3.0 ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU Bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya.

Antaranya ialah bentuk perkataan bersifat tunggal. Daripada pembentukan kata tunggal tersebut, maka wujudlah proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.

3.1 PROSES PEMBENTUKAN KATA i) BENTUK KATA TUNGGAL Kata Tunggal Bil. Satu suku kata Pola Dua suku kata Pola Tiga suku kata atau lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang hal dan gol di KVK KVK KVK KVK KV dua orang sedang juga sering kali tangan bahu ini tidak boleh intim kita mungkin oleh dapat sukar untuk tubuh air KV+V V+KVK KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KV V+KV KV+KVK KV+KVK VK+KVK KV+KV KVK+KV V+KVK KV+KVK KV+KVK VK+KVK KV+KVK V+VK belakang baharu individu demikian kerana senonoh masyarakat bahasa emosi kerana manusia anggota berita ekspresi situasi mereka mustahil wanita seperti suami KV+KV+KVK KV+KV+KV VK+KV+KV+KV KV+KV+KV+VK KV+KV+KV KV+KV+KVK KV+KV+KV+KVK KV+KV+KV V+KV+KV KV+KV+KV KV+KV+KV+V VK+KV+KV KV+KV+KV VKK+KKV+KV KV+KV+V+KV KV+KV+KV KVK+KV+KVK KV+KV+KV KV+KVK+KV KV+V+KV Pola

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 muka sedih rapat akan nada tindak balas spontan bukan lisan hebat wajah bola sepak sopan jika lisan faham maka namun bagi belum ada khusus sama sedar ilmu amat penting dalam kita padah diri KV+KV KV+KVK KV+KVK V+KVK KV+KV KVK+KVK KV+KVK KKVK+KVK KV+KVK KV+KVK KV+KVK KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KV KV+KVK V+KV KKV+KVK KV+KV KV+KVK VK+KV V+KVK KVK+KVK KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KV semua reaksi stadium KV+KV+V KV+V+KV KKV+KV+VK .

yang.KVK. KV+KV+KV+V dan lain-lain. contoh bagi perkataan satu suku kata pula ialah hal.54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 tangan sambil tubuh arah geram oleh konflik wajar diri perlu mata tajam pula kenal minat padah sudah KV+KVK KVK+KVK KV+KVK KV+KVK KV+KVK V+KVK KVK+KKVK KV+KVK KV+KV KVK+KV KV+KV KV+KVK KV+KV KV+KVK KV+KVK KV+KVK KV+KVK Berdasarkan analisis yang dijalankan. Antara contoh perkataan dua suku kata ialah sudah. padah. gol. KV+V+KV. Terdapat juga perkataan yang terhasil daripada pola KV. masyarakat dan juga demikian. KV+KV. Contoh bagi perkataan yang mempunyai tiga atau lebih suku kata pula ialah mereka. dan dan di sebanyak lima perkataan sahaja. sebahagian besar daripada perkataan yang terdapat dalam rencana yang dikaji terdiri daripada perkataan dua suku kata iaitu sebanyak 70 patah perkataan. . Sementara itu. Kebanyakan pola kata yang terlibat ialah pola KV+KVK. minat dan sebagainya.

Kata nama 1 pepelakon berKata Terbitan Berawalan Kata kerja berbual. - tersebut. KATA TERBITAN BERAWALAN Bil. mengenyit 3 didianggap. direnung 4 terterlalu. menimpa. tercetus 5 6 menmengmendapat mengubah. menangis. terdapat hanya tiga jenis daripada empat jenis kata terbitan iaitu kata terbitan berawalan. bersosial 2 memenyentuh. menggenggam - . berubah. berkahwin. penpendiam berdepan. dialami.ii) BENTUK KATA TERBITAN Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses menggaandingkan imbuhan pada kata dasar. mengundang. kata terbitan berakhiran dan juga kata terbitan berapitan. tertentu. Berdasarkan teks yang dikaji. berada. terKata adjektif teratur berbanding. menonton. disokong.

dan contoh perkataannya ialah teratur. Contoh perkataan ialah hubungan.dan pen. contohnya ialah temui. Kata nama 1 -an Kata Terbitan Berapitan Kata kerja -i temui Hubungan. . Antaranya ialah pelakon dan pendiam yang menggunakan menerima imbuhan pe. terdapat satu penggunaan imbuhan di awal kata terbitan berakhiran yang terdapat dalam rencana yang menerima imbuhan –an di akhir kata nama. hanya terdapat beberapa kata terbitan berawalan yang terdapat dalam rencana. KATA TERBITAN BERAKHIRAN Bil. Terdapat tujuh imbuhan yang hadir di hadapan kata kerja dan membentuk kata terbitan berawalan kata kerja. gelaran.Berdasarkan analisis yang dibuat. Terdapat satu imbuhan yang hadir di belakang kata kerja dan membentuk kata terbitan berakhiran kata kerja iaitu imbuhan – I. Imbuhan yang hadir di hadapan kata adjektif ialah imbuhan ter.di awal kata nama. renungan dan iringan. iringan Berdasarkan analisis yang dibuat. renungan. gelaran. tindakan.

3 ke-…-an kematian. keagamaan. kata majmuk yang berbentuk istilah khusus dan kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa.KATA TERBITAN BERAPITAN Bil. menggunakan. Kata nama 1 pe-…-an per-…-an perasaan me-…-kan meng-…-kan Kata Terbitan Berapitan Kata kerja mengelakkan 2 pertuturan. perbuatan. kegembiraan men-…-kan menjaringkan 4 - - mem-…-i mempunyai 5 6 7 - - me-…-i meng-…-i di-…-kan di-…-i memahami. keadaan. pergerakan. menggambarkan. dilakukan. . menguasai menghadapi dipisahkan. dilabelkan 8 - - disedari iii) BENTUK KATA MAJMUK Kata dapat dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. kehidupan.

Bil. penggandaan separa dan penggandaan berentak.Bil. Terdapat tiga jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh. Kata Ganda . Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas 1 anggota badan Kata Majmuk Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus tindak balas Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa air muka 2 3 4 nada suara bahasa badan bahasa lisan bola sepak main mata 5 Perkataan yang bukan kata majmuk yang tergolong dalam golongan kata yang secara lazimnya dieja bercantum : Kata sendi nama Kata hubung kepada ataupun iv) BENTUK KATA GANDA Proses penggandaan dalam Bahasa Melayun ialah proses yang menggandakan kata dasar.

Penggandaan penuh 1 tiba-tiba Penggandaan separa Dengan awalan kata kerja : berhati-hati. Penggandaan berentak tersekat-sekat. melonjak-lonjak 2 3 Rakan-rakan Kata-kata - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful