You are on page 1of 32

Modul Latihan Hands-on Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

PENTING Modul Latihan Hands-on PBS ini adalah HAK CIPTA TERPELIHARA Lembaga Peperiksaan (LP) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan hanya untuk kegunaan latihan anjuran KPM. Sesiapa sahaja tidak dibenarkan memetik mana-mana bahagian dalam bentuk apa juga dan dengan cara apa baik secara elektronik, fotologi, mekanik, rakaman atau yang lain-lain dan sebagainya sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan.

Copyright

2012

AGENDA BENGKEL LATIHAN HANDS-ON PBS


Semua peserta diminta untuk membawa perkara-perkara berikut: Sebuah pemacu USB untuk berkongsi sumber Komputer riba Panduan Pengendalian PBS, Manual Pentaksiran Sekolah, Dokumen KSSR dan Dokumen Standard Prestasi Salinan pernyataan misi sekolah anda
Masa Hari Pertama Masa Hari Kedua Sesi 5: Pembinaan Instrumen Pentaksiran Sekolah Pelbagai jenis instrumen 8:00 pagi

8:00 pagi

Taklimat Urus setia

8:15 pagi

Sesi 1: Pengenalan Aktiviti Ice breaking Siapa kita dan mengapa kita berada di sini Pernyataan misi PBS Profil murid PBS - FPK Minum Pagi
Sesi 2: Asas PBS Konsep PBS

10:15 pagi

10:15 pagi

Minum Pagi Sesi 6: Penilaian Instrumen Pentaksiran Sekolah Sistem 9-poin

10:30 pagi

Pengurusan PBS

10:30 pagi

12:30 tgh

Makan Tengah Hari Sesi 3: Pentaksiran Sekolah Konsep Pentaksiran rujukan standard Konsep Pentaksiran formatif dan sumatif

12:30 tgh

Makan Tengah Hari Sesi 7: Pengurusan Evidens, SPPBS dan Isu-isu PBS

2:00 ptg

2:00 ptg

Fail Perkembangan Murid Fail Showcase SPPBS Isu-isu PBS Minum Petang

3:30 ptg

Minum Petang Sesi 4: Perancangan Pentaksiran dalam Pentaksiran Sekolah Perancangan P&P Perancangan pentaksiran formatif

3:30 ptg

3:45 5:00 ptg

3:45 5:00 ptg

Sesi 8: Komponen bukan akademik PBS PAJSK Pentaksiran Psikometrik

Nota: Jadual adalah tertakluk kepada perubahan jika ada keperluan

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 1: Pengenalan

Aktiviti Ice-breaking (30 minit): Cari 10 perkara yang anda ada persamaan

1. Peserta diminta untuk berada dalam kumpulan 8 10 orang. 2. Setiap kumpulan perlu mencari sepuluh perkara yang setiap ahli mempunyai persamaan (tidak termasuk bahagian badan seperti kaki, tangan dll) 3. Seorang ahli kumpulan perlu mencatatkan senarai tersebut untuk dibentangkan kepada semua peserta lain pada akhir aktiviti.

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 1: Pengenalan

1. Objektif Bengkel Pada akhir perbengkelan peserta dapat memahami: Peranan Pentadbir Sekolah/Guru Kerelevanan dan Pengurusan PBS Perancangan Pentaksiran Sekolah dalam Rancangan Pengajaran Harian Kepelbagaian Bentuk Pentaksiran dalam PBS Pembinaan Instrumen Pentaksiran Sekolah Penilaian Instrumen Pentaksiran Sekolah Pengurusan Evidens dan SPPBS Komponen Bukan Akademik PBS

