o m n i r o d a l o m b a n is v g b e m e g y . A n e m z e t i i r o d a l m i s z e l l e m ellenllsa a n y o m a s z t , k l s d l e g e s , tvehetetlen h a t s o k e l l e n s o k o l d a l v o l t , k l n b z k p p e n f o g a l m a z t k t a t r t n e l m i p i l l a n a t f g g v n y b e n . N y i l v n v a l , h o g y a n e m z e t i s az e g y e t e m e s i r o d a l m i v i s z o n y n a k j r a f o g a l m a z s a k o r c s a k sajt n e m z e t i i r o d a l m u n k tapaszta l a t a i b l i n d u l h a t u n k ki, c s a k a v i l g i r o d a l m i t u d a t m a i szintjhez v i s z o n y t o t t , v e l e s z e m b e s t e t t tudati s z i n t j b l . E g y i k is, m s i k is f e j l d , a l a k u l t r t n e l m i f o l y a m a t , j adatokat, r n y a l a t o k a t s e l e m e k e t szolgltat a v i t h o z . A n e m z e t i s a z e g y e t e m e s v i s z o n y n a k l t a l n o s - d i a l e k t i k u s s m j a vltozatlan, d e t a r t a l m a t e k i n t e t b e v e s z i s z z a d u n k s z e l l e m i talakulsait. I l y e n k r l m n y e k k z t t az i r o d a l o m b a n m d o s u l a n e m z e t i s az e g y e t e m e s v i s z o n y n a k v a l s t a r t a l m a is. L e g l t a l n o s a b b a l a k j b a n a nyits s a lezrs, a taszts s a v o n z s , az e g y n t s s az ltalnosts i l l e t l e g a n e m z e t i , hag y o m n y h , k o n z e r v a t v ellenllssal v l t a k o z e g y e t e m e s r e tekint, jt, l i b e ralizl ramlatok igen vltozatos, temes mozgst hozza magval. Centripe tlis m o z g s az e g y i k , centrifuglis a m s i k o l d a l o n . A v i l g i r o d a l m a i n a k r e a g lsa kt p l u s k z t t i n g a d o z i k , e z e k e t r g e b b e n , a X I X . szzad e l e j n g y n e v e z t k , h o g y nemzeti szellememberi szellem, k s b b , a m o d e r n n e m z e t e k k i a lakulsa i d e j n g y , h o g y nacionalizmuskozmopolitizmus. Ez a szembenlls az l l a n d tiltakozs s a hats, a k o n f l i k t u s s az e g y t t m k d s (teht a szint zis k l n f l e v l f a j a i ) t e r m i n u s a i v a l r h a t le. Ez az e g y s z e r t j k o z d s t s z o l gl sma arra keres magyarzatot, hogy mirt reaglhat brmelyik irodalom sztns trelmetlensggel s nagy fogkonysggal, lgszomjjal s flszabadultsg gal, a u t a r k i v a l s n y i t o t t k a p u k k a l " , t r t n e t i e t l e n s g g e l s k o r s z e r s g g e l . E z e k h e z a r e a g l s o k h o z m i n d k t i r n y b a n k l c s n z s e k s h a t s o k trsulnak, m i n d e n e l z r k z s k i z r t M i n d e n i r o d a l o m ad s k a p , e l f o g a d s flajnl, sajtos h e l y z e t e

fggvnyben. Eurpa szellemi mveltsge vette szre Ernest Renan nagy szabs c s e r e , a h o l s o r r a m i n d e n k i a d s v e s z , s a t e g n a p i t a n t v n y b l l e s z a m a i mester." E z a s z e r v e s f o l y a m a t n e m szigetelhet ki az alkots b e n s r s z l e t e i b l , n e m hatrozhat m e g lnyegben. Elmletileg azonban mgis j l definilhat ellen r z t t s ltalnostott, e l v i l e g b e t j o l t m e g f i g y e l s e k r v n . Ha nmileg figyelmesebben vesszk szemgyre a nemzeti irodalmi fltrek v s s ezzel e g y t t az i d e g e n i r o d a l m a k k a l s az u n i v e r z a l i s t a i r o d a l m i szjrs sal s z e m b e n i ellenlls t n y e z i n e k t a r t a l m t , a k k o r n h n y l l a n d j e l l e g t i p i k u s j e l e n s g r e b u k k a n u n k . A h h o z , h o g y i r o d a l m i e l l e n l l s szlessk, s z e r v e z d j k , r v n y e s l j n , l e g e l b b e g y l n y e g i felttelre v a n s z k s g : a n e m z e t i i r o d a l o m fogalmnak kialaktsra s megszilrdtsra. Ez a kialakuls m i n d i g dia lektikus, t e h t p o l e m i k u s . K i e g y e n s l y o z z a s v g l a m a g a j a v r a f o r d t j a a n e m z e t i e g y e t e m e s a l a p v i s z o n y t m i n t i n t z m n y t . M e l y e k ht l t a l n o s s g b a n e z e k a tnyezk? 1. j i r o d a l m a k m e g j e l e n s e a m l t b e l i n e m z e t i f g g e t l e n s g i k z d e l m e k , a mai nemzeti flszabadt gyarmatostsellenes m o z g a l m a k n y o m n . J plda e r r e a X V I I I . szzadi a m e r i k a i g y a r m a t o k i r o d a l m i s z a b a d s g h a r c a az a n g o l ura l o m e l l e n . A f o l y a m a t a k v e t k e z s z z a d b a n is a k t v a n f o l y t a t d i k , v a l s g o s m o z g a l o m i n d u l az a n g o l r k utnzsa ellen, a m e t r o p o l i s h o z fz r g i s z e l l e m i k a p c s o k szttrsrt. A n y e l v i e g y s g e l l e n r e m e g j e l e n n e k az e l k l n l t a m e r i k a i i r o d a l m i n t u d a t csri. M i n d e n g y a r m a t i e l n y o m s all f l s z a b a d u l t n p i r o d a l m a szintn f g g e t l e n n e m z e t i i r o d a l m a k a t s z e r e t n e t e r e m t e n i . E z e k a z i r o d a l mak, klnsen Afrikban, jrszt kt- v a g y tbbnyelvek, a nemzeti nyelvek m e l l e t t a v o l t g y a r m a t o s t h a t a l o m e l t e r j e d t e b b n y e l v t , t b b n y i r e a z a n g o l t s a f r a n c i t h a s z n l j k . D e a h o g y a n m l y l az a f r i k a n i z l s " f o l y a m a t a , o l y a n m r tkben v l n a k fontosabb a nemzeti, shonos n y e l v e k Ezek n m e l y i k e csak most k a p b c t , s az j i r o d a l m a k e g s z s o r a j e l e n i k m e g s z e m n k lttra. E b b e n a mind t b b nemzeti irodalmat flsznre d o b folyamatban a vilgirodalom egysges t m b j e n e m realits. A k k o r is, h a r v n y e s s g i k r t v a l a m i l y e n n y e l v i v a g y fldrajzi, n e t n i d e o l g i a i trsgre szktik le. A l n y e g i v a l s g a n e m z e t i i r o d a l m a k o b j e k t v s l l a n d l t e z s e m a r a d . 2. A n e m z e t i t u d a t m e g j e l e n s e az i r o d a l o m b a n j l p l d z z a a z e m l t e t t d i a l e k t i k u s k l c s n v i s z o n y t : p p e n a z i d e g e n i r o d a l m a k m e g i s m e r s e s az e g y e t e m e s i r o d a l m i m v e l t s g tapasztalata breszti f l a n e m z e t i sztnt, a z n t u d a t o t a z o k b a n a n p e k b e n , a m e l y e k n l e z h i n y z o t t . A z E g y e s l t l l a m o k b a n az a n g o l k u l t r a N a g y - B r i t a n n i a e l l e n f o r d u l , az a l a k u l a m e r i k a i n e m z e t i t u d a t e l e m e i t szolgltatja. A d l - a m e r i k a i i r o d a l m a k sajtszersgt a s p a n y o l s az e u r p a i k u l tra k z v e t t s v e l f e d e z t k f l . I n n e n k l c s n z t k a l a t i n - a m e r i k a i , afro-amerikai, i n d o - a m e r i k a i n e m z e t i t u d a t o t s z t n z e l e m e k e t , h o g y aztn e z e k e t a szllt o r szg e l n y o m e r i ellen fordtsk. T u d j u k , h o g y ily m d o n n a c i o n a l i z l j k " az sszes a l a p f o g a l m a k a t : az z l s t " , a g n i u s z t " , a s z e l l e m e t " , a n y e l v e t " , az i r o d a l m a t " ez a f o l y a m a t m g a X V I I I . s z z a d b a n k e z d d t t . 3. A n e m z e t i i r o d a l m a k , h a az n t u d a t n a k m g o l y k e z d e t l e g e s f o k r a j u t n a k is, t e v k e n y ellenllsi s z e l l e m e t t a n s t a n a k az e l v o n t e g y e t e m e s i r o d a l o m b a v a l f l s z v d s , b e o l v a d s , a z o n o s u l s ellen, a m e l y e t a z e g y e t e m e s e m b e r i s z e l l e m k i f e j e z s n e k tartanak, s az e l e v e k o z m o p o l i t a , haztlan, n e m z e t e k fltti. A n e m zeti i r o d a l o m n e m h a j l a n d b e p l n i e g y o l y a n i r o d a l o m b a , a m e l y c s a k a z e m b e r i s z e l l e m l n y e g e s s z a b l y a i n a k " k i f e j e z s e l e n n e , a h o g y a n ezt S i s m o n d e d e S i s m o n d i rta, e g y i k e a z o k n a k az els k r i t i k u s o k n a k , a k i k m r a X I X . s z z a d e l e j n f l f i gyeltek a nemzeti sajtossgok megjelensre az irodalomban. A nacionalistk" s az u n i v e r z a l i s t k " vitja k l n f l e f o r m k b a n v g i g v o n u l m i n d e n i r o d a l m o n a X I X . s z z a d b a n , b e l e r t v e az U S A - t is. A n e m z e t e k s z z a d a " e g y b e n a nemzeti i r o d a l m a k teljes k i j e g e c e s e d s n e k s z z a d a i s M i n d e n t t m e g m u t a t k o z i k a s z a b v n y o s t s , az e g y s g e s t s , a c s a k l t a l n o s e m b e r i k r d s e k k e l f o g l a l k o z i r o d a l o m b e h o z a t a l a irnti e l l e n s z e n v . E z v o l t k i v t e l n l k l m i n d e n j e l e n t s r o m n kritikus l l s p o n t j a is. 4. A z e l l e n l l s e g y i k a l a k z a t a k n t k e l l m e g e m l t e n n k s k i e m e l n n k m a g n a k a h a g y o m n y n a k a f o g a l m t , ezt g y a k o r t a a j n l o t t k az i d e g e n v i l g n z e t i s i r o d a l m i b e h a t s o k k a l s m i n t k k a l s z e m b e n . A j e l t e r r e m g a X V I I I . s z z a d b a n m e g a d j a a klasszikus s jklasszikus (teht f r a n c i a ) b e f o l y s e l l e n r v e l L e s s i n g s H e r d e r , B o d m e r s Breitinger. A n e m z e t i s z e l l e m r e v a l m i n d e n f a j t a h i v a t k o z s e z k u l t r n k b a n is g y a k o r i : p l d u l b u z d t s t r e l m e t l e n s g r e s szellemi a u t a r k i r a a s m n t o r i s t k n l e l m l e t i l e g a h a g y o m n y f o g a l m n alapul. Ez i d n k n t h a j l a m o s a p a r t i k u l r i s j e l l e g r e , a r e g i o n l i s , h e l y i h a g y o m n y az , , a l k o t l o k a l i z m u s " v d j e stb. M s k o r h a j l i k a m t o s s z " alakulsra, s z k s g e s s v l i k teht h i d e g , t r g y i l a g o s lersa s m e g i s m e r s e . E l e v e n s g e s

szvssga viszont vitn f l l ll. M i n d e n i r o d a l o m fljtja s v d e l m e z i n e m zeti h a g y o m n y a i t , s v i t z i k r t e az i d e o l g i a i s s z e c s a p s o k v a l a m e n n y i v e z e t ben. Tipikusak br nlunk kevss ismertek e tekintetben a K z p - A m e r i k b a n s D l - A m e r i k b a n m e g n y i l v n u l effle i r n y z a t o k . 5. A n e m z e t i i r o d a l m i h a g y o m n y v a g y h a g y o m n y o k , e z e k a h o l k d s , h o l p o n t o s a b b k p z e t e k h a r c i a s a n k o n z e r v a t v s z e l l e m e k l n s e n a k k o r b u k k a n el, a m i k o r a m o d e r n i r o d a l m i b e h a t s o k , az i z m u s o k k o r l t l a n b e h o z a t a l a e l l e n s z e gl. B r ha v i s s z a t e k i n t n k , a m o d e r n e k " i n k b b n a c i o n a l i s t k " v o l t a k , a m o d e r n nemzeti i r o d a l m a k hvei, a m e l y e k m i n d i g a klasszikus, k o r i i r o d a l m a k k a l s z e m b e n j u t n a k r v n y r e (a querelle des anciens et des modernes a l a p j a e r s e n n e m zeti sznezet), d e a h o g y m e g h a t r o z z k a k o r i d e o l g i j t , u g y a n e z e k a m o d e r n e k " k o n z e r v a t v o k lesznek, s t i l a l m a k a t l l t a n a k f l . A m o d e r n s g " e l k e r l hetetlenl k l a s s z i c i z l d i k " , m a g b a e m e l s m a g h o z alakt klisket, t o p o s z o k a t , m o d e l l e k e t , a stabilizlds, a k a n o n i z c i , a d o g m a t i z c i i s m e r t m e n e t t k v e t v e Ez m a g y a r z z a , h o g y a n v l i k m i n d e l l e n s g e s e b b az e g y k o r m o d e r n " i r o d a l m i s z e m l l e t a friss m o d e r n s g g e l , az i z m u s o k k a l , az a v a n t g a r d e - d a l s z e m b e n . E z e g s z E u r p b a n lthat. M s s z e l l e m i v e z e t e k b e n a m o d e r n " s a n e m z e t i " m g a szoros egyttmkds szakaszban van. Szoks megllaptani, hogy pldul K u b b a n a n e m z e t i f g g e t l e n s g i s flszabadtsi m o z g a l o m e g y b e e s i k a z j " i r o d a l o m m e g j e l e n s v e l . E n n e k a v a n t g a r d e " v o n s a i is v a n n a k , d e n e m c s a k ( v a g y egyltaln n e m ) az e u r p a i a v a n t g a r d e v i s s z f n y e ez, h a n e m nemzeti realitsokra v a l s p o n t n , k z v e t l e n l e x p r e s s z v reagls. 6. A k i s s n a g y n p e k , a kis s n a g y k u l t r k , a hats s b e o l v a s z t s , a n a g y n e m z e t k z i k u l t u r l i s r a m l a t o k s i r n y z a t o k lte h o z z a m a g v a l m i n d e n k o r b a n a k u l t u r l i s i m p e r i a l i z m u s " s g y a r m a t o s t s " v l t o z k o n y t n e m n y e i t . V a n o l y a n e l m l e t is, a m e l y szerint a v i l g m i n d e n k u l t r j a s i r o d a l m a t m e g y h r o m s z a k a s z o n : a g y a r m a t i n , a k o z m o p o l i t n s a n e m z e t i n i l y e s m i m a n a p sg is m e g f i g y e l h e t . Vitathatatlan, h o g y b i z o n y o s t r s g e k b e n m e g n y i l v n u l az i r o d a l m i i m p e r i a l i z m u s , a k z v e t e t t v a g y k z v e t l e n g y m k o d s , a k u l t u r l i s s vilgnzeti hegemnia ignye. N m e l y nemzetkzi eszmecsern (sszehasonlt iro d a l o m t r t n e t i m e g b e s z l s e k e n , k o n g r e s s z u s o k o n ) g y a k r a n azt ltja az e m b e r , a m i t g y l e h e t n e k i f e j e z n i : t g u l j innen, e z a h e l y az e n y m " . A f l t r e k v i r o d a l m i i m p e r i a l i z m u s siet t v e n n i a h a n y a t l i r o d a l m i i m p e r i a l i z m u s helyt. P e r s z e p r h u z a m o s a n m e g f i g y e l h e t az i d e g e n k n o n o k i m p e r i a l i s t a " k n y s z e r e elleni til takozs a m o s t m e g s z i l r d u l kis k u l t r k b a n . A z A n t i l l k , K u b a , L a t i n - A m e r i k a p l d j a i g e n t a n u l s g o s e tekintetben. M g a k u b a i f o r r a d a l o m eltt A i m C saire m a r t i n i q u e - i klt, A n d r B r e t o n flfedezettje, lzad az e u r p a i s g s az e u r p a k z p o n t s g e l l e n . J a m a i c b a n is h a s o n l h a n g o k hallatszottak. U t b b K u b b a n a n y u g a t i k n o n o k k a l , az e p i g o n s g g a l s z e m b e s z l l d o k t r n a alapjait v e t i k meg. Ennek megklnbztet jegye az eurpai mintk abszolutizlsnak eluta stsa, a N y u g a t " s E u r p a " azonostsa az e g y e t e m e s s g " k p z e t v e l s a fggetlen, n l l i r o d a l m i f e j l d s i g e n l s e . M i n t ltjuk, itt a n e m z e t i sajtos s g o k vltozatlan, m o n d h a t n i : i n v a r i n s e l m l e t e b u k k a n f l jra. 7. E z e k n e k az i r n y u l s o k n a k az e g y t t e s e a brlat, az i r o d a l o m t r t n e t s az i r o d a l o m e l m l e t t j k o z d s b a n f e j e z d i k ki tisztn, ez tkrzi s irnytja a n e m z e t i " reaglst. A z i r o d a l o m n t u d a t h o z s g y n e m z e t i t u d a t h o z a kritika m u n k j a r v n jut, a m e l y n e k p r o g r a m j a m i n d r e n d s z e r e s e b b e n f o g l a l j a ssze az i r o d a l o m j szndkait. Jelen e s e t b e n az i r o d a l o m n e m z e t i tudata sajtosan n e m z e t i c l , m d s z e r s l t s z g i r o d a l o m b r l a t o t , -trtnetet s -eszttikt h o z ltre. A h i s t o r i z m u s a k r i t i k b a n p p e n a n e m z e t i v a l s g f l i s m e r s n e k t e r m k e , e n n e k sajtos k i f e j e z s e e l n y b e n rszesl az a l a p v e t m v s z i e l j r s o k a z o n o s s g n a k e g y e t e m e s i g n y retorikai h a n g s l y o z s v a l s z e m b e n . A kriti k b a n u g y a n o l y a n i g n y e s s g g e l j e l e n i k m e g az eredetisg, az n l l m d s z e r s alkots szksge, s z e m b e n az t v t e l n e m thasontott, n e m a l k a l m a z o t t , n e m z e tietlen r a m l a t a i v a l . A z j n e m z e t i kritika p l d u l K u b b a n a n e m z e t i i r o d a l m a k k o n k r t k r l m n y e i b l i n d u l ki, s o d a tr vissza, s z m o t v e t a s p a n y o l - a m e r i k a i i r o d a l m a k j e l l e g z e t e s s g e i v e l . V g l is kerlni kell az i r o d a l m i e l m l e t e k e n bloc behozatalt, s arra k e l l g o n d o l n i , h o g y v g s s o r o n m i n d e n i r o d a l o m e l m l e t v a l a m e l y i k i r o d a l o m e l m l e t e . E g y e t l e n m i n t n a k kikiltott, h r n e v e s i r o d a l o m f l d o l g o z s n a k , tapasztalatainak, l t a l n o s t s n a k a t e r m k e a h t t r b e n meghzd gyarmatost hatalom rnykban. Ennek a gondjainkhoz annyira Para una teoria de la literatura hispanoamericana (A spanyol-amerikai irodalom e l m l e t e fel. H a v a n n a , 1975) c m k n y v b e n tallhatjuk m e g . E z e k n e k a r e a l i t s o k n a k az e l i s m e r s e n e m a k a d l y o z h a t j a m e g az r e m m o l d a l n a k m e g v i l g t s t . A z i r o d a l o m b a n a n e m z e t i s az e g y e t e m e s v i s z o -

sik

n y a dialektikus, ezrt m i n d e n f l o l d h a t a t l a n ellentt ki v a n zrva, s g y a z i r o d a l o m e g y e t e m e s k o m p o n e n s e m i n d e n t t e g y f o r m a e r v e l s j o g o s u l t s g g a l n y i l vnul meg. Egyszeren szlva: minden (nemzeti) irodalom kzvetve v a g y kzvet lenl rszt v e s z a z e g y e t e m e s s g k l n f l e f o r m i b a n . E z e k k i e m e l s e n e m jelenti a n e m z e t i i r o d a l m a k e l v n e k tagadst, s e m a k o z m o p o l i t i z m u s " dicsrett, csak trgyilagos, marxista szellemben nhny szembeszk tny k i d o m b o r tst. 1. E g y e t l e n i r o d a l o m s e m j e l e n i k m e g elszigetelten, a u t a r k i b a n , b e f a l a z v a . Minden irodalmat, vltoz mrtkben ugyan, de tjrnak a nemzetkzi irnyzatok s r a m l a t o k . E g y e t l e n i r o d a l o m s e m m u t a t k o z h a t e l z r k z n a k , hiszen m i n d e n e l m l e t i ellenlls m e l l e t t is a d o l o g g y a k o r l a t i l a g lehetetlen. A z i r o d a l m a k k z t t k a p c s o l a t o k , k z e l e d s e k v a n n a k , g y ht e g y i k e t s e m lehet elszigetelten v i z s g l n i . Egyetlen irodalom sem jelenik m e g elklnlten a vilgirodalom sszessgben. A b e g u b z s , a t r t n e l e m b l v a l k i l p s centrifuglis m o z g s a p r o v i n c i a l i z m u s b a taszt. E r r e a lthatr b e c s u k d s a , az e l m e s z e s e d s , m a j d a s z e l l e m i h a l l k v e t kezik. 2. M e r t az igazsg az, h o g y m i n d e n n e m z e t i i r o d a l o m sajt b e n s (etnikai, n y e l v i , lelki, vilgnzeti stb.) t n y e z i s a t r t n e l e m s o r n e l s z e n v e d e t t b e f o l y s o k sszhatsnak t e r m k e . N o h a a s z e r v e s f e j l d s az e l s d l e g e s , a l a p vet hatok, s a behatsok csak msodlagosak, a befolysok meglte mindig s z e m b e t l , letagadhatatlan. E z e n a c s a t o r n n " j u t b e a v i l g i r o d a l o m a n e m zeti i r o d a l o m b a , s ott t e r m k e n y v a g y r o m b o l hatst fejt ki. T e r m k e n y hats n a k azt n e v e z z k , a m i t az i d e g e n i r o d a l m a k b l g y v e t t e k t, h o g y a z a l k o t m d o n b o n t a k o z t a t t a ki a n e m z e t i i r o d a l o m b i z o n y o s lehetsgeit, s a z o k adott i d s z a k b a n s z k s g s z e r s g e k k v l h a t t a k . R o m b o l a k v i s z o n t az utnzst, pastiche-t, epigonsgot, res formkat, k l s l e g e s divatot, t a r t a l m a t l a n s g o t , hitelt e l e n s g e t o k o z k l h o n i hatsok. l t a l n o s s g a e l l e n r e e g y e t e m e s r v n y az, a m i t G o e t h e m o n d o t t E c k e r m a n n - n a k : c s a k azt v e g y k t, ami j , s a m i illik hozznk." 3. s z r e v e h e t e n , az i r o d a l m i b e f o l y s o k n e m e g y i r n y a k . A h o g y azt s o k s z o r e l m o n d j k , m i n d e n i r o d a l o m a d s k a p , f l f e d e z s f l f e d e z i k , hasznost s hasznostjk. A n e m z e t i i r o d a l m a k m i n d e n k o r s z e m b e s l s , s s z e o l v a d s , r t k t a ds, k l c s n s m e g i s m e r s s b e f o l y s v l t o z sznezet s intenzits v i s z o n y a i b a n l l o t t a k e g y m s s a l . A t a n u l m n y o k s az utazsok, i d e g e n n y e l v o l v a s m n y o k s f o r d t s o k , t a l l k o z s o k s l e v l v l t s o k , n e m z e t k z i t a l l k o z k , k t e t l e n v o n z a l m a k s s z e l l e m i r o k o n s g o k j t k a a k l c s n h a t s m i n d m e g a n n y i a l k a l m a . A W e l t literatur, G o e t h e s a X V I I I . szzad s z e l l e m b e n , n e m is j e l e n t e g y e b e t . A z i r o d a l m a k k l n f l e szinteken t a l l k o z n a k , m k d n e k egytt, s n e m i s m e r e t e s o l y a n i r o d a l o m , a m e l y a t b b i e k t l s e m m i t n e k l c s n z t t v o l n a . Ezzel k a p c s o l a t b a n h i v a t o t t a n f e j e z t e ki a r o m n l l s p o n t o t G e o r g e M a c o v e s c u Universalizarea culturii i caracterul ei naional ( A k u l t r a e g y e t e m e s t s e s n e m z e t i j e l l e g e . Rom nia literar, 1971. 39.) c m c i k k b e n . 4. Ezt a f o g a l m a t p o n t o s t a n i k e l l e n e . A z e g y e t e m e s t s t b b szinten, k e r e t b e n s m r e t b e n zajlik. V a n klterjes s b e l t e r j e s e g y e t e m e s t s , m e n n y i s g i s m i n sgi, trbeli s szubsztancilis. A klterjes, m e n n y i s g i , trbeli e g y e t e m e s s g h e z tar tozik a nemzeti irodalmakat kzvetlenl befolysol nemzetkzi irodalmi viszony l a t o k sszessge, az a n y a g i i r o d a l m i c s e r k sszessge, a f o r d t s o k , r i n t k e z s e k , a v a l a m e l y o r s z g i r o d a l m i t e r m e l s r e h a t k l s " t n y e z k egyttese. D e e z e k m e l l e t t s n h a e l l e n k r e m e g j e l e n n e k a belterjes, szubsztancilis, m i n s g i egyetemessgi tnyezk, amelyek nem anyagiak, hanem gyszlvn eszmeiek", j o b b a n m o n d v a e l m l e t i e k " . A n e m z e t i i r o d a l o m n e m c s a k az e g y n t e t t m e g i s m e r s s alkots r v n hatol az e g y e t e m e s s g b e , h a n e m a c s o p o r t o s i n t e g r c i s r s z v t e l ltal is. E l g itt c s a k a n e m z e t k z i i r o d a l m i stlusok s r a m l a t o k ltezst e m l teni, a h o l m i n d e g y i k i r o d a l o m c s a k e g y n e m z e t k z i j e l e n s g n e m z e t i vltozatait d o l g o z z a ki. A k l a s s z i c i z m u s , a b a r o k k , a r o m a n t i k a , az a v a n t g a r d e t b b m i n t n y i l v n v a l n e m z e t i sajtossgokkal r e n d e l k e z i k . V a n n a k francia, n m e t , a n g o l , o r o s z klasszicistk s r o m a n t i k u s o k , a g e n u s p r o x i m u m sszekti, a differentia s p e c i f i c a elvlasztja ket. A sajtos i r o d a l m i t e l j e s t m n y e k a r e m e k m v e k r v n e g y e t e m e s szintet r n e k el, s s s z e s s g k b l ll el a r e m e k m v e k e g y s z e r r e n e m z e t e k alatti s fltti e g y e t e m e s i r o d a l m i v i l g a . Fltehet a k r d s , h o g y az e g y e t e m e s t s k o n c e p c i j a , m d s z e r e i s g y a k o r lata n e m vezet-e elnemzetietlentshez. M i n d e n k p p e n cskkenteni fogja azoknak a z i r o d a l m a k n a k s a l k o t s o k n a k a fontossgt, a m e l y e k e g y v a g y m s o k b l c s a k n e m z e t i e k , azaz n e m v e s z n e k rszt az r t k e k k r f o r g s b a n , elszigeteltsgben

s e n y v e d n e k . A z igazsg az, h o g y a n e m z e t i s a j t o s s g o k soha n e m t n n e k el. F e j l d n e k , v l t o z n a k , t a l a k u l n a k , g a z d a g o d n a k , t s z n e z d n e k , d e n e m h a l h a t n a k el, m e r t a l t szerves, a l a p v e t , a u t e n t i k u s v a l s g t j e l e n t i k . A r r l n e m is b e s z l v e , a m i igazi i r o d a l m i l l a n d , h o g y m i n d e n integrlt, b e o l v a s z t o t t jts n a c i o n a l i z l t h a g y o m n n y v l i k . G a r a b e t I b r i l e a n u azt m o n d t a , h o g y a n e m z e t k z i k l c s n s fggs s szolidarits m i a t t a n e m z e t i s a j t o s s g o k k i r i t k u l n a k . . . A m i v a l b a n kiritkul", a z c s a k a kls m o n d j u k e g z o t i k u s " , f o l k l o r i s z t i k u s " o l d a l , h o g y az erltetett, l s g o s f o r m k r l n e is s z l j u n k . M e r t a h o g y v a n h a m i s jts, h a m i s k o r s z e r s g , h a m i s i l l e s z k e d s az e g y e t e m e s h e z , g y v a n h a m i s , d e k o r a t v , szinttlen, r e n d e l s r e kszlt sajtossg is. Ez p e r s z e eltnik. D e e b b e n , a k r a h a m i s j t s o k e l t n s b e n a v a l d i m o d e r n t e l j e s t m n y e k lttn, s e m m i k e l l e metlent, s z o m o r t n e m ltunk. A c s i n l m n y n a k n y o m a v s z , az a l k o t s m a r a d . A z a v a n t g a r d e m o z g a l m a k esete k l n s v i l g o s s g g a l p l d z z a az itt tr g y a l t n e m z e t i s e g y e t e m e s t n y e z k sszefggst. E z e k p e r s z e n e m z e t k z i i r o d a l m i j e l e n s g e k (a s z i m b o l i z m u s utni l e g t f o g b b a k ) , d e n e m z e t i e r e d e t k , i n d o k a i k s m d o s u l a t a i k is v a n n a k . M e g s z m l l h a t a t l a n u g y a n a z a v a n t g a r d e k p v i s e l i n e k internacionalista hitvallsa. A m a r x i s t a b e l l t o t t s g a k n e m f e l e j t i k el az a v a n t g a r d e a l t m a s z t s r a f l i d z n i a Kommunista Kiltvny i s m e r t h e l y t az e g y e t e m e s i r o d a l o m " k i a l a k u l s r l a n e m z e t i e l z r k z s m e g s z n s e s a k l n fle n e m z e t e k intellektulis t e r m e l s n e k k z t u l a j d o n a k o r b a n . Ezt teszi p l d u l K a r e l T e i g e is, a c s e h p o e t i s t a i r n y z a t atyja. A teljes e g y e n l s t s , u n i f o r m i z l s e szakaszig az a v a n t g a r d e r a m l a t o k n e m z e t i d i m e n z i k b a n m o z o g n a k , a n e m z e t i i r o d a l o m h o z t a r t o z n a k tartjk m a g u k a t , a b b a n sajtos s z e r e p e t jtszanak, e l d k r e h i v a t k o z n a k P e r s z e msfajta m a g a t a r t s is a k a d . D e e l g ritkn e m e l i k ki azt, h o g y az a v a n t g a r d e a n e m z e t i e g y e t e m e s e l l e n t t v a l s g o s m r t a n i h e l y e , tpusa, c s o m p o n t j a , m i n d k t i r n y b a n v g z e t t h e v e s k i l e n g s e k k e l . K o z m o p o l i t a , m a j d n e m haztlan k o r s z a k a utn A p o l l i n a i r e a L'Esprit nouveau et les potes-ben ( A z j s z e l l e m s a k l t k , 1918) a r r a a k v e t k e z t e t s r e jut, h o g y a m v s z e t n e k mgis van hazja", s hogy az j, univerzlis szellem n e m k e v s b a francia n e m z e t e g y n i s lrai n k i f e j e z s e " . M e g f i g y e l h e t , h o g y az a v a n t g a r d e n a c i o nalizlsa i n k b b a k i s e b b , p e r e m i r o d a l m a k e s e t b e n k v e t k e z i k b e , a h o l szen v e d n e k E u r p a n y o m a s z t slytl. Jellegzetes a p o r t u g l futurizmus esete, a h o l A l m a d a Futurista ultimtum a 20. szzad portugl nemzedkeihez, A l v a r o de Cam p o s (Pessoa) Ultimtum c m m e l hazafias, fiatalos, h b o r p r t i s m l y s g e s e n E u r p a - e l l e n e s s z e l l e m b e n r. A r g e n t n b a n a Martin Fierro c m l a p k i l t v n y a (1924) hisz A m e r i k a s z e l l e m i j d o n s g a i n a k f o n t o s s g b a n , a k l d k z s i n r e l nyisszantsban, o l l v a l " . A c l e l m l y t e n i s m s s z e l l e m i t e r l e t e k r e is k i terjeszteni R u b n D a r i o n y e l v i f g g e t l e n s g i harct". A v a n t g a r d e k r k b e n k i n y i l vntjk, h o g y l t e z i k a r g e n t n a i r z k e n y s g s szjrs". B r a z l i b a n a z a v a n t g a r d e e g s z i n d i g e n i s t a (bennszlttprti), indianista, n a t i v i s t a r a m l a t o t r o b b a n t ki, a m e l y s z e m b e f o r d u l az e u r p a i i r o d a l m a k b e h o z a t a l v a l , a z e l n e m z e t i e t l e n e dssel. N l u n k itthon, a r o m n a v a n t g a r d e - b a n is f i g y e l h e t n k m e g i l y e s m i t . A z a v a n t g a r d e , a r o m n is, a tiszta s f o r r s o k a t keresi, a kltszetet, a k e z d e t e k nosztalgijt, s e z t e r m s z e t s z e r l e g terelte a f o l k l r h o z , h a s o n l a n a n y u g a t i m v s z e t r e g e n e r l s h o z az egzotika, a p r i m i t v m v s z e t s a n g e r s z o b r s z a t r v n , hla G a u g u i n n e k s trsainak. M i n d e z k z i s m e r t . D e h a d d e m l t s k m e g a romn avantgarde gondoskodst a romnsg nemzetkzi rvnyeslsrl sze r e t n m e z t alhzni. B r n c u i tiszteletre k l n s z m o t a d o t t ki a Contimporanul 1924-ben, e l s z r tette ezt r o m n f o l y i r a t . M i e l t t E u g n e I o n e s c o P r i z s b a n U r m u z t m i n t a s z r r e a l i z m u s elfutrt m u t a t t a v o l n a b e , tefan R o l l m r m i n t r o m n J a r r y " - r l b e s z l r l a , a v i l g szmtgatsait m e r s z e n f l b o r t , k e s e b b e n s z l e l d " - n e k n e v e z i . A z a ttel, h o g y a t a g a d h a t a t l a n u l n e m z e t k z i t r e k v s r o m n a v a n t g a r d e e l s z a k a d t v o l n a az o r s z g m l y s e l e v e n v a l s g t l , igazolhatatlan. A szvegek cfoljk. Ezeknek a prhuzamos jelensgeknek a szmbavtele kzlk nmelyek a lezrs, m s o k a n y i t s i r n y b a n h a t n a k k t p r h u z a m o s k i z r l a g o s s g s eltlet eltvoltshoz vezet, e g y i k a szkkebl univerzalizmus", a msik a s z k k e b l n a c i o n a l i z m u s " , a f l p u f f a d t t r e l m e t l e n s g alakzatai. T a m s G s p r M i k l s fordtsa
E g y h o s s z a b b t a n u l m n y rvidtett s z v e g e .

GERGELY

ISTVN

PLAKETTJEI

(A

K O R U N K

GALRIA

A N Y A G B L )

JAKOB BRONOWSKI

Az alkot kpzelet
N e m j a d i l e m m a , m e l l y e l a h u s z a d i k s z z a d b a b e i d t l e n k e d t n k . A t u d o m n y m i n d i g is k t a r c s g v a l adta f l a l e c k t : j r a s rosszra e g y k n t hajlott. F l e l m n k s a l v e t e t t s g n k a c i v i l i z c i v a l e g y i d s . A k i s z e r s z m o t kszt, a n n a k l s z e r s z m a i i s v a n n a k . C s a k az l d k l s m r e t e i v l t o z t a k . N a g y o b b a p u s z tts s n a g y o b b a m s i k e m b e r i r n t rzett k z n y . s l e l k i i s m e r e t n k b o s z szja k n z b b . A c i v i l i z c i n m a g v a l k e r l t s z e m b e . A m g b o m b z a t l a n N a g a s z a k i ipari n y o m o r t a n y i t u g y a n a z a c i v i l i z c i t e r m e l t e , m e l y aztn e g y e t l e n g o m b n y o m s sal p o r r s h a m u v tudta getni a v r o s v a l a m e n n y i n y o m o r n e g y e d t . A n y o m o r b a s r o m o k b a l t z t t c i v i l i z c i v d e k e z s l k z h e l y e k e t d a d o g . P e r s z e , a c i v i l i z c i b r m e l y tagja k n n y e n k i b j h a t a f e l e l s s g all azzal, h o g y t a t b b i e k h a g y t k c s e r b e n . A f i z i k u s o k s m r n k k az o k a i m i n d e n n e k m o n d j k az e m b e r i s g g e l e g y t t r z k , a l e g m e g v e s z e k e d e t t e b b b r o k r a t a s e m tud a t o m b o m b t v a g y i p a r t ellltani. S p r j n c s a k m i n d e n k i a sajt p o r tja eltt g y a m s i k fl. M i t tettek a g r g b l c s e k v a g y a b a r l a n g f e s t s z e t k o r a i f e l f e d e z i azrt a t r s a d a l o m r t , m e l y n e m a c s e l e k v k t v e d s e i t l , h a n e m s o k k a l i n k b b a b e - n e m - a v a t k o z k ttlensgtl s z e n v e d ? S h e l l e y k l t s z e t b e n a t u d o m n y m g m o d e r n P r o m t h e u s z k n t l m o d j a az sz p a r a d i c s o m b a a v i l g o t . E z p p o l y a n tlegyszersts, m i n t l i d r c n y o m s k n t lni t m i n d a z t , a m i azta trtnt. l o m v a g y l i d r c n y o m s , g y kell v e n n n k , a h o g y v a n l m n y e i n k b e r s g r e k r h o z t a t n a k . O l y a n v i l g b a n lnk, a m e l y m i n d e n z b e n s s z e f o n d o t t a t u d o m n n y a l . V i l g u n k v a l s g o s s teljes e g s z . N e m c s o n k t h a t j u k m e g azzal, h o g y e g y i k v a g y m s i k o l d a l t f o g a d j u k el igaznak. A z n c s a l s o l y a n j t s z m a , m e l y n e k i g e n n a g y a ttje: l e t n k e m b e r i tar t a l m t v e s z t h e t j k e l v e l e . A t u d o m n y e l l e n e s s g h v e i trft z h e t n e k a t u d o m n y b l , a tzzel jtszani a z o n b a n n e m t r f a d o l o g . A t u d o m n y i d e g e n s s z e m f n y v e s z t v i l g a ez az a m k o n y , a m e l y o l y b u j n t e n y s z i k a k p r e g n y e k b e n . N i n c s s z g y e n l e t e s e b b s f e n y e g e t b b d o g m a , m i n t az, h o g y a t r s a d a l m i d n tsek f e l e l s s g e n h n y a m g i v a l m a n i p u l l t u d s r a h r t h a t . E z is l o m , m g h o z z H . G. W e l l s g y e r m e k i e n e g y g y l m a , m e l y b e n m a g a s s e l e g n s m r n k k i n t z i k az e m b e r i s g sorst, g y h o g y az e m b e r i s g n e k n e m m a r a d m s d o l g a , m i n t b o l d o g n a k lenni. E p a r a d i c s o m i e l k p z e l s a t u d o m n y r l t u l a j d o n k p p e n rabszolgasors. Ostor csrdt a nyakunkba, valahnyszor abban a h u manista" t v h i t b e n r i n g a t j u k m a g u n k a t , h o g y s e m m i k z n k a t u d o m n y h o z . M e r t mai vilgunknak a t u d o m n y a blcsje s a koporsja. A tudomny s az emberi rtkek c m k n y v e m t m j a t e h t n e m tri a szk l a b o r a t r i u m i kereteket. B e n n e a t u d o m n y e l l e n e s s g eltleteit s z e r e t n m l e r o m b o l n i . A z t is, a m e l y az e m b e r i s g p r t j n l l k n b e c s m r l s z l a m a i b l t p l l k o z i k , s azt is, a m e l y a t u d s o k k o r l t o l t n s z e m l l e t b l . H a v a l a k i sajt m v t s e m kpes helyesen megtlni, hogyan kzeledhetne megrtssel ahhoz, amit m s o k c s i n l n a k ? A t u d o m n y m v s z e t irnti k z n y e s a t u d o m n y n m a g a irnti k z n y e u g y a n a n n a k az r e m n e k k t o l d a l a . A t u d o m n y n a k n i n c s m s m e n t s g e , m i n t az, h o g y n e m e g s z e n haszontalan. A kltszet, a z e n e , a festszet p e r s z e i l y e n a l a p o n realitst s r t e l m t veszti, p e d i g az a l k o t k p z e l e t p p g y otthon rzi m a g t a t u d o m n y b a n , m i n t a m v s z e t b e n . K r d s , h o g y m i t is r t n k t u d o m n y o n ? M e g e n g e d h e t j k m a g u n k n a k azt a fnyzst, h o g y a k z n a p i felfogst k v e t v e m e g t a g a d j u k a t u d o m n y e l n e v e z s t m i n d a t t l , a m i e l v o n t spe kulci, amit egyelre m g n e m tudunk a mindennapi gyakorlatban alkalmazni? g y g o n d o l o m , s e m m i esetre s e m . A t u d o m n y a m a g a v a l s g b a n e g y s z e r r e e l m l e t s a l k a l m a z s . K z e l e b b r l t u d s u n k o l y m d o n v a l m e g s z e r v e z s e , h o g y m i n l j o b b a n k i a k n z z u k a t e r m s z e t r e j t e t t tartalkait. T u d s s felhasznls k z t n i n c s t e h t l e s h a t r v o n a l . A tiszta s az a l k a l m a z o t t t u d o m n y k z r e n d szerint u g y a n a z o k t e s z n e k cezrt, a k i k a m v s z e t e t puszta f i k c i n a k tartjk. k azok, a k i k t o n - t f l e n a h a s z n o s " s z v a l d o b l z n a k o l y k z n s g e s gesztussal, m i n t h a e z a sz m i n d s s z e a n y a g c s e r n k v g e r e d m n y r e utalna. N i n c s s z a b v n y arra, h o l k e z d d i k s h o l v g z d i k a z e l m l e t tltetse a g y a k o r l a t b a . N e m vits, a t u d o m n y c s a k g y t o b z d i k h a s z n o s f e l f e d e z s e k b e n . A z elmlet embert gyakran kornak leggyakorlatibb krdsei foglalkoztatjk Newton

is n y i l v n a z r t f o g l a l k o z o t t csillagszattal, m e r t a k k o r ez v o l t a k o r t r s a k n a p i g o n d j a . N a g y o n is g y a k o r l a t i krds volt szmukra a csillagokhoz igazod tengeri n a v i g c i . T e g y k h o z z a c s f o n d r o s s g k e d v r t , l e g t b b e t mgis a horoszkpkszts napi gondja lendtett a csillagok tudomnyn (lsd K e p l e r t ) . F a r a d a y v i s z o n t e g y letet l d o z o t t arra, h o g y a z e l e k t r o m o s s g o t a m g n e s seggel s s z e k s s e , m e r t e z v o l t k o r n a k n a g y p r o b l m j a . A k k o r is, m i n t m a , az j e n e r g i a f o r r s o k felkutatsa v o l t n a p i r e n d e n . A k i b e r n e t i k a g y o r s f e j l d s e is azzal m a g y a r z h a t , h o g y o l y a n i d k e t k e z d n k lni, a m i k o r a k o m m u n i k c i s z a b l y o z s a lesz e g y i k l e g f b b e r f o r r s u n k . E f e l f e d e z s e k m i n d t r s a d a l m i s z k s g l e t h e z k t d n e k , teht k t s g k v l h a s z n o s a k . A f e l f e d e z s z e l l e m a z o n b a n n e m a h a s z n o s s g szikritl f o g tzet, N e w t o n n a k , F a r a d a y n a k v a g y N o r b e r t W i e n e r n e k n e m v o l t i d e j e arra, h o g y t a l l m n y a i k s z a b a d a l m a z t a t s r t tle kedjenek. A t u d s s z e l l e m i m u n k j b a n n e m c s a k a k o r s z a v r a hallgat, h a n e m s z e m l y e s m o t i v c i k r a is. E tekintetben a t u d s p p e n o l y a n , m i n t a t b b i h a l a n d . A k o r szksgletei c s a k a t u d o m n y o s e l r e h a l a d s l t a l n o s kereteit s z a b j k m e g . D e a t u d s m i n t e g y n n e m a k o r i g n y b e n lel l v e z e t r e s k a l a n d r a , t n e m a k o r s z a v a serkenti m a g n y o s , j s z a k b a n y l m u n k r a . A t u d s u g y a n o l y a n s z e m l y e s e n r d e k e l t sajt m v b e n , m i n t a k l t . A n y e l v i j t s o k is a k o m m u n i k c i g y a k o r l a t t s z o l g l j k , d e n i n c s o l y a n klt, aki m i k z b e n a n y e l v a n y a gn d o l g o z i k , n e m e r l n e el a n y e l v l v e z e t b e n . N i n c s o l y a n t u d s , aki m i k z b e n a t u d o m n y s z i m b o l i k u s f o g a l m a i n d o l g o z i k , n e k a p n a k e d v e t sajt m v e t u d o m n y o s feltrshoz. M r p e d i g e b b e n r e j l i k az a l k o t s titka. A z nfeltrs k p e s s g e s l v e z e t e e g y a r n t n l k l z h e t e t l e n az e l m l e t i t u d s s a g y a k o r l a t i m r n k szmra. A k i e n n e k n i n c s t u d a t b a n , az sszetveszti a p r a k t i k u s a t a banlissal. V a n j r t e l e m b e n v e t t r u t i n m u n k a is, ez tlti ki mindannyiunk mindennapjait, az elmleti tudst ppgy, mint a gyakorlati m r n k t , a z r t p p g y , m i n t a t e h e r a u t s o f r t v a g y a tisztviselt. A rutin m u n k a tartja m o z g s b a n a v i l g o t , d e a r u t i n m u n k a ettl m g n e m l e s z a gyakorlati e m b e r m o n o p l i u m a . A gyakorlat embernek n e m ktelez beleragadnia a r u t i n b a . H a ki a k a r trni a m e g s z o k s b l , u g y a n g y fel k e l l r a g y o g t a t n i a s le kell l e p l e z n i e sajt eszkzeit, m i n t a k l t n e k a szavakat. E g y t u r b i n a t e r v e z j e s e m l e h e t k e v s b e r e d e t i s k e v s b a l k o t s z e l l e m , m i n t e g y j v i l g r e n d mrnke. Ezrt v a n az, h o g y a p r a k t i k u s t a l l m n y o k n e m m i n d p r a k t i k u s e m b e r e k n e v h e z f z d n e k . K i tallta fel a t e l e v z i t ? M i r t n e m o n d h a t n k tiszta l e l k i ismerettel, h o g y az e l e k t r o m g n e s e s h u l l m o k ltezst e l r e lt M a x w e l l , v a g y a z a l k a l m a z s u k b a n j e l e s k e d H e r t z v a g y az e l e k t r o n t f e l f e d e z T h o m s o n ? E z m i t s e m v o n le a t e l e v z i s k s z l k e t m e g s z e r k e s z t m r n k k i n v e n c i j b l . D e m i r t ne s z o l g l t a s s u n k v g r e i g a z s g o t m i n d e n a l k o t s z e l l e m n e k , a k i n e k e d d i g sajnlatos m d o n n e m s o k f n y j u t o t t a t e l e v z i r a g y o g s b l ? A z e m b e r n e m azzal k e r e k e d i k a v i l g m i n d e n s g f l , h o g y e r s z a k o t k v e t e l rajta, h a n e m azzal, h o g y k i i s m e r i m a g t b e n n e . N e m v l e t l e n , h o g y a t u d o m n y napja akkor jtt fel, a m i k o r a mgi l e l d o z o t t . A t u d o m n y az u n i verzum bvlsben n e m bzza magt varzslatokra. Az univerzum meg n y e r s n e k n e m az a f o r t l y a , m i n t azt a k z p k o r m g u s a i s alkimisti g o n d o l tk, h o g y f e l r g j u k a t r v n y e i t , h a n e m h o g y m e g s z e l d t j k , c l j a i n k s z o l g l a t b a lltjuk ket. A termszet nem tri, hogy zsarnokoskodjunk fltte. Elgedjnk m e g annyi hatalommal, amennyit rejtlyeinek megfejtsbl kicsikar h a t u n k . A g r g m o n d a szerint O r p h e u s z lantjtka o l y l e n y g z v o l t , h o g y m g a v a d l l a t o k a t is k p e s v o l t v e l e m e g s z e l d t e n i . O r p h e u s z a z o n b a n ezt a tehetsgt n e m azrt vitte t k l y r e , h o g y b e l l h a s s o n o r o s z l n s z e l d t n e k . M i f l e i n t u c i v a l p r b l j a a t u d s kifrkszni a v i l g m i n d e n s g e t ? T a l n a l k o t k p z e l e t v e l ? Ez s o k a k f l e g i r o d a l m r o k s z m r a e g y e n e s e n n e v e t s g e s n e k tnik. A t u d o m n y g y m o n d a t n y e k k o l l e k c i j a , s ha e z i g a z , a t u d s n a k a t n y e k e n k v l n i n c s m s f r k s z n i v a l j a . A laikus t e h t a s z a k b a r b r o k e g y s z r k e p l d n y t ltja a t u d s b a n , aki r e g g e l e n k n t kill a v i l g e g y e t e m b e o l y s e m l e g e s e n , m i n t v a l a m i f n y r z k e n y l e m e z e x p o n l s eltt. Miutn automatikusan rgztette a k p e t , a s t t k a m r a v a g y a laboratrium e l h v a s z t a l n p i l l a n a t o k alatt m e g j e l e n i k c s u p a n a g y b e t k k e l s z e d v e az j v i l g e g y e n l e t . A k i v a l a h a is o l v a s t a B a l z a c o t , n e m d l b e a n n a k az ri p r o g r a m n a k , m e l y szerint az r n e m t r e k e d h e t t b b r e , m i n t a t n y e k rgztsre. F n y k p e z g p v a g y o k " rta C h r i s t o p h e r I s h e r w o o d , d e ezt a k i j e l e n t s t n e v e g y k s z szerint. A t n y g y j t g e t t u d s k p e c s a k a z o k a t tarthatja f o g v a , a k i k s o h a s e m

f o g l a l k o z t a k t u d o m n y t r t n e t t e l . K o p e r n i k u s z azt lltotta hres k n y v b e n ( m e l y n e k 1543-as m e g j e l e n s t l s z m t j u k a t u d o m n y o s f o r r a d a l o m k e z d e t t ) , h o g y a F l d f o r o g a N a p k r l . M i k o r l l t ki s f n y k p e z t e l e e z t m i n t t n y t K o p e r n i k u s z ? M i f l e termszeti t n e m n y s u g a l m a z t a n e k i ezt a v a k m e r t l e t e t ? s m i f l e s z n a l m a s o k f e j t s r e v a n szksg a h h o z , h o g y az a l k o t s z e l l e m e m e szikrjt a t n y e k s e m l e g e s r g z t s n e k c s f o l j u k ? A k i g y o k o s k o d i k , s r a d s u l t u d s n a k tartja magt, a n n a k a n n y i e s l y e sincs a t u d o m n y b a n , m i n t e g y k z n sges e l e k t r o n i k u s a g y n a k . Kopernikusz azonban n e m tudott ilyen fldhzragadt m d o n gondolkozni. azt k r d e z t e : v a j o n n e m t n n e - e k e v s b k a o t i k u s n a k a b o l y g k p l y j a , h a n e m a F l d r l , h a n e m a N a p r l n z n n k k e t . A h h o z , h o g y e r r e r j j j n , n e m kellett b o n y o l u l t s z m t s o k a t v g e z n i e . Elg v o l t a k p z e l e t m e r s z n e k i r u g a s z k o d s a , s a z e m b e r a F l d t l s p e k u l a t v t o n e l t v o l o d v a m r i s a N a p k e l l s k z e p b l nzett vissza a v i l g r a . A F l d a N a p b l keletkezett rta K o p e r n i k u s z . A N a p u r a l k o d i k a c s i l l a g o k n p e s csaldjn." s e z a k o p e r n i k u s z i l t o m s i s m e r s valahonnan: a Nap-karikban e g y frfi ll szttrt k a r o k k a l . L e h e t , h o g y e z u g y a n a z a szttrt k a r ifj, a k i r l L e o n a r d o d a V i n c i az a r n y o s e m b e r i test k n o n j t mintzta, s a m e l y ott lthat m a j d n e m minden renesznsz fest knongyjtemnyben. A c s i l l a g j s K e p l e r k p z e l e t e is l e g a l b b i l y e n szokatlan a n a l g i k k a l d o b lzott. A b o l y g k s e b e s s g t p l d u l zenei h a n g k z k k e l m r t e " . P l y j u k a t az t s z a b l y o s m r t a n i i d o m m a l (tetrader, k o c k a , o k t a d e r , d o d e k a d e r , i k o z a d e r ) p r b l t a lerni. E z e n m a m r c s a k m o s o l y g u n k (ha e g y l t a l n e s z n k b e j u t ) , d e v e g y k szre, h o g y a l e g k p t e l e n e b b h a s o n l s g is a l k o t k p z e l e t n k u g r d e s z k j a A m i k o r K e p l e r a rejtett a n a l g i k m i s z t i k j b a n a h e l y e s t r v n y r e is rhibzott, e b b e n n e m a statisztikai v a l s z n s g e t , h a n e m a t e r m s z e t e g y s g t n n e p e l t e . A b o l y g k m o z g s t a s z f r k z e n j h e z hasonltani m a m r e r s z a k o l t n a k tnik. D e v a j o n n e m h a j m e r e s z t b b a n a l g i a - e B o h r s R u t h e r f o r d m e t a f o r j a , a k i k az atomszerkezetet a naprendszer mintjra kpzeltk el? N i n c s o l y a n t u d o m n y o s e l m l e t , a m e l y puszta t n y e k e t tzne g o m b o s t r e . A z e l m l e t n e m g y igaz v a g y h a m i s , a h o g y e g y t n y t i g a z n a k v a g y h a m i s n a k tekintnk. Igaz volt-e a dmokritoszi atomelmlet? Igaz volt, mondhatjuk, de csak a k k o r , ha a g r g m a t e r i a l i s t k a n y a g f o g a l m t s s z e t v e s z t j k a m i n k k e l . J o h n D a l t o n 1808-ban u g y a n i s jra az a t o m r a h i v a t k o z v a n e m a g r g k a t o m e l m l e t t m e l e g t e t t e fel, c s a k a z a t o m s z e m l l e t e s k p t k l c s n z t e t l k A f o g a l o m Daltonnl legalbb olyan homlyos, ha n e m p p o l y hamis, mint grg eldeinl A t o m e l m l e t v e l m g i s m o d e r n a n y a g s z e m l l e t n k e t a l a p o z t a m e g azzal, h o g y az a t o m o k a t ezttal a v e g y t a n b a sikerlt b e c s e m p s z n i e . E g y c s k a e l m l e t o l v a d t itt ssze a friss t n y e k k e l , h o g y v a l a m i o l y a t l m o d j o n , a m i m g n e m v o l t : e g y o l y a n e g y s g e s szemlletet, m e l y b e n az a n y a g k l n b z fajtj a t o m o k k o m b i n c i i b l p l fel. F z i a k p z e l e t o l v a s z t t g e l y b e n . N i n c s o l y a n t u d o m n y , a m e l y n e az e g y s g e t o s t r o m o l n m i n d e n rejtett h a s o n l s g b a n . A z e g y s g k e r e s s e g y e t e m e s a r n y o k a t is lthet a b b a n az e l k p z e l s b e n , m e l y az e l e k t r o m g n e s e s s a g r a v i t c i s m e z t ksrli m e g az e g y s g e s trel m l e t b e n k z s n e v e z r e h o z n i . N h a e g y alig s z e m e t s z r h a s o n l s g beltsa is n a g y s z a b s f e l f e d e z s e k h e z v e z e t h e t . Y u k a w a j a p n fizikus 1932-ben m r tudta, hogy a fnyhullm diszkrt anyagi rszecskk mdjra viselkedik. A fotonok l t e z s b l k i i n d u l v a azt a hipotzist lltotta f l , h o g y a m a g o t sszetart n u k l e r i s e r n e k is kell h o g y l e g y e n e k k v a n t u m a i . N e m kell fizikusnak lenni a h h o z , h o g y az e m b e r belssa, m e n n y i r e sntt e z az analgia. Y u k a w a a z o n b a n p i r u l s n l k l kiszmtotta a f e l f e d e z s r e v r j e l e m i r s z e c s k e t m e g t , m a j d v r a k o z lls p o n t r a h e l y e z k e d e t t . Igaza v o l t , r v i d e s e n k i m u t a t t k a m e z o n o k ltezst. A z a n a l g i a b e v l t o t t a a h o z z fztt r e m n y e k e t . A z effajta a n a l g i k teszik l e h e t v , h o g y a t u d s r e n d e t t e r e m t s e n a ter m s z e t j e l e n s g e i b e n . Ez a r e n d a z o n b a n n e m o l y a n l t v n y , a m e l y r e u j j a l m u t o gathatunk. Ezt a r e n d e t n e m lehet l e n c s e v g r e k a p n i . Ezt a r e n d e t fel k e l l tallni, m e g kell alkotni. A m i t o l y a n n a k ltunk, a m i l y e n , az n e m a r e n d , h a n e m a rend hinya. A t u d o m n y p e r s z e tapasztalati v i l g u n k a t r e n d e z i r t e l m e s egssz. D e e h h e z n e m g y f o g h o z z , h o g y m i n d e n lthatt s m r h e t t r e n d r e f l j e g y e z n a p l j b a , a n a p i c s a p a d k m e n n y i s g t l a s p o r t e r e d m n y e k i g , a k o z m i k u s sugrzsi szinttl a M a r s llsig, m e r t az i l y e n j e g y z e t f z e t az i d k v g e z e t i g r i n t e t l e n l f o g p o r o s o d n i . M i n d e n i s k o l s g y e r e k b e t v e tudja a f l d i s g i m e c h a n i k a s s z e k a p c s o l s n a k l e g e n d s trtnett. A 22 v e s N e w t o n e g y szp n a p o n m o h n s t u d s r a s z o m j a s a n nzett az g r e , a m i k o r is e g y a l m a p o t t y a n t l e a kerti a l m a f r l . A h a g y o m n y m g azt is tudni v l i , h o g y j o n a t h n a l m a v o l t . F i g y e l j k m e g , h o g y a n

lvi le a trtnet ponjt a h a g y o m n y . N e w t o n n a k ugyanis a kzhittel ellenttben n e m a z t n t fel, h o g y a F l d t m e g e m a g h o z v o n z z a az almt, a g r a v i t c i t m r e l t t e is i s m e r t k . A m i e s z b e tltt, az e g y f e l t e v s v o l t . M i l e n n e , h a g o n d o l a t b a n meghosszabbtannk a Fld vonzerejt? Ha e z az er flrt az almafa tetejig, mirt, m i r t n e t e r j e d h e t n e a n n l t o v b b i s ? M i r t n e l p h e t n e ki a F l d l g k r b l a v i l g r v g t e l e n j b e ? H o l d i g r g r a v i t c i ? E z v o l t N e w t o n zsenilisan j, megltsa. M s s z v a l az, h o g y a g r a v i t c i s er tartja p l y j n a H o l d a t . H a p e d i g g y v a n , n e m m a r a d m s htra, m i n t k i s z m t a n i ezt a z ert, s s s z e v e t n i a z z a l , a m e l y az a l m t v o n z z a . N e w t o n g y tallta, h o g y a k t er m e g k z e l t l e g a z o n o s . D e csak megkzeltleg. A hasonlsg mindig csak megkzeltett azonossg. M g i s Newton hipotzisvel vlt nagykorv a m o d e r n tudomny. M e n n y i e r e g y r p k e h a s o n l a t b a n ! P e d i g m i s e m esik t v o l a b b e g y m s t l , m i n t az a l m a a H o l d t l , m o z g s u k b a n s i n c s s e m m i , a m i s s z e k t n ket. C s a k e g y kiterjesztett f o g a l o m lthatatlan szla tartja k e t ssze a g r a v i t c i . E z a f o g a l o m (s a z e g y s g ) N e w t o n a l k o t k p z e l e t n e k a m v e . A t u d o m n y e l r e h a l a d s a l l a n d j r a r e n d e z s . M i n d e n l p s v e l j e g y s g b e f o g l a l j a azt, a m i a d d i g k l n b z n e k ltszott. I l y e n j e g y s g b e f o g l a l t a F a r a d a y az e l e k t r o m o s s g o t a m g n e s s g g e l , M a x w e l l a z e l e k t r o m g n e s s g e t a f n n y e l , Einstein a t e r e t az i d v e l , a t m e g e t az e n e r g i v a l , a N a p m e l l e t t e l h a l a d f n y tjt e g y p u s k a g o l y tjval, h o g y m i n d e z t e g y t t v v e a z t n m e g p r b l j a a g r a v i t c i v a l is s s z e f o g n i a k i d o l g o z s r a v r e g y s g e s t r e l m l e t b e n . Egysg a sokflesgben" mondta Coleridge a szpsgrl. Akrcsak a klt szet, a t u d o m n y is e g y s g e t keres a t e r m s z e t szertelen s o k f l e s g b e n , p o n t o s a b b a n tapasztalati v i l g u n k s o k f l e s g b e n . D e m i n d e g y i k a m a g a m d j n t e r e m t a h a s o n l s g b l rendet. M e r t a k l t i k p is rejtett h a s o n l s g r a r e z r, a m i k o r e g y h a s o n l a t k t tagjt v o n j a s s z e . L e l k e d m z t k i s z v t a a h a l l " j a j g a t R m e a h a l o t t n a k hitt Jlia holtteste fltt. A z e g y s g e s k l t i k p e t d a r a b o k r a sztszedni k n y t e l e n v a g y o k m o s t i l y e n p r o f n m v e l e t r e v l l a l k o z n i . A fiatal S h a k e s p e a r e c s o d l t a M a r l o w e - t , aki e g y h e l y e n azt m o n d a t j a Faustusszal: H e l n c s k j a k i s z v t a l e l k e m e t . " Ezt a m e g l e h e t s e n h a l v n y k p e t S h a k e s p e a r e e g y e t l e n s z v a l lelkesti t, s e z a m z . A h a l l n a k , m i n t a d a r z s n a k , f u l l n k j a v a n ; a hall fullnkja" kzhasznlat sztereotip fordulat Shakespeare korban, A k p m g t t e s j e l e n t s t S h a k e s p e a r e j r z k k e l jtssza ki. A h a l l darzsfullnkja c s a k m s o k a t f e n y e g e t . Jlia ajkra, m i n t m h a v i r g r a , szllt l e a h a l l m z e t gyjteni. E g y h o l t k z h e l y e t g y tett l v a z a l k o t k p z e l e t . E b b e n a k l t i k p b e n n e m n e h z tetten r n i a v r o s b a n l a k e m b e r f a l u nosztalgijt. D e n e m c s a k a termszeti, az e m b e r a l k o t t a v i l g n a k is m e g v a n n a k a? maga mgikus analgii. A l e x a n d e r P o p e , miutn lefordtotta a homroszi e p o s z o k e z e r n y i s e z e r n y i sort, a l l e k r l m u n k b a b e l e f r a d v a az a l k o t e m b e r t a m a l o m h o z (a X V I I I . s z z a d b a n az r a m e l l e t t a l e g i s m e r t e b b m e c h a n i k a i s z e r k e zethez) hasonltotta, melynek fogaskerekei egyszercsak megllnak. A szomor hasonlat igaz: b i z o n y o s tekintetben Goethe Faustjnak akkor m g megratlan fr m i c h v o r b e i ! " Ezek azonban Shakespeare-hez kpest elg kltietlen metafork. Csak arra j k , h o g y j j e l e n t s s e l lssk e l tapasztalatainkat. Ezrt n h a n e m is m i n d i g k e l l s z a v a k b a n t e n i ket. Elg a l t v n y : L e a r k i r l y s b o l o n d j a e g y tettetett r l t p a j t j b a n , m i k z b e n k i n t v i l l m l i k s m e n n y d r g . E z a sztlan k p is k t f l e l e t f e l f o g s s s z e v i l l a n s a . Itt is az a l k o t k p z e l e t p l u s a i r i n t k e z n e k , s n e m k e v s b s s z e f g g v a g y e g z a k t ez a l t v n y , m i n t tr s id, p r o t o n s n e u t r o n sszelelkezse. M i n d e n t u d o m n y o s f e l f e d e z s s m a l k o t s e g y - e g y f l r o b b a n t o t t h a s o n l s g . E r o b b a n s b a n k t v o n a t k o z s i r e n d s z e r e g y e s l . A z a l k o t s h e v b e n s z l e t n e k az eredeti g o n d o l a t o k . A z a l k o t eredetisg, a k r t u d o m n y o s , a k r m v s z e t i j e l l e g , n e m a t u d s o k s m v s z e k kivltsga. p p e n e l l e n k e z l e g , a b e f o g a d s n a k c s a k az a d h a t r t e l m e t , ha e z t is a l k o t s n a k tekintjk. A b e f o g a d s b a n u g y a n a z t a m o z d u l a t o t l j k jra, a m e l l y e l az a l k o t e g y a d d i g n e m sejtett s s z e f g g s t h v o t t el. A z a h a s o n l s g , m e l y n e m c s a k m e g l e p , h a n e m r d b b e n t v a l a m i r e , s o h a s e m unalmas. M i k z b e n rekonstruljuk a z alkots m o z z a n a t t , m i m a g u n k is rszt v e s z n k a f e l f e d e z s b e n . s e g y l t a l n , a s o k f l e s g e g y s g e s e m j h e t ltre a d d i g , a m g m i m a g u n k i s fel n e m i s m e r j k , m a g u n k v n e m t e s s z k az s s z e f g g s t . H a a fest c l j a az v o l n a , h o g y l e m s o l j a , a m i t lt, a m k r i t i k u s e r r e c s a k igaz vagy hamis m a r a d n a m i n d r k r e . Neknk pedig n e m v o l n a ms tennivalnk.

m i n t igazolni v a g y c f o l n i az e l m l e t e t . A M v a l a h a is o l v a s o t t n h n y o l d a l n y i j kritikai v a g y s p e k u l a t v s z v e g e t , t b b n e m f o g a d h a t j a e l a z igen vagy nem m e d d alternatvjt. N e m n y u g o d h a t b e l e a b b a , h o g y e z m i n d e n , a m i t k p z e l e tnkkel elrhetnk. A v a l s g n e m m e g t e k i n t s r e killtott t r g y h o z z n y l n i t i l o s " felirattal. N i n c s o l y a n f o t o g r a f l h a t j e l e n s g v a g y l e r h a t tapasztalat, a m e l y n e k n e v o l n n k m a g u n k is a l k o t rszesei. M i n d e n felfedezssel l e g y e n a z p o m a v a g y t e o r m a j r a t e r e m t j k a v i l g m i n d e n s g e t . s a p o m t c s a k a k k o r r e z z k n a g y n a k , a t e o r m t m l y r t e l m n e k , h a sajt t a p a s z t a l a t v i l g u n k b l a l k o t t u k j j ket. Ezek az egysg mrfldkvei a sokflesgben. Mvszet? T u d o m n y ? K p zeletnk moccansa megugr, kihagy szvvers. Aradi Jzsef fordtsa

KNYDI SNDOR HALOTT DELFIN


fejt mr lergtk a part vagy a vz dgevi hrom nap ta nem tud eltemetdni sirlyok vijjognak fltte krtte szemfnyvesztsdit jtszik a chaplin-mozgs id bukfencet vet a vz s a lergott fej kin szirnek dizzk mezzin imra szlt az imm mitolgik buzognya dng a lthatr rckapujn grdl s drdl hullmra hullm emberfejet lttat a kpzelet a mr szederjes hulln vadul a tenger kis homok vrainkat egytl egyig elnti leskelnek mr a part meg a mly dgevi gyszindul jajdul taln a vz all eldobott paprcsk biceg taln az rkkvalsg fel s kihull a nap a mezzin karjaibl

KENZ FERENC ANGYALMZ


Micsoda inkviztor-id lednt s felemel a h kavarog botorklva rkeznek el ajtmig az angyalok mz-ednnyel sorba llnak merem jem napp tve ha mr egyszer sorballtak mrem nekik mz-ednybe a smat s a paprikmat.

