You are on page 1of 8

H THNG SN XUT TCH HP MY TNH Sinh vin s dng mt h thng gio dc bn, h thng ny ti to y mt h thng CIM cng nghip,

p, vi cc chc nng sn xut t ng nh gp t v lp rp chi tit bng rbt, gia cng CNC, cp chi tit, truyn bng ti v iu khin cht lng. Sinh vin dng phn mm OpenCIM Intro iu khin cc hot ng sn xut, chng hn nh MRP, lp thi gian biu, lp ha n, bo co v cc qu trnh ch to tht. H cng s dng nhiu phn mm lp trnh rbt, lp trnh CNC, CAD-CAM, cc hot ng th gic my v nhiu hn. Sinh vin thu c kinh nghim v chu k sn xut t yu cu khch hng v iu khin kim k, qua vic ch to t ng vt liu thnh chi tit hon chnh, ti vic kim tra cht lng v phn pht cui cng. H thng hun luyn tng cng nhiu mn hc m sinh vin tm hiu trc v cung cp cc n th thch h v vic vn dng kin thc v k nng H thng MicroCIM gm cc tnh nng: - 3 xng ch to trong mt h thng tch hp y . - Cc trm c th hot ng di dng cc mun hun luyn c lp. - Cu trc MRP chun i vi cng vic v cc yu cu mua bn. - Phn mm linh hot cho php ngi dng thit k cc ng dng. - Chng trnh ging dy ton din cho c hun luyn c bn ln nng cao. - Cc thit b an ton v cng tc khn cp. C TNH K THUT H thng rbt

Cnh tay c kh SCORBOT-ER 5plus v b iu khin (x2)

My gia cng CNC

My gia cng spectraLIGHT 0200

Software

Phn mm OpenCIM Intro Phn mm rbt ACL Phn mm giao tip ATS (x2) Phn mm lp trnh v iu khin CNCBase

Cc thit b thm vo

Bng ti kn vi 3 trm pallet H thng theo di pallet bng ti (x3) Thit b iu khin PLC

MicroASRS Cc mu chi tit (x6) H thng th gic my ViewFlex H thng nhn dng bng m vch Gi pallet B cp chi tit trn bng kh nn B cp chi tit nh trng lc t kh nn phay ui my, plexiglas (x50) Vt liu iu khin cht lng, tr nhm (x10) Vt liu iu khin cht lng, v plexiglas (x10) B ngh thay nhiu dao Thng cha chi tit B dy hc bng cch dt tay cho b iu khin A (x2) V chn bi cho rbt v b iu khin (x2) Cp v b kt ni Bn lm vic, 2500 x 900 mm

CC CNG C HC V QUN L Cc ch - Kha 1


Gii thiu v CIM Gii thiu phn mm OpenCIM Cc chi tit v dng sn xut Ci t lu tr Lp k hoch sn xut nh ngha cc qu trnh v my nh ngha chi tit Xc nh chi tit sn xut Sn xut chi tit mi Tnh ton thi gian v ti u Xem cc chi tit ca qu trnh sn xut qua cc hnh nh v thit b. Nhim v: xem hot ng ca thit b ti trm 1. Nhim v: xem hot ng ca thit b ti trm CNC. Xem cc chi tit ca qu trnh sn xut qua cc hnh nh v lu tr. Thm vo mt my CNC. Xc nh vic sn xut chi tit trong my tin Sn xut tch hp Theo di sn xut tch hp Ci thin hot ng ca h thn

Cc ch - Kha 2

Sn xut hng lot v CIM Cc h thng robot Lp k hoch nh v Cc thit b iu khin cht lng B cp phi Thm vo mt trm lp rp Sn xut chi tit lp rp

Cc c tnh sn phm lp rp M rng kh nng lp rp Cm lp rp v lp rp nhiu cp n t hng v MRP Qu trnh sn xut lp rp nhiu cp C s d liu CIM: phn I C s d liu CIM: phn II Kt lun