Copyright

2012

2. Pernyataan Misi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan Pernyataan Misi Sekolah Anda.
Sekolah hendaklah memastikan bahawa pernyataan misinya adalah sejajar dengan misi PBS. Selain daripada itu, sekolah juga perlu memastikan bahawa misi tersebut yang selaras dengan profil murid dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran ke arah pembelajaran lebih bermakna. Tuliskan pernyataan misi sekolah anda dalam lajur kanan dan kemudian bandingkan dengan pernyataan misi PBS.
Pernyataan Misi PBS Pernyataan Misi Sekolah PBS merupakan satu pentaksiran yang Contoh: Membangun potensi individu melalui bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, pendidikan berkualiti (tafsiran yang afektif dan psikomotor selaras dengan merangkumi pentaksiran secara holistik) Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan.
Pengumpulan maklumat tentang kebolehan murid yang lebih komprehensif melalui profil, pencapaian (achievement), perkembangan (development) dan penglibatan (involvement) murid dapat memberi gambaran lebih tepat tentang potensi dan prestasi murid. Pentaksiran yang seimbang berfokus terhadap perkembangan potensi dan kemenjadian murid melalui pendidikan yang menitikberatkan pembinaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengamalan nilai (adab) yang baik. Pentaksiran berpusatkan murid dapat meningkatkan penglibatan, pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara untuk belajar, dan memupuk nilai dan sikap terpuji serta bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri.

Persamaan antara pernyataan:


Perbezaan antara pernyataan:

Copyright

2012

3.

Profil Murid dan Koordinator PBS

Sebagai Koordinator PBS, anda diharapkan menjadi role model yang mempamerkan atribut profil murid PBS. Pertimbangkan atribut profil murid PBS dan bandingkan dengan diri sendiri menggunakan skala 1-10 (refleksi diri tentang tahap kualiti atribut yang dinyatakan; 1 yang terendah dan 10 tertinggi) atau secara kualitatif/deskriptif.
Tanggungjawab Pentadbir Sekolah/Guru Berpengetahuan Memahami prinsip dan praktis PBS Memahami budaya dan konteks setempat Atribut Profil Murid PBS Indikator Saya di mana? 6 masih kabur tentang cara yang sebenar. 9 sentiasa bersedia

Berpengetahuan tentang cara untuk melaksanakan PBS dengan betul. Berpengetahuan tinggi dalam mata pelajaran yang diajar.

Prihatin terhadap persekitaran setempat dan 5 baru bertukar dan perkembangan terkini di perlu mengenali dalam dan luar negara. persekitaran setempat Pemikir (Berkemahiran berfikir) Meningkatkan kepelbagaian kecerdasan murid Sentiasa membuat keputusan yang jelas berdasarkan pertimbangan yang berasas.

Mempamerkan cara Berfikiran secara kritis dan berfikir yang kreatif. cemerlang Berminat dalam kajian untuk penambahbaikan Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran. sepanjang hayat. Mendapatkan peluang pembangunan profesional Membuat penilaian kendiri secara konstruktif. Penilaian berterusan untuk menambahbaik amalan.

Copyright

2012

Ciri Profil Murid

Tanggungjawab Pentadbir Sekolah/Guru

Indikator

Saya di mana?

Beradap dan beretika

Berbudi bahasa dan Sentiasa mengutamakan hormat pada murid dan kebaikan diri dan orang di semua orang. sekeliling. Mempamerkan tingkah Menghayati dan laku prihatin terhadap mempamerkan tingkah persekitaran laku baik. Menghargai pandangan dari perspektif yang berbeza. Bertindak secara positif terhadap kritikan konstruktif yang diberi oleh orang lain

Komunikator (Berkemahiran berkomunikasi)

Menggunakan Bahasa Berkomunikasi dalam lebih Melayu dan Bahasa daripada satu bahasa. Inggeris dengan baik dalam tugas seharian. Berkomunikasi secara berhemah dan efektif. Kepimpinan pedagogikal Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan apa yang diamanahkan. Berdaya tahan dan berani mengambil risiko. Cekal dan tabah menghadapi cabaran mendidik murid. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip, etika dan kolektif. Kepimpinan adalah berdasarkan integriti, kejujuran, keadilan dan keprihatinan

Pemimpin (Berkemahiran memimpin)

Bersedia mengurus perubahan yang diperlukan.

