P. 1
NATZEMY --Εγχειρίδιο Επιβίωσης

NATZEMY --Εγχειρίδιο Επιβίωσης

|Views: 89|Likes:
Published by melos24

More info:

Published by: melos24 on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

[s•Pw~qOw} [ˆwrqƒQu•

,
[|oyw|u• xNw [€R€•qN•
QRu guzP~w{p _~qQu
s Ÿ”œŒbc† •`• b‡‘`• ‘` a‹••“–”‰†c“–•b
••` Ž“•‘™‘‡` •b •cœd‹d`, a•`e„‘b•` Ž`• a•Ž`•“c•‘‹
žcdb ‘` …—“–•b Ž`• b•b‡• V`••„ Ž`• œ•“• “• „••“•,
`–d„ Ÿ“– —”b•`Šœ•`cdb ‰•` b–‹•b”‡` Ž`• b–d–—‡`
[xO…QPw• dywQRwxp X~z}{qN
~.^. 93 w`”ŽœŸ“–•“
q••„a`, 19003
MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
7HCED?A?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC
?I8D 0-9770813-7-0
P 2010 .E8;HJ "B?7I +7@;CO
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 3
[s•Pw~qOw} [ˆwrqƒQu•, [|oyw|u• xNw
[€R€•qN• QRu guzP~w{p _~qQu
"wN g€{P~sNQqN aPRN|† e{P€zNRwx‡{ dznOƒ{
dznON - n”Œ”“‰”„e“•
X~z}{wxp \ƒp - |œ•Ÿb”d s•‡`• x`dŠ…•–
dznON X{v~ƒˆ…RuRN• - p†•‹d”` wŸ“•”`
[€R}ˆwxp ZwNxp~€|u -t™„‘‘‹• n–‰“–cd„d“•
_}yyosw} aPRNS€Qwx‡{ [ˆwQRuz‡{
~bœ o”„d“•‹-o“•—„“–Ÿd
[€ \u{ _}w{…RuRN- {„‘“• wŸ`•d„•
T~R}• & Z~nQu - v„Š`”“• {`Ÿ`‰b™”‰‡“–
W~NzN xNw [yˆqON - w`”‰`”‡d` ]Žb‘…
Με "2ε61ατ./( $61;α4&στασ- α;9:
h”‰“ vœ‰“– n‰„Ÿ‹• V]bž”‰•“• u•b•a`”„•
{‘b–•`d•Ž† & wbd`e–c•Ž† n‘`Š†d‹c‹ - }d…e`‘“• ~c•”‡Ž“•
Œb‡“– pž”“– - ^bœa™”“• ob”ˆb”…•‹•
ne•b”ž‘“–•b d“ ˆ•ˆ•‡“ `–dœ cb œ•“–• •`•.
gPr…zNQRP d‹ —ž”` •`•, d“–• c–•Ÿ“•‡db• •`•,
d“–• a”œ•“–• •`• Ž`• d“ Ÿb”•ˆ„••“‘ •`•
•b d“ ‘` c–•Ÿb”•eb”œ•`cdb •b bŸ‡‰‘™c‹
c—bd•Ž„ •b d“ Ÿ™• “• b‘b”‰b•…• •`•
bŸ•a”“•‘ cd“–• „••“–• Ž`• d“ c•‘“•“.
eP~wP•…zP{N
}b•‡a`
s Su”‡c‹T: w•` „••‹ {”“-“Ÿd•Ž† %-5 Δ(1-τ4α5 Μ;3:4α 7
s {”œd`c‹ ~™‘ {”““ab–d•Žž‘ {‘b–•`d•Žž‘ s‰bdž‘ 12
s qŸ•ˆ‡™c‹, ‹ q’…••’‹ Ž`• ‹ q–d–—‡` cd‹ }‹•b”•‘† u”‡c‹ - ~“– #91;ε4τ
Η0)α ατ,'16 16
t. n”—•Ž…• }Ž…˜b•• 17
tt. wb”•Ž…• Ÿ”`Žd•Ž…• Ž`• “•Ž“‘“••Ž…• Ÿ”“d„cb••. 20
ttt. x` b‡•`cdb b–d–—•c•…‘“• cb Ž„Œb Ÿb”‡Ÿd™c‹ 23
t1. x` “”`•`d•cd“••b d‹ ‘…` Ž“•‘™‘‡`. 24
1. q‘‘…` ˆ†•`d` Ÿ”“• d‹‘ b‘œd‹d` 26
1&. x` c–••bd…—“–•b cd‹ Sx…` q••„a`T. 28
1&&. x` Œb”`Ÿb•c“–•b d‹‘ c—…c‹ XŽ”„d“• V Ÿ“•‡d‹•Y 30
€”†c••` ~‹•…e™‘` 32
1&&&. {•Œ`‘…• b‘`••`Žd•Ž…• Ž“•‘™‘•Ž…• b‘…”‰b•b•: 33
qŸ•Ž“•‘™‘‡` •b d“ w…‰`”“ d‹• o“–•†• d™‘ q••†‘™‘: 35
t€. x` Œ–•‹Œ“••b Ž`• ‘` Š“••b d‹‘ n•†Œb•` 36
n‘d••bd™Ÿ‡Š“‘d`• p•cŽ“•b• qŸ“—…• 45
q–d“Ÿ•Ž† p•`Ž†”–’‹ %36 Ι8&22- Α6+36στ&τ36 46
n‘“•Žd† qŸ•cd“•† ~‹• %ε9 Β4&τ30--Β307&36;τ 49
k”`•` ••`• ta`‘•Ž†• u“•‘™‘‡`• ~“– #91;ε4τ Η0)α ατ,'16 53
n‘d`••`‰…• {”“šœ‘d™‘ ~‹• Μα4+α4)τα5 Γ/ε2' 56
BKO EJJ7=; `‘d‡ ‰•` BEO EJJ7=; ~‹• Δ(1-τ4α5 Μ;3:4α 59
q‡Ž“c• {…‘db ~”œŸ“• ‰•` ‘` p‹••“–”‰†cbdb d‹‘ ta`‘•Ž† r™† c`• d“– #91-
;ε4τ Η0)α5 ατ,'16 61
~“ h’–Ÿ‘“ w“–•„”• 67
q‘b”‰† }–••bd“—† V }–‘a‹••“–”‰?` - {”“ce“”„ 68
s ~‡••` u`• p‡Ž`•` n‘d`••`‰† 70
n‘•a•“db•†• {”“ce“”„ Ÿ”“• d“–• gcdb‰“–• Ž`• gŸ“”“–• 72
qŒb•“‘d•Ž† {”“ce“”„ (g”d“• & p”„c‹) DWZ Λάζαρου Παπαγεωργίου 73
{b”•ccœdb”` `Ÿœ d‹‘ Xn”•“‘•Ž† r™†Y 75
tcdœd“Ÿ“• V}•‘abc•“• 77
nŽœ•` g••` o•ˆ•‡` Ÿ“– n••„Š“–‘ d‹ r™† 78
x…•c™‘ w`‘d…•` Ž`• g••Ÿb”d Aš‘cd„•‘ 79
[wQNsƒsp
~“ ˆ•ˆ•‡“ `–dœ b‡‘`• …‘` Ÿ”žd“ `Ÿ“d…•bc•` ••`• c–‘b”‰`c‡`•
{‘b–•`d•Žž‘ z•„a™‘ Ÿ“– c–••bd…—“–‘ cb ••` q‘™d•Ž†
{”™d“ˆ“–•‡` ‰•` d‹ `‘d••bdžŸ•c‹ d‹• u”‡c‹• Ž`• d‹‘ p‹••“–”‰‡`
••`• u“•‘™‘‡`• q‘œd‹d`•.
