You are on page 1of 17

L THUYT V HIROCACBON NO A. Ankan I. ng ng ,ng phn, danh php a/Dy ng ng Mch C h, c th phn nhnh hoc khng phn nhnh.

Trong phn t ch c lin kt n (lin kt ) to thnh t 4 obitan lai ho sp3 ca nguyn t C, nh hng kiu t din u. Do mch C c dng gp khc. Cc nguyn t c th quay tng i t do xung quanh cc lin kt n. Cng thc chung CnH2n+2 n 2 b/ng phn Hin tng ng phn do cc mch C khc nhau (c nhnh khc nhau hoc khng c nhnh). T C4H10 tr i. c/Danh php + Tn gi gm: Tn mch C c ui an. CH4 Metan C6H14 Hexan C11H24 Unekan C2H6 Etan C7H16 Heptan C12H26 ekan C3H8 Popan C8H18 Octan C13H28 Triekan C4H10 Butan C9H20 Nonan C20H42 Eicozan C5H12 Pentan C10H22 ekan C30H62 Tricontan -Phn t c mch nhnh th chn mch C di nht lm mch chnh, nh s cc nguyn t C t pha gn mch nhnh nht.(Hay tng ch s ca nhnh l nh nht) (Ch : Mch di bng nhau chn mch c nhiu nhnh nht lm mch chnh. Tn nhnh gi theo th t A,B,C) V d:

CH3 +Tn thng thng: CH3 -CH -CH2 -CH3 iso pentan CH3 -C -CH2 -CH3 neo hexan

CH3 CH3 +Tn gc mt s Hirocacbon n gin. CH3- Metyl CH3-CH2- Etyl , CH3-CH2-CH2- Propyl CH3-CH- iso propyl , CH3-CH2-CH2-CH2- Butyl , CH3-CH-CH2- iso Butyl CH3 CH3-CH2-CH- Sec Butyl CH3 CH2=CH- Vinyl , CH3 CH3

CH3 C - Tert Butyl , CH3-CH-CH2-CH2iso amyl CH3 CH3 CH2=CH-CH2- Anlyl , C6H5- Phenyl ,C6H5-CH2- Benzyl

II.Tnh cht vt l - Nhit nng chy, nhit si tng dn khi tng s nguyn t C trong phn t. - 4 cht u l kh, cc cht c n t 5 17 l cht lng, khi n > 17 l cht rn. - u khng tan trong nc nhng d tan trong cc dung mi hu c. (Cc ankan ng phn ,mch cng nhiu nhnh nhit si cng gim) III.Tnh cht ho hc 1. Phn ng th Halogen a/ Th clo: Xy ra di tc dng ca askt to thnh mt hn hp sn phm.

CH3-CH2-CH2 + 2Cl2 CH3-CHCl-CH3 + CH3-CH2-CH2Cl + 2HCl 57% 43% b/ Th Brom: Phn ng c s chn lc hn u tin sn phm th C bc cao. CH3-CH2-CH2 + 2Br2 CH3-CHBr-CH3 + CH3-CH2-CH2Br + 2HBr 97% 3% (Iot khng c phn ng th vi ankan. Flo phn hu ankan km theo n.) 2.Phn ng Hidro ho, Crackinh a/ Phn ng tch H2, crckinh: 400 - 900oC, xc tc Cr2O3 + Al2O3.

CnH2n+2 CxH2x + CyH2y+2 a/ Phn ng nhit phn V d nhit phn metan:

(x+y = n)

(Ch :Trong cc phn ng nhit phn, crckinh, tch hiro : Theo lbtnt <mC+mH > khng i do khi lng trc p/ = khi lng sau p/ -Vd1 : Tch hiro t propan CH3CH2CH3 CH2=CHCH3 + H2

M t chy hh sau p/ nhit phn, crckinh, tch hiro quy v t chy cht ban u: -V d2: Tin hnh crackinh nhit cao 5,8g Butan sau 1 thi gian thu c hh kh X gm : CH4,C2H6, C2H4, C3H6, H2, C4H10. t chy hon ton X trong oxi d ri dn ton b sn phm sinh ra qua bnh ng dd nc vi trong d , thy khi lng bnh tng m(g). Xc nh m? gii 5,8 - S mol C4H10 = = 0,1 mol (mC,mH khng thay i quy v t chy C4H10) 58 13 C4H10 + O2 4CO2 + 5H2O 2 0,1 0,4 0,5 m = 0,4 . 44 + 0,5 . 18 = 26,6(g) 3. Phn ng oxi ho a/ Chy hon ton: sn phm chy l CO2 v H2O. 3n + 1 CnH2n+2 + O2 nCO2 + ( n+1)H2O 2 nO2 - Khi t chy hon ton 1 hirocacbon bt k thy thu c: nH2O >nCO2 hoc > 1,5 th nCO2 cht em t l ankan ; S mol ankan = nH2O nCO2 b/ Oxi ho khng hon ton: CH4 + O2 HCHO + H2O (khng lm mt mu dd Brm, dd KMnO4) IV.iu ch 1. iu ch metan a/ Ly t cc ngun thin nhin: kh thin nhin, kh h ao, kh du m, kh chng than . b/ Tng hp

