You are on page 1of 3

Elektrotehniki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Z A D A C I (POSTAVKE I REZULTATI - ODGOVORI) SA

PRODUENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA INENJERSKA MATEMATIKA 2 Akademska 2011 - 2012. godina Sarajevo, 09. 09. 2012. IME I PREZIME STUDENTA : ............................................................... BROJ INDEKSA : ................................................................................. JEDINSTVENI MATINI BROJ : ............................................................. NASTAVNA GRUPA (BROJ) : ................................................................ 1. Za svaki od prva etiri zadatka, za svaki od dva parcijalna ispita/(dva dijela integralnog ispita) iz IM2, napisana su etiri odgovora od kojih je samo jedan taan. Rijeite ove zadatke, a zatim za svaki od zadataka koji ste rijeili zaokruite redni broj pod kojim je naveden taan odgovor za taj zadatak, pa taj broj upiite na odgovarajue mjesto u dole navedenoj tabeli. Zaokruivanje vie od jednog odgovora vrednuje se kao i netaan odgovor. Svaki taan odgovor za koji je napisano odgovarajue obrazloenje se boduje sa po 2,5 boda/poena (prema naznaenom bodovanju uz zadatak ), a svaki netaan odgovor se vrednuje sa po 0 bodova. Ukoliko se ne zaokrui niti jedan od ponuena etiri odgovora, kao i u sluaju kada za zaokrueni taan odgovor nije navedeno zadovoljavajue obrazloenje, za taj zadatak student ostvaruje 0 bodova. 2. Rijeite detaljno peti zadatak, koji je s otvorenim odgovorom. Tano uraen taj zadatak donosi 10 bodova. Boduju se i tano uraeni dijelovi tog zadatka (pri tom bodovanju najmanja jedinica mjere je 0,5 bodova). 3. Nije dozvoljeno koritenje biljeaka, knjiga, kalkulatora, mobilnih telefona i bilo kakvih elektronskih ureaja, niti drugih pomagala, kao ni drugih papira osim uvezanih papira dobijenih za ovaj ispit. Takoe nije dozvoljen nikakav razgovor sa kolegama/studentima i deurnim na ovom ispitu, tj. svaku izradu bilo kojeg od zadataka na ovom parcijalnom ispitu mora svaki kandidat samostalno uraditi. Svaki od kandidata koji prekri bilo ta od ovdje navedenog, bit e iskljuen sa ovog ispita i ovaj njegov parcijalni ispit vrednovan sa 0 bodova. Rezultati produenog popravnog ( I / II parc. ili integralnog) i spita iz IM2: Zad. 1. ........ Zad. 2. ........ Zad. 3. ........ Zad. 4. ........ Zad. 5. ....... ....... ...... ....... ...... Zad. 6. ........ Zad. 7. ........ Zad. 8. ..... Zad. 9. ....... Zad. 10. ........ ........ ....... ....... .......

UPUTSTVO:

Ukupan broj ostvarenih bodova: Vlastoruni potpis studenta: ______________________ Predmetni nastavnik: _______________________ V. Prof. Dr. Sc. Huse Fatki

Z A D A C I - Grupa A: sa Produenog popravnog drugog parcijalnog/drugog dijela integralnog) ispita iz IM2, ETF, Sarajevo, 09. 09. 2012.

1 . (2,5 [b.]) ( p 1)( p 1) 1 t 1 t 1 1 [ I. ( L (F) )(t) = (e sin t cos t ) . III. ( L (F) )(t) = (e sin t cos t ) . 2 2 1 1 t 1 1 t II. ( L (F) )(t) (sin t cos t e ) . IV. ( L (F) )(t) = ( sin t cos t e ) .] 2 2 Zad. 2. Odrediti spektar X Fourierove transformacije funkcije x t (tj. odrediti
Zad. 1. Nai inverznu Laplaceovu transformaciju funkcije F(p) : =
2

X F x t

gdje je pozitivna realna konstanta.


[ I. exp

x t exp it dt ) ako je x t
2 2

t2 1 exp 2 (Gaussova funkcija), 2 2


(2,5 [b.])
2 2

2
2

. II. exp 4 .
D

III. exp

Zad. 3. Izraunati (dvojni Riemannov) integral

arcsin

2 x

IV. exp

4
2

. ]

x2 y2

d x d y , pri emu je D oblast u ravni

Oxy ograniena dijelovima krunica ije su jednaine x 2 y 2 y , x 2 y 2 2 y , za x 0 , te dijelom pravca zadanog jednainom x 0 .
2 2 2 2

(2,5 [b.])