s Ÿ”™d“ˆ“–•‡` `–d†, `‘“•—d† cb œŸ“•“‘ Ž`• œŸ“•“–• `‘Œ”žŸ“–• †
“•„ab• † Ž•‘†•`d` bŸ•Œ–•“•‘ ‘` c–••bd…—“–‘, …—b• cdœ—“ d‹ c–‘-
a‹••“–”‰‡` b‘œ• ‘…“– •b•d“–”‰•Žœdb”“– •“‘d…•“– Š™†•, cd‹‘ Œ…c‹ d“–
c‹•b”•‘“•, b‘œ• •“‘d…•“– Ÿ“– ‘` c–‘db•b‡ cd‹‘ a•`d†”‹c‹ Ž`• d‹‘
`‘•˜™c‹ d‹• Š™†•.
s a”„c‹ d‹• q‘™d•Ž†• {”™d“ˆ“–•‡`• Ÿb”••`•ˆ„‘b• a‹••“–”‰‡` Ž`•
c–Š†d‹c‹ •abž‘ `••`‰†• Ž`• a‹••“–”‰‡`• `••„ Ž`• c–‘a–`c•…‘‹
a”„c‹ •…c™ “•„a™‘ b”‰`c‡`• ‰•` d‹‘ `‘„ab•’‹ Ž`• Ÿ”“žŒ‹c‹
•b•d“–”‰•Žœdb”™‘ c–•Ÿb”•e“”ž‘ Ž`• cd„cb™‘ cb œ•“–• d“–• d“•b‡•
d‹• Ž“•‘™‘•Ž†• •`• Š™†•.
}d“ b‰—b•”‡a•“ `–dœ Œ` ˆ”b‡db „”Œ”`, •a…b• `••„ Ž`• Ÿ”`Žd•Ž„
b”‰`•b‡`, e™db•‘„ Ÿ`”`ab‡‰•`d` Ž`• c–‰ŽbŽ”••…‘b• Ÿ”“d„cb•• ‰•`
d“ Ÿž• •Ÿ“”“••b œ—• `Ÿ•„ ‘` bŸ•ˆ•žc“–•b cd‹ c‹•b”•‘† Ž”‡c‹, `••„
‘` b’b••—Œ“••b •…c` `Ÿœ `–d† cb ••` Ž“•‘™‘‡` q‘œd‹d`•, €`”„•,
p‹••“–”‰‡`•, q•”†‘‹• Ž`• q–‹•b”‡`•.
^` `‘`‘bžc“–•b Ž`• b•Ÿ•“–d‡c“–•b d“ …”‰“ `–dœ c–‘b—ž• •b
Ÿ•‹”“e“”‡b•, b–Ž`•”‡b• Ž`• Ÿ”“d„cb•• cd“
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/D;7AE?DED?7/
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 7
] E_~qQuF: awN nyyu e~}-}ˆRwxp
~‹• p†•‹d”`• wŸ“•”`
] efdhXg] h]g
daXZXg h]g XbLfledh]hXg [``XZXg
s “•Ž“‘“••Ž† Ž”‡c‹ :f~“ Ÿ”œˆ•‹•` b‡‘`• baž. u`• ab‘ b‡‘`• •œ‘“
d‹• q••„a`• `••„ “•œŽ•‹”“– d“– Ÿ•`‘†d‹. ~“ Œ…•` Ÿ`”“–c•„Šbd`•
Ž`• …—b• Š“eb”…• Ÿ”““Ÿd•Ž…•. •Ÿ„”—b• e™• cd‹‘ „Ž”‹ d“– d“•‘b•;
•Ÿ„”—“–‘ ••cb•• Ž`• Ÿ“•b• b‡‘`• ;
U{N• d”œŸ“• ‘` d“ `‘d••bd™Ÿ‡cb•• b‡‘`• ‘` `e†cb•• ‘` cb Ž–”•b•-
cb• “ eœˆ“• Ž`• ‹ `‰™‘‡`. n–dœ , `‘ Ž`• •`• e`‡‘bd`• `‘`Ÿœeb–Žd“
ab‘ b‡‘`• •b•d“–”‰•Žœ . ~“ •œ‘“ Ÿ“– •Ÿ“”b‡ ‘` Ž„‘b•, …’™ `Ÿœ d“ ‘`
Ž`d`ˆ”“—Œ‡cb• d‹‘ b‘…”‰b•„ •`•, b‡‘`• ‘` a•“‰Žžcb• d“ Ÿ”œˆ•‹•`.
h‘`• nyy}• d”œŸ“• ‘` d“ `‘d••bd™Ÿ‡c“–•b , Ÿ“– Ÿ”“db‡‘bd`• `Ÿœ
Ÿ“••“••, b‡‘`• `‘d•-a”ž‘d`•. n‘d•a”ž‘d`• •b `‰ž‘`, `‘d‡cd`c‹,
„”‘‹c‹, e™d•„ Ž`• Ÿ„•‹. n–dœ• “ a”œ•“• d“ •œ‘“ Ÿ“– Ÿ•Œ`‘œ‘
‘` •Ÿ“”b‡ ‘` Ž„‘b• b‡‘`• ‘` ˆ“‹Œ†cb• •b”•Ž“•• `Ÿœ •`• ‘` bŽd“‘ž-
c“–‘ d‹‘ “”‰† d“–•, ‹ ‘` …—“–‘ d‹‘ `‘`Ž“•e•c‹ œd• Ž„‘“–‘ Ž„d• Ž`•
ab‘ •…‘“–‘ Ÿ`Œ‹d•Ž“‡ `Ÿ…‘`‘d• cd‹‘ bŸb”—œ•b‘‹ c–•e“”„. {…”`
`Ÿœ `–d„ œ•™•, `–dœ• “ d”œŸ“• ab‘ •Ÿ“”b‡ ‘` e…”b• `Ÿ“db•…-
c•`d`, d“ •œ‘“ Ÿ“– •Ÿ“”b‡ ‘` Ž„‘b• b‡‘`• ‘` •b‰b‘Œ•‘b• d“ Ÿ”œ-
ˆ•‹•`.