m n M

= < >

m n,

2. iu ch cc ankan khc a/ Ly t cc ngun thin nhin: kh du m, kh thin nhin, sn phm crackinh. b/ Tng hp t cc dn xut halogen: R - Cl + 2Na + Cl - R' R - R' + 2NaCl c/ T cc mui axit hu c d/ T hidrocacbon khng no ( p cng hidro) V.ng dng Dng lm nhin liu (CH4 dng trong n x hn, ct kim loi). Dng lm du bi trn. Dng lm dung mi. tng hp nhiu cht hu c khc: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2, c bit t CH4 iu ch c nhiu cht khc nhau: hn hp CO + H2, amoniac, CH CH, ru metylic, anehit fomic B.Xicloankan. I. ng ng, ng phn ,danh php. 1/ ng ng. -Xiloankan l hp cht hu c mch vng no -Mono xicloankan l hirocacbon no n vng c ct:CnH2n n 3 2/ ng phn. t C4H8 ch i c ng phn v mch cacbon. Vd : Vit cc dng phn xicloankan c ct: C5H10 3/ Danh php. Mch t 2 nhnh ch ln phi nh s v tr(cch nh s sao cho tng v tr ca nhnh l nh nht) II. Tnh cht vt l. -Khng mu nh hn nc, khng tan trong nc -C3,C4 l cht kh, C5 l cht lng hoc rn - bn ca vng : vng cng ln cng bn. III. Tnh cht ho hc. -Phn ng th tng t ankan -Phn ng cng m vng. C3 + X2,H2,HX C4 + H 2 3n -Phn ng chy. CnH2n + O2 nCO2 + nH2O 2 -Khng lm mt mu dd thuc tm. IV. iu ch,ng dng. iu ch: tch t du m,t ankan ng dng :lm nhin liu, dung mi, nguyn liu iu ch cht khc.

Bi tp Hidrocacbon no

1. Nhit phn 8,8g C3H8 gi s xy ra phn ng : C3H8 CH4 + C2H4 C3H8 C3H6 + H2 Thu c hn hp kh X (bit c 90% C3H8 b nhit phn). Xc nh t khi hi ca X vi H2 : A. 11,58 B. 23,16 C. 21,25 D. 15,25 2. Nhit phn 5,8g C4H10 gi s xy ra phn ng : C4H10 CH4 +C3H6 C4H10 C4H8 + H2 C4H10 C2H4 +C2H6 Thu c hn hp kh X (bit c 80% C4H10 b nhit phn). t khi hi ca X vi H2 l 16,5 . Tnh th tch O2 (ktc) dng t chy hon ton X: A. 12,24lt B.14,56 lt C.11,2 lt D. 28,56 lt 3. Nhit phn 35 lt C4H10 gi s xy ra phn ng : C4H10 CH4 +C3H6 C4H10 C4H8 + H2 C4H10 C2H4 +C2H6 Thu c 67 lt hn hp kh X . tnh % butan tham gia phn ng: A.81,43 % B.67,45% C.96,45% D.91,43% 4. Khi thc hin phn ng chuyn ho metan thnh axetilen thu c hn hp kh A gm metan, axetilen v hiro. t mt phn hn hp A thu c 17,6 gam CO2. Khi lng A em t l: A. 7,75g B. 8,75g C.9,45g D.6,40g 5. Khi thc hin phn ng chuyn ho metan thnh axetilen thu c hn hp kh A gm metan, axetilen v hiro. t mt phn hn hp A thu c 17,6 gam CO2. Mt khc ly 1 lng hn hp A nh trn cho t t qua dung dch AgNO3 trong NH3 d thy c 36 g kt ta .Hiu sut qu trnh chuyn ho metan thnh axetilen l: A.85% B. 75% C.65% D.95% 6. t chy hon ton m gam hn hp gm Etilen v Hirocacbon X thu c 8,96 lt CO2 (ktc) v 9 gam H2O. cng iu kin , m gam hn hp c th tch bng th tch ca 6,4 gam kh O2. Cng thc phn t ca X l: A.C2H6 B. C3H8 C.C2H4 D.C4H10 7. t mt hn hp kh 3 Hirocacbon A,B,C trong B,C c cng s nguyn t cacbon trong phn t. S mol A gp 4 ln s mol B v C trong hn hp. t chy hon ton 1,12 lt hn hp kh trn (ktc) thu c 3,08 gam CO2 v 2,025gam H2O. Tm cng thc phn t ca A,B,C: A.CH4,C3H4,C3H8 B. CH4,C3H6,C3H8 C. CH4,C2H4,C2H6 D. C A v B 8. t chy hon ton V lt hn hp A gm Etilen v hirocacbon X thu c 2,80 lt CO2 v 2,70g H2O .Cng thc phn t ca X v % th tch Etilen trong hn hp l:(th tch kh o ktc) A. C3H8,50% C4H8,60% C.C3H8,52% D.C3H6, 50% 9. Cho hn hp X gm etan v propilen. t chy hon ton V lt hn hp X ( 27,30C, 1atm) cho ton b sn phm chy vo 100 ml dung dch Ca(OH) 2 0.6M thy khi lng bnh tng 4,7g v thu c 5 gam kt ta.Gi tr ca V l: A.0,2456lt B. 0,1,344lt C.0,7387lt D.Khng xc nh c 10. Mt hn hp kh X gm 2 hirocacbon c t khi hi so vi CH4 l 1,5. Hn hp X c th l hn hp no trong s cc hn hp sau ?