BALZS SNDOR

A bszkesgrl
V a n n a k ellptetett f o g a l m a i n k : a kvncsisg i s m e r e t e l m l e t i k a t e g r i v , a szorongs az egzisztencialista f i l o z f i b a n m a g y a r z e l v v , a megrzs mint l m n y s z e r f e l i s m e r s az i n t u i t i v i z m u s a l a p j v vlt. B v e n v a n n a k a z o n b a n o l y a n , ignytelennek tn fogalmak, amelyek kzvetlenl sohasem kerltek bele valamely szaktudomny v a g y filozfia kategriarendszerbe, de amelyek mgtt mgis a z e g y n s a k z s s g lett b e f o l y s o l l n y e g i t a r t a l m a k l a p u l n a k . A filozfia s a z e m b e r r e l f o g l a l k o z t u d o m n y o k r d e k l d s i k r n e k p e r e m r e szorult i l y e n f o g a l o m a bszkesg (a t o v b b i a k b a n : b . ) , a m e l y n e k n e h e z e n k i t a p i n t h a t tartal mt egyetlen megismer funkcival rendelkez trsadalmi tudatforma sem ele mezte elmlylten. A b. jelensge leginkbb a pszicholgiai vizsglds krbe vg, csakhogy a l l e k t a n ha e g y l t a l n f u t l a g o s a n f o g l a l k o z i k a b . - g e l az e g y n l e l k i v i l g a s z e m p o n t j b l e l e m e z , az r z e l m i l e t h e z k a p c s o l j a ezt az e g y e d e t j e l l e m z j e l e n sget, s t g a b b s s z e f g g s b e n a j e l l e m a l k o t r s z e k n t kezeli. A s z o c i l p s z i c h o l g i a i m e g k z e l t s i m d szerint a b . l e g i n k b b attitdknt m u t a t k o z i k m e g . A z attitdn P a u l F. S e c o r d s Carl W . B a c k m a n m e g f o g a l mazsban bizonyos szablyszersgeket rtnk, amelyek egy egynnek a k r n y e z e t e v a l a m e l y a s p e k t u s v a l s z e m b e n i r z e l m e i b e n , g o n d o l a t a i b a n s c s e l e k v s i d i s z p o z c i i b a n f i g y e l h e t k m e g " . (Szocilpszicholgia, 1972. 115.) A b . m i n t r z e l e m , m i n t a g o n d o l a t o k v a l a m i l y e n e l r e n d e z d s e s m i n t b i z o n y o s tetteket f a kaszt h a j l a m v a g y k s z s g i g e n j l b e l e f r az attitd k a t e g r i j b a . A k r d s t a z o n b a n ezzel n e m z r h a t j u k le, a b . j e l e n s g t n e m lehet e g y szeren tutalni" a llektani v a g y t r s a d a l o m p s z i c h o l g i a i v i z s g l d s o k k r b e , a p s z i c h i k u m m a l k a p c s o l a t o s v e t l e t e k e n t l m e n e n u g y a n i s s z m o s o l y a n elgazs ltezik, a m e l y e l v e z e t a t r s a d a l o m f i l o z f i a i r g i k f e l . A b . u g y a n i s g y is f l f o g h a t , m i n t a t r s a d a l m i p s z i c h i k u m , d e g o n d o l a t i l a g kikristlyostott formban m i n t a trsadalmi tudat e l e m e , m i n t v a l a m e l y t r s a d a l m i k z s s g kollektv tuda tnak m e g m u t a t k o z s a , a m i m o s t m r m e g k v e t e l i az e g y n i - p s z i c h i k a i l t s z g flnagytst filozfiai m r e t e k r e . A z a l b b i a k b a n a p s z i c h o l g i a i l t m e z b e b e f o g o t t j e l e n s g vizsglatt m e g p r b l j u k t h e l y e z n i a t r s a d a l o m f i l o z f i a i d i m e n z i k b a anlkl, h o g y f l a d n k a l l e k t a n leszrt e r e d m n y e i t , hiszen v g l is a k o l l e k t v t r s a d a l m i - t u d a t i j e l e n s g e k s e m l t e z h e t n e k m s k n t , mint a z egynek konkrt rzelmei, tudattartalmai, tett-diszpozcii. A b.-et m i n t e g y n i s k o l l e k t v tudati e l e m e t ltalnos t r s a d a l o m b l c s e l e t i vonatkozsban a kvetkezkppen jellemezhetjk: valamely / l / trgynak a /2/ szub j e k t u m b a n m e g j e l e n / 3 / r t k e l t k r z s e , az a l a n y ( o k ) b i z o n y o s /4/ r z e l m i v i szonyulsnak, /5/ gondolatelrendezdsnek jelenltben, amely tkrzs tartal m a z z a a / 6 / m s h o z v i s z o n y t s t s a / 7 / c s e l e k v s i d i s z p o z c i t . A b . e l k p z e l h e tetlen az itt f l s o r o l t e l e m e k v a l a m e l y i k n e k h i n y b a n . 1. A m i k o r a b . o b j e k t u m r l b e s z l n k , a t r g y k i f e j e z s n y i l v n l o g i k a i , n e m p e d i g o n t o l g i a i t a r t a l m . g y teht a b . t r g y a r e n d k v l s o k f l e lehet, az o b j e k t v s s z u b j e k t v ltezs i g e n s o k p s z m j n m e g t a l l j u k . Ez az o b j e k t u m n e m n m a g b a n , h a n e m f u n k c i j a r v n k e r l b e l e a t r g y s a l a n y k z t t i sajtos v i s z o n y b a . E f u n k c i n e m m s , m i n t a jelzett e m o t i v /4/, k o g n i t v / 5 / , tettre s z t n z /7/ l l a p o t megteremtse a szubjektumban, persze az alany aktv rtkel /3/, gondolati /5/ s mshoz viszonyt /6/ trgyhoz val hozzllsnak kzvettsvel. A b . t r g y n a k o b j e k t v j e l l e g t c s a k sajtosan s e r s m e g s z o r t s s a l f o g a d h a t j u k el. A b . t a r t a l m a c s a k k i v t e l e s e s e t e k b e n lehet tisztn" o b j e k t v , a k k o r , h a l t e l m l e t i l e g is a t l n k fggetlen trgyisg v i l g b a n tallhat. ( B s z k e v a g y o k p l d u l h a z m termszeti szpsgeire, sajt testi a d o t t s g a i m r a stb.) E g y b k n t a z o n b a n a t r g y objektivitst t- m e g tszvi a s z u b j e k t i v i t s : a t r g y n a k k z e k e l l h o g y l e g y e n a s z u b j e k t u m h o z (legyen az k o l l e k t v a l a n y ) , a s z u b j e k t u m hozzjrulsval v l i k i l y e n m i n s g e t h o r d o z o b j e k t u m m . Ez a b i z o n y o s s z u b j e k t v k o n t r i b c i k e t t s : e g y r s z t m a g n a k a t r g y n a k a relis l t r e h o z s h o z , msrszt az o b j e k t u m n a k a b . t r g y v v a l t a l a k t s h o z t r t n h o z z j r u l s . B r m e l y i k h i n y o z z k a kett k z l , m a g a a b . sincs j e l e n . V a n n a k tett-eredm-

n y e k , a m e l y e k esetleg k i r d e m e l n k azt, h o g y a b. t r g y v v l j a n a k , d e n e m lesznek azz, m e r t h i n y z i k a s z u b j e k t u m m s i k rtkel, g o n d o l a t b a n b.-trg y a t f o r m l hozzjrulsa, m i n t a h o g y a s z u b j e k t u m k z b e n j r s a nlkl ltrejtt realitst is c s a k az emltett k i v t e l e s e s e t e k b e n lehet a s z u b j e k t u m a x i o l g i a i - g o n d o l a t i v i s z o n y u l s v a l a b . o b j e k t u m v tenni. Jogos azonban a krds: vajon a b . trgynak ilyen megkzeltse n e m j e l e n t - e leszktst, v a j o n e g y e d l c s a k a sajt e g y n i h o z z j r u l s u n k k a l ltrejtt e r e d m n y v l h a t i l y e n o b j e k t u m m ? T n y u g y a n i s , h o g y az e g y n s z e m p o n t j b l n z v e a b . trgy lehet m s e m b e r c s e l e k m n y - k v e t k e z m n y e is. A sajt h o z z jrulsunk a b . trgynak megteremtshez" megszortst ennek ellenre fnntart hatjuk, azzal a kiegsztssel, h o g y a b . a l a n y n a k / 2 / t a r t a l m i k r h e z kell v i s z o nytani ezt a b i z o n y o s s a j t " - o t . Ez a k r n h a n a g y o n szles lehet, adott e s e t b e n az e m b e r i s g e t is tfoghatja, s i l y m d o n az e g s z t r s a d a l o m ltal ltrehozott, p o z i t v a n rtkelt / 3 / tett, t n y stb. v l i k a b . t r g y v o l y a n a l a n y s z m r a , aki az s s z e m b e r i s g r s z e l e m n e k rzi magt, s g y l l t h a t j a : sajt t e t t n k r e v a g y o k bszke. ( M i r t n e l t e z h e t n k p l d u l a b . r z s e az e g y n b e n azrt, h o g y az e m berisg m e g h d t j a a v i l g r t ? ) A b . - o b j e k t u m i l y e n r t e l m , s z u b j e k t u m t l v a l fggse t e r m s z e t e s e n m e g k v e t e l i a b . - r e l c i b a k e r l s z u b j e k t u m k r n e k p o n tos m e g r a j z o l s t / 2 / . A b . konkrt trgyt a viszonylagos fggetlensg jellemzi a b . rzsvel, lelki l l a p o t v a l , a r j e l l e m z g o n d o l a t r e n d e z d s s e l s z e m b e n . N e m a b b a n az r t e l e m ben, mintha valamely trgy nlkl a szubjektumot jellemezhetn a b., h a n e m a b b a n a v o n a t k o z s b a n , h o g y a z adott trgy e l t n h e t , m s v l t h a t j a f l , a s z u b j e k t u m t u d a t b a n a z o n b a n a b . j e l e n l t n ez esetleg m i t s e m vltoztat. H a a b.-et e g y n i attitdknt is j e l l e m e z h e t j k , a k k o r e h h e z h o z z t e h e t j k : m o b i l i s s m g i s k o n s t a n s attitd ez, a m e l y e n b e l l a v i s e l k e d s - , g o n d o l k o d s - , r z s m d m i l y e n s g e m a g a a s z u b j e k t u m b a n ltez b . v i s z o n y l a g l l a n d lehet, a reflektls trgya p e d i g a l e g n a g y o b b f o k o n m o z g k o n y . E n n e k n a g y j e l e n t s g e v a n a b . r z s n e k t u d a t o s t p l l s a s z e m p o n t j b l , az i l y e n b.-et l l a n d s t t r e k v s e k sz m o s t r g y a t k i z r h a t n a k v a g y b e v o n h a t n a k a b . - v i s z o n y b a , azzal az e g y e d l i c l l a l , h o g y ezt a b i z o n y o s k o n s t a n s j e l l e g e t biztostsk. A b . - l l a p o t i l y e n s z n d k o s g e r j e s z t s e e s e t b e n h t t r b e s z o r u l h a t a trgyisg, g y az e m o t i v f o r m a , a b . r zse m i v e l a t r g y a k a m g y is v i s z o n y l a g o s a n f g g e t l e n e k t l e n l l letet kezd lni, s kls s z t n z s r e v a g y n t e v k e n y e n m a g a keresi m e g m a g n a k a sajt ltezst l l a n d s t trgyakat, szksg esetn fiktv t r g y a k a t alkot m a gnak. A b . t r g y n a k v a n e g y r d e k e s t u l a j d o n s g a : n e m flttlenl k o n k r t , h a n e m a l e g n a g y o b b m r t k b e n e l v o n t is lehet, s ettl m r c s a k e g y l p s a f i k c i . ( K o l l e k t v a l a n y k n t b s z k e lehet v a l a k i n p n e k egyik n a g y m v s z e t i a l k o t sra ez a k o n k r t s g , b s z k e lehet ltalban a n p e alkotta mvszetre e l v o n t s g , d e b . tltheti el azrt is, m e r t t u d a t b a n n p n e k m v s z e t e m i n den n p n l k l n b fikci.) A f i k t v b.-trgy tudati j e l e n l t e e r t e l j e s k o n f l i k t u s o k forrsa lehet. A f i k c i v a l a l k o t o t t trgy m i n t v a l s g o s a n n e m ltez tudati ltalnossg a k o n k r t e g y e d i s g t l fggetlentheti magt, r v n y e s l s h e z a z o n b a n szksg v a n az ltalnost h o r d o z e g y e d i e k r e , a m e l y e k a z o n b a n n e m m i n d i g a k a r j k " h o r d o z n i a f i k t v ltalnost. E b b l aztn a t u d a t t a r t a l m a k s a t n y e k k o n f l i k t u s o s v i s z o n y a a l a k u l h a t ki. H a a z alany az e g y e d i e s e m n y e k e t n e m tudja b e l e o l v a s z t a n i a fiktv t r g y b a , n e m tudja k o n k r t t r g g y f o r m l n i ket, d i l e m m a el k e r l : az l t a l n o s n a k e l l e n t m o n d m i n d t b b s t b b e g y e d i t n y s l y a alatt v a g y k n y t e l e n f l a d n i a b . fiktv t r g y t n y i l v n a b . - g e l egytt j r m i n d e n e m o t i v , k o g n i t v stb. t n y e z v e l egytt , v a g y l l a n d m e n t s g e t k e r e s a k i v t e l e k r e " , t o v b b r a is m e g r i z v e a f i k t v ltalnos b.-trgyat. ( V a l a m e l y k z s s g t u d a t b a n p l d u l l az a hit, h o g y m o n d j u k k l n b s p o r t e r e d m n y e k r e k p e s , m i n t m s k o l l e k t v a ; ez fiktv b . - t r g g y v l i k ; e g y e s e r e d m n y e k a z o n b a n ellent m o n d a n a k e n n e k ; g y v a g y f l a d j k a fikcit, v a g y a b . - t r g g y a l n e m a z o n o s u l esetekre k l s o k o k b l " f a k a d m a g y a r z a t o k a t keresnek.) A fiktv trgy m e g m e n t s r e f l h a s z n l t e g y i k eljrst f i l o z f i a i l a g g y j e l l e m e z h e t j k , m i n t a potencilis b.-trgy kpzett. E n n e k s m j a a k v e t k e z : l e h e t s g k n t j e l e n v a n a b . - r e f e l j o g o s t kpessg az adott k z s s g b e n ; h a e k p e s s g r v n y e s l s t l e h e t s g b l v a l s g g vlst a k o l l e k t v t l fggetlen t n y e z k m e g a k a d l y o z t k , ez m i t s e m vltoztat azon, h o g y a b.-trgy, g y m o n d , ltezik. Ezzel a m d s z e r r e l a l e g k p t e l e n e b b e r e d m n y e k h e z lehet jutni, fleg a mlt rtkelsben. A b . alanya mint ahogyan jelezni fogjuk / 2 / olyan rte l e m b e n is k o l l e k t v lehet, h o g y tfogja az e g y k z s s g b e t a r t o z n e m z e d k e k egsz sort. gy a fiktv b.-trgy s a p o t e n c i l i s trgy flttelezse a l a p j n g o n d o l a t i l a g ki lehet k p e z n i e g y o l y a n k z s s g t r t n e t e t , a m e l y b e n m i n d e n a

sz szoros r t e l m b e n m i n d e n a b . trgya, m g a k u d a r c o k , t v e l y g s e k , b a l f o g s o k is, hiszen i l y e n k o r az e l k p z e l s szerint a k z s s g e n k v l l l h a t s o k n e m e n g e d t k m e g r e a l i z l d n i az e g y b k n t g y m o n d p o t e n c i l i s a n ltez b.-trgyat. A p o t e n c i a l i t s n a k a z o n b a n v a n e g y i d b e n e l r e i r n y u l v e t l e t e is. L e h e t - e a b . t r g y a az, a m i e g y e l r e c s a k a l e h e t s g l l a p o t b a n v a n ? A m e g v a l suls eltt a l i g h a n e v e z h e t j o g o s n a k , t n y l e g e s e n l t e z n e k az i l y e n p o t e n c i l i s b.-trgy. A j v - t r g y b . i g e n k n n y e n e l v e z e t h e t az e l h a m a r k o d o t t m e g e l g e dettsghez, az a m o l y a n e l l e g e z e t t b . eltrtheti a f i g y e l m e t a m e g v a l s t s n e h z sgeirl. A j v b e v e t l , p o t e n c i l i s b . - t r g y e s e t b e n k l n b s g e t k e l l t e n n n k egyrszt a kitztt c l , msrszt a m e g v a l s u l s k z t t . A m e g f o g a l m a z o t t s j l megalapozott, a realizlds lehetsgt a legmagasabb fokon tartalmaz cl kit z s e v a l b a n l e h e t a b . relis trgya, a m i m g n e m a m e g v a l s u l t c l feletti b . 2. A b . s z u b j e k t u m a s z k e b b r t e l e m b e n az egyn, t g a b b r t e l e m b e n v i s z o n t lehet v a l a m e l y kzssg. L e g l t a l n o s a b b a n g y f o g a l m a z h a t u n k : a t r g g y a l a b . v i s z o n y b a k e r l t a l a n y az az e g y e d v a g y e g y e d c s o p o r t , aki v a g y a m e l y h o z z j r u l s v a l a b . r z s e k n t - g o n d o l a t a k n t t k r z t t trgy ltrejtt, s a k i b e n ( a k i k b e n ) a b . - r e j e l l e m z j e g y e k /3, 4, 5, 6, 7/ j e l e n v a n n a k . A t r g y m e g t e r e m t s b e n v a l r s z v t e l m i n t az alanyisg k r i t r i u m a s a t r g y b . - t r g y k n t t r t n t k r z s n e k s z u b j e k t u m a k z t t a k o l l e k t v alanyisg e s e t b e n v i s z o n y l a g o s elhatroltsg t a p a s z t a l h a t : a k z s s g e g y e s t a g j a i n a k tettei o l y a n , a k z s s g h e z t a r t o z a l a n y o k b l is k i v l t h a t j k a b . lelkillapott, a k i k n e m v e t t e k rszt k z v e t l e n l a l t r e h o z s b a n . A k o l l e k t v alanyisg ezt l e h e t v teszi, a k z s s g v e l a z o n o s u l alany sajtjnak t u d h a t j a azt a t e t t - e r e d m n y t is, a m e l y a k z s s g e l z n e m z e d k e i n e k t e v k e n y s g b l fakad. A b . k o l l e k t v a l a n y i s g n a k t u d a t a az e s z m e i e g y s g t e r e m t , - s z i l r d t t n y e z f u n k c i j t ltja el, ha u g y a n i s s z m o s e g y n b e n l a b . e g y a z o n trgya, a k k o r ez n y i l v n a z e g y v t a r t o z s rzst ersti. Ez a b i z o n y o s t r g y a z o n b a n relis s f i k t v is lehet / l / , az i l y e n k t - l e h e t s g s g p e d i g e r t e l j e s e n k i h a t a kzs alanyisgbl fakad kzssgtudat milyensgre. A fiktv b.-trgy illuzrikus k z s s g e t h o z h a t ltre, g o n d o l a t i e g y s g b e v o n h a t e g y b k n t h e t e r o g n , teht szi lrd k z s bzissal n e m r e n d e l k e z e g y n e k e t , t r s a d a l m i c s o p o r t o k a t , k a t e g r i kat, pusztn c s a k azrt, m e r t a b . a l a n y a k z s s g e t v l l a l m s o k tetteirt, b e v o n j a sajt b . - n e k t r g y b a . ( A m l t k i z s k m n y o l osztlyainak, e g y e s u r a l k o d i n a k tevkenysgt pldul g y bemutatni, mintha kizrlag csak az utdok b.-nek tpllsra szolgl trgy v o l n a illuzrikus kzssgtudatot teremthet, a kzs b.-alanyisg vllalsra sztnzheti azokat, akik mai trsadalmi helyzetk rvn az e l d k [s m i n d e n e l d ] m i n d e n tettrt n e m v l l a l h a t j k ezt az e g y a l a n y i s g o t . ) A b . a l a n y r a j e l l e m z teht az, h o g y a z o n o s u l a b . t r g y v a l , m g a k k o r is, ha a k o l l e k t v a l a n y e g y e d e k n t m a g a k z v e t l e n l n e m vett rszt e t r g y k i f o r m l s b a n . E z az i d e n t i f i k l d s , a b b a n a z esetben, h a az e g y n a m s o k s z e r e z t e r d e m e k e t li t b.-tudattal, k n n y e n o d a vezet, h o g y k v e t e n d e s z m n y k p e t f o r m l az i l y e n c s e l e k e d e t e k b l , s g y az i l y e n t e r m s z e t k z s a l a n y i s g c s e l e k v s i d i s z p o z c i k k a l t e l t d i k /7/. E h h e z taln h o z z s e m k e l l t e n n i : a fiktv trgyra ptkez ilyen eszmnyests mennyire ferde irnyba mutat tett-diszpoz c i k k a l tltheti el az a l a n y t . A z a l a n y s a trgy k z t t i b . - k o r r e l c i k i a l a k u l s b a n az a l a n y jtssza a f s z e r e p e t . A b . t r g y a u g y a n i s n m a g b a n n e m ltezik ha n m a g b a n v a n anlkl, h o g y b . - v i s z o n y b a k e r l t v o l n a az a l a n n y a l , a k k o r n e m i l y e n t r g y m i n s g b e n l t e z i k , az a l a n y alaktja ki a sajtos v i s z o n y u l s t v a l a m i h e z , a m i t p p e n ez a s z u b j e k t u m r s z r l m e g m u t a t k o z reflektls tesz i l y e n m i n s g v . N o r m l i s e s e t e k b e n az a l a n y a t n y l e g e s e n l t e z realitst f o r m l j a a b . t r g y v , a t e r m s z e t e l l e n e s v l t o z a t p e d i g az, a m i k o r a s z u b j e k t u m m a g a a l k o t i l y e n tr g y a t ( f i k c i /1/), v a g y o l y a s m i t lptet el a b . o b j e k t u m v , a m i t n y l e g e s e n n e m r e n d e l k e z i k i l y e n f u n k c i v a l . E r r e azrt n y l i k l e h e t s g , m e r t az a l a n y t b b m i n s g , n e m e g y s z e r e n c s a k tli r z e l m i l e g / 4 / a b.-et, h a n e m u g y a n a k k o r g o n dolkod szubjektum /5/. A gondolati mveletek, eljrsok rvnyestse klns k p p e n az e l v o n a t k o z t a t s s ltalnosts i g e n a l k a l m a s arra, h o g y az a l a n y b.-trgyat a l k o t kvalitsa m e g n y i l v n u l j o n . S m i v e l az a b s z t r a k c i m e g az l t a lnosts e g y m a g b a n m g n e m n y j t b i z t o s t k o t a g o n d o l a t i m v e l e t e k v g s e r e d m n y n e k i g a z s g a fell hiszen ltezhet i n a d e k v t e l v o n a t k o z t a t s s e l h a m a r k o d o t t ltalnosts , az a l a n y a k t v k o g n i t v t e v k e n y s g e k n n y e n e l v e z e t h e t a n e m relis b . - t r g y g o n d o l a t i k p n e k k i k p z s h e z . A s z u b j e k t u m t r g y t e r e m t m k d s n e k e g y i k i l y e n t i p i k u s m d j a a z egyes e g y e d e k b e n ltez j e g y e k t h e l y e z s e az egszre, p p e n az e l v o n a t k o z t a t s s lta lnosts s e g t s g v e l . A z e r e d m n y : m a k r o s t r u k t u r l i s szinten j n n e k l t r e b i z o n y o s e r n y e k , r d e m e k m i n t a k o l l e k t v b . trgyai, a m e l y o b j e k t u m o k a struktra

e g y e s e l e m e i b e n v a l b a n r v n y e s l n e k , d e az egszet c s a k a n n y i b a n j e l l e m z i k , m i n t s z m o s m s egszet. ( A s z o r g a l o m , az j irnti f o g k o n y s g , a m v s z e t e k irnti v o n z a l o m s g y t o v b b p l d u l o l y a n t u l a j d o n s g o k , a m e l y e k az e m b e r k z s s g e k e g y e s e g y e d e i t j e l l e m e z h e t i k . H a az a l a n y az a b s z t r a k c i s e g t s g v e l k i e m e l i e z e k e t a v o n s o k a t , s alaptalan ltalnostssal az egsz k z s s g m e g k l n b z t e t v o n s v f o r m l j a , a k k o r sajt m a g a h o z t a l t r e a b . k o l l e k t v , d e irrelis trgyt.) 3. A b . j e l e n s g n e k sine q u a n o n felttele az a l a n y p o z i t v rtktl v i s z o n y u l s a a b . t r g y h o z . V a g y i s e g y s z e r e n f o g a l m a z v a : az e m b e r c s a k a r r a lehet b s z k e , a m i t r t k e s n e k tart. E z a l l l e g f l j e b b a b e t e g e s g o n d o l k o d s j e l e n t h e t kivtelt, a z o k a p a t o l o g i k u s esetek, a m i k o r az e g y n e k n e m - r t k n e k tartott t u l a j d o n s g a i k r a , tetteikre b s z k k . A b . t r g y h o z v a l i l y e n e g y n t e t v i s z o n y u l s t e r m s z e t e s e n szubjektv rtktletet jelent, s m i t s e m rul el arrl, h o g y ez a b i z o n y o s o b j e k t u m t n y l e g e s e n r t k - e , v a g y s e m . ( A szadista t m e g g y i l k o s esetleg b s z k e lehetett arra, h o g y a g z k a m r b a n az e m b e r e k ezreit l t e m e g , s ezt a t m e g i r t s t a fasiszta i d e o l g i n a k m e g f e l e l e n r t k e s " t e t t n e k tartotta, b r o b j e k t v e tette a l e g n a g y o b b f o k o n antirtk.) A b . - g e l t r s u l r t k e l v i s z o n y u l s b l t e h t n e m a n n y i r a a t r g y r a v o n a t k o z a n , h a n e m i n k b b az a l a n y r a n z v e l e h e t kvetkeztetseket levonni. A z rtktletek t f o g b b r e n d s z e r b e p l h e t n e k b e , i l y e n k o r a b . t r g y t n e m az e g y e s a l a n y o k esetleg v l t o z k o n y , e g y e d i r t k e l m l e t i m i n s t s n e k v e t i k al, h a n e m m i n d e n o b j e k t u m o t e g y a z o n g l o b l i s r t k r e n d s z e r h e z viszonytanak. Ez az ltalnos a x i o l g i a i m r c e m e g m e r e v e d h e t , a f i k t v b . - t r g y a k k i f o r m l s v a l m a g a b i z t o s s " vlhat, e g y i l y e n s s z e f g g r t k r e n d a l a p j n b i z o n y o s s z e l e k c i m e h e t v g b e : a z a l a n y o k c s a k a r r l k e z d e n e k t u d o m s t v e n n i , a m i e b b e n az r t k e l m l e t i m r l e g e l s r e n d s z e r b e n k e d v e z elbrls al esik, visszautastjk az ezzel ellenttes r t k e l s r e r s z o l g l i n f o r m c i k a t . E z m r d e t e r m i n l t b e l l tottsgot j e l e n t , k z e l ll az eltlethez, hiszen n e m o b j e k t v rtkels e r e d m n y e k n t k e r l b e l e v a l a m i a b . t r g y b a , h a n e m az e l r e elksztett rtkszr a l a p j n , a m e l y e l e v e s z a b l y o z v a v a n : c s a k azt e n g e d i t, a m i a b . t r g y a lehet. A z rtkelsi m d a l k a l o m a d t n o l y a n n y i r a e g y h u l l m h o s s z r a lltott lehet, h o g y n e m c s a k ellenll a betjolssal ellenttes h a t s n a k e g y s z e r e n n e m e n g e d t i l y e n i n f o r m c i k a t , h a n e m az i l y e n k o n t r a h a t s e g y e n e s e n ellenttes e r e d m n y t r e l : n e m h o g y m e g i n g a t n , h a n e m p p e n m e g s z i l r d t j a az rtksklt. A pszicholgusok bumerng-effektusnak" n e v e z i k azt a j e l e n s g e t , a m i k o r a s z n d k o l t b e f o l y s s a l ellenttes i r n y az e r e d m n y . V a l a m i i l y e s m i t a p a s z t a l h a t a m e g c s o n t o s o d o t t r t k r e n d s z e r j e l e n l t b e n fnntartott b . - r z s e s e t b e n i s : a b . relis v o l t t m e g k r d j e l e z h a t s o k a t n e m c s u p n elutastjk, v a g y n e m e n g e d i k a b . - a l a n y o k h o z , h a n e m p p e n e z e n k e r e s z t l e r s t i k a b . rzst. E n n e k a j e l e n s g n e k e g y i k m e g n y i l v n u l s i f o r m j a a k v e t k e z : l v a l a m e l y i k k z s s g t a g j a i b a n az n k n y e s e n e g y r t e l m v f o r m l t r t k r e n d s z e r ; h a v a l a k i ezt az a x i o l g i a i a l a p o t n e m f o g a d j a el, s a b . - r e (szerinte) fel n e m j o g o s t t n y e k r e h v j a fel a f i g y e l m e t , a k k o r a k o l l e k t v a e l t l e t - r t k r e n d d e l r e n d e l k e z t a g j a i b a n a b u m e r n g - e f f e k t u s " g y m k d i k : m e , a r o s s z i n d u l a t " , az i r i g y s g " b e s z l a z o k b l , a k i k n e m r e n d e l k e z n e k a m i k z s s g n k ( r t k n e k tartott) r t k e i v e l ez p e d i g n v e l i az rtkjelleg t n y l e g e s s g b e vetett hitet. A sajt s a m s o k r s z r l j v r t k e l s i l y e n v i s z o n y b a n m e g f i g y e l h e t a p s z i c h o l g i b a n i s m e r e t e s az r z e l m i v i l g r a l t a l b a n v o n a t k o z t a t o t t k o n g r u e n c i a e l v n e k sajtos r v n y e s l s e is. A k o n g r u e n c i a a l a p k p l e t e e z : S azt hiszi, h o g y O g y r e z irnta, a h o g y S n m a g a i r n t s e n n e k k v e t k e z t b e n k i a l a k u l S - b e n az O irnti r o k o n s z e n v . Ezt a k o r r e l c i t t h e l y e z h e t j k a b . - b e n jelentkez axiolgiai m o m e n t u m r a i s : S mint valamilyen b . - h o r d o z kzssg tagja azt hiszi (esetleg t u d j a ) , h o g y O u g y a n c s a k p o z i t v a n r t k e l i az S - b e n b.-et k i v l t t r g y a t ; e z az a x i o l g i a i a z o n o s u l s o n tl az e g y m s r a talls rzst kelti. A b.-trgy rtkelsben megmutatkoz ilyen kongruencia t b b vltozatban j e l e n t k e z h e t . V a n eset, a m i k o r S s O e g y a z o n k z s s g tagja, s O e g y e t r t s e S b . - t r g y v a l (s g y S n m a g n a k t u l a j d o n t o t t r t k e i v e l ) e g y e t j e l e n t azzal, h o g y O - b a n is k i a l a k u l u g y a n a n n a k az rtkelt b . - t r g y n a k a tudata. E z az a vltozat, a m i k o r S h a t s r a a l a k u l ki O - b a n is u g y a n a z a b . - r z s , a m e l y S - b e n ltezik, t e r m s z e t e s e n (az a x i o l g i a i v i s z o n y u l s r v n p o z i t v a n rtkelt) sajt k z s s g k e t s ezen b e l l n m a g u k a t i l l e t e n . H a v i s z o n t az r t k e l s f i k t v t r g y r a v o n a t k o z i k , a k k o r k n n y e n O s S h a m i s k z s s g t u d a t a f o r m l d h a t ki, r t v e e z e n azt, h o g y k e t t j k e g y v t a r t o z s n a k a l a p j a t n y l e g e s e n n e m az e l f o g u l t r t k e l s e r e d m n y e k n t m e g a l k o t o t t b.-trgy, h a n e m m s t n y e z . ( P l d a k n t : S - b e n r t k k n t l az, h o g y sajt k z s s g b e n a m l t b a n k i z r l a g a v a l l s o s e s z m k ter m e l t k ki a b . - r e f l j o g o s t m v s z i a l k o t s o k a t , ezt i s m e r i e l O is, h o l o t t a

k e t t j k e g y v t a r t o z s n a k relis bzisa az l e n n e , h o g y a np a m i n p n k m i n d e n m v s z i r t k n k i h l e t j e s a l k o t j a , a m i e g s z e n m s b.-trgy.) 4. A b . l n y e g i e l e m e az, h o g y a t r g y s z u b j e k t v tlse, v a g y i s rzelem f o r m j b a n ltezik. A p s z i c h o l g i b a n l t a l b a n e l f o g a d o t t g o n d o l a t az, h o g y az r z e l e m n e m e g y s z e r e n v a l a m e l y o b j e k t u m t u l a j d o n s g t tkrzi, h a n e m a s z u b j e k t u m llapott v a g y vltozst, a t r g y i l a g o s s g g a l s z e m b e n i (irnti) m a g a t a r t s t fejezi ki. N o s a b . r z s r e m i n d e n m e g s z o r t s n l k l v o n a t k o z i k ez a j e l l e m z s . Sajtossga c s u p n az, h o g y n e m n l l r z e l e m f o r m a k n t ltezik, h a n e m tszvi a k l n b z t p u s r z e l m e k e t . A llektan m v e l i o s z t l y o z z k az r z e l m e k e t , b e s z l n e k rtelmi, eszttikai, e r k l c s i , ezen b e l l l l a m p o l g r i , csaldi, k z s s g i , trsadalmi, politikai stb. r z e l m e k r l . A b . m i n t t r s a d a l m i l a g - t r t n e l m i l e g ki alakult r z e l e m m e g m u t a t k o z h a t v a l a m e l y emltett r z e l e m s v o n . A z r z e l m e k r e l t a l b a n j e l l e m z m e n n y i s g i s z i n t k l n b s g e k is j l k i m u t a t h a t k a b . r z s b e n , a szerny, a f e n n h j z s t l m e n t e s b . - t l a b e k p z e l t s g gel, g g g e l t r s u l b.-ig. T a l n ez az a p o n t , a h o l a j e l e n s g vizsglatt t e n g e d hetjk az r z e l m e k k e l r d e m b e n f o g l a l k o z p s z i c h o l g i n a k . V a n a z o n b a n ezzel k a p c s o l a t b a n is e g y v o n a t k o z s , a m e l y a llektani tel tettsgen tl ltalnos t r s a d a l o m f i l o z f i a i n y o m a t k k a l j e l e n t k e z i k : az r z e l m i / 4 / s rtelmi / 5 / v e t l e t e k sajtos k a p c s o l a t a , i l l e t v e e r e l c i hatsa a t r s a d a l m i t e v k e n y s g r e / 7 / . A p s z i c h o l g u s o k g y a k r a n s z l n a k az a f f e k t v - m e g i s m e r s i k o n zisztencirl, r t v e e z e n azt, h o g y v a l a m e l y t r g y r a i r n y u l r z e l e m k o r r e l l a t r g y r a v o n a t k o z i s m e r e t e k k e l , d e k i e m e l i k u g y a n a k k o r az r z e l m i s k o g n i t v m o z z a n a t o k v i s z o n y l a g o s fggetlensgt is, a l h z z k : az r z e l e m l t a l b a n m e g elzi az ismeretet. Ez a b . j e l e n s g b e n k l n s k p p e n r v n y e s l : az a f f e k t v k o g n i t v k o n z i s z t e n c i a n e m j e l e n t flttlenl m a t e m a t i k a i e g y e n e s a r n y o s s g o t m i n l t b b az i s m e r e t a b . t r g y r l , a n n l n a g y o b b a b . r z e l m e , az affektv m o z z a n a t n a g y m r t k b e n fggetlentheti m a g t . V a g y i s : n e m flttlenl a meg ismert t r g y r a lehet b s z k e az e m b e r . S m i v e l a b . amellett, h o g y r z e l e m , e g y b e n attitd, c s e l e k v s i d i s z p o z c i is / 7 / , az r z e l m i s m e g i s m e r s i v o n a t k o z s i l y e n e l k l n l s e azt e r e d m n y e z h e t i , h o g y a tettek m o z g a t i v n e m a n n y i r a a r a c i o nlis m e g g o n d o l s o k , h a n e m a z r z e l m i i m p u l z u s o k v l n a k . M r p e d i g a t r s a d a l m i t e v k e n y s g m i l y e n s g e , i l l e t v e a t r s a d a l o m f i l o z f i a rtkelse t e k i n t e t b e n e g y l taln n e m k z m b s az, h o g y m i l y e n s z e l l e m i m o z g a t e n e r g i k j r u l n a k h o z z az e m b e r i tettek k i b o n t a k o z s h o z . 5. A trgy a f f e k t v - e m o c i o n l i s s g o n d o l a t i - r a c i o n l i s megragadsa azon b a n c s a k v i s z o n y l a g fggetlen e g y m s t l . l t a l b a n az r z e l m e k b e n g y a b . r z s b e n is i l y e n v a g y o l y a n f o k o n s z k s g k p p e n h e l y e t k a p a m e g i s m e r m o z z a n a t , m i n t a h o g y a n az igazsg fltrsnak tja s e m m e n t e s az e m o c i o n l i s e l e m e k t l . ( L e n i n e g y i k k n y v r e c e n z i j b a n b r l t a azt a z llspontot, miszerint az e m c i k e l h o m l y o s t j k az igazsgot, s m e g l l a p t o t t a : e m b e r i e m c i k n l k l az e m b e r s z m r a n e m v o l t , n i n c s s n e m is lehet igazsgkeress.") Persze, e b b l n e m k v e t k e z i k az, h o g y az affektivits brmilyen m e g n y i l v n u l s a s a m e g i s m e r - g o n d o l a t r e n d e z t r e k v s e g y m s t t m o g a t s z i m b i z i s b a n lhet. A f i k t v t r g y r a a l a p o z b . m i n t r z e l e m n y i l v n n e m a m e g i s m e r t igazsg s z t n z s b l ered, m i n t a h o g y a n az igazsgkeresst j e l l e m z e l l e g e z e t t (teht n e m a f l trt igazsg b i r t o k l s a feletti j o g o s ) b . is v l h a t a m e g i s m e r t e v k e n y s g a k a dlyv. A megismer m o m e n t u m o t a b . trsadalmi jelensgn bell gy kezelhet j k , m i n t a m e g a l a p o z o t t s g o t v a g y m e g a l a p o z a t l a n s g o t e l d n t k r i t r i u m o t . A re lis, j o g o s , a trgy r t k v e l a r n y o s s g y a t r s a d a l m i m a g a t a r t s t h a t k o n y a n b e folysol b . a trgy adekvt megismerst nyjt gondolatelrendezds eredmnye, m i n t a h o g y a n az o b j e k t u m torz, flnagytott, m e g m s t o t t g o n d o l a t i k p e az a l a p talan, a t r s a d a l m i t e v k e n y s g e t t v u t a k r a trt s z e l l e m i s z t n z e r lehet. A b . - b e n j e l e n t k e z g o n d o l a t i tltet e g y m a g b a n m g n e m b i z t o s t k arra, h o g y az a d o t t r z e l m i v i s z o n y u l s i n d o k o l t s t r s a d a l m i l a g rtkes, a g o n d o l a t i sg u g y a n i s n e m m i n d i g e g y e n l a megismert t r g y g o n d o l a t i l a g kikristlyostott alakzatval. A b . - b e n m i n t b i z o n y o s g o n d o l a t e l r e n d e z d s j e l e n l t b e n l r z e l e m b e n ez a b i z o n y o s e s z m e s z e r v e z e t t s g k l n b z szinten j e l e n t k e z h e t , d e a strukturltsg i l y e n m r e t e i n i n c s e n e k e g y e n e s a r n y b a n a t k r z s a d e k v t s g v a l . T m a s z k o d h a t a b . az e g y n e s e t b e n v a l a m i l y e n diffz, f o g a l m a k b a n e m n ttt, i n k b b c s a k m e g r z e t t g o n d o l a t i s g r a , e n n e k e l l e n r e lehet a d e k v t , teht a trgy t n y l e g e s j e l e n l t e miatt j o g o s b . - r z e l e m . M i n t a h o g y a n e n n e k az e l l e n k e z j e is r v n y e s : a m e g a l a p o z a t l a n b . - r z s m g t t m e g t a l l h a t j u k a t r g y e l m o s d o t t g o n d o l a t i rajzt. A t r s a d a l m i p s z i c h i k u m szintjn j e l e n t k e z b . m r s z e r v e z e t t e b b g o n d o l a t i bzissal r e n d e l k e z i k , b r m g n e m e g y s g e s r e n d s z e r b e szerveslt e s z m k r e t m a s z k o d i k , j r s z t e m b e r c s o p o r t o k n e m t u d a t o s a n tlt l e l k i llapott jelenti, d e itt s e m a g o n d o l a t i s g s t r u k t u r l t s g n a k a f o k a , h a n e m a z

tls a d e k v t s g a d n t i el az i n d o k o l t s g o t . K i v t e l e s e s e t e k b e n g o n d o l a t i l a g k i kpzett f o g a l m a k b a n srtve, a strukturltsg i d e o l g i a i r g i i b a n is m e g t a l l h a t j u k a b . m e g t e o r e t i z l s t " , a k i d o l g o z o t t s g e f o k a a z o n b a n e g y m a g b a n szintn n e m m r v a d az i l y e n r z e l e m - , attitdflkelts j o g o s s g a t e k i n t e t b e n . ( A fasiz m u s a faji f e l s b b r e n d s g " g g j e f o r m j b a n i d e o l g i a i szinten tpllta a leg n a g y o b b m r t k b e n m e g a l a p o z a t l a n b . rzst.) 6. A b . - b e n s z k s g k p p e n h e l y e t k a p a m s h o z v i s z o n y t s . A s z u b j e k t u m rendszerint a r r a b s z k e , a m i b e n k l n b ( k l n b n e k rzi m a g t ) m s o k n l , a m i sajt m e g t l s e szerint nincs m e g m s o k b a n . E l e m z e t t j e l e n s g n k b e n ez az e g y i k kritikus p o n t . H a u g y a n i s a b . rzst f l h e v t e t t e n titatja a m s o k n l k l n b " - s g s ha a t r g y m e g t l s b l h i n y z i k a r a c i o n l i s m r t k t a r t s , a k k o r a b . - a l a n y s m s a l a n y o k k z t t i v i s z o n y b a n z a v a r o k l l h a t n a k b e : a b . a h o z z t a r t o z a l a n y i s g o n k v l l l e g y n e k , k z s s g e k fel k i s u g r z srtsbe, e z e k eltasztsba, m e s t e r s g e s e l s z i g e t e l d s b e c s a p h a t t. (Ha m o n d j u k b s z k e v a g y o k az n k z s s g e m b e c s l e t e s s g r e s h a e h h e z trsul a m s o k n l - k 15nb"-sg r z s e , a k k o r ez k z v e t v e m e g s r t s e m s k z s s g e k n e k . ) r d e k e s m e g j e g y e z n i ezzel k a p c s o l a t b a n , h o g y H o b b e s a n n a k i d e j n ezt a m s o k - f e l e t t i s g e t , a k l n b v a g y o k " r z s b l t p l l k o z b.-et j e l l t e m e g a n e v e t s forrsnak. S z e r i n t e a n e v e t s l n y e g e az, h o g y msokat k i n e v e t n k , a z o kat, akik n e m r e n d e l k e z n e k a k i n e v e t alany e r n y e i v e l . A b . , a m s o k - f e l e t t i s g , a d i a d a l v o l n a e z e k szerint a h u m o r alapja. A n e v e t s g e s s g l n y e g v e l f o g l a l k o z e l m l e t i i r o d a l o m azta b e b i z o n y t o t t a : e g y o l d a l l l s p o n t ez, n a g y f o k s z u b j e k tivitst tartalmaz, hiszen a b.-et az n m e g t l s b l vezeti le, m r p e d i g m a g u n k e l b r l s a n e m zrja ki az n k n y e s s g e t . H e n r i - F r d r i c A m i e l a f o r i z m j a m g ha t l o z is m e g s z v l e l e n d : M o n d d m e g , m i r e v a g y b s z k e , s n m e g m o n d o m neked, hogy mi n e m vagy." A b . mindenkori tartozka a korrells n e m jelenthet egyet a m s o k felettisg g o n d o l a t v a l s r z s v e l ; az s z i n t e s i n d o k o l t b . trgya n e m o l y a n termszet, h o g y az sszevets sorn m i n d i g k i d e r l j n r l a : m s a l a n y o k a t n e m j e l l e m e z . E g y s z v a l : az igazi b . a msok szmra is adott b . - t r g y h o z trtn v i s z o n y u l s t fejezi ki. L e n i n i s m e r t rsa a n a g y o r o s z o k n e m z e t i b . - r l e r r e az a l a p g o n d o l a t r a pl. M i n k e t rja L e n i n a n e m z e t i b s z k e s g rzse tlt el, m e r t a n a g y o r o s z n e m z e t szintn m e g t e r e m t e t t e a f o r r a d a l m i osztlyt, szintn b e b i z o nytotta, h o g y a s z a b a d s g r t s s z o c i a l i z m u s r t f o l y h a r c n a g y s z e r pldjt tudja adni az e m b e r i s g n e k . . . " me teht a polarizlt a l t e r n a t v k a b.-et j e l l e m z m s h o z v i s z o n y t s b a n : n l u n k n i n c s k l n b a v i l g o n " m i szintn m e g t e t t k azt, a m i r e j o g g a l b s z k k lehetnk. A m a r x i z m u s l l e l k e s u g r o z z a a szintn"-b." m l y s g e s i g a z t a c s a k - m i " - b . - g e l s z e m b e n . ( M e n n y i r e n e m e s rzs p l d u l b.-tudattal tlni azt, h o g y m i szintn t e v k e n y e n t m o g a t t u k s t m o g a t j u k a n e m zetkzi m u n k s m o z g a l m a t , n e m f e l e d k e z v e m e g arrl, h o g y e b b e n a s z i n t n " - b e n b e n n e v a n a n e k n k nyjtott segtsg is.) 7. A b . i n a k t v s z u b j e k t v t n y m a r a d n a , h a n e m l p n e ki a tudatisg k r b l , h a a tettek r v n n e m o b j e k t i v l d n a . A b . m i n t g o n d o l a t e l r e n d e z d s /5/ s m i n t r z e l e m / 4 / e g y b e n tettirnyt m e g s z a b kszsget, attitdt is j e l e n t . A pszi c h o l g i b a n ltalban k l n b s g e t t e s z n e k a tevkenysghez s a tevkenysg eredmnyhez k a p c s o l d r z e l m e k k z t t . N o s , a b . s o k k a l i n k b b az e r e d m n y hez k a p c s o l d r z e l e m , d e a b e n n e r e j l s z t n z p o t e n c i a l i t s a t e v k e n y s g i r n y b a mutat. H a az a l a n y b a n t u d a t o s o d i k az, h o g y a b . t r g y t m i n t e r e d m n y t a sajt e r e j b l r t e el (persze az a l a n y j e l z e t t / 2 / r t e l m b e n ) , a k k o r az e r e d m n y h e z k t d sikerrzssel r o k o n b . t o v b b i b . - t r g y l t r e h o z s r a s z t n z i . A p s z i c h o l g u s o k j l i s m e r i k ezt a j e l e n s g e t , a z elrt siker d i a d a l r z s e rja R u b i n s t e i n v i s z o n y l a g g y o r s a n c s i l l a p o d i k , de m i n d e n e s e t b e n j b l f e l l n g o l a t r e k v s j e r e d m n y e k elrsre, a m e l y e k r t k z d e n i s d o l g o z n i k e l l " . (Az l talnos pszicholgia alapjai 2. 1964. 729.) N e m f e l e d k e z h e t n k m e g a z o n b a n az i l y e n r t k e l s b e n j e l e n t k e z kettssg r l : a siker s a siker feletti b . k n n y e n m e g s z o k o t t v l h a t ( k l n s k p p e n a k k o r , h a a b . - t r g y s i k e r k n t trtn r t k e l s e a s z u b j e k t u m t l f g g ) , az res d i c s e k v s s k o r c s o s u l t b . p e d i g a m e g e l g e d e t t s g m m o r t terjesztheti, s g y n e g a t v r t e l e m b e n hat ki a m a g a t a r t s m i l y e n s g r e ; u g y a n a k k o r a b . t r g y n a k m e g t e r e m t s r e i r n y u l n e m e s t r e k v s az n m e g n y u g t a t s t n e m i s m e r c s e l e k v s r e , a t b b , a j o b b e l r s r e s z t n z h e t . D e ez u t b b i esetben is m e g k t s s e l k e l l l n n k : a t r s a d a l m i aktivits kizrlagos, egyedli c l j a s s e r k e n t j e (a szlssges esetektl eltekintve) n e m l e h e t a b . t r g y n a k k i f o r m l s a , ezt a tr g y a t u g y a n i s m s finlis t r s a d a l m i r e l c i k b a b e p t v e h o z z a ltre az e m b e r . ( A t e r m e l s k i e m e l k e d e r e d m n y e i t p l d u l n y i l v n n e m c s a k a b.-trgy g y a raptsrt, s n e m k i z r l a g a b . - i m p u l z u s n a k az s z t n z s r e rik el a d o l g o z k . )

SZEG KATALIN

Soml Bdog s nemzedke


A z o k a t r s a d a l o m b l c s e l e t e k , a m e l y e k n e m k i z r l a g elmleti c l z a t a k , h a nem a gyakorlatban prbljk a trsadalmi haladst elmozdtani, mindig a tnyek m e g s z l a l t a t s h o z f o l y a m o d t a k . S o m l B d o g s radiklis rtelmisgi kortrsai t u d o m n y o s s g i g n y k e t n e m k o r l t o z t k az e l m l e t r e , h a n e m a k o n k r t a d a t o k r a pl t r s a d a l o m b r l a t o t s t r s a d a l o m k u t a t s t az e l m a r a d o t t s g g a l v a l s z e m b e forduls e s z k z n e k tekintettk. E h h e z a k z d e l e m h e z k e r e s t e k s z e l l e m i f e g y v e r e ket, s g y tnt s z m u k r a , h o g y ezt k s z e n t a l l j k a n y u g a t - e u r p a i p o z i t i v i z m u s ban, k l n s e n S p e n c e r f i l o z f i j b a n . N e m a n n y i r a az e l m l e t e g s z e v o n z o t t a ket, m i n t i n k b b a fejlds elve. M e g g y z d s k szerint az e l f o g u l a t l a n trsa d a l o m b l c s e l e t f e l p t s h e z p p e n a p o z i t i v i s t a filozfia n y j t h a t biztos m d s z e r tani a l a p o k a t . S o m l B d o g j e l e n t s t u d o m n y o s a p p a r t u s b i r t o k b a n szertegaz e l m l e t i m u n k s s g g a l p r b l t a kitztt feladatt e l v g e z n i . M i n d e n tlzs n l k l m e g llapthatjuk, h o g y a radiklis m o z g a l o m e g y i k l e g e r t e l j e s e b b t u d s - t a n r e g y nisge volt. Soml alapelve n e m j, lehetne akr egy hegelinus g o n d o l k o d s m d kiin d u l p o n t j a i s : m i n d e n relatv, c s a k a f e j l d s a b s z o l t ; c s a k a f e j l d s e l v t n e m h a l a d h a t j a tl s e m m i f l e p r o g r e s s z i ! m S o m l h a t r o z o t t a n e v o l u c i o n i s t a m d r a r t e l m e z t e a f e j l d s t , ttele t e h t e r s e n leszklt. M g i s , a p o z i t i v i z m u s t a l a j r l m e g h i r d e t e t t f e j l d s e l m l e t e b b e n a leszktett v o l t b a n is j trsadalomtudo m n y kialakulst segtette el. M r e g s z e n k o r a i r s a i b a n l e v o n t a a f e j l d s elvbl fakad kvetkeztetst: M i n d e n eddigi trsadalomblcselet azon bukott m e g , h o g y t b b - k e v s b statikusan f o g t a fel a t r s a d a l m a t , n e m dinamikusan. M r p e d i g a t r s a d a l m a t , a m e l y a t e r m s z e t n e k a l e g r o h a m o s a b b a n h a l a d rsze, k i z r l a g csakis f e j l d s t a n i l a g lehet h e l y e s e n f e l f o g n i . "
1

K i v o l t S o m l B d o g ? M l t n y t a l a n u l e l s l l y e d t az s a g o n d o l k o d . V i l l a n t s u n k fel n h n y letrajzi adatot.

emlkezetben

az

ember

M a is l t a n t v n y a i szerint a k o n z e r v a t v k o l o z s v r i j o g i k a r o n Eurpa lenjr eszmit honostotta m e g a kicsinyes partikularizmussal szemben. O l y a n o k is, a k i k m a kritikusan, a m a r x i z m u s n z p o n t j r l k z e l e d n e k a k k o r i e l m l e t h e z , filozfiai s politikai k v e t k e z e t l e n s g e i h e z , tisztelik s szeretik b e n n e a l e l k i i s m e retes, s z e n v e d l y e s tanrt s a r o p p a n t t e r m k e n y , m i n d e n j r a f o g k o n y tudst. 1913-ban e g y l e x i k o n s z e r k e s z t s z m r a tmren sszefoglalta nletrajzi adatait: 1 . S z l e t t e m P o z s o n y b a n , 1873. jl. 21. 2. A g i m n z i u m o t Z s o l n n , T r e n c s n b e n s T e m e s v r t , j o g i t a n u l m n y a i m a t K o l o z s v r t , L i p c s b e n s H e i d e l b e r g b e n v g e z t e m . 3. 1899-ben a k o l o z s v r i e g y e t e m e n a j o g b l c s s z e t m a g n t a n r a , 1903-ban a n a g y v r a d i j o g a k a d m i a tanra, 1905-ben p e d i g a k o l o z s v r i e g y e t e m e n a j o g b l csszet s a n e m z e t k z i j o g t a n r a l e t t e m s j e l e n l e g is az v a g y o k . 4. . . . 5. M u n k i m j e g y z k e : A n e m z e t k z i j o g b l c s s z e t a l a p e l v e i . B u d a p e s t , 1898. l l a m i b e a v a t k o z s s i n d i v i d u a l i z m u s , 1903. Zur Grndung einer beschreibenden Soziologie. Berlin,

1909.