~` Ÿ”„‰•`d` Ÿ“– ˆ•ž‘“–•b `d“••Ž„ Ž`• c–••“‰•Ž„ b‡‘`• `Ÿ“d…•b-
c•` d™‘ a“‘†cb™‘ Ÿ“– bŽŸ…•Ÿ“–•b •…c` `Ÿœ d•• cŽ…˜b•• Ž`• d` …‘-
d“‘` c–‘`•cŒ†•`d` Ÿ“– d•• `Ž“•“–Œ“•‘. kd`‘ …—“–•b bcd•„cb• d‹‘
Ÿ”“c“—† •`• cd“ Ÿ”œˆ•‹•` Ž`• •b•d“–”‰“••b •…c` `Ÿœ cŽ…˜b•• Ž`•
c–‘`•cŒ†•`d` “”‰†• bŽŸ…•Ÿ“–•b —`•‹•…• a“‘†cb•• Ÿ“– ab‘ bŸ•-
8 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
d”…Ÿ“–‘ ‘` …”Œb• cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d„ •`• d‡Ÿ“db Ž`•œ, `••„ …•-
Ž“–‘ œ•“ Ž`• Ÿb”•ccœdb”“ `Ÿœ d“ Ž`Žœ Ÿ“– Ÿ“•b•„•b . ~“ `‘ b‡‘`• ‹
“”‰† •`• a•Ž`•“•“‰‹•…‘‹, ab‘ Ž„‘b• Ž`•‡` a•`e“”„.
u`• cd•• a•“ Ÿ`”`Ÿ„‘™ Ÿ”“cb‰‰‡cb•• , d‹• `Ÿb•Ÿ•c•…‘‹• Ÿ`”„a“-
c‹• † d‹• “”‰•c•…‘‹• `‘d‡cd`c‹•, bcd•„Š“–•b d‹‘ Ÿ”“c“—† •`• cd“
Ÿ”œˆ•‹•` Ž`• d“ •œ‘“ Ÿ“– Ž`d`e…”‘“–•b, •b ˆ„c‹ d“‘ xœ•“ d‹•
h•’‹• b‡‘`• ‘` d“ Ÿ“••`Ÿ•`c•„Š“–•b.
s h~qRu Ž`• ‡c™• •“‘`a•Ž† ••c‹ b‡‘`• ‘` bcd•`cd“••b cd‹‘ ••c‹.
x`• , ‘` cŽbed“••b d“ {”œˆ•‹•`, `••„ •œ‘“ ‰•` ‘` a•`‰‘žc“–•b
Ÿ™• d“ a‹••“–”‰†c`•b ( ‘`• …—“–•b œ•“• c–••bd“—† cd‹‘ a‹••“–”-
‰‡` d“–) Ž`• ‘` `Ÿ“e`c‡c“–•b c–••“‰•Ž„ {ztn qtxnt s ptn_z-
|q~tus {|n]wn~tuz~s~n {z• ^qvz•wq xn onvz•wq
}~s ^q}s ~z•. pb‘ …—b• c‹•`c‡` `‘ ab‘ ’…”“–•b `Žœ•` d“ Ÿž•
Œ` Ž`d`e…”“–•b ‘` a‹••“–”‰†c“–•b `–d† d‹‘ ‘…`
Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` , d“ c‹•`‘d•Žœ b‡‘`• ‘` Ž„‘“–•b d“ Ÿ”žd“ ˆ†•`
Ž`• ‘` “”‡c“–•b d“ ~• Œ…•“–•b.
s ‘…` Ž`d`‘œ‹c‹ •`• •…b• œd• “ cŽ“Ÿœ• d™‘ a–cŽ“••ž‘ Ž`• d™‘ `‘-
d•Œ…cb™‘ Ÿ“– ˆ•ž‘“–•b, b‡‘`• ‘` •`• ˆ“‹Œ†c“–‘ ‘` “”‡c“–•b d“ d•
Œ…•“–•b •…c` `Ÿœ d“ ˆ‡™•` d“– `‘d•Œ…d“– ( •…c` `Ÿœ d“ ˆ‡™•` d“–
Ÿ“•…•“– ‰b‘‘•…d`• ‹ bŸ•Œ–•‡` ‰•` b•”†‘‹, •…c` `Ÿœ d“ ˆ‡™•` d“–
Ÿb”•“”•c•“• ‹ bŸ•Œ–•‡` ‰•` b•b–Œb”‡`, •…c` `Ÿœ d“ ˆ‡™•` d“–
Žb‘“• ‹ bŸ•Œ–•‡` ‰•` Ÿ•‹”œd‹d`). n–dœ• b‡‘`• “ d”œŸ“• Ÿ“– •b•-
d“–”‰b‡ ‹ Š™† cd“‘ e–c•Žœ Žœc•“.
s ‘…` Ž`d`‘œ‹c‹ •`• •…b• `Žœ•` d“ œd• d“ {‚} Œ` …”Œb• cd‹‘ Š™†
•`• `–dœ Ÿ“– bŸ•Œ–•“••b, ab‘ b‡‘`• •œ‘“ a•Ž† •`• a“–•b•„. {`‡”-
‘“–•b ˆ“†Œb•` `Ÿœ d‹‘ }–•Ÿ`‘d•Ž† b–e–m` Ÿ“– d`•”•„Šb• d•• a“‘†-
cb•• d™‘ bŸ•Œ–••ž‘ •`• , •b `‘Œ”žŸ“–•, Ÿ”„‰•`d` Ž`• Ž`d`cd„cb••
, Ÿ“– Œ` ˆ“‹Œ†c“–‘ cd‹‘ –•“Ÿ“‡‹c† d“–•.