A.CH4, C4H10 B. C2H4, C3H6 C. C2H2, C3H4 D. C2H6, C3H8 11. Hn hp X c t khi so vi H2 21 gm propan, propen, propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X , Tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l: A.16,8g B.20,4g C.18,96g D.18,6g 12. Hn hp X c t khi so vi H2 21,2 gm propan, propen, propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X , Tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l: A.16,8g B.20,4g C.18,96g D.18,6g 13. Ankan Y co cong thc phan t la C6H14. So ong phan dan xuat monoclo ln nhat co the thu c khi thc hien p/ the halogen vao Y la bao nhieu? A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 14. Thc hien p/ dehidro hoa mot hidrocacbon M thuoc day ong ang cua metan thu c mot hon hp gom H2 va 3 hidrocacbon N, P, Q. ot chay hoan toan 4,48 lit kh N hoac P hoac Q eu thu c 17,92 lit CO2 va 14,4 g H2O ( the tch cac kh o ktc). Hay xac nh cau tao cua M? A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH(CH3)2 C. CH3CH2CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3 15. Mot hon hp 2 ankan la ong ang ke tiep co khoi lng 10,2 g. ot chay hoan toan lng hon hp noi tren can 36,8 gam oxi. Xac nh % the tch cua 2 ankan trong hon hp au? A. 50% va 50% B. 25% va 75% C. 40% va 60% D. 70% va 30% 16. Ankan Y co cong thc phan t la C6H14. So ong phan dan xuat monoclo thu c khi thc hien p/ the halogen vao Y la2. Vay cong thc cau tao cua Y la ? CH3
CH3 C CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3

A.

B. CH3

CH

CH

CH

CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 C. D. 17. ot chay het 1,152 g mot hidrocacbon mach h roi cho san pham vao dung dch Ba(OH)2 thu c 3,94 g ket tua va dung dch B. un nong dd B lai thay ket tua xuat hien, loc lay ket tua lan 2 em nung en khoi lng khong oi thu c 4,59 g chat ran. Xac nh cong thc cua hidrocacbon? A. C3H8 C. C5H10 D. C5H12 B. C4H10 18. T khoi cua hon hp metan va oxi so vi hidro la 40/3. Khi ot chay hoan toan hon hp tren, sau p/ thu c san pham va chat d la? A. CO2, H2O B. O2, CO2, H2O C. H2, CO2, H2O D. CH4, CO2, H2O 19. Khi cracking mot ankan thu c mot hon hp kh gom 2 Hirocacbon X,Y v H2 ( 250C, 1atm) trong o co hai chat X va Y co t khoi so vi nhau la 1,5. Tm cong thc cua X va Y? A. C2H6 va C3H8 B. C2H4 va C3H6 C. C4H8 va C6H12 D. C3H8 va C5H6

20. Mot hon hp 2 ankan la ong ang ke tiep co khoi lng 10,2 g. ot chay hoan toan lng hon hp noi tren can 36,8 gam oxi. Xac nh cong thc phan t cua 2 ankan? A. C3H8 va C4H10 B. C3H8 va C2H6 C. CH4 va C2H6 D. C5H12 va C4H10 21. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. Khoi lng CO2 va khoi lng nc la? A. 158,4 g va 83,7 g B. 132 g va 69,75 g C. 52,8 g va 27,9 g D. 105,6 g va 55,8 g 22. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. o la cac RH nao? A. CH4 va C3H8 B. C3H6 va C5H10 C. C2H6 va C4H10 D. C3H8 va C5H12 23. Cho phan ng: X + Cl2 ---> 2-clo-2-metylbutan. X co the la hidrocacbon nao sau ay? A. CH3CH2CH2CH(CH3)2 B. CH3CH2CH(CH3)2 C. CH3CH(CH3)CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3 24. Ankan Y co ham lng cacbon la 84,21%. Y phan ng vi Cl2 ( 1:1) trong anh sang ch cho mot dan xuat monoclo duy nhat. Vay cong thc cau tao cua Y la?
CH3 CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3

CH3 CH3 C CH3 CH3

A.

CH3 CH2 CH CH

CH3 CH CH2

B.
CH3

CH CH

CH CH

CH CH

CH3

CH3 3 3 3 3 C. D. 25. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. Phan tram ve the tch cua cac RH trong hon hp au la? A. 32,13% va 67,87% B. 30% va 70% C. 18,55% va 81,45% D. 28,57% va 71,43% 26. Hon hp kh gom etan va propan co t khoi so vi hidro la 20,25 c nung trong bnh vi chat xuc tac e thc hien p/ dehidro hoa. Sau mot thi gian thu c hon hp kh co t khoi so vi hidro la 16,2 gom co cac ankan, anken va hidro. Tnh hieu suat cua p/ dehidro hoa biet rang toc o p/ cua etan va propan la nh nhau? A. 30% B. 50% C. 25% D. 40% 27. Thc hien p/ dehidro hoa hon hp M gom etan va propan thu c hon hp N gom bon hiddrocacbon va hidro. Goi d la t khoi cua M so vi N. Nhan xet nao sau ay la ung? A.0 < d < 1 B. d > 1 C. d = 1 D. d khong the xac nh 28. Cho m g RH A thuoc day ong ang cua metan tac dung vi clo co chieu sang, ch thu c mot dan xuat clo duy nhat B vi khoi lng 8,52 g. e trung hoa het kh HCl sinh ra can 80ml dd NaOH 1M. Xac nh cong thc cau tao cua A va B?