D e r G t e r v e r k e h r in d e r U r g e s e l l s c h a f t . B r u x e l l e s , 1909. A z rtk p r o b l m j a . B u d a p e s t , 1911." A m v e k f e l s o r o l s a h i n y o s . A l e x i k o n n a k sznt t m r s z v e g n e m tartal m a z h a t j a t a n u l m n y a i n a k , v a l a m i n t k i s e b b r s a i n a k g a z d a g lajstromt, s t e r m szetesen h i n y z i k a j e g y z k b l a k s b b i kt k n y v , a m e l y n e m z e t k z i h r n e v e t szerzett s z m r a : a Juristische Grundlehre S o m l j o g i a l a p t a n a s a p o s z t u m u s z m Gedanken zu einer ersten Philosophie. T e v k e n y s g e j r s z t K o l o z s v r h o z kttte, tragikus, m a g a v l a s z t o t t a hal lig. A z 1918-as p o l g r i f o r r a d a l o m i d e j n a b u d a p e s t i j o g i k a r o n tantott. Ez v o l t a z a z i d s z a k , a m e l y t u d o m n y o s , politikai s e m b e r i c s d j h e z vezetett. A t r t n e l m i e s e m n y e k sztszrtk e g s z n e m z e d k t , d e S o m l t u l a j d o n k p p e n sajt el v e i n e k s az e b b l k v e t k e z m a g a t a r t s n a k c s a p d j b a esett. A z , a m i t fiatal k o r b a n l e t e l v k n t m e g f o g a l m a z o t t a t u d o m n y a b s z o l t f g g e t l e n s g n e k s a gondolkods igazsgkeres nyitottsgnak imperatvusza , s ami tevkenysge els s z a k a s z b a n s z e n v e d l y e s killsra s n y l t llsfoglalsra ksztette, k s b b visszjra fordult, s v g r v n y e s e n elszaktotta e l v b a r t a i t l . A t u d s szabadsgt m g c s a k s z a v a k b a n s e m tisztel e l l e n f o r r a d a l m i r e n d s z e r k r l m n y e i k z t t k p telen v o l t lett ott folytatni, a h o l 1918-ban a b b a h a g y t a . Sorstrsai k z l l e g t b b e n e m i g r c i b a m e n e k l t e k , n h n y a n a k t v k o m m u n i s t k lettek ( L u k c s G y r g y , Varga Jen), m s o k tbb-kevsb k o m p r o m i s s z u m o t ktttek. S o m l szmra e g y i k t s e m v o l t j r h a t . g y tnik, h o g y 1920 s z n e l k v e t e t t n g y i l k o s s g a l e t e l v e i h e z v a l r a g a s z k o d s n a k k v e t k e z m n y e is. S o m l B d o g u g y a n i s m i n d i g , m i n d e n r o n l e v o n t a a sajt g o n d o l a t a i b l a d d e r k l c s i k v e t k e z t e t s e k e t .
2 3

E l m l e t i m u n k s s g a n a g y j b l h r o m szakaszra oszthat. J o g s z v o l t , d e a j o g g y a k o r l a t c s a k a n n y i b a n r d e k e l t e , h o g y r o p p a n t t u d a t o s a n ksztette el ta n t v n y a i t a h e l y e s r t e l e m b e n vett" j o g s z m u n k r a . A j o g e l m l e t i v o n a t k o z s a i r d e k e l t k , k l n s e n a j o g b l c s e l e t . I n n e n j u t el m i n t m e g a n n y i k o r t r s a a m o d e r n t r s a d a l o m t u d o m n y i g n y l s h e z , r d b b e n arra, h o g y a t r s a d a l o m l talnos s s z e f g g s e i n e k feltrsa n l k l talajtalan s t e r m k e t l e n m i n d e n s z a k m a i s p e k u l c i . E g y v t i z e d e n t az ltalnos s z o c i o l g i a k i d o l g o z s n f r a d o z o t t . F k n t a t r s a d a l m i t r v n y e k f e l t r s h o z s z k s g e s mdszerek kidolgozst tekin tette feladatnak, s kutatta a s z o c i o l g i a v a l s g f o r m l lehetsgeit. K o r a e g s z s z a k i r o d a l m t v g i g p s z t z t a , s n y u g t a l a n u l v l o g a t o t t a kortrsi i r n y z a t o k k ztt. I n d u l s a k o r S p e n c e r t s M a r x o t tartotta a m o d e r n t r s a d a l o m t u d o m n y l e g k i e m e l k e d b b alakjainak, m i v e l m i n d k e t t e n v a l a m i n s z k s g s z e r t r v n y a l a p j n vizsgltk a t r s a d a l o m f e j l d s n e k o k a i t , s e b b l m a g y a r z t k a t r s a d a l m i f e j l d s perspektvit. A d n t hats a S p e n c e r m a r a d t , s e z a z e l m l e t i keret hatrozta meg, hogy mennyit s hogyan mertett a trtnelmi materializmusbl. Tegyk hozz, hogy a spenceri alapelv ellenre S o m l pozitivizmusa n e m annyira a kls e l m l e t i h a t s b l , m i n t i n k b b k o r n a k t n y l e g e s m e n e t b l m a g y a r z h a t . R a d i k a l i z m u s a s k t t t s g e a k o r a f e l v e t e t t e k r d s e k h e z n e m c s a k a pozitivista k e r e t e k e t laztotta, h a n e m a m a r x i z m u s h o z v a l v i s z o n y n a k l e h e t s g e i t is g a z dagtotta. S o m l B d o g tapogatzsa a m a r x i z m u s fel t b b tudomnyos rdekldsnl. Igaz, h o g y ezt e g y s z u b j e k t v t n y e z is e l s e g t e t t e : a m a r x i s t a S z a b E r v i n n e l v a l bartsga. A m a r x i z m u s t a l e g r n y a l t a b b , a K a u t s k y - f l e merevtsektl szinte teljesen m e n t e s f o r m j b a n kapta, a k r c s a k a m a r x i s t a brlatot, s azt a f i n o m , s z e r n y , alig s z r e v e h e t b a r t i f e l s z l t s t " , a m e l y b i z o n y o s k r d s e k m e g o l d s a k z b e n a m a r x i z m u s fel i r n y t o t t a f i g y e l m t . M i n t m i n d e n s z e r e n c s s " v l e t l e n a S o m l S z a b e s z m e c s e r e is s z k s g s z e r v o l t . A t r t n e l m i m a t e r i a l i z m u s u g y a n i s S o m l t s radiklis s z o c i o l g u s trsait e r s e n v o n z o t t a . S e g t sgvel megtrhettk volna a spencerianizmus egyoldalsgt, s ugyancsak a marxizmus knlta lehetsgt annak, hogy a szociolgit a termszettudomnyok

m e l l k g b l " n l l t u d o m n n y fejlesszk. M i n d a z o n l t a l a szzad els v t i z e d b e n S o m l t r s a d a l o m b l c s e l e t b e n a t e r m s z e t t u d o m n y o s p o z i t i v i z m u s s az e v o l u c i o n i z m u s a f s z l a m . 1910-tl a m r k o r b b a n is m e g m u t a t k o z b e f e l f o r d u l s a f o k o z d o t t . A tu d o m n y o s kutats e l f o g u l a t l a n s g n a k e l v e h o v a t o v b b a p u r e s c i e n c e " e s z m j v vlt. r d e k l d s n e k trgya e b b e n az i d s z a k b a n a n e o k a n t i n u s rtketika, i l l e t v e moralits s a legalits s s z e f g g s n e k k r d s e . lete l e g v g n ltalnos filozfiai s f l e g t u d o m n y i s m e r e t e l m l e t i k r d s e k foglalkoztattk. A p o s z t u m u s z m arrl t a n s k o d i k , h o g y ersen t v o l o d i k a kanti filozfitl, s a L e i b n i z B o l z a n o - f l e blcseleti v o n a l a t prblgatja. Bolzano Wissenschaftslehre je a l a p j n j r a s z e m g y r e veszi a kanti a p r i o r i z m u s krdst, s e k r v o n a l a z d e l v e k r o k o n t h a t k a m s f l v t i z e d d e l k s b b kialakult Bcsi kr n e o p o z i t i v i z m u s v a l , l e g a l b b i s elvi a l a p v e t s b e n s t r s a d a l m i g y k e r e i b e n . T e v k e n y s g n e k m s o d i k szakasza i g e n s o k vitra adott m d o t , d e e g y p i l lanatig s e m ktsges h o v a t a r t o z s a a szzad elejn. S o m l a k k o r azt is tudta s vllalta, h o g y a t r s a d a l o m f e j l d s t s z o l g l t u d o m n y szabadsgt csak h a r c b a n lehet k i v v n i s m e g v d e n i . A m s o d i k r e f o r m n e m z e d k " ezzel a g y j t f o g a l o m m a l j e l l t e H o r v t h Z o l t n Magyar Szzadfordul c m m o n o g r f i j b a n a p o l i t i k u s o k n a k , t u d s o k n a k s m v s z e k n e k azt a csoportjt, a m e l y h e z A d y E n d r e is tartozott, s a h o n n a n S z a b Ervin m a r x i z m u s a c s a k g y , m i n t a fiatal L u k c s G y r g y filozfija indult."5 I d e tartozott S o m l B d o g is.
4

A fiatal r i s o k " g y n e v e z t k m a g u k a t r d e k l d s s e l f o r d u l t a k a s z e l l e m i let m i n d e n terlete fel. E g y e n g e t t k az j i r o d a l o m , z e n e s festszet tjt, n e m c s a k m a g u k n a k az a l k o t k n a k a t m o g a t s v a l , h a n e m f k n t azzal, h o g y rt k z n s g e t p r b l t a k n e v e l n i . m e l s r e n d j e l e n t s g k a b b a n rejlik, h o g y m e g t e r e m t e t t k az j t r s a d a l o m t u d o m n y t s t r s a d a l o m k r i t i k t , s b m u l a t o s a n r v i d i d alatt radiklis s z e l l e m i l g k r t s j r t e l m i s g i k z g o n d o l k o d s t t e r e m t e t t e k . Megismertettk a kor halad, vagy legalbbis a megavasodott konzervatv gondol kodssal s z e m b e h e l y e z k e d j t r s a d a l m i eszmit, m g h o z z s z i g o r m u n k a m e g osztsban, a f e l a d a t o k e g s z e n cltudatos sztosztsval. Ezt a t u d o m n y o s f e l v i l g o s t t e v k e n y s g e t szervesen egsztette ki v a l s g r z k k , g y o r s r e a g l s u k a sajt t r s a d a l m u k felvetette k r d s e k r e : k m l e t l e n l l e l e p l e z t k az o r s z g el m a r a d o t t trsadalmi, politikai s kulturlis v i s z o n y a i t , a katasztroflis n e m z e t i s g i s agrrpolitikt. A m i t A d y k l t s z e t e s p u b l i c i s z t i k j a az r z e l m e k r e h a t v a tudatostott, k az e l e m z rtelem, a logikai r v e l s e s z k z e i v e l r t k el. A z n k n t vllalt f e l a d a t trsasgra v o l t szksg. teljestshez frumra, tudomnyos folyiratra s

A f o l y i r a t S o m l B d o g tlete volt. T u d o m n y o s p l y r a kszlt, d e t a n u l m n y a i n a k e l v g z s e utn csak tisztviselknt tudott e l h e l y e z k e d n i . A kiltstalan h e l y z e t b l kiutat keres, s a t u d o m n y o s m u n k a s z t n z s r e , a p u b l i k l s m e g k n n y t s r e lapot t e r v e z . K o l o z s v r i Blinttal s F e r e n c z J z s e f f e l elhatroztuk, h o g y j o g t u d o m n y i f o l y i r a t o t i n d t u n k , a m e l y tisztn t u d o m n y o s j e l l e g l e s z " rja 1898. s z e p t e m b e r 6-n N a p l j b a n . 20-n P o z s o n y b a n j r t : M e g l t o g a t t a m a t a n r o k a t a l a p u n k d o l g b a n . " E b b l a t e r v b l szletik m e g e g y v v e l k s b b a Huszadik Szzad c m f o l y i r a t . A z alapt g r d a S o m l B d o g k o l o z s v r i barti k r e , h o z z j u k csatlakozott a n a g y k r o l y i s z e g n y e k o r v o s n a k " k t j o g s z fia, Jszi O s z k r s V i k t o r , a k i k k e l S o m l H e i d e l b e r g b e n b a r t k o z o t t ssze, s m g n h n y fiatal b u d a p e s t i j o g s z .
6

A l a p i r n y t m a j d e g y v t i z e d i g Jszi O s z k r s S o m l B d o g f e l f o g s a h a trozta m e g . A f o l y i r a t a l a p t s n a k v a l s g o s d o k u m e n t u m a i Jszi O s z k r n a k S o m l h o z intzett l e v e l e i . R v i d d e l a m e g i n d u l s eltt ezt r t a : r l n k , h a s z r e v t e l e i d e t s h a j a i d a t m e g r n d , h o g y [ . . . ] azokat k p v i s e l h e s s e m . S z m t o k arra,

h o g y egytt s n h n y h a s o n r z s e m b e r r e l sszetartva, a l a p i r n y t m e g s z a b hatnk." A f o l y i r a t c s a k h a m a r a s z o c i o l g i a n e m z e t k z i l e g is elismert f r u m v vlt. R v i d d e l a s z e m l e m e g i n d t s a utn l t r e h o z t k a T r s a d a l o m t u d o m n y i T r s a s got els titkra S o m l B d o g v o l t , a m e l y n e m c s a k a p o l g r i radiklis r t e l misg, h a n e m szinte az e g s z a k k o r i h a l a d s sszetart e r e j t u d o m n y o s s kz leti f r u m v vlt, s kialaktotta azt az e l l e n z k i r t e l m i s g i elitet, a m e l y e l m l e t b e n a k o r s z a k l e g h a l a d b b e s z m e r e n d s z e r e i r e , s g y a k o r l a t b a n a m u n k s m o z galom tmegerejre tmaszkodott. L i t v n G y r g y szerint a n a g y t r s a d a l m i k z d e l e m elsszlttje a s z o c i o l g i a volt, a m e l y a r a d i k a l i z m u s kisajttott t u d o m n y g v v l t . S z o c i o l g i a ! Ez v o l t az a sz, m e l y szintetizlta t r e k v s e i n k e t rta Jszi O s z k r a Huszadik Szzad t z v e s j u b i l e u m n : a t e r m s z e t t u d o m n y o k d i a d a l m a s e r e j b e n v a l hitnket, a rjuk alaptott t r s a d a l o m t u d o m n y i kutatst s az ezen f e l p l j n p b o l d o g t p o l i t i k t . . . " S o m l s e l v b a r t a i s z e n v e d l y e s e n hittek a t u d o m n y m e g v l t e r e j b e n , hittek a b b a n , h o g y a t r s a d a l m i j e l e n s g e k feltrsa, m e g r t s e a vltoztats l e g f b b e s z k z e . A t r s a d a l o m talaktst csakis tudatos r t e l m i s g i m u n k a a l a p j n , r t e l m i s g i vezetssel tartottk e l k p z e l h e t n e k . E b b e n az s s z e f g g s b e n s e b b e n a f o l y a m a t b a n v i z s g l h a t a fiatal S o m l t u d o m n y o s s k z l e t i t e v k e n y s g e . A t r s a d a l m i h a l a d s t n y l t a n srget e l m lete, r u g a l m a s v i s z o n y a a v a l s g h o z m r e l e v e m e g v t a attl, h o g y a p o z i t i v i z m u s m e r e v s g e i h a s s a n a k g o n d o l k o d s r a . Ezt a l e h e t s g e t e g y b k n t k i z r t a a m s o d i k r e f o r m n e m z e d k " t e r e m t e t t e s z e l l e m i l g k r , az a t r s a d a l m i s e m b e r i elktelezettsg, a m e l y felttlen j e l l e m z j e a S o m l B d o g - i m a g a t a r t s n a k . A t u d s p o n t o s s g v a l s e r k l c s i f e l e l s s g v e l v i z s g l t a k o r n a k j n h n y l n y e g e s k r dst, g y , h o g y s o s e m r a g a d t a ki k e t a sajtos k r l m n y e k k z l . S b r m u n kssgnak els s z a k a s z b a n a t u d o m n y tisztasgt", p o l i t i k a m e n t e s igazsg keres h i v a t s t vallotta, tudta, h o g y v l l a l n i a k e l l g o n d o l k o d s n a k t r s a d a l m i s e r k l c s i k v e t k e z m n y e i t ; lztott a k a t e d r n , lztott a h a l a d s z e l l e m i let f r u m a i n . A z z a l ltatta k z b e n m a g t , h o g y n e m politizl. P e d i g az adott k r l m n y e k k z t t p p e n s g g e l ezt tette a s z l e g s z l e s e b b s l e g n e m e s e b b rtel m b e n . A z t , h o g y S o m l B d o g g o n d o l k o d s n a k m e n n y i r e politikus l e van, e g y fiatal n a g y v r a d i j s g r v e t t e s z r e : A d y E n d r e . P a r a d o x m d o n e l l e n k e z indttatssal k o n z e r v a t v ellenfelei is h a m a r f e l f i g y e l t e k radiklis h a j l a m a i r a s e n n e k lehetsges k v e t k e z m n y e i r e . 1903-ban a n a g y v r a d i j o g a k a d m i a k o n z e r v a tv s kleriklis belltottsg tanrainak csoportja m e m o r a n d u m b a n kvetelte ateista, f e l f o r g a t s m o n a r c h i a e l l e n e s k o l l g j u k , S o m l B d o g eltvoltst. A b o t r n y t a k a r a t l a n u l A d y E n d r e vltotta ki e g y i k , a Nagyvradi N a p l b a n k z l t c i k k v e l ; lelkes h a n g o n d v z l t e S o m l B d o g n a k a T r s a d a l o m t u d o m n y i T r s a s g b a n megtartott e l a d s t .
7 8 9 1 0 11

A d y c i k k e n e m c s a k t n a g y v r a d i tanrt ksztetett sznvallsra, h a n e m f e l h r d l t a kleriklis sajt is. E r r e a t m a d s r a v l a s z o l t A d y m s o d i k c i k k e : E g y fiatal m a g y a r t u d s t el a k a r n a k veszteni, m e r t gondolkodott. A m a i m a g y a r let g y t n i k fel s o k s z o r n e k n k titka, f o r r o n g s a , c l j a : p r a gondolkods ellen. A fiatal t u d s n e v e dr. S o m l B d o g . B n e , h o g y S p e n c e r e v o l u t i o - t r v n y b e n hisz, ksri a n a g y t r v n y k o m m e n t l i t , s a z e v o l u t i o k i s z m t h a t e r e d m n y e i t siettetve, v i l g o s s g o t h i r d e t . "
12

A d y m e g m o z g a t t a az egsz k z v l e m n y t . A S o m l - a f f r s a j t v i t k s p a r l a m e n t i i n t e r p e l l c i k t r g y a lett, a Trsasg tiltakozott, a Huszadik Szzad t m a d s b a l e n d l t , a p r o g r e s s z i sznt vallott, st m g a p o l g r i l i b e r a l i z m u s e g y e s k p v i s e l i is. A b o t r n y n e m z e t k z i v i s s z h a n g j a s e m v o l t j e l e n t k t e l e n . L a b r i o l a , S i d n e y W e b b , B e n e d e t t o C r o c e s e g y e g s z s o r n e v e s t u d s s r n y i l a t k o z o t t ,


13

s m i n d n y j a n azt a m e g g y z d s k e t f e j e z t k ki, h o g y a S o m l - g y n e m c s a k e g y orszg, h a n e m az e g s z c i v i l i z l t v i l g g y e . A k u l t u s z m i n i s z t e r k n y t e l e n v o l t visszautastani a S o m l eltvoltsra ir n y u l kvetelst. A S o m l - b o t r n y b a n a r a d i k a l i z m u s jra b e b i z o n y t o t t a , h o g y ers ellenfele a h a t a l o m t m o g a t s t l v e z kleriklis r e a k c i n a k . A S o m l elleni k i s e b b - n a g y o b b t m a d s o k ezutn s e m szntek m e g u g y a n , d e a b o t r n y v g e r e d m n y b e n k e d v e z f o r d u l a t o t h o z o t t l e t b e n . A k k o r t j t m e g j e l e n t k n y v e , az l lami beavatkozs s individualizmus, a m e l y m r S p e n c e r kritikjt s m e g h a l a d st is tartalmazza, n a p o k alatt e l f o g y o t t , s c s a k h a m a r sor k e r l t a m s o d i k k i adsra. E z a k n y v e l h a t r o z j e l e n t s g n e m c s a k S o m l B d o g szellemi f e j l d s b e n , h a n e m az j t r s a d a l o m b l c s e l e t k i a l a k u l s b a n is. M a g a s szint t u d o m n y o s s s z e f o g l a l s a a s z z a d e l p o z i t i v i s t a t r s a d a l o m f i l o z f i a i t r e k v s e i n e k , s szinte p r o g r a m s z e r e n f o g a l m a z z a m e g a radiklis s n e m c s a k p o l g r i a n radiklis ellenzki r t e l m i s g clkitzseit.
14

A Huszadik Szzadban S z a b E r v i n rt ismertetst S o m l B d o g k n y v r l . A v i t a a n y a g s a k r l t t e k i a l a k u l t S z a b S o m l l e v l v l t s m e g v i l g t j a azt a t u d o m n y e t i k a i llspontot, a m e l y a Huszadik Szzad k r r e s S o m l r a e g y a r n t j e l l e m z . A k e t t k z t t n i n c s ellentt, l e g f e l j e b b az eltr e g y n i s g e k m s - m s m d o n s z n e z i k ezt a felfogst, a m i e g y b e n e r k l c s i m a g a t a r t s . M r azrt s e m lehet ellenttes, m e r t k i a l a k t s h o z m a g a S o m l is hozzjrult. P e r s z e , a l a p m a g a tartsrl v a n sz, s n e m e l v i k l n b s g e k n a g y l e l k eltussolsrl, hisz p p e n az a n a g y s z e r m a g a t a r t s u k b a n , a h o g y a n v i t a t k o z n i t u d n a k g y , h o g y m i n d e g y i kk elmlete gazdagodik, rvel kszsge ersbdik a k o n c e p c i feladsa nl kl. A z a l a p e l v a k v e t k e z : m i n d e n a l k a l m a t ki k e l l hasznlni n z e t e i n k p o n t o s a b b ttelre, i g a z s g t a r t a l m n a k n v e l s r e , s az i g a z s g o t o l y a n t n y - s r v a n y a g g a l k e l l a l t m a s z t a n u n k , h o g y szinte k z z e l f o g h a t v v l j k . A z igazsg f e l t r s n a k szerintk kt tja v a n : a k i t a r t t u d o m n y o s m u n k a s a klcsns ellenrzs. A z u t b b i t a T r s a s g b a n rendezett v i t k k a l s a f o l y i r a t v i t a a n y a g v a l r t k el. A v i t a c i k k e k n e m s z a b v n y o s r e c e n z i k v o l t a k , h a n e m k i h v s o k az e s z m e i p r h a r c r a . ( K s b b ezt G a l G b o r csinlta gy.) A h a t k o n y s g o t gy fokoztk, hogy a vitaanyagot lehetleg gyors egymsutnban kzltk.
16

15

A S z a b S o m l vita e s e t b e n a fiatal m a g y a r m a r x i s t a n e m c s a k a k n y v r e reflektl, h a n e m c l b a veszi az e g s z pozitivista t r s a d a l o m b l c s e l e t e t , s ezzel a p o z i t i v i z m u s els s z n v o n a l a s kritikjt n y j t j a a Huszadik Szzad hasbjain. A z s e m v l e t l e n , h o g y p p e n S o m l ellen h e g y e z i a m a r x i s t a k r i t i k a l t : a f o l y irat s a Trsasg v e z e t g r d j b l az, aki a l e g i g n y e s e b b f o r m b a n fejtette ki ezt a t r s a d a l o m b l c s e l e t e t . S z a b E r v i n n e k a c s c s p o n t o t kellett m e g c l o z n i a . A v i t k n a k k z t k e n n e k az e s z m e c s e r n e k v a n e g y n y l t a n k i m o n d o t t m s i k r t e l m e is. S z a b E r v i n v l a s z a ezt k i t n e n s z e m l l t e t i : az egsz k r s z e r t e gaz vilgnzeti tjkozdsa ellenre viszonylagos egyenslyt akar teremteni, h o g y tagjai egytt s k l n - k l n f e l v e h e s s k a h a r c o t a h i v a t a l o s i d e o l g i v a l . A kzdelem hatsfoka korntsem volt k z m b s szmukra. M g egyszer hangs lyoznm, hogy elvi klnllsukat m i n d v g i g fenntartjk, t e h t n e m v a l a m i n i d e o l g i a i m e g b k l s r l v a n sz, h a n e m n a g y o n is les b e l s e s z m e i k z d e l e m r l . E g y fajta a v a n t l a lettre" s z e l l e m i n p f r o n t j e g y b e n hiszen v g e r e d m n y b e n ezt a l a k t o t t k ki, h a n e m v o l t a k is t u d a t b a n a Huszadik Szzad p r o g r a m szeren m e g s z l a l t a t o t t m i n d e n t u d o m n y o s a n m e g o k o l t s h a l a d v l e m n y t . H e lyet k a p o t t a z a k k o r m g m a r o k n y i szocialista r t e l m i s g i c s o p o r t is, m e l y a t r tnelmi materializmus szemllett prblta a szellemi kztudatba bevinni. K z t k v o l t a n a g y v r a d i g o s t o n Pter, K u n f i Z s i g m o n d , V a r g a J e n s S z a b E r v i n , aki a f o l y i r a t s a T r s a s g e g y i k v e z r a l a k j v vlt. A szocialista r t e l m i s g mindvgig hsges maradt a folyirathoz. Ignyesebb tanulmnyaikat m g a tzes v e k b e n is a Huszadik Szzadban k z l t k .

A hsi k o r s z a k b a n k i a l a k u l t a k l n b z e s z m e i i r n y z a t o k kritikus k o o p e r c i j a p p g y , m i n t a t u d o m n y o s m u n k a s a t r s a d a l m i c s e l e k v s v i s z o n y l a g o s egyenslya. A S o m l - b o t r n y k e d v e z hatsa n e m c s a k a b b a n m u t a t k o z o t t m e g , h o g y a fiatal t u d s n e v t ismertt tette, s h o g y m g E u r p a is f e l f i g y e l t r. K e d v e z f o r d u l a t o t h o z o t t S o m l l e t b e n azrt is, m e r t m e g n v e l t e n b i z a l m t , sajt t u d o m n y o s e r e j b e vetett hitt, s l e t r e s z l b a r t s g o t kttt A d y E n d r v e l . E r r l itt c s a k annyit, h o g y A d y k l t s z e t r e S o m l h v t a fel Jszi Oszkr s a Huszadik Szzad k r n e k f i g y e l m t . 1906-ban, az j versek m e g j e l e n s e utn Jszi kitr lelkesedssel rta S o m l n a k : A z A d y v e r s e s k t e t e risi s z e n z c i v o l t n e k e m [ . . . ] v g r e j n a g y k l t j e v a n M a g y a r o r s z g n a k ! r t a m is e g y szerel m e s l e v e l e t n e k i . [ . . . ] P o m p s fi. A H a r c a Nagyrral pl. e g y e n e s e n h a l h a t a t l a n vers. B d o g , b s z k e lehetsz a f e l f e d e z s e d r e . "
17

A z A d y v a l v a l b a r t s g a l a p j a : az e l v e k a z o n o s s g a a m a r a d i s g g a l val k z d e l e m b e n . T r s a d a l o m b r l a t b a n szinte A d y kifejezseit hasznlja. A m o n a r c h i a h o l t a k t l k o r m n y z o t t o r s z g " , a k o r s z a k a t e k i n t l y e k s a g g o k k o r a ; e l a d s a i b a n a szenilis k o n z e r v a t i v i z m u s r l " b e s z l , amit m e g k e l l t r n i a t u d o m n y o s h a l a d s e s z k z e i v e l . U g y a n o l y a n l e n d l e t t e l s d h s k e s e r s g g e l szl a h i v a t s v l l a l s n a k arrl a n e h z k t e l e s s g r l , h o g y a m o s t o h a k r l m n y e k k z t t is m e g kell p r b l n i a lehetetlent. 1903-ban k l t b a r t j r a e m l k e z t e t ptosszal vigasztalja s lelkesti a b e t e g s c s g g e d t S z a b E r v i n t : E z az n m a g b a n v a l k t e l k e d s s t k e r e s s r z s e i s z o n y a tehetsges e m b e r r e n z v e , s m g k e s e r v e s e b b , h a az e m b e r taln m g azt is g o n d o l j a , h o g y m r el is t v e s z t e t t e a h e l y e s utat. n v e k i g b o l y o n g t a m i l y e n r z s e k k e l az n g y i l k o s s g k z v e t l e n hatrn, s v e k i g n e m l t t a m e g y e t l e n remnysugrt s e m , a m e l y n e k i r n y b a n m e n e k l s t r e m l h e t t e m v o l n a . [ . . . ] N e m v e s z e d szre, h o g y m i l y e n r o k o n s z e n v e t s elismerst k e l t e s z m a g a d irnt, p p e n a l e g j o b b a k b a n , s n e m v o n o d l e m i n d e z e k b l a t e r m s z e t e s k v e t k e z t e t s t , h o g y m g e b b e n a m i r o n d a o r s z g u n k b a n is m i l y n a g y m r t k b e n k e l l r v n y e s l n d s m i l y n a g y m r t k b e n s z m t a n a k rd m r i s . [ . . . ] Itt m i n d e n k i n e k l e kell t n i e ezt az risi p e r c e n t u m H u n g a r i c u m o t a b b l , a m i t t e n n i t u d n a , s m e g k e l l e l g e d n i e azzal, ami m a r a d . T e e r l y e s e b b , b t r a b b v a g y , s k e v s b v a g y m e g a l k u v , m i n t k r n y e z e t e d n e k l e g n a g y o b b rsze, s ezrt n l a d t o v b b tart, m g m e g b a r t k o z o l ezzel a k o m p r o m i s s z u m m a l , a m e l y c s a k f l k z z e l e n g e d t g e d i d e l j a i d s z m r a d o l g o z n i , a m s i k a t p e d i g , s taln p p e n a l e g j o b b i k a t , a m i l i e u v e l v a l k z d e l e m r e f o g l a l j a le. [ . . . ] M r n h n y v ta k v e t k e z e t e s e n m i n d i n k b b elhagynak a k t e l y e k , a t u d o m n y b a n is k t s g b e e s s k e p t i k u s b l m i n d i n k b b p o z i t v a b b n z e t e k r e e m e l k e d t e m [ . . . ] s m i n d n y u g o d t a b b a n o l y a n n a k k e z d e m f e l f o g n i a v i lgot, m i n t a m i l y e n . "
18

A szenilis k o n z e r v a t i v i z m u s s a l " v a l k z d e l e m politikai h a r c v o l t a l e g j a v b l , d e S o m l B d o g m g e b b e n a k z d e l m e k t l vissza n e m r i a d k o r s z a k b a n s e m t u d t a egszen tisztzni a p o l i t i k h o z v a l v i s z o n y t . P o l i t i k a s t u d o m n y s s z e f g g s n e k d i l e m m j a v g i g ksrti, s v g e r e d m n y b e n m e g n e m vlaszolt k r d s m a r a d s z m r a . V i l g n z e t i f o r d u l a t n a k s m a g a t a r t s b e l i e l b i z o n y t a l a n o d s n a k ez az e g y i k g o n d o l k o d s b a n g y k e r e z o k a .

JEGYZETEK 1. S o m l B d o g : J o g b l c s e l e t i eladsai I. K o l o z s v r , 1906. 80. 2. S o m l B d o g e g y e t e m i t a n r nletrajza. K o l o z s v r , 1913. prilis 22. Autogrf levl Gulys Plhoz. Orszgos Szchnyi K n y v t r [ O S Z K ] K z irattr. F o n d . 36/2969.

3. F e l i x S o m l : Juristische G r u n d l e h r e . L e i p z i g , 1917. F e l i x S o m l : G e d a n k e n zu e i n e r ersten P h i l o s o p h i e . B e r l i n L e i p z i g , 1926. 4. H o r v t h Z o l t n : M a g y a r S z z a d f o r d u l ( A m s o d i k r e f o r m n e m z e d k t r tnete, 18961914). B u d a p e s t , 1974. 5. L u k c s G y r g y j o g i d o k t o r t u s t S o m l n l szerezte. 1916-ban a H e i d e l b e r g b e n t a r t z k o d L u k c s k z v e t t e t t M a x W e b e r s S o m l k z t t , s e g y e n g e t t e a J u r i s t i s c h e G r u n d l e h r e m e g j e l e n s n e k tjt. A L u k c s S o m l levelezs, a meglv levelek kontextusbl tlve, hinyosan m a radt fenn. A S o m l - h a g y a t k b a n h r o m L u k c s - l e v l t a l l h a t : 1909. V . 14. H e i d e l b e r g , 1916. I X . 8., H e i d e l b e r g , 1917. I V . 8. A z u t b b i a Juristische Grundlehre megjelenst dvzli. (V. O S Z K Kzirattr. Levelestr.) A z M T A F i l o z f i a i I n t z e t n e k L u k c s - A r c h v u m a kt, L u k c s h o z i n t zett S o m l - l e v e l e t r i z : K o l o z s v r , 1916. augusztus 15.; K o l o z s v r , 1916. s z e p t e m b e r 17. 6. S o m l B d o g n a p l j e g y z e t e i . I. fzet. 1898. s z e p t e m b e r 6. s s z e p t e m b e r 20. b e j e g y z s . O S Z K K z i r a t t r . Q u a r t . H u n g . 3038. 7. Jszi O s z k r S o m l h o z . B u d a p e s t , 1898. V I I I . 15. O S Z K K z i r a t t r . L e v e l e s t r . N v e d k n a p l , 1950/63. A S o m l - h a g y a t k b a n 257 Jszi O s z k r - l e v l m a r a d t fenn. 8. V . L i t v n G y r g y b e v e z e t t a n u l m n y v a l A s z o c i o l g i a els m a g y a r m h e l y e v l o g a t s h o z . B u d a p e s t , 1973. 9. H u s z a d i k S z z a d , 1910. I., 2. 10. A d y E n d r e : A z e v o l u t i o . N a g y v r a d i N a p l , 1903. m j u s 8. 11. S o m l B d o g : A t r s a d a l m i f e j l d s r l s n h n y g y a k o r l a t i alkalmaz srl. A z e l a d s s z v e g t a H u s z a d i k Szzad k z l t e (1903. I., 397409.). 12. A d y E n d r e : M e r n y l e t a n a g y v r a d i j o g a k a d m i n . N a g y v r a d i N a p l , 1903. m j u s 26. 13. E l e m r O s z k r [Jszi O s z k r ] : A n a g y v r a d i esethez. H u s z a d i k Szzad. 1903. I., 475477. K g l J n o s : V r a d i h i t v a l l k s e r e t n e k g e t k . H u s z a d i k Szzad, 1903. II.. 907916. A S o m l - h a g y a t k b a n megtmadsval k a p c s o l a t b a n m i n t e g y 14 l e v l m a r a d t f e n n : S o m l B d o g m e g t m a d s v a l k a p c s o l a t o s d v z l l e v e l e k . O S Z K K z i r a t t r . A n a l e k t a . 5381. 14. E g y v v e l k o r b b a n P i k i e r G y u l a e g y e t e m i t a n r t t m a d t k m e g h a s o n l m d o n . P i k i e r a H u s z a d i k Szzad k r h e z tartozott. P u l s z k y k o s h a l l a utn, aki a T r s a s g els e l n k e v o l t , hossz i d e i g v e t t e t az e l n k sgt. 15. S z a b E r v i n : T e r m s z e t s t r s a d a l o m . H u s z a d i k S z z a d , 1903. II., 747 772. 16. S o m l B d o g : V l a s z S z a b E r v i n n e k . H u s z a d i k Szzad, 1903. II., 992 994. S z a b E r v i n : V l a s z S o m l B d o g n a k . H u s z a d i k Szzad, 1903. II.. 994995. S z a b E r v i n S o m l B d o g h o z . B u d a p e s t , 1903. s z e p t e m b e r 29. O S Z K K z i r a t t r . L e v e l e s t r . N v e d k n a p l 1953/60. S o m l B d o g S z a b E r v i n h e z . N a g y v r a d , 1903. o k t b e r 4. B u d a p e s t i P r t t r tneti Intzet A r c h v u m a . S z a b E r v i n - h a g y a t k . F o n d . 729. 17. Jszi O s z k r S o m l B d o g h o z . B u d a p e s t , 1906. III. 10. O S Z K K z i r a t t r . L e v e l e s t r . N v e d k n a p l , 1950/63. 18. S o m l B d o g S z a b E r v i n h e z . N a g y v r a d , 1903. j n i u s 19. B u d a p e s t i P r t t r t n e t i Intzet A r c h v u m a . S z a b E r v i n - h a g y a t k . F o n d . 729.

Bak-Hetei Rozlia:

Kermiatnyr

MIK IMRE

A Fggetlensgi Nyilatkozat
K t s z z v e a n n a k , h o g y 1776. j l i u s 4-n f o g a d t a e l a II. Kontinentlis K o n g r e s s z u s az a m e r i k a i f g g e t l e n s g i h b o r h e v b e n a Declaration of Independence-t. A N y i l a t k o z a t k i m o n d t a , h e l y e s e b b e n m e g i n d o k o l t a t i z e n h r o m a m e r i k a i g y a r m a t , v a g y i s j - A n g l i a elszakadst N a g y - B r i t a n n i t l s azt, h o g y e z u t n s z a b a d s f g g e t l e n l l a m o k " l e s z n e k . B l n i F a r k a s S n d o r rta a F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t r l , a m e l y e t f o r d t o t t m a g y a r r a , h o g y az a z a m e r i k a i a k n a k politikai b i b l i j o k " lett; s z v e g e n e m c s a k k z h i v a t a l o k b a n , i s k o l k b a n , h a n e m magnh z a k b a n is a f a l o n fgg, m i n t m s o r s z g o k b a n a m c s e s s e l m e g v i l g t o t t i k o n ; j l i u s n e g y e d i k e p e d i g az E g y e s l t l l a m o k n e m z e t i n n e p e . A z a n g o l o k a X V I I . szzad e l e j n k e z d t k m e g a g y a r m a t o s t s t az j v i l g b a n ( V i r g i n i a , 1607); v e t l y t r s a i k a s p a n y o l o k , f r a n c i k s h o l l a n d o k v o l t a k . A m e r i k a i g y a r m a t a i k ln e g y - e g y k o r m n y z llott m i n t a b r i t k o r o n a k p v i s e l j e , m e l l e t t e p e d i g a k o r l t o z o t t szavazati j o g g a l vlasztott h e l y i p a r l a m e n t m k dtt. E n n e k e g y i k feladata az a d k m e g s z a v a z s a v o l t . A X V I I I . szzad f o l y a m n az a m e r i k a i m e z g a z d a s g ( f a r m o k ) s i p a r (hajpts, v a s k o h s z a t ) u g r s szer f e j l d s n e k indult, a m i t az a n g o l k o r m n y i g y e k e z e t t a m a g a j a v r a h a s z n o stani. A brit p a r l a m e n t m e g e m e l t e az a d k a t . A z a m e r i k a i a k v i s z o n t tartottk m a g u k a t a h h o z a t r v n y c i k k h e z , m e l y szerint c s a k az a d z t a t h a t m e g , a k i n e k a k p v i s e l j e a p a r l a m e n t b e n m e g s z a v a z t a az illet a d n e m e t s a n n a k m r t k t . M i v e l az a m e r i k a i p o l g r o k n e m v o l t a k k p v i s e l v e s n e m is a k a r t k k p v i seltetni m a g u k a t a l o n d o n i p a r l a m e n t b e n , az ltala r j u k kivetett a d g y m o n d trvnytelen ( n o taxation without representation"). I n n e n s z r m a z o t t az ellentt a g y a r m a t s az a n y a o r s z g " kztt, s a b o s t o n i s z a b o t z s c s e l e k m n y e k b e n j u t o t t f o r r p o n t r a . A b r i t tengeri h a d e r b l o k d al v e t t e s m e g p r b l t a kiheztetni a t e n g e r r e utalt B o s t o n t , M a s s a c h u s e t t s gyarmat a l k o t m n y t p e d i g felfggesztettk. A t b b i g y a r m a t a z o n b a n killott a r e b e l l i s e k s f v r o s u k mellett. 1774. s z e p t e m b e r 5-n P h i l a d e l p h i b a n sszelt az I. K o n t i nentlis K o n g r e s s z u s tizenkt g y a r m a t r s z v t e l v e l (csak G e o r g i a t a r t z k o d o t t ) . A m a g u k a t m o s t m r h a z a f i a k n a k n e v e z r a d i k l i s o k m a g u k k a l r a g a d t k az A n g lival s z e m b e n l o j l i s torykat, s a k o n g r e s s z u s kinyilatkoztatta a g y a r m a t v i l g j o g a i t s srelmeit. A n g l i a n e m e n g e d e t t A m e r i k a f e g y v e r k e z n i kezdett. A hader lre a kvetkez v b e n egy j m d virginiai ltetvnyes, G e o r g e W a s h i n g t o n llott. M e g j e l e n s e utn t l v e i n k b b j l m e g t e r m e t t a n g o l l o r d r a emlkeztetett, nzetei is a b r i t k o n z e r v a t v o k v i l g n z e t h e z llottak k z e l e b b . D e c s k n y s v o l t s t r e l m e t l e n a l o n d o n i b r o k r a t k k a l s z e m b e n , a k i k z a v a r t k a n a g y v o n a l a n g a z d l k o d a m e r i k a i f l d e s u r a k kreit. M z e u m m talaktott kastlya M o u n t V e r n o n b a n istllival, h a m b r a i v a l , m h e l y e i v e l a v i d k i g r a n d s e i g n e u r u d v a r t a r t s r a emlkeztetett. H o g y m g i s f o r r a d a l m i t b o r n o k lett, azzal m a g y a r z h a t : ha m r kitrt a f o r r a d a l o m h e l y e s i r n y b a " a k a r t a terelni. S z e d e t t - v e d e t t hadai, a m e l y e k t l m a g a is m e g r i a d t , 1776 tavaszn o l y a n l e n d l e t t e l v e t t k b e a B o s t o n t k r n y e z d o m b o k a t , m i n t a h o g y tizenhat v v e l k s b b a sans-culotte-ok harcoltak Valmynl. Innen mr brmikor gyzhattk Massachu setts f v r o s t . W a s h i n g t o n s az a n g o l v e z r l t b o r n o k kztt a z o n b a n g e n t l e m e n ' s a g r e e m e n t " jtt ltre a s z a b a d e l v o n u l s r a K a n a d a fel. A z llamok, illetve a gyarmatok azonban csak ksbb egyesltek, miutn sszelt a II. K o n t i n e n t l i s K o n g r e s s z u s , s 1776. j l i u s 2-n m e g h o z t a a F g g e t l e n s g i H a t r o z a t o t (Resolution of Independence). M g s e m ez az irat s ez a d t u m v o n u l t b e a t r t n e l e m b e . A K o n g r e s s z u s u g y a n i s m g azeltt k i k l d t t e g y t t a g bizottsgot, e n n e k az v o l t a feladata, h o g y j a v a s l a t o t t e g y e n e g y j a b b nyilatkozat megfogalmazsra, amelyben a gyarmatok a nagyvilg tudomsra h o z z k e l h a t r o z s u k okait. Ez az n. F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t , ezt f o g a d t a el a K o n g r e s s z u s j l i u s 4-n. H a e g s z e n p o n t o s a k a k a r u n k lenni, azt is h o z z k e l l t e n n n k , h o g y p e r g a m e n r e rt eredeti p l d n y a a k v e t k e z c m e t v i s e l i : Amerika tizenhrom llamnak egyhang nyilatkozata. A s z v e g e z bizottsg t tagja T h o m a s J e f f e r s o n , J o h n A d a m s , B e n j a m i n F r a n k l i n , R o g e r S h e r m a n s R o b e r t R. L i v i n g s t o n v o l t . A z u t b b i kett a t o v b b i a k s o r n n e m jtszott l n y e g e s szerepet. F r a n k l i n n e m c s a k m i n t llamfrfi v o l t k i v l t k l d t e a k o r m n y trgyalni X V I . L a j o s h o z az e g y t t m k d s r d e -

k b e n , h a n e m a v i l l m h r t feltallsval a t u d o m n y t r t n e t b e is b e r t a n e v t . J o h n A d a m s o t W a s h i n g t o n utn az E g y e s l t l l a m o k m s o d i k e l n k n e k vlasztottk, s a k o n z e r v a t v F d e r a l i s t a P r t v e z e t j e k n t l e s e n s z e m b e n llt a D e m o k r a t a P r t v e z e t j v e l , az E g y e s l t l l a m o k k s b b i h a r m a d i k e l n k v e l , Jeffersonnal. Ez u t b b i f o g a l m a z t a m e g e g y m a g b a n a F g g e t l e n s g i N y i l a t k o zatot, A d a m s s F r a n k l i n c s a k k i s e b b m d o s t s o k a t j a v a s o l t . A z a k k o r m i n d s s z e h a r m i n c h r o m v e s T h o m a s J e f f e r s o n n a k ez v o l t az els n y i l v n o s f e l l p s e . W a s h i n g t o n b a n l t h a t k i v i l g t o t t tparti s z o b r a e g y o s z l o p csarnok kzepn (mg csak Lincoln kapott ilyen emlkmvet a fvrosban) ha talmas a l a k n a k m u t a t j a klasszikus a r c l l e l , e g y francia f o r r a d a l m r l t z e t b e n . J o h n T r u m b u l l f e s t m n y n m e l y az ttag b i z o t t s g o t b r z o l j a , a m i n t j a v a s latt tnyjtja John H a n c o c k kongresszusi elnknek inkbb nyurga, v r s haj, s z e p l s f i a t a l e m b e r , s fiatalabbat m u t a t k o r n l . W a s h i n g t o n n a k honfitrsa, d e v i r g i n i a i b i r t o k r l j o g o t m e n t tanulni, aztn a k o r m n y z i , k v e t i , l l a m titkri, a l e l n k i l p c s f o k o k o n e m e l k e d v e j u t o t t el az e l n k i s z k b e , tisztsgt jravlaszts f o l y t n n y o l c v i g v i s e l t e . V i s s z a v o n u l s a utn a t u d o m n y n a k lt, t b b j o g t u d o m n y i m u n k t rt, k z b e n e l a d s o d o t t , s k n y t e l e n v o l t k i s o r s o l tatni b i r t o k t . H a W a s h i n g t o n e l n k b e n az j l l a m s z v e t s g k a t o n a i e r n y e i testesltek m e g , J e f f e r s o n b a n a t e r m s z e t j o g s z s az utpista v a l a m i sajtos k e v e r k e l t t t testet. A z t m o n d t k r l a , h o g y n e m a l k o t e l m e , h a n e m c s a k a k o r e s z m k h tolmcsa. A d a m s a Fggetlensgi Nyilatkozatot utlag kzhelyek gyjtemnynek" (a c o m m o n p l a c e c o m p i l a t i o n ) n e v e z t e , R i c h a r d H. L e e p e d i g k i n e k n e v e az t v e n t a l r k z l a h e t e d i k h e l y e n , J e f f e r s o n eltt s z e r e p e l g y n y i l a t k o z o t t , h o g y b a r t j a e N y i l a t k o z a t o t J o h n L o c k e k n y v b l (A polgri kormnyzatrl) m s o l t a ki. J e f f e r s o n e r r e azt felelte lehet, h o g y i g a z u k v a n . D e n g y m o n d csak annyit tudok, hogy egyetlen k n y v e t v a g y rpiratot sem lapoztam fel, a m g azt r t a m . N e m t a r t o m f e l a d a t o m n a k folytatta , h o g y m e r b e n j e s z m k e t talljak ki, s o l y a n r z e l m e k e t m u t a s s a k fel, a m e l y e k e t e l t t e m senki s e m fejezett m g ki." M a j d a m i k o r L e e azt hozta fel, h o g y J e f f e r s o n a w h i g e k e s z m i t tette m a g v , a v i s z o n t v l a s z e z v o l t : a z a m e r i k a i szjrst a k a r t a m k i f e j e z n i . [ . . . ] M u n k m j e l e n t s g t az a d j a m e g , h o g y s s z h a n g b a a k a r t a m h o z n i n a p j a i n k nzeteit, a m e l y e k b e s z l g e t s b e n , l e v e l e k b e n , n y o m t a t o t t e s s z k b e n v a g y k z j o g i kziknyvekben jutnak kifejezsre, mint az A r i s z t o t e l s z , C i c e r , Locke-, S i d n e y stb." felsorolsbl L o c k e nevt kell kiemelnnk. N e m biztos, hogy Jefferson o l vasta R o u s s e a u A trsadalmi szerzdst, d e b i z t o s , h o g y m e s t e r n e k tartotta L o c k e - o t , a szenzualista m a t e r i a l i z m u s atyjt, a k i t E n g e l s a b u r z s o z i a s az a r i s z t o k r c i a k z t t ltrejtt osztlykompromisszum g y e r m e k n e k " nevezett. l e k s f g g e t l e n e k e g y m s t l . Ezt a t e r m s z e t e s s z a b a d s g o t c s e r l t k fel e g y k z s a k a r a t u k b l ltrejtt szerzdssel, a m e l y b e n biztostottk e g y m s t arrl, h o g y egyms letben, egszsgben, szabadsgban vagy magntulajdonban" nem t e s z n e k krt. g y j t t l t r e az e g y s g e s p o l i t i k a i test, v a g y i s az l l a m ; a t b b s g b e n l e v b e l e k a k a r a t a v e z r l i azt a k i s e b b s g i k i n o k k a i s z e m b e n . A m i k o r a z o n b a n az e m b e r e k a l v e t e t t k m a g u k a t a k z a k a r a t n a k , h o g y az az sz t r v n y e i szerint k o r m n y o z z a ket, ezzel n e m a d t k fel t e r m s z e t e s s z a b a d s g u k a t . H a az l l a m h a t a l o m tllpi j o g k r t , s z s a r n o k i e s z k z k h z f o l y a m o d i k , a k k o r a n p n e k joga van ellenllni; ilyenkor a forradalmi megolds a jogos. Ezeket a gondolatokat ms fogalmazsban a Fggetlensgi Nyilatkozat els f e l b e n is o l v a s h a t j u k , a h o l J e f f e r s o n a d e m o k r a t i k u s p o l i t i k a i filozfia r v e i t sorakoztatja fel. Ezt a rszt, a b e v e z e t s o r o k e l h a g y s v a l , B l n i F a r k a s S n d o r n a k m a m r elavult, d e a k o r s z e l l e m e t j o b b a n k i f e j e z a r c h a i k u s f o r d t s b a n idzzk: M i a k v e t k e z e n d i g a z s g o k a t n y i l v n o s o k s c s a l h a t a t l a n o k n a k hisszk, g y m i n t : h o g y m i n d e n e m b e r e g y e n l n e k teremtetett, s a T e r e m t t l m i n d n y j a n b i z o n y o s v e l k szletett s e l i d e g e n t h e t e t l e n j u s s o k k a l ruhztattak f e l ; s h o g y ezen j u s s o k k z tartozik az let s s z a b a d s g jussa s a b o l d o g s g utni s z a b a d o s t r e k e d h e t s . A z t is h i s s z k : h o g y az e m b e r e k kztti i g a z g a t s g o k e z e n j u s s o k b t o r s g o s t s r a llttattak fel, m e l y e k n e k a n p t l e r e d b i z o n y o s h a t a l m a k az igazgatottak m e g e g y e z s k n l f o g v a a d a t t a k ltal. A z t m o n d j a u g y a n az o k o s sg, h o g y rgi i d k olta a l k o t o t t i g a z g a t s g o k c s e k l y s e l m u l o k o k r t n e v l toztassanak m e g ; s v a l b a n a tapasztals is azt m u t a t j a , h o g y az e m b e r i n e m k p e s i n k b b trni s s z e n v e d n i , m g a t e r h e k h o r d o z h a t k , m i n t s e m h o g y a r g e n megszokott f o r m k eltrlse kedvetlensgeinek kitegye magt. D e m i d n a z e l n y o m s o k s v i s s z a l s e k h o s s z sora r k s e n a z o n e g y t r g y r a t r e k e d i k , s n y i l -

v n o s l s z e n a z o n c l j a , h o g y a n p e t h a t r t a l a n igazgatsa al k n y s z e r t s e : a k k o r i g e n i s jussa v a n a n p n e k j v e n d b t o r s g r a n z v e j o l t a l m a k r l g o n d o s k o d n i . m e ! i l y e n ezen g y a r m a t o k h o s s z t r e d e l m e s s z e n v e d s k , s ily szksg knyszerti k e t e l b b i i g a z g a t s g o k r e n d s z e r t m e g v l t o z t a t n i . " Ezt a t e r m s z e t j o g i szjrst a Habeas Corpus Acta (1679) s a Bill of Rights (1689) s z e l l e m b e n n e v e l t p u r i t n o k A n g l i b l h o z t k m a g u k k a l , s m a g a J e f f e r s o n L o c k e - o t parafrazlta, a m i k o r az a n y a o r s z g " e l l e n f o r d t o t t a vissza sajt f e g y v e r t . S itt n e m c s a k a k o r s z e l l e m r e , h a n e m V i r g i n i a a l k o t m n y r a is h i v a t k o z h a tott (az els t e l n k k z l n g y v i r g i n i a i : W a s h i n g t o n , J e f f e r s o n , M a d i s o n , M o n r o e ) , a m e l y m r a F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t m e g s z a v a z s a eltt, j n i u s 12-n k i m o n d t a a l k o t m n y b a n , h o g y az e m b e r e k a t e r m s z e t t l f o g v a s z a b a d o k s f g getlenek, m i n d e n hatalom a nptl ered, a k o r m n y o k n a k a kzjt kell szolglni, s a t r v n y h o z testlet tagjai s z a b a d o n v l a s z t a n d k . E z e k az e l v e k aztn jA n g l i a t b b i g y a r m a t n a k - l l a m n a k a l k o t m n y b a is b e k e r l t e k . M a g a a fggetlensg e g y h a n g k i n y i l a t k o z t a t s a az irat b e f e j e z r s z b e n g y hangzik: M i n d e z e k n l f o g v a m i , az A m e r i k a i E g y e s l t S t t u s o k n a k e k z n s g e s k o n g resszusra e g y b e g y l t k p v i s e l i , s z n d k u n k n a k igazsgt a v i l g l e g f b b b r j a e l e i b e terjesztvn, az e z e n sttusokban l a k o z , b k t h a j t n p n e k n e v b e n s m e g h a t a l m a z s n l f o g v a , m i n d e n e k n e k t u d t r a a d j u k s k i n y i l a t k o z t a t j u k : h o g y ezen egyeslt gyarmatok a termszettl nyert jussaiknl fogva ezennel szabad s f g g e t l e n sttusokk l e s z n e k ; h o g y a b r i t u s k o r o n a irnti m i n d e n k t e l e s s g es hvsgtarts all fel v a n n a k m e n t v e , s e z e n sttusok s N a g y b r i t a n n i a k z t t m i n d e n p o l i t i k a i e g y b e k t t e t s t a l j b a n m e g s z n t s elszakadt. s h o g y m o s t a n tl f o g v a m i n t s z a b a d s f g g e t l e n s t t u s o k n a k teljes h a t a l m o k v a n h b o r t i n dtani, b k t , s z v e t s g e t k t n i , k e r e s k e d s t intzni s m i n d e n e g y e b e k e t c s e l e kedni, m e l y e k r e mint fggetlen sttusoknak jussok van. Vgtre pedig ezen ki n y i l a t k o z t a t s u n k t e l j e s fenntartsra ers b i z o d a l o m m a l l v n a G o n d v i s e l s o l t a l m b a n , m i , e g y m s n a k l e k t j k letnket, v a g y o n u n k a t s b e c s l e t n k n e k szentsgt." A F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t k o m m e n t r j a i e g s z k n y v t r a t t e s z n e k ki, k z l k c s a k Carl L. B e c k e r n e k a m s o d i k v i l g h b o r alatt j b l k i a d o t t klasszikus m u n k j r a , a The Declaration of Independence-re h i v a t k o z u n k . E z is, m s o k is k i e m e l i k a N y i l a t k o z a t i r o d a l m i rtkt s hatst a k s b b i k o r d o k u m e n t u m o k r a . E z e k s o r b a n a k v e t k e z , m s f l v t i z e d m l v a , az E m b e r i s P o l g r i J o g o k D e k l a r c i j a a f r a n c i a f o r r a d a l o m alatt. s v a l b a n , a F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t (s a v e l e m a j d n e m e g y i d s Virginiai alkotmny) az e m b e r i j o g o k kinyilatkoztatsnak alfja. H a z a i hatsa is j e l e n t s v o l t , h a az abszolutista s f e u d l i s H a b s b u r g - m o n a r c h i a c e n z r a v i s z o n y a i n e m is n y j t o t t a k l e h e t s g e t b v e b b kommentlsra. Ez v o l t a h e l y z e t az a k k o r i r o m n f e j e d e l e m s g e k b e n is. B l n i F a r k a s S n d o r tiltott k n y v b e n (Utazs szak-Amerikban, 1834) azt rta, h o g y az e u r p a i a l k o t m n y o k m i n d s s z e e n g e d m n y l e v e l e k a k i r l y o k tl [ . . . ] e n n y i e z u t n l e g y e n a titek, a t b b i t m e g t a r t o m m a g a m n a k " , m g az a m e r i k a i n y i l a t k o z a t m i n d e n j u s s o k a t a n p t u l a j d o n n a k tart s a n p ltal e n g e d t e t n m e l y e k e t az i g a z g a t k n a k " . A n p f e l s g p o l g r i j o g e l v r l v a n sz. E r r e c l z o t t W e s s e l n y i M i k l s is, a m i k o r a K z p s z o l n o k i K a s z i n s e r l e g t t nyjtotta bartjnak. A z ldztt szabadsg g y m o n d , miutn a kivlts gosok bitangl dlyfe, a papsg elorz lnoksga s a fejedelmek embert gyalz n k n y e E u r p a n p e i k z l k i k s z b l t e " , leszllott A m e r i k a f l d j r e . E d r g a h o n b l hozta n n e k n k a p o l g r i e g y e n l s g n e k , az e m b e r h e z ill i g a z g a t s n a k h v rajzolatt." M a j d hozztette, h o g y e n n e k az isteni n v n y n e k m a g v a i n l u n k m r i s csrznak, s e g y k o r b i z o n y r a risi f k k n v e k e d n e k " . A F g g e t l e n s g i N y i l a t k o z a t e s z m i az e r d l y i r o m n r t e l m i s g r e s e m tvesztettk el hatsukat, hiszen G e o r g e Bariiu rja, h o g y a b a l z s f a l v i s z e m i n r i u m b a n r d e k l d s s e l o l v a s t k W e s s e l n y i s B l n i F a r k a s m u n k i t . H a a N y i l a t k o z a t elrsai k s v e s t r e d k e s e n m e n t e k is t a g y a k o r l a t b a , s ha m a g a J e f f e r s o n hazja is e l t v o l o d o t t t l k , m g i s az l e t h e z s a s z a b a d s g h o z v a l j o g , a t r v n y e s s g biztostsa a k o r m n y o k tjn s a n p j o g a a t r v n y t i p r k o r m n y o k e l z s r e h r o m o l y a n e l v , a m e l y a n p e k h a r c b a n sza badsgukrt, fggetlensgkrt vilgszerte anyagi e r v vltozott.

HERVAY GIZELLA EGYENSLY


kenyr az asztalon s a kenyr sz a szdon tfzd a szt a hallon s a kenyr illatba szll az asztalon kenyr htad mgtt a hall az egyensly egy percre helyrell

CSENDLET
szgesdrtkerts egy krumpligys s egy napraforgtbla kztt megperzselt kukoricalevl nem merek tlpni a kertsen ltom magam a kzs gdrben Eurpa mlyn ahol ott se voltam

GYAN
hzkutatst tart az els napsugr vgigmotozza testedet is

VEKKER
ez a lejrt termszet! valami jat kne venni eldobod pedig lehet hogy csrgtt a reggel te voltl az aki elaludt

aztn mivel ma sem tallt semmi gyansat kisurran nesztelenl a zrt ajt alatt

VAKVGNY
a tehervonat az jszakban elfrad mire az llomsra r feltrik a vagonokat de csak a hajnal zuhan ki a peronra holtan

PNTEK JNOS

Mrton Gyula
(19161976)

1976. prilis 4-n, 60. l e t v b e n e l h u n y t M r t o n G y u l a , a k o l o z s v r i e g y e t e m magyar nyelvjrstan tanra. A t a n v e t m g egytt k e z d t e m e g tantvnyai val, m u n k a t r s a i v a l , d e a s l y o s s i r g a l m a t l a n b e t e g s g n h n y h n a p alatt v g e t vetett l e t n e k . M g m o s t is, h e t e k k e l a h a l l a s a t e m e t s e utn v g t e l e n l nehz elfogadtatnunk nmagunkkal, hogy nincs tbb kzttnk. A z olddni n e m a k a r d b b e n e t s f j d a l o m m i a t t m g m i n d i g n e h z s z e m b e n z n n k a h i n y nyal, a m e l y e t m a g a m g t t hagyott, s m g n e h e z e b b m e g k s r e l n n k , h o g y let m v n e k rtkeit f l m r j k . N a g y o n sokan i s m e r t k az o r s z g b a n s az orszg hatrain k v l , t u d s k o l l g k s t v o l i f a l v a k l a k i e g y a r n t . H i s z e n a n y e l v j r s t a n , a m e l y n e k e l a d j a s m v e l j e v o l t , t i p i k u s a n o l y a n ga a n y e l v t u d o m n y n a k , a m e l y e t n e m l e h e t az rasztal m e l l e t t m v e l n i . A z l n y e l v f l d r a j z i v l t o z a t a i v o n z o t t k s a falusi e m b e r e k , e n y e l v v l t o z a t o k b e s z l i , ezrt aztn alig l e h e t az o r s z g n a k o l y a n , m a g y a r o k t l is lakott teleplse, ahol m e g n e f o r d u l t v o l n a a z e l m l t k z e l n g y v t i z e d alatt. s m i n t h a m i n d e n f a l u b a haza m e n t v o l n a , a n a g y o b b c s a l d h o z , l v n m a g a is f l d m v e s s z l k g y e r m e k e . A szilgysgi N a g y m o n b a n szletett 1916. d e c e m b e r 27-n. A n a g y m o n i iskolai, m a j d a zilahi k o l l g i u m i v e k utn, a m e l y e k r e m i n d i g n a g y szeretettel e m l k e z e t t vissza, 1936-ban a k o l o z s v r i e g y e t e m m a g y a r r o m n - e s z t t i k a szakos h a l l g a t j a lett. A z e g y e t e m i v e k n e m c s a k a tanri d i p l o m a m e g s z e r z s n e k i d s z a k t j e l e n t e t t k szmra, h a n e m a n y e l v t u d o m n n y a l v a l tallkozst s a kutati p l y a k e z d e t t is. A m a g y a r n y e l v j r s k u t a t s akkori legnagyobb egynisge, Csry Blint m r vekkel korbban befejezte ugyan k o l o z s v r i tanri m k d s t , d e itt m a r a d t a k v o l t tantvnyai, a k i k az p l d j a s tmutatsa n y o m n m e g a l a p o z t k a hazai m a g y a r n v t a n i s n y e l v j r s t a n i k u t a tsokat. E b b e n a k r b e n k e z d t e m e g t u d o m n y o s f e l k s z l s t s els kutatsait M r t o n G y u l a , r o m n n y e l v s z t a n r a i t l S e v e r P o p t l s S e x t i l P u c a r i u t l is s z t n z v e . A z 1973-as Korunk vknyvben m e l e g h a n g o n e m l k e z i k vissza a hazai m a g y a r n y e l v j r s k u t a t s n a k e r r e a h s k o r r a . A z o n a n y r o n k e z d i g y j t e n i s z l f a l u j a h e l y n e v e i t (1939-ben teszi k e t k z z a Kristf-Emlkknyvben), a h e l y i n y e l v j r s i g e t v e i t s igealakjait, d e eljut a m e z s g i r d n g s f z e s r e is, sszel m e g a b b o n y i k u t a t c s o p o r t tagja k n t a z ottani r o m n - m a g y a r n y e l v i k l c s n h a t s t t a n u l m n y o z z a . S z i m b o l i k u s n a k t e k i n t h e t j k ezt az i n d u l s t t b b t e k i n t e t b e n i s : a k i i n d u l p o n t a szlfalu n y e l v j r s a , i n n e n j u t el a z sszes hazai m a g y a r n y e l v j r s o k vizsglatig, t e m a tikailag p e d i g a n n y i r a s o k s z n m r a k e z d e t i r d e k l d s e , h o g y a z a k k o r g y j ttt a d a t o k a t v e k , v t i z e d e k m l v a is hasznostani tudja. N a g y a d s s g o k a t kellett trlesztenie a r o m n i a i m a g y a r nyelvjrskutats n a k a h a r m i n c a s v e k v g n k e z d d s m a j d a f e l s z a b a d u l s utn k i b o n t a k o z m u n k l a t o k k a l . A f e l a d a t ketts v o l t : el kellett v g e z n i e e g y r s z t a hazai m a g y a r n y e l v j r s o k vizsglatt, v a g y l e g a l b b az a d a t o k a t ssze kellett e h h e z gyjteni, m i v e l h o g y a fokozd nyelvi integrlds elssorban ezeket a nyelvvltozatokat rinti; m s o d s o r b a n teljes m r t k b e n fel kellett z r k z n i a az e u r p a i n y e l v t u d o m n y s z n v o n a l h o z , st n e m e g y t e r l e t e n a m d s z e r t a n i s e l m l e t i ttrst is v l l a l n i a kellett. A b b a n , h o g y ezt a f e l a d a t o t a v l t o z h o l k e d v e z t l e n , h o l lelkestn kedvez k r l m n y e k kzepette lnyegben megoldotta, egszen ki m a g a s l s z e r e p e v o l t M r t o n G y u l n a k . K l n s e n a f e l s z a b a d u l s utni v t i z e d e k b e n b o n t a k o z h a t o t t ki r e n d k v l i s z e r v e z , v e z e t e g y n i s g e : k t v t i z e d e n t i r n y t o t t a a m a g y a r n y e l v t u d o m n y i tanszket, d k n , m a j d rektorhelyettes v o l t a B o l y a i E g y e t e m e n . C s a k k z e l i m u n k a t r s a i t u d j k igazn, b r a z e r e d m n y e k b l a k v l l l is k v e t k e z t e t h e t r, m e n n y i r e h a r m o n i k u s a n e g y e s l t b e n n e az e n e r g i k u s s z e r v e z s a t u d o m n y o s i r n y t . F e l i s m e r t e a l e g s r g s e b b f e l a datokat, s anlkl, h o g y a p i l l a n a t n y i v a g y a k r a k z e l i kiadsi lehetsg, siker e s l y e i t latolgatta v o l n a , k u t a t c s o p o r t o k a t szervezett, m e g h a t r o z t a a t e n n i v a l kat, s z i g o r a n s z m o n k r t e s s z m o n tartotta, ki m e n n y i t teljestett. Mrton Gyula tudomnyos munkssgnak eredmnyeit fontos tanulmnyok, monogrfik.

k z i k n y v e k sora j e l z i , d e n e m k e v s b j e l e n t s s z t n z hatsa t a n t v n y a i m u n kssgra. A z eurpai sznvonalhoz m r v e a magyar nyelvjrskutatsnak a l e g n a g y o b b l e m a r a d s t a n y e l v f l d r a j z t e r l e t n kellett p t o l n i a . N e m v l e t l e n , h o g y a k o l o z s v r i iskola v l l a l t e b b e n ttr szerepet, hiszen k z v e t l e n p l d a k n t s z o l g l h a tott szmra a r o m a n i s z t i k a s f k n t a r o m n d i a l e k t o l g i a . M r t o n G y u l a e m ltett r o m n n y e l v s z p r o f e s s z o r a i m r a h a r m i n c a s v e k b e n m e g k e z d i k a r o m n n y e l v a t l a s z kiadst, g a z d a g tapasztalatokat h a l m o z n a k fel a g y j t s e l k s z t srl, m e g v a l s t s r l , st a t r k p e z s r l is. E z e k n e k a m u n k l a t o k n a k a t r tnett s a m d s z e r t a n t p p e n M r t o n G y u l a foglalta ssze a m a g y a r n y e l v s z e t szmra 1942-ben a Magyar Npnyelvben m e g j e l e n t t a n u l m n y b a n . Ismeretes, h o g y az els m a g y a r n y e l v f l d r a j z i k i a d v n y K o l o z s v r o n j e l e n t m e g 1944-ben: m u t a t v n y v o l t e g y h a t v a n p o n t r a k i t e r j e d atlaszbl, a m e l y n e k a n y a g t M r t o n G y u l a s G l f f y M z e s g y j t t t e ssze S z a b T. A t t i l a i r n y t s v a l . A f e l s z a b a d u l s utn a r o m n i a i m a g y a r n y e l v j r s o k t f o g a t l a s z n a k elksztst a k o l o z s v r i a k a d m i a i i n t z e t vllalta. A t a n s z k e l b b a m o l d v a i c s n g n y e l v j r s atlasz h o z ltott h o z z , k z s s g i m u n k a k n t , d e m g j f o r m n e n n e k b e f e j e z s e eltt Mrton Gyula szorgalmazni kezdte az abszolt ponthlzat tjnyelvi atlasz-mun k l a t o k kiterjesztst v a l a m e n n y i hazai m a g y a r n y e l v j r s r a . A tle vezetett m u n k a k z s s g s s z e is g y j t t t e a h r o m s z k i , m a j d a c s k - g y e r g y i , k s b b az u d v a r h e l y i atlasz anyagt, a szerkesztst G l f f y M z e s s e l k z s e n v g e z t k . K i a d s u k r a m i n d e d d i g n e m k e r l t sor, ezrt d n t t t e k g y , h o g y a n y e l v i a n y a g o t a s z k e l y n y e l v j r s n y e l v f l d r a j z i s z t r a k n t j e l e n t e t i k m e g (ezen m r a k i a d dolgozik). A z utbbi vekben egyedl vgezte szlfldjnek, a Szilgysgnak a n y e l v j r s i feltrkpezst. L e g u t o l s t a n u l m n y a p p e n m u t a t v n y e b b l az at laszbl. Jrszt n y e l v f l d r a j z i kutatsaihoz kapcsoldnak hangtani tanulmnyai is, a m e l y e k a F e k e t e - K r s v l g y i , a s z k e l y s a m o l d v a i c s n g n y e l v j r s j e l e n s geivel foglalkoznak. A m s i k f o n t o s feladatot, a r o m n m a g y a r n y e l v i k l c s n h a t s vizsglatt is a hazai n y e l v i v a l s g d i k t l t a M r t o n G y u l a s z m r a . E g s z e n fiatalon a r o m n n y e l v a t l a s z els h r o m k t e t n e k m a g y a r e r e d e t a n y a g t d o l g o z t a f l az E r d l y i T u d o m n y o s I n t z e t 19401941-es vknyvben. K s b b , az t v e n e s v e k b e n , f k n t a c s n g k u t a t s l m n y e i a l a p j n r s z l e t e i b e n is f o g l a l k o z n i k e z d e t t a r o m n n y e l v n e k a m a g y a r r a , e l s s o r b a n a hazai m a g y a r n y e l v j r s o k r a g y a k o rolt h a t s v a l . E h h e z a k i i n d u l p o n t a b i l i n g v i z m u s e l r e h a l a d o t t szakaszban l v c s n g n y e l v j r s s z k i n c s e v o l t . A z els t a n u l m n y a 1957-ben j e l e n t m e g e b b l a t m a k r b l , a v g s szintzis 1972-ben a K r i t e r i o n K n y v k i a d n l : A mold vai csng nyelvjrs romn klcsnszavai, 604 l a p t e r j e d e l e m b e n . A k t i d p o n t kztt m g legalbb hsz magyar, r o m n s francia n y e l v tanulmnyban fog l a l k o z o t t e k r d s rszleteivel. 1959-ben az e g y e t e m t u d o m n y o s lsszakn tartott e l a d s b a n (szvege az e g y e t e m f o l y i r a t b a n , a S t u d i b a n j e l e n t m e g ) t f o g f e l m r s t ksztett a m a g y a r n y e l v e t rt r o m n n y e l v i h a t s v i z s g l a t n a k e r e d m n y e i r l , s e n n e k a l a p j n a t e n n i v a l k a t is f e l v z o l t a . E b b e n az e s e t b e n s e m llt m e g a z e l v i c l k i t z s nl, h a n e m m r a k v e t k e z v e k b e n tanszki k u t a t c s o p o r t o t szervezett, h o g y m e g valsthassa a t e r v e z e t t szintzist. E n n e k a t b b m i n t m s f l v t i z e d e s k z s m u n k n a k a z e r e d m n y e e l r e l t h a t l a g e z v v g i g m e g is j e l e n i k a K r i t e r i o n n l A mai magyar nyelv romn klcsnszavai c m m e l . A h a r m i n c a s v e k b e n a l a k u l t ki, C s r y p l d j a n y o m n , a m a g y a r n y e l v j r s l e r s n a k n a p j a i n k b a n is l e g l t a l n o s a b b m f a j a , a j e l e n s g m o n o g r f i a . I l y e n j e l e n s g m o n o g r f i a v o l t M r t o n G y u l a e g y i k els d o l g o z a t a , d o k t o r i r t e k e z s e szlfaluja n p n y e l v n e k i g e t v e i r l s igealakjairl. K s b b s e m v l t h t l e n n sem a mfajhoz, s e m a tmhoz. A nyelvjrsi igeragozssal foglalkoz szmos t a n u l m n y a k z l k i e m e l k e d i k A borsavlgyi nyelvjrs igetvei s igealakjai c m , a m e l y a Nyelvtudomnyi rtekezsek 32. s z m a k n t j e l e n t m e g B u d a p e s t e n , 1962-ben. 1974 v g n p e d i g r m m e l h o z t a b e a t a n s z k r e a c s n g i g e a l a k o k m a j d n e m 300 l a p o s m o n o g r f i j n a k a K r i t e r i o n n l m e g j e l e n t , friss p l d n y t : Ige tvek, igei jelek s szemlyragok a moldvai csng nyelvjrsban. F i g y e l e m r e m l t j s z e m p o n t o k k a l gazdagtotta a n p i szakszkincs-kutatst is. A zilahi f a z e k a s m e s t e r s g s z a k s z k i n c s n e k 1948-ban m e g j e l e n t lersa m g a C s r y - f l e i s k o l a m d s z e r t k v e t i , m 1956-ban, a m i k o r l e h e t s g e n y l o t t a s z tri r s z k z z t t e l r e is, t e r j e d e l m e s e l e m z t a n u l m n y t szentel a s z a n y a g l e x i k o l g i a i j e l l e m z i n e k : e r e d e t szerinti r t e g z d s n e k , m s b e l s n y e l v t p u s o k h o z v a l v i s z o n y n a k , szerkezeti s jelentstani sajtossgainak. E z z e l utat m u t a t o t t a n y e l v j r s i s z o c i o l e k t u s o k s z k i n c s n e k b e h a t b b vizsglatra.