Seimbang

Memberi penekanan terhadap pembangunan murid secara menyeluruh

Berusaha memastikan pembangunan murid adalah seimbang dan holistik.

Menjayakan PBS untuk Menggalakkan murid membangunkan murid mengikuti aktiviti secara holistik pembelajaran di luar bilik darjah seperti kokurikulum dan lain-lain.

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 1: Pengenalan 4. Perjanjian/Persetujuan Perbengkelan Dalam kumpulan 3-4 orang, sediakan perjanjian agar perbengkelan ini dapat: Membolehkan peserta mengambil bahagian sebanyak mungkin Membolehkan kita mencapai objektif perbengkelan Menggunakan bahasa yang merujuk kepada profil murid PBS di mana perlu

Tuliskan cadangan anda pada kertas mahjong, kongsikan bersama ahli kumpulan lain dan paparkan pada dinding.

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Asas PBS

5. Konsep PBS
Konsep PBS yang terdapat dalam pernyataan misi PBS ialah: Pentaksiran bersifat holistik yang menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan adalah untuk membangunkan modal insan yang holistik dengan memiliki ciri profil murid PBS. Pengumpulan maklumat tentang kebolehan murid yang lebih komprehensif melalui profil, pencapaian (achievement), perkembangan (development) dan penglibatan (involvement) murid dapat memberi gambaran lebih tepat tentang potensi dan prestasi murid. Pentaksiran yang seimbang berfokus terhadap perkembangan potensi dan kemenjadian murid melalui pendidikan yang menitikberatkan pembinaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran serta pengamalan nilai (adab) yang baik. Ini dapat dilihat dalam ciri profil murid PBS. Pentaksiran berpusatkan murid dapat meningkatkan penglibatan, pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara untuk belajar, dan memupuk nilai dan sikap terpuji serta bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri sebagaimana yang terdapat dalam profil murid PBS. Ini dapat dilakukan melalui aktiviti autentik yang merujuk kepada situasi kehidupan sebenar, pembelajaran kendiri dan kolaboratif. Copyright 2012

Hari Pertama Sesi 2: Konsep PBS Indikator Konsep PBS Dalam kumpulan, senaraikan indikator dan komponen PBS yang berkaitan dengannya. Bentangkan kepada kumpulan lain.

Pentaksiran Holistik
Komponen PBS

PS, PP, PAJSK, PPsi

I n d i k a t o r

Kognitif

Modal insan holistik

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Konsep PBS

PPsi

Komponen PBS

I n d i k a t o r

Profil

____________________

Pengumpulan maklumat komprehensif

_____________________

__________________

Komponen PBS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Konsep PBS

Pentaksiran Seimbang
Komponen PBS
PS, PP, PAJSK, PPsi

Indikator
Pengetahuan

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Konsep PBS Komponen PBS

PS, PP, PAJSK

Indikator

Autentik
Pentaksiran Berpusatkan Murid

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Konsep PBS

6: Hubungkait Konsep PBS dan Amalan Di Sekolah


Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat sejauh mana konsep PBS adalah jelas / ditunjukkan di sekolah anda dan apakah langkah seterusnya yang perlu anda lakukan.
Konsep PBS Sejauh mana konsep PBS adalah jelas
masih berdasarkan keputusan peperiksaan.

Apakah langkah seterusnya ?


Memberi pengiktirafan kepada murid yang berakhlak mulia (hormat pada guru dan suka menolong orang)

Pentaksiran secara Masih belum sepenuhnya kerana pencapaian murid Holistik

Pengumpulan Maklumat komprehensif

Pentaksiran yang seimbang

Pentaksiran berpusatkan murid

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Asas PBS

6. Pengurusan PBS: Asas Pengoperasian PBS


Dalam kumpulan, lengkapkan Rajah di bawah dengan empat perkara asas pengoperasian PBS.