A. (CH3)2CH va (CH3)2CCl B. (CH3)4C va (CH3)3CCH2Cl C. (CH3)3CC(CH3)3 va (CH3)3CC(CH3)2(CH2Cl) D. (CH3)2CHCH(CH3)2 va (CH3)2CHCCl(CH3)2 29. Cho 80 g metan p/ vi clo co chieu sang thu c 186,25 g hon hp A gom hai chat hu c B va C. T khoi hi cua B va C so vi metan tng ng la 3,15625 va 5,3125. e trung hoa het kh HCl sinh ra can va ung 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Tnh hieu suat p/ tao ra B va C? A. 50% va 26% B. 25% va 25% C. 30% va 30% D. 30% va 26% 30. Tien hanh p/ dehidro hoa n-butan ta co the thu c bao nhieu anken la ong phan cua nhau? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 31. Cho m g RH A thuoc day ong ang cua metan tac dung vi clo co chieu sang, ch thu c mot dan xuat clo duy nhat B vi khoi lng 8,52 g. e trung hoa het kh HCl sinh ra can 80ml dd NaOH 1M. Tnh m biet hieu suat cua p/ clo hoa la 80% ? A. 3,6 g B. 7,2 g C. 7,112 g D. 11,4 g 32. T khoi hi cua mot hon hp kh gom metan va etan so vi khong kh bang 0,6. Hoi phai dung bao nhieu lit kh oxi e ot chay hoan toan 3 lt hon hp kh tren ? ( the tch kh o cung ieu kien) A. 6,45 lit B. 10,05 lit C. 8,25 lit D. 6,3 lit 33. Tien hanh p/ clo hoa 3-metylpentan t le 1:1, ta co the thu c bao nhieu dan xuat monoclo la ong phan cua nhau? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 34. Cho 80 g metan p/ vi clo co chieu sang thu c 186,25 g hon hp A gom hai chat hu c B va C. T khoi hi cua B va C so vi metan tng ng la 3,15625 va 5,3125. e trung hoa het kh HCl sinh ra can va ung 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Xac nh cong thc cau tao cua B va C? A. CCl4 va CH2Cl2 B. CH3Cl va CH2Cl2 C. CH3Cl va CHCl3 D. CHCl3 va CH2Cl2 35. Tnh the tch kh metan sinh ra khi cho 59,6 g nhom cacbua co lan 2% tap chat tac dung vi nc d 270C va 755 mmHg. P/ hoan toan. A. 30,151 lit B. 29,254 lit C. 31,146 lit D. 27,257 lit 36. Xicloankan ( ch co mot vong) A co t khoi so vi nit bang 3. A tac dung vi clo co chieu sang ch cho mot dan xuat monoclo duy nhat, xac nh cong thc cau tao cua A?
CH3

A. CH3

B.

CH3

HC HC CH3 C. 3 D. 3 37. Trong bnh kn dung tch 20 lit np y Mtan, Etilen v oxi (136,5oC, 1atm) vi t l mol 1 : 4 : 2.Bt tia la in t chy hn hp (H = 80%) a bnh v nhit ban u .p sut trong bnh l: A.0,9875 atm B.1,246atm C.1,00 atm C. 0,7823atm 38. Tnh the tch kh metan sinh ra khi un nong 76,875 g natri axetat khan vi mot lng d voi toi xut, (p/ hoan toan) 270C va 755 mmHg ?

A. 23,23 lit

B. 21 lit

C. 20,68 lit

D. 24,5 lit

39 . Cho cc cht sau : CH3 CH3-CH2-CH2-CH3 (I) , CH3-C-CH3 (II) , CH3-CH-CH2-CH3 (III) , CH3-CH2-CH2-CH2CH3 (IV) CH3 CH3 Th t nhit si tng dn l: A.(I),(II),(III),(IV) B. (I),(IV),(III),(II) C.(III),(IV),(I),(II) D.(II),(III),(I), (IV) 40. Cong thc n gian nhat cua hidrocacbon M la CxH2x+1. M thuoc day ong ang nao? A. ankan B. khong u d kien e xac nh C. ankan hoac xicloankan D. xicloankan 41. Cac chat nao cho sau co the tham gia p/ the vi Cl2 (as) ? A. etin, butan, isopentan B. propan, toluen, xiclopentan C. xiclopropan, stiren, isobutan D. metan, benzen, xiclohexan 42. Ankan Z co cong thc phan t la C5H12. Tien hanh p/ dehidro hoa Z thu c mot hon hp gom 3 anken la ong phan cua nhau trong o co hai chat la ong phan hnh hoc. Cong thc cau tao cua Z la? A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH(CH3 )2 C. C(CH3)4 D. Khong co cau tao nao phu hp 43.Hn hp kh A gm 1 ankan, 1 anken, 1 ankin v Hiro. Chia A thnh 2 phn c th tch bng nhau ri tin hnh 2 th nghim sau: Phn 1: em t chy hon ton ri dn sn phm chy ln lt qua bnh 1 ng H2SO4 c, bnh 2 ng nc vi trong d. Sau phn ng thy khi lng bnh 1tng 9,9 gam, bnh 2 tng 13,2 gam. Phn 2: Dn t t qua ng ng bt Ni nung nng thu c hn hp kh B. t chy hon ton B cho sn phm chy qua bnh ng nc vi trong d thy khi lng bnh tng m gam gi tr ca m l: A.13,2 B. 23,1 C.30 21,3

Li gii bi tp Hidrocacbon no 1. Nhit phn 8,8g C3H8 gi s xy ra phn ng : C3H8 CH4 +C2H4 C3H8 C3H6 + H2 Thu c hn hp kh X (bit c 90% C3H8 b nhit phn). Xc nh t khi hi ca X vi H2 : A. 11,58 B. 23,16 C. 21,25 D. 15,25 gii C3H8 CH4 +C2H4 x x x C3H8 C3H6 + H2 y y y 8,8 -S mol C3H8 ban u : = 0,2 mol 44