u`Œž• b”—œ•`cdb •“•Ÿœ‘ `‘d••…d™Ÿ“• •b d“ Ÿ”œˆ•‹•`, `‘`•“‰•Šœ-
•b‘“• d“ Ÿž• d“ a‹••“–”‰†c`•b Ž`• d•• Ÿ•Œ`‘…• c–‘…Ÿb•…• d“– cd••
Š™…• •`•, `• cŽbed“••b {ztn qtxnt s ptn_z|q~tus {|n]wn-
~tuz~s~n {z• ^qvz•wq xn pswtz•|]s}z•wq unt xn
ot‚}z•wq ; ^…•“–•b ‘` •‹‘ a•`d`”`—db‡ `–dœ Ÿ“– b‡—`•b; ]•`
cŽbedb‡db d“ •‡‰“. {z}s q•~•€tn , {vs|z~s~n , q•swq|tn
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 9
Ÿ`”†‰`‰b d“ d™”•‘œ •“‘d…•“ Š™†• Ž`• ‰•` Ÿœc“–•, ‰•` Ÿ“•“•• ; s
`Ÿ„‘d‹c‹ b‡‘`• Ÿ“•• b•Ž“•‹ baž , d“ c•cd‹•` `–dœ ab‘ Ÿ`”†‰`‰b
b–d–—‡` Ž`• Ÿ•‹”œd‹d` ‰•` Ž`‘…‘`, “•db Ž`‘ ‰•` `–d“•• Ÿ“– `Ÿ“-
•„•ˆ`‘`‘ “•Ž“‘“••Ž† `eŒ“‘‡`.
h^ `d^edb L[`dia[ bX Z]a^difKVgdia[ gh]b
L[g] hdi ;
s `Ÿ„‘d‹c‹ cd‹‘ b”žd‹c‹ ab‘ b‡‘`• a•cŽ“•‹ Œ` `Ÿ`•d†cb• œ•™• ‘`
cŽbed“••b Ž`• ‘` d‹‘ ažc“–•b b•b‡•. h‘` •…”“• d“– Ÿ”“ˆ•†•`d“•
b‡‘`• œd• bŽŸ`•ab–d†Ž`•b ‘` Ÿb”••…‘“–•b d` Ÿ„‘d` `Ÿœ d“–• „•-
•“–•. {`”`•d‹Œ†Ž`•b `Ÿœ d“‘ ”œ•“ •`• c`‘ Ÿ`‘d“a•‘`•“• a‹••-
“–”‰“‡ Ž`• ‰‡‘`•b ˜‹e“eœ”“• Ž`• Ž`d`‘`•™d…•, —™”‡• b–Œ•‘‹, •b
•œ‘‹ c–••bd“—† d‹‘ `”‘‹d•Ž† Ž”•d•Ž†. {b”••…‘“–•b …’™Œb‘ Ÿ`”b•-
ˆ„cb••, e™d•c•…‘“–• c™d†”b• ‘` •`• cžc“–‘ Ž`• •`‰•Ž„ —„Ÿ•` Ÿ“–
‘` b’`e`‘‡c“–‘ d` c–•Ÿdž•`d` žcdb ‘` c–‘b—‡c“–•b ‘` Š“••b
cd“‘ `–dœ•`d“, —™”‡• ‘` `‘`”™d•œ•`cdb Ÿ“•“• b‡•`cdb Ž`• Ÿ“–
Ÿ„•b.
h^ `d^edb L[`dia[ bX Z]a^difKVgdia[ gh]b
L[g] hdi eX`^di adbh[`di;
{”“c“—†, •Ÿ“”b‡ ‹ `Ÿ„‘d‹c‹ ‘` c‹•`‡‘b• `••`‰…• , •Ÿ“”b‡ ‘` `Ÿ“-
e`c‡c“–•b ‘` Š“••b cb ••Ž”…• Ž“•‘œd‹db• V “•„ab• `‘d‡ cb •“‘„ab•
( …‘`• „‘Œ”™Ÿ“• cb …‘` cŸ‡d• e“”d™•…‘“• •b œ•b• d` …’“a` Ž`• d••
e”“‘d‡ab• d“– , —™”‡• cd†”•’‹ Ž`• c–‘d”“e•„) .
wŸ“”b‡ ‘` `Ÿ“e`c‡c“–•b ‘` Š“••b Ž“‘d•db”` cd‹‘ e•c‹ Ž`• ‘`
`c—“•‹Œ“••b Ÿb”•ccœdb”“ •b d‹‘ Ÿ”™d“‰b‘† Ÿ`”`‰™‰† Ž`• d‹‘ “•-
Ž“•“‰•Ž† Ž`•••…”‰b•`.
wŸ“”b‡ ‘` `Ÿ“e`c‡c“–•b ‘` “”‡Š“–•b b•b‡•, ‘` Ÿ•cd“Ÿ“•“••b Ž`•
‘` `’•“•“‰“••b d•• –Ÿ‹”bc‡b• Ÿ“– Ÿ”“ce…”b• d“ Ž”„d“• Ž`• d“ Ÿœc“
`’‡Š“–‘ ‘` Ÿ•‹”™Œ“•‘.
wŸ“”b‡ ‘` `Ÿ“e`c‡c“–•b ‘` —”‹c••“Ÿ“•“••b Ÿb”•ccœdb”“ b‘`••`-
Žd•Ž…• Ÿ‹‰…• b‘…”‰b•b• Ž`• ‘` Š“••b ••‰ždb”“ b‘b”‰“ˆœ”b• Š™…• .
wŸ“”b‡ ‘` a“Ž••„c“–•b ‘…` `‘d`••`Žd•Ž„ •“‘d…•` (`‘d`••`‰†
10 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
`‰`Œž‘ Ž`• –Ÿ‹”bc•ž‘, d”„ŸbŠb• —”œ‘“– Ž•Ÿ) Ÿ“– Œ` •`• `Ÿb•b–-
Œb”žc“–‘ `Ÿœ d‹‘ b’„”d‹c‹ `Ÿœ d“‘ Ž•Ž•“ d“– —”†•`d“•.
wŸ“”“••b ‘` ŒbcŸ‡c“–•b Ž”•d†”•` Ž“•‘™‘•Ž„ bŸ™eb•“•• •b•d“–”-
‰‡`• ‰•` bd`•”b‡b• Ž`• b•Ÿœ”•“, ‘` Ÿ•cd“Ÿ“•“••b , ‘` `’•“•“‰“••b
Ž`• ‘` `Ÿ“e`c‡Š“–•b `‘ Œ` cd‹”‡Š“–•b † œ—• d‹‘ •b•d“–”‰‡` d“–•.
wŸ“”“••b ‘` Ž„‘“–•b Ÿ“••„ Ÿ”„‰•`d` , œ—• ‰•` ‘` a•`d‹”†c“–•b
d“ Ÿ`••œ •“‘d…•“ Ÿ“– ŸbŒ`‡‘b• `••„ ‰•` ‘` a‹••“–”‰†c“–•b d“ ‘…“
Ÿ“– Œ` •Ÿb• cd‹‘ Œ…c‹ d“–.