Jawatankuasa PBS

Dalam kumpulan, lengkapkan Jadual di bawah.

Komponen PBS Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat PAJSK Pentaksiran Psikometrik


Rujuk Panduan Pengurusan PBS

Siapa laksana?

Bila laksana?

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Asas PBS

Penjaminan Kualiti
Bincang dalam kumpulan dan senaraikan apa yang perlu dilakukan dalam setiap aktiviti penjaminan kualiti.

Pementoran

Pemantauan

Pengesanan

Penyelarasan

Rujuk Panduan Pengurusan PBS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 2: Asas PBS

Penjaminan Kualiti
Bincang dalam kumpulan dan lengkapkan jadual di bawah. Aspek Pelaksanaan Pementoran Tempoh Pelaksanaan Tindakan

Pemantauan

Penyelarasan Pentaksiran Sekolah:

Pentaksiran Pusat:

Pengesanan

Rujuk Panduan Pengurusan PBS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 3: Pentaksiran Sekolah 7. Konsep Pentaksiran Rujukan Standard Bincang dalam kumpulan dan lengkapkan Rajah di bawah dengan ciri Pentaksiran Rujukan Standard.
Tidak banding apa? Guna apa? Lapor Apa?

Lengkapkan Rajah hubung kait dokumen kurikulum dengan dokumen standard prestasi.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DOKUMEN KURIKULUM

DOKUMEN STANDARD PRESTASI

Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran

PENTAKSIRAN

Laporan penguasaan murid

Rujuk Panduan Pengurusan PBS dan Manual PS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 3: Pentaksiran Sekolah Standard Prestasi


Standard prestasi merupakan pernyataan yang menerangkan tentang tahap-tahap penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari. Dalam satu tempoh pembelajaran, murid ditaksir berdasarkan penanda aras (benchmark) yang terdapat dalam standard prestasi. Guru menggunakan standard prestasi sebagai rujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran dilaksanakan secara adil dan berfokus. Dalam kumpulan, lengkapkan Rajah di bawah dengan faedah yang diperoleh oleh setiap pemegang taruh berkenaan.

Faedah Standard Prestasi

Murid

Guru

Ibu bapa Pihak berkepentingan


Rujuk Panduan Pengurusan PBS dan Manual PS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 3: Pentaksiran Sekolah


Dalam kumpulan, tuliskan pernyataan bagi tafsiran dalam Dokumen Standard Prestasi.
Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid.

Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid.

Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai sepanjang tempoh peringkat pembelajaran (Sekolah rendah : Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Sekolah menengah rendah : Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) dan digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan.

Deskriptor merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.
Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

Rujuk Panduan Pengurusan PBS dan Manual PS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 3: Pentaksiran Sekolah


Dalam kumpulan, bincang dan tuliskan apa yang dimaksudkan dengan deskriptor dan evidens dalam Jadual di bawah
PERNYATAAN STANDARD BAND DESKRIPTOR EVIDENS

6 5 4 3 2 1 Penerangan generik / umum tentang tahap kemajuan pembelajaran

Dalam kumpulan, bincang dan lukiskan carta alir penggunaan Dokumen Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah pada kertas mahjong. Bentangkan dan paparkan pada dinding.

Rujuk Panduan Pengurusan PBS dan Manual PS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 3: Pentaksiran Sekolah 8. Konsep Pentaksiran Formatif dan Sumatif
Pentaksiran yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran perlu merujuk situasi sebenar yang akan menjadikan pembelajaran murid lebih bermakna. Dalam kumpulan, lengkapkan Jadual di bawah dengan ciri dan contoh bagi pentaksiran formatif dan sumatif.

Ciri Pentaksiran Formatif

Contoh

Pentaksiran Sumatif

Rujuk Panduan Pengurusan PBS dan Manual PS

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 4: Perancangan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran

9. Perancangan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Dalam kumpulan, bincang dan rancangkan pentaksiran formatif dan autentik bagi pengajaran dan pembelajaran satu topik dalam satu mata pelajaran. Tuliskan rancangan tersebut pada kertas mahjong. Bentang dan paparkan pada dinding.