0, 2.90 = 0,18 mol 100 Theo phng trnh s mol kh to thnh l: 0,18. 2 = 0,36 mol Vy tng s mol kh sau p/ l: 0,36 + (0,2 0,18) = 0,38 mol Theo nh lut bo ton khi lng . m( trc p/ ) = m (sau p/) 8,8 Mx = = 23,15 dx/H2 = 11,575 0,38 2.Nhit phn 5,8g C4H10 gi s xy ra phn ng : C4H10 CH4 +C3H6 C4H10 C4H8 + H2 C4H10 C2H4 +C2H6 Thu c hn hp kh X (bit c 80% C3H8 b nhit phn). t khi hi ca X vi H2 l 16,5 . Tnh th tch O2 (ktc) dng t chy hon ton X: A. 12,24lt B.14,56 lt C.11,2 lt D. 28,56 lt gii -S mol C3H8 tham gia p/ : -Theo nh lut bo ton nguyn t: C4H10 CH4, C3H6 , C4H8 , H2 , C2H4, C2H6, C4H10 m = mC +mH m = mC + mH t chy hn hp sau p/ ta quy v t chy hh ban u: C4H10 + 6,5O2 4CO2 + 5H2O 0,1 0,65 VO2 = 0,65 . 22,4 = 14,56 lit 3.Nhit phn 35 lt C4H10 gi s xy ra phn ng : C4H10 CH4 +C3H6 C4H10 C4H8 + H2 C4H10 C2H4 +C2H6 Thu c 67 lt hn hp kh X . tnh % butan tham gia phn ng: A.81,43 % B.67,45% C.96,45% D.91,43% gii C4H10 CH4 +C3H6 x x x C4H10 C4H8 + H2 y y y C4H10 C2H4 +C2H6 z z z gi th tch C4H10 cha p/ l t: x + y + z + t = 35 35 3 % C4H10 p/ = 2(x + y + z )+ t = 67 t = 3 . 100 = 91,43% 35 4. Khi thc hin phn ng chuyn ho metan thnh axetilen thu c hn hp kh A gm metan, axetilen v hiro. t mt phn hn hp A thu c 17,6 gam CO2 .Khi lng A em t l: A. 7,75g B. 8,75g C.9,45g D.6,40g gii t chy hh sau p/ qui v t chy hh ban u: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0,4 0,4 mA = mCH4 = 0,4 . 16 = 6,4g 5.Khi thc hin phn ng chuyn ho metan thnh axetilen thu c hn hp kh A gm metan, axetilen v hiro .t mt phn hn hp A thu c 17,6 gam CO2 .Mt khc ly 1 lng hn hp A nh trn cho t t qua dung dch AgNO3 trong

NH3 d thy c 36 g kt ta .Hiu sut qu trnh chuyn ho metan thnh axetilen l: A.85% B. 75% C.65% D.95% gii -Theo bi 4 s mol metan = 0,4 mol -Theo phng trnh: C2H2 + AgNO3 + NH3 C2Ag2 + 2NH4NO3 0,15 0,15 2CH4 C2H2 + H2 0,3 0,15 0,3 H= . 100 = 75% 0, 4 6.t chy hon ton m gam hn hp gm Etilen v Hirocacbon X thu c 8,96 lt CO2 (ktc) v 9 gam H2O. cng iu kin , m gam hn hp c th tch bng th tch ca 6,4 gam kh O2. Cng thc phn t ca X l: A.C2H6 B. C3H8 C.C2H4 D.C4H10 gii 6, 4 -s mol hh = s mol O2 = = 0,2 mol ; s mol H2O = 0,5 mol ; s mol CO2 = 0,4 mol 32 X l ankan v s mol X = 0,5 0,4 = 0,1 mol ; s mol etilen = 0,2 0,1 = 0,1 mol gi ctpt ca X l: CnH2n +2 CnH2n +2 nCO2 + (n + 1)H2O 0,1 0,2 0,3 n = 2 vy ctpt l : C2H6 7. t mt hn hp kh 3 Hirocacbon A,B,C trong B,C c cng s nguyn t cacbon trong phn t. S mol A gp 4 ln s mol B v C trong hn hp. t chy hon ton 1,12 lt hn hp kh trn (ktc) thu c 3,08 gam CO2 v 2,025gam H2O. Tm cng thc phn t ca A,B,C: A.CH4,C3H4,C3H8 B. CH4,C3H6,C3H8 C. CH4,C2H4,C2H6 D. C A v B gii -S mol CO2 = 0,07 mol ; s mol H2O = 0,1125 mol ; S mol hh = 0,05 mol -gi ct chung ca A,B,C l CxHy xCO2 + y/2 H2O 1 x x = 1,4 vy A l CH4 0,05 0,07 (v B,C cng s nguyn t C) -Theo d kin bi gi s mol A,B,C ln lt l : x,y,z x+y+z = 0,05 x = 4(y+z) x=0,04 mol ; s mol B,C = 0,1 mol CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0,04 0,04 0,08 , , -gi ct chung ca B,C l Cx Hy x,CO2 + y,/2 H2O 0,01 0,03 0,0325 , , x = 3 ; y = 6,5 c 2 cp nghim ( C3H4 v C3H8 ) ; ( C3H6 v C3H8) 8.t chy hon ton V lt hn hp A gm Etilen v hirocacbon X thu c 2,80 lt CO2 v 2,70g H2O .Cng thc phn t ca X v % th tch Etilen trong hn hp l:(th tch kh o ktc) A. C3H8,50% C4H8,60% C.C3H8,52% D.C3H6, 50% gii -S mol CO2 = 0,125 mol ; s mol H2O = 0,15 mol nCO2 < nH2O X l ankan c ct C3H8 -S mol C3H8 = 0,15 0,125 = 0,025mol ; s mol C2H4 = ( 0,125 0,025 .3 )/2 = 0,025 mol Vy % VC3H8 = 50%

