You are on page 1of 10

Tugasan Praktikal 6 AMALI 6 Tajuk Tujuan Pengenalan : Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur mengikut

variasi dalam gen setiap tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Bagi kepelbagaian spesies pula ia merujuk kepada pelbagai organisma hidup di dunia. Manakala kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam persekitaran daratan, laut dan persekitaran akuatik yang lain. Genetik merupakan bidang sains yang mengkaji fenomena pewarisan dan variasi dalam kesemua makhluk hidup, samada manusia mahupun bakteria. Istilah"genetik" pertama kali diperkenalkan oleh pakar genetik British William Bateson.Beliau juga bertanggungjawab dalam memperkembangkan penemuan kajian Gregor Mendel. Dalam organisma hidup, maklumat genetik disimpan dalam kromosom yangdibentuk daripada molekul DNA dan sejenis protein yang dikenali sebagai histon.Maklumat genetik perlu berinteraksi bersama faktor luaran yang lain sepertipermakanan dan persekitaran untuk menentukan faktor fizikal dan perlakuanorganisma secara keseluruhan. Gen adalah linear DNA yang merupakan unit berfungsi pada kromosom atau plasmid. Keseluruhan maklumat bagi struktur dan fungsi sesuatu organisma dikodkan dalam gennya. Bagi sesetengah maklumat yang dikodkan oleh gen menentukan hanya satu ciri, tetapi sesetengah lokus (lokasi) bagi gen yang sama boleh membawa maklumat yang berlainan. Gen yang mempunyai maklumat yang berlainan pada lokus yang sama dinamakan alel.Gene pool spesies adalah himpunan allele -allele daripada gen-gen di dalam sesebuah spesies. Alel terbentuk kerana adanya perbezaan kecil pada satu atau sejumlah urutan tertentu. Lokus yang memiliki alel dalam suatu populasi dikatakan bersifat polimorfik dan, sebaliknya, dikatakan bersifat monomorfik (satu bentuk) apabila tidak memiliki variasi. Disebabkan gen atau segmen DNA dapat diekspresikan menjadi suatu fenotipe tertentu, adanya alel dapat mengakibatkan perbezaan penampilan di antara individu-individu dalam suatu populasi. : Mengukur Kepelbagaian Genetik : Mengukur Kepelbagaian Genetik : Untuk mengkaji dan mengukur diversiti genetik

TUGASAN

Anda bertugas dengan satu agensi pemuliharaan dan berdepan dengan satu masalah iaitu enam lot tanah lembab yang berbeza jenis tanahnya dan ditumbuhi oleh dua jenis orkid liar. Lot-lot tersebut sedang dibangunkan untuk menjadi kawasan

perindustrian. Organisasi anda hanya mampu membeli dan menjaga empat lot tanah sahaja. Lot manakah yang harus dijaga? Tiga lot adalah paya mengandungi populasi Pterostylis isozymus. Tiga jenis paya yang lain merupakan habitat populasi spesis Pterostylis polyzymous . Anda menghantar sampel daun ke sebuah kolej untuk analisa genetik, dan menerima data seperti di bawah, iaitu di dalam bentuk gel protein elektroforesis untuk satu lokus allozyme yang polimorfik bagi kedua-dua spesis. Lokus tersebut mempunyai dua allel, Cepat dan Perlahan kerana mereka bergerak pada kadar yang berbeza merentasi gel tersebut, di mana allele yang cepat berada di bawah allele yang perlahan.

Langkah 1 Untuk mengukur bagaimana variasi genetik tersebar di antara populasi, frekuensi allele perlu dikenalpasti di dalam setiap populasi. Lokus alozyme mempunyai dua bentuk. Identiti bagi setiap allele di dalam setiap individu ditunjukkan melalui banding pattern yang ada di dalam gel. Sebagai contoh, individu pertama di baris pertama di dalam gel pertama adalah heterozygous, di mana dua allele tersebut adalah berbeza dan diwakili oleh simbol (+) bagi kedua-dua cepat dan perlahan. Sebaliknya, individu di baris kedua ialah homozygous, yang mempunyai satu band mewakili dua allele perlahan.