Nota: Contoh yang ditunjukkan adalah agak terperinci untuk memberi penjelasan sahaja. Peserta tidak terikat dengan format ini.

Copyright

2012

Hari Pertama Sesi 4: Perancangan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Contoh Aktiviti KSSR Murid Bermasalah Pembelajaran Tahun 1: Pengurusan Kehidupan Manipulatif

Kandungan
Set Induksi Murid ditunjukkan klip video seorang kanak-kanak perempuan menyanyi lagu Bila rasa gembira (http://www.youtube.com/watch?v=IgpEjt7GXZA)

Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menyebut dan menunjuk anggota badan Menyanyi dan Pemerhatian

Murid menyanyi bersama sambil membuat pergerakan mengikut lirik lagu Bila Rasa Gembira bersama guru. Langkah 1 Murid dikenalkan dengan bahagian anggota badan seperti kepala, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri serta badan melalui anggota sebenar dan realia (gambar dan patung). Murid menyebut bahagian anggota badan dengan bimbingan guru. Murid diminta menunjuk anggota badan yang disebut oleh guru secara beramai-ramai dan individu. Murid diminta menyatakan kegunaan anggota badan sambil menunjukkan (kaki utk berjalan dll) Terapkan nilai murni menghargai anggota tubuh badan dengan merujuk situasi sebenar
Merangsang murid berfikir dan mengaplikasi dalam kehidupan seharian

Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menyebut dan menunjuk anggota badan Soal jawab dan pemerhatian

Standard Prestasi : B1 D1 E1Mengenal bahagian anggota kepala B1 D1 E2Mengenal bahagian anggota tangan B1 D1 E3Mengenal bahagian anggota badan B1 D1 E4Mengenal bahagian anggota kaki

Hari Pertama Sesi 4: Perancangan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Contoh Aktiviti KSSR Murid Bermasalah Pembelajaran Tahun 1: Pengurusan Kehidupan Manipulatif

Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menunjuk anggota badan Permainan dan pemerhatian

Kandungan
Langkah 2 Murid bermain dengan satu set puzzle (kad anggota badan yang diceraikan mengikut bahagian seperti badan, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri serta kepala) dan melengkapkannya berdasar gambar yang dipaparkan.

Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menunjuk anggota badan Permainan dan pemerhatian

Murid bermain dengan anak patung mencatumkan bahagian badan anak patung.

dengan

Standard Prestasi : B1 D1 E1Mengenal bahagian anggota kepala B1 D1 E2Mengenal bahagian anggota tangan B1 D1 E3Mengenal bahagian anggota badan B1 D1 E4Mengenal bahagian anggota kaki

Hari Pertama Sesi 4: Perancangan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Contoh Aktiviti KSSR Murid Bermasalah Pembelajaran Tahun 1: Pengurusan Kehidupan Manipulatif

Kandungan
Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menyebut dan menunjuk anggota badan Menyanyi dan pemerhatian Merangsang murid berfikir (contoh kanan atau kiri) dan mengaplikasi dalam situasi sebenar Aktiviti ini boleh digunakan untuk pentaksiran berikut: Menyebut dan menunjuk anggota badan Pemerhatian

Penutup

Murid menyanyikan semula lagu Bila Rasa Gembira sambil membuat pergerakan secara beramai-ramai.