9.Cho hn hp X gm etan v propilen. t chy hon ton V lt hn hp X ( 27,30C, 1atm) cho ton b sn phm chy vo 100 ml dung dch Ca(OH) 2 0.6M thy khi lng bnh tng 4,7g v thu c 5 gam kt ta.Gi tr ca V l: A.0,2456lt B. 0,1,344lt C.0,7387lt D.Khng xc nh c gii S mol Ca(OH)2 > s mol CaCO3 c 2 TH xy ra: TH1 S mol CO2 < S mol Ca(OH)2 : nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol (loi) TH2 S mol CO2 > S mol Ca(OH)2 : nCO2 = 0,07 mol V = 0,7387 lit 10.Mt hn hp kh X gm 2 hirocacbon c t khi hi so vi CH4 l 1,5. Hn hp X c th l hn hp no trong s cc hn hp sau ? A.CH4, C4H10 B. C2H4, C3H6 C. C2H2, C3H4 D. C2H6, C3H8 gii M = 16 . 1,5 = 24 c 1 cht c M < 24 M = 16 l CH4 11.Hn hp X c t khi so vi H2 21 gm propan, propen, propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X , Tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l: A.16,8g B.20,4g C.18,96g D.18,6g gii nC3H4 = nC3H8 M = 42 = MC3H6 Qui v t chy C3H6 3CO2 + 3H2O 0,1 0,3 0,3 m = 0,3 . 44 + 0,3 . 18 = 18,6 g 12.Hn hp X c t khi so vi H2 21,2 gm propan, propen, propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X , Tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l: A.16,8g B.20,4g C.18,96g D.18,6g gii Theo bi 11 M hh = 42,4 nC3H4 <nC3H8 Vy m > 18,6g Mt khc gi s hh ch cha C3H8 t chy C3H8 3CO2 + 4H2O 0,1 0,3 0,4 Khi lng CO2 v H2O thu c = 0,3 . 44 + 0,4 . 18 = 20,4g Vy m < 20,4g m = 18,96g (Hoc 42,4 42 = 0,4 l s gam H vy t chy 0,1 mol hh th mH = 0,04g mH2O sinh ra hn l: 0,02 . 18 = 0,36g vy m = 18,6 + 0,36 = 18,96g) 13. Ankan Y co cong thc phan t la C6H14. So ong phan dan xuat monoclo ln nhat co the thu c khi thc hien p/ the halogen vao Y la bao nhieu? A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 14. Thc hien p/ dehidro hoa mot hidrocacbon M thuoc day ong ang cua metan thu c mot hon hp gom H2 va 3 hidrocacbon N, P, Q. ot chay hoan toan 4,48 lit kh N hoac P hoac Q eu thu c 17,92 lit CO2 va 14,4 g H2O ( the tch cac kh o ktc). Hay xac nh cau tao cua M? A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH(CH3)2 C. CH3CH2CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3 gii Ctpt ca N,P,Q CxHy : CxHy xCO2 + y/2 H2O 0,2 0,8 0,8 vy ctpt l: C4H8 M l C4H10 mch khng phn nhnh 15. Mot hon hp 2 ankan la ong ang ke tiep co khoi lng 10,2 g. ot chay hoan toan lng hon hp noi tren can 36,8 gam oxi. Xac nh % the tch cua 2 ankan trong hon hp au? A. 50% va 50% B. 25% va 75% C. 40% va 60% D. 70% va 30%

gii gi cng thc ca 2 ankan l : CnH2n +2 3n + 1 O2 nCO2 + (n + 1)H2O 2 3n + 1 14n + 2 2 10,2 1,15 n = 3,5 ctpt : C3H8 v C4H10 gi %V ca C3H8 l x ( x <1) ; gi %V ca C4H10 l (1 -x ) 44x + 58(1-x) = 14 . 3,5 + 2 x = 0,5 vy %V = 50 % Ch :Khi tnh theo s nguyn t cacbon trung bnh khi n = a,5 th s mol bng nhau (%V =50%) 16. Ankan Y co cong thc phan t la C6H14. So ong phan dan xuat monoclo thu c khi thc hien p/ the halogen vao Y la2. Vay cong thc cau tao cua Y la ? CH3 CnH2n +2 +
CH3 C CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3

A.

B.

CH3

CH

CH

CH

CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 C. D. 17. ot chay het 1,152 g mot hidrocacbon mach h roi cho san pham vao dung dch Ba(OH)2 thu c 3,94 g ket tua va dung dch B. un nong dd B lai thay ket tua xuat hien, loc lay ket tua lan 2 em nung en khoi lng khong oi thu c 4,59 g chat ran. Xac nh cong thc cua hidrocacbon? A. C3H8 C. C5H10 D. C5H12 B. C4H10 gii Theo bi CO2 d trong dd c HCO3Tm c nCO2 = 0,08 mol CxHy xCO2 + y/2 H2O 12x+y x 1,152 0,08 y = 2,4x vy ctpt: C5H12 18. T khoi cua hon hp metan va oxi so vi hidro la 40/3. Khi ot chay hoan toan hon hp tren, sau p/ thu c san pham va chat d la? A. CO2, H2O B. O2, CO2, H2O C. H2, CO2, H2O D. CH4, CO2, H2O gii -gi % s mol ca CH4 l x ( x < 1) ; % s mol ca O2 l (1 x) 16x + 32(1-x) = 80/3 x = 1/3 vy nCH4 = 1/3 mol ; nO2 = 2/3 mol CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 1/3 2/3 phn ng va (A) 19. Khi cracking mot ankan thu c mot hon hp kh gom 2 Hirocacbon X,Y v H2 ( 250C, 1atm) trong o co hai chat X va Y co t khoi so vi nhau la 1,5. Tm cong thc cua X va Y? A. C2H6 va C3H8 B. C2H4 va C3H6 C. C4H8 va C6H12 D. C3H8 va C5H6 gii Cht X : MX Cht Y : MY = 1,5 MX (B) hoc (C) v loi (C) v cht kh C 4