A n y e l v f l d r a j z i kutatsok a l a p j n l e h e t s g n y l t az n. o n o m a s z i o l g i a i , j e llstani m d s z e r b e v e z e t s r e . E n n e k az a l n y e g e , h o g y n e m a s z a l a k o k b l i n d u l ki a vizsglat, h o g y e l j u s s o n a h o z z k a p c s o l d j e l e n t s e k i g , h a n e m e l l e n k e z leg, e g y f o g a l o m v a g y f o g a l m i k r j e l e n t i a k i i n d u l p o n t o t , s azt k e l l feltrni, h o g y m i l y e n szavakkal, l e x m k k a l f e j e z i k ezt ki a k l n b z n y e l v j r s o k . A ktfle s z e m p o n t , a h a g y o m n y o s s z e m a n t i k a i s a z j a b b o n o m a s z i o l g i a i , s t r u k turlisan kiegszti e g y m s t . A hazai k u t a t s b a n M r t o n G y u l a v o l t a z e g y i k els a l k a l m a z j a e n n e k a m d s z e r n e k : t a n u l m n y t rt t b b e k k z t t a kzimalom, a fenytoboz s a fenylevl m e g a hpehely n p i e l n e v e z s e i r l . E z e k b e n a d o l g o z a t o k b a n a n p r a j z k u t a t k is s o k r t k e s a d a l k o t t a l l n a k A l a p e l v v o l t u g y a n i s s z m r a a s z a v a k s d o l g o k " e g y s g b e n v a l vizsglata, m i v e l a g y a k o r l a t b l n a g y o n j l tudta, h o g y s o k n y e l v i , k l n s e n s z k i n c s b e l i j e lensgnek a magyarzata n e m a nyelvi rendszerben, hanem a nyelven kvli val s g b a n v a n . D i k j a i t l is e l v r t a , h o g y i s m e r j k a n p i letet, a n p i lettel k a p csolatos trgyakat, j e l e n s g e k e t . A n y e l v j r s k u t a t s r a k s z l k k r b e n m i n d e n k i n e k illett i s m e r n i e p l d u l a s z e k r v a g y a s z v s z k l e g f o n t o s a b b alkatrszeit. N y e l v j r s i gyjttjain n a g y l m n y t j e l e n t e t t e k s z m r a a tjszavak. A frissen g y j t t t a n y a g b l k i s e b b k z l e m n y e k e t jelentetett m e g . G l f f y M z e s s e l k z s e n kt, m r - m r t j n y e l v i sztr s z m b a m e n t j s z j e g y z k e t is k i a d o t t : a k a l o t a s z e g i t s a torjait (ez u t b b i n a k a t r z s a n y a g t N e m e s Z o l t n n n y u g a l m a zott tantn g y j t t t e ) . K z b e n f o k o z a t o s a n k i a l a k u l t e g y j a b b n a g y m u n k a t e r v e : a r o m n i a i m a g y a r tjsztr. l e t n e k u t o l s v e i b e n e r r e f o r d t o t t a l e g t b b g o n d o t , a l e g t b b energit. A gyjtst e g y n y o l c t a g c s o p o r t v g e z t e v e k e n t, az i r n y t s v a l , d e v i d k i t a n t v n y a i t is b e v o n t a a t e v k e n y s g b e . A t e r e p m u n k a b e is f e j e z d t t , a g a z d a g a n y a g e l r e n d e z s e , sztrr szerkesztse a z o n b a n m u n katrsaira m a r a d t . T e r v e i k z t t s z e r e p e l t m g sajt s t a n t v n y a i n v t a n i a n y a g n a k s s z e foglalsa, e g y e r d l y i m a g y a r s z e m l y n v t r f o r m j b a n , m e g a n p i k i s m e s t e r s g e k s z a k s z a v a i n a k sztrr szerkesztse. E b b e n is dikjai k z r e m k d s r e sz mtott, m i n t a h o g y k o r b b i m u n k i h o z is i g n y b e v e t t e segtsgket. Etikai, e m b e r i s z e m p o n t b l r e n d k v l j e l l e m z az a m d , a h o g y dikjai m u n k j t mlt n y o l t a . A c s n g i g e r a g o z s r l szl, e m l t e t t m o n o g r f i j n a k B e v e z e t s t p l d u l a k v e t k e z s z a v a k k a l zrja: . . . k e d v e s k t e l e s s g e m n e k t e s z e k eleget, a m i k o r k s z n e t e m n y i l v n t o m a n n a k a n h n y m a g y a r szakos, n y e l v j r s t a n irnt r dekld h a l l g a t n a k akik az igeragozsi mintkra vonatkoz gazdag anyag elren d e z s b e n s s s z e g e z s b e n s e g t s g e m r e v o l t a k " s a l a p aljn ott t a l l j u k f e l sorolva a nyolc dik nevt. N e m v l e t l e n , h o g y t a n t v n y a i a n n y i r a szerettk, r a g a s z k o d t a k h o z z . N a g y hatssal v o l t m i n d a n n y i u n k r a e g y n i s g e : hatrozottsga, nyltsga, szintesge. T a nri m u n k j b a n is a p o n t o s s g o t , a r e n d s z e r e s s g e t szerette s k v e t e l t e m e g , a k r c s a k a kutatsban. Jl tkrzi ezt a s o k s z o r o s t s b a n t b b s z r is m e g j e l e n t Magyar nyelvjrstan j e g y z e t e . v e k i g v o l t az ltalnos n y e l v s z e t e l a d j a is. S p e c i l i s k o l l g i u m k n t r e n d s z e r i n t a n v t a n t adta el, s v e k i g fakultatv t a n trgya v o l t a r o m n m a g y a r n y e l v i k l c s n h a t s vizsglata. A t a n s z k r l g y b e s z l t e k s rtak itthon s k l f l d n , m i n t igazi kutat intzetrl. M a g a is m i n d i g t u d a t b a n v o l t a tanszki m u n k a f o n t o s s g n a k . Ezt b i z o n y t j a a z o k n a k az e l a d s a i n a k s t a n u l m n y a i n a k a sora, a m e l y e k k e l a szak m a b e l i e k e t v a g y a n a g y o b b k z n s g e t tjkoztatta az i r n y t s a alatt l l k zssg e r e d m n y e i r l , n e h z s g e i r l , feladatairl. 1956-ban az e g y e t e m f o l y i r a t b a n k z l t rszletes b e s z m o l t , kt v m l v a a d i a l e k t o l g i a n e m z e t k z i f o l y i r a tban, az O r b i s b a n , 1959-ben a Magyar Nyelvben, a felszabaduls negyedszza d o s v f o r d u l j n a NyIrK-ben s a M v e l d s b e n , 1973-ban p e d i g p p e n a Korunk vknyvben. M u n k s s g n a k s z a k m a i s t r s a d a l m i e l i s m e r s e s e m m a r a d t el, b r v o l t idszak, amikor szakmailag mellzttnek rezte magt. Tagja v o l t a M a g y a r N y e l v t u d o m n y i T r s a s g n a k s a n e m z e t k z i F i n n u g o r T r s a s g n a k , v e k i g rszt v e t t a hazai F i l o l g i a i Trsasg i r n y t s b a n S z e m l y i s g n e k l e g j e l l e g z e t e s e b b v o n s a taln p p e n ez v o l t : f e l e l s s g r z e t e kis s n a g y d o l g o k b a n e g y a r n t . A l e g k i s e b b r e n d e t l e n s g e t , h a n y a g s g o t s e m trte s z n l k l . N a g y felelssgtudattal lt s d o l g o z o t t , s e z t a m a g a t a r t s t v r t a e l m u n k a t r s a i t l is. A k z s m u n k a irnytsa s z m r a m i n d i g az e g y e n l a r n y b a n vgzett m u n k t is jelentette, f g g e t l e n l m u n k a t r s a i k o r t l , b e o s z t s t l . T b b m i n t e g y v t i z e d e n t v o l t a l k a l m a m k z v e t l e n l e g y t t d o l g o z n i v e l e , k e z d k u t a t n a k az e l i s m e r t tudssal. S o h a s e m kivtelezett n m a g v a l , s e m a t e r e p m u n k b a n , sem a c d u l z s b a n , s e m a szerkesztsben, st m g a m e l l k j e l e k k e l tarktott n y e l v -

jrsi a n y a g g p e l s n e k r a b s z o l g a m u n k j t is v l l a l t a v e l n k e g y t t , azt a m u n kt, a m e l y r e g p r s e m m i p n z r t n e m v l l a l k o z i k . K o r a i halla t r a g i k u s a n i g a z o l t a a lzas sietsget: Be kell hordanunk, hajtanunk A szavakat is. Egyetlen sz, egy tjsz se maradjon kint. mindent.

(Knydi Sndor) D e m g e z az n f e l l d o z s s e m v o l t e l e g e n d ahhoz, h o g y n a g y t e r v e i t m i n d m e g v a l s t h a s s a . A h h o z is t l s g o s a n r v i d v o l t , h o g y e l k s z l t m v e i t n y o m t a t s b a n lthassa. A n n y i v i g a s z u n k m a r a d , h o g y n e v t ott ltjuk m g ezutn m e g j e l e n m u n k i n , s a z o k o n is, a m e l y e k n e k b e f e j e z s e m u n k a t r s a i r a v r . A k z s s g , a m e l y n e k n y e l v e l e t b e n l e g f b b g o n d j a v o l t , halla u t n is rszesl m a j d m u n kja g y m l c s e i b l . M g i s n a g y o n m a g u n k r a m a r a d t u n k n l k l e .

LSZLFFY DA A TANTSHOZ

ALADR

Nincs lbb a kertnl. A l m a almt r, laknak az gon, mintha falvak, vrosok lennnek, utck s orszgutak, terek, parkok ezek a fk, itt ez a gymlcs-emberisg. Zeng az es s levelek morajbl hallom a nyelvek egyetlen nekt, ezt nekli: Nincs mozgbb, mint a tgla, az ember els pillanata ta repl. Szrnya a kz, szrnya a munka,

neve a hz, szpsges lenya a trtnelem, ezt tantja: Nincs, nincs se kinn, se benn semmi a gondolat nlkl, mely helyet pt az embernek a nap alatt, g alatt, tet alatt, gyrai s knyvtrai szabadsgban, apk s unokk kztt, almk s tglk kztt, a kt mindent teremt, mindent lerd, tovbbad tenyr kztt. Ezt tantjuk.

AZ

EMBER

LETE

Hogy mit meg nem teszek n, csakhogy az g mindig kiderljn! Itt van a vihar utni este, kell a tavasznak a tr, hol a tegnapi szl hidegt kesertse a semmi. s kert van kinn s Eurpa, s ajt nylik s elme. De hol, hova szl levelem, melyet nem jeleztek elre a meteorolgiai llomsok, se a vrhat feszltsg, mely meghozza, elrontja mra a kedved? Mgis egyedl te vagy, mr csak te lsz a tegnapi dlutnbl, melynek ptszeti emlkeit s knyvtrait, kpeit, stlust annyira dicsrik itt, a vilghbork utn, az igazsg vgleges gyzelme eltt, fink szletsekor s a Francia Akadmin. Lehet hogy meg fogom bocsjtani, hogy rted is hazajttem a szellem biztonsgbl, visszatrtem az vfordulkon megkoszorzott srbl, szoborbl s egyszer, ajtban, ruhban elfogadott s mgis megszokhatatlan kicsi cskkal kszntem, letettem a dleltt hasznlt knyvet, kalapcsot s leltem egyetlen jelents trgyalasztalunkhoz a ma dli jsg mell, rkre lni.

MOHI SNDOR

Pirk Jnos
Szatmr vros nyugati oldaln, tle t-hat kilomterre, nagy kiterjeds t l g y e r d terl el. K z v e t l e n l a z els r i s f k alatt k i s a b l a k o s h z i k k h z d nak. S z e g n y e m b e r e k , t k a p a r k , n a p s z m o s o k z s p f e d e l e s m e n e d k e i . A hzak k z t t csalitos b o k r o k v z l e v e z e t r o k , s e g y - e g y , r u d a k b l s s z e t k o l t kerts marasztalja a z arra ment. A tlgyfk magas gain varjfszkek sokasga, s b e l l k e g y r e hallatszik a k r o g h a d s e r e g j e l e n l t e . A z e r d s t t z l d j b l h v s , friss l e v e g r a m l i k , d e a s z l e k e n n y r o n r e n d s z e r i n t m e l e g v a n , s o k s z o r f e l h t l e n g b l st a n a p . V r o s i e m b e r n e k itt n e m s o k l t n i v a l a k a d ; m g i s a n a g y e g y s z e r s g , a t e r m s z e t n e k s z i n t e k e n d z e t l e n a r c a g o n d o l a t o k a t c s i h o l , azrt is, m e r t a f e h r fal, e s t l m e g f e k e t e d e t t s z a l m v a l fedett h z i k k m i n d e g y i k e k t - k t a p r , stt s z e m m e l n z a l t o g a t r a . A z a j t k n y i t v a , p e d i g l a k i t n e m ltni. Itt-ott e g y m a c s k a v a g y k i s k u t y a t n i k fel, d e j e l e n l t k k e l n e m z a v a r j k a nzgeldt. A hzakon szm nincs, de arrbb egy g y e r m e k piros ruhja gri, h o g y t l e taln m e g lehet tudni, h o l l a k i k a fest. N e flj, k i s l e n y , n e m v a g y u n k rossz e m b e r e k ! M o n d d c s a k m e g g y o r s a n , h o l l a k i k az a bcsi, a k i T g e d lefestett e b b e n a s z p r u h b a n . . . N e m e n g e m festett, A n d r s bcsit, a n a g y b a j u s z o s t , a h o g y k r t y z i k . M e n t n k a k i s l n y utn. N e m m e s s z e a h z a k t l hromlb festllvny m a g a s o d o t t a b o k r o k k z t t , s rajta j k o r a v s z o n t e l e l n k szn, frissen f e s tett artisztikus f o l t o k k a l . Eltte fiatal fi, k e z b e n ecset, paletta. Fest n f e l e d t e n . I d n k n t b a l r a n z , a h o l e g y d i s z n p s z t o r teljes n a p s t s b e n m o d e l l t ll. A p s z tor festileg n z v e n a g y o n s z p . S t t b a r n a a r c t k k e s e n c s i l l o g f e k e t e haj k o szorzza, s f e h r i n g t a z e r d z l d r e f l e x e i s z n r n y a l a t o k b s g b e n f o l t o z z k . A m e g k e z d e t t k p b e f e j e z e t l e n l is s z p . I m p r e s s z i o n i s t a s z e m l l e t b e n f o g a m z i k , szles e c s e t v o n s o k h o z z r t , g y e s e l r e n d e z s b e n . s m i n t h a r a j z n e m is k e l lene, a f e s t m n y e n c s a k s z n f o l t o k b o n t j k a t e r m s z e t relis f o r m i t M a j d h a m a r o s a n s z o r o s a b b a n l l n a k s s z e a z l d , fehr, rzsaszn r e f l e x e k foltjai, s e l tnik a disznpsztor sznekben t o b z d , napsttt alakja. A k p e t k r is t o v b b f o l y t a t n i . F l r a alatt a fiatal fest r e m e k szn fny tanulmnyt varzsolt az e l b b m g res v s z o n r a . . . A k p f e s t j e P i r k Jnos, m g alig t i z e n h t v e s . E g y i k k i s h z i k b a n l a k i k Szlei m e g h a l t a k , s t az l e t k n y s z e r e s o d o r t a e r r e a v i d k r e , a n a g y a p a i h z h o z . P r v eltt, a f o l y t o n r a j z o l g a t o k o s s z e m kisfit L i t t e c z k y E n d r e s z a t m r i f e s t m v s z f e d e z t e fel, s l t v a k i v t e l e s tehetsgt, t a n t v n y n a k f o g a d t a . Jani a n a g y e r d b l j r t b e M e s t e r h e z h n a alatt rajzfzet, h t n tarisznya , s m i n d e n n a p m e g t e t t e a t z - t i z e n e g y k i l o m t e r e s utat. A m t e r e m b e n rajzol, fest, k o m p o n l , s L i t t e c z k y m e s t e r j s z v v e l igazgatja tjt, atyailag t m o g a t j a . M e s t e r s t a n t v n y ! g y l t e k s d o l g o z t a k egytt, m i n t a k z p k o r i fest m h e l y e k n e k c s a k a m v s z e t r t l megszllottjai. A szatmri v e k utn N a g y b n y n Rti s T h o r m a m e s t e r e k i s m e r i k el k i v l tehetsgt. Ott n e m s o k r a n a g y o b b l l e g z e t m u n k v a l j e l e n t k e z i k . T h o r m a e g y i k i s m e r t f e s t m n y n e k hatsa alatt t b b a l a k o s k o m p o z c i t kszt, n a g y f o r m t u m s z n r a j z o t . C m e : Krtyzk. Rajta a nagyerd hzikinak ltala na g y o n j l i s m e r t l a k i r e g e k , fiatalok. A rajz n a g y v i s s z h a n g o t keltett. N a g y b n y r l Rti Istvn p r o f e s s z o r - f e s t m v s z t m o g a t s v a l Budapestre k e r l , a h o l m i n t a l e g j o b b n v e n d k e k e g y i k e e l i s m e r s b e n v o l t rsze, s m i u t n a f i s k o l n s i k e r e s e n vgzett, k l f l d r e s z l s z t n d j a k a t k a p o t t . F r a n c i a , o l a s z f i s k o l k l t o g a t j a v o l t , s az ottani hres m z e u m o k m i n d e n n a p o s v e n d g e . M i n t g y a k r a n emltette, a k k o r k l n s e n R e m b r a n d t B a t h s e b a c m r e m e k m v e r a g a d t a m e g f e s t - k p z e l e t t . . . , h o z z j r t i m d k o z n i . K l f l d i l m n y e i t , tapasz talatait itthon hasznostani is tudta, a m i t m u n k i m i n s g e , ltalnos e l i s m e r s e , killtsainak hossz sora s m a g a s l l a m i kitntetsei l n k e n b i z o n y t a n a k . P i r k J n o s fest a j a v b l . T a n j a v o l t a m t b b f e s t m n y e szletsnek. L t tam, h o g y figurit, n a p s t t t e hzait, c s e n d l e t e i t e l z e t e s rajz n l k l , e g y e n e s e n ecsettel i n d t o t t a el. S t t e b b s z n e k foltjait r a k t a fel e l s z r , k z b e n k e r e s v e a t n u s o k festi k a p c s o l a t a i t . U t n a a m g n e d v e s f e l l e t r e g y a z t a b e e r t e l j e s e c s e t h z s o k k a l a t z e s e b b s v i l g o s a b b szneket, g y e l v e , h o g y a f o l t o k k l n s e n a f e h r e k m i n l t i s z t b b a n s e g y s z e r i b e n k e r l j e n e k a h e l y k r e . A

p o n t o s a n elksztett vzlat h i n y a n l a n e m o k o z o t t k l n s e b b g o n d o t , hiszen k i t n e n rajzolt. R a j z i t u d s t m g fiatal k o r b a n a t e r m s z e t b e n m e g f i g y e l t e m beri, llati m o z g f i g u r k o n f e n t e lesre. L t t a m t s z n t - v e t e m b e r e k k z t t , k i n t a f l d e k e n , r a j z m a p p v a l , p u h a c e r u z v a l a k e z b e n rajzolni, lttam, m i k o r b o t l a d o z v a a friss sznts m l y s n c a i b a n , leste l s e m b e r m u n k j n a k leg k i f e j e z b b m o z d u l a t a i t . lvezettel k e r e s t e a rajzi s s z e f g g s e k e t az eltte h a l a d j e l e n s g k o m p l e x u m b a n . S z i n t e k s z k o m p o z c i k r l e l d t e k az e k e n y o m b a n , a v a r j a k k r o g s n a k z e n j b e n . A z ott rajzolt k i s e b b m r e t t a n u l m n y o k m r n m a g u k b a n k s z e k , s i g e n n v s a k v o l t a k . P i r k J n o s m i n d i g g y e l t az artisztikus m e g j e l e n t s r e . T u d t a m r akkor is, h o g y n e m a t m a d n t i el a k p sikert. B i z o n y r a j k o r m e g i s m e r t e L y k a K r o l y m v s z e t i r e z i r n y v l e m n y t : A k p n e m l s hal a c m b e n rt trgyval, s t e z a t r g y a k p l e g m e l l k e s e b b rsze. A f az, h o g y m i k p p e n csinltk m e g a k p e t , m i n festi t u l a j d o n s g o k s r s d t e k s s z e a v s z n o n s m e n t l k n n y e b b e n lehet e g y k p e t s z v a l e l m o n d a n i , a n n l r o s s z a b b m az, m e r t a n n l i n k b b k z e l e d i k e g y r n z v e i d e g e n v i l g : az i r o d a l o m fel." L i t t e c z k y m e s t e r is ezt a nzetet v a l l o t t a m u n k i v a l . A z n legels f e j t a n u l m n y o m h o z fiatal fi lt m o d e l l t . Egytt festettk P i r k Jnossal. P r rai m u n k a utn e g y m s m e l l tettk, s s z e h a s o n l t o t t u k a kszl, d e m r e l g g e l r e h a l a d o t t kt m u n k t . A d d i g n e m lthattuk ket, m e r t az l l v n y o k e g y m s n a k httal lltak, s taln a n z d e g l s s e l e g y m s t b e f o l y solni s e m akartuk. Jnos akkor mr jrt a Litteczky mtermbe, s nyaranta Nagybnyt is ltogatta, ez a k r l m n y f e s t m n y n a z o n n a l m e g l t s z o t t ; m r n e m r a g a s z k o d o t t a m o d e l l k e m n y , relis f o r m i h o z , szneihez, n e m b o g a r s z t a a rszletek a p r sgait, n e m a k a r t a a p u p i l l a f n y e s pontjt csillogtatni. F e s t m n y e , v i l g o s o k k e r s v e l e n c e i v r s k e l l e m e s r n y a l a t a i b a n tartva, p u h a e c s e t v o n s o k z n b e n , a hasonlat csak mrtktart megmutatsban, hatrozott festi r a n g r a e m e l k e dett. Ezzel s z e m b e n a z n els o l a j f e s t m n y e m d o k u m e n t c i s j e g y e k e t m u t a t o t t : k e m n y rajz, m o d e l l l t f o r m k , h a t r o z a t l a n sznskla s z r k e s g b e n j e l e n t m e g a s z i g o r hasonlsg. A k e z d m i n d i g f l e g a h a s o n l s g o t vadssza. S g y n l a m is c s a k egy, s z n e k b e n m i n t z o t t rajz sikeredett, a m i n e k a v e s z l y t ott f e l i s m e r v e , t l e e g s z l e t e m b e n i g y e k e z t e m v a k o d n i . A k o n k l z i v i l g o s : J n o s fantzival bonto gatta f e s t m n y n a hogyant, m n a mit k a l a p l t a m becslettel k e m n y r e . s a m t e r e m b e h v o t t n z k , b r n e m v o l t a k m r t k , m g i s i n k b b s h o s s z a d a l m a s a b b a n a J n o s f e s t m n y t n z e g e t t k ; a fantzival m e g f o g a l m a z o t t festi e s e m n y e k m g a l a i k u s o k tekintett is j o b b a n v o n z o t t k . P i r k J n o s k s b b S z e n t e n d r n t e l e p e d e t t le, s k i t a r t m u n k j a n y o m n m a ott s z l e t n e k a k i t n figurlis, sznes s hatrozott P i r k Jnos-i stlust k p v i s e l h u m a n i s t a m e g f o g a l m a z s alkotsai. A z e l m l t n y r o n k r s e m r e , m e r t az i d m l s a s a t v o l s g t a l l k o z s u n kat, st l e v e l e z s n k e t is e g y r e ritktotta, l e v e l e t k a p t a m tle, letrajzot, m e l y lerja lete e l t t e m is k e v s b i s m e r t e s e m n y e i t . . . m e : A galntai m e z t l b a s o k h o z t a r t o z o m , a k i k n e k K o d l y e g y i k m v t a j n lotta. A p m s z j g y r t , n y e r g e s , krpitos, k o c s i f n y e z s c m f e s t volt, a galntai E s t e r h z y - u r a d a l o m k o m m e n c i s c s e l d j e . A n y m e g y s z e r paraszt lny. D d n a g y a p m m g j o b b g y . T a l n t l k r k l t e m a f l d s a s z e g n y p a r a s z t s g irnti s z e r e t e t e m . A p m korai h a l l a utn a n y m m o s n lett, d e a s o k jszakai vasals a z e g s z n a p o s m o s s utn f e l r l t e s z e r vezett. T i z e n e g y g y e r m e k e t szlt, s 34 v e s k o r b a n m r n e m lt. g y k e r l t e m S z a t m r n m e t i b e n a g y a p m h o z , aki ott c s s z k d t t e g y l a n k n . t k i l o m t e r n y i r e laktunk a v r o s t l , o n n a n j r t a m b e g y a l o g o s a n az i s k o l b a . N a g y a p a drga, a r a n y o s e m b e r v o l t . K k s z e m e m i n d i g m o s o l y g o t t . v o l t az els m o d e l l e m , m i k o r b o r o t v l k o z o t t , tengerit m o r z s o l t , v a g y a m i k o r a t z h e l y e l t t l v e a parazsat n z t e s pipzott. M i n d i g egytt d o l g o z t u n k a m e z n . N y r o n f e h r g a t y b a n jrt T z s z e r s z m a a k o v a - a c l s t a p l v o l t , azzal g y j t o t t pipra N a g y o n is s z e g n y e k v o l t u n k , n h a m g p e t r l e u m r a s e m telt. O l a j m c s e s vilgtott, d e p i s l k o l f n y e m g i s o l y c s o d l a t o s v o l t n e k e m . A h z p a d l j a fldes, k t kicsi a b l a k a a m e z k r e nzett, s m u t a t t a az a l f l d i g c s o d l a t o s hajnalait. sszel v o l t a l e g s z e b b , a m i k o r a hasadt g aljn c s a k e g y pillantsra n z t e m e g a s z n t f l d e k e t a b o r v g t e l e n j b e t n t z k o r o n g . A k o n y h b a n p e d i g egy rettenetesen s z u r k o s s z a b a d k m n y sttlett, m i n t a p o k o l t o r n c a .

I s k o l a utn b e f o g d t a m a paraszti m u n k b a . J r t u n k kaszlni, g y j t e n i m e g a m i jtt, m g n a p s z m b a is. D e a k k o r m r r a j z o l t a m is. R e n g e t e g t m a a d d o t t : a f o n , a tollfoszts, tengerihnts, a sznt l o v a k . E z e r a l k a l o m k n l k o z o t t , hisz k z t k v o l t a m , s az l e t k e t l t e m . S o h a vissza n e m tr l e h e t s g v o l t ez s z m o m r a . Els r a j z o m e g y b z t v e t e m b e r v o l t ; a k k o r M i l l e t - r l m g n e m is h a l l o t t a m . Ez a t m a m g m a s e m h a g y n y u g t o t , m i n t h a z n n e k , p r b l o m jra m e g jra f o g a l m a z n i . D e m r n e m is v e t e m b e r az, i n k b b a z e m b e r megjul remnysge, sznben pedig kprzat. T l i estken tjttek h o z z n k a s z o m s z d o k . K r t y z t a k p e t r l e u m l m pnl, v a g y n a g y m a m a f e l o l v a s o t t rzsaszn p o n y v k a t : R z s a S n d o r t , G e n o v v t , U b r i k B o r b l t v a g y a f l t v e rztt H t b l c s mestert. I s m t j a l k a l o m k n l k o z o t t a rajzolsra. A m i k o r aztn e z e k e t a r a j z o k a t m e g l t t k N a g y b n y n , i g e n e l c s o d l k o z t a k . I l y e n t ott senki s e m csinlt a k k o r . T h o r m a m i n d j r t p r t f o g s b a vett. Ezeket, s m s r a j z a i m a t k i l l t o t t k K o l o z s v r o n , A r a d o n , T e m e s v r o n , N a g y v r a d o n , m i n d e n t t n a g y sikerrel. L i t t e c z k y Endre, els m e s t e r e m m i n d e n b e n s m i n d e n k o r segtett. A Krtyzkat 18 ves k o r o m b a n rajzoltam. D e e b o l d o g k o r s z a k n a k h a m a r v g e szakadt. El kellett h a g y n o m ezt a c s o d l a t o s vilgot, h o g y aztn r i z z e m e m l k t , s v i s s z a v g y j a m egsz l e t e m e n t. A k k o r t j t Rti m e s t e r n y a r a n t a (1923 k r l ) l e j t t N a g y b n y r a . Festett is m e g k o r r i g l t is a f e s t i s k o l b a n . A k k o r festette Jzust ostorozzk c m k p t . A z r e g m o s u l e , e g y szakllas c i g n y v o l t a m o d e l l j e , aki n a g y o n hasonltott M i c h e l a n g e l r a . c i p e l t e a vsznat a Z a z a r partjra. A z egsz bukaresti a k a d m i a l e j t t a k k o r B n y r a . T h o r m a , Rti alig g y z t k a k o r riglst. A b u k a r e s t i e k k e l j t t E m i l Isac k u l t u s z l l a m t i t k r . N a g y o n m e g szerette v o l n a v e n n i a Krtyzkat, d e azt m r e l b b e l a j n d k o z t a m . N a g y o n invitlt a b u k a r e s t i a k a d m i r a . M g a z o n a n y r o n , az itt kszlt r a j z a i m a l a p j n , Rti f e l v e t t osz t l y b a a f i s k o l r a , a m e l y e t el is v g e z t e m 1933-ban. H t v i g j r t a m (t v fiskola, ktvi t o v b b k p z ) . A z r t o l y a n sokig, m e r t a k k o r n a g y o n n a g y s z e g n y s g v o l t , s a n y o m o r s g t l m e n t e t t m e g a m e n z a s m t e r e m . R e n d e s l a k s o m n e m v o l t , r o k o n o k n l h z d t a m m e g . M u n k i m itt-ott m a radtak, a m e l y e k aztn m i n d e l k a l l d t a k . 1931-ben B u d a p e s t festszeti s z t n d j v a l P r i z s b a m e h e t t e m . 1934-ben a F i s k o l a utazsi s z t n d j v a l O l a s z o r s z g b a , az 1936/37-es t a n v b e n llami s z t n d j j a l a r m a i C o l l e g i u m H u n g a r i c u m b a k e r l t e m . K s b b trzstagja l e t t e m a n a g y b n y a i F e s t k T r s a s g n a k , tagja az e r d l y i B a r a b s M i k l s Chnek, a Pal Lszl Trsasgnak. 1942-ben m t e r m e t k a p t a m a n a g y b n y a i m v s z t e l e p e n , a m e l y e t s a j n o s c s a k e g y v i g l v e z t e m , m e r t b e h v t a k k a t o n a i szolglatra. 1944-ben f e l e s g e m G d l l n szlt, s m g a z o n sszel S z e n t e n d r r e k l tztnk. K i s b a b v a l m r n e m t u d t u n k N a g y b n y r a utazni; a h b o r sza ktott el N a g y b n y t l , ahol tzvi m u n k m n y o m t a l a n u l elveszett. A h b o r b a n m i n d e n n k elpusztult, e g y szl r u h b a n m a r a d t u n k , d e ltnk. M i n t R o b i n s o n k e z d t k az letet. j b l n a p s z m b a j r t a m . V l l a l t a m kertsst, favgst, g d r s s t . . . K a p t a m u g y a n 400 Ft sztndjat, d e a sok h i n y s a n v e k v csald felemsztettk. 1953-ra m r az t d i k g y e r m e k n k szletett. M o s t is h l v a l e m l k e z e m a K p z m v s z e t i A l a p r a , a m e l y m i n dig s e g t s g n k r e v o l t , ha b a j b a j u t o t t u n k . 1949-ben v g r e r e n d e s l a k s h o z j u t o t t u n k S z e n t e n d r n . 1955-ben, 1956b a n a F n y e s A d o l f - t e r e m b e n v o l t k i l l t s o m . 1957-ben M u n k c s y - d j j a l j u t a l m a z t a k . M a j d k s b b (1965-ben) a D r e r - t e r e m b e n v o l t k i l l t s o m . A b u dapesti s v i d k i k i l l t s o k o n m i n d i g szerepelek. 1968-ban a S z o c i a l i s t a K u l t r r t r d e m r m e t k a p t a m . 1969 s z n p e d i g g y n y r m t e r m e t a s z e n t e n d r e i j m v s z t e l e p e n . M o s t , h o g y az rvz elvitte S z a t m r o n rgi h z u n k a t , a m e l y f l d e s p a d l j volt, k t kicsi a b l a k k a l e m l k e i m s o k a s o d t a k . D e ht m r n e m j r u n k f o n b a , s n e m lessk a l n y o k orsit s e m . S o v n y g e b k k e l s e m s z n t a n a k a szatmri f l d e k e n . K a s z m trsai m i n d a m e n n y e k b e n mr, s d r g a N a g y apm kk szemei sem mosolyognak tbb f e l m . . . . . . A szentendrei m t e r e m szp f e h r a b l a k a i m o s t stt eget k e r e t e z n e k . Pirk Jnos

JEGYZETEK
30 Utunk-v
vfordulkban gazdag esztendeje van a romniai magyar irodalomnak. A k k o r is r v n y e s az llts, ha e l t e k i n t n k ezttal az e g y e s a l k o t k n n e p l e n d s z l e tsnapjaitl, s c s u p n az i n t z m n y e k r e f i g y e l n k . A l i g ltek m g el hzi n n e p n k , az t v e n v e s K o r u n k r a e m l k e z s sajtvisszhangjai, az u g y a n c s a k fl v szzada lezajlott els, m a r o s v c s i t a l l k o z r a , az E r d l y i H e l i k o n ri trsasg megalakulsra kellene m r emlkeznnk, kell kritikai-filolgiai-irodalomtrtneti f e g y v e r z e t b e n . D e m r srget e g y j a b b v f o r d u l , a m e l y k z v e t l e n e b b l rsze j e l e n n k n e k , i r o d a l m u n k h t k z n a p j a i n a k : h a r m i n c v e s lett az Utunk, az a lap, a m e l y e t G a l G b o r a hat v v e l k o r b b a n betiltott K o r u n k helyett indtott tjra az eszttikai n e v e l s , az rott s z v a l j v f o r m l s v l t o z o t t f e l a d a t a i h o z i g a z t v a az e g y k o r i f o l y i r a t p r o f i l t . Ez a h r o m v t i z e d d e l ezeltti p i l l a n a t is m r i r o d a l o m t r t n e t . F s z e r e p l i k z l s o k a n n i n c s e n e k az l k s o r b a n , s a k i k fiatalon, p l y j u k k e z d e t n l l v a j e l e n l e h e t t e k az Utunk-indtsnl, a m a i l e g f i a t a l a b b a k s z e m b e n m r u g y a n c s a k m e g l e t t k o r n a k szmtanak. P e r s z e , az i r o d a l o m t r t n e t i v v l s h o z n e m e l g az id m l s a a t u d o m n y n e m az e g y m s t k e r g e t p e r c e k e t , h a n e m a teljest m n y e k e t m r i . A z Utunk e h a r m i n c v alatt o l y a n v o l t , m i n t i r o d a l m u n k , m i n t irodalmi letnk: hol sietsebb, hol rrsebben halad, hol izgalmasabb, hol ki tn, h o l az o l v a s m e g r t j i n d u l a t r a i n k b b r s z o r u l ; e g y i r o d a l m i - m v s z e t i h e t i l a p (ezt is lertk m r ) , a m e l y a f o l y a m a t o k t k r z s r e , a k r n i k s i s z e r e p r e v l l a l k o z i k , l t a l b a n n e m a l t v n y o s jts, h a n e m a b e c s l e t e s m u n k a r v n v v h a t ki e l i s m e r s t m a g n a k s m u n k a t r s a i n a k . A m a i , m e g n v e k e d e t t r d e k l d s a r o m n i a i m a g y a r i r o d a l o m irnt, az r s b e l i s g szintjnek e m e l k e d s e , a m l y e b b , n e m - v e r b l i s k z s s g i f e l e l s s g : ez a h a r m i n c v e s Utunk h o z o m n y a " is a k o r t r s a k n a k s az u t k o r n a k . H o g y aztn k i n e k - k i n e k m e n n y i a h o z z j r u l s a e h h e z az eszttikai-erklcsi r t k f e l h a l m o z s h o z azt m r m s o k f o g j k eldnteni, kimrni. A b b a n az igazi v e r s e n y b e n , a m e l y b e n m i n d e n k i c s a k n y e r h e t , testvrlapunk nak (s ezt G a l G b o r r k b e n a l e g t e l j e s e b b j o g g a l rhatjuk l e ! ) , az U t u n k n a k j e g s z s g e t , v a g y i s s o k j verset, n o v e l l t s kritikt, i g n y e s p u b l i c i s z t i k t k vnunk. S kvnunk hozz sok-sok hsges olvast. KORUNK

Meghalt Csehi Gyula


Itt halt m e g k z t t n k , a n n a k a K o r u n k n a k a s z e r k e s z t s g b e n , a m e l y h e z k o r a ifjsgtl a l e g b e n s s g e s e b b e n tartozott. A l e g n a g y o b b R e n d e z m g a r r l is g o n d o s k o d o t t , h o g y a k n y e l m e t l e n k a r o s s z k fltt, a m e l y e t h a l l o s g y a h e lyett a g n i j a s z n h e l y l kijellt, a n n a k a G a l G b o r n a k az a r c k p e f g g j n , akihez m i n d k e t t j k s o r s n a k a l e g k z r d e k b b m d o n d r m a i p i l l a n a t a i fztk, immr vgrvnyesen. Csehi G y u l a t u d s i s m e r j e v o l t a m f a j e l m l e t n e k , d e a s z n p a d i a s s g t l i r o n i k u s alkata m i n d e n p o r c i k j v a l irtzott, s az e f f l e kpzettrstsrt m e g is f e d d n t a n t v n y t . G n y o s a n , t r e l m e t l e n l l e g y i n t e n e a r r a is, h o g y k e d v e n c f i l o z f u s a i h o z m l t , szp hallt halt. P e d i g i g a z : b a r t o k kzt, s z e l l e m e s trsalgs k z b e n rte a m e s z e s e d r f a l a k k z t t s e t t e n k e d hall. S z k r a t s z i h a l l m o n dan, aki n e m tudja, h o g y Csehi G y u l a n e m e g y s z e r r e , h a n e m lete sorn lass k o r t y o k b a n itta k i a neki r e n d e l t b r k p o h a r a t ; h o g y m i e l t t a g y o r s , a v r a t l a n ,

a szp hall k e g y e l m t k i r d e m e l t e v o l n a , r m r e t t e k e g y b h a l l o k , v r s e s z m e szerinti h o z z t a r t o z k k o r a i , rettenetes pusztulsa. pt v o l t , a l e g m a k a c s a b b a k fajtjbl. j r a m e g j r a felptette t b b s z r is f l d i g r o m b o l t testi s s z e l l e m i hajlkt, s m i n d e n j o t t h o n a r g i r e e m l k e z t e t t e azt, aki P r i z s b a n franciul tanult s E n y e d e n o r o s z t tantott. K n y v e k , csald, b a r t o k , f e l a d a t o k , t e r v e k h a t r o l t k s tgtottk a v g e s , a t r k e n y tridt. T n e m n y e s n y e l v t u d s v a l , hihetetlen m e m r i j v a l , b m u l a t o s a n s o k o l d a l t u d s v a l azt az e n c i k l o p d i k u s s z e l l e m e t szolglta s k p v i s e l t e , a m e l y h o n o s s tette az si k o l l g i u m falai k z t t , D i d e r o t f l d r a j z i s g o n d o l a t i tjain p p g y , m i n t az o r o s z n a g y r e a l i s t k , a d o r t m u n d i m u n k s a r c h v u m , D o b r o g e a n u - G h e r e a s S z a b d i L s z l e s z m e i b i r o d a l m b a n v a g y az E n g e l s - k z i r a t o k k z e g b e n . N e m v o l t e n g e d k e n y bart, n e m v o l t e l n z t a n t m e s t e r . T r e l m e t l e n l k v e t e l t e m i n d e n k i t l m a g t l e l s s o r b a n a l e g t b b e t , a m i r e ki-ki k p e s . M u n ki, e l a d s a i e m l k n k v l ezt h a g y t a r n k , ezt a szigort, ezt az i g n y e s s g e t , a m e l y r t s z k e n m r t dicsretei letre s z l a n r i t k a b e c s a j n d k o k maradnak. A m l t h t e n k l c s n z h e t e t l e n l rtkes k i a d v n y k n y v v e l sietett e g y i k v o l t teht r k s t a n t v n y a s e g t s g r e ; a m s i k a t itt, a s z o m s z d r a s z talnl s z r e v t e l e k k e l , t a n c s o k k a l ltta el k s z l T k a - k t e t h e z . K z i r a t a az u t o l s a n y o m d b a n v r j a a szerz n e v e k r f e k e t e d g y s z k e r e t e t . T e g n a p j k z i r a t o t grt. s m o s t m e m e g t r t n i k , a m i r e n e m v o l t p l d a , h o g y Csehi G y u l a n e m teljesti grett. M i r t r e z z k m g i s , h o g y m i v a g y u n k az a d s o k ? H o g y a d s s g u n k c s a k vesztesgnkkel mrhet? Szilgyi Jlia

A Mondj igazat" mrcje Bor Ferenc eladestjn


N e m v l e t l e n , h o g y a m a i n z t , o l v a s t n e m az e l a n d a l t s " r a g a d j a m a g val, h a a k l t s z e t p d i u m i m e g s z l a l t a t s v a l t a l l k o z i k , h a n e m az e l a d estek t a n s g a szerint j v a l i n k b b a k z l e t i l r a r z e l m i - e s z m e i m o z g s t hatsa. V a l i g a z , a h a g y o m n y o k is (Balassitl a k o r t r s k l t s z e t j a v a ter msig) erre neveltek, erre kteleztek: a kltszet a mindenkori trsadalmi g o n d o k k z d t e r e , a l e g m v s z i b b f o r m t lt rsos b a j v v s , e l h i v a t o t t s g s e l k telezettsg e g g y f o r r o t t s g a . r z e l m i m o z g s t e r e j n l f o g v a p e d i g a l k a l m a s a n z - o l v a s r z k e n y s g r e , b e f o g a d s r a a p e l l l n i , s a n a g y o n is p a r t i k u l r i s , h a n g u l a t t e r e m t v e r s h e l y z e t t l az i g a z s g r v n y l l s f o g l a l s i g s o d o r n i a h a l l gatt. Ezt a h a j t e r t " i s m e r t k fel e l a d i n k , a m i k o r k z l e t i f o g a n t a t s v e r s a n t o l g i k k a l " l p t e k a p d i u m r a . E g y n i s g , alkat, stlus, v l o g a t s s realizls magtl rtetd klnbzsge ellenre a szndk tbbnyire azonos volt, m e l y s z e r e n c s s e n tallkozott a k z n s g c s p p e t s e m h e r m e t i k u s ( d e attl m g r n y a l t s k i f i n o m u l t ) , v a l s g l m n y r e s z o m j a s v e r s i g n y v e l . B o r F e r e n c , a szatmri szaki S z n h z m v s z e , a Korunk tvenedik vfor d u l j n a k j e g y b e n ( v a g y i n k b b a n n a k tiszteletre) e g o n d o l a t o t kiteljest n l l eladesttel, a folyirat rangjhoz, mltjhoz m l t versvlogatssal lpett hall g a t s g a el. N e m a f i l o l g u s h o z z l l s v a l " szelektlt, h a n e m azt a m l t a t i d z t e fl t m j b a n , e s z m e i s g b e n , h a n g u l a t b a n , m e l y n e k k z d e l m e i t a m a g a f r u m n a Korunk is v g i g h a r c o l t a a l e g k v e t k e z e t e s e b b f o r r a d a l m i s g g a l . G a l G b c r k l t e m n y e s z i m b o l i k u s , d e e g y t t a l h a n g a d e r v e l k e r l t az sszellts l r e : a k o r h a n g u l a t m r i s a h a l l g a t s g r a m k r b e z r u l t " . A J z s e f Attila-, Radnti-, Lucian Blaga-, Horvth Imre-, Brecht-szvegek a m a g u k mrhetetle n l eltr k l t i k o z m o s z u k k a l " e g y m s b a v i l l a n g o n d o l a t o k t e l j e s s g v n v e l t k e f a n y a r s j z a n mltidzst. S z i k r z trstsokkal v o n z o t t k e g y e t l e n m g n e s e s t r b e ezt az eredeti a n t o l g i t . N a p j a i n k k l t s z e t n e k ltszlag szeszlyesen e g y m s r a k v e t k e z , d e a l a p j b a n v v e p o n t o s - h a t k o n y a n v l o g a t o t t s e g y m s b a fztt v e r s m a t r i j a a l e g tisztbb e s z m n y e k , a l e g h v e b b f o r r a d a l m i s g j e g y b e n f o g a n t a k k o r is, ha j t k o s j e l k p e k f o r m j t lttte ( a k r c s a k S o r e s c u hres P a p r j a ) , ha V o z n y e szenszkij szatirikus h a n g j n szlalt m e g (Nem megy az rs), v a g y ha K n y d i

S n d o r groteszk v z i j b a n r v n y e s l t (Panta rhei) s p p g y I o a n A l e x a n d r u , G e o Dumitrescu, Illys Gyula, Szemlr Ferenc, Lszlffy Aladr, Kirly Lszl, R i t o k Jnos, K e n z F e r e n c , Saszet G z a , V c i M i h l y , N a g y L s z l , R o m a n S l i w o n i k v e r s e i n e k e s e t b e n . Jelzi ezt m r a m s o r s s z e f o g l a l c m e i s : M o n d j igazat." E m a g a s r a lltott m r c e szintjn izzottak f l az e l a d e s t k l t e m n y e i , az e l a d i g n y e s s g e s a k z n s g j o g o s elvrsa teht tallkozott. Bor Ferenc eladi ernyei leginkbb a groteszk hangvtel p d i u m o n oly nehezen rvnyesthet v a g y p p tragikusan s o m m z kltemnyek jzan s r n y a l t t o l m c s o l s b a n n y i l a t k o z t a k m e g ; r t e l e m - r z e l e m kltileg pontos egyenslyrl s ama bizonyos, jzansgban hatkony mozgst errl sem feled kezett m e g az est f o l y a m n . (Ha n h o l m g i s k i f o g s o l t u n k v a l a m i t a sznszi e s z k z k b e v e t s e k o r " tettk, m e l y e k f l s gesztussal t e r h e l t k e g y i k - m s i k v e r s eladst.) Eszmeisgben, soksznsgben e magas koncentrcij, nnepi msor mlt t o l m c s o l n a k m u t a t t a a m v s z t s m l t n a k az a l k a l o m h o z , a t m a k r h z s a v e r s e k n e k h e l y t a d f o l y i r a t j u b i l e u m h o z B o r F e r e n c sok v r o s k z n s g e eltt e l h a n g z o t t e l a d e s t j t . S i k e r l t m i n d n y j u n k b a n tudatostania, a L e n i n sza v a i t i d z Saszet G z a h a n g j n (Beszlgetsek a forradalomrl): . . . H i g g y t e k el h a l l u n k utn / n i n c s szksg t v e d s e i n k r e / s az igazsg is k e r k k t lesz / ha tlp rajta az i d H a t l e m m g i s / tanulni a k a r t o k : p l d m a t k v e s s t e k / s az e g y e t l e n szent k n y v e t o l v a s s t o k / szntelen a V a l s g o t . " Metz Katalin

Egy boldogtalan boldog let


G y r i K l r a n l e t r s b a n a l e g h o s s z a b b t S z k t l K o l o z s v r i g vezet. S o k is, k e v s is az a n h n y m r f l d , h a az e m b e r h o l autbusszal, h o l szekren, d e l e g i n k b b g y a l o g jr. H a v l y o g f a l a k kertik k r l az lett, t i l a l o m f k m e r e d n e k lptei el, v i z s l a s z e m e k lesik m i n d e n m o z d u l a t t . A k i a falu t r v n y e i t , h a g y o m n y o k , s z o k s o k s z i g o r r e n d j t thgja, a n n a k s z o r o n g s , f l e l e m lesz a z o s z tlyrsze. M e s l K a l i n n i " n y o m a s z t a n szk v i l g b a n lt, d e n a g y o n ers e g y n i s g lehetett, a n n a k kellett lennie, m e r t n e m c s a k l e g y z t e az e l j e t o r n y o sul a k a d l y o k a t , h a n e m f l i b k ntt, j f e j j e l k i e m e l k e d e t t s z k e b b s m g t g a b b v i l g b l is. S z e m e v a j o n m e n n y i t ltott a n a g y v i l g b l ? N y i l v n , a m e n n y i t o l v a s o t t rla. rgi k n y v e k b e n s tn j a b b a k b a n is, a m i h e z p p e n S z k e n hozzjutott, s ami m e g r a g a d t a k p z e l e t t A m a g a k i s v i l g b a n m i n d e n k p p s o k a t ltott s k n y r t e l e n l m e g f i g y e l t , s m g sajt b e l s b n a t a i v a l k s z k d t t , rrzett a k o r n m e l y i d s z e r , n a g y k r d s r e is. V a l s z n n e k l t o m , b r b i z o n y o s a n n e m lltom, h o g y G y r i K l r a t u d a t o s a n n e m t p r e n g e t t a f e m i n i z m u s krdsein, s egszen b i z t o s , h o g y az j amerikai f e m i n i z m u s r l s o h a s e m h a l l o t t ; n e m tallkozott N o r m a n M a i l e r n e v v e l s v i h a r o s hats riportjaival, h r b l s e m hallott J a c k Olsen N e w Y o r k b a n megszlaltatott hivatalnoknirl, sem A l i c e Schwarzer nyugatnmet asszonyainak nvallomsai r l . S o r o l h a t n n k t o v b b is az u t b b i v e k b e n m e g j e l e n t d o k u m e n t u m o k a t , s z o c i o g rfiai, llektani, s i r o d a l m i r t k m v e k e t , a m e l y e k , b r m s - m s s k o n s m s k o o r d i n t k k z t t , t b b v a g y k e v s b m i n d r o k o n a i az k n y v n e k . Mintha g b e n y l i r o d a h z a k l g k o n d i c i o n l t skatulyiban, a u t o m a t a g p s o r o k k z t t s kint a m e z n ersen hasonltannak egymshoz a n k letnek alapvonsai, viszo n y u l s u k s z e r e l e m h e z , g y e r m e k h e z , m u n k h o z , f r f i u r a l o m h o z s kiszolgltatottsg h o z . g y tnik, m i n t h a r e a k c i i k i n k b b k l s j e g y e i k b e n , m i n t b e l s t a r t a l m u k ban klnbznnek egymstl. Annl meglepbb, hogy a Gyri Klra knyvrl, a Kiszradt az n rmem zld fja c m n l e t r a j z r l s z l ismertetsek, b r l a tok, v i t a c i k k e k n m e l y i k e lefojtott, d e rezhet viszolygssal t i l t a k o z i k a szerz n a i v a n , s z t n s e n m e g n y i l a t k o z n e m a n c i p c i s t r e k v s e ellen. A m i i g a z b l m g n e m is t r e k v s , c s a k v g y , h a j . D e m r e z is ingerli n m e l y i k c i k k szer zjt, p e r s z e n e m k i m o n d o t t a n , c s a k a s o r o k k z t t l a p p a n g n , m g i s e l e g e n d e n a h h o z , h o g y m e g r e z z k , m e n n y i r e k n y e l m e t l e n g y az a n f e l s z a b a d t s " . V a l b a n c s a k n y l t a b b v a g y r e j t e t t e b b g n y m o s o l y k s r e t b e n lehet s z e m b e n z n i v e l e ? M e r t a m a sokat sejtet f l m o s o l y n l k l n m a g u k k a l k e l l e n e s z e m b e n z n i k . gy a z o n b a n , a szj s z g l e t b e v a g y p p e n k e n e t e s s z a v a k b a b j t m a l c i v a l k n n y e b -

ben b a g a t e l l i z l h a t n e m c s a k a szki parasztasszony r m t e l e n lete, d e s o k - s o k t r s n a k m e g a l z o t t s g a i s ; st e g y h u s z r v g s s a l m g e l l e n k is f o r d t h a t az szintesgk, m i n t e g y a t r s a d a l o m tleteknt az e r k l c s n e v b e n . A z effajta v lekedsek gyakorta szzadforduli szellemrl rulkodnak, irnijuk hajdani femi n i s t k m o z g a l m r a , k k h a r i s n y k n e v e t s g e s t l k a p s a i r a utal, o l y a n f o r m n , m i n t a k o r a b e l i g n y r a j z o k . K i s s m d i v l e k e d s k n t hat ez m a n a p s g , k l n s e n n l u n k , a h o l az e m a n c i p c i alapfelttele, a n k t r s a d a l m i f e l s z a b a d u l s a t r v n y szavatolta v v m n y , s most, a k e r e t e k kitltse, a t u d a t i - s z e l l e m i - r z e l m i f e l s z a b a duls az e m a n c i p c i i d s z e r feladata. M e g v a l s u l s a szertegaz, h o s s z a n e l h zd folyamat, eredmnyei n e m knnyen felmrhetk. G y r i K l r a t i z e n n g y v e s k o r b a n kezdett s z o l g l n i . D e a m u n k t m r a n n a k e l t t e m e g i s m e r t e , o t t h o n a h z t a r t s b a n s k i n t a m e z n . E r e j n e k , v a s e g s z s g n e k k s z n h e t t e , h o g y b r t a s k i b r t a a v g n l k l i r o b o t o t . L n y s g t a b e c s l e t r t " folytatott b i r k z s k e s e r s g e s b s z k e s g e hatotta t, a d d i g rizte rintetlensgt, m g a v i l g h b o r e g y e n k n t e l r a g a d t a m e l l l e a fiatal frfiakat. E l l e n k v a g y a m a g a v g y a i ellen v d e k e z e t t ? A s z e r e l e m m e l , a n e m i v g y a k k a l m r - m r misztikusan e g y l n y e g b n t u d a tot, s az azt k v e t i s z o n y t a p j a s f r j e s z e m l y b e n az si h a g y o m n y k n y s z e rtette r. A p j a a szzessget k z p k o r i s z e l l e m b e n fetisizl s z i g o r v a l , f r j e a srtettsgbl t p l l k o z s az eszelssgig fajul f l t k e n y s g v e l , b o s s z v g y v a l . N e m m e n t e m fel G y r i K l r t , m g h a e g y t t r z e k is v e l e , sorsrt e l s s o r b a n m a g a felels. M g ha ritka is az o l y a n apa, aki a r s z e g e n d u r v s k o d frj e l l h a z a m e n e k l l n y r l g y b e s z l n e : . . . m e r n m i n d g a j r a i n t e m , s h a m g i s n e m tartja b e a p a r a n c s o m a t , f b e l v e t e m . " M i n t e g y v s z b r . s ezt az az a p a m o n d j a , aki s o k a t o l v a s s f e l o l v a s a c s a l d j n a k , h e l y e s e n r, s z p e n m e s l , a k i n e k a l n y a , a m e s e m o n d taln a l e g t b b e t ksznhetett, s ezt tudja is, h l s is rte. A frj u g y a n c s a k s z l s s g e s tpus, n e m azrt, m e r t iszik s d u r v a , sajnos az e f f l e falun, v r o s o n e g y a r n t n e m o l y ritka m g m a s e m , i n k b b m e r t b e n n e m i n d e n rossz f e l n a g y t v a , v g l e t e s e n j e l e n t k e z i k l e g a l b b i s f e l e s g e b r z o l s b a n . I g a z viszont, h o g y aki e l f o g u l a t l a n u l v g i g o l v a s s a a fiatal p r n s z j s z a k j n a k d b b e n e t e s trtnett, m a g a is m e g b o r z o n g az u n d o r t l . A k i g y i n dul el a hzassg a m g y is r g s tjn, a n n a k s o k m i n d e n r e fel k e l l k s z l n i e . M g s e m m e n t e m fel G y r i K l r t . H a m e g a l z t a t s r a e l k s z t e t t k is a ta lajt az apai i n t e l m e k s a falu s z e l l e m e , a sajtos elzrtsgban f e n n m a r a d t s t o vbb tenysz szoksok, a nemi erklcs klns k d e x e vgs soron mgis n m a g t k e l l h i b z t a t n i a balsorsrt. Frjt m a g a vlasztotta. T u d a t o s a n , e l s z n tan, c s a l d j a a k a r a t a e l l e n r e . T e t t r t m a g a felels, v l l a l n i a kellett, vllalta is a kvetkezmnyeket. A kt r v a g y e r m e k " felnevelst. Lelkiismeretesen gondozta, n e v e l t e , m a j d f r j h e z adta i l l e n d e n a lnyait. N e m kell m e n t e g e t z n i e , e g y d e s a n y t l is aligha l e h e t n e t b b o d a a d s t k v n n i . V l l a l t a a r o b o t o t , a s z e g n y s g e t . M e g c s a l t l l e k k e l , r k k h b o r o g v a . N e m F i l e p Istvn, a n a g y h z csalta m e g t : n c s a k h z a t b l v n y o z t a m , a m a g o s hzat, attl n e h o g y e l m a r a d j a k . . . mert az a szp n a g y h z . . . m g k n y v b e is b e v a n t v e . . . " M i r t n e m h a g y t a ott a frjt, m i r t n e m m e n t vissza K o l o z s v r r a , s z o l g l n i ? M g az is j o b b lett v o l n a , m i n t az o t t h o n b a n elviselt g y t r e l e m . g y g o n d o l k o z u n k m i , d e m i k o r m r s z i n t e k i s z a b a d u l t n k n t vlasztott b r t n b l , a k k o r is, m e g i n t g y h a t r o z o t t : M e g y e k vissza a z e m b e r e m h e z . N e m , s e m m i m s v g y n e m v o n z o t t , c s a k a s o k s z p k e n d e r f o n a l a m , v g y t a m m e g s z n i , l e g y e n v s z o n n a k elksztve, s v g e z z e m el v e l e a d o l g o m , m g b e l l a m e z e i m u n k a . " C s a k a z a n y a g i r d e k hajtotta v o l n a vissza, v a g y a m a m l y e b b rzs, k t e l e z k n y s z e r k n t h a t er, m e l y e t m i n d e n paraszti t r g y r e g n y b e n m e g t a l l u n k , M r i c z n l is: a p a r a s z t e m b e r h a j n a l t l napestig k o n o k m e g s z l l o t t s g g a l d o l g o z i k , ura a fld, h v j a a fld, s m e g y , m e n n i e kell. K a l i nnit is g y h v t a a k e n d e r f o n a l a . D e lehet, h o g y a t n c h z a t n e m b r t a e l hagyni . . . E g y e d i , k i v t e l e s sors a szki a s s z o n y l e t t r t n e t e ? Elmlt, rg letnt i d k k r n i k j a e z a k n y v ? B r h i h e t n n k ! s g y o l v a s h a t n n k , m i n t k o r i t e k e r c s e ket, r c s o d l k o z h a t n n k , m i n t b e t e m e t e t t v r o s o k , e l s l l y e d t szigetek si k u l t r j n a k utols zenetre. G y r i K l r a , termszetesen, c s a k e g y v o l t . Sajtos v o n s o k k a l k e s s : t o r z e g y n i s g . Ers, k e m n y s k e g y e t l e n e g y n i s g . D e n e m c s u p n a szki s z o k s o k , n e m is a s s z o n y i sorsa f o r m l t a k i v t e l e s e n e g y e d i v , m e r t a m i t k n y v b e n a n n y i g o n d d a l , k n n y e l h o l ler, h o l b r z o l , a n n a k t n y e i b e n s o k s o r s b e l i r o k o n a o s z tozik vele k z e l s tvol. lettapasztalatait ms falusi asszony is elbe szlhetn, h a k p e s v o l n a g o n d o l a t a i , rzelmei kifejezsre, ha megvallani m e r n v g y a i t , s z o r o n g s a i t s sejtseit. G y r i K l r a sokat k s z n h e t N a g y O l g n a k ( a m i n t m i is sokat k s z n h e t n k ) , a f o l k l o r i s t n a k s b a r t n a k , a k i h a n g s z a -

l a g r l p a p r r a rgztette a szpszt, k s b b rsra sztklte, f e l m u t a t v a a t g a b b horizontot, az nkifejezs m a r a d a n d b b gynyrsgt. Segtsge azonban hiba v a l , h a K a l i n n i b e n n e m l o b o g o t t v o l n a a m v s z i n k i f e j e z s v g y a . s a t e hetsg, m e l y a v g y a t v a l r a vlthatta. A t a n r o k " , a k i k e l j t t e k h o z z r e g k o r r a ( b m u l t a k , m i n t e g y c s e n d e s b o l o n d o t " ) , l e g f l j e b b n b i z a l m t n v e l t k l togatsaikkal, d e a l k o t erejt n e m . A z lett b e v i l g t b o l o n d s g r a " m a g a is rtetlenl b m u l t , h a l k n i r n i v a l c s o d l t a kiolthatatlan l o b o g s t n e k b e n , t n c ban, m e s b e n . lete az n m e g m u t a t s t z b e n gett el. M i n d e n t , ami b e n n e j s rossz volt, e g y n i s g n e k s z u g g e s z t v erejt, s z e n v e d l y e s l z a d s t s m e g a l k u v s t , h u m o r t s n g n y j t sajtos n p i k l t s z e t t l n y e g t e t t e t. r m t e l e n h t k z n a p j a i b l r m t a d r k a t sajtolt, srtak s n e v e t t e k k r l t t e az e m b e r e k , s d i a d a l l a l nzett r j u k : m e g r e z t e hatalmt. M e s i b e n , m i n t s z i v r v n y b a n a sznek, m e g csillant az s k m e s e m o n d k e d v e , a p j a h a n g j a , a t n c szdlete, s z e r e l m e s s h a j o k , d a l l a m o k , suttogsok, m i n d a z , a m i t tlt c s e c s s z o p k o r t l s e l t t e sei e z e r v e k e n t, a f l d h z t a p a d t s z e g n y s g , m e g a l z o t t s g , v e r e j t k s t e r e m t k e d v , r m k s z s g . M i n d e n k e l l e t t a m e s k m e g a l k o t s h o z , kellett a k e n d e r t i l o l s s a n a g y h z , s k e l l e t t a s z e n v e d s is. g y v l e m , az e g y n a g y e p i k n k v l , az i r o d a l m i a l k o t s n a k n e m tlsgosan k e d v e z a k i e g y e n s l y o z o t t s g , a n y u g a l o m . Ha G y r i K l r a k e d v e z b b k r l m n y e k k z t l, h a r m o n i k u s a b b hzassgban, ha . . . s ha . . . , a k k o r t a l n k e v e s e b b e t m e slt v o l n a , taln e l k n y e l m e s e d i k , e l t u n y u l testben, l l e k b e n . M e r t h i n y z o t t v o l n a l e t b l a n a g y h a j t e r : az igaztalanul r m r t s z e n v e d s s a z indulat. K n y v b e n l a p r l l a p r a s r s d i k az i n d u l a t , b e l e f e k e t l t e h e t e t l e n h a r a g j b a , n e l l e n rzse all iszony sorok szabadulnak ki : m i k o r v e t t e m szre, h o g y n e m k e r l h e t e m ki [frje k z e l e d s t ] , k e l l e n g e d j e k , k e m n y k l b e szorult a k e z e m , s boldog lettem volna, ha olyankor br ktszer-hromszor a pofjba vghattam volna!" N a g y kr, h o g y rsa n e m e l e j t l v g i g i l y e n d e r m e s z t e n szinte, h o g y n e m m e r t v a g y n e m t u d o t t b e h u n y t s z e m m e l alszllni elfojtott v g y a i s i n d u l a t a i s z v e v n y b e , h o g y f l s z e m m e l g y a k r a n a k l v i l g f e l sandtott, m e s e m o n d r u tinjt is f e l i s m e r j k az r s b a n . K i f e j e z e s z k z e i , stlusa a z o k b a n a lekerektett, novellisztikusan sszefogott trtnetekben vlik gazdagabb, rnyaltabb, melyek b e n r z e l m i l e t r l fenntarts n l k l vall, s e z e k e n a l a p o k o n d b b e n n k r a szki p a r a s z t a s s z o n y b e n s v i l g n a k b o n y o l u l t s g r a . M g t b b e t is k a p u n k , m e g r e z z k m a g n a k a k n y v r j n a k tvltozst, h o g y m i t j e l e n t e t t s z m r a a m v s z i n k i f e j e z s g y n y r s g e , s m i k n t o l d o t t a fel m a g n y t , boldogtalansgt. Lt Anna