•Ÿ„”—b• ˆ…ˆ`•` d“ b‘a•„•bc“ a•„cd‹•`. ~“ a•„cd‹•` d“– —„“–• Ÿ“–
`Ž“•“–Œb‡ d‹‘ Ž`d„””b–c‹ d“– Ÿ`••“• •…—”• d‹‘ b•e„‘•c‹ d“– Ž`•-
‘“•”‰•“–. ~t Ž„‘“–•b cb `–dœ; o”‡cŽ“–•b d”œŸ“–• cd†”•’‹• Ž`• `•-
•‹•b‰‰•‹• Ž`• Ÿ”“—™”„•b •b d‹‘ Ž`”a•„ cd”`••…‘‹ cd“ •…••“‘, •b
d‹‘ c•‰“–”•„ d‹• ‘…`• Ÿ”““Ÿd•Ž†•.
u`• d• ‰‡‘bd`• •b `–d“•• Ÿ“– ed`‡‘b; wb `–d“•• Ÿ“– •`• …eb”`‘ cb
`–d† d‹‘ Ž`d„cd`c‹, •b `–d“•• Ÿ“– Se„‰`‘b d` •bed„T; n‘ Ž`•
baž •c—•b• ‹ cb …‘` ˆ`Œ•œ c–‘-b–Œ–‘œd‹d` Ž`• c–‘-a‹•“–”‰‡` V
…cd™ Ž`• •…c™ d‹• Ÿ`”`‡d‹c‹• , d‹• `a”„‘b•`• Ž`• `‘„Œbc‹• b–Œ–-
‘ž‘ `Ÿœ d“–• Ÿ“••“•• cd“–• •‡‰“–•, ab‘ Œb™”“••b œd• ab‘ Ÿ”…Ÿb•
‘` `Ÿ“a“Œ“•‘ b–Œ•‘b•, ‘` `e`•”bŒ“•‘ Ÿ”“šœ‘d` „‘“•‹• •b•d“–”-
‰‡`• Ž`• ‘` bŸ•ˆ•‹Œ“•‘ d••™”‡b• .
k•` `–d„ b‡‘`• Ž`•œ ‘` ‰‡‘“–‘ Ÿ”“Žb••…‘“– ‘` `Ÿ“a“Œb‡ a•Ž`•“-
c•‘‹, `••„ `Ÿœ d‹‘ `ebd‹”‡` d‹• a•œ”Œ™c‹• Ž`• œ—• d‹• bŽa‡Ž‹c‹•.
nŸœ d‹‘ `ebd‹”‡` d‹• bŸ•Œ–•‡`• ‰•` c–••œ”e™c‹ d™‘ a”`cdž‘
•…c` `Ÿœ d“ ˆ‡™•` d™‘ c–‘bŸb•ž‘ d™‘ Ÿ”„’bž‘ d“–• , Ÿ“– b‡‘`•
•…”“• d“– ’bŽ•‘†•`d“• d“– ‘…“– •“‘d…•“– Š™†• cb –‰•† ˆ„c‹.
s Š™† cd“‘ Ÿ•`‘†d‹ Ž`• d“ }••Ÿ`‘, Ÿ”“—™”„ a‹••“–”‰ž‘d`• •“”-
e…• •b‰`••db”‹• c–‘Œbdœd‹d`•, `‘ždb”‹• c–‘b•a‹dœd‹d`• Ž`• •b-
‰`••db”‹• “•“”e•„•. u„Œb b’b••Žd•Ž“• ˆ†•`d“• Ÿ”“‹‰b‡d`• Ž”‡c‹,
Ž`• `Ÿb••† d“– Ÿ”“‹‰“••b‘“– •“‘d…•“–/ •“”e†• Š™†•. w‡` Ž”‡c‹
Ÿ“– b‡‘`• Ž`• ‹ `e“”•† , `–dœ Ÿ“– Ÿ–”“a“db‡ d‹‘ `••`‰† . n–dœ
•…‘b Ÿ“••“‡ bŸ•cd†•“‘b• , e••œc“e“• Ž`• Ÿ‘b–•`d•Ž“‡ a„cŽ`•“•, œd•
c–•ˆ`‡‘b• cd“‘ Ÿ•`‘†d‹ c†•b”`. w‡` Ž”‡c‹ Ÿ“– Ÿ”“‹‰b‡d`• d‹• •b-
d`•œ”e™c‹• d“– `‘Œ”žŸ“– cd“ bŸœ•b‘“ b’b••Žd•Žœ d“– cd„a•“, cd“
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 11
cd„a•“ d“– `‘Œ”žŸ“– Ÿ“– Šb• •b Ÿ•†”‹ bŸ‡‰‘™c‹ d‹• `•‹Œ•‘†• d“–
e•c‹• Ž`• d‹• b‘œd‹d`• d“– •b d“ k•“‘ Ž`• •b a–‘`dœd‹d` `’•“Ÿ“‡-
‹c‹• d‹• db”„cd•`• a‹••“–”‰•Ž†• d“– a•‘`•‹•.
hw ˆ~}RPq{}€zP ;
}–••bd“—† cb a•„•“‰“ ‰•` d“ ‘…“ •“‘d…•“ Š™†•. p‹••“–”‰‡` “•„-
a™‘ cŽ…˜‹• Ž`• a”„c‹•.
p‹••“–”‰‡` “•„a™‘ `••‹•b‰‰•‹•. pb‘ ’…”“–•b `Žœ•` Ÿ“•` •“”e†
`Ž”•ˆž• •Ÿ“”b‡ ‘` Ÿ„”b• `–d† ‹ `••‹•b‰‰•‹, `••„ •Ÿ“”b‡ ‘` Ÿ”“-
ceb”Œb‡ •…c` `Ÿœ bŒb•“‘d•c•œ Ž`• c–‘b”‰`c‡` d™‘ `‘Œ”žŸ™‘.
qŸ•Ž“•‘™‘‡` d™‘ •abž‘ Ž`• d™‘ a“Ž••ž‘ •b d` S‘…` •“‘d…•`T žcdb
‘` a‹••“–”‰‹Œ“•‘ d` –Ÿ“ab‡‰•`d`.
}d†”•’‹ œ•™‘ ( Ž`• d™‘ Ž–ˆb”‘ž‘d™‘) •…c` `Ÿœ d‹‘ Œbd•Ž† bcd‡`c‹
cd‹‘ ••c‹, •…c` `Ÿœ d‹‘ Œbd•Ž† Ÿ”“ca“Ž‡`, d“‘ a•`•“‰•c•œ Ž`• d‹‘
Ÿ”“cb–—†
s {|z^q}s wn} qtxnt xn ~sx }•x-pswtz•|]s}z•wq .
[blgh[ aX\^ aXg h]b Z]a^difK^_] gXg ZibXa].