20. Mot hon hp 2 ankan la ong ang ke tiep co khoi lng 10,2 g. ot chay hoan toan lng hon hp noi tren can 36,8 gam oxi. Xac nh cong thc phan t cua 2 ankan? A. C3H8 va C4H10 B. C3H8 va C2H6 C. CH4 va C2H6 D. C5H12 va C4H10 gii Theo cu 15 c p n A 21. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. Khoi lng CO2 va khoi lng nc la? A. 158,4 g va 83,7 g B. 132 g va 69,75 g C. 52,8 g va 27,9 g D. 105,6 g va 55,8 g gii -S mol H2O > s mol CO2 hh l ankan gi cng thc ca 2 ankan l : CnH2n +2 CnH2n +2 + 3n + 1 O2 2 nCO2 + (n + 1)H2O

24 n n = 24/7 = n + 1 31 mCO2 = 24/7 . 0,7 . 44 = 105,6g ; mH2O = (24/7 + 1) 0,7 . 18 = 55,8g 22. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. o la cac RH nao? A. CH4 va C3H8 B. C3H6 va C5H10 C. C2H6 va C4H10 D. C3H8 va C5H12 gii Theo bi 21 n = 24/7 = 3,4 m hh kh n <5 Vy c p n (C) 23. Cho phan ng: X + Cl2 ---> 2-clo-2-metylbutan. X co the la hidrocacbon nao sau ay? A. CH3CH2CH2CH(CH3)2 B. CH3CH2CH(CH3)2 C. CH3CH(CH3)CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3 24. Ankan Y co ham lng cacbon la 84,21%. Y phan ng vi Cl2 ( 1:1) trong anh sang ch cho mot dan xuat monoclo duy nhat. Vay cong thc cau tao cua Y la? CH3
CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3

CH3

C CH3

CH3

A.

CH3 CH2 CH CH3

CH3 CH CH2 CH3

B.

CH3

CH

CH

CH CH 3

C. %C = 84,21%

D. gii n=8

CH3 CH3 CH3

12n = 0,8421 14n + 2

ct(A)

25. ot chay hoan toan 0,7 mol mot hon hp kh gom 2 RH thuoc cung mot day ong ang co khoi lng phan t hn kem nhau 28 .v.C thu c CO2 va H2O theo t le so mol tng ng la 24:31. Phan tram ve the tch cua cac RH trong hon hp au la? A. 32,13% va 67,87% B. 30% va 70% C. 18,55% va 81,45% D. 28,57% va 71,43% gii Theo bi 21 M = 14n + 2 = 14 . 24/7 + 2 = 50 %VC2H6 l x ( x<1); %VC4H10 l (1-x) 30x + 58(1-x) = 50 vy x = 28,57% 26. Hon hp kh gom etan va propan co t khoi so vi hidro la 20,25 c nung trong bnh vi chat xuc tac e thc hien p/ dehidro hoa. Sau mot thi gian thu c hon hp kh co t khoi so vi hidro la 16,2 gom co cac ankan, anken va hidro. Tnh hieu suat cua p/ dehidro hoa biet rang toc o p/ cua etan va propan la nh nhau? A. 30% B. 50% C. 25% D. 40% gii p/ hidro ho ch thu c anken, hidro,ankan: hh ankan hh anken, hidro,ankan CnH2n+2 CnH2n + H2 theo phng trnh s mol kh tng sau p/ = s mol H2 = s mol ankan phn ng. -Khi lng hh ban u l: m = n . 40,5 -Khi lng hh sau l: m = n, . 32,4 , Theo lbtkl : n . 40,5 = n . 32,4 n, = 1,25n Vy s mol ankan p/ = s mol H2 = s mol kh tng = 1,25n n = 0,25n 0, 25n H= . 100 = 25% n 27. Thc hien p/ dehidro hoa hon hp M gom etan va propan thu c hon hp N gom bon hiddrocacbon va hidro. Goi d la t khoi cua M so vi N. Nhan xet nao sau ay la ung? A.0 < d < 1 B. d > 1 C. d = 1 D. d khong the xac nh gii Sau phn ng tch,p/ crckinh s mol kh tng nhng khi lng khng i M < M ban u. d MM/MN > 1 28. Cho m g RH A thuoc day ong ang cua metan tac dung vi clo co chieu sang, ch thu c mot dan xuat clo duy nhat B vi khoi lng 8,52 g. e trung hoa het kh HCl sinh ra can 80ml dd NaOH 1M. Xac nh cong thc cau tao cua A va B? A. (CH3)2CH va (CH3)2CCl B. (CH3)4C va (CH3)3CCH2Cl C. (CH3)3CC(CH3)3 va (CH3)3CC(CH3)2(CH2Cl) D. (CH3)2CHCH(CH3)2 va (CH3)2CHCCl(CH3)2 gii R-H + Cl2 R-Cl + HCl 0,08 0,08 HCl + NaOH NaCl + H2O 0,08 0,08 8,52 R l C5H11 MB = 0, 08 29. Cho 80 g metan p/ vi clo co chieu sang thu c 186,25 g hon hp A gom hai chat hu c B va C. T khoi hi cua B va C so vi metan