3 3 3 3 ( 1). II. ( 1). III. ( 1). IV. ( 1). ] 16 2 4 4 8 4 8 2 Zad. 4. Izraunati fluks vektora A: ( x 3 , y 3 , z 3 ) kroz zatvorenu povr S zadanu jednainom x 2 y 2 z 2 a 2 (a 0) i orijentisanu vektorom njene vanjske normale. (2,5 [b.]) 12 2 5 7 12 7 a . II. 2 a 5 . III. a 5 . IV. a 5 . ] [ I. 5 5 5 5 Zad. 5. Neka je f * funkcija koja je 2 - periodiko proirenje fukcije f zadane formulom x, x 0, f (x) = x, 0 x , 0, x .
[ I.

a) Nacrtati grafike zadane funkcije f i njenog 2 - periodikog proirenja

f na skup (realnih

brojeva) R, a zatim napisati analitiki oblik funkcije f . (0,5+ 1 +1 [b.]) b) Definirati pojam trigonometrijskog Fourierovog reda i formulisati Dirichletove uslove za razvoj realne funkcije jedne realne promjenljive u Fourierov red, a zatim ispitati da li te uslove zadovoljava zadana funkcija f odnosno njeno periodiko proirenje f . (2,5 [b.]) c) Napisati trigonometrijski Fourierov red (u realnom i u kompleksnom obliku) zadane funkcije f *. (3 + 1[b.]) d) Ispitati da li dobijeni red u c) konvergira apsolutno i uniformno ka zadanoj funkciji f na (0,5 + 0,5 [b.]) razmaku , i ka njenom produenju f * na skupu R. ..................@.................. IME I PREZIME STUDENTA : ...............................................................

Z A D A C I - Grupa B: sa Produenog popravnog drugog parcijalnog/(drugog dijela integralnog) ispita iz IM2, ETF, Sarajevo, 09. 09. 2012. Zad. 1. Rijeiti (sa ili bez primjene Laplaceove transformacije) diferencijalnu jednainu y + 4y = 2cos (2x); y(0) = 0, y'(0) = 4.
[ I. y = 2 x sin (2x). II. y = 2sin (2x) . III. y = 2sin (2x) +

(2,5 [b.])

Zad. 2. Predstaviti (uz precizno teoretsko obrazloenje postupka rjeavanja) Fourierovim integralom realnu funkciju f jedne realne promjenljive definiranu formulom f (t): =
[ I. f (t )

1 1 x sin (2x). IV. y = x sin (2x).] 2 2

1 | t |, | t | 1, (1 + 1,5 [b.]) | t | 1. 0,

2 (1 cos(t )) cos( t )

d . d .
y

II. f (t ) IV. f (t )

2 (1 cos( t )) cos( t )

d .

III. f (t )

2 (1 cos( )) cos( t )

2 (1 cos( )) cos( t ) d . ] t2 0

Zad. 3. Izraunati (dvojni Riemannov) integral

dx d y , x y2 pri emu je D oblast u ravni Oxy ograniena dijelovima krunica ije su jednaine x 2 y 2 x , x 2 y 2 2 x , za y 0 , te dijelom pravca zadanog jednainom y 0 .
D 2

arcsin

(2,5 [b.])

3 3 3 ( 1). III. ( 1). IV. ( 1). ] 16 2 8 2 8 4 Zad. 4. Izraunati povrinski integral druge vrste x3dydz y 3dzdx z 3dxdy , gdje je S vanjska
[ I.

3 ( 1). II. 4 4
2

strana sfere zadane jednainom x y z 2 r 2 (r 0).


2 2

(2,5 [b.])

[ I.

Zad. 5. Realna funkcija f jedne realne promjenljive zadana je formulom f (x) =

12 2 5 7 12 7 r . II. 2 r 5 . III. r 5 . IV. r 5 . ] 5 5 5 5

x, 0,

x , x .

a) Nacrtati grafike zadane funkcije f i njenog 2 - periodikog proirenja

f na skup (realnih

brojeva) R, a zatim napisati analitiki oblik funkcije f . (0,5+ 0,5 +1 [b.]) b) Definirati pojam trigonometrijskog Fourierovog reda i formulisati dovoljne uslove za razvoj realne funkcije jedne realne promjenljive u Fourierov red, a zatim ispitati da li te uslove zadovoljava zadana funkcija f odnosno njeno periodiko proirenje f . (3 [b.]) c) Napisati trigonometrijski Fourierov red (u realnom i u kompleksnom obliku) zadane funkcije f *. (3 + 1[b.]) d) Ispitati da li dobijeni red u c) konvergira apsolutno ili uslovno na razmaku 0, . (1 [b.]) ..................@.................. IME I PREZIME STUDENTA : ...............................................................