บทเรียนสํ าเร็จรูปการอ่ านเข้ าใจได้ ความรู้

เรื่อง การอ่ านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา
วิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ท๓๓๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ ban
o

o

r

ผเ w.k
w
w
จารุวรรณ เชี่ยวชาญ
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปการอ่านเข้าใจได้ความรู้ เรื่ องการอ่านตามหลักเกณฑ์และ
ลักษณะทางภาษา วิชาภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ฉบับนี้เป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ประเภทบทเรี ยนแบบเส้นตรง(Linear Programmed Instruction)จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่อการเรี ยน
การสอนและเพือ่ เป็ นการพัฒนานักเรี ยนให้เต็มศักยภาพการเรี ยนรู้อาจจัดได้วา่ เป็ นสื่ อการเรี ยน
ที่ปลุกเร้าให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ทุกเวลาทุกสถานที่ และในบทเรี ยนแต่ละบทได้สอดแทรกคําขวัญ
คติพจน์ ข้อคิดให้นกั เรี ยนอ่าน นักเรี ยนจะมีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๒๒ที่กล่าวว่า
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่วา่ ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
หวังว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปฉบับนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองและสามารถพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษาได้อย่างเต็มความสามารถ
ของนักเรี ยน

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ ban
o

o

r

ผเ w.k
w
w
จารุ วรรณ เชี่ยวชาญ

สารบัญ
เรื่ อง
หน้า
คําแนะนําสําหรับครู…………………………..…………………………………………............. ๑
คําแนะนําสําหรับนักเรี ยน………………………………………………………………............. ๒
ผังความคิดโครงสร้างของบทเรี ยน……………………………………………………………... ๓
แนวคิด………………………………………………………………………………….............. ๔
สาระสําคัญ………………………………………………………………………………............ ๔
ผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวัง………………………………………………………………….............. ๕
จุดมุง่ หมายของการเรี ยนรู…
้ ……………………………………………………………............. ๕
สาระการเรี ยนรู…
้ ……………………………………………………………………….............. ๖
ผังความคิดสาระการเรี ยนรู…
้ …………………………………………………………............... ๗
แบบประเมินตนเองก่อนเรี ยน……………………………………………………………........... ๘
บทนํา……………………………………………………………………………………........... ๑๑
เรื่ องที่ ๑ การอ่านคําศัพท์บาลี – สันสกฤต……………………………………………….......... ๑๒
เรื่ องที่ ๒ การอ่านคําที่มาจากภาษาเขมร…………………………………………………......... ๒๐
เรื่ องที่ ๓ การอ่านอักษรควบ…………………………………………………………….......... ๒๕
เรื่ องที่ ๔ การอ่านอักษรนํา………………………………………………………………......... ๒๘
เรื่ องที่ ๕ การอ่านคําพ้องโดยใช้บริ บทในการอ่าน………………………………………......... ๓๑
แบบประเมินตนเองหลังเรี ยน……………………………………………………………......... ๓๔
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………….......... ๓๘
ภาคผนวก………………………………………………………………………………............ ๔๐
กระดาษคําตอบ........................................................................................................................ ๔๑

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ ban
o

o

r

ผเ w.k
w
w

คําแนะนําสํ าหรับครู
๑.

เมือ่ ครู ผสู ้ อนนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปใช้ควรปฏิบตั ิดงั นี้
ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนี้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้วชิ าภาษาไทย ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๓ เรื่ อง การอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา
ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนี้พฒั นาศักยภาพการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน(ส่งเสริ มเด็กเก่ง พัฒนาเด็กอ่อน
ซ่อมเสริ มเด็กเรี ยนช้า เด็กขาดเรี ยน เด็กย้ายเข้าใหม่)
บทเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนเรี ยนตามความสามารถของแต่ละบุคคล ใช้เวลาโดยประมาณ ๕๐ นาที
แต่นกั เรี ยนอาจใช้มากหรื อน้อยกว่านี้กไ็ ด้
ครู ให้กระดาษคําตอบและกระดาษเปล่านักเรี ยนคนละ ๑ แผ่น โดยครู ควรเน้นเรื่ อง
ความซื่อสัตย์ในการศึกษาบทเรี ยน
เมือ่ นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้ายทั้งเนื้ อหาและกิจกรรม
ไม่เข้าใจครู ตอ้ งให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ หรื อให้คาํ ปรึ กษา
เมือ่ นักเรี ยนศึกษาจนจบบทเรี ยนแล้วให้นกั เรี ยนทําการประเมินตนเองหลังเรี ยนและ
ส่ งกระดาษคําตอบพร้อมตรวจคําตอบจากเฉลยกับครู เพือ่ ประเมินผลการเรี ยนรู้

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ ban
o

o

r

ผเ w.k
w
w

๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

๒ ตรวจสอบความรู้ของตนเองด้วยการทําแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนในกระดาษ ที่ครู แจกให้ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ไว้ ๓.๕ เมือ่ ศึกษาบทเรี ยนจบทุกตอนแล้วให้ตรวจสอบความรู ้ของตนเองด้วยการทํา แบบประเมินตนเองหลังเรี ยน และตรวจข้อสอบจากเฉลย แล้วนําคะแนนที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับคะแนนการทําแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยน หลังเรี ยน เพือ่ ดูวา่ มีความรู ้กา้ วหน้าเพียงใด หากยังไม่เป็ นที่พอใจให้ศกึ ษาเพิ่มเติม บทเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนใช้เวลาศึกษาประมาณ ๕๐ นาที นักเรี ยนที่ดีตอ้ งซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยการไม่เปิ ดดูคาํ เฉลยก่อนทํา เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาและทราบผลความก้าวหน้าของตนแล้วให้เก็บเอกสารให้เรี ยบร้อยเพื่อ พร้อมที่ผอู ้ น่ื จะนําไปศึกษาได้ต่อไป ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ๓. ๕.k w w ๔.คําแนะนําสํ าหรับนักเรียน ๑.๑ ศึกษาโครงสร้างของบทเรี ยนเพือ่ ทราบจุดประสงค์ของบทเรี ยนและขอบข่ายเนื้อหา ในแต่ละตอน ๓.๔ ทํากิจกรรมตามที่บทเรี ยนแต่ละตอนกําหนดให้ทุกครั้ง ๓.๓ ศึกษาเนื้อเรื่ องแต่ละตอนโดยต้องดูผลการเรี ยนรู้ท่ีคาดหวังของบทเรี ยนว่าเขาต้องการ ให้เรารู ้อะไร ทําอะไร เมือ่ ศึกษาบทเรี ยนแต่ละตอนจบแล้วจะได้ทราบว่าเราเองบรรลุผล ตามจุดประสงค์หรื อไม่ ๓. ๒. เมือ่ นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนักเรี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้ ชุดวิชานี้ช่ือบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเรื่ อง การอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแต่ละกรอบให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครัด ขั้นตอนการศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ควรปฏิบตั ิดงั นี้ ๓. .