Hztznzben otthon
1. A z a d o m n y , a c o l l e c t a " r v n s s z e k a l a p o z o t t s e g l y , j o b b m d p o l g r v a g y e g y - k a c r o s j o b b g y t a r i s z n y b a tett k n y r l e t e s z v e s e n f o g a d o t t v o l t s z z a d o k sorn E r d l y m a j d m i n d e n s c h o l j b a n . B r a k n y r l e t d e s t e s t v r e a k n y r g s n e k , m g i s h a s z n o s n a k kellett b i z o n y u l n i a , a n n a k is b i z o n y u l t . A s z z s z o r f e l dlt s r e f o r m l t e k l z s i k kasszja az i d v e l szikrult. D a r a b k e n y r , c s u p o r g a b o n a , k i k o p o t t b o c s k o r , a g y o n h o r d o z o t t k a t o n a l d a , j l b i c s o k , ks v a g y m s a p r s g n e m e g y fiatalt m e n t e t t m e g a f l d b e b u t u l s t l . (Ha m e g m e n t e t t . H a g y n e m jrtak, m i n t a b g y o n i kt kses studiosus-dek.) A v r f a l v i e k k l z s i a a p i n c z e p a d l s r a adott elg tutaj deszkt, s a b g y o n i e k k l z s i a e g y t l g y f t " o l v a s o m a tordai unitrius i s k o l a 1743-as j r a p t s n e k adatait s s z e h o r d i r a t o k b l ; B e r d e M z e s u r a m 1888-i v g r e n d e l k e z s b e n c z i p a l a p t v n y " - t tesz, i l y e t n k p p e n : K i s - K k l l m e g y b e n N . - B u n o n s e n n e k h a t r b a n f e k v b i r t o k a i m a t m i n d e n j o g a i m m a l [ . . . ] r k l i a v a l l s k z n s g s e n n e k j v e d e l m e i b l e z e n n e l k e n y r , i l l e t l e g c z i p a l a p t v n y t teszek s p e d i g : k o l o z s v r i f i s k o l n k b a n 100 (szz), tordai i s k o l n k b a n 50 ( t v e n ) , sz.-keresztri i s k o l n k b a n 50 ( t v e n ) [ . . . ] j e r k l c s , i g a z n s z e g n y , j tanul, a t r v n y e k e t tisztel [ . . . ] t a n u l r s z r e g y , h o g y m i n d e n t a n u l k a p j o n n a p o n k n t h r o m j , egszsges, t p l l k e n y e r e t v a g y c z i p t ; i l y e n c z i p t e g y 16 k u p s e r d l y i v k b l s z o k s stni 60 d a r a b o t . . . " ( V a r g a D n e s : A tordai unitrius gimnzium trtnete. T o r d a , 1907.)

A z a l a m i z s n r a szorult i g a z n s z e g n y " t a n u l e l g A r a n y o s s z k e n , tl s o k is, o l y a n n y i r a , h o g y k a l a p o l s r a , c o l l e c t l s r a m i n d e n v b e n e g y s z e r - k t s z e r sor k e r l t : K a r c s o n y b a n k r e g e t n e k s p e d i g g y , h o g y m i k o r elg studiosus v a n , ngy csoportba osztatnak kettenkint. M i k o r ezeknek T o r d a vrosban befejezdtt a k r e g e t s k , e g y e n k i n t t m e n n e k a sajt v i d k k r e . E g y v i d k e t k p e z n e k : B g y o n , S i n f a l v a , [Mihai V i t e a z u l ] ; m s o d i k a t : K v e n d , R k o s , V r f a l v a ; harmadi kat: T o r o c z k ; negyediket: Toroczkszentgyrgy. [ . . . ] M i k o r a mondott ekklzsikb a n k a r c s o n y k o r b e f e j e z d t t a k r e g e t s , j v b e n m s e k k l z s i k h o z m e n n e k kregetni [ . . . ] , a bgyoniak Mszkre, Szindre, Turba, Komjtszegre. A kvendiek Kolozsra, Szovtra; a toroczkiak Jrba, a toroczk-szentgyrgyiek Csegezbe [ . . . ] E z e k a d i k o k p r d i k l n a k is a sajt v i d k k n . " N e m illett c s a k a m g y z s e b r e v g n i az a d o m n y t , t u d s b l kellett csipetnyit fizetnie a k r e g e t alumnusnak, e g y - e g y senki ltal n e m rtett d e f l n e k s h t a t n a k s z p latin idzettel, k a r c s o n y i istentisztelettel, u t c a s a r k o k o n s s z e v e r d t t f i a t a l o k n a k e l m o n d o t t t r t n e t e c s k k k e l . V r e s i d k b e n h r v i v k k , f a l v a k k v e t e i v vltak. M o n d j k , g y tett a z a kt b g y o n i d i k is, az a kt k s e s " . N e v k e t senki s e m j e g y e z t e m e g , h a m a g u k a C S M E T JG-t b e n e m v s i k a t o r d a i u n i t e r e k t e m p l o m t k r l v e v k k e r t s b e , m g az a m r m o n d a i k n t s t lttt m e s c s k e s e m jutott v o l n a el flnkig, amit az t v e n e s v e k d e r e k n m a g y a r z o t t el a h a r a n g o z - i s k o l a s z o l g a n g y k n e k , t n k n e k , b m s z k o d d i k o k n a k . A z t a s e m h a l l o t t a m senkitl, ezrt tnik gyansan igaznak. 2 . A k k o r a c s k a l e h e t t e m , m i n t m o s t ti. A p m is h a r a n g o z v o l t , d e c s a k az, e g y e g s z m e s t e r s g v o l t , n e m kellett k i p t o l n i iskoltszolglssal, j c s k n m e g l t n k a fizetsbl m e g a z a d o m n y o k b l . M o n d o m , akkora lehettem volt, amekkoracsk k ti v a g y t o k , a m i k o r jjptettk, j r a f e d t k a t e m p l o m o t , s v e l e ezt a k kertst is. A p m n a g y a p j a S z e n t i v n y i B a r t k J n o s r e k t o r s g a i d e j n szolglta v o l t e falakat, d e k e n y r a d urt is a n n y i r a , h o g y a m i k o r a n n a k i d e j n h r o m , d n o k k a l k e v e r t l o v a s - s g y a l o g e z r e d l e p t e el a v r o s t s K e r e s z t e s m e z t e g y arnt, v e l e a v d e t t e b b b g y o n i s k e r c s e d i s z e g b e m e n e k l t . A z i s k o l a h a r a n g o t m i n d a kettt m a g v a l h u r c o l t a ; a n a g y o b b i k a t s z e k r r e e s z k b l v a , s z e k r t o r o n y " - n y a l tartottk m e g l r m a f a " f u n k c i j b a n , a k i s e b b i k e t a l u m n u s o k h o r d o z t k h o l k a b t j u k , h o l k a l a p j u k alatt, h o g y a k e l l i d b e n (s a k k o r p p e n na g y o n kellett a f e l h a r a n g o z s ! ) m e g k o n g a t h a s s k . H o g y m i n d e n t ssze n e z a v a r j a k , a k k o r trtnt m e g ez az eset a v v a l a k t b g y o n i ksessel. A z e g s z v i d k f e l p e r z s e l t u d v a r h o z v o l t h a s o n l a t o s . A k e n y r e l t n t az asztalrl, a tz p e d i g k i aludt a k e m e n c k b e n . A k i k e t el n e m rt a p e r z s e l l a b a n c o k k a r d l e v a g y g o l y j a , a z o k az e r d k b e m e n e k l t e k . Itt f o l y t a t d o t t az let, e r g y j t s a m e g m a r a d s r t . H o g y m e d d i g kellett az unitrius d i k o k n a k a b g y o n i e r d b e n hittant tanulni, n e m t u d h a t n i , elg az h o z z , h o g y h i t k b e n m i n d e n k p p e n m e g e r s d v e , h a s z m b e l i l e g m e g c s a p p a n v a is, v i s s z a t r h e t t e k m e s t e r k k e l i d e , e falak k z . K e t t k i v t e l v e l . A kt b g y o n i kses k i v t e l v e l . H o g y m i n d e n t s s z e n e z a v a r j a k , a m a is A r a n y k t r k n a k n e v e z e t t e r d r s z b e n h z d t a k m e g a n n a k i d e j n a d i k o k . Hatalmas rokforma e hely, a Bgyonnal szomszdos Kercsedre nz, gy Nagye n y e d fel. Fels r s z e t l g y e s s i m i t t - a m o t t a k c o s . Na, itt tttk fel i s k o l a p a d j a i k a t " . H o g y m i v g r e ? N e m aritmetikt, n e m latint biflztak, az s z e n t . . . gy m a g y a r z t k n e k e m is, h o g y k i s e b b c s a p a t o k r a oszlott a z osztly. K e t t v a g y h r o m a h a r a n g o k k a l jrt, m s o k l e l m e t s z e r e z t e k ; j s z a k n k n t p e d i g m i n d e n i k f e l k e r e s t e azt a f a l u h e l y s g e t , a h o v a d d i g j r a t o s v o l t , a h o l kregetett v a g y p r d i k l t a l k a l o m a d t n . gy esett aztn, h o g y a n n a k a k t b g y o n i n a k M s z k r e kellett t j n n i e m e g t u d a k o l n i a f e h r t e m p l o m t o r n y o k b a j t - b n a t t . M e r t ez v o l t b v i b e n . A falu k n t o r n l bjklt v a l a m e l y i k t o r d a h a s a d k b e l i k u r u c , ha n e m p p e n m a g a B a l i k a v o l t , akitl l e c k t k a p t a k " , t r t n e l m i i d d i k t l t a hzi f e l adatot. K t s z z v a l a h n y furcsa v e r e k e d s z e r s z m o t kellett s s z e g y j t e n i k : k t s z z v a l a h n y b g y o n i kst. A z t m o n d j k , s z l k a r k r a k t z v e l n d z s a gyannt h a s z n l t k a s e b t i b e n i n n e n - o n n a n sszefutott k r n y k b e l i s z e g n y l e g n y e k . K a r kat a rkosi m e g v r f a l v i s z l s b l szereztek, p e r s z e m s o k , g y s z e r v e z t k m e g . Elg az h o z z , h o g y az n kt b g y o n i d i k o m e r e d m n y e s m u n k t vgezhetett, m e r t r v i d d e l azutn k s - l n d z s s k u r u c c s o p o r t tnt fel a z iskolt k r l v e v R k o s p a t a k partjn, h o g y az ott f o g v a tartott t o r d a i p o l g r o k a t kiszabadtsk, n o m e g s z t r e b b e n t s k a t t l e n l a m g y s e m l i d e g e n k a t o n a s g o t . B a r t k J n o s r e k t o r u r u n k f e l j e g y z s e szerint az i s k o l a 14 dikja v e t t rszt e b b e n a k l n s , d e cseppet sem egyedlll v l l a l k o z s b a n . . . A kt bgyoni sbnysznak ltz v e , n a g y s d a r a b o k a t c i p e l v e jutott b e a v r s z e r e n k r l p t e t t u d v a r b a . k n y i t o t t k ki a hts k a p u t a k i m e n e k l k szmra. A z j s z a k r a v r v a , m e r t g y volt bizonyra alkalmatosabb, a t e m p l o m kkertsnek tmaszkod raktrhelyisg-

b e n tartzkodtak, a k k o r v s h e t t k b e a k f a l b a a C S M E T J G 1707-et, amint itt lthatjtok. A p a t a k o n tliak szerint a s z e g n y l e g n y e k a d i k o k k a l a u z o l s v a l kiszortottk a d n o k l o v a s e z r e d t az i s k o l a u d v a r r l , a k k o r gett v o l t l e a p a t a k melletti als kis t o r o n y a secessussal s a t e m p l o m f a l n a k ptett faraktrral egytt. A r a k t r b a n r e k e d t a k t b g y o n i d i k is . . . M a j d k s b b az e m l k k e t m e g r i z e n d , v s t k b e i s m e r e t l e n k e z e k s v s l a p o k e z e k e t az inicilkat. D e , j a j , fiaim, tl k e v s lehetett a n n a k az i d e j e , aki vsett, m e r t hiszen b i z o n y r a n e m c s a k kettt kellett v o l n a m e g r k t e n i e az e m l k e z e t n e k . . . M e g l e h e t , j ellensg z a v a r h a t t a m e g i n t ki sajt eresze a l l . . . 3. Hej, Csegezi Mrton, hej, Jenei Gbor, Hej, Csipks Mihlyom, hej, Jzsa Gergelyem, hej, ezer gyermekem, merre, miknt vagytok! Merre, miknt vagytok, kbe mrt nmultok? Az Aranyos vize se tudja hangotok. Mert hangotokat se, nevetek se tudja. Vajonha valaki eszbe megtartja. n Csiki Menyhrtem, n Jrai Gzm, dicssgtkrl csak korpaszemnyi nz rnk, merre, miknt vagytok!? Megunta kt keznk hrharangot hzni, tints pennnk helyett vres kst forgatni, megunta a lelknk nmet hurrogst, vlasztottuk inkbb zld hegyek zgst. Fld vagyunk alattad, j es feletted, puha gy alattad, madrdal feletted. Kseket lez . . . Nyugtalant ..." 4. K i l e z e t t k s e k r d e k e s e n f l e l m e t e s v i l l o g s a a l e g k l n b z b b j e l e k e t r a j z o l j a e m l k e z e t e m palatbljra. N h a m e g f o g h a t k k v l n a k , m i n t o s t o r o k n y e l e , mskor meg tova krznek-cikznak, akr tizenhromfonat ostorpattogtatsok. H o g y m e g f o g n k n h a az o s t o r n y e l t ! H o g y fj i d k n t b r n k n a t i z e n h r o m f o n a t . . . , az urm, a h o g y szerte v i d k n k n hallani. H a m r e g y r e t v o l o d n a k i d b e n , n e m p p e n b a j , h a f j n a k is. L e g a l b b t u d u n k r l u k . A t r t n e l e m s e b e i , r o k o n a i n k htn k t e l e n k e d u r m k c s a k e m g y e n g y g y u l h a t n a k b e , k l n b e n e l f e n s e d n e k . S a r k f e n t m g k g y m r e g g e l s e m lehet g y g y t a n i . L e l k e k n y a v a lyjt n e m is ajnlatos m r e g g e l . t f e r t l y s z z a d d a l ezeltt, a m i k o r K o s s u t h s I a n c u k v e t e i m r e l i n d u l t a k egyms irnyba, hogy kibktsk Erdly npeit: a nyugati havasok Torda felli k a p u j b a n , a Jra Vrfalva v o n a l o n r v i d ideig sszefutott a s z e g n y e s h z a k s z e m l d k e . M o n d j k , h o g y h r o m jrai fazekas csald a h e l y b e l i tantval s r e f o r m t u s p a p p a l e g y e t e m b e n s z a m r h t r a rakta c k m o k jt, s V r f a l v n , a rgi J s i k a - u r a d a l o m h z d o t t m e g , v r v n az g tisz tulst. A l e t e l e p e d s t k v e t j s z a k a rettenetes v r f r d t h o z o t t . A l l e k u t l a g o s m a g y a r z k o d s a szerint taln, v a g y a falu enyht e m l k e z e t e s z e rint a m c v i d k r l m e g s z k t t u r a d a l o m k e z e l k e g y c s o p o r t j t v l t k a V r falvra j t t j r a i a k b a n . A t r s a d a l o m p s z i c h o l g i a i l a g j o g o s n a k m o n d h a t e l g e detlensg g y vlt a m g y is e l g e d e t l e n c s u p n n e m u g y a n a z o n a n y e l v e n b e s z l s rz l e l k e k i o l t j v . A dh m a g j v . E m l k e z e t szerint 23 holttestet szmlltak, k z t k ht g y e r e k . Szent s s e m m i t n e m sejt ht, v d t e l e n s rintetlen, akr a sarjszl. H o g y a n is t r t n h e t e t t ? S o s e fogja m e g t u d n i senki. S o s e f o g j a m e g t u d n i , taln azrt, m e r t a n a g y e m c i t m a g a az let v e z e t t e le. A l i g h o g y a v i d k p a p j a i - k n t o r j a i e l d d o l t k az ,,E f l d lett az n s z v e m n e k k s z i k l j a s az n r k s g e m m i n d r k k " - t , a l i g h o g y a h a n t o k m e g s z r a d t a k a V r alatt: f a v g k h o z t k a hrt, miszerint I a n c u v e z r m e g r e k c u m o z t a v o l n a a p a r a n c s s z s l l e k nlkli c s e l e k e d k e t . N h n y akasztott mc fehrlett n a p o k i g B o r v fels k a p u j b a n . M i n t v a l a m i fehr, k n n y e s z s e b k e n d k . . . A v r f a l v i b r a falu halottainak n e v e utn. b e d i k t l t a a m a g y a r z a t " - o t , m e r t a h a l l n a k o k a - f o k a van, s ezt az a n y a k n y v n e k is t u d n i a kell, h o g y : m e g h o l t l n d z s a ltal", m e g h o l t ks ltal" . . . M a m r c s a k ezzel az e g y e t l e n rott d o k u m e n t u m m a l b i z o n y t az id. A z 1848-as v h e l y i m a t r i c u l u m a f o r g a t h a t m g a v r f a l v i nptancsnl. Arrl faggatom Gombsi Domokost, az elnkt, jobbra fordult-e a terms" b l c s g y b e n , v a g y a r g i ? E rgi a n y a k n y v e l g g m e g g o n d o l k o z t a t s z m o -

k a t mutat. M e g t u d o m , h o g y a k z s g ht faluja ( V r f a l v a , R k o s , K v e n d , B g y o n , K e r c s e d , H i d a s , C s e g e z ) k z l h r o m - n g y m a n a p s g is h a d i l b o n ll a s z a p o r u l a t tal. r e g e d i k s r n c o s o d i k a v i d k . T a l n a t a v a l y m e g i n d t o t t autbuszjrat h e l y r e b i l l e n t i az e g y e n s l y t . E b b e n b z i k V s r h e l y i G z a is, a k z s g e g y i k k r zeti o r v o s a . t - h a t szls v e n t e p a n a s z k o d i k n e m ad d o l g o t az o r v o s n a k . A kntornak t b b teendje akad. S hogy legalbb szellemiekben gyarapodjon a falu n p e : o r v o s , m r n k , tanr, k l t B a l z s F e r e n c m d j r a n p f i s k o l k b a g y j tik tli e s t k e n a z e m b e r e k e t . H o g y m e g r t s k - m e g i s m e r j k sajt gondjaikat... A z e g y k r l m g lehet b e s z l n i f o l y t a t j a a l p s t az e l n k , a k z s g k z p o n t j a a z o n b a n m r m s j v t g r : n p e s az I. osztly, s a 19-20 v e s e k m r itthon t e l e p e d n e k l e " . . . K i n t a j n i u s eleji v e r f n y b e n n h n y , hat v k r l i b u m f o r d i k l k j t s z a d o z i k a h o m o k o s f l d r e rajzolt k e r e s z t k z e p t c l o z g a t j k b i c s o k k a l . H v e l y k u j j a l m r i k i - k i a m a g a e l r e h a l a d s t " : a h n y u j j n y i r a s l l y e d t el a b i c s o k le, annyival lphetsz elbb a neked kiszabott gn a keresztnek. A k i e l b b r ki", a v o n a l a k v g r e illesztett g o m b o t v a g y p n z d a r a b o t az n y e r i el. O d b b m o g y o r g b l farag v a l a m i t az e g y i k g u m i c s i z m s e m b e r k e . M o s t r k e z e t t R k o s f e l l a p a t a k r l . A z t m o n d j a , n e m p i t y k z i k , n e m k s e z : i n k b b farag. V a l a m e l y i k este L t a y L a j o s , a falu n p f i s k o l j n a k a m i n d e n e s e G y . S z a b B l t m u t a t t a b e h a l l g a t i n a k azta farag k i c s i - n a g y . V a l a h o n n a n i n n e n i n d u l n a k n a g y m v s z e i n k : e g s z e n l e n t r l , p a t a k o k partjrl, h o m o k b a r a j z o l t k e r e s z t e k v i l g b a g a z s n a k a p o n t j t l , a h o l a b i c s o k k e z e l s n e k m e s t e r s g t a n y a t e j v e l szvja m a g b a a g y e r m e k . A h o l i n g y e n o s z t o g a t j k a sorsot m e g l n i b e n n e b e c s l e t t e l v a g y f e l r g v a azt b e c s l e t t e l . H a m r m i n d e n a b c s l e t d o l g a . K l n b e n az let n e m teketrizik, a h o g y n e m Styefn s e m , a g a z d a s g p a k u l r j a . B t y m , aki n p t a n t d i p l o m v a l a k e z b e n m r tizent v e j e g y z i " a falu g y e s - b a j o s d o l g a i t ( m i n t n p t a n c s i t i t k r j e g y z ) , m a g y a r z z a szles g e s z tusokkal Styefn emlkezetre mlt dolgait. Mg a trtnteken derlnk-okulunk, T o r o c k i r n y b l a h e g y r l k v e l r a k o t t s z e k e r e k e r e s z k e d n e k a l : az j i s k o l a a l a p j b a h o r d j k a h e g y lelkt. V a l a k i m e g j e g y z i : e l n k elvtrs, ha a g y e r e k e k e t l e k l t z t e t j k m a j d j p a d o k b a , n e h o g y az istenrt r a k t r n a k r e n d e z z k b a J sika-krit, m e r t e g y i k v e t s t l a m s i k i g kieszik f e h r falait az e g e r e k . . Szk sg esetn v i g y z n i f o g j a m a j d az e m l k e z e t . Bgyoni S z a b Istvn

ton a civilizci fel


H a v a l a k i b e t v e d az Egyeslt N e m z e t e k S z e r v e z e t n e k v a l a m e l y i k k z g y l s r e , a s o k j o r s z g s n e m z e t k p v i s e l i k z t t taln szre s e m v e s z i azt a d i p l o m a t t , aki eltt e z a feliratos t b l a l l : P p u a . P e d i g j o g g a l f i g y e l m e z t e t n k r, m e r t o r s z g a a sz s z o r o s r t e l m b e n a k k o r s z a k b l u g r o t t a X X . s z z a d b a . Mint valami ormtlan, skori, hatalmas madr, terpeszkedik a Csendes-cen v i z b e n j - G u i n e a , a f l d m s o d i k l e g n a g y o b b szigete. J o g g a l n e v e z h e t n k l e g n a g y o b b n a k is, m e r t G r n l a n d n e m e g y b , m i n t e g y i r d a t l a n j g p n c l , a m e l y v a l a m i k o r k i s z a k a d t az szaki s a r k v i d k b l , s b e l s terlete teljesen lakatlan. j-Guinea ellenben, hatalmas hegysgeivel, erdeivel, t b b mint hrommilli melanziai p p u a hazja. H o g y m e n n y i r e tall e szigetorszg f o r m j r a a madr m e g j e l l s , a r r a m i s e m j e l l e m z b b , m i n t h o g y a nyugati i r n y b a e l n y l flszi getnek mr rgen a M a d r f e j " nevet adtk a holland gyarmatostk. K t e r d l y i kutat is j r t a e sziget z e g z u g o s hegyeit, serdeit, h o g y m e g i s m e r j e l v i l g t s e l s s o r b a n az itt l a k e m b e r t . E l b b B r L a j o s , u t b b F e n i c h e l S m u e l i n d u l t el e z e n a k l n s , n e h e z e n j r h a t kutatton. j - G u i n e a szz v v e l ezeltt m g kizrlag csodlatosan szp paradicsommadarairl v o l t nevezetes, e z e k r e vadsztak, e z e k e t a ritka m a d a r a k a t h o z t k t o l l d s z n e k v a g y k i t m t t lla p o t b a n E u r p b a . E g y e b e t n e m sokat t u d t a k f l d r s z n k n e r r l a szigetrl, a h o l e l m o n d h a t j u k a h n y v l g y , a n n y i falu, s a h n y falu, a n n y i n y e l v j r s . I d k z b e n m e g v l t o z o t t j - G u i n e a politikai t r k p e : a sziget nyugati fele, az e g y k o r i h o l l a n d g y a r m a t , N y u g a t - I r i n n v e n I n d o n z i h o z tartozik, a keleti szigetfl ausztrliai g y m s g alatt lt a l e g u t b b i i d k i g . S m g ez a szigetfl is kt r s z b l llott, e g y e t l e n f v r o s s a l s k i k t v e l , P o r t M o r e s b y v e l . Itt s a k z e l i h e l y s g e k i s k o l i b a n n e v e l d t t s n e v e l d i k az els n e m z e d k , a m e l y m a az

orszg g y e i t intzi. j - G u i n e a l e g n a g y o b b p r o b l m j a a k z l e k e d s . E g y e t l e n , m i n d e n t t felhasznlhat s m i n d e n h o v eljut e s z k z a r e p l g p , i l l e t v e a heli k o p t e r ; a k z e l k t m i l l i t s z m l l p p u a l a k o s s g a b e l s v i d k e k e n m a is tel j e s elszigeteltsgben l. A c i v i l i z c i a t e n g e r p a r t r l t e r j e s z k e d i k b e f e l , lassan, n a g y n e h z s g e k r n ; risi h e g y e k l l j k tjt. E z e k a h e g y r i s o k a k a d l y o z tk a v l g y i l a k o s s g tallkozst, az l l a n d k a p c s o l a t o k s e g y s g e s n y e l v j r s kialakulst. C s a k a v i l g o t t a l a k t m s z a k i f o r r a d a l o m o l d h a t j a m e g e z e k e t a n e h z s g e k e t . P p u a m r i s M e l a n z i a els j e l e n t s e b b llama, s m g j e l e n t s e b b lesz, ha a sziget termszeti kincsei n a p f n y r e k e r l n e k ; kivlt, ha e z e k e t a k i n c s e k e t n e m k l f l d i m o n o p l i u m o k hasznra, h a n e m e l s s o r b a n a sziget b e l s f e j l d s r e fordtjk. A z a l t a l a j k i n c s e k felkutatsa s z e m p o n t j b l j - G u i n e a a F l d e g y i k l e g k e v s b i s m e r t terlete. C s a k n e m a tenger k i n c s e i n e k a felkutats hoz mrheten nehz s kltsges ugyanis ezeknek a bozttal bortott hegysgek n e k a g e o l g i a i feldertse. A kutats s k i a k n z s m i n d e n k l t s g e s s g e e l l e n r e el n e m o d z h a t p p e n n a p j a i n k b a n , a m i k o r a n y e r s a n y a g o k s z m b a v t e l e elsrend feladatknt jelentkezik. A T o r r e s - t e n g e r s z o r o s vlasztja el P p u t , az j l l a m o t A u s z t r l i a l e g s z a k i b b p o n t j t l , a Y o r k - f l s z i g e t t l . A f l d r s z s a sziget s l a k o s s g a etnikailag is, n y e l v i l e g is r o k o n s g b a n v a n e g y m s s a l , d e m g az ausztrliai s l a k o s s g b l m r alig n e g y v e n e z e r n y i t e n g d i k a r e z e r v c i n a k k i n e v e z e t t sivatagterleteken, addig j - G u i n e a l a k o s s g t m e g v d t k a k l s h d t k k e g y e t l e n s g t l a sziget saj tossgai, a m a g a s h e g y e k , a s r b o z t o k . A m i t e h t v s z z a d o k o n t a f e j l d s a k a d l y a v o l t , e g y b e n v d e l e m n e k is b i z o n y u l t , a l a k o s s g f e n n m a r a d s a eszk znek. g y , i l y e n m l t t a l s i l y e n k r l m n y e k kztt, a f l d k e r e k s g e n szinte e g y e d l l l a n s z z a d u n k b a n , P p u a l l a m , a z E N S Z t a g l l a m a m e g t e s z i azt az utat, a m e l y a termszeti s l l a p o t b l a h u s z a d i k szzad c i v i l i z c i j h o z v e z e t . K o r d a Istvn

Az klvvs mvszete
A montreali olimpiai jtkok sok szzmilli nzje m i n d a helyszniek, m i n d a k p e r n y eltt l k , a k i k a b r k e s z t y l o v a g j a i n a k " m r k z s e i n szur k o l n a k , taln n e m g o n d o l n a k arra, h o g y m g az atltiknl is k o r b b i , a l i g h a n e m a l e g r g i b b s p o r t g r a j o n g i . A K i k l d o k h o z t a r t o z T h e r a ( S z a n t o r i n ) szigetn a z e l m l t v e k b e n feltrt f r e s k arra utal, h o g y az k l v v s t i.e. 1500 k r l m r kedveltk a grg szigetvilgban. A f r e s k az els k l v v k a t b r z o l f e l v t e l " , s k l n r d e k e s s g e , h o g y a k z d k e g y i k k e z n k e s z t y v a n ; f e l t e h e t l e g az a k k o r i s z a b l y o k r t e l m b e n a m s i k k z z e l c s a k hrtani lehetett, tni n e m . G r g r g s z e k szerint az k l v v fik h a j b a n viselt, n e m e s i szrmazst tanst lapis lazuli keleti b e f o l y s r a utal, g y a s p o r t g taln m g k o r b b i , s zsiai e r e d e t . k l v v - m r k z s r l az els r i p o r t " az Iliszban tallhat. A z i d s z m t sunk eltti X I I . s z z a d b a n , a trjai h b o r v a l s z n i d e j n , H o m r o s z szerint g y f o l y t le E p e i o s z s E u r a l o s z g o r o m b a " m r k z s e : . . . kikerltek a kr kzepre; izmos kt kezket tstnt egymsra emeltk, estek is egymsnak, slyos kezk sszevegylt ott; rettentn recsegett llcsontjuk, mlt a vertk minden tagjukrl: tmadva rohant nagy Epeiosz, arcon-ttte a krbe-lest, s az nem maradott m llva sok: megroskadt mind sugaras deli tagja. Mint Boresz rohamban a hal felszkken a ssos part fele, majd a stt hullm jbl bebortja: gy szkkent fel a mr lettt: de a bszke Epeiosz megfogvn a kezt, flemelte: s a drga bartok, kik krben vrtak, kivezettk: ment rogyadozva, bven kpte a vrt, feje floldalra hanyatlott; majd meg a kbultat tvolra vezetve letettk, s k indultak el aztn ketts szp poharrt. ( D e v e c s e r i G b o r fordtsa)

M e r t a n n a k i d e j n a vesztest is j u t a l o m illette. A g y z t e s f r g e , h a t v e s , m g b e t r e t l e n , szp szilaj s z v r t " kapott. A z grg olimpiai jtkok programjn kezdettl fogva szerepl klvvs g y z t e s e i n e k e g y s z v r rtknl n a g y o b b m e g b e c s l s b e n v o l t rszk. A z els g y z t e s , O n o m a s z t o s z c s u p n b a b r k o s z o r t k a p o t t u g y a n , d e k s b b szokss v l t ez r v n y e s v o l t az atltikai s z m o k g y z t e s e i n e k e s e t b e n is , h o g y szl v r o s a s z o b r o t e m e l t d i c s finak. A k r n i k a szerint e l s n e k P r a x i m d s z k a p o t t ciprusfbl faragott szobrot. K s b b b r o n z b l ntttk, e g y ilyen s z o b o r A m k o s z b a j n o k l t h a t az e g y i k r m a i m z e u m b a n . A g r g k l v v k (a therai lelet c s a k k i v t e l ) n e m h a s z n l t a k kesztyt, d e c s u k l j u k a t s k l k e t i m p r e g n l t b r s z a l a g g a l v e z t k , a m e l y i n k b b az u j j a k v d e l m r e szolglt. K s b b az k l v v s e l d u r v u l t , m e r t m v e l i k e m n y t r g y a k a t k t t t e k k l k r e , m g l o m d a r a b o k a t is ( m r k e m e s z ) . V e r s e n g s e i , m o n d h a t n n k s p o r t j e l l e g t az k l v v s a r m a i csszrsg i d e j n t e l j e s e n elvesztette, m e r t a g l a d i t o r o k v a s k e s z t y s (caestus) m r k z s e i v e l l e k e r l t az a r n b a , s a v e s z t e s r e n d s z e r i n t m r n e m is tarthatott i g n y t j u t a l o m r a , m e r t h o l t a n m a r a d t a p o r o n d o n . A r m a i b i r o d a l o m f e l b o m l s a utn p e d i g a p u g i l a t u m f e l e d s b e m e r l t . A k z p k o r b a n a n e m e s s g a v v s t k e d v e l t e , az a l s b b o s z t l y b e l i e k szrakozsai k z t t b i k a v i a d a l , e m b e r s m e d v e p r h a r c a szerepelt. A n g l i b a n a p r b a j v v s h a n y a t l s v a l k e z d d t t az k l v v s j k o r s z a k a . A k z d f e l e k p r h a r c n a k n e m s z a b t a k idhatrt, a m e n e t a k k o r rt v g e t , ha e g y i k fl a f l d r e kerlt. M i u t n k e s z t y t n e m hasznltak, m e g e n g e d e t t v o l t a h a j t p s is; g y i n k b b v e r e k e d s r l v o l t sz, a m e l y n e k az vetett v g e t , h a e g y i k k l v v sznet u t n n e m l p e t t r a s z o r t k z e p r e m z o l t rajtvonalra". B i g J i m F i g g v o l t az els i s m e r t b a j n o k ; 1719 k r l k e z d t e plyafutst, s 1730-ban, h a r m i n c t v e s k o r b a n v e r e t l e n l v o n u l t vissza. U t d a i k z l l e g i s m e r t e b b J o h n B r o u g h t o n , a z k l v v s atyja", a k i n e k 1743-ban k i n y o m t a t o t t s z a b l y zata az k l v v s t az n v d e l e m m v s z e t n e k n e v e z i . S z a b l y a i e l r t k a k e s z t y hasznlatt, a d n t b r s z e r e p k r t , v e s z t e s n e k m i n s t v e azt, aki fl p e r c c e l f l d r e k e r l s e utn n e m f o l y t a t j a a k z d e l m e t , s m e g s z a b t k , h o g y a g y z t e s t a b e v t e l k t h a r m a d a illeti m e g . B r o u g h t k l v v s z a b l y z a t a n m i l e g v l t o z t a t o t t a k o r b b i h e l y z e t e n , az ltala b e i k t a t o t t m e n e t kzti sznet a z o n b a n alig v o l t e l g a v r z f e l e k l e m o s sra. A s l y o s srlsek s e m lettek r i t k b b a k , m e r t a k z d k t u l a j d o n k p p e n t o v b b r a is s z a b a d o n p f l h e t t k e g y m s t . A m a r v n y b e n l e v s z a b l y o k k i a l a k t s b a n n a g y rsze v a n D a n i e l M e n d o z n a k , aki m a g y n e v e z n n k s p o r t s z e r m a g a t a r t s v a l m e g s z e r e z t e a w a l e s i h e r c e g v d e l m t . ( S p o r t e g y e s l e t e k m g n e m alakultak, az k l v v k n a k p a t r n u s r a v o l t szksgk.) The Art of Boxing c m , L o n d o n b a n (1789) m e g j e l e n t k n y v e az els k l v v s z a k k n y v . M e n d o z a 31 v e s k o r b a n , 1795-ben vesztette el b a j n o k i c m t J o h n J a c k s o n j a v r a ; a z u t n k z s k l v v i s k o l t ltestettek. T a n t v n y a i k k z t t v o l t L o r d B y r o n , aki testi h i b j a e l l e n r e m g M i s s o l o n g h i nl is e d z e t t e m a g t az k l v v s b a n . A z k l v v s a m l t szzad els f e l b e n e g y r e n a g y o b b n p s z e r s g r e tett szert n e m c s u p n A n g l i b a n , h a n e m az E g y e s l t l l a m o k b a n is, j l l e h e t ott v t i z e d e k i g t r v n y tiltotta. N e m v o l t ritka eset, h o g y a seriff s e m b e r e i b r s g el lltottk a k z d k e t , st s e g d e i k e t s a s z u r k o l k a t is. R e n d r s g i b e a v a t k o z s v e t e t t v g e t e g y e m l k e z e t e s m r k z s n e k : az a m e r i k a i T o m S a y e r s s az a n g o l J o h n H e e n a n 1860-ban L o n d o n b a n k z d t t e l k e l k z n s g eltt. J e l e n v o l t a k i r l y n frje, s z m o s arisztokrata, p a r l a m e n t i k p v i s e l , r, g y T h a c k e r a y s D i c k e n s is. V r f r d v o l t , m r a h a r m i n c h e t e d i k m e n e t n l t a r t o t t a k . . . A m e n e t e k s z m n a k k o r l t o z s a ( h r o m az a m a t r k , e l b b hsz, j e l e n l e g tizent a h i v a t s o s o k s z m r a ) Q u e e n s b u r y m r k i n e v h e z f z d i k ; 1886-ban f o gadtatta el ezt a s z a b l y t A n g l i b a n , s u g y a n a k k o r k t e l e z v tette a k e s z t y k hasznlatt ( j e l e n l e g 228 g r a m m s l y az a m a t r k ; 171, i l l e t v e a fels h r o m s l y c s o p o r t b a n 228 g r a m m a h i v a t s o s o k n l ) . D e e g y h a t v a n k i l s k l v v t o v b b r a is m r k z h e t e t t e g y n y o l c v a n k i l s s a l . A s l y c s o p o r t o k ( j e l e n l e g t i z e n e g y ) m e g h a t r o z s r a c s a k k s b b k e r l t sor. A z k l v v s t e l s z r 1904-ben, a m o d e r n o l i m p i a i j t k o k feljtsnak t i z e d i k v f o r d u l j n iktattk p r o g r a m b a . M o n t r e a l b a n a s z a b l y o k k z t t szerepel a srlt v e r s e n y z lelptetse. ( l l a n d o r v o s i f e l g y e l e t m e l l e t t f o l y i k n a p j a i n k b a n az k l v v s . ) D e h o g y v a l b a n n e l e g y e n g o r o m b a " sport, h a n e m m a r a d k t a l a n u l l o v a g i a s j e l l e g , b e l e h e t n e v e z e t n i e g y o l y a n szablyt is, m e l y n e k r t e l m b e n l e l p t e t n k a srls okozjt. Ers Lszl

KATEDRAKZELBEN
A Nadia Comneci-jelensg"
A N a d i a C o m n e c i - j e l e n s g feladta a l e c k t t a n r n a k , r o v a t n a k e g y arnt. M i l y e n d i l e m m k e l lltja a f i a t a l o d l s p o r t az e m b e r t u d o m n y o kat, s a d i k k o r i sztrhelyzet az e d z t , a p e d a g g u s t ? E z e k e t a k r d s e k e t gondolja tovbb a montreali olimpiai jtkok kszbn Hegeds Sndor j o gsz s t e s t n e v e l t a n r , s a s z t r - n e v e l s s e l " j r e d z i - e m b e r i g o n d j a i k r l beszlgetnk a 9 ve Gheorghe Gheorghiu-Dej vrosban m k d Krolyi hzasprral. K l n pedaggiai, szociolgiai, szemiotikai problmt sejtnk a g y e r m e k s z t r h o z rt r a j o n g l e v e l e k b e n , e r r e a z o n b a n a b e s z l g e t s k e r e t b e n c s a k j e l z s s z e r e n t u d u n k utalni. M r 14 v e s , s m g m i n d i g az l v o n a l b a n v a n " rta az e g y i k s p o r t l a p 14 v e s J e n n y T u r r a l r l , a 800 s 1500 m t e r e s g y o r s s z s v i l g c s c s t a r t j r l . A z utbbi v e k nagy sportversenyein a gyermekkor sportolk elretrse keltett feltnst. N y a k u k b a n a v i l g e l s s g e t j e l e n t r m e k k e l v z n a test, tizen ves g y e r m e k l n y o k nznek le rnk a dobogrl. Erejk biztos tudatban, elszn tan, m o s o l y t a l a n u l n y u g t z z k a sikert. G y e r m e k k o r l n y o k c s c s t e l j e s t m n y e n e m jkelet. 1920-ban az a n t w e r p e n i o l i m p i a i j t k o k o n m u g r s b a n a 13 v e s a m e r i k a i R i g g i n A i l e e n , 1936-ban B e r l i n b e n p e d i g u g y a n c s a k 13 v e s h o n f i t r s n j e , M a r j o r i e G e s t r i n g n y e r t a r a n y rmet. A g y e r m e k - a r a n y r m e k a z o n b a n e k k o r m g v l e t l e n s z m b a m e n t e k . A m e x i k i o l i m p i a ta v i s z o n t a r o h a m o s fiatalods j e l e n s g g , st p r o b l m v vlt. r v e k s e l l e n r v e k c s a p n a k ssze, a j e l e n s g okait, k v e t k e z m n y e i t , hatrait k u t a t j k o r v o s o k s p e d a g g u s o k , p s z i c h o l g u s o k s s z o c i o l g u s o k , b i o l g u s o k , f i z i o l g u s o k , a n a t m u s o k s e d z k . A s p o r t t u d o m n y e g y e l r e m g t a n c s talan, m a g y a r z a t a i b a n , k s r l e t e i b e n b i z o n y t a l a n k o d . S k z b e n j c s c s o k s j c s o d a g y e r e k e k szletnek, k l n s e n a z szsban s v e r s e n y t o r n b a n , d e az at l t i k b a n is. Ilse K o n r a d s s K a r e n M u i r 12 v e s e n (!) s z n a k v i l g c s c s o t . A z ausztrliai S h a n e G o u l d 14 v e s k o r b a n h r o m o l i m p i a i a r a n y r m e t n y e r g y o r s s z s b a n . E g y c s p p k a n a d a i a t l t a l n y , a 13 v e s M a u r e e n W i l t o n h i h e t e t l e n t e l j e s t m n y n y e l rja b e n e v t a s p o r t t r t n e t b e : 3 r a 15 p e r c alatt futja v g i g a 42 k m 195 m m a r a t o n i t v o l s g o t , s 28 v e r s e n y z k z l a h a t o d i k . A l e g m e g d b b e n t b b m g i s a 14 v e s e n E u r p a - b a j n o k N a d i a C o m n e c i - n e k s t r s a i n a k t m e g e s t r h d t s a a v e r s e n y t o r n b a n . A z eszttikai s p o r t g a k u g y a n i s l t s z l a g o s k n n y e d s g k e l l e n r e i g e n n a g y f e l a d a t o k e l lltjk a v e r s e n y z t . A v e r s e n y t o r n a az e g y i k l e g n e h e z e b b , az i z o m - s i d e g r e n d s z e r b o n y o l u l t s s z e m k d s t m e g k v n sportg. N a d i a C o m n e c i - j e l e n s g ? N e v e z z k g y , hiszen ez a f i a t a l o d s k o m p l e x k r d s k r n e k e g y i k l e g e r s e b b s e g y b e n l e g g y e n g b b p o n t j a V e l e r v e l n e k m i n d a z o k , a k i k azt l l t j k : az e d d i g i n l m a g a s a b b t e l j e s t m n y e k e t f l e g a z eszt tikai s p o r t g a k b a n (torna, m k o r c s o l y z s , m u g r s ) m r c s a k g y e r m e k e k b l lehet k i h o z n i . N a d i a C o m n e c i - r e g o n d o l h a t n a k m i n d a z o k is, a k i k a g g o d a l o m m a l t e k i n t e n e k az i l y e n k o r g y e r m e k l n y o k v e r s e n y s z e r e d z s e el, s a t o r n a s p o r t e g y e n l e t e s f e j l d s e s z e m p o n t j b l h t r n y o s n a k tartjk a tl k o r a i szakosodst. A k z n s g e g y e l r e m g n n e p e l s g y n y r k d i k . A k i ltta a csitri g y e r m e k l n y o k t n e m n y e s f e l e m s k o r l t - , t a l a j - s g e r e n d a g y a k o r l a t a i t , az k n y t e l e n fejet hajtani a g y e r m e k v e r s e n y z k s t e g y k h o z z e d z i k t e l j e s t m n y e eltt. A j v g y m o n d m g m e s s z e v a n . A g y e r m e k s p o r t t r n y e r s r l e g y e lre korai beszlni. A m e x i k i olimpiai jtkok rmeseinek tlagos letkora fr f i a k n l : szsban 20 v 4 h n a p , t o r n b a n 24 v 6 h n a p , a t l t i k b a n 24 v 7 h n a p ; n k n l : s z s b a n 17 v 6 h n a p , t o r n b a n 19 v 2 h n a p , a t l t i k b a n 22 v 8 h n a p . E g y m s i k statisztika szerint, m e l y 121 orszg 35 000 frfi s n o l i m p i a

1. T H E R A S Z I G E T I K L V V K (fresk az i.e. X V . 2 3. V I C T O R V A S A R E L Y : A SPORT V I L G B L

szzadbl)

k o n j n a k adatait d o l g o z t a fel 1896-tl m i g , az s z k tlagosan 3 v 5 h n a p p a l f i a t a l o d t a k " , a t o r n s z o k t l a g l e t k o r a v i s z o n t c s a k 1 v 4 h n a p p a l lett k e v e s e b b . N e m r t a n a a z o n b a n u t n a n z n i , m i l y e n m r t k b e n t o r z t a n a k e z e k a sta tisztikk. H a szz o l i m p i a i r s z t v e v k z l m i n d s s z e h r o m 14 v e s , d e m i n d h r o m d o b o g r a lpett, h o g y a n t l a g o z z u k l e t k o r u k a t ? s m i f l e v a l s g o t t k r z az r m e s e k tlagletkora, h a n e m v e t t k f i g y e l e m b e a v i l g v e r s e n y e k e n rszt v e v gyermekkor versenyzk tnylegesen n v e k v szmt?

Edzstudomny vagy akcelerci A j e l e n s g j z a n tudatostsa a r r a kszteti a s z a k k r k e t , h o g y n e k e r l j k m e g az e l l e n t m o n d s o k a t . M i k n t lehetsges, h o g y e g y 13-14 v e s t o r n s z l n y l e gyzi a nla fejlettebb, gyakorlottabb tornsznket? Hogyan kpes a serdlkor s z e r v e z e t e k k o r a i z o m - s i d e g m u n k t i g n y l t e l j e s t m n y r e ? s m i n d e z t o l y a n a z e g s z s z e r v e z e t e t m e g r z b e l s t a l a k u l s o k i d e j n , a m i k o r a m g y is m i n d e n e n e r g i t l e k t n e k a h o r m o n l i s - t e s t i rssel s a s z e m l y i s g f e l n t t v l s v a l j r bels feszltsgek? I g e n k z e n f e k v a fiatalodsi j e l e n s g e t a s o k a t e m l e g e t e t t f e j l d s g y o r s u l s sal ( a k c e l e r c i v a l ) k a p c s o l a t b a h o z n i . A l n y o k teljes b i o l g i a i r s e m a m r tlag 14-15 v e s k o r b a n b e f e j e z d i k . M g a m l t szzad v g n a m e n s t r u c i s a test n i e s t a l a k u l s a c s a k a 16-18. v e k tjn i n d u l t m e g , a serdls b i o l g i a i k e z d e t e m a m r a 12-13. l e t v r e tehet. A v i z s g l t k r d s t a z o n b a n n e m lehet c s a k a g y o r s u l id, g y o r s u l l e t r i t m u s b i o l g i a i k v e t k e z m n y e k n t felfogni. A versenysport m a m r a tudomnyos-mszaki forradalom egyik ksrletez mhelye. Korszer, t u d o m n y o s mdszereket alkalmaznak n e m c s a k a kivlaszts b a n s e d z s b e n , h a n e m a g y e r m e k p s z i c h i k a i felksztsben, a k a r a t i - e r k l c s i v o n s a i n a k f e j l e s z t s b e n is. A h h o z , h o g y v a l a k i 14 v e s e n v i l g b a j n o k lehessen, l n y e g e s e n l e k e l l r v i d t e n i az illet s p o r t g tanulsi idejt. Ezt l t a l b a n az edzsi m d s z e r e k h a t k o n y s g n a k e m e l s v e l r i k el. V a n e n n l k o c k z a t o s a b b t i s : 5-6 v e s k o r b a n (st k o r b b a n ) m e g k e z d e n i az edzst. A k o c k z a t i l y e n k o r n e m az e d z s b e n v a n , m i n t s o k a n g o n d o l n k . A z edzs a g y e r m e k i s z e r v e z e t s z m r a p o z i t v inger. A m e g f e l e l terhels n v e l i e l l e n l l k p e s s g t , tsegti a f e j l d s s e l j r n e h z s g e k e n , e g y s z v a l e d z e t t teszi. A s p o r t t u d o m n y m a i llspontja szerint az edzettsg n v e l s n e k n i n c s e n e k b i o l g i a i hatrai. M e g d l t az a t v e s n z e t , h o g y a g y e r m e k n e m b r j a el a n a g y fizikai megterhelseket. A m i k o r az lvonalbeli gyermeksportolk n v e k v edzsmunkjn, megterhelsn szrnylkdnk, a m o d e r n k o r mozgshinyban szenved embere m l t a t l a n k o d i k b e n n n k , sajt i g e n katasztroflis edzettsgi s z i n t n k e t t e k i n t j k m r v a d n a k . P e d i g a t u d o m n y o s a l a p o k o n n y u g v ers terhels nemhogy rtana, d e b i o l g i a i l a g e g y e n e s e n e l n y r e szolgl a g y e r m e k i s z e r v e z e t n e k .

Zskbamacska? A k o r n m e g k e z d e t t k o r s z e r terhelses e d z s a test s l y h o z k p e s t n v e l i a z i z m o k t m e g t (ezzel e g y t t a g y e r m e k erejt, r o b b a n k o n y s g t , l l k p e s s g t ) . J a v u l a s z e r v e z e t v r k e r i n g s e s o x i g n e l l t s a , a m i a s z e l l e m i f e j l d s r e is s e r k e n t l e g hat. T e h t n e m a g y e r e k e k tledzse, h a n e m i n k b b a l u l e d z s e a p r o b l m a . A m i t t l e d z e t t s g n e k n e v e z n k , az az aluledzettsg v s z c s e n g j e . Jelzi, h o g y a g y e r m e k k o r b b i t e r h e l s e n e m v o l t o p t i m l i s . Ez a s z e m l l e t a s p o r t t e hetsget is jszeren r t e l m e z i . A sporttehetsg a b b a n k l n b z i k ms, n o r m l i s " a d o t t s g o k k a l r e n d e l k e z g y e r m e k e k t l , h o g y a t b b i t l e l t r e n b r j a azt a m u n k t , a m e l y t a z l r e viszi. M e g g o n d o l k o z t a t a z o n b a n , h o g y a z n. t e h e t s g e k " k e v e s e b b i d e i g m a r a d n a k az l v o n a l b a n , h a m a r a b b k i g n e k , m i n t a f e j l d s k k s b b i szakaszban s o k i g e g y e n l e t e s e n j t e l j e s t m n y t n y j t t l a g o s a k " . Igaz, az i l y e n s z e r l e t r s " s o h a s e m v e z e t h e t vissza c s a k b i o l g i a i o k o k r a . A z l s p o r t u t n p t l s - n e v e l s n e k igazi k o c k z a t a m g i s a t e h e t s g e k k i v lasztsban v a n . H o g y a n lehet m e g l l a p t a n i , h o g y t b b m i l l i v o d s k o r g y e r m e k k z l 8-10 v m l v a k i b l lehet a r a n y r m e s , s m e l y i k s p o r t g b a n ? A l e g m o d e r n e b b lettani v a g y a n t r o p o l g i a i tesztek is s o k s z o r c s e r b e n h a g y j k a t e h e t s g k u tatt. A testi rtermettsget is n a g y o n n e h z e b b e n a k o r b a n rtkelni, m g i n k b b z s k b a m a c s k a - s z e r a z o n b a n az e r k l c s i - a k a r a t i t u l a j d o n s g o k e l r e j e l z s e . A k i vlaszts e r e d m n y e s s g e m a m g fleg a s z a k e m b e r s z i m a t n " m l i k . T b b m i n t t u d o m n y m v s z e t , a m e l y h e z k l n tehetsg kell. szsban, s p o r t t o r n b a n f o n tos a g y e r m e k alakja, testalkata. D e ez csak e g y a tehetsg sokszzra m e n i s -

m r v e k z l . A t o r n s z o k fleg a g y e r m e k gyessgt, g y o r s e r e j t ( r o b b a n k o n y sgt) figyelik, a t b b i t a l e m o r z s o l d s r a b z z k . A k o r a i k i v l a s z t s n a k ott n m e g a szerepe, ahol h i n y z i k az lsport ter mszetes bzisa a tmegsport. A k o r a g y e r m e k k o r b a n kivlasztott termszetesen m g n e m k t e l e z i el m a g t v a l a m e l y s p o r t g n a k . O l y a n e d z s b e n rszesl, a m e l y n v e l i i z m a i teherbrst, s s z e r e n d e z i " m o z g s t , n v e l i ritmusrzkt, fejleszti akaraterejt. A r e n d s z e r e s m u n k a f e g y e l e m r e szoktat, a g y e r m e k m e g t a n u l j a b e osztani idejt, m e g t a n u l j a , m i a z s s z e r e r k i f e j t s . H a a s z e l e k c i n e m tvedett, s a g y e r m e k v a l b a n r e n d e l k e z i k m i n d a z o k k a l a k p e s s g e k k e l s t u l a j d o n s g o k kal, m e l y e k a c s c s r a v e z e t n e k , a k k o r k v e t k e z h e t c s a k a sportg k i v l a s z t s a s a v e r s e n y s z e r edzs. A k o r a i szakosts n e m ezt az utat jrja. K v e t k e z m n y e i m a m g belt hatatlanok.

A z letkor hatalma H a g y h a l a d u n k , m a h o l n a p az jszltt g y e r m e k e k is r e n d s z e r e s tested z s r e k n y s z e r l n e k h l e d e z i k a n z a k p e r n y eltt. A l i g h a n e m f e j n tallta a s z g e t . S o k rgi e l v e t k e l l f e l l v i z s g l n u n k . A p s z i c h o l g u s o k j a b b a n m e g l l a p t o t t k : r t e l m i (s testi) f e j l d s n k t j n a k felt h r o m v e s k o r u n k i g tesszk meg, az els t v p e d i g e g s z l e t n k m e g h a t r o z , d n t szakasza. A m i t e b b e n a korban elmulasztottunk, k s b b mr egyltaln n e m , vagy csak n a g y o n nehezen lehet p t o l n i . H a a g y e r m e k e t f e j l d s n e k e b b e n a s z a k a s z b a n n e m r i k m e g f e lel fizikai s s z e l l e m i i n g e r e k , s o h a s e m j u t h a t el t b b a r r a az edzettsgi, teht egszsgszintre, a m e l y s z e r v e z e t e s z m r a o p t i m l i s l e n n e . A s p o r t o t k o r n k e z d e n i n e m c s a k b i o l g i a i , h a n e m p e d a g g i a i s z e m p o n t b l is l t f o n t o s s g k v e t e l m n y . A m o z g s k s z s g (az i d e g r e n d s z e r r e l egytt) a f e j l d s k o r a i s z a k a s z b a n c s i s z o l h a t a l e g n a g y o b b hatsfokkal. A k i ezt felismeri, m r h e t e t l e n e l n y r e t e h e t szert a v e r s e n y s p o r t b a n . A z l e t k o r h a t a l o m , c s a k tudni k e l l lni v e l e . A z n. c s o d a g y e r e k e k e b b e n az s s z e f g g s b e n m r n e m t e k i n t h e t k b i o l g i a i c s o d n a k . A k o r a i k e z d s az e m b e r n a p t r i letkort (a szletsi b i z o n y t v n y b l k v e t k e z letkort) n e m t u d j a m e g vltoztatni, b i o l g i a i l e t k o r t a n n l i n k b b . B i o l g i a i c s o d a - e K a r e n M u i r , aki 12 v e s e n (naptri letkor!) szott v i l g c s c s o t ? E g y tlagos 10-12 v e s g y e r m e k i z o m z a t a , m e l y m i n d e n s p o r t t e v k e n y s g alapja, t e s t s l y n a k m i n d s s z e 30-32 s z z a l k t teszi ki. K a r e n M u i r 1 : 08,7 p e r c e s i d e j e a 110 y a r d o s t v o n teljesen v a l s z n t l e n n e k tnik. D e a c s c s t a r t g y e r m e k e k k z t k K a r e n is c s a k a n a p t r szerint 12-14 v e s e k . C s o n t v z u k , i z o m z a t u k l n y e g e s e n f e j l e t t e b b a z o n o s l e t k o r trsaiknl. T e h t b i o l g i a i s z e m p o n t b l n e m 12-14, h a n e m 16-18 v e s e k . M s k r d s , h o g y n e m i l e t k o r u k n e m k v e t i testi fejlettsgk ltalnos szintjt. H o g y a n llaptjk m e g e g y 10 v e s g y e r m e k b i o l g i a i letkort ( v a g y c s o n t vz-letkort)? Rntgenfelvtelt ksztenek a g y e r m e k trdrl vagy csukljrl, s e n n e k adatait s s z e v e t i k a S c h i t z B e n t s e n - f l e n e m z e t k z i c s o n t t b l z a t adatai val, m o n d j u k a 10 v e s n a p t r i l e t k o r g y e r e k e k tlagos c s o n t v z - k o r v a l ( b i o lgiai l e t k o r v a l ) . H a a 10 v e s g y e r m e k c s u k l m r e t e p l d u l e g y 16 v e s n a p tri l e t k o r g y e r m e k n e k felel m e g , a k k o r az illet b i o l g i a i l e t k o r a n e m 10, h a n e m 16 v . ( I s k o l a o r v o s k n t N m e t h L s z l v g z e t t h a s o n l m r s e k e t . ) A j e l e n s g " m a g y a r z a t h o z tartozik az is, h o g y a c s o d a g y e r e k e k n e k " n e m c s a k c s o n t v z u k , i z o m z a t u k f e j l e t t e b b , h a n e m l l k p e s s g k is. M i n d m i g tartotta m a g t az a nzet, h o g y a g y e r m e k e k l l k p e s s g e n e m fejleszthet. A g y e r m e k t o r n s z o k e l n y e a f e l n t t e k k e l s z e m b e n a z o n b a n p p e n az, h o g y v r k e r i n g s k s l g z s t e c h n i k j u k g y o r s a b b a n f e j l d i k , m i n t a z i z o m z a t t m e g e , teht n a g y a t dejk levegbefogad kpessge, kvetkezskppen szervezetk oxignelltsa is k e d v e z b b . E z e n k v l k e d v e z b b testk slyelosztsa, alakja, k i s e b b a fajslyuk, j o b b a t e s t m a g a s s g u k s a k a r j u k h o s s z a k z t t i arny. M i v e l r v e l n e k azok, a k i k a g y e r m e k e k e t l e g s z v e s e b b e n e l t i l t a n k a v e r s e n y t o r n t l ? N e m rt o d a f i g y e l n i r v e i k r e .