Cc ch - Kha 3

Cu trc truyn thng CIM Cc cnh tay rbt trong h thng CIM Khi to cc my CNC v PLC Kch hot cc driver thit b: phn 1 Kch hot cc driver thit b: phn 2 Kch hot cc driver thit b: phn 3 Cc chun b sau cng cho sn xut online Chun b h thng cho sn xut online Kch hot sn xut online Quan st vic tnh ton thi gian sn xut Vn hnh cnh tay rbt bng tay Vn hnh cnh tay rbt bng tay trong trm 3 v 4 Ch to v nhn bit chi tit online M phng vic sn xut nhiu lp rp Kch hot vic sn xut nhiu lp rp

nh dng ni dung v phn phi


Phn phi ti mn hnh ca sinh vin qua Internet hoc mng LAN. nh dng tng tc, a truyn thng vi ha, m phng, video, audio v cc th hin gip dy cc phng php phc tp v th hin cc ng dng th gii thc. Cha cc on hng dn nh, d hiu. Cha xp x 15 hot ng, mi hot ng c ni dung hc 45-50 pht. Mi hot ng xc nh r mc ch hc, ti liu cn thit, nng lc v cc k nng lin quan, cc nh gi t kim tra, c s v l thuyt, v cc phng php c chi tit ha dng cc nhim v. Bao gm cc kim tra da trn my tnh v cc nh gi t kim tra dng nhiu loi cu hi, chng hn nh nhiu la chn, ng/sai, in vo ch trng, ko v th, hotspot Bao gm cc thut ng lin quan mn hc v tp cc lin kt ti nguyn.

Cc ti nguyn cho ngi hng dn


Ci t phn cng v/hoc phn mm v cc hng dn vn hnh nh dng c th in c. Cc file gii php lp trnh v/hoc n.

H thng qun l vic hc

Theo di v t ng lu im

Theo di v nng lc v k nng chi tit Theo di vic hot ng theo mun c 2 mc trnh by v chuyn mn. D s dng cng c bin son ni dung to v son tho ni dung kha hc ph hp vi SCORM*; h tr nhiu nh dng file a truyn thng. Cc tin ch nh gi cho php 9 loi cu hi, lin kt vi cc file a truyn thng, mc tiu v nng lc, v tr li phn hi. Hn 30 bo co c nh ngha trc (v d, im, bn sao) vi cc b lc to ra ng ra d liu xc nh. Cc thit lp bo mt bo v cc ni dung v bn ghi. Cc cng c cng tc gm chat, bng thng bo, gi thng bo bn trong.

*SCORM (Sharable Content Object Reference Model) l mt tp cc tiu chun v c tnh k thut i vi e-learning da trn web

H thng sn xut tch hp


H thng sn xut tch hp CIM (Computer Intergrated Manufacturing) l h thng sn xut t ng hin i. H thng CIM ang c ng dng ngy cng ph bin trong cc nc pht trin do hiu qu ca n em li. Tuy nhin, ng dng CIM vo sn xut Vit Nam th rt hn ch do vy mc ch ca bi vit ny nhm thc y ng dng CIM vo sn xut Vit Nam.

H thng sn xut tch hp (CIM system) CIM l mt nh my sn xut t ng ha ton phn, ni m tt c cc qu trnh sn xut c tch hp v c iu khin bi my tnh. CIM qun l t ng thng qua s tch hp cc phn h: CAD, CAM, CAP, CAPP; Cc t bo gia cng (CN, CNC, DNC); H thng cp liu; H thng lp rp linh hot; H thng mng LAN ni b lin kt ccthnh phn trong h thng v mng Internet; H thng kim tra v cc thnh phn khc Hnh 1 l mt m hnh h thng sn xut CIM ca hng Seiky Nht Bn. Hiu qu ng dng CIM trong sn xut