k w w โครงสร้ างของบทเรียน เรื่องการอ่านตามหลักเกณฑ์ และหลักทางภาษา .ผังความคิดโครงสร้ างของบทเรียน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

k w w สาระสํ าคัญ การอ่านควรอ่านให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และลักษณะ ทางภาษา พร้อมทั้งศึกษาความหมายของคําให้เข้าใจจะทําให้ สามารถวิเคราะห์คาํ ศัพท์และเข้าใจสํานวนทางภาษาได้ อย่างถูกต้องตามบริ บท .แนวคิด การอ่านเป็ นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดของ ผูส้ ่ งสารมายังผูร้ ับสารและการอ่านที่มปี ระสิทธิผลผูอ้ า่ น ต้องศึกษาความหมายของคําศัพท์ต่างๆให้ถกู ต้อง ตามบริ บท หรื อข้อความแวดล้อมของเนื้อหาที่ตอ้ งการ สื่ อสารโดยยึดหลักเกณฑ์การอ่านและลักษณะทางภาษา ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง อธิบายหลักเกณฑ์การอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษาได้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. บอกหลักการอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษาได้ ๒. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. อ่านคําศัพท์ได้ถกู ต้อง .k w w จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ๑.

สาระการเรียนรู้ เรื่ องที่ เรื่ องที่ เรื่ องที่ เรื่ องที่ เรื่ องที่ ๑ การอ่านคําศัพท์บาลี –สันสกฤต ๒ การอ่านคําที่มาจากภาษาเขมร ๓ การอ่านอักษรควบ ๔ การอ่านอักษรนํา ๕ การอ่านคําพ้องโดยใช้คาํ บริ บทในการอ่าน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.k w w มีผกู้ ล่าวว่า “ไม่มสี ่ิงใดในโลกที่จะสําเร็ จได้ ง่าย ๆ หรื อยากลําบากเกินไป” ฉะนั้นเพือ่ นๆ ต้องอ่านหน้าต่อไปเพือ่ ความสําเร็ จของเรา . n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.ผังความคิดสาระการเรียนรู้ เรื่ อง การอ่านตามหลั และลั ผังกเกณฑ์ ความคิ ดกษณะทางภาษา เรื่ อง การอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.k w w .

อัก-สอน-สาด ข.ใช้ ส ทั้งหมด เช่น สงฆ์ สาป ค. ข้อใดไม่ ใช่ ภาษาเขมร ก. อัก-สอน-ระ-สาด ค. คําว่า ‘‘บรรพชา’’ อ่านอย่างไร ก. ทหาร ๔. ไม่มหี ลักการใช้มาตราตัวสะกดที่ไม่แน่นอน ง. บับ-ระ-ชา . กระบือ ข. บัน-ระ-ชา ค. อัก-สะ-ระ-สาด ๕. ใช้ ฤ ฤา ข. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของภาษาบาลี ก.แบบประเมินตนเองก่ อนเรียน เรื่อง อ่ านตามหลักเกณฑ์ และลักษณะทางภาษา จุดประสงค์ เพือ่ ประเมินความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนในเรื่ อง การอ่านตามหลักเกณฑ์และ ลักษณะทางภาษา คําชีแ้ จง ๑. จําเรี ยง ค. บับ-พะ-ชา ง. คําว่า ‘‘อักษรศาสตร์”อ่านอย่างไร ก. นักเรี ยนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. วิทยุ ง. อัก-สอ-ระ-สาด ง. มีพยัญชนะ ๓๒ ตัว ง.k w w ๑. นิ ยมใช้ ฬ เช่น จุฬา กีฬา ข.ให้นกั เรี ยนอ่านคําถามทีละข้อ แล้วเลือกคําตอบที่ถกู ที่สุดโดยการระบายใน ในกระดาษคําตอบที่ครู แจกให้ ๒. ไม่นิยมใช้ควบกลํ้า ค. ใช้พยัญชนะ ฑ เช่น จุฑา กรี ฑา ๓. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. บัน-พะ-ชา ข. แบบประเมินมี ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๑๐ นาที ๑๐ คะแนน ๓. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของภาษาสันสกฤต ก. นิ ยมใช้ควบกลํ้า ๒.

ฉลอง ไผท ๙. ผลิ ผลีผลาม ค.k w w ทําเสร็ จแล้วไปตรวจคําตอบได้เลย . เผลอ ทรง ข. เศร้า ปราบ ๑๐. ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่ ง ง. วิทยุ ไฉน ข. ผลึก ผลิต ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ข้อใดอ่านอย่างอักษรนําทุกคํา ก. นนทรี ง. ข้อใดมีหลักการอ่านต่างจากข้ออืน่ ก. ตลาด ปราการ ค. มัทรี ๘. จริ ง สร้าง ง. ใน-วัน-หนึ่ ง-ใน-วัน-หนึ่ ง ค. ข้อใดอ่านออกเสียงควบแท้ทุกคํา ก. ทรง อินทรา ข. สุ นทรี ข. ตราด ปลัด ง.๖. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. อิน ทรี ย ์ ค. “ในวันหนึ่งๆ”อ่านอย่างไร ก. ทราย สลัด ค. พลอย ไทร ง. ใน-วัน-วัน-หนึ่ ง ๗.ข้อใดเป็ นอักษรควบไม่แท้ทุกคํา ก. ในวัน -หนึ่ง -หนึ่ ง ข.