Trpk

maradnak?

A t o r n a m o z g s a n y a g n a k e g y r s z e statikus i z o m t e v k e n y s g r e pl. Stati k u s a z a m o z g s , m e l y n e k sorn p l d u l a k a r i z m a i m e g f e s z l n e k , d e n e m r v i d l n e k m e g . A z n. i z o m e t r i s t o r n a teljes e g s z b e n i l y e n statikus e r k i f e j t s e n alapul. Ez a g y e r e k e k s z m r a i g e n n e h z , m e r t zrt g g e f m e l l e t t erltetett k i -

lgzssel (prselssel) jr, a m i n a g y o n m e g t e r h e l i a szvet. Ezt az e d z s m d o t a z o n b a n g y e r m e k l n y o k e s e t b e n n e m h a s z n l j k . H a az e d z s f o l y a m n el is f o r d u l n h n y statikus e l e m , a r k v e t k e z s o k lendletes, d i n a m i k u s e l e m n y o m b a n e l l e n s l y o z z a az e l b b i e k k r o s hatst. A m a i v e r s e n y t o r n b a n a l e n d l e t a m g y is e g y r e i n k b b kiszortja a statikus e l e m e k e t , a d i n a m i z m u s h o z p e d i g n e m a n n y i r a er, m i n t i n k b b gyessg, m o z g k o n y s g kell. M a m g n e m t u d j u k e l d n t e n i , a v e r s e n y t o r n a e m e f e j l d s i t e n d e n c i j a tette-e l e h e t v a l t v n y o s fia taltst, v a g y i n k b b a fiatalods j e l e n s g e vezetett a d i n a m i k u s e l e m e k tls lyhoz. A gyerekek versenyszer edzsvel kapcsolatban elhangz leggyakoribb fenn tarts ( a k o r a i statikus t e r h e l s a k a d l y o z z a a c s o n t o k hosszanti f e j l d s t a t o r n s z o k ezrt k i s n v s e k " ) a f e n t i e k i s m e r e t b e n n y l t k a p u k a t d n g e t . C s a k a t u d o m n y t a l a n s k o r s z e r t l e n e d z s m d s z e r e k e s e t b e n l a tallat. M a m r e g y e t l e n m o d e r n edz s e m m a r a s z t a l h a t el a b b a n , h o g y a g y e r m e k v e r s e n y z k i z o m e r e j n e k statikus fejlesztst hajszolja, ezzel u g y a n i s s e m m i k p p e n s e m t u d n k e t az l v o n a l b a n tartani. M a n a p s g , a m i k o r a g y e r e k e k l t a l b a n m a g a s a b b a k , m i n t szleik, l e g f e l j e b b o l y a n rgi, i s m e r t t o r n s z o k c s k t t s g r e " h i v a t k o z h a t u n k , a k i k h a g y o m n y o s m d o n , f l e g statikus g y a k o r l a t o k k a l kezdtk az edzst.

Mirt lnyok? F e l m e r l h e t a k r d s : m i r t f k n t l n y o k k z l k e r l n e k ki a g y e r m e k cscstartk? A l n y o k e l r e t r s e e l k p z e l h e t e t l e n lett v o l n a , ha n e m k v e t k e z n e k b e lass v l t o z s o k a n k t r s a d a l m i - g a z d a s g i h e l y z e t b e n . N e f e l e d j k el, a k u l tikus j e l l e g k o r i o l i m p i a i j t k o k o n a n k m g n z k n t s e m v e h e t t e k rszt. A z els j k o r i o l i m p i n , 1896-ban A t h n b a n , C o u b e r t i n s z n d k v a l s h a j v a l ellenttben, a v a s k a l a p o s r e n d e z s g n e m f o g a d t a el n i v e r s e n y z k b e n e v e z s t . E g y M e l p o m e n n e v g r g h l g y t i l t a k o z s k p p e n a v e r s e n y eltti n a p o n v g i g futott az o l i m p i a i p l y n . g y , h a n e m is hivatalosain, d e azrt v o l t n i r s z t v e v j e az o l i m p i a i j t k o k n a k . T o k i , 1964: a n i j e l e n l t 12 szzalkos. M n c h e n , 1972: a v e r s e n y z k 20 s z z a l k a n . E h h e z a 20 s z z a l k o s a r n y h o z is arra v o l t szksg, h o g y a ni s p o r t o l k s z m a m i n d e n o r s z g b a n g y o r s a b b t e m b e n n v e k e d j k , m i n t a frfiak. l t a l noss vlt a l n y o k r e n d s z e r e s iskolai testnevelse. A N a d i a C o m n e c i - j e l e n s g b e n v g s s o r o n a m o d e r n i s k o l a v l i k (a testnevels s z e m p o n t j b l ) h a t k o n n y : a l n y o k j o b b a l a k a k , e g s z s g e s e b b e k , j r s u k r u g a n y o s a b b , m o z g s u k aszttikus a b b , s p o r t e r e d m n y e i k m i n d n a g y o b b c s o d l a t o t v l t a n a k ki. A v i l g c s c s o k a t d n t g e t l n y o k s z o r g a l m a s kitartsa u g y a n a k k o r p e d a g g i a i t e l j e s t m n y is. A z e d z k h a m a r felismertk, h o g y a l n y o k a v e r s e n y t o r n b a n gyesebbek a fiknl, f o g k o n y a b b a k , a z sszetett m o z g s o k a t g y o r s a b b a n sajttjk el. l t a l b a n n a g y o b b az r z e l m i m o t i v l t s g u k , teht kitartsuk is. K s b b a k u t a t k is igazoltk, h o g y t o r n b a n , szsban a s e r d l k o r l n y o k b e h o z h a t a t l a n biol giai e l n y k k e l r e n d e l k e z n e k n e m c s a k a fikkal, h a n e m a felntt t o r n s z n k k e l s z e m b e n is. A K r o l y i e d z p r j l tudta, g y e r m e k l n y o k k a l f o g l a l k o z n i l t v n y o s a b b e r e d m n y e k k e l kecsegtet. A l n y o k n e m c s a k g y o r s a b b a n , dinamikusabban f e j l d n e k az a z o n o s k o r fiknl, h a n e m testalkatuk, i z o m z a t u k n a k testslyukhoz v i s z o n y t o t t arnya, t e s t s l y p o n t j u k h e l y z e t e is k e d v e z b b . E z e n k v l r e f l e x i d e j k is g y o r s a b b . M i n d e z azt jelenti, h o g y k z e l e b b j r n a k a c s c s o k h o z . A z a n a t m i a i fiziolgiai k l n b s g e k b l a d d e l n y k a z o n b a n c s a k ideiglenes. M i n d s s z e a s e r d l k o r b e f e j e z t i g , 14-16 v e s k o r u k i g tudjk m e g r i z n i . Ez teszi rthetv azt a n a g y e d z i sietsget, a m e l y e z s e n g e k o r g y e r m e k l n y o k cscsteljestm n y e i t s e r d l k o r u k k e z d e t r e szeretn i d z t e n i . A z l s p o r t o l k k o r a i t e l j e s t m n y romlst viszont a felntt vls elhalasztsval prbljk megelzni. Ez s o k s z o r n e m is t u d a t o s a n i r n y t o t t f o l y a m a t ; e g y e s e k o l y a n szksges r o s s z n a k tartjk, a m i e l k e r l h e t e t l e n l e g y t t j r a v e r s e n y s p o r t t a l . Sprtai let m d ? A z lsport v a l b a n n f e g y e l e m r e , l e m o n d s r a , j z a n s g r a f o g j a a l n y o k a t . D e testi e r e j k n a g y f o k i g n y b e v t e l e e n l k l is k s b b r e halasztja a m s i k n e m irnti r d e k l d s t . Az els s z e r e l e m is k s b b j e l e n i k m e g nluk, m i n t l t a l b a n a v e l k e g y i d s l n y o k n l , f k n t p e d i g m s a j e l l e g e s intenzitsa. A s p o r t a n n y i r a s z e r v e s e n b e p l az l e t k b e , h o g y az l l a n d testi s s z e l l e m i s s z p o n tosts, az e r s i g n y b e v t e l s n e m u t o l s s o r b a n az r t k felels s z e m l y e k tapintata k n n y e b b e n tsegti k e t az r z e l m e k i d n k n t v e s z l y e s " hullmain.

A g g a s z t b b az a m e g f i g y e l s , h o g y b r a z l v o n a l h o z tartoz g y e r m e k l n y o k b i o l g i a i l a g sokkal f e j l e t t e b b e k naptri l e t k o r u k n l , els m e n s t r u c i j u k n h a s o k i g elmarad. O l y a n esetrl is t u d u n k , m i k o r c s a k o r v o s i b e a v a t k o z s s a l lehetett visszalltani a s z e r v e z e t n e m i - h o r m o n l i s e g y e n s l y t . K r d s , h o g y az i l y e n p a t o l o g i k u s n a k tn e s e t e k b l m e n n y i r e lehet l t a l n o s k v e t k e z t e t s e k e t l e v o n n i . A m i a mensest illeti, e g y n i j e l l e g r e utal, h o g y n m e l y g y e r m e k l n y a m e n s t r u ci i d e j e alatt r t e el a l e g j o b b s p o r t t e l j e s t m n y t . C s e h s z l o v k o r v o s o k kimutattk, h o g y a f e l e m s k o r l t - g y a k o r l a t o k fokozott m r t k b e n v e s z l y e z t e t i k a m h e t . I s m e r n k t o r n s z n k e t , a k i k n e k n e m lehetett t b b g y e r m e k k . A Frankfurter Allgemeine Zeitung e g y 1974 -ben m e g j e l e n t c i k k b e n t b b o r v o s e g y n t e t v l e m n y r e h i v a t k o z i k , a k i k szerint a v e r s e n y s z e r e n ztt t o r n a ( m g f e l n t t e k esetben is!) a n k letfontossg szerveit veszlyezteti.

M i lesz velk? S a j n o s , n e m ll r e n d e l k e z s n k r e o l y a n adat, a m e l y a k o r a g y e r m e k k o r b a n m e g k e z d e t t s o r v o s i f e l g y e l e t alatt v g z e t t v e r s e n y s z e r edzs k s b b i k v e t k e z m n y e i t t r n e l n k . A j e l e n s g m g n e m futotta ki magt, m e g t l s h e z n i n c s elg t v l a t u n k . A z t tudjuk, h o g y a m g ki n e m f e j l d t t c s o n t - s i z o m s z v e t a tlzott i g n y b e v t e l k v e t k e z t b e n g y o r s a n elpusztul, ami p l d u l a c s o n t b u r j n z s v e s z l y v e l is jrhat. A k i s g y e r m e k k o r b a n elkezdett, a szervezetet o p t i m l i s i n g e r e k k e l serkent, a t a n t v n y o k k a l e g y n i l e g f o g l a l k o z k o r s z e r e d z s m d s z e r e k a z o n b a n n e m v e z e t h e t n e k ilyen t e r m s z e t v e s z l y e k h e z . A N O B t a n c s k o z s a i n v i t a t m a az o l i m p n rszt v e v k als k o r h a t r n a k krdse. A naptri letkorhoz kttt korhatr azonban mindenkppen formlis, mert f i g y e l m e n k v l h a g y j a a v e r s e n y z k b i o l g i a i kort. K z b e n e g y r e n v e k s z i k a z o k n a k a g y e r m e k e k n e k a szma, a k i k i g y e k e z n e k feljutni a cscsra. A n e m z e t k z i l v o n a l fiatalodsi i r n y z a t a t o v b b tart. A z itt csak nagy vonalakban trgyalt jelensg szempontjbl Montreal jelents esemnyek szntere lesz. E z e k az e s e m n y e k r e m l h e t l e g b e n n n k e t f o g n a k igazolni, s n e m lesz szksg n z e t e i n k g y k e r e s fellvizsglatra. Hegeds Sndor

Sztrhelyzet
E l v r o m , h o g y te l g y az o l i m p i a i b a j n o k . N e felejtsd el, h o g y m i l l i k k o l n a k itthon rted. (Levl a sztrhoz) szur

A r a d i Jzsef: Az nk egyik tantvnybl vratlanul (vagy kevsb vrat lanul?) sportcsillag lett. Mit jelent ez? Krolyi Bla: U g y a n o l y a n rendszeres s k e m n y edzst, m i n t e d d i g , csak s o k k a l n e h e z e b b k r l m n y e k kztt. M a j d h o g y n e m el kell b j n u n k a v i l g s z e m e ell. A s p o r t f u n k c i o n r i u s o k s s p o r t r a j o n g k n i n c s e n e k tekintettel arra, h o g y n e k n k n y u g o d t l g k r b e n k e l l felkszlni az o l i m p i r a . A. J.: Mi az, ami nket a legjobban zavarja munkjukban? K. B.: A z i n t z m n y e s e n b e l n k fektetett" b i z a l o m . N e m a b i z a l o m n y i l v n t s l t v n y o s f o r m i r a v o l n a s z k s g n k , h a n e m a h t o r s z g b l " j v c s e n d e s t mogatsra. A.J.: Eddig tbb ezer levelet kaptak. Gondolom, ez elg csendes erklcsi t mogats. K. B.: Persze, j l e v e l e t kapni, a baj ott k e z d d i k , a m i k o r f e l b o n t j a az e m b e r ket. A l e v e l e k e t u g y a n i s n e m m i k a p j u k , h a n e m e g y 14-15 v e s g y e r m e k . A s z u p e r l a t v u s z o k m g e g y felnttet is m e g s z d t e n e k . SZUPERLATVUSZOK Moldva Bszkesge A Nap Lnya A Mozgs Mgusa Gazellaszkells C s o d a V n u s z A T k l e t e s s g S z o b r a H e r c e g n A V i l g

L e g h r e s e b b G y e r m e k c s i l l a g a Csillag a H a z a F i r m a m e n t u m n A z n h a z m R o m n i a / B u k a r e s t a f v r o s a / Nadia, te v a g y a v i l g / A n n a k , ki tged szvbl imd. A.J.: A cmzett elolvashatja a leveleket? K.B.: E g y E u r p a - b a j n o k o t n e m l e h e t elszigetelni a k r n y e z e t t l . A z o l i m piai keret e g y i k f e s l y e s t m g k e v s b . M s r s z t n e g a t v h a t s o k n e m c s a k a posta j v o l t b l rhetik ez e m b e r t . Itt v a n a rdi, t e l e v z i , l l a n d a n jsgrk o s t o r o m o l n a k b e n n n k e t , a h r n v n e k is m e g v a n n a k a m a g a t r v n y e i , a m e l y e k k e l n e k n k is s z m o l n u n k k e l l . S z e r e n c s r e N a d i a a m g y is elg zrkzott, v a d c termszet, n e m szvesen n y i l a t k o z i k M g i s , a m i a n y i l v n o s szereplst illeti, b i z o n y o s r e n d s z a b l y o k a t kellett b e v e z e t n n k . A b b l i n d u l u n k ki, h o g y m g csak hetedikes d i k l n y , s n e m a z n r e k l m o z s szakrtje. A z r t r o k n e k e d , m e r t 1976. m r c i u s 21-n lttalak a t e l e v z i b a n , a m i n t p r n a c s a t t v v t a t o k , k p z e l e m , m i c s o d a llati k a v a r o d s lehetett, m i is s z o k t u n k ilyet csinlni t b o r o z s k o r . . . (Levl a sztrhoz) A.J.: jnek? K.B.: A televzi vonz idelokat keres, s j , h o g y ezt kznapi emberekben tallja m e g , a k i k n e m c s a k i m d h a t k , h a n e m k v e t h e t k is. A npszersts i d n knt sztrolsba" csap t A.J.: Ez miben nyilvnul meg? K.B.: O l y a n k z e l h o z z k az e s z m n y k p e k e t a m i n d e n n a p o k h o z , h o g y a g y e r e k e k s f e l n t t e k ezrei l n e k a b b a n az i l l z i b a n , h o g y c s a k ki kell n y j t a n i u k a kezket, s m r i s e l r h e t i k ket. Ezutn m r c s a k k z l n i k e l l a c m k e t , s m e g i n d u l a levlradat. M i n d e n k i g y rzi, r is vetl v a l a m i a c s i l logsbl. VALLOMSOK M i n d e n l a p b a n azt o l v a s t a m rlad, h o g y k e d v e s , b a r t s g o s k i s l n y v a g y . n is (lny, 13 v e s ) P o n t o s a n o l y a n z r k z o t t s k e v s s b r t k o z v a g y o k , m i n t T e (lny, 15 v e s ) n c s a k a t e l e v z i b l i s m e r l e k . S z e r e t n k o l y a n h r e s lenni, m i n t T e (lny, 14 ves) V a n e g y n v r e m , a k i n e k e s z m n y k p e v a g y . rd m e g , a k a r s z - e v e l e l e v e l e z n i (lny, 12 v e s ) r d m e g a n a p i p r o g r a m o d , m e r t s z e r e t n l e k m i n d e n b e n u t n o z n i (lny, 14 v e s ) S z e r e t n k a b a r t n d l e n n i , s z e r e t n m a szleidet is m e g i s m e r n i . H i d d el, T e l e n n l a l e g j o b b b a r t n m a v i l g o n (lny, 14 v e s ) V l a s z o l j , m e r t s z e retlek, szeretlek, s z e r e t l e k (lny, 14 v e s ) T u d o m , m i t a E u r p a - b a j n o k v a g y , t e l e v a g y b a r t o k k a l , d e azrt szorts n e k e m is e g y kis h e l y e t a sz v e d b e n (lny, 15 v e s ) A z o s z t l y b a n m i n d e n k i l e v e l e z i k v a l a k i v e l , csak n n e m (lny, 14 v e s ) Csaldtag lettl n l u n k (fi, 16 v e s ) M g a p m is, akit p e d i g n e m r d e k e l a sport, m i n d e n c i k k e t e l o l v a s r l a d (fi, 15 ves) M e g l t t a l a k , s m e g s z e r e t t e l e k , p i l l a n a t m v e v o l t (fi, 16 v e s ) T e v a g y az n k a b a l m (lny, 15 v e s ) . A. lettl? K. B.: A sportrlettel s z e m b e n n e h e z e b b v d e k e z n i . V a n n a k sportgak, a h o l m r s o k k a l i n k b b az o r v o s t u d o m n y , a t e c h n i k a , a s p o r t c i k k e k e t g y r t i p a r v e r s e n g s r l lehet b e s z l n i . A t o r n b a n p l d u l j a n y a g o k b l kszlt, az e d digitl eltr s z e r k e z e t f e l e m s k o r l t o t k n y s z e r i t e t t e k rnk. Ha m o s t r g t n n e m s z e r z n k m i is e g y ilyet, akr ki se m e n j n k az o l i m p i r a . Krolyi Mrta: Ilyen pontozsos versenygban, mint a mink, a sportdiplo m c i a is fontos szerepet jtszik. Itt n i n c s e n e k a b s z o l t i d e r e d m n y e k , n i n c s e n e k a g y z e l e m n e k a b s z o l t k r i t r i u m a i . N e m g y z h e t teht az, akit n e m i s m e r n e k , a k i n e k nincs k e l l r e k l m m a l k i k v e z v e az tja. s i n n e n m r c s a k e g y lps a sztrrendszer... A.J.: Mit tehet ebben a helyzetben a testneveltanr vagy edz, aki lnye gben mgiscsak pedaggus? K.B.: H i d e g l e l s t k a p m r c s a k az e l k v e t k e z k g o n d o l a t t l is. E l k p z e l n i is rossz, m i v r e z e k r e a g y e r m e k e k r e , ha g y z t e s k n t , s m i v r , ha vesztesknt trnk haza. A j e l e n p i l l a n a t b a n e g y e t t e h e t n k m i n d e n t u g y a n g y folytatni, J.: Meg lehet-e klnbztetni a levlrk rajongsszksglett a sportrMilyen hatsa volt a tv Nadia Comneci-rl szl dokumentumfilm

a h o g y e d d i g volt. M i n d e n m e g v l t o z h a t krlttnk, d e n e k n k n e m s z a b a d v l t o z n i . Ha m i is m e g v l t o z u n k , e l v e s z t i k az e g y e t l e n b i z t o s irnytt. A m g a m e k v a k o n b z h a t v a l a k i b e n , a d d i g n e m szdl m e g , s n e m t e r e m t v r a t l a n zeteket. S o k m i n d e n t el l e h e t n e kerlni, ha c s a k utols p i l l a n a t b a n m e n n n k o l i m p i r a . Ez a z o n b a n n e m valszn. FELAD

meg gyer hely ki az

Osztly p i o n r - o s z t a g h r o m b a r t n n y u g d j a s h i v a t a l n o k f a lusi tant m i n i s z t e r h e l y e t t e s - d i p l o m a t a npszer f o l k n e k e s v i d ki s z n h z sznsze n y u g d j a s e p i g r a m m a r n e v e s l a b d a r g k a tona t e n g e r s z t i s z t i n v e n d k e l m e b e t e g e g y s o k r e m n y r e j o gosult a n y a k z p k o r h l g y k i s v o d s h z i a s s z o n y t o r n a t a n r l c e u m i t a n u l e g y e t e m i s t a ltalnos iskols fik, l n y o k , l n y o k , l n y o k . . . v a l a k i a messzi t v o l b l e g y r a j o n g e g y k l t e g y titkos i m d n y i s d ki, s m e g t u d o d . . . A. J.: Bznak nk a tantvnyaikban? K.B.: Felttlenl. A t e s t n e v e l t a n r e r e d m n y e s e n c s a k tiszta lelkiismerettel dolgozhat. Ezek a lnyok fegyelmezettek, nllak, magabiztosak. Hatves koruk ta rendszeres m u n k h o z s z o k t a t t u k ket, e l b b j t k o s f o r m b a n , m a j d fejletts gkhz kpest arnyosan nvelt edzsadagokkal. A. J.: Nem vltak koravnn ezek a lnyok? K. M.: Ezt m i n d e n j s g r m e g szokta k r d e z n i t l n k . J t k o s s g b a n n e m lehet v e l k v e r s e n y e z n i . Egsz n a p t o m b o l n a k a j k e d v t l . D e ha e d z s r l v a n sz, az e g s z e n m s . A k k o r r e n d k v l k o m o l y a k . A. J.: Mit jelent a csapaton bell nagy eslyesnek" lenni? Nem lltja-e szem be ez t a tbbiekkel? K. B.: G o n d o s a n g y e l t n k arra, h o g y N a d i a n e l e g y e n s o h a k i v l t s g o s h e l y zetben. M i n d i g v o l t a c s a p a t b a n k t - h r o m vetlytrsa, aki k n n y e n m e g s z o r t hatta t. I l y e n m o s t T e o d o r a U n g u r e a n u v a g y G b o r G y r g y i . M a te g y z l , h o l n a p a msik. Ez a k z h a n g u l a t . A l n y o k a z o n b a n e g y m s k z t t fellltanak e g y fajta rangsort, a j o g o k s k t e l e s s g e k hierarchijt. Tusolsnl, g y r s n l a l e g j o b b a t e n g e d i k e l r e , u g y a n a k k o r h a l l g a t l a g o s a n e l v r j k tle, h o g y n e h o z z o n s z g y e n t a csapatra, s v d j e m e g a hrnevt. BEMUTATKOZS A z i s k o l n k o l y a n , m i n t a t b b i , mi s e m v a g y u n k k l n l e g e s e k , senki s e m tud r l u n k (Te s e m ) , m e r t n e m v a g y u n k h r e s e k s e m m i b e n , a m i t c s i n l u n k . M g a n e v n k is m e g s z o k o t t : M r i a , va, Kati s m o s t n h n y s z e m l y e s d o l o g r l a m . N e v e : Sz. K e r e s z t n e v e : S n d o r . Szletsi d t u m : 1959. II. 28. M a g a s s g a : 171 c m . T e s t s l y a : 61,3 kg. B u l e t i n s z m a : 915275. V r c s o p o r t j a : O1. S z e m e s z n e : k k . H a j a s z n e : szke. E n g e m a r r l lehet f e l i s m e r n i , h o g y r a c c s o l o k (lny, 14 v e s ) N e hidd, h o g y olyan n a g y k z t n k a k o r k l n b s g . 20 v e s v a g y o k s k a t o n a , d e n e m s o k r a s z a b a d u l o k , s te m r a 14-et is b e t l t t t e d n c s a k szintesget k r e k t l e d (fi, 18 v e s ) n csak egy lny v a g y o k a sok kzl, egyvalamiben mgis k l n b z k tlk, n a n n y i r a s z o r t o k rted, h o g y n a (lny, 13 ves) n ers k a r a k t e r v a g y a k . N e m s z e r e t e k m e g v a l a k i t c s a k g y a k l s e j e utn ( T e k i v t e l v a g y ! ) E d dig m g s o h a s e m r t a m b a j n o k n n e k . K r e m , n e h a r a g u d j o n , h o g y n e m t u d o m , h o g y kell e g y b a j n o k n n e k rni (fi, 15 ves). A.J.: Hogyan lehet megelzni a veszlyeket egy ilyen kor lnyka esetben? Mi vdi meg a gyermeksztrt a szemlyisgtorzulstl? K. B. : E l s s o r b a n a r e n d s z e r e s l e t m d , az e g y e n l e t e s m u n k a f o l y t o n o s s g a . A m i m o s t k v e t k e z i k , az p e r s z e n e m e g s z e n az, a m i t m i szeretnnk. N e m a v e r senyzstl fltem ket, mert e b b l a szempontbl vn rkk" mr, t b b van a h t u k m g t t , m i n t r g e n e g y l s p o r t o l e g s z karrierje. A n p s z e r s g k slya f o g j a ket e r e j k n fell i g n y b e v e n n i . S a j n o s , N a d i r l n e m lehetett e l r e ltni, h o g y i l y e n k i u g r tehetsg, k i s e b b k o r b a n elg k z e p e s t e l j e s t m n y t nyjtott. Ha ezt e l r e ltjuk, e r l y e s e b b e n b e a v a t k o z t u n k v o l n a az l e t b e . K.M.: K o n f l i k t u s a i n k v a n n a k u g y a n i s a c s a l d j v a l . F a l u r l felkerlt egyszer e m b e r e k a szlei, a k i k k e z d e t b e n teljesen r n k h a g y t k a kislnyt, m g r v e n d t e k is, h o g y elltsa, g o n d o z s a b i z t o s t v a v a n , s z v a l e g y g o n d d a l k e v e s e b b a c s a l d -

ban. A z a p j a m o s t s e m tudja, m i fn t e r e m a torna, n e m n a g y o n r d e k l d i k a lnya d o l g a i irnt. A z a n y j a a z o n b a n e g y r e i n k b b ki szeretn v e n n i rszt a s i k e r b l . A l n y v a l a k a r stlni az utcn, n e m tetszik n e k i az a m e g l l a p o d s u n k , h o g y N a d i a n e m v l a s z o l a l e v e l e k r e , a k a r j a m e g v l a s z o l n i ket. ZSRTLDK H e l l o , N a d i a , tudd meg, h o g y v o l n a m g r n i v a l m , d e n e m m o n d o k t b b e t , a m g n e m vlaszolsz (lny, 14 ves) Tisztelt k i s a s s z o n y , m i k o r f o g v g r e vlaszolni arra a l e v e l e m r e , a m e l y b e n n a g y o n k r t e m , h o g y felttlenl v l a s z o l j o n , g o n d o l j a , h o g y s s z h a n g b a n v a n ez a Szocialista E t i k v a l s Etik e t t v a l ! (frfi, 62 ves) K e d v e s i s m e r e t l e n b a r t n m , igazn n e m s z p dolog, h o g y egyik levelemre sem vlaszolsz. Osztlytrsnim mindennap m e g k r d e z i k t l e m , k a p t a m - e t l e d levelet, s n c s a k lesttt s z e m m e l l l o k (lny, 14 v e s ) B i z o n y t s d b e , h o g y n e m igaz, amit m o n d a n a k rlad, h o g y f e n n h o r d o d az o r r o d , s n e m v l a s z o l s z a l e v e l e k r e (lny, 16 ves) Tisztelt elvtrsn, c s o d l k o z o m , h o g y n e m vlaszol, p e d i g g r a t u l l t a m sikereihez s s z m t a l a n e p i g r a m m t r t a m n r l (frfi, 80 v e s ) T e n a g y sztr v a g y , d e r e m l e m , ez n e m j o g o s t fel arra, h o g y ne v l a s z o l j (lny, 13 v e s ) . A.J.: Mi lehet egy sportcsillag jvje? K. B. : A srls a l e g n a g y o b b v e s z l y , a m i e g y t o r n s z b a j n o k o t fenyegethet. E g y i k n a p r l a m s i k r a a b b a h a g y n i a sportolst ez a l e g n a g y o b b j e l l e m p r b a . N e m v a g y o k b i z t o s b e n n e , h o g y t a n t v n y a i n k a t teljes m r t k b e n felksztettk e g y i l y e n e s h e t s g r e . A d i k s p o r t o l s e t e k i n t e t b e n k l n b e n is n a g y r i z i k , a s p o r t s z v e t s g e k m o s t o h a g y e r m e k e v a g y u n k , ezrt k n n y e n m e g t r t n h e t , h o g y az o l i m p i a utn a f v r o s i n a g y o b b k l u b o k m a g u k h o z c s b t j k a l n y o k a t . A.J.: Befolysolja-e ket sztrhelyzetk a plyavlasztsban? K.B.: N e m . A l e g t b b e n a n l k l is t e s t n e v e l t a n r n a k kszlnek. Gbor G y r g y i a z e g y e t l e n , aki m r n k a k a r lenni. A. J.: s a prvlasztsban? K.B.: Ez taln i n k b b a l e v e l e k b l d e r l h e t n e ki. V a n o l y a n j a v a k o r a b e l i frfi, aki hzassgi a j n l a t o t tesz v a l a m e l y i k l e v l b e n , d e ez k i v t e l e s , st a b n o r m l i s eset. N a d i r l k l n b e n s e m lehet tudni, k i h e z r a g a s z k o d i k , k i h e z n e m , n h a k i c s i d o l g o k b a n r u l j a el m a g t . A. J.: s ha bekvetkezik az els szerelem? Az els lps a felntt vls fel? K.B.: Ez n a g y o n megvltoztathatja a lnyokat. Egyszeriben fellp valamifle v d e k e z s i gtls. F l t e n i k e z d i k m a g u k a t , e l g y v u l n a k . Ez p e d i g a t o r n a s z e m p o n t j b l d n t k r d s . E g y tornsz s o h a s e m g o n d o l arra, h o g y m e l l f o g h a t v a g y m e l l l p h e t . H a t e c h n i k a i l a g n e m is m e g y tkletesen, a k k o r is v g i g v i s z i a m o z gst. Ez az n. a k r o b a t a - m e n t a l i t s . Ha az e d z a n n y i r a i s m e r i a lnyait, m i n t n, n e m f o r d u l h a t el srls. A t o r n a c s a k ltszatra i n d i v i d u l i s sportg. V a l j b a n m l y e n k z s s g i . E d z s t a n t v n y a a n n y i r a s s z e n n e k , h o g y e l k p z e l h e t e t l e n e k e g y m s nlkl. Tessk csak megfigyelni, a nagy letrsek", eltnsek mindig ak k o r k v e t k e z n e k b e , m i k o r ezt a termszetes k a p c s o t sztszaktjk. LEVLSZTEREOTPIK T u d a t l a k , h o g y j l v a g y o k , a m i t s z v b l k v n o k n e k e d is Biztos csodlkozol, h o g y ismeretlenl felkereslek soraimmal Csak annyit vla s z o l j , h o g y n e m akarsz l e v e l e z n i K r l e k , k l d d el a f n y k p e d e t K r lek, ltogass m e g B i z t o s n e m k a p t a d m e g a l e v e l e m e t V a n e g y tit k o m : n is s p o r t o l szeretnk l e n n i T u d o m , s e n k i n e k s e m v l a s z o l s z , d e v e l e m t g y kivtelt, k r l e k , e g y e d l n e k e m v l a s z o l j S z e m l y e s e n a sajt k e z b e N e r u l d el s e n k i n e k , h o g y r t a m n e k e d . A. J.: Mirt foglalkoznak nk csak lnyokkal? K. B.: A f i k n e m a n n y i r a k i t a r t a k , m i n t a l n y o k , az eszttikai s p o r t o k pedig a kitart m u n k r a plnek. A fiknak i n k b b a kzd sport val. A. J.: Azt mondjk, nem etikus 8-9 ves gyerekekkel nyerni 16-17 vesek kztt... K. B.: S o k i g n a g y v o l t az ellenlls. r l t s g n e k , g y i l k o s s g n a k tartottk 6 v e s g y e r e k e k k e l k e z d e n i a r e n d s z e r e s m u n k t . T a p a s z t a l a t a i n k szerint e z az a l s hatr m g t o v b b i 2-3 v v e l l e j j e b b szorthat. 3-4 v e s g y e r e k e k k e l is l e -

het k e z d e n i , persze, e g y n r e szabott j t k o s f o r m b a n , m i n d e n f a j t a tlzsok n l kl. E r e d m n y e i n k b e n n n k e t i g a z o l n a k . A. J.: Mit fognak csinlni az olimpia utn? K. B.: F o l y t a t j u k a testneveltanri m u n k t . V g i g j r j u k a n a p k z i k e t , v o dkat, s k e r e s s k az j t e h e t s g e k e t : a j alak, k e s k e n y m e d e n c j , szles v l l , btor, r o b b a n k o n y g y e r m e k e k e t . A z t n m i n d e n f l e p r b n a k v e t j k k e t a l , h o g y v g l k i v l a s s z u k azt a hszat, a k i v e l az j els osztly i n d u l . N a d i a C o m n e c i is g y k e z d t e . A. J.: Szval kezdenek mindent ellrl? K. B. s K. M.: I g e n , m i n d e n t e l l r l . BORTKOK, FNYKPEK N A D I A + L A C I N A D I A + L E T I I A Virg (sznesceruzval) V i r g (festkkel) K a r d d a l t d f t t szv, v a l a m i c s p g b e l l e e g y v i z e s p o h r b a . M i n d e z c e r u z v a l . A s z v e n t i n t v a l ez l l : A Z N S Z V E M A b o r t k o n h a t a l m a s b e t k k e l : N A D I A C O M M N E C I . U t i r a t : N z d el, h o g y i z g a l m a m b a n k t M - m e l r t a m a n e v e d e t , d e g o n d o l o m , ez n e k e d n e m szmt A b o r t k h t l a p j n : K k n e f e l e j c s el n e f e l e j t s " F n y k p : kisfi hintn, k e z b e n l a b d a , h t t r b e n j o n n a n v a k o l t hz, j D a c i a . S z e r e t l e k N a d i a " F n y k p : E z az n a p m " . C i n g r frfi, k o p o t t a s , g y r t t k a b t , b n a d r g , t o r n a c i p . Posts. E g y i k k e z e a tskn, m s i k a z s e b b e n . H t t r b e n b o k r o k T i s z t e l t v i l g b a j n o k n ! H t v e s l n y o m a t a b b a az i s k o l b a s z e r e t n m adni, ahol n v i l g s z t r lett. Segtsen rajtunk, h o g y l n y o m az n n y o m d o k a i b a l p h e s s e n . K r e m , m u t a s s a m e g a f n y k p e t tisztelt t a n r n a k , m l t - e a l n y o m e g y , az n h e z h a s o n l karrierhez." (Egy r e m n y k e d a n y a ) , A f n y k p e n s o v n y kislny, s z k k t mellett. L e j e g y e z t e A r a d i Jzsef

Pirk Jnos:

Krtyzk

DOKUMENTUMOK
Bitay rpd levelei Kristf Gyrgyhz
K o v c s F e r e n c a Korunk 1975. 9. s z m b a n m e g j e l e n t c i k k t (Bitay r pd eladsai Nicolae Iorga szabadegyetemn) m e g s z v l e l e n d t a n c c s a l zrja: j v o l n a , ha v a l a m e l y i k k i a d n k v l l a l n a m l t b e l i r o m n m a g y a r e g y t t m k d s m g mindig ismeretlen v a g y m r n a g y o n nehezen hozzfrhet d o k u m e n t u m a i n a k kiadst. V a l b a n , e g s z kis s o r o z a t o t t e n n n e k ki e z e k a tbbnyire levltrainkban, mzeumainkban l a p p a n g kziratok. E sorok r j n a k k e z b e n is m e g f o r d u l t n h n y , a fenti t m a k r b e i l l e s z k e d , k i n y o m t a t s r a r d e m e s d o k u m e n t u m . A z itt k z l t k z i r a t o k n e m c s a k a r o m n m a g y a r i r o d a l m i k a p c s o l a t o k trtnethez, h a n e m s z o r o s a b b a n a K o v c s F e r e n c f e l d o l g o z t a t m h o z is r d e k e s a d a l k u l s z o l g l n a k . K r i s t f G y r g y 1922 s 1945 k z t t a k o l o z s v r i e g y e t e m m a g y a r p r o fesszora v o l t . E b b e n a tisztsgben sokat tett a r o m n m a g y a r m v e l d s i k a p c s o l a t o k kialaktsrt, a k l c s n s m e g i s m e r s e l m l y t s r t . Elg, ha a S e x t i l P u c a r i u s V a l e r i u B o l o g a i r n y t s v a l 1924-ben m e g j e l e n t e t e t t Cultura c m n g y n y e l v t u d o m n y o s - i r o d a l m i f o l y i r a t r a u t a l u n k , a m e l y n e k m a g y a r a n y a g t K r i s t f G y r g y szerkesztette, v a g y arra a kt, n a g y v i s s z h a n g o t kelt ktetre, a m e l y e k e t 1925-ben s 1934-ben A l e x a n d r u L a p e d a t u v a l l s - s m v e l d s g y i m i n i s z t e r t m o g a t s v a l jelentetett m e g : az els egy Jkai-monogrfia , a msodik mindeddig a legteljesebb romn nyelv m a g y a r i r o d a l o m t r t n e t . M i n d k e t t t B i t a y r p d lektorlta s fordtotta romnra. K r i s t f G y r g y e z e r n l t b b kziratot t a r t a l m a z l e v e l e z s t az E r d l y i M z e u m - E g y e s l e t l e v l t r b a n h e l y e z t e el, s m a azt az l l a m i L e v l t r rzi. E h a g y a t k b a n B i t a y r p d t l e v e l e tallhat. Bitay s K r i s t f b a r t s g a v a l s z n l e g 1922-ig n y l i k vissza. A z e k k o r S z s z v r o s r l K o l o z s v r r a m e g hvott Kristf G y r g y a M a r i a n u m lenynevel intzetben tanrkod, s p p e n m s o d i k ( t r t n e l e m r o m n szakos) d i p l o m j t m e g s z e r z B i t a y t m i n t e g y e t e m i hallgatt i s m e r h e t t e m e g . A z 1923 n y a r n kelt s itt k z l t els l e v l h a n g v t e l e m r m e g h i t t b a r t i k a p c s o l a t r a utal. B i t a y n e m c s a k V l e n i i d e M u n t b a n tartott r o m n k z n s g eltt m a gyar irodalmi-mveldsi vonatkozs eladsokat. A z egyik legrangosabb m v e l d s i e g y e s l e t , az 1890-ben alaptott, N i c o l a e I o r g a v e z e t t e L i g a C u l tural ( L i g a p e n t r u unitatea c u l t u r a l a tuturor r o m n i l o r ) 1924 m j u s b a n tartott s u c e a v a i k o n g r e s s z u s r a m e g h v t a az e r d l y i m a g y a r k u l t u r l i s e g y e sleteket is. E z e k k p v i s e l e t b e n B i t a y r p d S u c e a v a t r t n e t n e k m a g y a r vonatkozsairl, valamint a romnmagyar mveldsi kapcsolatokrl be szlt. A s u c e a v a i e l a d s k i v o n a t t B i t a y k z l t e a Psztortzben (Szucsva a magyarsg jelenben s mltjban. 1924. j n i u s 22.), a m e g h v s k r l m n y e i rl p e d i g a Cultura s z m r a rt k t j e g y z e t e t . A r v i d e b b i k , f r a n c i a n y e l v rs m e g j e l e n t a 4. s z m k r n i k a rovatban, mg a magyar nyelv h o s s z a b b b e s z m o l t taln a p r h u z a m o s s g o k e l k e r l s r t m e l l z t k , d e az is lehet, h o g y az 5. s z m b a n j e l e n t v o l n a m e g , a m e l y i k a l a p m e g s z n s e miatt m r n e m k e r l t sajt al. A c i k k e t ksr l e v l utal B i t a y n a k az e g y e t e m h e z f z d t e r v e i r e . A z 1922 prilisban k i n e v e z e t t K r i s t f G y r g y m e l l e t t a m a g y a r t a n s z k e n v o l t e g y res l e k t o r i lls, s ezt szerette v o l n a B i t a y m e g k a p n i . K i n e v e z s t n e m csak Kristf, d e N i c o l a e I o r g a p r o f e s s z o r s A l e x a n d r u L a p e d a t u k u l t u s z m i niszter is tmogatta. M a r t h e t e t l e n n e k tnik, h o g y az llst m i r t n e m t l tttk b e s e m B i t a y v a l , s e m mssal. A levltri h a g y a t k m e g r i z t e a n n a k a r o m n n y e l v f o l y a m o d v n y n a k e g y msolatt, a m e l y b e n K r i s t f G y r g y A l . L a p e d a t u f i g y e l m b e ajnlja B i t a y r p d o t , s k i n e v e z s t kri4. K l n b e n g y tnik, h o g y ezt a s z v e g e t m a g a B i t a y f o g a l m a z t a , s K r i s t f c s a k alrta ( v . B i t a y 1924. j l i u s 28-n G y u l a f e h r v r o n kelt l e v e l v e l : n g y
1 2 3

gondolom, hogy az n fogalmazvnyomat, amennyiben megfelelnek tallod, levlformban lemsolnd, s L[apedatu]hoz juttatnd."). Vitathatatlan, hogy Bitay rpd rendkvli egynisgt, ritka nyelvtehetsgt, pratlan trtnel mi ismereteit, a romnmagyar mveldsi kapcsolatok kutatsban elrt eredmnyeit egy egyetemi tanszken tudta volna mltn gymlcsztetni. Gaal Gyrgy

Nagysgos Dr. Kristf Gyrgy egyetemi tanr rnak Kedves regem! Gy[ula]f[e]h[r]vr, 1923. VIII. 21.
5

Tegnap este kerltem haza Vlenibl. Itthon mr vrt leveled. A fordts meg lesz szept. 10. tjt, amikor n is visszavonulok Kolozsvrra. Azt rod, hogy az nfrirea hozta eladsaim kivonatt. Lgy oly j, rd meg, hogy melyik szmban. Nagyon kvncsi vagyok, mit adott tovbb a publikum nak az n fejtegetseimbl. Gondolom, hogy tbb mindent elhallgatott. Nem tudom, nem tartand-e helyesnek, hogy a Psztortz [ . . . ] szintn meg emlkezzk legalbb egy rvidke hr keretben ezen ktsgtelenl nagy ese mnyrl, hogy alkalmunk nylt szabadon s kzvetlenl bemutatnunk legnagyobb kincsnket: irodalmunkat. Ha Te ezt helynvalnak tallod, gy azt is annak kell tallnod, hogy Te rd meg a tudstst, mint a magyar irodalom els katonja, egyetemi tanra. Iorga mg a tlen meghvott ezen eladsokra, mikor a Marianum gyben a Pspkkel Bukarestben jrtam. A Pspk azt mondta, hogy okvetlenl menjek el, mert ez valsgos misszi. Most a nyr elejn aztn srgnyileg hvtak, s gy mentem le Vlenii de Muntba (Prahova m.) egy lda szemlltet kppel, knyv vel, facsimile-kiadssal stb. Fnyes erklcsi sikert rtem el. Nagyszm, elkel hallgatsgom volt tbb egyetemi tanrral, kztk maga Iorga is. Rengetegl csodlkoztak, hogy milyen rgi az irodalmunk. Klnsen az magyar (verses) Mria-siralom keltett feltnst [...] Elssorban mveldstrtneti belltsra trekedtem, kimutattam llandan a vilg irodalommal val kapcsolatainkat [ . . . ] . gy aztn tudomnyos belltssal, szelden, nem bntan, rvezettem ket, hogy mi nem maradtunk soha htra az eurpai haladsban [ . . . ] . Klnsen tetszett nekik, hogy aa de minunat" smerem az irodalmukat s a trtnelmket [ . . . ] . Rszletes s krlmnyes eladsaimmal 1711-ig jutottam el. A meghvst a jvre is ismtelten megjtottk. Iorga leratta az sszes magammal vitt kny vek s kiadvnyok cmt stb., hogy az Akadmia rszre megrendeltesse ket. (Klnben az keltette a publikum krben a legnagyobb feltnst, mikor a szom szdjtl paprt s ceruzt krt, s maga is jegyezni kezdett az els elad somon. Ettl kezdve mg jobban jttek a domnu Arpad" eladsaira, mert csak gy tudtk a nevemet!) A z intimitsok mellzsvel ezekbl esetleg sszellthatnd a Psztortz cikkecskjt. dvzl: Bitay A .
6

Nagysgos Dr. Kristf Gyrgy egyetemi tanr rnak Or tie-Szszvros Kedves regem, K[olozs]vr, 1924. V . 28.

Igen sajnlom, hogy nem adhattam be szombaton a krt krnikt. De tudod, most mg meghalni sem rnk r, ahogy mondani szoktk. Tegnap ugyanezt fran ciul elkldtem Trs tjn Pucariuhoz is. Mit gondolsz, hogy lehetne dlre vinni az n dolgomat? Szeptemberre itt mr nem fogok, nem tudok munkba llni. Addig szeretnk valami biztos, ksz feleletet, mert klnben indusztrializldom vagy kommercializldom valahol. Ezeket mg most a tavasszal itt hagytam volna a drga H. gazdm finomsgai utn, s csak a pspk szemlyes krsre maradtam az v vgig.

Fundlj ht ki valami tervet, mire visszajssz! Nem tudom, jn-e mostansg ide Lapedatu? Meg kellene csinlnom e dolgot, amg mg k vannak kormnyon. Htha ksbb mg bajosabb lenne?
7

J vakcit s kellemes nnepeket

kvnva dvzl Bitay A . Suceava


9

A magyarromn rintkezsek trtnetben Suceava tbbszr jutott jelents szerephez. gy, hogy csak kt jellemz esetet emltsnk: 1563 szn, mikor Des pot Vod idegen szellem, nknyes uralma ellen Moldvban nemzeti forradalom ttt ki, a nemzeti felkelk gyt Radk Lszl 400 lovasa s Dacz Tams 300 gyalogosa segtette gyzelemre. Csaknem egy szzad mlva, 1653 szn egy jabb nemzeti reakci gyzedelmeskedik Suceava vra alatt Chmjelnicki Timus vad ko zkjaival szemben. Petki Istvn 4000 szkelye s Kemny Jnos jabb csapatai ezttal is a nemzeti felkelk ostroml erejt nveltk. Most, 1924 tavaszn jbl megjelent a magyarsg a moldvai fejedelmek si szkvrosban. De nem fegyverrel, vront harcra, vrvvsra, hanem a X X . sz. szellemnek megfelelen kulturlis egyttmkdsre j hazja javra. N e m hadi segtsget hozott, hanem azt jtt bejelenteni, hogy szvesen munkl kzre kult rjval j hazja elhaladsn. A Liga Cultural ezidei nagygylst Suceavban tartotta meg. A Liga eu rpai hr elnke, N. Iorga alulrott tjn a magyar kulturlis egyesleteket is meghvta a kongresszusra. A meghvs kiss megksve rkezett, s minthogy az itt fennll ostromllapot miatt a gylsek megtartsa csak gy lehetsges, hogy 8 nappal elre be kell jelenteni. Ezrt csak az Erdlyi Mzeum-Egyeslet s az Er dlyi Irodalmi Trsasg kpviseltethette magt Bitay rpd tjn. A kongresszuson a magyarsg kpviselete s az a nyilatkozata, hogy a maga rszrl is szintn kvnja a kulturlis egyttmkdst a kzs haza javra, igen j hatst vltott ki. rmmel s megnyugvssal tlthet el mindenkit a tuds el nk nneplyes kijelentse: a kultr-verseny nem faji harc. A magyarsg rgi la kos Erdlyben, trtnelmi jogokkal, s rtkes kultrja van. Igen rvendetes esemny mg az is, hogy a kongresszuson lnken nyilvnult meg az az haj, hogy az erdlyi kisebbsgek szellemi mozgalmait, irodalmt s mvszett megismerjk. E clbl eladsokat krtek a Vlenii de Muntban (jud. Prahova) nyaranta tartott npegyetemre. Ugyanitt elemi romn nyelvi kurzusok is lesznek, valamint a tantk rszre egy pedaggiai kurzus is. A kisebbsgi elad sok elksztsvel alulrottat bzta meg a kongresszus, aki mr a mlt vben is tartott a npegyetemen magyar irodalmi eladsokat Vleniben. rmmel jegyezzk fel a rvid kultrkrnikt. A kulturlis egyttmkds intenzitsa rdekben azonban okvetlenl szksges volna, hogy kulturlis egye sleteink mkdse minl szlesebb keretek kzt megindulhasson. Ez azonban addig nem lehetsges, amg rg benyjtott alapszablyaik jvhagyst nem nyernek. Bitay rpd Miniszter r , Alulrott, a kolozsvri egyetem tanra, tiszteletteljes krssel fordulok nhz a kvetkez gyben: A magyar nyelv s irodalom tanszk mellett, amelyet n tltk be, van egy lektori lls is. Ez azonban eddigel nincs elfoglalva, br az egyetem tudomnyos rdekei szksgess tennk megfelel szakemberrel val betltst. n a magam r szrl teljes tisztelettel Dr. Bitay rpd (szl. 1896. jlius 20-n) kolozsvri lceumi tanrt ajnlanm e tisztsgre, s krem Excellencidat, hogy szveskedjk kzben jrni s elsegteni kinevezst rendkvli tanri vagy lektori minsgben (L[aped a t u ] m a g a m o n d t a v o l t gy). A megnevezett eddigi tudomnyos munkssga teljes biztostkot nyjt arra nzve, hogy az e tisztn tudomnyos tisztsghez fzd v rakozsoknak meg fog felelni. A z igaz, hogy az illet tbbnyire a trtnelem (rtkes adatokat trva fel a romn np mltjbl is), a romn s a magyar irodalomtrtnet terletn dolgozott, de mr tbbszr bebizonytotta nyelvszeti kpessgeit is. Egyetemi alkalmazsa a tu domny hasznra vlnk, mivel mg tevkenyebb kutatmunkt fejthetne ki, mint eddig a kzpiskolai tanrsg terhes feladatkre mellett. Kinevezst az a krl mny is szksgess teszi, hogy azokat is bevezethetn a magyar nyelv tanul10

sba, akik azt egyltaln nem ismerik, s ugyanakkor felvilgostssal tudna szol glni a trtnelem s a nyelvszet hatrterletei irnt rdekldknek. Mindezeket mly tisztelettel az n figyelmbe ajnlva megkrnm mg, hogy szveskedjk kzbenjrni ez gynek a kzpiskolai tantsi v megkezdse eltti rendezsrt, hogy az illet idejben beadhassa lemondst. Szszvros, 1924. jlius Teljes tisztelettel K . Gy. egyetemi tanr

JEGYZETEK Mauriciu Jkai. Biografie i caracterizare cu prilejul de o sut de ani dela naterea lui. D i n n c r e d i n a r e a i c u s p r i j i n u l M i n i s t e r u l u i A r t e l o r i al C u l t e l o r d e Dr. G h e o r g h e K r i s t f p r o f e s o r d e literatura m a g h i a r la U n i v e r sitatea d i n C l u j . T r a d u c e r e d e Dr. r p d B i t a y p r o f e s o r la L i c e u l d e fete M a r i a n u m " din C l u j . C l u j , [1925]. 144 1. Istoria limbii i literaturii maghiare. D e G h e o r g h e K r i s t f p r o f e s o r la U n i v e r s i t a t e a din C l u j . T r a d u c e r e d e r p d Bitay p r o f e s o r la S e m i n a r u l t e o l o g i c din A l b a - I u l i a . C l u j , 1934. 240 1. A z itt emltett s u c e a v a i g y l s e n k v l B i t a y r p d o t 1927 f e b r u r j b a n T u r n u - S e v e r i n b e is m e g h v t k , a h o l az e r d l y i r o m n s g s z e r e p t m l tatta a p r o t e s t n s f e j e d e l m e k k o r b a n " . ( G y r g y L a j o s : Dr. Bitay rpd let rajzi adatai s tudomnyos munkssga. C l u j - K o l o z s v r , 1938.) A k o r a b e l i k o r m n y b a n a t a n g y i trct k l n m i n i s z t e r (dr. C. A n g h e l e s c u ) tlttte b e . V a l s z n l e g a m r emltett J k a i - m o n o g r f i a f o r d t s r l v a n sz. 1897 s 1938 k z t t M a j l t h G u s z t v K r o l y (18671940) v o l t a g y u l a fehrvri rmai katolikus pspk. M r m i n t a l i b e r l i s prt. P n k s d v a s r n a p j a 1924-ben j n i u s 8-ra esett. A c i k k kt kitpett fzetlapra v a n rva. A l a p o k m s i k o l d a l n r o m n f o g a l m a z s o k o l v a s h a t k B i t a y tanri j a v t s a i v a l s alrsval. R o m n b l f o r d t v a . A k u r z v v a l szedett s z v e g az e r e d e t i f o g a l m a z v n y b a n is m a g y a r u l v a n . A c m z e t t A l e x a n d r u L a p e d a t u v a l l s - s m v szetgyi miniszter.
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1

szak fel
prily Lajos eurpai krutazsrl kiadatlan naplja alapjn

p r i l y L a j o s t 1934 s z e p t e m b e r b e n k i n e v e z t k a B a r - M a d a s l e n y n e v e l intzet i g a z g a t j n a k . A z els t a n v f e l e l s s g g e l j r , fesztett m u n k j a utn, 1935 s z n f l v e s t a n u l m n y t r a m e n t . Clja az szaki s n y u g a t - e u r p a i lla m o k i s k o l i n a k ltogatsa; t v o n a l a : F i n n o r s z g , S v d o r s z g , Dnia, H o l l a n d i a . N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z g , N m e t o r s z g , S v j c s A u s z t r i a . E g y fzetbe rta le ti l m n y e i t s i s k o l a l t o g a t s a i n a k p e d a g g i a i tapasztalatait. Ez u t b b i t a fzetben p i r o s c e r u z v a l m e g j e l l t e ti jegyzetek c m m e l 1936-ban kiadta, s ezrt ezzel n e m f o g l a l k o z u n k . T b b e t m o n d s l v e z e t e s e b b eredeti, kiadatlan n a p l j a , m e l y e t a h a g y a t k b a n t a l l t u n k m e g . Ha a fzet c e r u z v a l rott lapjait o l v a s s u k , n e m c s a k az r k a t l t o g a t p e d a g g u s ll elttnk, h a n e m a tjler lrikus s a v i l g o t figyel, g o n d o l k o d e m b e r is. A z itt k z l t n a p l r s z l e t e k k e l ezt az p r i l y t p r b l j u k szaki tjn v g i g k s r n i . t i n a p l j v a l h r o m v e r s n e k s h r o m k i s p r z j n a k httere e l e v e n e d i k f e l : az szak fel, m e l y e t S z c z e c z i n b l (Stettin) a K e l e t i - t e n g e r e n t h a j z v a rt, a Skt hangulat s a Szilveszter c m v e r s e k ; a Fecskk, zek, farkasok (1965) ktet trtnetei k z l p e d i g a finnorszgi Mkusok, A fehrfej rig, a m e l y e t

P r i z s b a n ltott, s a Madarak a tenger felett. E b b e n g y e m l k e z i k v i s s z a n magra: K l n s k p l e h e t t e m : e g y e t l e n f e k e t e utas a f e d l z e t e n s k r l t t e m a v i j j o g , r i k c s o l , k v e t e l d z tajtkfehr s i r l y o k . . . e g y d r g a halottat v i s z e k m a g a m b a n a f e l - f e l v l t h u l l m o k k z t t az szaki-tengeren, s n h a g y sr b e n n e m v a l a m i . . . " T u d j u k , a halott n e m r g e l t e m e t e t t d e s a n y j a , a k i n e k h i n y a n e m c s a k az ton, d e e g s z l e t n s k l t s z e t n v g i g k s r t e , h i b a i n d u l t el fekete g y sztl szabadulni.

S z e p t e m b e r 17-n szllt S z c z e c z i n b e n hajra. . . . Csudazld Odera-partok, apr csolnakok, integets. Hol leselkedhetik ebben az egyenslyozottan szp menetben a tengeri betegsg? Sirlyksret. Hab fehr zsebkendk, melyek megelevenedve utnuk szllnak a bcsz ke z e k b l . . . Olasz dalok a Keleti t e n g e r e n . . . A z egyik teremben georgina az asztalon, a msikban piros szegf, a harmadikban szirzsa. Vacsora: Crme de gibier. Veau brais. Lgumes. Beignets souffl aux confitures. Caf. Elsrang francia konyha. Csuda-este, csendes is. Tajtkjtk a haj krl a s t t b e n . . . A Lotse eddig kalauzolta a hajt, most egy ktlen leszll, idefut kis fekete brkn elhagy minket. A nylt tenger kvetkezik. Az vagyunk . . . Rakta-csillagok szllnak f e l . . . hullatja piros tzt, mint a parazsat, aztn eltnik. Sokig ismtld jtk. Alattuk nagy terleten fnyes a tenger. Csudlatos, misztikus tzijtk. Aztn csak a hold: nagy narancsszelet az gen . . . g y i n d u l a h a j n S k a n d i n v i a fel, a n a p l a k e z b e n . E g y - e g y m o z z a n a t o t , sznt, f n y t , h a n g o t , s z m u z s i k t , e m b e r a r c o t v a g y m o z d u l a t o k i m p r e s s z i j t r g zti, s e z e k m i n t s s z e l l m o z a i k l a p o c s k k , e m b e r t s tjat, a h a r m i n c a s v e k v i l g h a n g u l a t t srtik e g y e t l e n fzetbe. E u r p a e r d l y i m a g y a r p o e t a d o c t u s s z e m m e l . s m a g a , e m b e r i k z e l s g b e n : t e n g e r i b e t e g s g v e l , a m e l y a h a r m a d i k n a p o n m g i s c s a k utolrte, az e l v e s z e t t n e k hitt t l e v l i z g a l m v a l , a m e g c u k r o z o t t halszelettel, az t e l j d o n s g o k l v e z e t v e l , l o m f e j t s e i v e l v a g y a r h u l l o t t r v a sgrzettel. Ez h u s z a d i k n rte e l s z r , m i k o r hajnaltjt az szt szigeteket e l h a g y v a , r j u k a t a tallinni k i k t r j h o z i g a z t v a H e l s i n k i b e n kiktttek, s elvlt titrsaitl, s e g y s z e r r e a n a g y v r o s f o r g a t a g b a k e r l t c s o m a g j a i v a l , t a x i t alig tallva. A z o n b a n e g y r i g s e m tartott a m a g n y : a b a r t i fogadtats, a sznhz, a m z e u m o k , a k n y v t r a k h a m a r f e l o l d o t t k fut s z o r o n g s t . M a j d c s a k k s b b e r s d t t b e n n e , n y u g a t fel h a l a d v a , a h o g y r z k s z e r v e i e g y r e i n k b b f e l f o g t k az szi h a r m n i b a b e l e t p d b r g s t : N m e t o r s z g m a s r o z s t . . . F i n n o r s z g b a n m g teljes a h a r m n i a . O t t h o n o s a n rzi m a g t . H e l s i n k i s z k ktjai, grnitszikls v i r g o s parkjai, k n y v t r a i s f e h r s a p k s dikjai k z t t a K a l e v a l a h a n g u l a t t tallja m e g , s n g y e z e r v t v o l s g n v i s s z a h a l a d v a , n y e l v b e n , i r o d a l o m b a n s s z o k s o k b a n a f i n n m a g y a r k a p c s o l a t o k a t tapintja. S o k m a g y a r t a r t z k o d i k a finn f v r o s b a n , itt t a l l k o z i k M i k l s J z s e f f e s t v e l s W e r e s s e l ( W e r e s S n d o r r o k o n v a l ) , az a h o n f i t r s " , aki elksrte a Seura Saari szigetre, a Mkusok c m k i s p r z j b a n r e m l k e z i k p r i l y ; s l l a n d k a l a u z a lett S a a r i m a a lektor. M g a z n a p e l m e n t a V i l g i r o d a l m i K n y v t r b a : Este 1/2 7. Vilgirod. Knyvtr. Petfi s Arany: Toldi, Ilias, Odysseia, Goethe: Faust. Svd fordtssal ellenriz. Magyar kp is: A kt (rgi pusztai tjkp). Knyv, knyv. Aino Leino fnykpe dediklva. A hexameter s trvnye. Finn s magyar hexameter klnbsge. Szeptember vgn. Egy gondolat b n t . . . j forma-egysg hinya. A d y ; n e h z . . . Vikr Kalevalja. A hentesnl vrs fonyt rulnak. Gynyrek a termszetes szikla szigetek a vrosban. Grnit. Pomps pletk. Egy-egy fenykkel s nyrrel olyan, mintha egy-egy miniatr Finno. volna. Rossz szeleket kld Pohjolbl Louhi. De a hrsak, tn a nyri sok estl egszen zldek. A lbiztats hangja olyan, mint a szkely juh-psztor jele: p r r . . . Helsinkit s z e p t e m b e r 30-n h a g y t a el. Esett a z es, s az l l o m s r a kiksrte S a a r i m a a , W e r e s . E s p o o e l t t fut el a v o n a t , ahol e l z n a p o n j r t l t o g a t b a n H e l g a Sailnl, aki M a g y a r o r s z g o n f l v e n t h a n g v e r s e n y e z e t t , frje S t r b l tantvny. A turkui l l o m s o n W i n t e r , a finn n y e l v tanra vrta, aki k t n a p o s itt-tartzkodsa alatt v o l t k s r j e .