Tentukan frekuensi allele di dalam setiap populasi bagi allele cepat (p) dan allele perlahan (q) dengan mengira bilangan allele bagi individu di dalam setiap populasi (homozygote mempunyai dua allele yang sama, oleh itu anda perlu mengira + dua kali ganda, dan jumlah bagi allele bagi 15 individu tersebut ialah 2 x 15 = 30. Bahagikan jumlah tersebut dengan jumlah allele yang hadir dalam populasi tersebut (sentiasa sama dengan dua kali ganda bilangan individu).

Pterostylis isozymus, Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 23 7

Slow Fast

Pterostylis isozymus, Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 12 18

Pterostylis isozymus, Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 4 26

Pterostylis polyzymus, Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 12 18

Pterostylis polyzymus, Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 14 16

Pterostylis polyzymus, Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jum 8 22

Langkah 2 Anda perlu mengukur perbezaan genetik diantara populasi tersebut. Biasanya Wrights Fixation Index or Fst digunakan, dari julat 0 yang mewakili tiada perbezaan antara populasi tersebut, meningkat, menandakan kenaikan perbezaan. Untuk menentukan Fst, heterozygousity perlu dikira bagi setiap spesis (Hs), dengan menggandakan 2pq bagi setiap satu populasi dan mengira nilai purata bagi ketiga-tiga populasi untuk setiap spesis.

Frekuensi allele bagi Pterostylis isozymus,

Allele cepat, p Populasi 1 7/30 =

Allele perlahan, q

2xpxq 2 (0.23) (0.77) = 0.35 2(0.6)(0.4) =0.48 2(0.87)(0.13) =0.23

0.23 23/30 =

0.77

Populasi 2

18/30

0.60

12/30

0.40

Populasi 3

26/30

0.87

4/30

0.13

=1.06/3
Purata (Hs)

=1.06/3=0.35

Frekuensi allele bagi Pterostylis polyzymus,

Allele cepat, Allele perlahan, p Populasi 1 18/30 0.60 12/30 q 0.40

2xpxq 2(0.60)(0.40) =0.48 2(0.53)(0.47) =0.50 2(0.73)(0.27) =0.23 1.38/3 0.46

Populasi 2

14/30

0.53

14/30

0.47

Populasi 3

22/30

0.73

8/30

0.27

Purata (Hs)

Langkah 3 Kira heterozygosity jika ketiga-tiga populasi meneruskan pembiakan, (Ht). Lakukan kiraan dengan mencari purata bagi p dan q ke atas ketiga-tiga populasi bagi setiap spesis, digandakan dengan 2 x purata p x purata q. Jangkaan frekuensi heterozygote di dalam populasi ini dikatakan mempunyai kawasan pembiakan yang besar dengan tiadanya perbezaan genetik pada tahap populasi biasa.

Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis isozymus Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 7/30 18/30 26/30 0.23 0.60 0.87 1.70/3 = 0.57 23/30 12/30 4/30 Allele perlahan, q 0.77 0.40 0.13 1.30/3=0.43

(Ht).= 2 x purata p x purata q = 2 x 0.57 x 0.43 =0.49

Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis polyzymus Allele cepat, p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 18/30 16/30 22/30 0.60 0.53 0.73 1.86/3=0.62 12/30 14/30 8/30 Allele perlahan, q 0.40 0.47 0.27 1.14/3=0.38

(Ht).= 2 x the average p x the average q =


(Ht) = 2pq = 2 x0.62 x0.38

=0.47
Langkah 4 Anda perlu mengira jumlah local, dengan variasi populasi. Frekuensi sisihan bagi heterozygotes di dalam populasi yang berasingan, (Hs) perlu dicari jika mereka adalah dari populasi besar yang sama, (Ht), sertakan indeks jumlah variasi genetik yang ditemui di dalam satu populasi local. Oleh itu, Fst = (Ht - Hs) / Ht, di mana nilai Fst < 0.1 menunjukkan nilai divergen yang besar di dalam populasi (iaitu populasi yang berbeza dari segi genetik antara satu sama lain). Nilai antaranya menunjukkan beberapa divergen genetik. RUMUSAN

Pterostylis isozymus

Fst = (Ht - Hs) / Ht = 0.49 0.35 / 0.49 = 0.29

Fst > 0.1 , menunjukkan divergen yang besar di antara populasi Pterostylis isozymus.

Pterostylis polyzymus

Fst = (Ht - Hs) / Ht = 0.47 - 0.46 / 0.47 = 0.02

Fst <0.1 , menunjukkan tiada divergen di antara populasi Pterostylis polyzymus.