ก ๘.เฉลยแบบประเมินตนเอง เฉลยแบบประเมินตนเองก่ อนเรียน เรื่อง การอ่ านหลักเกณฑ์ และลักษณะทางภาษา เรื่อง การอ่ านหลักเกณฑ์ และลักษณะทาง ๑. ข ๕. ข ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ค ๔. ง. ก ๓. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ค ๑๐. ค ถ้ านักเรียน.. ก ๗. ๙. ถูก ๐ – ๔ ข้อ ต้องแก้ไข เร่ งทําความเข้าใจกับบทเรี ยนให้มาก ๆ ถูก ๕ – ๗ ข้อ ควรศึกษาเพิ่มเติม ถูก ๘ ข้อ ผ่านเกณฑ์ยนิ ดีดว้ ยนะแต่ทดสอบหลังเรี ยนต้องรักษา ระดับนี้ ไว้ หรื อพยายามทําให้คะแนนให้มากกว่านี้จะดีมาก ถูก ๙ ข้อ อยูใ่ นระดับเก่ง ถูก ๑๐ ข้อ เยีย่ มมาก . ง ๒..k w w ๖.

n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w...k w w อ๋ อ..พวกเราไปอ่านกรอบ ที่ ๑ กันเลย ..เราขอศึกษาด้วยคนนะคะ ถ้าอย่างนั้น...พวกเรากําลังจะศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป การอ่านเข้าใจได้ความรู้เรื่ องการอ่าน ตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา ของครู จารุ วรรณ เชี่ยวชาญ เธอสนใจจะมาศึกษาพร้อมกับ พวกเราไหม ดีเหมือนกัน.บทนํา สวัสดีค่ะเพือ่ นๆกําลังทําอะไรอยูค่ ะ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok..

๓. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ภาษาบาลี สระบาลี มี๘ ตัว (อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ) พยัญชนะบาลีมี ๓๒ ตัว บาลีนิยมใช้ ฬ เช่น จุฬา กีฬา ไม่นิยมคําควบกลํ้าและอักษรนํา เช่น ปฐม มัจฉา วิชชา สามี มีหลักเกณฑ์การใช้ตวั สะกดตัวตาม แน่ นอน ใช้ ริ เช่น อริ ย จริ ย ๑. ภาษาสันสกฤต สระสันสกฤตมี ๑๔ ตัว เพิ่ม ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ พยัญชนะสันสกฤตมี ๓๔ ตัว เพิ่ม ศ ษ สันสกฤตใช้ ฑ ฒ เช่น จุฑา อาษาฒ นิยมควบกลํ้าและอักษรนํา เช่น มัตสยา ประถม วิทยา สวามี หลักตัวสะกดตัวตามไม่แน่ นอน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ๔. ๖. ใช้ ส ทั้งหมด เช่น สงฆ์ สามัญ สาป วิชาคืออํานาจ มารยาทคือเสน่ห์ ๒. ใช้ ส เมือ่ ตัวตามเป็ นพยัญชนะวรรค ต (ต ถ ธ ท น) เช่น สตรี พัสดุ สถิติ . ๔.กรอบที่ ๑ เรื่องที่ ๑ การอ่ านคําศัพท์ บาลี-สั นสกฤต ความแตกต่างของภาษาบาลี-สันสกฤต ๑. ๕. ๕.k w w ๒. ใช้ ร เช่น อาจารย์ จรยา (คําที่มี รร ส่วนใหญ่ใช้ในภาษาไทยที่เป็ นคํามา จากภาษาสันสกฤต ๗. ๗. บาลีใช้ อะ อุ อิ เช่น อมตะ ติณ ปุจฉา อุตุ ๘. ๖. สันสกฤตใช้ ฤ เช่น อมฤต ตฤณ ปฤจฉา ฤดู ๘. ๓.

คําว่า “จุฑา ครุ ฑ” เป็ นภาษาสันสกฤต _____ ๔. สระภาษาบาลีมี ๘ เสียง สระภาษสันสกฤตมี ๑๔ เสียง _____ ๓. พยัญชนะภาษาบาลีมี ๓๓ เสียง พยัญชนะภาษาสันสกฤตมี ๓๕ ตัว เสียงเพิ่ม ศ . n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w “ต้นเหตุของความกลัวส่วนใหญ่เกิดจาก ความไม่รู้จริ ง”ไปดูเฉลยกันจะได้รู้ว่า รู้จริ งหรื อไม่ . ส _____ ๒.กรอบที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ เมือ่ นักเรี ยนอ่านความแตกต่างของภาษาบาลี-สันสกฤต เข้าใจแล้วให้นกั เรี ยนใส่เครื่ องหมาย  หน้าข้อถูก  หน้าข้อผิด _____ ๑. ภาษาบาลีมกั ใช้คาํ ที่เป็ น “รร” เช่น หรรษา _____ ๕. กีฬาเป็ นคําทีมาจากภาษาบาลี ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

๕. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.เฉลยกรอบที่ ๒ เฉลยกิจกรรมที่ ๑ ๑. การอ่านแบบเรี ยงพยางค์ คําบาลีสนั สกฤตที่ไม่เป็ นตัวสะกดนั้น จะต้องมีสระกํากับอยูด่ ว้ ยเสมอ แต่ถา้ ไม่มสี ระใดกํากับอยู่ จะต้องอ่าน ออกเสี ยง อะ ทุกคํา เช่น นคร อ่านว่า นะ-คะ-ระ วชิระ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ ภรต อ่านว่า พะ-ระ-ตะ หน้าต่อไป เป็ นการอ่านแบบ พยัญชนะสังโยค . ๒. ๓.k w w กรอบที่ ๔ การอ่ านคําบาลีและสั นสกฤต การอ่านคําบาลีและสันสกฤตนั้นมีหลักเกณฑ์ในการอ่านที่มีระเบียบ แน่ นอนแต่ไทยเราจะนําหลักเกณฑ์ต่างๆ ของบาลี –สันสกฤตมาปรับปรุ ง เปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เหมาะสมกับความนิยมของไทย ซึ่งมีหลักในการอ่าน ดังนี้ ๑. ๔.