tng ng la 3,15625 va 5,3125. e trung hoa het kh HCl sinh ra can va ung 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Tnh hieu suat p/ tao ra B va C? A. 50% va 26% B. 25% va 25% C. 30% va 30% D. 30% va 26% gii MB = 3,15625.16= 50,5 vy ctpt B l : CH3Cl MC = 5,3125 . 16 = 85 vy ctpt C l : CH2Cl2 CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl x x x CH4 + 2Cl2 CH2Cl2 + 2HCl y y 2y 50,5x + 85y = 186,25 x + 2y = 4,1 x= 1,5 ; y = 1,3 m theo bi ta c s mol metan = 5 mol 1,5 Hto ra B = .100 = 30% ; Hto ra C l : 26% 5 30. Tien hanh p/ dehidro hoa n-butan ta co the thu c bao nhieu anken la ong phan cua nhau? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 31. Cho m g RH A thuoc day ong ang cua metan tac dung vi clo co chieu sang, ch thu c mot dan xuat clo duy nhat B vi khoi lng 8,52 g. e trung hoa het kh HCl sinh ra can 80ml dd NaOH 1M. Tnh m biet hieu suat cua p/ clo hoa la 80% ? A. 3,6 g B. 7,2 g C. 7,112 g D. 11,4 g gii theo bi 28 ctpt ca A l: C5H12 : C5H12 + Cl2 C5H11Cl + HCl 0,08 0,08 5, 76.100 mC5H12 p/ = 0,08 . 72 = 5,76g vi H = 80% mC5H12 cn dng = = 7,2g 80 32. T khoi hi cua mot hon hp kh gom metan va etan so vi khong kh bang 0,6. Hoi phai dung bao nhieu lit kh oxi e ot chay hoan toan 3 lt hon hp kh tren ? ( the tch kh o cung ieu kien) A. 6,45 lit B. 10,05 lit C. 8,25 lit D. 6,3 lit gii tnh theo n 14n + 2=17,4 n = 1,1 3n + 1 CnH2n +2 + O2 nCO2 + (n + 1)H2O 2 1 2,15 (v n=1,1) 3 x x= 6,54 lit 33. Tien hanh p/ clo hoa 3-metylpentan t le 1:1, ta co the thu c bao nhieu dan xuat monoclo la ong phan cua nhau? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 34. Cho 80 g metan p/ vi clo co chieu sang thu c 186,25 g hon hp A gom hai chat hu c B va C. T khoi hi cua B va C so vi metan tng ng la 3,15625 va 5,3125. e trung hoa het kh HCl sinh ra can va ung 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Xac nh cong thc cau tao cua B va C? A. CCl4 va CH2Cl2 B. CH3Cl va CH2Cl2 C. CH3Cl va CHCl3 D. CHCl3 va CH2Cl2 gii Theo cu 29 dp n (B) 35. Tnh the tch kh metan sinh ra khi cho 59,6 g nhom cacbua co lan 2% tap chat tac dung vi nc d 270C va 755 mmHg. P/ hoan toan.

A. 30,151 lit

B. 29,254 lit

C. 31,146 lit

D. 27,257 lit

gii Al4C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4 P 0.n.22, 4 PV Po.22, 4 Po.22, 4 PV = n . . .T = nRT (Vi R = ) T0 T To To P 0 .n.22, 4.T 760.1, 2168.22, 4.300 V= = = 30,151 lit 273.755 T 0 .P 36. Xicloankan ( ch co mot vong) A co t khoi so vi nit bang 3. A tac dung vi clo co chieu sang ch cho mot dan xuat monoclo duy nhat, xac nh cong thc cau tao cua A?
CH3

A. CH3

B.

CH3

HC HC CH3 C. 3 D. 3 37. Trong bnh kn dung tch 20 lit np y Mtan, Etilen v oxi (136,5oC, 1atm) vi t l mol 1 : 4 : 2.Bt tia la in t chy hn hp (H = 80%) a bnh v nhit ban u .p sut trong bnh l: A.0,9875 atm B.1,246atm C.1,00 atm C. 0,7823atm gii Khi p/ s mol kh khng thay i P khng thay i (khng ph htuc vo p/ hay hiu sut) 38. Tnh the tch kh metan sinh ra khi un nong 76,875 g natri axetat khan vi mot lng d voi toi xut, (p/ hoan toan) 270C va 755 mmHg ? A. 23,23 lit B. 21 lit C. 20,68 lit D. 24,5 lit gii 760.0,9375.22, 4.300 = 23,23 lit 273.755 39 . Cho cc cht sau : CH3 CH3-CH2-CH2-CH3 (I) , CH3-C-CH3 (II) , CH3-CH-CH2-CH3 (III) , CH3-CH2-CH2-CH2CH3 (IV) CH3 CH3 Th t nhit si tng dn l: A.(I),(II),(III),(IV) B. (I),(IV),(III),(II) C.(III),(IV),(I),(II) D.(II),(III),(I), (IV) gii 40. Cong thc n gian nhat cua hidrocacbon M la CxH2x+1. M thuoc day ong ang nao? A. ankan B. khong u d kien e xac nh C. ankan hoac xicloankan D. xicloankan gii n2 = = 0 n =2 ankan 2 =1 (loi) 41. Cac chat nao cho sau co the tham gia p/ the vi Cl2 (as) ? A. etin, butan, isopentan B. propan, toluen, xiclopentan C. xiclopropan, stiren, isobutan D. metan, benzen, xiclohexan V=

42. Ankan Z co cong thc phan t la C5H12. Tien hanh p/ dehidro hoa Z thu c mot hon hp gom 3 anken la ong phan cua nhau trong o co hai chat la ong phan hnh hoc. Cong thc cau tao cua Z la? A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH(CH3 )2 C. C(CH3)4 D. Khong co cau tao nao phu hp 43. Hn hp kh A gm 1 ankan, 1 anken, 1 ankin v Hiro. Chia A thnh 2 phn c th tch bng nhau ri tin hnh 2 th nghim sau: Phn 1: em t chy hon ton ri dn sn phm chy ln lt qua bnh 1 ng H2SO4 c ,bnh 2 ng nc vi trong d .Sau phn ng thy khi lng bnh 1tng 9,9 gam ,bnh 2 tng 13,2 gam. Phn 2: Dn t t qua ng ng bt Ni nung nng thu c hn hp kh B . t chy hon ton B cho sn phm chy qua bnh ng nc vi trong d thy khi lng bnh tng m gam gi tr ca m l: A.13,2 B.23,1 C.30 21,3