You are on page 1of 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a N I M PRODI Memberi kuasa Kepada : N a m a N I M PRODI : ALTIUS ARLEN : D621 O9 007 : TEKNIK PERTAMBANGAN : SEPTIAN WIRAYUDI : D621 09 283 : TEKNIK PERTAMBANGAN

Untuk Mewakili dalam pengurusan KRS Demikian Surat Kuasa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Yang Menerima Kuasa, = Septian wirayudi = NIM. D62109283 Makassar,19 08 2013 Yang Memberi Kuasa, = Altius arlen = NIM. D62109007