k w w . การอ่านแบบพยัญชนะสังโยค พยัญชนะสังโยคหมายถึงพยัญชนะ สองตัวประกอบร่ วมกันตัวหนึ่ งจะเป็ นตัวสะกด อีก ตัวหนึ่ งจะเป็ น ตัวตาม เช่นคําว่า สปฺต ตัว ป และ ต คือ พยัญชนะสังโยค ป เป็ น ตัวสะกด การอ่านพยัญชนะสังโยคนี้ ถา้ พยัญชนะตัวใดเป็ นตัวสะกด ไม่ตอ้ งอ่านออกเสียง เช่น วิตถาร อ่านว่า วิด-ถาน สัปดาห์ อ่านว่า สับ-ดา อุตสาหกรรม อ่านว่า อุด-สา-หะ-กํา ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.การอ่ านคําบาลีและสั นสกฤต (ต่ อ) ๒. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

........................กรอบที่ ๕ กิจกรรมที่ ๒ ให้นกั เรี ยนเขียนคําอ่านของคําที่ครู กาํ หนดให้ ให้ถกู ต้อง ๑........................................................................................................................................... ๙.............. ๕................................. โรคาพยาธิ อ่านว่า..................... ๑๐........... ๒........... ๖........................................... n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w............................................. ฉศก อ่านว่า...... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok... ปราชัย อ่านว่า.......................................................................................... ๔................................k w w คนที่ไม่เคยกระทําความผิด คือคนที่ไม่ได้คน้ หาสิ่งใด ไปดูเฉลยกันเถอะ ............................................. ..... ธรรมมาสน์ อ่านว่า....................................................... ศตวรรษ อ่านว่า..... ๘. รสชาติ อ่านว่า.................... ปรัมปรา อ่านว่า.................................. อนุ สาวรี ย ์ อ่านว่า........................ ๓.... สมรรถภาพ อ่านว่า......................................................... กุณฑี อ่านว่า........ ๗.......................................................................................................................................

รสชาติ อ่านว่า รด-ชาด ๗. กุณฑี อ่านว่า กุน-ที ๓. ฉศก อ่านว่า ฉอ-สก ๒. ปรัมปรา อ่านว่า ปะ-รํา-ปะ-รา ๔. ปราชัย อ่านว่า ปา-ชัย ๕. อนุ สาวรี ย ์ อ่านว่า อะ-นุ-สา-วะ-รี ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. โรคาพยาธิ อ่านว่า โร-คา-พะ-ยา-ธิ ๘.k w w เป็ นอย่างไรบ้าง ? อย่าพึ่งเครี ยดนะ นายตํารา ณ เมืองใต้ เปลื้อง ณ นคร กล่าวไว้ว่า “ผูท้ ี่อ่านหนังสื อเพียงเล่มเดียว ควรได้รับการยําเกรง เพราะอะไร ก็เพราะหนังสื อเป็ นพลัง อย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้คนเกิดปัญญา” ถ้าเพื่อนๆเป็ นผูม้ ีปัญญา ก็อ่านข้อยกเว้นในการอ่านคําบาลี-สันสกฤตในหน้าต่อไปค่ะ . สมรรถภาพ อ่านว่า สะ-มัด-ถะ-พาบ ๖. ธรรมมาสน์ อ่านว่า ทํา-มาด ๑๐. ศตวรรษ อ่านว่า สะ-ตะ-วัด ๙. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.เฉลยกรอบที่ ๕ เฉลยกิจกรรมที่ ๒ ๑.

เมือ่ พยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้า เป็ นพยัญชนะอุสุม หมายถึง พยัญชนะที่มเี สี ยงลมสอดแทรกออกทางไรฟัน ซึ่งได้แก่พยัญชนะ ศ ษ ส และ มีพยัญชนะตัวอืน่ ตามมาจะต้องอ่านออกเสียง สะ ติดต่อกับพยางค์หลัง เช่น โฆษณา อ่านว่า โคด-สะ-นา รัศมี อ่านว่า รัด-สะ-หมี พัสดุ อ่านว่า พัด-สะ-ดุ กฤษณา อ่านว่า กริ ด-สะ-หนา ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.k w w แต่มอี ยู่ ๓ คําที่ไม่ตอ้ งอ่านออกเสียงเป็ นพยัญชนะอุสุม คือ อธิษฐาน อ่านว่า อะ-ทิด-ถาน สันนิษฐาน อ่านว่า สัด-นิด-ถาน สวัสดี อ่านว่า สะ-หวัด-ดี เมือ่ อ่านเข้าใจแล้วทํากิจกรรมที่ ๓ ได้เลย . n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. เมือ่ พยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้าเป็ น ล จะต้องอ่านออกเสียง ล มีเสี ยง อะ ได้ครึ่ งเสี ยง เช่น ศิลปะ อ่านว่า สิน-ละ-ปะ วัลภา อ่านว่า วัน-ละ-พา กลบท อ่านว่า กน-ละ-บด ๓. เมือ่ พยัญชนะตัวหลังของตัวสะกดเป็ นพยัญชนะอัฒสระ ได้แก่ ย ร ล ว ซึ่งเมือ่ เวลาอ่านออกเสียง อะ ที่มตี วั สะกดได้ครึ่ งเสียง เช่น วิทยุ อ่านว่า วิด-ทะ-ยุ อุทยาน อ่านว่า อุด-ทะ-ยาน วัชรา อ่านว่า วัด-ชะ-รา ๒.กรอบที่ ๗ ข้ อยกเว้ นหลายประการในการอ่านคําบาลี – สันสกฤต มีดงั นี้ ๑.

k w w สิ่งที่ใช้ไปแล้วไม่อาจเรี ยกคืนมาได้คือ. วัลภา ก.. พัสดุ ข.กรอบที่ ๘ กิจกรรมที่ ๓ ให้นกั เรี ยนนําอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาใส่ดา้ นซ้ายมือให้มคี วามสัมพันธ์กนั ……… ๑.. วิทยุ จะต้องอ่านออกเสียง ล มีเสียง อะ ได้ครึ่ งเสียง ค.. เมือ่ พยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้าเป็ น พยัญชนะอุสุม และมีพยัญชนะตัวอื่นตามมา จะต้องอ่านออกเสียง สะ ติดต่อกับพยางค์หลัง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.... เวลาและคําพูด .... รัศมี ที่ตวั สะกดได้ครึ่ งเสี ยง ……… ๔. เมือ่ พยัญชนะตัวสะกดพยางค์หน้าเป็ น ล ……… ๕. อุทยาน พยัญชนะอัฒสระเวลาอ่านออกเสียง อะ ……… ๓.... เมือ่ พยัญชนะตัวหลังของตัวสะกดเป็ น ……… ๒.. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w..