MMM.EJ7D.=H V p•`a•Žd–`Žœ• dœŸ“• d‹• z•„a`• d‹• n‘Œ”™Ÿœd‹d`•
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/F7=;I/%KC7D?JOI-0;7C-
$H;;9;/317515253913?H;<=JI - tcd“cb•‡a` cd“ <79;8EEA
~‹•: 210 9028105 V 6976 590007
12 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
{t}~q•z•wq z~t pqx •{n|€qt n{vn qv{tpn,
•{n|€qt wtn nvs^txs unt vqt~z•|]tus
xqn {|zz{~tus {z• w{z|zlwq
xn pswtz•|]s}z•wq wnrt.
] efdhXg] hlb efddZ[ih^_lb
eb[iaXh^_lb ]K[hlb
(E*$!)(I$#A&- !EADE&')
s `‘Œ”žŸ•‘‹ “•Ž“‰…‘b•` b‡‘`• cd“ •…c“ d‹• c‹•`‘d•Žœdb”‹• •bd`-
•œ”e™c‹• d‹• c–‘b•a‹dœd‹d„• d‹•, `Ÿœ d‹‘ `‘„a–c† d‹• cd‹‘
ne”•Ž`‘•Ž† iŸb•”“ Ÿb”•ccœdb”“ `Ÿœ 100.000 —”œ‘•` Ÿ”•‘. s }–-
‘b•a‹dœd‹d` b’b••ccœd`‘ ‰•` bŽ`d“•••”•` —”œ‘•`, `Ÿœ d“ Ÿ”žd“
Ž•dd`”“ …™• d“‘ „‘Œ”™Ÿ“, …™• b•„•. _d„c`•b Ÿ•` ‘` ‰‘™”‡Š“–•b
œd• •…c™ d‹• c–‘b•a‹dœd‹d„• •`• d“ }••Ÿ`‘ •Ÿ“”b‡ ‘` ‰‘™”‡cb• d“‘
b`–dœ d“–. n–d† ‹ bŸ‡‰‘™c‹ `Ÿ“Ž`••Ÿdb• …‘` `Ÿ‡cdb–d“ ‘…“ a–‘`-
••Žœ ‰•` d‹‘ `d“••Ž† Ž`• c–••“‰•Ž† Š™† d“– `‘Œ”žŸ“–.
~`–dœ—”“‘` b‡•`cdb d“ Ÿ”žd“ b‡a“• cd‹‘ ‰‹, Ÿ“– ‰‘™”‡Šb• œd• •Ÿ“-
”b‡ ‘` Ž`d`cd”…˜b• d“‘ b`–dœd“– •b d•• ‡a•b• d“– d•• Ÿ”„’b••. n–dœ
‡c™• b‡‘`• ‹ a–‘`dœdb”‹ Ž•†c‹ `e•Ÿ‘•c‹• cd‹‘ b’…••’‹ d‹•c–‘b•a‹-
dœd‹d`•, `Ÿœ d‹‘ bŸ“—† d“– %ECE I7F?;DI.
}–‘b•a‹d“Ÿ“•“••b dž”` œd• •b Ž„Œb d• Ÿ“– Ž„‘“–•b bŸ‹”b„Š“–•b
d‹‘ b’…••’† •`•. n–d† ‹ ‰‘žc‹`e–Ÿ‘‡Šb• •…c` •`• d‹‘ e••“a“’‡`,
d‹‘ Ÿ”“ca“Ž‡` ‘` ‰‡‘“–•b Ÿ•“ c–‘b•a‹d“‡, •…c` `Ÿœ–Ÿ“Žb••b‘•Ž…•
Ÿ”`Žd•Ž…• Ÿ“– Ÿb”••`•ˆ„‘“–‘ d“‘ a•`•“‰•c•œ, d“‘ cd“—`c•œ, d‹‘
Ÿ”“cb–—†, d‹‘a•`‡cŒ‹c‹, d‹‘ a‹••“–”‰•Žœd‹d` Ž`• d‹‘ c–‘b•a‹d†
bŸ••“‰†, Ÿ“– bŸ•d`—•‘“–‘ d‹‘ b’…••’† •`• Ÿ”“• d‹‘ Ž`db•Œ–‘c‹ d‹•
c–‘b•a‹dœd‹d`• d‹• q‘œd‹d`• Ž`• •`• b•Ÿ‘…“–‘ ‘` b–Œ–‰”`••‡-
c“–•b d“ c–••“‰•Žœ •`• œ”`•`.
] efd_`]g]
}b `–dœ d“ cd`–”“a”œ•• d‹• `‘Œ”žŸ•‘‹• •cd“”‡`•, bŸb‡‰“–cb• Ÿ•`-
‘‹d•Ž…• Ž”‡cb•• •`•Ÿ”“Ž`•“•‘ ‘` •„Œ“–•b ‘` Š“••b •b …‘` d”œŸ“
Ÿ“– ‘` bŸ•d”…Ÿb• d‹‘ a•`d†”‹c‹ d‹• Š™†•, •b`”•“‘‡` Ž`• b–‰‘™•“-
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 13
c•‘‹ “ …‘`• Ÿ”“• d“‘ „••“ Ž`• Ÿ”“• “•œŽ•‹”“ d“ Š™‘d`‘œ }••Ÿ`‘.
z• `••`‰…• Ÿ“– `Ÿ`•d“•‘d`• b‡‘`• b–”b‡b•, ˆ`Œ•…• Ž`• bŽdbd`•…‘b•
cd“‘ —”œ‘“. wœ‘“ •b ‰”†‰“”‹ Ž`• `Ÿ“db•bc•`d•Ž† - a‹••“–”‰•Ž†
a”„c‹ •Ÿ“”b‡ ‘` ‰b‘‘‹Œb‡ •‡` Ÿ•`‘‹d•Ž† Ž“–•d“•”` Ÿ“– Œ` e…”b•
b–‹•b”‡` cb Ž„Œb •“”e† Š™†• cd‹‘ ]†•‘‹ Ž“•‘œd‹d`.
~` Ž`•„ ‘…` b‡‘`• œd• `‘`a•bd`• •‡` c–‘`”Ÿ`cd•Ž† ‘…` •cd“”‡` ‰•`
d“ a–‘`••Žœ “•œŽ•‹”“– d“–`‘Œ”žŸ•‘“– b‡a“–•, •‡` •cd“”‡` c–‘b”-
‰`c‡`•, a”„c‹• d“– Ÿ“•‡d‹, a•`•œ‰“– Ž`• •‡`• ‘…`•Ž`d`‘œ‹c‹•, Ÿ“–
Ÿ”“™Œb‡d`• `Ÿœ d` Ÿ”™d“e`‘† bŸ‡Ÿba` d‹• a‹•“Ž”`d•Ž†• b•b–Œb-
”‡`•, d‹• Ÿ“•–-Ÿ“••d•c••Ž†• `‘d`••`‰†• Ž`• d‹• Ÿ”œcˆ`c‹• cb a‡-
Žd–` bŸ•Ž“•‘™‘‡`•. pb‘ b‡‘`• d‡Ÿ“db „••“ Ÿ`”„ ‹ ‡a•` ‹ •cd“”‡` d‹•
c–••“‰•Ž†• •`• b’…••’‹•.