H thng sn xut CIM to ra li nhun vng chc cho ngi s dng hn cc h thng khc nh tnh mm do ca h thng v tch hp thng tin. CIM cho php mt nh my sn xut thch ng nhanh chng vi s thay i ca th trng v cung cp cc hng pht trin c bn ca sn phm trong tng lai. Vi s tr gip ca my tnh, cc hat ng phn on ca qu trnh sn xut c tch hp thnh mt h thng sn xut thng nht, hot ng tri chy vi s gim thiu thi gian v chi ph sn xut, ng thi nng cao cht lng sn phm. H thng CIM cho php s dng ti u cc thit b, nng cao nng sut lao ng, lun ng dng cc cng ngh tin tin v gim thiu sai s gy ra bi con ngi, kinh nghim s dng CIM bi cc hng sn xut trn th gii cho thy nhng li ch in hnh: - Nhanh chng cho ra i sn phm mi k t lc nhn n t hng. - Gim 15 30% gi thnh thit k - Gim 30 60% thi gian ch to chi tit - Tng nng sut lao ng ln ti 40 70% - Nng cao cht lng sn phm, gim c 20 50% ph phm - Qun l vt t hng ha st thc t hn - Tng kh nng cnh tranh ca sn phm v p ng nhu cu ca th trng - Hon thin c phng php thit k sn phm nh ng dng cc gi phn mm CAD, CAM, Cimastron, Cata, Unigraphic, Proengineer, MEC, CAPP, CAE trong cc phn h ny cho php tnh ton rt nhanh nhiu vn c th: gii bi ton thit k, thm nh trong phn t hu hn cho php tnh ton nhanh gp 30 ln so vi tnh ton thng thng xc nh ng xut ti tng im nh vy m hon thin kt cu cho sn phm nhanh hn. Hng pht trin CIM thc y s pht trin ca CIM cng nh pht trin sn xut mt s hng nghin cu v CIM ang c tin hnh: - Hp l ha CIM v chin lc qun l CIM - Nh my tch hp CIM vi cc ranh gii a l trn phm vi ton cu: Cu trc v m hnh ha cc nh my tch hp c nghin cu trn c s hp tc v lin kt nhm nm vng cc nguyn tc ng dng CIM trong sn xut ton cu v qun l v chia s d liu. - Mang lin kt ca CIM: Nghin cu cc ng dng mng trn phm vi rng v Internet cho CIM, tng cng s trao i thng tin bng d liu tch hp, mi quan h gia khch hng v nh cung cp, cc d liu v qun l trong h thng CIM. - Cng c v cng ngh tin tin cho vic ng dng CIM: Nghin cu v ng dng robot, nng cao tnh t ng ha trong sn xut, ng dng tr tu nhn to. M hnh h thng sn xut: Tch hp cc m hnh thng tin vi cc m hnh chc nng ca CIM v cc h thng thit k ca CIM. - ng dng tr tu nhn to nh logic m, mng nron tch hp v trong cc h thng sn xut. Di y l vng trn CIM o vi cc m t:

+ Vng ngoi cng m t tnh hnh th trng ton cu + Vng th hai m t cc h thng ton cu p ng vi yu cu ca th trng ton cu. + Vng th ba gii thch cc khi nim, cch thc h thng thc hin. + Vng th t m t s lin kt thng tin v giao tip ton cu, chia s d liu v lin kt trong sn xut + Vng trung tm th hin kt qu ca h thng CIM nh mt nh my tch hp v thng tin cng nh kt cu h tng trn phm vi ton cu hay khu vc.

Cc thnh phn h thng CIM Cc thnh phn chnh trong mt h thng CIM bao gm cc modul: - Lp k hoch sn xut - Thit k sn phm - Lp qui trnh sn xut - Lp trnh cho cc trm gia cng - Thit b sn xut - Vn chuyn, tch tr - Kim tra - Tip th, phn phi sn phm - Ti chnh, cc vn khc Lp k hoch sn xut: Khi nhn c n t hng trc tip hay qua cc phng tin giao tip (internet) cng vi chin lc pht trin sn phm, CIM qun l bng phn mm chuyn bit (CIMSOFT) n lin tc c truyn i ti cc phn h qun l, iu khin h thng. Da trn k hoch ny cc phn h t ng cp nht, x l thng tin m bo s hot ng nhp nhng, lu lot cho ton h thng. V vy, vic lp k hoch c ngha rt quan trng, n qun l ton b h thng trn tng v m. Thit k sn phm: Thit k sn phm l modul nhm to ra cc thng s v i tng cn sn xut. Khi nhn sn phm mi th modul qun l t ng d tm trong th vin d liu sn phm v s tn ti ca sn phm, nu c th chuyn n phn h gia cng, nu cha c th a ra dng sn phm tn ti vi mc ging nht v chuyn n cho h thng thit k. - Phn h CAD/CAM: Thit k CAD (Computer Aided Design) l a ra c cc h thng s hnh hc v thc th vi y d liu cn thit chuyn giao cho phn h CAM. Phn h CAM (Computer Aided Manufacturing) bn cht l phn mm tr gip gia cng, nhn