A kedves Winter valamikor nyelvszettel kapcsolatban magyar olvasmnyt tanult. K l n s e n c s e n g itt a t v o l i T u r k u b a n , a m i n t i d z i rossz kiejtssel: A b r c e s E r d l y keleti s z g l e t b e n l a k n a k a s z k e l y e k . . . A b r c e s E r d l y P a r a j d , B r a s s . n m e g m o n d o m n e k i , a m i t S a a r i m a a n - t l h a l l o t t a m : J n alla e l e v e t kalat uivat. O k t b e r elsejn este h a g y t a e l F i n n o r s z g o t ; a z o t t h o n o s s g r z s e a finn p a r t o k k a l e l m a r a d t . H a j n a l b a n , f e n y v e s e k k e l b o r t o t t kis szigetek k z t t futot tak b e a s t o c k h o l m i k i k t b e . S t o c k h o l m m o d e r n e b b , m o z g a l m a s a b b , s z a b a d a b b s i d e g e n e b b . A p a r k o k b a n itt is m k u s o k futottak felje, m i n t Seura Saari szigetn, a l e n y o k itt is s z k k , c s a k p p a s a p k j u k fekete. A k o n z u l t u s o n m g t a l l k o z o t t L o t z Jnossal, d e (s itt a n a p l j b a j e g y e z t e : M i lesz o l y a n h e l y e n , a h o l s e n k i m s e m l e s z ? " A k n y v t r a m v e l t s g c s o d j a " ) a k n y v t r eltt s z e m b e rikt az els h b o r s p l a k t : A d n a , 1700 h a l o t t . . . " s L i n n s z o b r a , s z k k u t a k s d o n u t c k f l t t , a v a s r n a p i h a n g u l a t b a r e p l g p e k i d e g r e z d t zgsa f r d i k : A k i r l y i p a l o t n l j r o k , e g y e d l . D l i e g y r a k r l l e h e t az i d . Z e n v e l v o n u l fel a csapat a s z o k s o s e m b e r h a d k s r e t t e l az r s g v l t s h o z . A k i r l y i p a l o t a u d v a r n h a r s n y z e n e szl. M i c s o d a d o n s z k utca ez a T r d g u r s g a t a n ! s a m e l l k u t c k ! A rgi, t b b szz v eltti S t o c k h o l m . l o m . A z u t c n l l e k se j r k v l e m . Itt n m a d l v a n . F e n n r e p l g p - z r e j . Fantasztikus ksrteties u t c k . . . s a m e r r e jr, e g y r e i n k b b b e l e t k z i k a b b a a z i d e g e n s g b e , a m i t a f i n n orszgi m e g h i t t s g b e n o l y a n t v o l i a n f o g a l m a z o t t m e g a z e g y i k i g a z g a t n : A n a k r o n i s t i k u s n a k tlik ezt a g y a r m a t o s t v r e s v l l a l k o z s t . " O k t b e r 13-n L o t z k k a l t r n d u l t a k U p p s a l b a . Itt ltta az E g y e t e m i K n y v t r b a n a s v d e k hres e z s t k d e x t : M o s t m i l y e n e g y s z e r l m n y . M i l y e n e l m o sdott a z rs. A z A g r i c o l a - k n y v : az els s v d n y o m t a t v n y . " K e r e s i a r o k o n , az e r d l y i v o n a t k o z s o k a t , a z o n b a n n e m tall, m g a h a r m i n c v e s h b o r rsai k z t t s e m . A b o t a n i k u s k e r t b e n e n y e d i h a n g u l a t " ringatja a m l t b a , m az tszz v e s d m b a n a j e l e n r e kell r i a d n i a : az d v h a d s e r e g e g y i k k a t o n j a ll mellette. S az si S i g t u n b a n m g a z n a p utazott ide, m r e g y e d l , i s k o l t ltogatni , a r o m o k m e l l p l t n y a r a l h e l y t e n g e r z g s o s s z l l o d j b a n e g y s v d l a p kerl a k e z b e , h o g y azt o l v a s v a k o m o r u l j o n el a tj b k j e : S z e b b kiltst, m i n t a m i az a b l a k b l trul, l m o d n i s e m lehet. T e n g e r v z s u h o g m e s s z e a szll alatt, a z t n k e s k e n y e d v e , s z a l a g b a n fut a m e s s z e s g b e . M i n t S t o c k h o l m eltt a s z i g e t v i l g , o l y a n v i d k e z . F e n y z l d s n y r l e v l srga. D e m r a p a d b a n a srga, e r s s z e l e k ltogatjk. A z a b l a k o m eltt m a g a s - m a g a s r d o n m o s t is h a l l o m l i b e g - l o b o g a s z l b e n a k e d v e s szn s v d l o b o g . M i lesz h o l n a p ? 1/4 7. M g n e m illik l e f e k d n i . K i n y i t o m az a b l a k o t , l o c c s a n a v z , m i n t h a f o l y h m p l y g n e s l o b b a n a l o b o g . Egszen n p t e l e n , c s o l n a k t a l a n m o s t a n a g y v z . H a ezt az o t t h o n i a k l t n k ! H a n v a l a h a I d u s k v a l i l y e n v i d k r e j h e t t e m v o l n a . L e v e l e t r o k haza. A z e g y i k l a p F r i a O r d r o v a t b a n v a l a k i az o l a s z t m a d s s a l f o g l a l k o z i k h e v e s f e l h b o r o d s s a l . I l y e n f o r m a m e m e n t v a l fejezi b e : J lesz t a n u l n i s v i g y z n i : a n a g y h a t a l m a k m i l y e n e r s z a k o s a n b n n a k el a k i s l l a m o k k a l . Ha S v d o r s z g b a n k e l l e m e t l e n i d e g e n s g g e l hat is a v i l g f o r r o n g s a m g b e c s l e t t e l tiltakoznak M u s s o l i n i A b e s s z n i a ellen e l k v e t e t t s p o r t s z e r t l e n " m e r n y l e t e miatt. D l f e l h a l a d v a , tl a c s a t o r n n a v i l g z e n g s e g y r e l e s e d i k . M g e g y n a p r a visszatr S t o c k h o l m b a , h o g y e g y l e n y i s k o l t m e g t e k i n t s e n , e r d k k z t t g y a l o g o l o d a , d e h i b a : az i g a z g a t p p e n S t o c k h o l m b a n v a n . E z a k i r n d u l s j l sikerlt!" idzi h u m o r r a l e g y k o r i e n y e d i tanrtrsa m o n d s t , s v i s s z a f o r d u l . E l b c s z i k L o t z k t l , s j v r a k o z s s a l s j s z o r o n g s s a l 17-n f e l l a g t e b o r g i v o n a t r a . A tjat n z i : n y r s f e n y , t a v a k s t e n g e r s z a l a g o k k z t t fut a v o n a t ; s a z utasokat: a z e g y i k n e k jsg v a n a k e z b e n , az j s g b a n h b o r e l l e n e s h a n g u l a t . S l e j e g y z i : I l y e n o r s z g b a n l a k i k a n p , a m e l y n e k lelki lmnyei kztt nem szerepel kzvetlen emlkknt a hbor." G t e b o r g b l m s n a p , 18-n r e g g e l folytatja az utazst H e i s i n g b o r g fel. J o b b rl, b a l r l m o h o s sziklk. S z l m a l m o k . F o l y z u h o g a t e n g e r b e . t k z b e n r: g y t n c o l a k i s v o n a t , h o g y alig l e h e t e g y - k t szt lerni." H e l s i n g b o r g n l h a j r a t o l a t j k a v o n a t o t : l e b e g s " j e g y z i le, s jra e s z b e j u t a m l t : 1926-ban rezte ezt, a m i k o r a v o n a t kisiklott v e l k A r a n y o s g y r e s n l . . .

A k t ki. nekl hamleti

d n f v r o s b a r v e n e h e z e n k a p szllodt, v g l a H o t e l M e t r o p o l b a n M s n a p m r a T h o r w a l d s e n M z e u m o t jrja. A v r o s b a n az I n t e r n a c i o n l t t m e g g e l tallkozik. H u s z a d i k n H e l s i n g r b e r n d u l t e s s - b o r s i d b e n , hangulatot keres:

A z ess levegben tisztazld most, sttzld a tenger. A parton vagyok. Harsogva csapkodnak a hullmok, szinte detoncisan. Fnyben haj a ten geren, fltte szivrvny. Hamlet-hangulat. A pseudo-srk. Kronborg. Tl a svd p a r t o k . . . Kronborg tjn a frdparton: vlasztsi propaganda autk sok kiabl fiatalemberrel, cdula-szr hlgyekkel. Hol itt a hamleti hangulat...? V i s s z a t r v e K o p p e n h g b a , a M e t r o p o l b a n sincs s o k n y u g a l m a : az u d v a r fell t m e g zaja, n e k l s , s z n o k l s , k i l t o z s m g j s z a k a is, v l a s z t s o k eltt llnak. A z utcn i d e g e n l m e g y , tejet alig tall; az i s k o l a l t o g a t s h o z itt m r e n g e d l y k e l l . azt is n e h e z e n k a p j a . A z jsgrusnl s z e m b e t n i k Az Est. A h o g y a d n k i s a s s z o n y m o n d j a k e d v e s e n : A z Eszt." J l e s i k az o t t h o n i sz, m g h a az e l f o g u l t lap h o z t a is m g h a a kicsi s z o m o r hazai v i l g z r z a v a r a szl is b e n n e " . s s z o r o n g v a g o n d o l h a z a : e l m l t s v r h a t l e t k r e : r e g e d f e j j e l , felserdlt f i a i m m a l j h b o r t r t e m . . . " S a T h o r w a l d s e n M z e u m c s e n d j e v a g y a G l y p t o t e k g a z d a g s z o b o r g y j t e m n y e s e m tudja teljesen kiszrni a r o m l vilg zajt, s z o r o n g a t b e n y o m s a i t . Este m r n y u g t a l a n k o d i k a szve, szdl. A l i g vrja, h o g y a n y o m a s z t s z l l o d t l m e g s z a b a d u l v a , t o v b b m e h e s s e n . A z llomson megllaptja: Plaktokban Nmetorszg vezet." O k t b e r 27-n i n d u l t o v b b , H a m b u r g fel. A tj o d a f e l m g b k e s s g e s , a k r egy rgi n m e t f e s t m n y : Kk g alatt fut mr a vonat. Kzvetlen hamburgi k o c s i . . . Szrnyatlan szlmalom, nagyon d o n . . . Rozsdavrs tehenek kzt nyl karikzik, stt zld l e g e l n . . . Vasrnapi vadszok csoportja . . . s H a m b u r g ? E g y e t l e n riaszt b e n y o m s : A nagyszer vroshza eltt. Adolf Hitler P l a t z . . . Katonk menetelnek, polgrok gynyrkdnek bennk. Sie marschieren wunderbar hallom. A levlszekrnyen is figyelmeztets: El ne feledd a cm adatait a bortkra rni. A m g a tejet iszom, az az rzsem llandan, mintha mgttem a zajban hadseregek menetelnnek. Cljt s e m tudja megltogatni): itt elrni (a S c h u l e des Paulsenstifts i s k o l t szerette volna

Feltartott karral ksznt egy szigor igazgatn a hallban. Mikor bemu tatkozom: Sok a dolga, nincs most Sprechstundja, jjjek akkor. Nem mentem vissza. Erlyes jelensg volt, engedly nlkl gysem ment volna. Hideg volt a szeme s nagyon hivatalos. A n y j a r z k e n y , m e l e g h a n g j a z e n g vissza a m l t b l , a h o g y g y e r m e k k o r b a n a R o b i n s o n - t r t n e t e t m e s l v e H a m b u r g n e v t k i e j t e t t e . . . s a r i t m i s s z v s z o r o n g s o k k a l i n d u l , m e n e k l t o v b b H o l l a n d i n t A n g l i a e l k l n l t , n y u g t a t b b szigetvilga fel. A m s o d i k v i l g h b o r n e h z v e i n keresztl m e g r z t t , m e g m a r a d t n a p l t l e t v e , az a b e n y o m s u n k : a k l t p r i l y F i n n o r s z g t l k a p t a m e g azt, a m i t a t a n u l m n y t r a i n d u l tanr a p e d a g g i a i t a p a s z t a l a t o k o n tl v r t : f e l s z a b a d u l s t az itthoni g o n d o k t l , k n n y e b b l s t a g y s z b a n , barti-testvri k a p c s o l a t o k a t s a b k s tjak n y u g t a t hangulatt. S v d o r s z g t l m r j e l e n t k e z i k a s z o r o n g a t e g y e d l l t r z s e , s a m i n d i g messzi-szllni v n d o r m a d r " (Holl-nek, Vadld voltam) m r e g y r e g y a k r a b b a n g o n d o l haza. A k i a d o t t ti jegyzetekbl tudjuk m e g t o v b b i t j n a k e p i z d j a i t : A n g l i b a n e g y l n y o s z t l y krsre elszavalta a Szeptember vgnt, gy, h o g y k i f e j e z h a n g j a m u z s i k j b l rtettk m e g a tartalmt; Franciaorszgban a demokrata szemvel figyelte a n e v e l o t t h o n o k lg krt. M i n d i g s m i n d e n h o l az e r d l y i h u m a n i s t k i g n y e i v e l figyelt, m i n t nagy utaz e l d e i a k r Bethlen M i k l s vagy B l n i Farkas S n d o r : m i t hozhat h a z j n a k , s m i t v r h a t hazja a n a g y v i l g t l . Csp Ibolya

SZEMLE
Ideolgiai nevels s nismeret
A z u t b b i v e k b e n s z a k e m b e r e k s szerkesztk, k z r k s o l v a s k g y a k o r t a c i k k e z n e k , v i t z n a k a hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m - s t e r m s z e t t u d o m n y o s szakirodalom kialaktsnak idszersgrl, fontossgrl, kvetelmnyeirl, a hazai m a g y a r t u d o m n y o s s z a k n y e l v p o l s n a k , f e j l e s z t s n e k j e l e n t s g r l . K t s g t e l e n , h o g y a p r t - s l l a m i d o k u m e n t u m o k n a k , a hazai t r s a d a l o m politikai i r o d a l o m e g y e s j e l e n t s e b b , k z r d e k l d s r e s z m o t tart t e r m k e i n e k magyar nyelv tolmcsolsval a Politikai K i a d tudatforml s nevel hiva tsnak m e g f e l e l e n m r e g y m a g b a n is s o k a t tett a hazai m a g y a r t r s a d a l o m tudomnyi, illetve politikai mveldsrt, a korszer szaknyelv szkszletnek gyaraptsrt. Aligha kell bizonygatni, hogy a trsadalomtudomnyi szakirodalom szerve zsre, s z t n z s r e s i r n y t s r a p p e n a P o l i t i k a i K i a d a l e g h i v a t o t t a b f r u m . N o s , ha s z m b a v e s s z k a g o n d o z s b a n 1970-ig m e g j e l e n t n l l m a g y a r n y e l v k i a d v n y o k a t , b i z o n y a l e l t r s z e g n y e s n e k m u t a t k o z i k . A z e l m l t 25 v b e n az e g y e t l e n , v a l b a n e m l t s r e m l t t r s a d a l o m t u d o m n y i m u n k a G l l E r n 1958-ban kiadott, A romniai polgri szociolgia c m kritikai m v e . H a m o s t a z u t b b i t esztend k i a d i m u n k j t v e s s z k s z e m g y r e , j o g o s n a k t n i k az a m e g l l a p t s , h o g y a Politikai K i a d n e m z e t i s g i s z e r k e s z t s g n e k t e v k e n y s g b e n j e l e n t s f o r d u l a t k v e t k e z e t t b e . M r m a g a a z a tny, h o g y c s u p n 1971 s 1975 k z t t c s a k n e m hsz n l l m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m p o l i t i k a i trgy m u n k a ltott n a p v i l g o t a P o l i t i k a i K i a d g o n d o z s b a n , flrerthetetlenl arra utal, h o g y itt k t s g t e l e n l m i n s g i v l t o z s s a l v a n d o l g u n k . A s z e r k e s z t s g megrtette, h o g y a j e l e n t r t n e l m i szakasz f c l k i t z s e i n e k v a l r a v l t s b a n , a szocialista tudat s o k o l d a l f e j l e s z t s b e n n e m n l k l z h e t i a z o k a t a t u d o m n y o s e s z k z k e t , e r k l c s i - p o l i t i k a i rtkeket, a m e l y e k e t a n e m z e t i s g i s ezen b e l l a m a g y a r t r s a d a l o m t u d o m n y i szakkutats nyjthat. M i t b b , a s o k o l d a l s g dnt k v e t e l m n y e ktelezen elrja a nemzetisgek nyelvn foly trsadalom t u d o m n y i kutats, t r s a d a l o m p o l i t i k a i szakirodalom mindenoldal kibontakozta tst. E n n l f o g v a , a k o r b b i g y a k o r l a t t l eltren, fel k e l l m r n i a hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m k u t a t s l e h e t s g e i t , kereteit, energiatartalkait, s a r e n d e l k e zsre l l e r k e t a l e g i d s z e r b b , a l e g s r g s e b b f e l a d a t o k r a k e l l m o z g s t a n i . M i l y e n sajtos terletek, kutatsi i r n y o k k n l k o z n a k a hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m t u d o m n y i kutats s z m r a ? B r a k i a d n e m z e t i s g i szerkesztsge m a g a is t e r m s z e t s z e r l e g m g c s a k az tkeress s t d i u m b a n v a n , az e d d i g m e g j e l e n t m u n k k , i l l e t v e a t e r v b e v e t t t o v b b i k t e t e k j e l l e g e azt tanstja, h o g y rszelemeiben egy nll kiadi k o n c e p c i kezd mr kikristlyosodni. Ilyen nll k o n c e p c i t h o r d o z kezdemnyezs a Testamentum-sorozat, a m e l y b l e z i d e i g h r o m k t e t k e r l t k i a d s r a : Mocsry Lajos ( K e m n y G. G b o r ) , Szab rpd ( J o r d k y L a j o s ) s Mrki Sndor ( K o v c h G z a ) . A z ez v r e tervezett k t e tek, i l l e t v e a k i a d s alatt l e v t o v b b i m u n k k , t b b e k k z t t O c s k T e r z , K o v c s K a t o n a Jen, B i t a y r p d , V e r e s s S n d o r s V a s i l e G o l d i alakjt, i l l e t v e letmvt kvnjk bemutatni. T a l n tlzsnak tnhet, m g i s g y v l j k , a s o r o z a t i n d t s g o n d o l a t a m r n m a g b a n is jszer, vitathatatlanul j e l e n t s m o z z a n a t a hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m t u d o m n y i k n y v k i a d s trtnetben. Ezzel a v l l a l k o z s s a l a Politikai K i a d n e m c s a k h o g y ttri a k o r b b i g y a k o r l a t e g y i k l e g f b b korltjt, az a l kalomszersget, a tnyleges perspektvahinyt, hanem egyszersmind olyan szak i r o d a l o m s z e r v e z i , irnyti f o r m r a tr t, a m e l y v a l b a n f o l y t o n o s s g o t , c l irnyossgot, v i l g o s tvlatot k l c s n z a kutatsnak. 1976-tal k e z d d l e g a k i a d vi k t - h r o m t o v b b i ktet kiadst tervezi, m g h o z z v i s z o n y l a g hossz t v o n ,

1990-ig t e r j e d l e g . A z 1980-ig e l i r n y z o t t t m k r a v o n a t k o z a n m r l t r e is j t t a k i a d s a szerzk kztti megllapods. A Testamentum szinte k i a p a d h a t a t l a n b s g f o r r s h o z n y l . A Testamen tum e l n e v e z s rja D e m n y L a j o s a s o r o z a t i n d t k t e t h e z r o t t b e v e z e t j b e n n m a g b a n is j e l z i e s o r o z a t t u l a j d o n k p p e n i c l j t : a r o m n m a g y a r egyttls halad hagyomnyainak, e felbecslhetetlen rtk hagyatknak a hasz nostst, polst." A T e s t a m e n t u m - s o r o z a t r v n a hazai n i s m e r e t n e k b i r t o k b a k e l l v e n n i e m i n d a z t a p t o l h a t a t l a n s z e l l e m i rtket, a m e l y e t n e m z e t i s g i m l t u n k legjobbjai a romn halad erkkel, a trsadalmi haladsrt vvott kzs harcban testltak r n k . T a l n s o h a s e m v o l t i d s z e r b b , m i n t p p e n m a , trsadalmi-szel lemi mltunk bizonyos maradand rtkeinek hiteles s t f o g rekonstru lsa, o l y a n v a l b a n relis s t e l j e s i g n y n i s m e r e t k i m u n k l s a , a m e l y n e m c s a k b e n n n k e t , d e a hazai szocialista k u l t r a e g s z t m e g v h a t j a az e g y o l d a l sgtl. A T e s t a m e n t u m - s o r o z a t rgi a d s s g o t trleszt; o l y a n tartozsrl v a n sz, a m e l y n e m is a n n y i r a a m l t t a l , m i n t s o k k a l i n k b b a j e l e n n e l s z e m b e n k t e l e z . M r k i S n d o r n a k a D z s a - f e l k e l s r l s z l t a n u l m n y a v a g y II. R k c z i F e r e n c r l k s z l t m u n k j a , M o c s r y L a j o s n a k az e r d l y i r o m n k u l t r a l e g j e l e s e b b k p v i s e l i h e z c m z e t t l e v e l e i , S z a b r p d n a k a 6 rai j s g b a n s az Erdlyi Ma gyar S z b a n m e g j e l e n t c i k k e i n e m p u s z t n t r t n e l m i dokumentumok, hanem p p e n az itt s m o s t " t r t n e l m i s p e c i f i k u m b l f a k a d sajtos letvitel t u d a tos k i a l a k t s h o z k n l n a k m l y s g e s e m b e r i pldt. K l n e m l t s t r d e m e l B e k e G y r g y k n y v e V e r e s s S n d o r r l , m e l y b e n az e g y i k els r o m n i a i v a s t p t m r n k l e t p l y j t s ri m u n k s s g t i d z i m e g . V e r e s s S n d o r e m b e r i alakja, p l y j a h a n g s l y o z z a a szerz a n p testvrisg s a n e m z e t i s g i letvitel k i p r b l t e s z m n y e i t s tancsait knlja." A trsadalmi halads j e g y b e n rleld romnmagyar kapcsolatok szem p o n t j b l j e l e n t s n e k g r k e z i k , t b b e k k z t , a z o k n a k a t r g y a l s o k n a k s e g y e z mnyeknek a megismerse, amelyek egyfell Teleki Lszl s Klapka Gyrgy, m s f e l l p e d i g A l . I o a n C u z a s M i h a i l K o g l n i c e a n u k z t t j t t e k ltre. U g y a n c s a k k l n s r d e k l d s r e tarthat s z m o t a R k c z i v e z e t t e s z a b a d s g h a r c r o m n k a p c s o l a t a i t f e l d o l g o z k t e t is. R e n d k v l i d s z e r feltrni, h o g y a n ltta, s z o r g a l m a z t a a r o m n m a g y a r k z s m l t kutatst a k t v i l g h b o r k z t t i h a l a d m a g y a r sajt, a Korunk, a l u g o s i Magyar Kisebbsg, az Erdlyi Magyar Sz, a Brassi Lapok, a 6 rai jsg, s h o g y a n v i s z o n y u l t a k e k r d s h e z s z e l l e m i l e tnk kiemelked kpviseli. N e m v l e t l e n , h o g y az e l m l t t esztend alatt k z r e a d o t t n l l m u n k k , i l l e t v e g y j t e m n y e k t l n y o m t b b s g e u g y a n c s a k a k z s e n vllalt, v v o t t h a r c b l , a testvri egyttls, s s z e f o g s h a g y o m n y a i b l m e r t i trgyt. S a j n o s , a k t vilghbor kztti m u n k s m o z g a l o m nemzetisgi vonatkozsairl j o b b r a m g mindig csak nletrajzokbl, illetve emlkiratokbl szerezhetnk tudomst. Bnyai L s z l n a k Kzs sors testvri hagyomnyok c m m e l , 1973-ban k z r e a d o t t k tete ezrt alapvet jelentsg munka, amely a kzs mlt tfog tvlat fel m r s v e l , k o r s z a k o l s v a l , az e r d l y i m a g y a r h a l a d d e m o k r a t i k u s s p r t v e z e t t e forradalmi munksmozgalom legjelentsebb mozzanatainak szmbavtelvel mintegy szilrd t u d o m n y o s e l m l e t i s m d s z e r t a n i a l a p o t k n l a t o v b b i k o n k r t k u tatshoz. A n e m z e t i s g e k ltal is l a k o t t v i d k e k m u n k s m o z g a l m n a k helytrtneti vizsglata u g y a n c s a k s z e r v e s e n i l l e s z k e d i k b e l e e b b e a k i a d i k o n c e p c i b a . Igaz, az e r e d m n y e k b l m i n d e d d i g csupn zeltt kaptunk Fuchs S i m o n Munksmozgalom a Maros vlgyben c m p o s z t u m u s z k t e t e r v n , d e e z a hossz v e k kutatsait s u m m z m u n k a v a l b a n s z t n z p l d a l e h e t e g y u g y a n c s a k h o s s z a b b tv soro zatot k n l v l l a l k o z s h o z , a m e l y 1977-tel k e z d d l e g A r a d , N a g y v r a d , K o l o z s vr, S z a t m r s N a g y b n y a , Brass, a Z s i l v l g y e stb. m u n k s m o z g a l m n a k m o n o g rafikus f e l d o l g o z s t i r n y o z z a el. P i n t r L a j o s n a k Az aradi tizenhrom vrtan c m m e l 1973-ban m e g j e l e n t m u n k j a , a H e v e s R e n e lettjt s ri h a g y a t k t b e m u t a t k t e t ( H e v e s F e r e n c , az let- s h a r c o s t r s b e v e z e t j v e l ) , v a l a m i n t a Tollal a fasizmus ellen c m m e l k i a d o t t a n t o l g i a k l n b z s g k e l l e n r e u g y a n azt az i d s z e r c l t s z o l g l j k : h a r c o s , f o r r a d a l m i m l t u n k m l y s g e s e n h u m a n i s t a z e n e t n e k t o l m c s o l s t . T u r z a i M r i n a k az a n t o l g i h o z rt, v i s z o n y l a g terje d e l m e s b e v e z e t t a n u l m n y a n e m a d u g y a n k e l l eligaztst a gyjtemnyben szerepl cikkek, tanulmnyok szerzinek szemlyt, konkrt munkssgt, poli tikai h o v a t a r t o z s t illeten, d e j n h n y r d e k e s s rtkes a d a l k k a l j r u l h o z z a fasizmus s a h b o r elleni h a r c n e m z e t i s g i v o n a t k o z s a i n a k k o n k r t a b b m e g i s m e r s h e z . K l n b e n a r o m n i a i antifasiszta sajtban t a l l z m u n k a n e m az els i l y e n j e l l e g k t e t a P o l i t i k a i K i a d m a g y a r n y e l v k i a d v n y a i kztt. M r 1971b e n F u c h s S i m o n v l o g a t s b a n , Szavukkal szlt a trtnelem cmmel kzreadott egy olyan gyjtemnyt, amely a romniai m u n k s m o z g a l o m trtnetn vezet vgig,

d e n e m a trtneti lers m d s z e r v e l , h a n e m e t r t n e l e m k i m a g a s l s z e m l y i s g e i n e k n m a g u k r a s a m o z g a l o m , a h a z a i s a n e m z e t k z i h e l y z e t r e k o r u k r a j e l l e m z rsai f e l s o r a k o z t a t s v a l " . A k r m u n k s m o z g a l m u n k l e g j e l e s e b b k p v i s e l i n e k r s a i b l v l o g a t , a k r a d e m o k r a t i k u s , i l l e t v e k o m m u n i s t a sajt e l m l e t i c i k k a n y a g b a n t a l l z , az i l y e n t e r m s z e t a n t o l g i n a k m i n d e n k p p e n m e g v a n az az e l n y e , h o g y a t e l j e s e b b t r t n e l m i n i s m e r e t c l j t s z e r v e s e n s s z e k a p c s o l j a a t r s a d a l o m e l m l e t i g o n d o l k o d s , a z i d e o l g i a k r i t i k a i hozzlls irnti i g n y s kszsg f e j l e s z t s n e k f u n k c i j v a l . M r c s a k e z r t is r d e m e s l e n n e felkutatni s k i a k n z n i a h a s o n l j e l l e g k i a d v n y o k t o v b b i l e h e t s g e i t . A l i g h a j o g o s u l t r v i d , tesztendei t v l a t b l a P o l i t i k a i K i a d nemzetisgi szerkesztsgnek munkjt egszben felbecslni. Mgis, ppen e z a biztatan i n d u l f o l y a m a t srgeti s k v e t e l i a hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m t u d o m n y i , t r s a d a l o m p o l i t i k a i k i a d s sajtos p r o b l m i n a k szles k r , ltalnos m e g v i t a t st. M o s t m r v a l b a n n a g y o n e s e d k e s a P o l i t i k a i K i a d n e m z e t i s g i szerkeszt s g e s a K r i t e r i o n k z t t i m u n k a m e g o s z t s tisztzsa, s s z e r m e g s z e r v e z s e , a Dacia, valamint a T u d o m n y o s K i a d megfelel rszlegeivel val tervszer egytt mkds. A z e m l t e t t szervezsi k r d s e k v a l j b a n a n e m z e t i s g i s z e r k e s z t s g k i a d i m u n k j n a k t a r t a l m i o l d a l t is k z v e t l e n l rintik. H a az t e s z t e n d e i terms, mondjuk, tudomnyos-mfaji arnyait vesszk szemgyre, joggal felmerl a kr d s : a P o l i t i k a i K i a d gisze alatt k i b o n t a k o z m a g y a r n y e l v trsadalomtudo m n y - m v e l s vajon n e m toldik-e tlsgosan a historicizmus" irnyba? N e m k e l l e n e - e n a g y o b b h a n g s l y t h e l y e z n i az e l m l e t i k u t a t s s z o r g a l m a z s r a ? Fl vtized sorn mindssze hrom, kifejezetten elmleti trgy m u n k a jelent m e g magyar nyelv szerztl a Politikai Kiadnl Gll Ern: A humanizmus viszontagsgai (1972), R o t h E n d r e : A sokdimenzis ember (1975) s K a l l s M i k l s : A politika tudomny (1975). H a m e g l e h e t s e n n k n y e s e n i d e s o r o l j u k is a Szo cializmus s trtnettudomny c m m e l 1974-ben m e g j e l e n t e t e t t ktetet, a m e l y J o r d k y L a j o s t u d o m n y o s m h e l y b e k n l t bepillantst, m g a k k o r s e m j u t m i n d e n v r e e g y - e g y k i a d v n y . A z a szles k r r d e k l d s , a m e l y az e l m l e t i t r g y m v e k irnt a m a g y a r rtelmisg; klnsen a diksg krben megnyilvnult, m r n m a g b a n is a m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m e l m l e t i s z a k i r o d a l o m s z t n z s nek, f e j l e s z t s n e k i d s z e r s g e m e l l e t t szl. A m e z e n t l m e n e n , a P o l i t i k a i K i a d n e m z e t i s g i s z e r k e s z t s g e n e m h a g y h a t j a f i g y e l m e n k v l azt a k r l m n y t , h o g y a K r i t e r i o n sajtos p r o f i l j a m e g l e h e t s e n s z k k e r e t e t k n l a s z i g o r a n trsa dalomtudomnyi szakmunkk szorgalmazsra. Filozfiai vagy trsadalompoliti kai t r g y m v e k r e j o b b r a c s a k azzal a felttellel k t s z e r z d s t , h a a z o k e l e g e t tesznek b i z o n y o s mfaji kvetelmnyeknek. Mrpedig n e m rhat m i n d e n trsada l o m t u d o m n y i terleten d o l g o z s z a k e m b e r esszt, s n e m is j , h a m i n d e n k i t e n nek mvelsre knyszertnk. A P o l i t i k a i K i a d t e r v b e n s z e r e p e l e g y Nemzetisgtrtnelmi tanulmnyok sorozat, a m e l y n e k els k t e t t Tanulmnyok a romniai magyarsg trtnetbl c m m e l e z v m j u s r a - j n i u s r a gri. g y v l j k , h a s z n o s l e n n e e g y e l m l e t i j e l l e g s o r o z a t o t is k e z d e m n y e z n i a n e m z e t i - n e m z e t i s g i krds tmakrbl. 19711973 k z t t a Korunk h a s b j a i n j n h n y , l n k r d e k l d s t k i v l t t a n u l m n y ltott n a p v i l g o t a n e m z e t s a n e m z e t i s g f o g a l m n a k k o r s z e r r t e l m e z s r l ; v a j o n n e m l e h e t n e - e s n e m k e l l e n e - e , j a b b a k k a l k i e g s z t v e , k t e t b e g y j teni k e t ? A z elmleti szakmunkk hinya m i n d t b b g o n d o t o k o z a szakoktatsban s a p r o p a g a n d a m u n k b a n egyarnt. N e m lehet, d e n e m is k e l l m i n d e n t l e f o r d t a n i : ehelyett i n k b b sztnzni, mozgstani kellene a m a g y a r trsadalomtudomnyi s z a k e m b e r e k e t a z n l l kutatsra, hiszen e z z e l i d e o l g i a i m u n k n k e g s z n e k f e j l d s t m o z d t j u k e l . K i hivatott e f e l a d a t b e t l t s r e , h a n e m p p e n a P o l i t i k a i K i a d ? A s z e r k e s z t k k i t a r t s n a k k s z n h e t , p l d u l , h o g y e b b e n az v b e n h o z z j u t h a t u n k v g r e k t a l a p v e t m a g y a r n y e l v t a n k n y v h z ; a Politikai gazda sgtan s a Trtnelmi materializmus k z i k n y v h z ; 1977-re v a g y 1978-ra p e d i g a Tudomnyos szocializmus t a n k n y v is elkszl. K t e m b e r : B i t a y d n s V e i t h Jlia pillanatnyilag n e m vllalhat ennl tbbet. Nos, a szmonkrs tvolrl sem az m u n k j u k r a v o n a t k o z i k , h a n e m m a g r a a h e l y z e t r e , a m a g y a r n y e l v e l m leti t r s a d a l o m t u d o m n y - m v e l s j e l e n l e g i l l a p o t r a . M r p e d i g ez v a l a m e n n y i n k r e tartozik, m i n d a n n y i u n k g o n d j a . A hazai m a g y a r n y e l v t r s a d a l o m t u d o m n y i , tr s a d a l o m p o l i t i k a i s z a k i r o d a l o m s z o r g a l m a z s b l rszt k e l l v l l a l n i u k s z a k e m b e r e k nek, s z e r z k n e k , v g s s o r o n az e g s z hazai m a g y a r k z v l e m n y n e k . Sztranyiczki G b o r

Jtk az tletekkel klnbz szinten


Ha jl krltekintnk irodalmunkban, i g a z n m o d e r n r t alig e g y e t - k e t t t ta llunk, p e d i g v o l t g y egy i d b e n , hogy szinte m i n d e n k n y v utn a f e l f e d e z s r m t zlelgettk. K s b b a z o n b a n intervallumot m r n e m szksgel tetett k l n s e b b kritikai r z k a h h o z , h o g y h o z z v e t l e g e s b i z t o n s g g a l el t u d j u k dnteni: mi v o l t igazn modern, s m i v o l t c s u p n m o d e r n k e d s , m l d i v a t j e l e n s g . A k i n e k e s z b e jutott, v a g y valami vletlen folytn knytelen volt nhny vet visszalapozni" irodalmunk ban, ugyancsak akadt alkalma csodl k o z n i sajt m a g a s m s o k t v e d s e i n . E c s o d l k o z s b a n m e g n y i l v n u l tlet azonban pro d o m o maradt mg jelen k o r u n k i r o d a l o m t r t n e t r i s z m r a is, m e r t u g y a n m i r t is b o l y g a t n n k e g y szer m r lezrt, e l - s f l r e i s m e r t r tkeket. A k e g y e l e t t e l j e s elhallgats s o rait f o g j a szaportani e z a k r i t i k a is, a m i k o r n e m l a z o n j o g v a l , h o g y n e veket idzzen, vagy m o n d j u k novells k t e t e k e t emltsen, a m e l y e k b e n alig-alig a k a d e g y - k t rs, a m e l y killta az id p r b j t , azt az r k k v a l s g n a k t n n h n y vet. P e d i g cifra d o l g o k slhet n n e k ki e g y - k t h a j d a n i s i k e r k n y v beltjuk, v a l b a n f l s l e g e s j r a o l vassa-rtkelse kapcsn. C s o d a ht, ha e g y n y i l v n v a l a n a szerkezetlaztst, formabontst clz s z n d k e z e k utn n e m fakasztja a kri tikust a z o n n a l i , felttel n l k l i u j j o n gsra, m i u t n a k z e l m l t b a n alkalma n y l t j b l k z b e v e n n i v e k n. m o d e r n irodalmi termst? Pontosabban: csu pn e szndk miatt sem tbb, sem kevesebb elismerssel n e m adzhatunk B o d o r P l Egy fl let c m k i s r e g n y nek* vagy mfordts-parafrzis-kom m e n t r ktetnek**, a m e l y e l e g n s k i v i telezsvel (Dek Ferenc bortterve) els p i l l a n t s r a m e g n y e r , s z e m n e k tet szets kls f o r m a m e g o l d s a i v a l k n y n y e n a m a g a prtjra v o n h a t j a az o l v a st. I l y e n s z e m p o n t b l dicsretre szlva B o d o r minden knyve megle p e t s k n t hat: az r n e m i d e g e n k e d i k a l e g b i z a r r a b b tletektl s e m , m o n d h a t n k : k i f o g y h a t a t l a n az t l e t e k b e n . N e m tartja a m e r e v m f a j - s m n e m k a t e g rikat, r i t m i k u s p r z j a g y a k o r t a l r a i v h e v l , s v e r s e i b e n a kttt f o r m t l a

* Bodor Pl: A l n y , aki nincs. K t k i s r e g n y . Kriterion K n y v k i a d . Bukarest, 1975. ** Bodor Pl: A d d m a g a d hozz a v i l g h o z . Da c i i K n y v k i a d . K o l o z s v r - N a p o c a , 1975.

p r z a v e r s o l d o t t s g i g szinte m i n d e n v l tozat fllelhet. C s a k h o g y : s z r e k e l l v e n nnk jnhnyszor e m e szabadon ke z e l t m f a j b e l i t c s a p s o k z k k e n i t , azt ag ksbb ne a szervetlen k a p c s o l d s t , a m e ls y ee tz m az e g y s g e s stlus s e m tud thidalni. P r z a k t e t n e k els r s b a n , g y t nik, az i n k o h e r e n c i t p r b l j a s z e r k e s z ti v e z r e l v v e l l p t e t n i . E l l e g b e n c s a k annyit, h o g y a z Egy fl let s z e r z j e h s n e k lettjt p r b l j a m e g r a j z o l n i , s e b b e n az r s b a n s o k a s z e m l y e s uta ls. O k k a l g y a n t j u k : az r a h a r m a d i k s z e m l y e s t r t n e t e k s a z e l s s z e mlyes naplszer jegyzetek gyors vlt a k o z t a t s v a l a k a r j a b r e n tartani o l v a sjt. S h o g y az egszre i r n y u l ilyetn s z n d k a v g l is m e g h i s u l , e z a c s e lekmnykezds helytelen rtelmezsbl addik, s azt sem nehz eldnteni, hol t v e d e t t az r : azt hitte, h o g y essziszt i k u s v a g y p u b l i c i s z t i k u s vtets, n l l r a l e k e r e k t e t t rszletek h a l m o z s v a l az e g s z r e r v n y e s d i n a m i z m u s t r het el. C s a k h o g y e z e k a r v i d f e j e z e t e k ppen nll lekerektettsgkben vl nak elhatroltt s statikuss, mert e g y e t l e n e g y b e n s e m l e l j k f l azt az e l r e - s v i s s z a u t a l m o t v u m o t , a m e l y a szerkezetet m o z g s b a h o z h a t n . M a r a d teht az l l k p e k t l h a l m o z s a , ami igen f r a s z t v v l i k , m e r t s e m m i f l e szerzi v e z r e l v n e m f o g j a e g y b e a r e g n y t . M i n d e z t g y t u d n n k rzkeltetni, ha a h h o z a f i l m t e k e r c s h e z h a s o n l t a n n k , a m e l y g p e z e t h j n n e m elttnk pe reg, h a n e m mi vagyunk knytelenek e g y e n k n t s z e m g y r e v e n n i az a p r k peket, a m e l y e k g y c s a k mozdulatlan, lemerevtett filmkockk, legyen br mg o l y mesteri is e g y - e g y rszlet f n y k p e zse. M e r t igazsgtalansg l e n n e a kis r e g n y rszletszpsgeit elhallgatni, m i n t a h o g y a s i l n y a b b f o g l a l a t s e m v o n le a k rtkbl. S ezzel kapcsolatban m i n d j r t m e g is k e l l j e g y e z n n k , h o g y B o d o r P l a r v i d m f a j o k r t j e , aki egy-egy motvumot, hangulatot a tklyig k p e s kifuttatni. E z e k a j l sikerlt, n magukban llkpes rszletek nmileg Blint Gyrgy kispublicisztikjra-tollrajzaira e m l k e z t e t n e k , n m e l y i k k e g y h a n g u l a t r e m e k rajzval, m s o k p e d i g ponszersgkkel hatnak, nyilvnvalan n a g y e r n y k a stlus, a n y e l v e z e t szp magyarsga, amelyet akr veretesnek is m o n d h a t n n k . A s o k i g n y e s e n m e g rt rszlet k z l is k i e m e l k e d a v a s k n y v " n o v e l l i s z t i k u s v t e t s trtnete (87.) v a g y a T a u s e n d r g y e r m e k k o r i r e m i n i s z c e n c i k o n s k s z a p l e t y k k o n

misztikuss tszrt l e t t r t n e t e s t v o zsa (117.). A teljestmny a z o n b a n e b b l a s z e m pontbl sem egyenletes, a szintklnb sg igen k i r v ott, a h o l a szerz n a g y horderej gondolatokat prbl szimb l u m tjn sejtetni, m i n t p l d u l a f e s z lettel tellenben flszegzett denevr esete, a m e l y v g l a n n y i r a kifejtett lesz, hogy elhalvnyul a szimblum. Mg ertlenebb a gondolatisg Borbndi ci psz v a l b a n borbndibcsis eszmefutta tsban a t v o l l t s s r v i d l t s v i s z o nyrl, a m e l y n e k egyetlen clja gy tnik a j v b e lt regsg a p o l gija. m l e g y e n : h i g g y k el, h o g y a t v o l lt r e g s z e m e p l d z h a t j a a n a g y s s z e f g g s e k n e k a tapasztalt e m b e r s z e l l e m i ltmezejbe v a l befogst (br mi gy tudjuk, a t v o l l t c s u p n a n n y i b a n k lnbzik a csak kzeli rszleteket felfe dez rvidlttl, h o g y a normlis s z e m n e k k i v e h e t e t l e n tvoli rszleteket ltja m e g : A z t n a m i k o r m e g t a n u l t a a vilgot egszen kzelrl, akkor j n a messzelts: m r n e m trdik a rszle tekkel, c s a k a n a g y s s z e f g g s e k k e l , a n a g y t v l a t o k k a l , a m i k b e a kicsi d o l gok mind bellnak, mint tgla a p a l o t b a " ) , d e tl a sntt h a s o n l a t o n , m e g kell llaptanunk: a kisregny p p gy a rszletekre irnytja a figyelmet a k k o r is, a m i k o r az i d z j e l b e tett f e j e zetecskkben a gyermek akkori rzss g o n d o l a t v i l g t v i l l a n t j a fel az r , m i n t a z o k b a n a p r z a i t v o l s g o t tart, immr jl megllapthatan felnttszem m e l rtkelt m o z z a n a t o k b a n , amelyek flrerthetetlenl u t a l n a k arra, h o g y az elbeszls ideje n e m azonos a cselekmny idejvel, azaz: a retrospekcinak ppen a lttats msmilyensgben kellene nyilvnvalan rvnyeslnie. Ht ide szerettnk volna jbl vissza trni: az e g s z r e v o n a t k o z szerkeszti elvre. Mert gy vljk immr vi lgosan kitnik a ktfle narrcis m dozat vltakoztatsnak csak a legsz kebb rtelemben vett hangulatterem tsre v o n a t k o z i n d o k o l t s g a ott, a h o l igen ritkn az e l s s z e m l y e s v a l l o msok valamelyes tbbletet jelentenek. m a k z e l 170 l a p o n e g y m s m e l l rakosgatott l l k p e k a n n y i r a kifraszt j k az olvast, h o g y vgl mr m e g h k k e n n i is k p t e l e n , p e d i g az Utirat ugyancsak ezzel a szndkkal rdott. Hisz m r a k k o r s e m h k k e n t m e g , a m i kor a szerztl hrt kapott Jnoska n gyilkossgrl, akirl a kvetkez lapon k i d e r l , h o g y d e h o g y is lett n g y i l k o s , st: e g y - k t d o l o g m e g s e m trtnt v e l e . E n n e k a l a p j n c s a k azt l l a p t h a t n n k m e g , h o g y J n o s k a kiss n y e g l e , m ezt m r n e m illik e l m o n d a n i e g y lete fe

ln tllv, m e g l e t t e m b e r r l . M a r a d te ht az, h o g y j a s s z n y e l v e n s z l v a az r p a l i r a v e s z i " a z o l v a s t ; e l s z r is azzal, h o g y s e m m i f l e o k n y o m o z s nincs a kisregnyben, csak a puszta lers v a n , m g ha e z o l y k o r r s z e n k n t t k l e t e s is; m s o d s z o r a rsz l e t e k e g y m s m e l l e t t i s g v e l sorjzs val, a m e l y m i n d e n k o h e r e n c i t n l k l z , teht az rs t r e d k e s voltval; h a r m a d s z o r p e d i g az e m l t e t t Utirattal, amelynek ktrtelm zrmondatval mindkt vonatkozsban egyetrtnk : A z egszet c s a k azrt t a l l t a m ki, h o g y e g y pillanatig o l y a n t o n hkkentsem m e g az o l v a s t , a m i l y e n e n n e m i n d u l u n k tovbb." A meghkkents tovbb folytatdik a m s o d i k k i s r e g n y b e n is. E l s z r azrt, m e r t ez m r teljesen a h a g y o m n y o s prza j e g y b e n fogant. Msodszor, m e r t kiss rtetlenl nzzk a cmet a kis regny elolvassa utn: K i az a lny. aki n i n c s , s m i r t n i n c s , ha m r a l n y " . G y a n a k s z u n k : 1. T o r G b o r fiktv szerepljre, akirt otthagyhatja feles gt, a h o g y ez m r lenni szokott, s akirl a v g n kiderl, h o g y v a l b a n nincs; 2. a fiatal f i l m r e n d e z s z e r e l m r e , a k i rl a z o n b a n o l y k e v s s z esik, h o g y n e m ri m e g c m s z e r e p l v e l l p t e t n i , m g h o z z n v t e l e n l , s h o g y aztn r l a is k i d e r l j n a c m b e n : n i n c s ; 3. az egykori hajadon Zre, aki m r rgta asszony, teht m i n t l n y a r e g n y c s e lekmnye idejn gyszlvn: nincs. A hrom lehetsg egyforma slytalan sggal esik latba, s a c m m e l k a p c s o l a tos m i n d e n g y a n n k a t eloszlatja. M a r a d a z o n b a n k t e l y n k elg. A kis regny ugyanis kt fronton boncolgatja k o r u n k p r o b l m i t : az e g y i k k i f e j t e n d p r o b l m a a frfi s n v i s z o n y a m a , a msik a vegyes hzassgok krdse. A k n n y e b b ttekinthetsg kedvrt v lasszuk k l n a p r h u z a m o s a n fut sar kalatos p r o b l m k a t . A z els vonatkozsban a kisregnyt a k r e l l e n - N r n a k is tekinthetjk. C s a k h o g y , k p z e l j k el azt a helyzetet, a m i k o r H e l m e r j n r arra, h o g y a tl zott i r n y t o t t s g b a l u l hat N r a e g y nisgre, s a helyzetet m e g o l d a n d sza badlbra helyezi", magyarn: elhagyja az asszonyt. M e r t T o r G b o r ezt teszi, a m i k o r n h n y v n y i hzassg u t n r dbben, hogy felesge elseklyesedett, a k a r a t n l k l i v v l t o l t a l m a alatt. m e n n e k az l l a p o t n a k n y g s v o l t t N r n a k , a z a z Z n e k k e l l f l f e d e z n i e , a sza bad vlaszts elismersnek jogval c s a k r e n d e l k e z i k . M i n d e n k v l r l r k e z ilyetn d n t s k p t e l e n , a G b o r e s e t b e n k p m u t a t , h a m i s . M e r t sit v e n i a v e r b o k p z e l j n k el e g y t l hizlalt hziszrnyast, amelyrl flfede-

zik vgl, hogy mgiscsak szrnyas, s e b b l azt a k v e t k e z t e t s t v o n j k le, h o g y r e p l n i e k e l l ! A flisten T o r G b o r r l k i d e r l : v g i g hazudott, l e g i n k b b nmagnak, s csak egyetlen szinte pilla nata v o l t : a m i k o r b e m e r t e v a l l a n i , h o g y n e m az asszonyt akarta ntudatosan bol d o g n a k ltni, h a n e m a sajt b o l d o g t a l a n s g a e l l futott e b b l a ltszlag j l o l a j o z o t t h z a s s g b l . R v i d s i n dokolatlan elkltzse csupn rgy volt, d e az r s z m r a ! A r r a , h o g y a k v e t k e z i d s z a k r a a hzassg e g y sajtos v o natkozst hozza b e a regnybe. Ez a re gny legmegkrdjelezhetbb mozzanata a vals e l z m n y e k ellenre. B o d o r a m r k i m u t a t o t t n. n e m z e t i p s z i c h n k v l olyan nevezzk gy transzcendens e b b " k a p c s o k a t sejtet, a m e l y e k e t n e m is lehet msknt flvetni, csak kdstve, s h i b a a fiatal f i l m r e n d e z v i l l a n s nyi emlkezse apja egykori nyilvn v a l a n s o v n tettre, az o k f e j t s b e n n y o m a s i n c s s e m m i f l e trtneti s z e m l l e t n e k . A p r o b l m a lassan elsikkad, mert k z b e n Z szemrmesen rintkezik a z u g y a n c s a k s z e m r m e s L i v i u v a l (de n e m p a j z n g o n d o l a t o k n l k l ) , a frj a tapintatos t v o l b a n , s a b r s o n y o s j szakn t s z r e m l klasszikus z e n e l e hallatszik a botanikus kertbe, s v g l : a szmtalan elfogadhat lehetsg k zl a l e g k p t e l e n e b b s l e g v a l s z e r t lenebb trtnik m e g : n e m trtnik semmi. L i v i u rezignltan t v o z i k , G b o r m i n t e g y v a r z s t s r e visszatr, Z p e d i g l e vonja a tanulsgot: ,,A n y u g a l o m h o z edzettl h o z z , n e m a b o l d o g s g h o z . " A h z a s s g s a r e g n y n y u g v p o n t helyett h o l t p o n t r a j u t a k n y e s csaldi e g y e n sly helyrelltsval, s csak egyetlen mondat hinyzik: Elvgeztetett, de s e m m i n e m tisztztatott." Nagyobb jelentsg Bodor Pl Add magad hozz a vilghoz c m alatt s s z e foglalt mfordts-parafrzis-kommentr ktete, a m e l y a szerz e l m s m e g h a t r o z s v a l l v e : intarziaktet. A f o r d ti m u n k b l k i n v p r b l k o z s o k r d e k e s s g t r e g b t i az is, h o g y a szerz f e l c s i g z z a s c s a k n e m m i n d i g ki is e l gti a z o l v a s k v n c s i s g t . B e p i l l a n t s t enged a mfordt vagy a versolvas s z u b j e k t u m kulisszi m g , szinte m r i n t i m t i t k o k a t tr fel, szrakoztat, m j t k a b r rezzk, m a g a is s z r a k o z i k tletein n e m f e l e l t l e n s f l e g : n e m visszals, a m i t a k l t k v e t el mfordti inkognitban. L e g j o b b tudo m s u n k szerint m i n d e d d i g e g y e d l l l vllalkozs ez irodalmunkban, nemcsak az itt m a g y a r u l e l s z r m e g s z l a l t a t o t t k l t k e t tekintve, h a n e m h a g y tet szik a m f o r d t i attitd s z e m p o n t j b l is.

N e m lltjuk, h o g y a k t e t s z n v o n a lt t e k i n t v e e g y e n l e t e s , hisz p p g y ta l l u n k b e n n e k i m a g a s l f o r d t s o k a t s parafrzisokat, mint sikerletleneket. D e n e m is e z a l n y e g e s , h a n e m az az i m m r nyugodtan meghkkentnek ne v e z h e t a s s z o c i c i s kszsg, a m e l y B o dor Pl v a l b a n n e m mindennapi t letessgt s f a n t z i a g a z d a g s g t bizo nytja. H o g y e g y e l r e m g ltalnoss g o k n l m a r a d j u n k : ha v a n trelmnk e l b b s o r r l sorra, m a j d s z e k v e n c i n knt sszeolvasni" a fordtst s a m e l l p r h u z a m o s a n n y o m t a t o t t parafrz i s t - k o m m e n t r t ( n e h z feladat, d e m e g ri!), s z r a k o z t a t s e g y b e n t a r t a l m a s f e l f e d e z s e k e t t e h e t n k . E l s z r is k e v s t p r e n g s u t n j l k i m u t a t h a t illusztrl stl h e l y s z k e m i a t t el kell tekinte n n k , h o g y a k l t m i k o r futtatja prhuzamosan gondolatait az eredetivel, azaz a f o r d t s s z v e g v e l , s e g y r d e kes j t k c s a t t a n j a k n t m i k o r lesz ez hirtelen, m i n t e g y c e z r a s z e r e n mer leges az e r e d e t i r e . A p r h u z a m o s v e z e ts, m a j d a hirtelen m e t s z s c s a k n e m m i n d e n fordts-parafrzis e s e t b e n rit m i k u s - p e r i o d i k u s a n v l t a k o z i k ; az els m e g t e r e m t i a k t k l n m kzti f e szltsget, v i l l d z s t hiszen a f o r d t s b l k i n v parafrzis k l n letet l m g a h i r t e l e n m e r l e g e s e n m e t s z gondolat feloldja ezt a feszltsget. Msodszor pedig flfedezzk, hogy a pa rafrzis h a n g u l a t i l a g m e n n y i r e simul az eredetihez, a m i v g s s o r o n azt i g a z o l j a , hogy a fordt valban meghdtotta, m a g v tette a v e r s b e l s v i l g t , s a parafrzis, mint j rtelemben vett m e l l k t e r m k " , a k l t sajt g o n d o l a tainak tszremkedse a lefordtott vers v i l g n a k h a n g u l a t n . gy v l i k a p a r a frzis t b b s z r s e n tttelezett, k l n s eredeti m v , a v l l a l k o z s p e d i g k o m o l y jtkk. Ezek a prblkozsok vgl a Vlto zatok Nazim Hikmet egy versre c m elnzst a sikerletlen meghatro zsrt lrai k o m b i n c i b a n c s c s o s o d n a k ki. A z tlet k i v i t e l e z s e v a l b a n mesteri. A m g b e l e l e n d l n k o l v a s s b a , elszr csak felelgets jtknak, kt k l tszet e g y m s r a - r m e l s n e k tletessgt lvezzk, k s b b azonban olyan nyilvn val tfedseknek lesznk tani, e g y olyan jtknak amelyben a kt klt szet e g y m s b a o l d d i k v a l a m i e g y n i kltszeten tli ltalnos l r b a , s v g l az o l v a s n a k az a furcsa r z s e t m a d , h o g y n e m e g y k l t m e s t e r k e d s e " te remti m e g benne kt kln m k o n v e r g e n c i j t , h a n e m a k t v e r s az o l vass sorn benne magban olddik e g g y , e g y s z e m l y b e n az o l v a s s a klt. Ezt a v g l is k e g y e s csalst a k k o r sem rzkelhetjk msknt, ha j l tud-

j u k : vrbeli klt j l tgondolt s kivi telezett f o r m a i b r a v r j v a l v a n d o l g u n k . Vgl pedig szljunk egy olyan ford ti t e l j e s t m n y r l , a m e l y e t az eredeti m s m s f o r d t s o k i s m e r e t b e n r t k e l h e t n k (ezt a fajta r t k e l s t s p a n y o l s orosz, v a l a m i n t t r k n y e l v i s m e r e tnk hinyban nem ejthetjk meg msutt). B e r t o l t B r e c h t Und was bekam des Soldaten Weib c m k z i s m e r t h b o r ellenes v e r s t ltette t j l a g m a g y a r r a B o d o r Pl, s h o z z k e l l tennnk r g t n : az igen e g y n i fordts kill minden p r b t , teljes r t k f o r d t i m u n k a . St,

a z r s o r o k a t m g n y o m a t k o s a b b teszi a felszlt m d b a n l l i g e ( g y s z o l j " ) , drmaiv emeli s egyben i n k b b a n m e t eredeti h a n g u l a t h o z kzelti a f o r dtst, m i n t az e d d i g k z i s m e r t v l t o zat: Oroszorszgbl kapta a f t y o l t / a m i b e n g y s z o l t / ezt k a p t a a katonafelesg / Oroszorszgbl." A z u t o l s f o r d t s j o g n " l l j o n itt befejezsl a B o d o r Pl-fle vltozat, minden tovbbi kommentr nlkl: Oroszhonbl jtt zvegyi ftyol, gyszolj megjtt az zvegyi ftyol a tvoli, a messzi Oroszhonbl. Mzes Attila

Az erdlyi paraszttrsadalom metamorfzisa


vtizedes kutatmunka eredmnyeknt a kzelmltban jelent m e g a szzadfor d u l e r d l y i p a r a s z t t r s a d a l m n a k els szintetikus t r s a d a l m i s a g r r t r t n e t i ttekintse.* E g y e d k o s v a l l o m s a szerint azrt v l a s z t j a kutatsi t e r l e t n e k a szzadfordul paraszttrsadalmt, mert E r d l y b e n e k k o r m e n t e k v g b e a tks k o r s z a k a l a p v e t v l t o z s a i , teht e b b e n a s z a k a s z b a n f e d e z h e t fel m i n d a z , a m i lnyeges trtnt a parasztsg sorsban a kapitalizmus idejn. Ily elgondolsok a l a p j n m v b e n s z m b a veszi az i d szak a g r r t r t n e t i f o r r s a i n a k irodal m t , sszegezi az e d d i g i k u t a t s o k e r e d m n y e i t , m a j d s o k j t n y a n y a g o t t r v a az o l v a s e l , s s z e f g g s e k e t lttat, k vetkeztetseket v o n le, soron lev fel a d a t o k r a h v j a fel az a g r r - s h e l y t r tnszek figyelmt. K i i n d u l s k n t a szerz v z o l j a az er d l y i p a r a s z t s g tjt az 1848-as j o b bgyfelszabadtstl a szzadfordulig. R m u t a t , h o g y a X I X . szzad m s o d i k felben megjelen tks rutermels a l a p v e t v l t o z s o k a t e r e d m n y e z e t t az erdlyi mezgazdasgban, felbomlasztotta a t b b szz v e s g a z d l k o d s i r e n d e t , kialaktotta a fldtulajdon kapitalista szerkezett. E g y e d rszletesen, s o k g a zatra k i t e r j e d e n e l e m z i ezt a b o n y o l u l t f o l y a m a t o t , s a r r a a kvetkeztetsre jut, h o g y a f l d e s r i g a z d a s g o k t e r m e l s n e k fejlett m s z a k i a l a p o k r a h e l y e zse a f l d n e k 4 0 % - a a n a g y b i r t o k o * Egyed kos: A parasztsg Erdlyben a szzadforduln. Tudomnyos s Enciklopdiai Knyvkiad. Bukarest. 1975.