Guru meminta murid mengaitkan aktiviti yang dilakukan dengan kehidupan harian: o Menggeleng menunjukkan tidak bersetuju , hendak melintas jalan. o Tepuk tangan - Menunjukkan emosi gembira

Nota: Contoh yang ditunjukkan adalah agak terperinci untuk memberi penjelasan sahaja. Peserta tidak terikat dengan format ini.
Standard Prestasi : B1 D1 E1Mengenal bahagian anggota kepala B1 D1 E2Mengenal bahagian anggota tangan B1 D1 E3Mengenal bahagian anggota badan B1 D1 E4Mengenal bahagian anggota kaki

Hari Kedua Sesi 5: Pembinaan Instrumen Pentaksiran Sekolah

10. Persembahan Slaid Pembinaan Instrumen Rujuk slaid Pembinaan dan Penilaian Instrumen

Prosedur Pembinaan Instrumen Pentaksiran Guru merujuk kandungan fakta dalam dokumen kurikulum
Guru merujuk evidens dalam DSP Guru bina instrumen pentaksiran mengikut evidens Guru menilai instrumen dari aspek sistem 9-poin

11. Pembinaan Instrumen Pentaksiran


Dalam kumpulan, pilih dan bina satu bentuk instrumen pentaksiran pada kertas mahjong. Bentangkan pada kumpulan lain.

Rujuk slaid Pembinaan dan Penilaian Instrumen

Copyright

2012

Hari Kedua Sesi 5: Pembinaan Instrumen Pentaksiran Sekolah


Jenis-jenis Instrumen
1. Pemerhatian Instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan 2. 3. Soal jawab Pensil dan kertas / Ujian Bertulis Instrumen yang menggunakan item objektif atau subjektif

4. Persembahan Instrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks. Persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dan amali 5. Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. Instrumen ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Pelaksanaan instrumen ini membolehkan murid mengintegrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan 6. Produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan kepada tugasan yang diberikan 7. Amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori 8. Lembaran kerja

9. Tugasan bertulis / Karya Penulisan Instrumen yang memerlukan murid menghasilkan laporan / dokumen / karya kreativiti dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan berpandukan kepada tugasan yang diberikan 10. Kuiz 11. Senarai semak 12. Tugasan rumah

Copyright

2012

Hari Kedua Sesi 6: Penilaian Instrumen Pentaksiran Sekolah

11. Persembahan Slaid Penilaian Instrumen Rujuk slaid Pembinaan dan Penilaian Instrumen

12. Penilaian Instrumen Pentaksiran


Setiap kumpulan dikehendaki bertukar instrumen pentaksiran dengan kumpulan lain. Dalam kumpulan, bincang dan buat penilaian instrumen pentaksiran tersebut berdasarkan sistem 9 poin. Bentangkan penilaian yang telah dibuat.

Rujuk slaid Pembinaan dan Penilaian Instrumen

Copyright

2012

Hari Kedua Sesi 7: Pengurusan Evidens dan SPPBS 13. Penyimpanan Evidens Pentaksiran Sekolah (PS)
Dalam kumpulan, tuliskan apa yang anda faham tentang Fail Perkembangan Murid dan Fail Showcase dalam ruang yang disediakan. Bincangkan.

Fail Perkembangan Murid (FPM)

Fail Showcase

Rujuk Panduan Pengurusan PBS

Copyright

2012

Hari Kedua Sesi 7: Pengurusan Evidens dan SPPBS


Dalam kumpulan, nyatakan bagaimana evidens bagi setiap pentaksiran disimpan dan dilupuskan.

Evidens Pentaksiran Sekolah

Penyimpanan

Pelupusan

Pentaksiran Pusat

PAJSK

Pentaksiran Psikometrik

Rujuk Panduan Pengurusan PBS

Copyright

2012

Hari Kedua Sesi 7: Pengurusan Evidens, SPPBS dan Isu-isu PBS 14. Persembahan slaid Isu-isu berkaitan pelaksanaan PBS Perbincangan isu-isu berkaitan pelaksanaan PBS Rujuk slaid Isu-isu PBS

Hari Kedua Sesi 8: PAJSK dan Pentaksiran Psikometrik

15. Persembahan slaid PAJSK - Overview Rujuk slaid PAJSK

16. Persembahan slaid Pentaksiran Psikometrik - Overview Rujuk slaid Pentaksiran Psikometrik

Copyright

2012