k w w กรอบที่ ๑๐ เรื่องที่ ๒ การอ่ านคําทีม่ าจากภาษาเขมร วิธีนาํ คําเขมรมาใช้ในภาษาไทย ดังนี้ ๑. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. เปลี่ยนแปลงเสียงสระหรื อพยัญชนะ คําใดที่ออกเสียง หรื อเขียนไม่สอดคล้องกับภาษาไทยต้องเปลีย่ นแปลง เช่น เขมรเขียน เขมรอ่าน ไทยใช้ เขฺ นีย เขฺ นย เขนย สุ นง สนอง สนอง นาง นาง นาง ฎรา ตอม-รา ตํารา อ่านจบแล้วทํากิจกรรมกัน .เฉลยกรอบที่ ๘ เฉลยกิจกรรมที่ ๓ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. เลือกคําที่ออกเสียงไดสะดวก โดยเลือกคําที่ออกเสียงได้ สอดคล้องกับภาษาไทย โดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลงรู ปคํา เช่น เขนย กราบ ไถง ปรุ ง ฉลอง ตรัส เกิด ๒.

กรอบที่ ๑๑ กิจกรรมที่ ๔ ให้นกั เรี ยนโยงเส้นคําภาษาเขมรที่ภาษาไทยนํามาใช้ให้ตรงกันและถูกต้อง เขฺ นย สุ นง นาง ฤนล ตํารา เขนย สนอง ฎรา (ตอม-รา) ถนน เนี ยง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w .

k w w นาง ฤนล ตํารา เขนย สนอง ฎรา (ตอม-รา) ถนน เนี ยง ถูกหมดใช่ไหมเอ่ย ถ้าไม่ถกู ย้อนกลับไปอ่านทบทวนใหม่นะคะ หน้าต่อไปเป็ น เนื้ อหา .เฉลยกรอบที่ ๑๑ เฉลยกิจกรรมที่ เขฺ นย สุ นง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

แผลงอักษรให้มรี ู ปร่ างต่าง ๆ โดยแผลงทั้งพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และให้อา่ นออก เสียงอย่างไทย เช่น คําเขมร ไทยใช้ ความหมาย ผทม ประทม.พี่ ขจก ขจอก ขาเขยก. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. เปลีย่ นแปลงความหมาย คําเขมรบางคําที่ไทยยืมมาใช้มไิ ด้ตาม ความหมายเดิม มีการเปลีย่ นแปลงความหมายไป เพือ่ ความเหมาะสมในภาษาไทย เช่น คําเขมร ความหมายเขมร ความหมายไทย ฉลอง ข้าม พิธีฉลอง ตัด ปลุก ทําให้ออ่ นตาม บําเพ็ญ ทําให้เต็ม ทําความดี.ทําความเพียร ขจอก เล็บ ง่อย.กรอบที่ ๑๓ หลักการนําภาษาเขมรมาใช้ ในภาษาไทยข้ อที่ ๓ ๓.ประจญ ทําให้แพ้.ขาเขยก ๔.ง่อย ผจัญ ประจัญ.สูร้ บ คําเขมรที่ใช้ในภาษาไทย เช่น กระทรวง กระบือ ขนม เขนย เขม่า ผกาย ปรุ ง เพลิง ประกายพรึ ก สลา คราญ กระแส ทบวง เดิน โคม จําเรี ยง สําราญ สไบ บําเพ็ญ ไถง เฉลียว ฉะเชิงเทรา กําเนิด กระโปรง ทลาย ทหาร บําเรอ บังคม บรรทัด ผลาญ กระเพราะ ฉลอง เสน่ง สนิม สําเนา จรวด ขจาย ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.บรรทม นอน ราม เรี ยม ฉัน. กําหนดความหมายขึ้นใหม่ เมือ่ มีการบัญญัติศพั ท์ใหม่ข้ ึนใช้มกี ารนําคําเขมรมาใช้โดย กําหนดความหมายขึ้นใหม่แต่ยงั ใกล้เคียงความหมายเดิม เช่น ทบวง หัว หน่วยงานที่มฐี านะตํ่ากว่ากระทรวงแต่สูงกว่ากรม ตํารวจ ผูต้ รวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาํ หน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ ๕.k w w เราศึกษาภาษาเขมรมา พอสมควร แล้วไปทํา กิจกรรมกันดีไหม .

...................................................................................................................................... ๒............................ ๕....... ๔....... ๓............................. การอ่านทําให้คนเป็ นคนฉลาด การฟังทําให้คนเป็ นคนพร้อม การเขียนทําให้คนเป็ นคนประณี ต การพูดทําให้คนเป็ นที่ยอมรับ .................................................................................................................................................... ๖........................................... ๗... ๘.....................................................กรอบที่ ๑๔ กิจกรรมที่ ๕ เมือ่ นักเรี ยนศึกษาวิธีนาํ คําเขมรมาใช้ในภาษาไทยเข้าใจแล้ว ประโยคต่อไปนี้ คําใดบ้างเป็ นภาษาเขมร “เขียนบันทึกตรงบรรทัดหัดไว้หนู ฝึ กให้คล่องลองดําริ ตริ ตองดู ผิดเป็ นครู สงั เกตแบบให้แยบยล ทัว่ มณฑลสรรเสริ ญ เจริ ญชัย” ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok................................................................................................... n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w...........................................................k w w คําภาษาเขมรได้แก่ ๑............. ๙..

แยบยล ๘. คล่อง ๒. ตรง ๓. อ่ านแบบอักษรควบแท้ คือ จะอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวพร้อม ๆ กัน และ เป็ นเสี ยงเดียวกัน เช่น เกรี ยงไกร ครั้งคราว กลับกลาย พราวแพรว เปลีย่ นแปลง ฯลฯ ๒. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ตริ ตรอง ๖. หนู ๙. บรรทัด ๗.k w w กรอบที่ ๑๖ เรื่องที่ ๓ การอ่ านอักษรควบ อักษรควบ คือ คําที่มพี ยัญชนะสองตัวมาอยูร่ วมกันในรู ปสระเดียวกัน พยัญชนะที่ ทําหน้าที่เป็ นตัวควบก็คือ ร ล ว ซึ่งหลักการอ่านก็มดี งั นี้ ๑. เจริ ญ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.เฉลยกรอบที่ ๑๔ เฉลยกิจกรรมที่ ๕ ๑. ดําริ ๕. อ่ านแบบอักษรควบไม่ แท้ คือ เวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียว ส่วนพยัญชนะตัวหลังไม่ตอ้ งออกเสียง เช่น จริ ง ศรี สร้อย เสริ ญ เศร้า อย่าเพิ่งเบื่อนะ กิจกรรมอยูห่ น้าถัดไป . บันทึก ๔.