cc thng s hnh hc t phn h CAD v thng s cng ngh sau chuyn th thnh d liu u vo cho t bo gia cng. - Phn h RP (Rapid Prototyping): l mt phn h to mu nhanh cho d liu CAD hoc CAD/CAM. Khi m hnh CAD c to lp th RP s to ra vt th thc y cng l thng tin hon thin m hnh vt th trn CAD. PHn h RP gip cho qu trnh thit k gim c nhiu thi gian i n kt qu cui cng cho ra d liu CAD trc khi sn xut. Ngoi ra cng ngh ngc ca RP v RE (Revert Engineering) cho php ly thng tin CAD khi vt th c, y cng l gii php rt hiu qu cho qu trnh thit k. Lp qui trnh sn xut: l phn h mt nhiu thi gian v ti chnh. CIM x dng cc modul lp quy trnh cng ngh t ng bng gii php phn mm lp trnh. Phn h CAPP (Computer Aided Process Planning) l mt gii php hu hiu. Vi cc thng tin y phn h CAPP s quyt nh a ra mt qui trnh cng ngh hp l nht gia cng chi tit. Lp trnh cho cc trm gia cng: Cc trm gia cng bao gm cc trang thit b tham gia trong qu trnh ch to sn phm: Cc my CNC, Robot Lp trnh cho cc t bo gia cng CNC bao gm cc thng tin v hnh hc (CAD) v cc thng tin cng ngh. Qu trnh c m phng trn phn h CAD/CAM. Lp trnh cng hon ton tng t vi robot v cc thit b khc v gi ln mc x l thng tin cao hn phi hp. Thit b sn xut: Qu trnh sn xut c thit lp khi cc yu t chun b v k thut v t chc c thc hin. Trong qu trnh ny chi tit dn dn c hnh thnh. y cng l qu trnh trc tip lm bin i phi liu thng thnh chi tit. Trn cc t bo gia cng chi tit trc tip b bin i v mt hnh hc v c tnh. Cc t bo gia cng m ch yu l cc my iu khin s CNC, DNC V cc thit b khc. H thng vn chuyn-tch tr: Vn chuyn cc chi tit gia cng (phi) trong kho hoc trn cc v tinh ti cc v tr tip nhn hay chuyn tch tr dng c. H thng kim tra: Kim tra cc thng s v i tng sn xut trong h thng. CIM s dng nhiu my kim tra t ng kh lp trnh. Tip th, phn phi sn phm: y cng l mt modul quan trng pht trin chin lc sn xut. Doanh nghip phi c phng thc marketing v phn phi sn phm ph hp p ng cc tiu chun th trng. Kt lun Qua nhng phn tch trn thy rng cng ngh sn xut tch hp (CIM) l qu trnh ng dng pht trin v tt yu. Vic nghin cu v ng dng CIM ngy cng c thc hin rng ri. H thng sn xut CIM s l nhng nh my sn xut trong tng lai. Vi nhng tnh u vit ca n, ngy nay CIM ang c hon thin i n mt h thng sn xut t ng hon ho nht. Trong mi trng cnh tranh ton cu, h thng CIM l gii php tho g kh khn m nhng nn kinh t cn cha pht trin. Cc tp on kinh t ln cn cha pht trin. Cc tp on kinh t ln trn th gii ang tham gia vo nn kinh t Vit Nam rt mnh m, cc dy truyn sn xut mang tnh cht ca FMS (Flexible Manufacturing System) & CIM ang c chuyn giao do cc doanh nghip Vit Nam cng nn quan tm nghin cu, ng dng h thng sn xut ny nh mt hng pht trin mi. Ti liu s dng:

1. H thng sn xut linh hot FM & CIM tc gii GS.TS Trn Vn ch, Nh xut bn KHKT, H ni, 2001 2. Computer Intergrated Manufacturing tc gi Jame arehg hc vin Masachuses 3. Computerized Manufacturing Process Planning Systems ca tc gi Hong chao Zhang v Leo Alting, i hc cng ngh Texas. Tc gi bi vit: GS. TS Trn Vn ch - Ths. Nguyn Ngc Kin - Khoa c kh - i hc Bch Khoa H Ni.