[i_X^f^[g K^X ZfXg]
n‘`‰‘™”‡Š“–•b œd• “• bc™db”•Ž…• Ž`• b’™db”•Ž…• Ÿ•b–”…• d‹• Š™†•
b’b•‡cc“‘d`• d`–dœ—”“‘`. w•` a”`•`d•Ž† `e•Ÿ‘•c‹ c–‘b•a‹dœd‹-
d`• Œ` c–‘bŸ„‰bd`• •‡` b’‡c“– a”`•`d•Ž† „”c‹- `‘•˜™c‹ d™‘ b’™-
db”•Žž‘ Ÿ•b–”ž‘ d‹• Š™†•. q•a•Ž„ ˆ•…Ÿ“–•b d` Ÿ`”`Ž„d™ c`‘
Š™d•Ž…• b–Ž`•”‡b• ‰•` d‹‘ c–‘b•a‹d† •`• b’…••’‹, `d“••Ž† Ž`• c–••“-
‰•Ž†:
(} {N xNyywP~spQ}€zP o{N eN~nOPwszN \ƒ{Rn{wN•: ^b™-
”“••b d“ }••Ÿ`‘ c`‘ …‘` “‘ •b Š™† Ž`• c–‘b‡a‹c‹. }b …‘` Š™‘d`‘œ
}••Ÿ`‘ ‹ `‡cŒ‹c‹ d‹• c•‘abc‹• Ž`• d‹• c–••bd“—†• cd‹‘ Š™† Ÿ“–
ˆ”‡cŽbd`• ‰•”™ •`• b‡‘`• ‹ ˆ„c‹ ‰•` •‡` Ÿ”“c…‰‰•c‹ Š™†• Ÿ“– d‹‘
a•…Ÿb• ‹ c–•Ÿœ‘“•` Ž`• ‹ c–‘b”‰`c‡`
] [xˆNqOP€Qu ˆ~}• zqN P|PywQQ…zP{u Q€{PwOuR…RuRN : s
`e•Ÿ‘•c‹ d‹• c–‘b•a‹dœd‹d`• b‡‘`• ‹ˆ„c‹ œ•™‘ d™‘ `••`‰ž‘ Ÿ“–
—”b•„Šbd`• ‘` a“••b cd“‘ Žœc•“. wŸ“”“••b ‘` b”‰`cd“••b ‰•` ‘`
`‘bˆ„c“–•b d‹‘ •Ž`‘œd‹d„ •`• ‰•` c–‘b•a‹d† cŽ…˜‹ Ž`• a‹••“–”-
‰•Ž† a”„c‹ cd‹‘ Ÿ”“c™Ÿ•Ž† •`• Š™† Ž`• cd‹‘ c–••“‰•Ž† Š™†, c`‘
Ž“•‘œd‹db•. {”…Ÿb• ‘` –Ÿ“cd‹”‡’“–•b d‹‘ …”b–‘` Ž`• d•• bŽŸ`•ab–-
d•Ž…• cd”`d‹‰•Ž…• Ÿ“– ˆb•d•cd“Ÿ“•“•‘ d•• `‘Œ”žŸ•‘b• •Ž`‘œd‹db•
Ž`• b’b”b–‘“•‘ d‹‘ e•c‹ d‹• c–‘b•a‹dœd‹d`•.
Xˆ}xNRnQRNQu Ru• dwx}y}swxp• ^Q}~~}ˆqN•:s •c“””“Ÿ‡` d™‘
14 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
Ÿ•`‘‹d•Žž‘ “•Ž“c–cd‹•„d™‘ b‡‘`• ˆ`c•Ž† ‰•` d‹‘ bŸ•ˆ‡™c† •`•.
{”…Ÿb• ‘` `‘d•cd”…˜“–•b d‹‘ •œ•–‘c‹ d™‘ Ÿ`‰Žœc••™‘ –a„d™‘,
d“– `…”` Ž`• d“– ba„e“–• Ÿ“– Œ”…e“–‘ œ•‹ d‹‘ Š™†. {”…Ÿb• ‘` b‘-
Œ`””•‘“–•b d“‘ Ÿ“••`Ÿ•`c•`c•œ d™‘ Ž`Œ`”ž‘ `‘`‘bžc••™‘
Ÿ‹‰ž‘ b‘…”‰b•`• Ž`• ‘` bŸbŽdb‡‘“–•b œ•“–• d“–• `Ÿ`”`‡d‹d“–• Ÿœ-
”“–• cd‹‘ Ž`db•Œ–‘c‹ d‹• •b‡™c‹•/„•ˆ•–‘c•• d™‘ `Ÿ“db•bc•„d™‘
d‹• Ž•••`d•Ž†• `••`‰†•.
[{vn~~€{Qu Rƒ{ g€{PwOuR‡{ aa[. {”…Ÿb• ‘` ˆ”“••b Ž`•‘“-
dœ•“–• d”œŸ“–• ‘` —”‹c••“Ÿ“•†c“–•b d` ‘…` ‹•bŽd”“‘•Ž„ •…c` c`‘
Ž`Œ”…ed‹ d‹• Œbd•Ž†• b’b••Žd•Ž†• •`• •cd“”‡`•, bŸb‘a•“‘d`• cd“
a–‘`••Žœ d“–• ‘` ‰be–”žc“–‘ a•`e“”…• ‰b‘bž‘, Ž“–•d“•”`•, Œ”‹-
cŽb‡`•,Ÿ•“•d“– Ž`• e••“– Ž`• ‘` —d‡c“–‘ •b c–‘`•‘bd•Ž† Ÿ”“c…‰-
‰•c‹ d“ Ž“•‘œ •`• •…••“‘.
[zˆy}xp QRu{ _}w{ƒ{wxp xNw e}ywRwxp aPRNz…~SƒQu: z•
‘…“• d”œŸ“• Š™†• Ÿ“– ˆ“‹Œ“•‘ d‹‘ a•`d†”‹c† d‹•, `Ÿ`•d“•‘ d‹‘
–Ÿ“cd†”•’‹ ••`• Ÿ•“ c–‘b•a‹d†• a‹•“Ž”`d‡`• Ž`• ••`• Š™‘d`‘†•
Ž“•‘™‘‡`• d™‘ Ÿ“••dž‘, `Ÿœ œŸ“– Œ` `‘`a–Œ“•‘ “• Ÿ•…“‘ e™d•c•…-
‘“• ‹‰…db•. k•` d` „d“•` Œ` …Ÿ”bŸb ‘` b‘Œ`””•‘“‘d`• ‘` —”‹c••“-
Ÿ“•†c“–‘ d` až”` Ž`• d` d`•…‘d` d“–• ‰•` ‘` a‹••“–”‰†c“–‘
c–••bd“—•Ž„, –Ÿb•Œ–‘` Ž`• c–•Ÿ“‘bd•Ž„ •“‘d…•` a•`Ž–ˆ…”‘‹c‹•.