........................................................................k w w ดูเฉลยกันเถอะ ................................................................................................................................... ๓......................................................................................................................... n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.................................................กรอบที่ ๑๗ กิจกรรมที่ ๖ นักเรี ยนคงเข้าใจเรื่ องการอ่านอักษรควบแล้ว ครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเขียนแยกคํา ที่เป็ นอักษรควบ ในบทกลอนต่อไปนี้ “เจ้าขวัญหันขวาคว้าขลุ่ยเป่ า เพราะไม่เบานัง่ ไขว่หา้ งอยูข่ า้ งหลัง แม่ขวัญอ่อนค้อนควักทักเสียงดัง เจ้าขวัญฟังหันขวับกลับบ้านหนี” ๑.................................................................. ๔....................................... ๘..................... ๒..................... ๕........................................................... ๙...... ๗................. ๖........... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok............

n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w ตรวจคําตอบแล้วเปิ ดไปศึกษา เนื้อหากรอบที่ ๑๙ ได้แล้วค่ะ .เฉลยกรอบที่ ๑๗ เฉลยกิจกรรมที่ ๖ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

กรอบที่ ๑๙ เรื่องที่ ๔ การอ่ านอักษรนํา อักษรนํา คือ คําที่พยัญชนะสองัวรวมกันและอยูใ่ นสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหน้าจะ ออกเสี ยง สระอะ และจะบังคับเสี ยงพยัญชนะตัวหลังมีหลักการอ่าน ดังนี้ ๑. อักษร อ นํา ย ซึ่งเวลาอ่านจะไม่ออกเสียง มีเสียงสระอะ เป็ นอักษรนํา แต่จะต้อง ออกเสี ยงตัว ย นั้นให้เป็ นเสี ยงกลางตามเสียงตัว อ คือคําว่า อย่า อยู่ อย่าง อยาก เพียง ๔ คํานี้ . อักษรกลางนําหน้าอักษรตํ่าเดียว ซึ่งเวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะตัวหลังนั้น ตามเสี ยงอักษรกลางที่นาํ เช่น องุ่น อ่านว่า อะ-หงุ่น ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด จมูก อ่านว่า จะ-หมูก ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. อักษรสูงนําอักษรตํ่าเดียว อักษรตํ่าเดียวมี ๑๐ ตัว คือ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ เมือ่ เวลาอ่านเราต้องออกเสี ยงพยัญชนะตัวหลังนั้นให้เป็ นเสียงสูงตามเสียงของอักษรนําตัวนั้นๆ ด้วย เช่น สมาน อ่านว่า สะ-หมาน ผนวช อ่านว่า ผะ-หนวด ๒.k w w ๔. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. อักษร ห นําอักษรตํ่าเดี่ยว เวลาอ่านไม่ตอ้ งออกเสียงสระอะ อย่างอักษรนํา แต่ จะต้องออกเสี ยงสูงตามเสี ยงของ ห นั้น เช่น หลัง หลง หนัก ไหน หนอ หมอ หมี หนา หวาม หยาม หญิง ใหญ่ ฯลฯ ๕. อักษรสูงนําอักษรตํ่าคู่ อักษรตํ่าคู่มี ๑๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ ซึ่งเวลาอ่านไม่ตอ้ งออกเสี ยงพยัญชนะตัวหลังนั้นให้สูงตามอักษรสูงเหล่านี้ เช่น ผทม อ่านว่า ผะ-ทม ๓.

กรอบที่ ๒๐ กิจกรรมที่ ๗ นักเรี ยนคิดว่าคําที่ครู กาํ หนดให้มอี กั ษรนํากี่ตวั อะไรบ้าง ตะแกรง ตลาดสด ขวักไขว่ วุน่ วาย เฉลิมฉลอง จริ งใจ สว่างไสว ปรัศนี เอร็ ดอร่ อย มณเฑียร ผลผลิต อัปลักษณ์ ประปราย มรรยาท หรรษา ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w คําตอบอยูห่ น้าต่อไป .

เอร็ ดอร่ อย ๕.k w w ๑. สว่างไสว ๔. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. เฉลิมฉลอง ๓. ตลาดสด ๒.เฉลยกรอบที่ ๒๐ เฉลยกิจกรรมที่ ๗ อักษรนําทั้งหมดมี ๕ ตัว คือ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ผลผลิต .