Populasi

Pterostylis

Isozymous adalah

lebih

divergen

daripada populasi

Pterostylis Polyzymous. Oleh itu, populasi Pterostylis Polyzymous, adalah sama secara genetik antara satu sama lain.

Laporan Anda

1. Adakah populasi bagi setiap spesies adalah berbeza antara satu sama lain? Adakah sesuatu spesies mempunyai lebih diversiti antara populasi daripada yang lain? Yang mana satu?.

Populasi bagi setiap spesies sememangnya adalah berbeza di antara satu sama lain .Sesuatu spesies itu mempunyai lebih diversiti di antara populasi yang lain kerana ada spesies mempunyai lebih popular.F st yang dikumpul mestilah melebihi 0.1 di mana ia menunjukkan divergen yang besar antara populasi. 2. Bagaimanakah anda peruntukkan dana yang terhad bagi pemerolehan tanah lembap? Jelaskan dengan wajar keputusan anda di dalam konteks memelihara jumlah genetik diversiti yang maksimum yang menggambarkan kedua-dua spesies.

Saya akan memilih genetik yang menunjukkan diversiti genetik yang tinggi antara populasi bagi pemerolehan tanah lembap.Pemerolehan dana yang saya dapat akan digunakan untuk memulihara tanah lembap yang mempunyai diversiti

genetik yang tinggi untuk mendapatkan populasi yang lebih baik.Keputusan ini bagi saya adalah langkah yang bijak memandangkan untuk mendapatkan tanah yang lembap memerlukan kos yang tinggi.

3. Apakah pertimbangan selain genetik yang akan mempengaruhi pilihan anda? . Antara faktor lain yang akan saya perimbangkan untuk melihat kepada spesies yang telah terancam adalah dengan menfokuskan kepada masalah habitat semulajadi sesuatu spesies itu. Apabila spesies tersebut makin kurang di dalam persekitaran, ia perlu dipelihara bagi mengelak berlakunya kepupusan terhadap spesis tersebut daripada ekosistem yang akan memberi impak besar jika kehilangannya. Selain itu, saya juga akan mengambil kira kualiti persekitaran pembiakan, saiz populasi dan sumbangannya terhadap ekosistem.Hal ini penting agar sesuatu spesies itu dapat dikekalkan dan diwarisi untuk generasi akan datang.

4. Diberi bahawa kedua-dua allele pada lokus yang dikaji ditemui bagi setiap spesies. Mengapakah lebih daripada satu populasi akan wujud bagi setiap spesis yang dilindungi?.

Lebih daripada satu populasi akan wujud bagi setiap spesies yang dilindungi kerana bagi setiap satu populasi spesis, apabila diversiti genetik di dalam populasi itu berbeza antara satu sama lain, dan mungkin terdapat variasi antaranya. Populasi dengan variasi genetik yang tinggi menunjukkan bahawa semakin tinggi peluang populasi tersebut untuk hidup.

5. Melalui pembacaan oleh Eldridge (1998) yang bertajuk Trouble in Paradise, bagaimanakah saintis memaksimakan diversiti genetik bagi pengenalan semula populasi? Mengapakah mereka tidak memilih hanya sejenis haiwan dari pulau tersebut? .

Melalui pembacaan oleh Eldridge,Saintis telah memaksimakan diversityg enetik bagi re-introduce population telah memilih haiwan daripada pulau yang berbeza. Ini adalah kerana haiwan daripada spesis yang sama tetapi berbeza persekitaran seperti di pulau mempunyai peluang terbentuknya populasi yang pelbagai. Haiwan daripada satu pulau sahaja akan mempunyai profil identiti yang sama dan kajian menunjukkan populasi di pulau itu akan mengalami kekurangan variasi genetik.Apabila hanya satu haiwan sahaja dipilih,ia berkemungkinan akan terkena penyakit dan seterusnya akan mati.

Kesimpulan:
Kepelbagaian diversiti genetik dapat diukur.

Rujukan:

Complete Reference Express Bilogy SPM ,Betsy The Lay Hong,Nusamas Sdn Bhd Biologi SPM Whizz Thru,Peter Ling,Oxford Fajar Sdn Bhd Modul SCE 3107 Program PPG Ambilan Jun 2011 http://fastnote.wordpress.com/2011/05/17/biodiversiti-dan-peranannya/ http://id.scribd.com/doc/109265583/Praktikal-6 http://id.scribd.com/doc/96657700/SCE3107-Praktikal-6