sok kezn volt veszlybe sodorta a paraszti kisegzisztencikat. M e g i n d u l f a lun a fokozatos differencilds, a nagy tbbsg m e g r e k e d a termszeti nellt g a z d l k o d s f o k n , v a g y l e s l l y e d az a g r r p r o l e t a r i t u s s o r b a , s c s a k kis h n y a d v l i k v e r s e n y k p e s s , i n d u l el a t k s f e j l d s tjn. A f l d b i r t o k v i s z o n y o k a l a k u l s r a j e l l e m z , h o g y a sz zadfordul fldmvessgnek tbb mint fele a l t f e n n t a r t s h o z s z k s g e s terlet tel s e m r e n d e l k e z e t t . A s z e r t e g a z sz lak, a k l n f l e t n y e z k t a n u l m n y o z sa a l a p j n a szerz f e l f i g y e l a m a g n fldbirtokok kialakulsnak s a m e z gazdasg tks fejldse vonsainak ha sonlsgra az OsztrkMagyar M o n a r c h i n b e l l , s g y ltja, h o g y f v o n a l a i b a n az e g s z o r s z g b a n a z o n o s k e l e t - e u r p a i f e j l d s i t m u t a t k o z i k m e g . Egyed k o s ugyanakkor hangslyozza, hogy a gazdlkods sznvonala, a pa raszttrsadalom talakulsnak teme, jellege, foka s okozata megynknt, nagytjanknt klnbz (ms pldul a Bnsgban, Biharban, mint Bels-Er d l y b e n ) , de e z e k e n a t e r l e t e k e n b e l l v l e m n y e szerint f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a k i s e b b v i d k e k e t is. M v b e n n y o m o n kveti a klnbz sajtsg tjak g a z d a s g i - k e r e s k e d e l m i kapcsola tait ( p l d u l E r d l y dli r s z n e k H a vasalflddel), de ezek a hagyomnyos k a p c s o l a t o k az ismertetett k e r e t e k e n tl t b b i r n y b a n hatottak, n a g y o b b terleten r v n y e s l t e k , s a szerz n e m m i n d i g a legfontosabb s legkiterjedtebb kapcsola tokat emlti. A s z z a d f o r d u l p a r a s z t t r sadalmrl kialakul kp hitelesebb vl-

h a t o t t v o l n a , h a a szerz e g a z d a s g i k a p c s o l a t o k a t a k e l e t - s k z p - e u r p a i f e j l d s b e i l l e s z t v e trgyalja. Ismeretes p l d u l , h o g y a k a l o t a s z e g i rszesaratk, fuvarosok sokkal inkbb nyugatra jr tak dolgozni. A tks felvevpiac b v l s e l e n d l e t e t adott az e r d l y i m e z g a z dasg belterjesebb irny fejldsnek. A k n y v gondosan n y o m o n kveti a m e z g a z d a s g i g p e k e r d l y i tjt a v a s e k e 1850 k r l , a g z e k e , a m a i t r a k t o r s e 1861-ben, az a r a t g p 1860 k r l jelenik m e g , s levonja elterjedsk t r s a d a l m i k v e t k e z m n y e i t (a m u n k a e r s z k s g l e t c s k k e n s e , az a g r r p r o l e taritus n v e k e d s e stb.). V i l g o s a n b i z o n y t j a azt is, h o g y az agrotechnikai s z n v o n a l e m e l k e d s e , a talaj m e g m u n k ls j a v u l s a az si h a t r h a s z n l a t i r e n d szerek a kt-hromforduls, ugartartsos h a t r h a s z n l a t f e l b o m l s t e r e d m n y e z i , s a tagostst k v e t v l t g a z dlkods tformlja nemcsak a mezei munkt, h a n e m a parasztsg vszzados l e t m d j t is. E m e z l e t m d b e l i v l t o zsrl erklcs, laksviszonyok, viselet, t p l l k o z s s z l v a i s m e r t e t i a m a is fellelhet egyke-gyermekrendszer m e g j e lensnek gazdasgi-trsadalmi krlm n y e i t , i d z t i els feltnst a s z z a d f o r dul idejn a bnsgi svb parasztok k rben. A f l d b i r t o k v i s z o n y o k kapitalista ala kulsa a naturlis gazdlkodst folytat szegny parasztcsaldok krben kieg szt m e l l k f o g l a l k o z s o k m e g j e l e n s t e redmnyezi (rszesmunka, kfejts, fu varozs, hziipar), a hziipar azonban c s a k ott f e j l d t t j v e d e l m e z keresett, ahol npmvszeti rtke rvn megta llta az utat a p i a c h o z , v e r s e n y k p e s n e k b i z o n y u l t ( K a l o t a s z e g e n , T o r o c k n stb.). A gazdasgi vltozsok trsadalmi k v e t k e z m n y e i t e l e m e z v e a szerz f o g l a l k o z i k a s z z a d v g i g a z d a s g i v l s g tipikus ksrjelensgvel, a tmeges ki v n d o r l s s a l is. E r d l y b l 1899-tl 1913-ig k z e l 340 000 e m b e r v n d o r o l t ki A m e rikba, -Romniba, Nmetorszgba. Minthogy a vlsg leginkbb a fldjt vesztett parasztsgot sjtotta, rthet, h o g y a k i v n d o r l falusiak 8 0 % - a is a j v e d e l e m nlkli agrrszegnysg sorai b l k e r l ki. A k i v n d o r l s gazdasgi trsadalmi kvetkezmnye, a munkaerknlat cskkense, a brek emelkedse c s a k rszlegesen s i d l e g e s e n e n y h t e t t e a t r s a d a l m i feszltsget. A k n y v befejez rsze a szzadfor dul parasztmozgalmaival foglalkozik; a m i t E g y e d az a g r r s z o c i a l i z m u s e r d l y i eredetrl, kialakulsrl, a falu sze gnysgnek ntudatra bredsrl, a munksmozgalom, a szocildemokrata i d e o l g i a hatsrl m o n d , n e m c s a k s o k

tekintetben j, de messzemenen rnyalt, rszletes, a l a p o s . M e g l l a p t j a pldul, h o g y a paraszti osztlyharc formi nagy tjanknt klnbznek, K z p - E r d l y r e a hagyomnyos parasztmozgalmak, a Bnsgra, Biharra az agrrszocialista m e g m o z d u l s o k (aratsztrjkok) j e l l e m z k . A f e j e z e t az 1907-es p a r a s z t f e l k e l s e r d l y i v i s s z h a n g j a t r g y a l s v a l zrul. g y tetszik, az j a b b E g y e d - k t e t a szerz m r i s m e r t e r n y e i t m o n d j u k gy e m e l i n g y z e t r e . A r e n d k v l s z o r galmas adatgyjts, az i s m e r t tnyek, k t f k m e l l j a b b a k s ismeretlenek flkutatsra irnyul lankadatlan t rekvs, ezek n y o m n a kialakult fl nyes anyagismeret s tnybsg messze men kvetkeztetsek levonsra, igen igen gazdag alapozs megltsok flis m e r s r e n y j t lehetsget. T u d s i f e l e lssgrzett, komolysgt jelzi, hogy m e g l e h e t s e n v a k o d i k az l t a l n o s t soktl, kvetkeztetseiben megfontolt, csak a kellen fnyszrzott terleten marad, ugyanakkor pedig hangslyozva a terleti, t r s a d a l m i , r t e g e n k n t i , k o r o n k n t i s n p c s o p o r t o n k n t i eltrsek j e l e n t s g t , t v o l tartja m a g t az s s z e mosstl, a klnbzsgeket n e m isme r felletes n a g y v o n a l s g t l . Ezek az ernyei vezettek oda, hogy noha nem kevs k n y v foglalkozik e korszak pa rasztsgval (gondoljunk csak Acsdi, T a g n y i , E r d e i F e r e n c , V e r e s Pter, K e rk Mihly tanulmnyaira, visszaeml k e z s e i r e , s z o c i o g r f i a i rsaira), E g y e d n e k m i n d az e g y e s tjakra, m i n d az l t a l n o s a g r r f e j l d s r e v o n a t k o z a n si k e r l t jat m o n d a n i a , s ezt e l s s o r b a n a politikai vltozsok gazdasgi alapjai nak mly megvilgtsval, a termels vltozs s a trsadalmi alakuls kzt mutatkoz sszefggs ervonalainak ere deti m d f l t r s v a l rte el. Viszont pp a gazdasgi tnyezk vizsglatnak bizonyos fok kizrlagos sga v e z e t t e n m e l y kvetkeztetsben egyoldalsgra. Noha Egyed t b b helytt is utal a d e m o g r f i a i t n y e z r e , n e m tu lajdont neki olyan jelentsget, amilyent a l e g j a b b k u t a t s o k d e r t e n e k fl. A parasztsg differencildsa, jelents t m e g e k e l n y o m o r o d s a , a szles k r ag rrproletaritus ltrejtte, a vrosba r a m l s s k i v n d o r l s m i n d - m i n d s z o r o san s s z e f g g a s z z a d v g n a g y d e m o g rfiai h u l l m v a l ; a h a t k o n y e g s z s g g y i i n t z k e d s e k k e l (els v d o l t s o k ) , a npbetegsgek, jrvnyok (malria, pestis, k o l e r a , h i m l ) v i s s z a s z o r t s v a l p p e n g y , m i n t p l d u l a tarts b k e i d b l e r e d f o k o z o t t szaporulattal. A m a trtnsze p p e n k o r u n k g y t r npesedsi gondjaibl okulva fokozot tan f i g y e l f l a m l t effle j e l e n s g e i r e is. Sebestyn Klmn

Az empirizmus drmja
A Locke, Berkeley, H u m e kpviselte a n g o l e m p i r i z m u s s z u b s z t a n c i r a s k a uzalitsra v o n a t k o z n z e t e i n e k m a sa jtos idszersgk van. Kant m a g a sem titkolja, h o g y t H u m e bresztette fel a dogmatikus szendergsbl". Eddig c s a k az els t a p o g a t z l p s e k e t tettk m e g az e m p i r i s t a h a g y o m n y m a r x i s t a trtelmezsben, olyan letkpes m o z zanatainak feltrsban, m e l y e k mai a n y a g - s d e t e r m i n i z m u s - f e l f o g s u n k b a n is h a s z n o s t h a t k . A z Egyetemes filozfiatrtnet soro zat j k t e t e * a z e m p i r i z m u s t r t k e lsre tesz ksrletet. A s z v e g e k a l a p o s i s m e r e t b e n a szerz e g y e n e s e n a r r a a k v e t k e z t e t s r e jut, h o g y s o k i s m e r t s ltalnosan e l f o g a d o t t r t e l m e z s is j r a r t k e l s r e szorul. A z trtkels s o rn n e m c s a k L o c k e - n a k a m a t e r i a l i s t a szemllettl v a l eltvolodst mri l nyegesen szigorbb mrcvel, hogy j o b ban kiemelhesse a Berkeley szubjektv idealizmusa s spiritualizmusa kzti s z e r v e s tfedseket, h a n e m az e l b b i e k kel s z e m b e n H u m e a g n o s z t i c i z m u s n a k nyitottsgt, inkbb a materializmus, mint a spiritualizmus fel mutat lehe tsgeit h a n g s l y o z z a . Ehhez n e m elg a trgyalt korszakot a f i l o z f i a t r t n e t k o r b b i szakaszaival, mondjuk a renesznsszal sszevetni vagy Baconhez, Descartes-hoz val vi szonyulsban elemezni. Az elemzs n e m t e k i n t h e t el a h r o m g o n d o l k o d fejldsnek bels logikjtl, a krds f e l v e t s e k s m e g o l d s o k L o c k e - t l H u me-ig vel fejldsmenettl. Ezutn lehet c s a k felfejteni az a n g o l e m p i r i s t a h a g y o m n y b i z o n y o s szlait a X I X . s a X X . szzad p o z i t i v i s t a ( J o h n Stuart M i l l ) s n e o p o z i t i v i s t a v o n u l a t a i b a n . A jelenhez kzeledve egyre vilgo s a b b a n k i t k z n e k az e g o n d o l k o d k n z e t e i b e n m u t a t k o z m i n s g i eltrsek, s ennek megfelelen mhoz szl jelen t s g k is e g y r e j o b b a n d i f f e r e n c i l dik. T a l n ezzel m a g y a r z h a t , h o g y a k n y v m r a u t a l fejezetei n y o m a t k o san a h u m e - i g o n d o l a t r a s s z p o n t o s t a nak. A szerz a b b l i n d u l ki, h o g y H u m e az a n g o l e m p i r i z m u s c s c s a , l e g k v e t kezetesebb kpviselje. A kauzalits k r d s b e n is a h u m e - i llsponttal te tztt az e m p i r i s t a r v e l s . I n n e n m r nincs tovbblps. A z empirizmus n* N i c o l a e Trandafoiu: Substana i cauzalitatea n interpretarea empirismului e n g l e z (Locke, Ber k e l e y , H u m e ) . Editura D a c i a . C l u j - N a p o c a , 1975.

nn korltaiba tkztt. A z empirista mozzanat csak nmagt megszntetve rizheti m e g rtkeit. N e m v l e t l e n , h o g y H u m e v g l h tat f o r d t a f i l o z o f l s n a k . A v g s k i g vitt empirizmus a filozfia ellehetet l e n l s e . H u m e azzal rta b e n e v t a filozfiatrtnetbe, hogy bebizonytotta : a k v e t k e z e t e s e m p i r i z m u s a filozfia tagadshoz vezet." A z empirista hipo tzis n a g y k s r l e t n e k v a g y u n k s z e m tani, m e l y n e k v o l t b t o r s g a feladni nmagt, s beismerni, hogy visszavon hatatlanul kudarcot vallott ismereteink m e g a l a p o z s b a n . A szerz b e v a l l o t t a n Hume-mal r o k o n s z e n v e z , tisztnlts val, kritikai szellemvel, egszsges szkepticizmusval, dogmatizmuselleness g v e l . E b b e n rzi H u m e - o t korunk hoz kzel llnak, L o c k e krdsfelvet seihez s B e r k e l e y teljes a n a k r o n i z m u shoz k p e s t z i g - v r i g k o r s z e r n e k . Ezrt t r g y a l j a f o k o z o t t kritikai llel L o c k e k v e t k e z e t l e n s g e i t , s m u t a t r L o c k e f i l o z f i j n a k kifejezettenvall ismeretelmleti implikciira.

j s z e r bellts az is, h o g y L o c k e - o t a materializmustl eltvolt kvetke z e t l e n s g e k h e z k p e s t H u m e a m a i tu d o m n y o s s f i l o z f i a i g o n d o l k o d s m d k z v e t l e n e l d j v l p el. D e a szerz c s a k i g e n f u t l a g ejt szt arrl, h o g y a deista s skolasztikus gondolkods e n a g y ellenfelt, aki m g i s c s a k k v e t k e zetes a g n o s z t i c i z m u s v a l tnt ki, m i r t p p e n a p o z i t i v i z m u s vlasztotta feltt len s z e l l e m i atyjnak. H a a k n y v c l j a a fenti k r d s e k jragondolsa-jragondoltatsa, e mun k n a k sikerlt e l r n i e kitztt cljt. M i n d e h h e z a tretlen, szabatos, f l r e r t h e t e t l e n m e g f o g a l m a z s is h o z z j rul. H u m e u t l e t e a z o n b a n l n y e g b e n f e l t r k p e z e t l e n m a r a d t . T o v b b ikutat m i g h z d rtegei, kihatsai. N y o m o n l e h e t n e k v e t n i K a n t s L o c k e g o n d o l kodsnak rokonvonsait. A hume-i rksg idszersgt s e m lehet kiz r l a g a fizika j f e l f e d e z s e i n e k s z m ljra rni. S o k k a l b e s z d e s e b b e k e b b l a s z e m p o n t b l az i n d u k c i r l , a v a l sznsg t e r m s z e t r l , az analitikus s szintetikus i g a z s g r l folytatott vitk. E g y i n d u k t v l o g i k a m e g a l k o t s r a ir n y u l m a i e r f e s z t s e k r t h e t v teszik, m i r t f o r d u l a t u d o m n y l o g i k a s t u d o mnyfilozfia fokozott rdekldssel H u m e f e l . V a l a m i h a s o n l trtnt itt is, m i n t L e i b n i z e s e t b e n ; a l e i b n i z i m

tbb vonatkozsra a matematikai logi ka mai fejldse irnytotta a figyelmet. K i e m e l t k a k n y v tiszta s szabatos stlust. A p o n t o s m e g f o g a l m a z s a z o n b a n s o k helytt az l v e z h e t s g r o v s ra m e g y . A s z e r z k e v s g o n d o t fordt a stlus s z p s g r e : a h o l m d v o l n a r. ott s e m l a s z i n o n i m k adta l e h e t s g e k k e l . I n n e n a m o n d a t o k zsfoltsga a gyakori szismtlsek. rdekes, h o g y a stlus s z e m p o n t j b l is a H u m e - r l

szl fejezet sikerlt a legjobban, a ki f e j e z s itt a l e g r n y a l t a b b , a g o n d o l a t itt i g a z n l e n d l e t e s s m e g g y z . Biztos tikalauz a k n y v m i n d a z o k szmra, a k i k az a n g o l e m p i r i z m u s k o r szakban szeretnnek elmlyedni. A szerz m e g tud gyzni alapttelnek igazrl: a trgyalt filozfia csak gy m a r a d h a t h n m a g h o z , h a sajt a l a p elveit kvetve, nmagt szmolja fl. Ez az e m p i r i z m u s drmja. Clina Mare

KNYVRL KNYVRE

MATHILDE NIEL: DRAMA ELIBERRII FEMEII


E c a t e r i n a O p r o i u f o r d t s b a n s e l s z a v v a l j e l e n t m e g ez az i g e n tartal m a s , r v e i b e n i n k b b a t r t n e l e m , a s z o c i o l g i a , a l l e k t a n adataira, m i n t a t r g y p a m f l e t i r o d a l m n a k k z i s m e r t e n h a t s o s f o r d u l a t a i r a t m a s z k o d essz. N e m f e m i n i s t a k n y v " h a n g s l y o z z a e l s z a v b a n a f o r d t , s l e n d l e t e s e n kifejti, mirt n e m illik Mathilde Niel munkjra a jcskn pejoratv j e l z : A z kornak is m e g v o l t a m a g a f e m i n i z m u s a . N e m e g y osztly szintjn, h a n e m o l y a n m v s z egynisgek gyakorlatban, mint amilyen S z a p p h volt, v a g y a hetra tpus n k kategrijban. Ltezik arisztokratikus feminizmus a k z p k o r b a n : a vrrnt ez e m e l t e a s z e l l e m i s g , m v e l t s g t e k i n t e t b e n frje s f i v r e f l . L t e z i k f e m i n i z mus a renesznsz idejn. R v i d s ltvnyos pillanat v o l t a kivltsgos osztlyok a s s z o n y a i n a k r t e l m i e m a n c i p c i j a . L t e z i k az u t p i s t k tudomnyos-fantasztikus j e l l e g f e m i n i z m u s a s J o h n S t u a r t M i l l e r k l c s i s utilitarista f e m i n i z m u s a ; l t e z i k A u g u s t B e b e l j v k u t a t f e m i n i z m u s a s a szfrazsettek p r a g m a t i k u s f e m i n i z m u s a ; l t e z i k az M.l.f. [Mouvement pour la libration du femme a szerk. m e g j . ] n i s o v i n i z m u s a s S i m o n e d e B e a u v o i r egzisztencialista feminizmusa." Lnyegbl ered humanizmusa ellenre a feminizmus ppen napjainkban trt n e l m i m a t e r i a l i z c i j a i d e j n a b o o m " , a d i v a t j e l e n s g t n e t e i t mutatja, O p r o i u s z a v a i v a l : i d e o l g i a i e l r t k t e l e n e d s e n m e g y t." A Mathilde Nielhez hasonl knyvek ennek a devalorizcinak a hordal k a i t l s e g t e n e k megtiszttani e g y n a g y gyet, e g y feltartztathatatlan t r t n e l m i folyamatot. A b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i k o r a n i n t u d a t b r e d e z n i k e z d hossz l m b l , a freudi m l y l l e k t a n a z o n f r a d o z i k , h o g y i s m t elaltassa; g t o l n i i g y e k s z i k a nt a b b a n , h o g y m e g t e g y e a d n t l p s t e g y n i e s l s e fel. A m o d e r n n t o v b b r a is f g g s b e n l a v l t o z a t l a n u l f r f i a k v e z e t t e v i l g b a n . T e r m s z e t e s e n m r n e m r a b s z o l g a , a s z eredeti r t e l m b e n ; lehet f o g l a l k o z s a , h o g y a n y a g i f g g e t l e n sgt biztostsa, s k i s z a b a d u l h a s s o n az a n y a s f e l e s g k i z r l a g o s s z e r e p b l , d e a m l t v i s s z a h z z a ; fl k i s z a b a d u l n i a t r t n e l e m s n e v e l s sztte h l b l ; n y u g t a l a n s g kerti h a t a l m b a , s e g y o l y a n k i e g y e n s l y o z a t l a n s g , a m i l y e n t az eldei n e m ismertek. S minthogy a ni p r o b l m a elvlaszthatatlan a frfi-problmtl, a ni n y u g t a l a n s g e g y t t j r a frfi n y u g t a l a n s g - g a l . A m o d e r n frfit a r r a n e v e l t k , h o g y c s a l d f l e g y e n , s arra tantottk, h o g y e g y e d l a frfii n e m k p e s a v i l g sorsa f l t t d n t e n i . A t r t n e l m i m l t s a j e l e n k o r i k z l e t i g a z o l j a e l j o g a i t . M i n d a z o n l t a l az e g y e t e m p a d j a i b a n , a m u n k a h e l y n t e v k e n y s r t e l m e s n k k e l tallkozik, o l y a n o k k a l , a k i k n e k a k p e s s g e i t n e m v o n h a t j a k t s g b e ; t b b n y i r e a felesg is d o l g o z i k , s t e t e m e s e n h o z z j r u l a c s a l d j v e d e l m h e z . A t n y e k teht j r s z t e l l e n t m o n d a n a k a Frfiassgrl s N i e s s g r l k i a l a kult m i t i k u s e l k p z e l s e k n e k . D e m i n t h o g y a frfi s z e m l y i s g n e k l n y e g e s r szt a frfiassg sztereotpiival v a l a z o n o s u l s alaktotta ki, a l e g t b b frfit

k s z l e t l e n l ri, h o g y a n k k e l s p o n t n e g y e n r a n g s g b a n l j e n , s n e m tud m e g s z a b a d u l n i az e l t l e t e i t l . A frfi azrt n e m m e r i m a g v a l egyenrangnak tekinteni a n t , m e r t n b e c s l s t s b i z t o n s g r z e t t flti. S o k frfi r e z f e s z lyezettsget a m a i n k k e l s z e m b e n , s f e s z l y e z e t t s g k e t a z is tpllja, h o g y m a g u k a n k is e l g g b i z o n y t a l a n o k . M i t t e g y e n teht a f r f i ? U d v a r i a s s g g a l l e p l e z z e t o v b b r a is, h o g y a l a c s o n y a b b r e n d n e k tekinti a n t , v a g y s z i n t e b a r t sggal, e g y e n l f l k n t k e z e l j e ? A l e g t b b frfi v a k o d i k attl, h o g y e g y e n l s g i kapcsolatot teremtsen egy hatrozatlan magatarts nvel, s inkbb m e g m a r a d a h a g y o m n y o s v i s e l k e d s n l , v a g y i s az e g y s z e r b b m e g o l d s t vlasztja." (Editura politic. Bucureti, 1975.) S z . J.

BENAMY SNDOR: A PAKOMPARTOS. A Z AGGLEGNY S A KISFI


I s m e r s a szerz n e v e a k t v i l g h b o r k z t t i r o m n i a i m a g y a r i r o d a l o m , a rgi K o r u n k o l v a s i s z m r a . Errl van sz! c m m e l 1927-ben G a l G b o r r a l k z s e n M v s z e t i s e m b e r i f i g y e l m e z t e t " - t a d t a k ki, az a v a n t g a r d e s z e l l e m b e n . B e n a m y t i k n y v h e z Eurptl zsiig B a r b u s s e rt e l s z t , s u g y a n c s a k B e n a m y n e v h e z f z d i k a Csendes Don e l s m a g y a r fordtsa. T b b m i n t fl v s z z a d o s ri p l y j a sorn szinte m i n d e n m f a j t k i p r b l t , a d r m t l a k i s r e g n y i g , a s z o c i o g r f i t l a z tirajzig. L e g j a b b k n y v b e n n e m z e d k e k f e s z l t s g b l p a t t a n ki a szikra, a m e l y a b a n l i s s a v g z e t e s rejtett r o k o n s g r a f i g y e l m e z t e t , az e g y m s m e l l e t t e g y m s e l l e n l k t r e l m e t l e n s g b e n r e j l v e s z l y r e . A 77 v e s szerz s z e l l e m i frissesgt s e r k l c s i b e r s g t d i c s r i , h o g y i d s a g g l e g n y h s n e k m a g a t a r t s b a n a k r o s i n t o l e r a n c i a , az i r i g y i n d u l a t tneteit is f e l f e d e z i . N e m m e n t s g e k e t k e r e s e g y i k v a g y m s i k n e m z e d k sz m r a , h a n e m a m i n l r n y a l t a b b llektani s t r s a d a l m i i g a z s g o t . V a j o n a kisfit is b e i d z i k a t r g y a l s r a ? E g y l t a l n k i h a l l g a t j k a v i z s glat s o r n ? M r j i d e j e n e m ltta itt a z u t c b a n . F l i d e j n n i ! T a l n e l m o n d t a a n y j n a k a h o m o k b n y a - e s e t e t , s m e g t i l t o t t a neki, h o g y t l m e n j e n a l a k t e l e p k n . T u l a j d o n k p p e n m i n d e g y m o s t m r , h i s z e n a p a r i t t y t m e g t a l l t k , s a l vst beismerte. C s a k h o g y ezzel n i n c s b e f e j e z v e . H a a kisfi e l f e c s e g i , h o g y l e l k t e a b n y b a , a d o l o g s l y o s a b b v l i k : ktszeres b n t n y . . . s e g s z lelki a l k a t r a k vetkeztethetnek. Ettl tartott l e g i n k b b . Felmerlt benne a gondolat: gyvdet kellene fogadnia. Ha a trgyalson k i d e r l b e t e g e s v i s z o l y g s a a fiatalsgtl, g y a k o r i t m a d r o h a m a , s h o g y j o g t a lanul nevezte magt trsadalmi ellenrnek akkor biztosan meghallgatnak e g y p s z i c h i t e r t is, m e g v i z s g l t a t j k , m r p e d i g m a g a s e m m e r j t l l n i magrt: pesz-e, vagy legalbbis n e m trsadalomellenes jelensg-e. Igaz, e h h e z n e m k e l l g y v d . Ezt e g y e d l c s a k t u d j a k i v d e n i . I g y e k s z i k m a j d n y u g o d t a n k i f e j t e n i f e l f o g s t a m a i ifjsgrl, a t v e l y g k s z z e z r e i r l , s b e b i z o n y t a n i : n e m , h a n e m az ifjsgnak ez a rsze b e t e g , az v i s e l k e d s k t e r m s z e t e l l e n e s , m g m i n d e n j z a n e m b e r , g y az v i s z o l y g s a is t l k ter m s z e t e s . " (Szpirodalmi Knyvkiad. Budapest, 1975.) S z . J.

ARION 8
A kltszet e g y e t e m e s s g t , n e m z e t i s n e m z e t k z i j e l l e g n e k sszefggseit tartalmban s formjban ignyesen kpvisel Nemzetkzi Klti A l m a n a c h ( S o m l y G y r g y s z e r k e s z t s b e n ) ezttal igazi m e g l e p e t s s e l s z o l g l : a k l tszeti v i z s g l d s t , a n e m z e t i i r o d a l m a k s a m f o r d t s p r o b l m i t a m v s z e t e k i d s z e r g o n d j a i v a l m e g t o l d v a , a k z p - k e l e t - e u r p a i a v a n t g a r d e tegnapi s m a i n y i t s a i n a k , l e h e t s g e i n e k v a l s g o s k i s a n t o l g i j t adja, r a n g o s e s s z k b e n ( m a g y a r , a n g o l , francia s n m e t n y e l v e n ) , s o k n y e l v e n (az e m l t e t t e k e n k v l o r o szul, r o m n u l , l e n g y e l l , o l a s z u l stb.) m e g s z l a l t a t o t t v e r s s z v e g e k b e n , f i l m v z -

l a t b a n ( M o l d o v n D o m o k o s ) s j m i n s g k p z m v s z e t i r e p r o d u k c i k b a n ( V a j d a Lajos, Malevics, Kandinszkij, Brncui), filmkpekben. Pomogts Bla fontos szs z e f g g s e k r e v i l g t r Folklr s avantgarde az j magyar kltszetben cmmel, B i r Y v e t t e Jancs Mikls klti vilgrl, H u b a y M i k l s a k z p - e u r p a i s z n h z r l (Ironikus varicik tragikus tmkra), M a r i a n G r z e s c z a k az j d r m a i s sznhzi t r e k v s e k r l , K e n n e t h M c R o b b i e K e l e t - E u r p a k u l t r j r l rtekezik. T m j b a n s g o n d o l a t i l a g is a l e g t f o g b b , l e g f o n t o s a b b rst N m e t h L a j o s k z l i ; Kzp-Eurpa hozzjrulsa az avantgarde mozgalmakhoz cm tanulmnybl idzzk: A k z p - e u r p a i m v s z e t sajtossgai k z tartozik, h o g y a p a r c i l i s rt k e k e t s r s z l e g e s m v s z e t i p r o b l m k a t v l l a l a v a n t g a r d e i r n y o k m e l l e t t i l l e t v e a z o k b l t p l l k o z v a m i n d i g t a l l h a t k o l y a n szintetizl i g n y m v s z e k , a k i k n e m f o r m a i eklektizlssal p r b l k o z t a k az s s z e g e z s r e , h a n e m e z a totalits irnti i g n y k b l fakadt, v o n a t k o z z k a k r a z e m b e r s k o z m o s z , a k r az e m b e r s a t r t n e l e m , i l l e t v e t r s a d a l o m v i s z o n y r e n d j r e . N e m c s a k a s z z a d e l n tallunk erre pldt A d y , Csontvry vagy Wyspianski munkssgban, hanem k s b b is. A k o z m i k u s v i s z o n y l a t o k totlis i g n y r g z t s r e p l d a B a r t k z e n j e [az e l z k b e n v e l e p r h u z a m b a n e l e m z i B r n c u i s z o b r s z a t t ] , m g e g y - e g y n p t r t n e l m i - t r s a d a l m i m l t j n a k s j e l e n n e k s s z e g e z , e g y i d e j ltsa j e l l e m e z t e J z s e f Attilt, e r r e tesz ksrletet t b b e k k z t t a f i l m m v s z e t b e n W a j d a s J a n c s , s e p r o b l m t tgtotta e g y e t e m e s s a k p z m v s z e t b e n K o n d o r B l a . E differencilt jelentseket, erklcsi, mvszi rtkeket egy h o m o g n mvszi v i lgkpp forml, teljessgigny vllalkozsra amelynek kpviseljeknt e m lthetnnk pldul a m a g y a r o k kztt m g Vilt Tibort, Schar Erzsbetet v a g y O r s z g L i l i t a m o d e r n n y u g a t - e u r p a i m v s z e t b e n az i r o d a l o m t l e l t e k i n t v e elg kevs pldt tallunk, jllehet Picasso v a g y M o o r e n e v e pldzza, h o g y e p r o b l m a ott is f e l m e r l t . D e k l n s e n az e l m l t n e g y e d s z z a d b a n e g y r e g y r l az i l y e n t r e k v s . K z p - E u r p b a n a z o n b a n n m i k p p D l - A m e r i k h o z h a s o n l a n , g y ltszik, e v l l a l k o z s m g m o s t is i d s z e r , s k l n s i z g a l m t p p az adja, h o g y e t e l j e s s g v l l a l s n e m k e r l t e m e g az a v a n t g a r d e m o z g a l m a k i z g a l m a s e r e d m n y e i t , h a n e m asszimillni s szintetizlni p r b l j a a z o k a t . " (Cor vina. Budapest, 1975.) K. L.

Byron klvv-leckje John Jackson iskoljban

LTHATR
A hetvenves Viaa Romneasc
A tiszavirg l e t f o l y i r a t o k s o k a s g a s z z a d u n k els f e l b e n a k i t k e r e s s k o r t n e t e a p o l g r i k u l t r a v l s g b l . p p e n ezrt e u r p a i v i s z o n y l a t b a n is p r jt ritkt jelensg, hogy irodalmi orgnum, a trtnelmi fordulatoktl szabta c e z r k k a l , h e t v e n v e s m l t r a t e k i n t s e n vissza. A r o m n m v e l d s i let e ritka c d r u s a i k z tartozik a V I A A R O M N E A S C A is, a m e l y n e k els s z m a G a r a b e t I b r i l e a n u s C o n s t a n t i n S t e r e s z e r k e s z t s b e n 1906 m r c i u s b a n j e l e n t m e g Iai-ban. T e r m s z e t e s teht, h a a f o l y i r a t idei h a r m a d i k s z m n a k k z p o n t j b a n a s z m v e t s ll, h i s z a V i a a R o m n e a s c i n d u l s t l f o g v a v e z e t s z e r e p e t tlttt b e n e m c s a k az o r s z g k z m v e l d s i l e t b e n , h a n e m az i r o d a l m i k r d s e k s z f r j b l k i l p v e a t r s a d a l m i h a l a d s z s z l v i v j e lesz, s az els v i l g h b o r utn a R o m n K o m m u n i s t a P r t i r n y v o n a l v a l rokon eszmei skon vdelmezi a demokratikus gondolkodst a m i n d i n k b b elha t a l m a s o d j o b b o l d a l i i d e o l g i k ellen. Ezrt tiltotta b e hangslyozza Virgil T e o d o r e s c u , R o m n i a S z o c i a l i s t a K z t r s a s g r s z v e t s g n e k e l n k e is n n e p i k s z n t j b e n a fasiszta A n t o n e s c u - r e z s i m u r a l o m r a k e r l s n e k els n a p j a i b a n az a k k o r m r e g y v t i z e d e B u k a r e s t b e k l t z t t f o l y i r a t o t . A g o n d o l a t m e n e t e t I o a n i c h i e O l t e a n u , a l a p j e l e n l e g i f s z e r k e s z t j e fzi t o v b b , aki kifejti, h o g y 1948-ban a V i a a R o m n e a s c j f o l y a m t azzal az e l t k l t szndkkal indtottk meg, hogy ne csak a j csengs nevet tekintsk rksgnek, h a n e m azt a b t o r k r i t i k a i s z e l l e m e t is, a m e l l y e l a z e g y k o r i s z e r k e s z t k sajt i d e o l g i a i k o r l t a i k a t , a p o p o r a n i z m u s t l e k z d t t k , s t e v k e n y rszt v l l a l t a k a n e m z e t i k u l t r a igazi r t k e i n e k a m e g r z s b e n s gyaraptsban. A z elbbi kt cikk elvi megllaptsait Constantin Ciopraga a kt vilghbor kztti idszakra vonatkozan irodalomtrtneti rvekkel, a szerkesztsg krkr d s r e f e l e l m u n k a t r s a k p e d i g t a n s g t t e l k k e l t m a s z t j k al. C o n s t a n t i n C i o p r a g a m e g g y z f e j t e g e t s e szerint az e m l t e t t p e r i d u s k t , e g y m s s a l l n y e g b e n s s z e f g g f e j l d s i szakaszra t a g o l d i k : az els, 1920-tl 1933-ig t e r j e d szakaszra G a r a b e t I b r i l e a n u k v e t k e z e t e s s g b e n is r u g a l m a s k r i tikai i r n y v o n a l a n y o m j a r e a b l y e g t azltal, h o g y az j i d k r a m l a t a i t a r o m n i r o d a l o m e g s z n e k f e j l d s m e n e t b e g y a z v a rtkeli, s m i k z b e n az a d d i g i n l n a g y o b b teret b i z t o s t a f o l y i r a t h a s b j a i n a v i l g i r o d a l o m n a k , e l m l e t i f e j t e g e t s e i b e n a r o m n i r o d a l o m sajtos v o n s a i t e l e m z i . E l e v e l e k e l l s z g e z n n k v i s z o n t , h o g y e z a s p e c i f i c u l n a i o n a l " f o g a l o m s z g e s e l l e n t t b e n ll a z E u r p a - s z e r t e e l b u r j n z fajkultusszal, hisz a iai-i k r i t i k u s szerint m i n d e n n p s a n n a k m v e l t s g e h e t e r o g n e l e m e k i n t e r f e r e n c i j b l j n ltre, s az i r o d a l o m , f k n t a n p l e l k l e t n e k t k r t s e g s z l t n e k szintzist f e l l e l n i k p e s p r z a i m f a j o k ezt a sajtos s z n k p e t k e l l h o g y k i a k n z z k , m e r t c s a k az e b b e n r e j l egyedi v o n s o k gazdagthatjk igazn a vilgirodalmat. M i d n 1933-ban az i d k z b e n a f v r o s b a k l t z t t V i a a R o m n e a s c i r nytst Mihai Ralea tvette a betegesked Garabet Ibrileanutl, a szerkesztc s e r e n e m o k o z o t t trst a f o l y i r a t v o n a l b a n , u g y a n i s az i r o d a l o m n a k a hazai t a l a j h o z v a l k t d s e M i h a i R a l e a e s z t t i k j n a k is e g y i k a l a p t t e l e v o l t m r az 1920-as v e k b e n , s a N i c h i f o r C r a i n i c f o l y i r a t a ltal k p v i s e l t g n d i r i z m u s e l l e n i h a r c b a n i s m t e l t e n hitet tett amellett, h o g y a n e m z e t i sajtossg k o r n t s e m a z a t a v i z m u s b a n r e j l i k , s e m az n . b i o l g i a i m l y r t e g e k b e n ( s u b s t r a t u l biologic abisal"), h a n e m a n p j e l l e m n e k s s z j r s n a k v o n s a i b a n , a m e l y e k l l e k t a n i , etikai s t r s a d a l m i s s z e t e v k b l k i a l a k u l t v l t o z s f e j l d s k p e s realitsok. H a s o n l r t e l e m b e n f o g l a l t llst a n e m z e t i sajtossg k r d s b e n G a r a b e t I b r i l e a n u s z i n t e tisztelje, T u d o r V i a n u is. S z e r i n t e a n e m z e t i m v e l t s g a h a g y o m n y o k s z a b a d s z e l l e m rtkestse, p p e n ezrt a r o m n i r o d a l o m t r t n e t e a z o k n a k a sajtos m e g n y i l v n u l s o k n a k a sorozata, a m e l y e k b e n a r o m n m v e l t sgre hat ltalnos irnyzatok kifejezsre jutottak.

A nemzeti valsg rtelmezsnek ibrileanui mdszert m g rnyaltabban r z k e l t e t i D . I. S u c h i a n u n a k , a f o l y i r a t h s g e s b e l s m u n k a t r s n a k lrai m e g emlkezse egykori fszerkesztjrl. Ibrileanu v o n z emberi tulajdonsgai: min d e n feltnst k e r l s z e r n y s g e , f o g k o n y s g a m i n d e n j irnt, s z n t e l e n t r e k vse a m s o k megismersre s a d o l g o k l n y e g b e v a l behatolsra, a szellemes stlussal p r o s u l t g a z d a g r v e l s a m a g a i g a z n a k a b i z o n y t s r a m i n d - m i n d m e g h a t r o z t n y e z i lettek a s z e r k e s z t s g b e n k i a l a k u l t t e r m k e n y l g k r n e k . Napjaink marxista irodalomtudomnya mr megnyugtat m d o n kijellte a nagy mlt folyirat helyt a legjabb kori romn irodalomtrtnetben. A jubi l e u m a l k a l m b l k e z d e m n y e z e t t a n k t teht i m m r n e m e z e n az rtktleten k v n t v l t o z t a t n i , v i s z o n t az e d d i g b e r k e z e t t h a r m i n c v l a s z b l a k z e l m l t r o m n m v e l d s i l e t n e k e g y o l y a n k r k p e llott m r ssze, a m e l y i r o d a l o m t r t n e t i s z e m p o n t b l is m e g s z v l e l e n d t a n u l s g o k a t h o r d o z k o r d o k u m e n t u m . A z e g y k o r i m u n k a t r s a k n a k az a l b b i h r o m k r d s r e k e l l e t t v l a s z o l n i u k : 1. M i l y e n k a p c s o l a t fzte a f o l y i r a t h o z s a k r j e t m r l t k u l t r m u n k s o k h o z ? 2. H o g y a n tli m e g n a V i a a R o m n e a s c s z e r e p t a n n a k az i d s z a k n a k az i r o d a l m i , m v e l d s i s t r s a d a l m i s s z k p b e n , a m e l y e t a l e g b e h a t b b a n i s m e r t ? 3. A z v e k t v l a t b l m i k n t rtkeli O n a f o l y i r a t plyafutst, h e l y t s saj tos arclt napjaink folyiratainak tborban? A 3. s z m b a n k z l t t i z e n k t v l a s z b l is k i d e r l , h o g y a k t v i l g h b o r k z t t i i d s z a k b a n a V i a a R o m n e a s c t az i r o d a l m i s z n v o n a l l e g i l l e t k e s e b b r nek tekintettk (Iorgu Iordan), a fasizmus elretrsnek krlmnyei kzepette a g o n d o l a t s z a b a d s g s a d e m o k r c i a u t o l s o z i s n a k b i z o n y u l t , st 1937-tl a m i n d e n leglis sajtszervtl megfosztott R o m n K o m m u n i s t a Prt idnknt e f o l y i r a t h a s b j a i n hallatta a s z a v t ( A l . P h i l i p p i d e , A l . G r a u r ) , az e g y r e n v e k v ideolgiai zrzavarral szemben a romn irodalom humanista hagyomnyainak tntorthatatlan v d j e maradt (erban Cioculescu). E n y i l a t k o z a t o k a t o l v a s v a igazat k e l l teht a d n u n k V i r g i l T e o d o r e s c u n a k s Ioanichie Olteanunak, akik klns jelentsget tulajdontanak annak, h o g y erre a n e m m i n d e n n a p i j u b i l e u m r a a p o l i t i k a i n e v e l s s a szocialista k u l t r a k o n g r e s s z u s n a k k s z b n k e r l t sor, m i v e l e n a g y m l t f o l y i r a t t r t n e t e s z m o s , n a p j a i n k b a n is g y m l c s z t e t h e t t a n u l s g g a l szolgl. K. K .

FRANCIA NK NMAGUKRL ( L ' E x p r e s s , 1976. 1280.) A trsadalomban nulla" (Diderot). ,,A frfi t u l a j d o n a " ( N a p l e o n ) , H z i asszony vagy kurtizn" (Proudhon). Mocskold, bemocskolt vagy mocsok" (Valry) ilyen tkrkben ismert v a g y n e m i s m e r t m a g r a a f r a n c i a n az i d k f o l y a m n . V l e m n y t r i t k n hal latta, m g r i t k b b a n t u d a k o l t k , s t b b n y i r e e l k p e d s s e l v e t t k t u d o m s u l fo gadatlan prktorai szavt (George Sand-tl S i m o n e de Beauvoirig). Fran oise Giroud, a ni gyek llamtitkra k e z d e m n y e z s r e s i r n y t s v a l k e r e k e g y v i g v g e z t k azt a p l d t l a n u l t fog s a l a p o s v i z s g l a t o t , amelynek f b b adatait s tanulsgait G i r o u d aszs z o n y g y f o g l a l j a s s z e : T l az e l t l e t e k e n s a p a n a s z o k o n , k o m o l y a n is l e h e t szlni e r r l a k o m o l y t r g y r l , a m e l y feszltsgektl ppensggel n e m mentes trsadalmunk robbantlteteit rejti magban. Mindenki levonhatja b e l l e a m a g a tanulsgait." A nyolcktetnyi anyag ltalnosabb t e r m s z e t a d a t a i b l kitnik, hogy a

frfiak 90%-a hatrozott prtllssal r e n d e l k e z i k , a n k e s e t b e n e z az a r n y 59%. A vizsglat clja tulajdonkppen az v o l t , h o g y k i d e r t s e : e l g e d e t l e n e k - e a francia nk helyzetkkel, akarnak-e v a l b a n v l t o z t a t n i rajta, v a g y c s u p n a f f l e v i s z k e t e g s g r l v a n sz, a m i l y e n m i n d i g fellelhet a francia trsadalom felhmjn"? Dnt tbbsgkben a francia n k gy vlik, helyzetk lnye gesen j o b b , mint anyik, nagyanyik v o l t t v e n v v e l ezeltt. D e : a 18 v e n f e l l i e k 3 7 % - a s z v e s e b b e n l e n n e frfi! A m i n t a v i z s g l a t m i n d m l y e b b r e ha tol a t r s a d a l m i r t e g e k b e n , e g y r e n vekszik azoknak a szma, akik helyze tket h t r n y o s a b b n a k r z i k a frfia knl. Rossz teht a nk kzrzete. M i n d k e v s b enyhti (vagy slyosbt ja?) a beletrds. Ltvnyosan csk kent a gyakorl hivk arnya a nk k ztt: a n n a k a 1 6 % - n a k , a m e l y b e v a l l s a szerint r e n d s z e r e s e n j r v a s r n a p i m i sre, t b b m i n t a f e l e falusi, s tl v a n az 55 v e n . gy t n i k llaptja m e g F r a n o i s e G i r o u d , k n n y e b b v o l t Is ten t r v n y b e n m e g n y u g o d n i , m i n t az e m b e r i (frfi) t r v n y b e . " K o n z e r v a t i v i z -

m u s i n k b b a l e g m o s t o h b b s o r s tr s a d a l m i r t e g e k b e n tapasztalhat, s a legidsebb korosztlyokban. A nk 40%-a n e m kvnja a vltozst, akr mert s z e m l y szerint elgedett, akr m e r t fl m i n d e n j t l , v a g y s e z a leggyakoribb mindegy, gysem le het s e m m i t t e n n i . . . " I g e n j e l e n t k e n y s z m n a k tekinti G i r o u d a f r a n c i a n i s s z l a k o s s g n a k azt a 20%-t, amely cselekv hve a megjulsnak, s eml k e z t e t arra, h o g y e g y - e g y e m b e r i k z s sg k e z d e m n y e z m d o n t e v k e n y h nyada ritkn haladja m e g a 10%-ot. A f e n n m a r a d 4 0 % beltja, h o g y a hely zet m e g r e t t a v l t o z s r a , d e n e m m e rszkedik odig, hogy a maga sorsn vltoztasson. Nem b i o l g i a i az a vlasztvonal, a m e l y a 35 v alatti n k f e l f o g s t a l a p v e t e n m e g k l n b z t e t i a 35 v felet t i e k t l : a c e z r a a h b o r eltt s utn szletettekre osztja, n e m r e v a l tekintet n l k l , a f e l n t t l a k o s s g n a g y rszt. A k i k 1940 e l t t szlettek, a z o k a t a k r azonosultak a kszen kapott modellel, akr n e m olyan anya nevelte, akinek az r t k r e n d j t azta g y k e r e s e n m e g v l t o z o t t n o r m k h a t r o z t k m e g . Fel t n j e l e n s g , h o g y a 1835 v k z t tiek s o r b a n n e m a l e g f i a t a l a b b a k s n e m is a l e g m o s t o h b b h e l y z e t e k j r nak ln a n k trsadalmi m o z g a l m a i nak, h a n e m a k z p r t e g e k 2535 k ztti vjratai, k z l k is e l s s o r b a n a v r o s i a k . k u g y a n i s e g y r e f o k o z o t t a b b a n rzik, m e n n y i r e n e h z csaldi l e tket sszeegyeztetnik szakmai tev k e n y s g k k e l . A m a i fiatal n k e g y i k r l s e m akarnak lemondani. A francia csa l d struktrjt m g m i n d i g az a p o l gri m o d e l l uralja, a m e l y b e n a n k k telezettsgei az o t t h o n r a k o r l t o z d n a k . H o s s z i d e i g s e m a csald-, s e m a m u n kapolitika n e m vetett szmot a vlto zott t r s a d a l m i t n y e k k e l . A f e l m r s kimutatta, h o g y a csaldos d o l g o z n k nek n e m t b b , mint 10%-a m o n d a n a le szakmai foglalkoztatottsgrl. A k i k p e dig otthon vannak, fjdalmasan hinyol jk a gazdagabb emberi kapcsolatokat. A z ipari m u n k s n k e t (2 m i l l i ) szaka d a t l a n u l aggasztja, h o g y e l v e s z t h e t i k l lsukat; a ni k z p k d e r e k akiket szintn f e n y e g e t e z a v e s z l y f k n t azt a z a l a t t o m o s a k a d l y - r e n d s z e r t " p a n a s z o l j k , a m e l y m g a k k o r is g t o l j a s z a k m a i e l r e l p s k e t , ha m i n d e n szk sges k p e s s g g e l s k p e s t s s e l r e n d e l k e z n e k . A 2000 f r a n k n l a l a c s o n y a b b f i z e t s e k 6 4 % - a v a g y i s 5 300 000 n i m u n k a e r ! s teszi h o z z F r a n o i s e G i r o u d , a k r tetszik, a k r n e m , a m i trsadalmunkban a pnz mrtkegysge az r t k - n e k . " E b b e n a v o n a t k o z s b a n problematikusakknt j e l z i azokat a tu

d a t e l e m e k e t , a m e l y e k m a g u k a t az r d e kelteket fkezik szemlyisgk kibonta k o z s b a n s s z a k m a i elmenetelkben egyarnt. Helytelen e l h a l l g a t n i azt a tnyt, h o g y a n k t b b s g e o l y a n r t k r e n d h e z i g a z o d i k m g , a m e l y elzrja e l lk a fokozott felelssggel jr vezet m u n k a k r k e t . O s z t j k s a l t m a s z t j k a frfiak vszzadok-vezredek sorn m e g g y k e r e s e d e t t eltleteit. F e l t n , s n y i l v n n e m v l e t l e n , h o g y a fiatal n k mennyivel magabiztosabbak anyik n e m zedknl, m versenykpessgkhz, amint frjhez mennek, mindjrt kevsb ragaszkodnak. Kiderl a vizsglatbl az is, h o g y a hzastrsak s o k k a l k n n y e b ben viselik el", ha a fizetsarny bil len a n keresete javra, mint a poz c i : a trsadalmi rang hasonl irny eltrst a m e g s z o k o t t l . G i r o u d itt a n i t u d a t n a k s m a g a t a r t s n a k e g y b i z o n y o s h o m l y o s z n " - j r a utal, s e z m g e g y S i m o n e d e B e a u v o i r r a l is i l y e t mondat: Knyelmesebbnek talltam, h o g y t b b r e b e c s l j e m m a g a m n l " (ti. Sartre-t). Mit kvnnak a csaldos v a g y csaldot a l a p t a n i a k a r fiatal d o l g o z n k ? H o g y szls utn m i n l t o v b b m a r a d h a s s a n a k a g y e r m e k (gyermekek) mellett, abban a biztos tudatban, hogy visszatrhetnek munkakrkbe. Cskkentett munkaidt k v n n a k az a n y a s g t m o g a t s r a , s a gyermekgondozs i d b e n is h a j l k o n y kzssgi formit. g y gondoljk, h o g y az a trsadalom, a m e l y b e n a n a g y la knegyedek parkolhelyrl gondoskod nak, d e a g y e r m e k e k j t s z t e r r l n e m , n o s az i l y e n t r s a d a l o m e l v e s z t e t t e j zan tlkpessgt". K l n fejezetben foglalkozik a jelen ts a s o k g y e r m e k e s h z i a s s z o n y o k h e l y z e t v e l . K z h a s z n , st e g y e n e s e n n l k lzhetetlen munkjukrt eltartja" ket a frjk, de nem javadalmazza, nem jutalmazza az a c s a l d i n l t gabb kzssg, amelynek fennmara dshoz ptolhatalanul hozzjrulnak. Mi l e h e t az o k a a n n a k , h o g y a n i l a k o s s g m i n t e g y 4 0 % - a n e m tekinti t b b n l k l z h e t e t l e n n e k a hzassg i n t z m n y t , h o l o t t az r z e l m i b i z t o n s g , a v a l a k i h e z t a r t o z s i g n y e n a g y o n is r e z h e t ? T a l n a c s a l d i f e l a d a t o k , a h z i m u n k a m l t n y o s a b b s s s z e r b b m e g osztsa, k z e l e b b r l az a p a i " s a n y a i " ktelessgek egyfajta hagyomnyos sza k o s o d s n a k " f e l l v i z s g l s a siettethetn e g y j c s a l d e s z m n y s g y a k o r l a t m e g honosodst. Annyi mris bizonyos, hogy a m a i fiatal l n y o k a k r c s a k a f i a tal f r f i a k e g y n i t e r v e i k e t , e l k p z e l s k e t j v j k r l a hzassggal p r h u z a m o s a n s n e m a n n a k a l r e n d e l v e h e l y e z i k e g y jfajta kiteljeseds-tvlatba. A l e h e t s g e k s z i m m e t r i j a ez, a f e j l -

d s s a k t e l e z e t t s g e k . Ebben a szimmetriban lni llaptja m e g Franoise G i r o u d n e m lesz knny, d e r d e m e s lesz v g r e s s z e e g y e z t e t n i n k s f r f i a k e m b e r i m l t s g t .

MG MINDIG KT K U L T R A V A N ! ( T i m e , 1976. 12.) K t a n g o l h e t i l a p , a t u d o m n y o s s technikai eredmnyeket kzl New Scientist s a t r s a d a l o m t u d o m n y o k k a l f o g l a l k o z New Society krkrdsben f o r d u l t o l v a s i h o z , azt t u d a k o l v a , m i knt vlekednek nmagukrl a tudsok, s h o g y a n v l e k e d n e k r l u k a n e m - t u dsok", a laikusok. A z e r e d m n y e k azt m u t a t j k , h o g y az a m l y s z a k a d k , a m e l y e t C. P. S n o w llaptott m e g a kt kultra" kztt, t v o l r l s e m sznt m e g . A t u d s o k n m a g u k a t l t a l b a n k z v e t l e n , szles r d e k l d s s l t k r , n y l t s c s o d l a tos e m b e r e k n e k tartjk. A l e g t b b l a i k u s v i s z o n t f l r e v o n u l , elszigetelt, titokza tos, i n k b b n p s z e r t l e n l n y e k n e k te kinti k e t , a k i k e t sajt kutatsi ter letkn kvl semmi n e m rdekel. A kt tborban klnsen mly a vle m n y k l n b s g azt i l l e t e n , h o g y v a n - e a tudsoknak erklcsi rzkk, meg tudjk-e klnbztetni a helyest a hely telentl, a j t a rossztl. A tudsok szinte egynteten gy vlekedtek, a m e n n y i b e n m e g g y z d n n e k arrl, h o g y munkjuk kros, azonnal abbahagynk. A laikusok e tekintetben nagyon szkep tikusak. A z e g y i k o l v a s p l d u l g y r: A m i k o r t u d s r a g o n l o l o k , az j u t e s z e m be, h o g y a szellemi kvncsisg gyze d e l m e s k e d i k az e r k l c s i f e l e l s s g e n . " N h n y l a i k u s az igazsgtalan tlzs t l s e m r i a d t vissza. A z e g y i k ezt a m e g hatrozst adta a tudsrl: Mveletlen s e m m i h e z n e m rt e m b e r . " Tbben e g y e n e s e n v e s z l y e s n e k tartjk a t u d o m n y t , r o v s r a rjk a s z e n n y e z d s t , az egyre puszttbb fegyvereket, de mg a k u t y k o n , n y u l a k o n s m s llato kon vgzett ksrleteket" is s z e m k r e v e t i k a brit l l a t v d h a g y o m n y szel l e m b e n . L e g i n k b b a 30 s 40 v k ztti f r f i a k v a n n a k k i b r n d u l v a a tu d s o k b l , s e g s z e n m e g l e p , h o g y a fiatalabbak, br ktelkednek a modern t e c h n i k a j t t e m n y e i b e n , m g i s k kr hoztatjk legkevsb a tudsokat. S o k laikus m g i s g y v l e k e d i k , h o g y a t u d s o k s z r a k o z o t t s g u k , b o g a r a i k s k l n c k d s k ellenre rtelmes, nagyon l o g i k u s g o n d o l k o d s s sajt t e r l e t kn j l kpzett emberek. A tudsok vi s z o n t a b b a n r t e t t e k e g y e t , h o g y rtel mi kpessgk igen magas sznvonal, s h a n g s l y o z t k a m r r g t a elismert

ernyket: ers elktelezettsgket az o b j e k t v igazsg irnt. A m i a t u d s k l s m e g j e l e n s t illeti a legtbb olvas vkony, kopaszod, fe h r g a l l r o s , s z e m v e g e s , k z p k o r fr f i n a k k p z e l i el. A z e g y i k , mintegy m e n t e g e t z v e , ezt is h o z z t e t t e : A v a lsgban n a g y o n sok tudst ismerek, a k i k n e m i l y e n e k . " A z a n k t b l az is kiderlt, h o g y s o k a n a z o k k z l , a k i k nek lesjt v l e m n y k v a n a tuds kzssgrl", n e m ismerik a mai tud sokat. A v l a s z o k b a n l e g g y a k r a b b a n e m ltett 20 t u d s k z l u g y a n i s c s a k h e ten v a n n a k az l k sorban, kztk a csillagsz Fred Hoyle, a kmikus Linus P a u l i n g , a fizikus J o h n T a y l o r . A t b biek legendkkal vezetten a mltbl l p t e k el, g y A r k h i m d s z , G a l i l e i , M a rie C u r i e , D a r w i n s Einstein.

ID S L E T F O L Y A M A T O K ( U r a n i a , 1976. 3.) M i n d n y j a n tapasztalhattuk, h o g y m i kor betegek vagyunk, testhmrskletn k e t az o r v o s k o r a r e g g e l s ks d l u t n mri. A klnbsg a kt idpontban v g z e t t m r s rtke k z t t elri a 0.51 f o k o t , a m i az egszsgi l l a p o t m e g t l s b e n f o n t o s s z e r e p e t jtszik. E b b l a g y a k o r l a t i p l d b l is k i t n i k , h o g y a k r o n o m e d i c i n a az l e t f o l y a m a t o k i d b e l i lefolyst vizsglja. E diszciplna a k r o n o p s z i c h o l g i a , k r o n o p a t o l g i a s k r o noterpia, algaikkal egytt jelents e r e d m n y e k k e l k e c s e g t e t f e j l d s i sza k a s z b a n v a n , s az e g s z s g fenntarts b a n , a b e t e g s g e k m e g i s m e r s b e n s le k z d s b e n b i z o n y r a n a g y szerep v r r. A kronopszicholgia az letfolyamatok idbeli vonatkozsaira, valamint ezeknek a krnyezet idbeli vltozsaival val kapcsolatra igyekszik fnyt derteni. M i n d az e m b e r i , m i n d az llati n o r m l i s letfolyamatok lland periodikus vlto zst m u t a t n a k ; g y s z l v n az e g s z e m b e r i s llati let n e m m s , m i n t szn telen v l t o z s a t e v k e n y s g s a p i hens, az b r e n l t s az a l v s kztt. A z e v o l c i s o r n a z o k az e g y e d e k v l a s z t d t a k ki, a m e l y e k n e k letfolyamatai megfelel periodikus ritmusban vltakoz tak. A z l e t f o l y a m a t o k c i k l i k u s v l t o z sa az i d s p e k t r u m n a k " a t i z e d m s o d p e r c t l (idegi f o l y a m a t o k ) a 30-35 m i l li msodpercig terjed frekvenciatarto m n y b a n zajlik, a h o l az u t b b i rtk mr a szervezet vi ritmust jelzi. E bennnk rejl ritmus szorosan kapcso ldik krnyezetnk szmos periodikus j e l e n s g h e z , p l d u l az j s z a k a s a n a p pal vltakozshoz. A z egyes folyamatok n e m a z o n o s p e r i d u s a k , s f z i s v i s z o -

n y u k az egsz szervezet kvetelmnyei szerint r e n d e z d i k . E z e k a k o m p l e x rit m i k u s f o l y a m a t o k az let els h e t e i b e n , h n a p j a i b a n a l a k u l n a k ki, s h i e r a r c h i kus rendjket a kls krnyezet szab j a m e g , az e m b e r n l a s z o c i l i s t n y e z k s a f n y d n t h a t s a k . A s z e r v e z e t s l y o s m e g t e r h e l s e esetn a ciklikus letfolyamatok klnleges di namizmust mutatnak. Ez ltalban a pe ridus hossznak cskkensben, mskor az s s z e k a p c s o l t f o l y a m a t o k d e s z i n k r o n i zcijban nyilvnul meg. A z agyramkpben a viszonylagos nyugalmi llapot ban elektroencefalogrf segtsgvel ki mutatott alfa-hullmok ers szellemi fe ladat megoldsa kzben bta-hullmm alakulnak. Ha a szellemi m u n k a m e g sznik, jra az a l f a - h u l l m o k nyernek teret. E z e k a r e v e r z i b i l i s v l t o z s o k n y i l vnvalan a szervezetnek a vltoz kr nyezeti hatsokhoz v a l alkalmazkod st s z o l g l j k . M s k o r a c i k l i k u s l e t f o lyamatok hosszabb ideig (olykor irrever zibilisen) kilphetnek m e d r k b l ; plda erre a vilgviszonylatban egyre gyako r i b b i n t e r k o n t i n e n t l i s r e p l s e k eset ben ltrejv pszichikai llapotzavar. A hirtelen helyvltoztats okozta zavarok a z o n b a n a z j k r n y e z e t ritmusad tnyezinek hatsra arnylag hamar, n h n y n a p alatt e l t n n e k . A k r o n o p a t o l g i a az i d b e l i v l t o z sok patologikus folyamatokkal val szszefggseivel foglalkozik. Vizsglatai kiterjednek a kls zavar tnyezknek a s z e r v e z e t i d p e r i d u s a i r a g y a k o r o l t ha tsra, m s r s z t a c i k l i k u s l e t f o l y a m a t o k z a v a r a i r a . A z N D K S z v - s V r k e ringskutat Intzetben a szervezet pe

r i d u s a i r a h a t stresszhatsok k v e t k e z mnyeit vizsgljk. Kiderlt tbbek k ztt, h o g y a 7, 20 s 26 h t i g tart mozgskorltozs (gyban fekv bete geknl pldul) jelents zavarokat idz el. I l y e n k o r a v r n y o m s r t k l l a n d n v e k e d s b e n v a n , m g k r l b e l l 150 T o r r n y o m s o n m e g l l a p o d i k (ha az e r e deti r t k 115 T o r r v o l t ) . F e l m e r l t a krds, h o g y bizonyos gygyszerek k pesek-e a kizkkent" ritmust helyrell tani. E b b l a c l b l v r n y o m s c s k k e n t g y g y s z e r t a l k a l m a z t a k , a m e l y 7 hetes korltozott mozgsi llapot utn lehetv tette a p e r i o d i c i t s h e l y r e l l t s t . A kronopatolgiai vizsglatok a rkos megbetegedsre s g y g y t s r a is f i gyelmet fordtanak. M . V . Berjozkin moszkvai kutat megllaptotta pldul, h o g y az e g e r e k r k o s g y o m o r h m s z v e t b u r j n z s a 24 rs p e r i d u s n a k v a n al v e t v e . A s e j t o s z t d s d l e l t t 10 r a k rl m u t a t j a a l e g m a g a s a b b , este 22 s 1 r a k z t t a l e g a l a c s o n y a b b rtket. Megfelel s e j t b u r j n z s t k o r l t o z szer beadsa 5 ra tjban a daganat fejld st 26,2 s z z a l k k a l korltozza, mg u g y a n a z a c i t o s z t a t i k u m - i n j e k c i az esti r k b a n c s u p n 13,9 s z z a l k b a n hat sos. A k z e l m l t k u t a t s a i n a k e r e d m n y e az a f e l i s m e r s , h o g y a k a r c i n m a s e j t e k osztdsi folyamata, illetve a gygysze r e k hatsa a n a p s z a k f g g v n y e . A k r o n o t e r p i a a g y g y s z e r e k hats nak n v e l s v e l v v o t t ki elismerst. M i n d e n kronomedicinai intzkeds clja, h o g y a s z e r v e z e t f i z i o l g i a i s p s z i c h o l giai e g y e n s l y n a k i d z a v a r a i t helyre lltsa, s a b e t e g k e z e l s b e n k i d o l g o z z a a p e r i o d i c i t s o p t i m l i s kihasznlst.

Szab Tams: Ritmus

SZERKESZTK- OLVASK
K O V C S K R O L Y (Zilah). Kedves Fszerkeszt Elvtrs! A Korunk jubi leumi vknyvnek megjelense alkalmbl kldtt meghvst nagyon ksznm, sajnlom, hogy mgsem tudtam elmenni. Ennek pedig oka a posta, ugyanis a kolozsvri blyegz keltezse 9.6.76. 20 ra, a zilahi rkezs 10.6.76. 19 ra, de a levelet csak 12-n dlutn kzbestettk, amikor m r lezajlott a tallkoz. Llekben ott voltam", mondanm a frzist, de a valsgban bosszankodtam, hogy egy mai Holdutazsnyi id alatt jutott el hozzm a hr, s emiatt lekstem. gy mostmr knyszeren csak levlben kvnhatok sok sikert, j egszsget a szer keszt bizottsgnak jv munkjhoz, hogy a folyiratban gy, mint eddig, ezutn is tovbbvigye azt a Gal Gbor-i szellemet, mely a Korunkot mindig korunk h tkrv s nagy gondolatok magvetjv avatta. Barti kszntssel: Kovcs Kroly.

A j u b i l e u m i K o r u n k v k n y v m e g j e l e n s e a l k a l m b l j n i u s 18-n a szatmri s z n h z s t d i t e r m b e n B r e t t e r G y r g y s K n t o r L a j o s t a l l k o z o t t a z o l v a s k k a l . M u n k a t r s a i n k b e v e z e t j e utn r d e k e s e s z m e c s e r r e k e r l t s o r a f o l y i r a t j e l e n r l s j v j r l , a l a p v e t f e l a d a t a i r l . F e l s z l a l t a k : G y n g y s i G b o r , G z s I m r e , S s A n g l a , T r k Istvn, B o r o s M i h l y , S o l t s z Jzsef, S a j M a g d a . A t a l l k o z n R i t o k J n o s s K o c s i s I s t v n m v e i b l o l v a s o t t fel B o r F e r e n c s N y r e d i P i r o s k a , az szaki S z n h z m v s z e i . M j u s i g y e r g y i s l y p o n t s z m u n k a t vitattk m e g a z o l v a s k k a l H e r d i G u s z t v s K a s s a y M i k l s s z e r k e s z t k j n i u s 24-n a g y e r g y s z e n t m i k l s i s z a k szervezeti mveldsi hzban. Rszt vettek a tallkozn a G y e r g y r l szl tanul m n y o k szerzi k z l M a k k f a l v i Z o l t n , P t e r E l e k s T a r i s z n y s M r t o n . J n i u s f o l y a m n M a c s k s s y Jzsef s O l a r i u G h e o r g h e f e s t m n y e i t lltottuk ki a Korunk Galriban.

ntreprinderea

Poligrafic

Cluj,

Municipiul Cluj-Napoca,

Str.

Brassai Samuel nr. 5 7 . 3016/1976.

42 101