คําพ้องรู ป คือ คําพ้องที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน เช่น ๑. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. คําพ้องเสี ยง คือ คําพ้องที่เขียนต่างกันแต่จะออกเสียงเหมือนกัน เช่น กาล = เวลา จัน = ต้นไม้ชนิดหนึ่ ง กาล = เวลา จัน = ต้นไม้ชนิดหนึ่ ง กาฬ = ดํา จันทร์ = ไม้หอม กาฬ = ดํา จันทร์ = ไม่หอม กานต์ = น่ ารัก จันทร์ = ดวงเดือน กานต์ = น่ ารัก จันทร์ = ดวงเดือน ๓.แกนล้อหมุน = เพ-ลา อ่านเรี ยงพยางค์ แปลว่า เวลา = เพ-ลา อ่านเรี ยงพยางค์ แปลว่า เวลา ๒.เข่า. ปิ ด ขัน = ภาชะใช้ตกั นํ้า ดังนั้นการอ่านข้อความให้ถกู ต้องนั้น ผูอ้ า่ นควรใช้วจิ ารณญาณสังเกตบริ บทหรื อข้อความ ดังนั้นการอ่านข้อความให้ถกู ต้องนั้น ผูอ้ า่ นควรใช้วจิ ารณญาณสังเกตบริ บทหรื อข้อความ แวดล้อมในการอ่านด้วยจะทําให้ผอู้ า่ น อ่านได้ถกู ต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่งสาร ทังนี้ แวดล้อมในการอ่านด้วยจะทําให้ผอู ้ า่ น อ่านได้ถกู ต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่งสาร ทั้ ้งนี้ เพราะคําบางคํามีรูปเหมือนกัน แต่อา่ นต่างกัน และความหมายต่างกันไปด้วย เช่น เพราะคําบางคํามีรูปเหมือนกัน แต่อา่ นต่างกัน และความหมายต่างกันไปด้วย เช่น ประโยคที่ ๑ คืนนี้ ดาว เต็มท้องฟ้ าไปหมด ประโยคที่ ๑ คืนนี้ ดาว เต็มท้องฟ้ าไปหมด ประโยคที่ ๒ งานเลี้ยงคืนนี้ มีแต่ ดาว มหาลัยมาร่ วมงานเลี้ยงด้วย ประโยคที่ ๒ งานเลี้ยงคืนนี้ มีแต่ ดาว มหาลัยมาร่ วมงานเลี้ยงด้วย ในประโยคที่ ๑ ดาว หมายถึง ดวงดาวในท้องฟ้ า ในประโยคที่ ๑ ดาว หมายถึง ดวงดาวในท้องฟ้ า และในประโยคที่ ๒ ดาว หมายถึงคนเด่นพิเศษ อาจจะเป็ นผูท้ ่ีมคี วามงาม และในประโยคที่ ๒ ดาว หมายถึงคนเด่นพิเศษ อาจจะเป็ นผูท้ ่ีมคี วามงาม ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.k w w .ข้าพเจ้า ขัน = น่าหัวเราะ กัน = ห้าม . คําพ้องเสี ยง คือ คําพ้องที่เขียนต่างกันแต่จะออกเสียงเหมือนกัน เช่น ๒. คําพ้องรู ป คือ คําพ้องที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน เช่น เพลา = เพลา เป็ นอักษรควบ แปลว่า ตัก. คําพ้องรู ปและพ้องเสี ยง คือ คําพ้องที่เขียนเหมือนกัน อ่านก็ออกเสียงเหมือนกัน ๓.แกนล้อหมุน เพลา = เพลา เป็ นอักษรควบ แปลว่า ตัก.กรอบที่ ๒๒ เรืเรื่อ่องที งที่ ่ ๕๕ การอ่ การอ่าานคํ นคําาพ้พ้อองง โดยใช้ โดยใช้ บบริริบบทในการอ่ ทในการอ่าานน คําพ้อง หมายถึง คําที่มรี ู ปหรื อเสียงเหมือนกัน แต่จะมีความหมายต่างกัน ซึ่งเวลาอ่านต้อง คําพ้อง หมายถึง คําที่มรี ู ปหรื อเสียงเหมือนกัน แต่จะมีความหมายต่างกัน ซึ่งเวลาอ่านต้อง อาศัยการสังเกตพิจารณาเนื้อความของคําที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคําพ้องแบ่งเป็ น ๓ ชนิด คือ อาศัยการสังเกตพิจารณาเนื้อความของคําที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคําพ้องแบ่งเป็ น ๓ ชนิด คือ ๑.เข่า. ปิ ด ขัน = ภาชะใช้ตกั นํ้า กัน = ห้าม .ข้าพเจ้า ขัน = น่าหัวเราะ กัน = ฉัน. คําพ้องรู ปและพ้องเสี ยง คือ คําพ้องที่เขียนเหมือนกัน อ่านก็ออกเสียงเหมือนกันแต่จะ แต่จะต่างกันในด้านความหมายซึ่งขึ้นอยูท่ ่ีใจความของคําข้างเคียง เช่น ต่างกันในด้านความหมายซึ่งขึ้นอยูท่ ่ีใจความของคําข้างเคียง เช่น กัน = โกนให้เสมอกัน ขัน = ทําให้ตึง กัน = โกนให้เสมอกัน ขัน = ทําให้ตึง กัน = ฉัน.

..…๘..๒.. งาน ญ..... ลาด ก.. ขัน ……... ทอง ง.... เค้า .. การ ............ ใช้ของเหลวเทลงไป ซ.๑.. เสียงข้องของไก่ ...กรอบที่ ๒๓ กิจกรรมที่ ๘ ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของคําพ้องเสียงที่ครู กาํ หนดให้ โดยการนําตัวอักษร ทางขวามือมาใส่ หน้าข้อทางซ้ายมือ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok....... กาญจน์ .. การณ์ .๔. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w .. กาล ......๑๐......... กานต์ ... ดํา ฉ.... กระทํา . ราด .......๖.......๓........ มูล ข... ปูดว้ ยวัตถุบางอย่าง ฌ.....๙. ขัณฑ์ ..๕... เป็ นที่รัก จ.... ภาชนะใส่ น้ าํ ค............๗... เหตุ ...... เวลา ตรวจคําตอบหน้าต่อไป ... เขต ช.. กาฬ ..

ลาด ไม่มใี ครประสบความสําเร็ จโดยไม่ใช้ความเพียร . กาญจน์ ง ๖. การ ญ ๒.เฉลยกรอบที่ ๒๓ เฉลยกิ เฉลยกิจจกรรมที กรรมที่ ่ ๘๘ ฌ ๑. ราด ซ ๑๐. กานต์ ข ๗. การณ์ ค ๕. กาฬ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. กาล จ ๓.k w w ก ๔. ขัน ฉ ๘. ขัณฑ์ ช ๙.

ให้นกั เรี ยนอ่านคําถามทีละข้อ แล้วเลือกคําตอบที่ถกู ที่สุดโดยการระบายใน ในกระดาษคําตอบที่ครู แจกให้ ๒.สาด ๕. ทน-บัด ง. ทะ-นะ-บัด . อัก – สอ – ระ – สาด ข. ทหาร ข. มีพยัญชนะ ๓๒ ตัว ข. คําว่า “ธนบัตร” อ่านอย่างไร ก. ใช้ ส ทั้งหมด เช่น สงฆ์ สาป ๒. ข้อใดไม่ ใช่ ภาษาเขมร ก. จําเรี ยง ง. อัก – สอน . มีพยัญชนะ ๓๔ ตัว ๓. คําว่า “อักษรศาสตร์” อ่านอย่างไร ก. แบบประเมินมี ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๑๐ นาที ๑๐ คะแนน ๓. นิ ยมใช้ควบกลํ้า ค.แบบประเมินตนเองหลังเรียน เรื่อง อ่ านตามหลักเกณฑ์ และลักษณะทางภาษา จุดประสงค์ เพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยนในเรื่ อง อ่านตามหลักเกณฑ์และ ลักษณะทางภาษา คําชีแ้ จง ๑. นิ ยมใช้ควบกลํ้า ค. ทน-นะ-บัด ข. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. วิทยุ ค. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของภาษาบาลี ก. นิ ยมใช้ ฬ เช่น จุฬา กีฬา ง. อัก – สะ – ระ . ไม่มหี ลักการใช้มาตราตัวสะกดแน่นอน ข. นักเรี ยนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของภาษาสันสกฤต ก.k w w ๑. มีหลักการใช้มาตราตัวสะกดแน่นอน ง. อัก – สอน – ระ – สาด ง.สาด ค. กระบือ ๔. ทา-นะ-บัด ค.

ข้อใดมีหลักการอ่านต่างจากข้ออืน่ ก. เผลอ ทรง ง. ตราด ปลัด ค. ผลึก ผลิต ค. ทรง อินทรา ๙.k w w เสร็ จแล้วเปิ ดดูเฉลยเลยจ้า . จริ ง สร้าง ค. ผลิ ผลีผลาม ข. ข้อใดอ่านอย่างอักษรนําทุกคํา ก. ใน-วัน-หนึ่ง-หนึ่ ง ง. พลอย ไทร ๑๐. ใน-วัน-วัน-หนึ่ ง ๗. อิน ทรี ย ์ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ข้อใดเป็ นอักษรควบไม่ แท้ทุกคํา ก. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. สุ นทรี ง. วิทยุ ไฉน ง. “ในวันหนึ่งๆ”อ่านอย่างไร ก.๖. นนทรี ข. ทราย สลัด ง. ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่ ง ข. เศร้า ปราบ ข. มัทรี ค. ตลาด ปราการ ข. ใน-วัน-หนึ่ ง-ใน-วัน-หนึ่ ง ค. ฉลอง ไผท ๘.ข้อใดอ่านออกเสียงควบแท้ทุกคํา ก.

ตอบถูก ตอบถูก ตอบถูก ตอบถูก ตอบถูก ๑๐ ข้อ นักเรี ยนเยีย่ มมาก ๙ ข้อ นักเรี ยนคือคนเก่ง ๘ ข้อ นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ (ยินดีดว้ ยค่ะ) ๗-๕ ข้อ ควรศึกษาเพิ่มเติม ๔-๑ ข้อ ต้องกลับไปศึกษาใหม่ (อย่าเพิ่งท้อนะสู้ ๆ) .k w w ๖. ค ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ข ๙. ก ๑๐..เฉลยแบบประเมิ เฉลยแบบประเมินนตนเองหลั ตนเองหลังงเรีเรียยนน เรื่อเรืง ่อการอ่ านหลั กเกณฑ์ และลั กษณะทางภาษา ง การอ่ านหลั กเกณฑ์ และลั กษณะทาง ๑. ข ๒. ง ๘. ง ๗. ค ๓. ค ๕. ก ถ้ านักเรียน.. ข ๔.

ฟรานชีล เบคอน ปราชญ์ชาวอังกฤษ กล่าวไว้วา่ “การอ่านทําให้คนเต็มคน การฟังทําให้คนพร้อม การเขียนทําให้ คนประณี ต” ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.k w w วันนี้นกั เรี ยนศึกษาเรื่ อง การอ่านตามหลักเกณฑ์ และลักษณะทางภาษาจบแล้ว ครู ขอบอกว่า “ไม่มอี ะไรยากเกินความสามารถของเรา ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทํา” สวัสดีค่ะ . n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

k w w บรรณานุกรม .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.

วันเพ็ญ เทพโสภา. ๒๕๔๙ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. กรุ งเทพฯ : พัฒนศึกษา. สุกญั ญา เจียมวิเศษและคณะ. กรุ งเทพฯ : ๒๑ เซนจูรี่. วรรณคดีวจิ กั ษ์ .บรรณานุกรม ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ. กรุ งเทพฯ : ภูมิบณ ั ฑิต. คู่มอื ภาษาไทย ม. ๒๕๔๘. หลักภาษาไทยฉบับนักเรียน – นักศึกษา. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w. ถวัลย์ มาศจรัส. กรุ งเทพฯ : ฟิ สิ กส์เซ็นเตอร์ . กรุ งเทพฯ : ธรรมบัณฑิต. ๒๕๓๕. นวัตกรรมการศึกษาชุดบทเรียนสําเร็จรู ป. ๒๕๔๖. หนังสือประกอบการเรียนภาษาไทย ๑.ศ. หนังสื อชุดเสริมประสบการณ์วชิ าภาษาไทย ตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุ งใหม่ พ. ๒๕๔๖. หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.๒ ช่ วงชั้นที่ ๓.๓ วิวธิ ภาษา. ๒๕๓๓). พรทิพย์ แฟงสุ ด. สมถวิล กันภัยและณิ ชนันท์ ประสงค์. หนังสื อสาระการเรียนรู้ พนื้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาไทย ม. ๒๕๔๖ โสภณ ปิ่ นทอง.k w w .

์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w ภาคผนวก .

.... n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w... เลขที่............. การะดาษคําตอบหลังเรี ยน ก ข ค ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.๑๐ ๕–๗ ๐–๔ ง ๑    ๒    ๓    ๔    ๕    ๖    ๗    ๘    ๙    ๑๐  ตารางบันทึกผลคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ทําได้ ๑๐ ๑๐ เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง   ง                               เกณฑ์ เกณฑ์ ผ่าน ไม่ผา่ น ไม่ผา่ น ......กระดาษคําตอบ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ก่อนเรียน / หลังเรียน บทเรียนสํ าเร็จรูปการอ่ านเข้ าใจได้ ความรู้ เรื่ องการอ่านตามหลักเกณฑ์และลักษณะทางภาษา วิชาภาษาไทย ท ๓๓๑๐๑ ชื่อ.................นามสกุล................ กระดาษคําตอบก่อนเรี ยน ก ข ค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓/.......k w w ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐                     แบบทดสอบ ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ช่ วงคะแนน ๘ ................

n น ่รบ ban o พ o แ r ย ผเ w.k w w .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.