X{nˆR€|u XxP~Nw…RuRN• xNw [{Rwz…RuRN• QR} Pzˆ…~w}: }–-
‘b•a‹d…• bŸ•—b•”†cb•• Ÿ“– …—“–‘ bŸ‡‰‘™c‹ d‹• …Žd`c‹•, d“– ˆ„Œ“–•
Ž`• d™‘ •`Ž”“Ÿ”œŒbc•™‘ c–‘bŸb•ž‘ Ÿ“– …—“–‘ “• a”„cb•• d“–•,
b‡‘`• Žb‘d”•Ž†• c‹•`c‡`• ‰•` d‹‘ a•`d‹”‹c‹ d‹• Š™†•.z• bŸ•—b•”†-
cb•• Ÿ”…Ÿb• ‘` ‰‡‘“–‘ …‘`• ‹Œ•Žœ• e”“–”œ• d‹• “•Ž“•“‰‡`• d‹• ]‹•
Ž`• ‘` Ž`Œ•b”žc“–‘ c–‘b•a‹d„ •‡` “•Ž“‘“••Ž† ˆ„c‹ ‰•` …‘` •…••“‘
•c“•“•”`Šœ•b‘‹• `eŒ“‘‡`•.
e~}‡vuQu Ru• isPqN• xNw Ru• LP~NˆPqN•: s qŸ•cd†•‹ d‹•
–‰b‡`• Scž•`-‘“–•- Ÿ‘b••`T …—b• bŸ•ab‡’b• d‹‘ Ÿ”“e`‘† c•‘abc‹
•bd`’• d‹• –‰b‡`• b‘œ• `dœ•“– Ž`• d‹• –‰b‡`• d“– c–cd†•`d“• cd“
“Ÿ“‡“ `–dœ `‘†Žb•. s Œb”`Ÿb‡` “•œŽ•‹”™‘ d™‘ c–cd‹•„d™‘, Ÿ“–
c…ˆbd`• Ž`• d‹‘ Ÿ`”`a“c•`Ž† ‰‘žc‹ Ž`• d‹‘ c•‰—”“‘‹ bŸ•cd†•‹,
Ÿ”…Ÿb• ‘` –Ÿ“cd‹”•—Œb‡ cd“ e–c•Žœ, Ž“•‘™‘•Žœ Ž`• Ÿ‘b–•`d•Žœ
d“•…`.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 15
jRqQwz} zwN• eNsx…QzwN• _}w{…RuRN•: s ‘…` bŸ“—†-•cd“”‡`
`e“”„ œ•“–• b•„• Ÿ“– •“•”`Šœ•`cdb d“‘ Ÿ•`‘†d‹. w`Š‡ •Ÿ“”“••b
‘` a‹••“–”‰†c“–•b •‡` Ž“–•d“•”` b•”†‘‹• Ÿ“– •‹ab‘‡Šb• d‹‘
`‘„‰Ž‹ ‰•` …‘“Ÿ•b• c–””„’b••, Ÿ“– c…ˆbd`• Ž`• bŽd••„ d‹‘ `Ÿ“•`–-
cd•Ž† Ÿ“•Ž••“•“”e‡` d‹• `‘Œ”žŸ•‘‹• “•Ž“‰…‘b•`•.
] giaa[hdj] gdi [^bX^ \lh^_]g g]aXg^Xg
s z•„a` •`• …Ž`‘b d“ Ž`••db”“ Ÿ“– •Ÿ“”“•cb ‰•` ‘` a•`d–Ÿžcb•
d•• Ÿ•Œ`‘œd‹db• ‰•` d‹‘ b’…••’‹ d‹• c–‘b•a‹dœd‹d`• cb `–d† d‹‘ Ž”‡-
c••‹ cd•‰•†. {`”`Ž`•ž c–••“‰•cdb‡db Ÿ„‘™ cb `–dœ d“ Žb‡•b‘“,
‘•žcdb `‘ c–‘d“‘‡Šbd`• •b d‹‘ •Ÿ`”’† c`• Ž`• Ž`•b‡ ‰•` •‡` `Ÿœ-
Ž”•c‹ `Ÿœ d‹‘ Ÿ•b–”„ c`•. }`• Ÿ”“cŽ`•“••b ‘` d“ c–Š‹d†cbdb •b
„••“–•, c–‘b—‡Š“‘d`• `–d† d‹‘ Ÿ`‰Žœc••` c–Š†d‹c‹ Ž`• Ÿ”“cŒ…d“‘-
d`• d‹‘ a•Ž† c`• •“‘`a•Ž† c“e‡`.
n• c–‘-a‹••“–”‰†c“–•b •‡` ‘…` •cd“”‡` c–‘b•a‹d†• b’…••’‹•, Ÿ“–
b‡‘`• •‡` Ÿ”œcŽ•‹c‹ cb `d“••Ž† Ž`• c–••“‰•Ž† a”„c‹, Ž`• Ÿ“–
‰b‘‘„ d‹‘ Ÿ•“ c‹•`‘d•Ž† •bd`•œ”e™c‹ c–‘b•a‹dœd‹d`• cd‹‘ •cd“-
”‡`. q‘™Œb‡db •`Š‡ •`• cb `–d† d‹‘ Ÿ”œcŽ•‹c‹ ‰•` c–‘b•a‹d† b’…-
••’‹ –Ÿ“‰”„e“‘d`• dž”` `–dœ d“ Žb‡•b‘“- a…c•b–c‹
iedKfXM[g a[`lb gibhX_h^_]g daXZXg
>EFH7 ;DJ;H , 7HBI87: , 7B?<EHD?7 , 'KBO 26, 2008
*?9>7;B B;9AM?J>, 'E7D BEHOI;DAE, $H;== BH7:;D, .?D7B:E BHKJE9E,
0>EC7I 7BB7D7D, !;;F7A >EFH7, *7BB?A7 >EFH7, !7B; EBJED,
$EH:ED !L;?H?D, !K7D; "B=?D , );IB?; "BAKI, B7H87H7 #?;B:I, !;88?;
#EH:, AI>EA $7D=7:;7D, (7J>B;;D $7H:7H?7D, 0EC $;=7N, >7HB;I
$?88I, (7J>O %;7HD, ';7D %EKIJED, B7H87H7 *7HN %K887H:, BHK9;
)?FJED, 'K:O *7HJ?D, .E: *9$H;M, /J;L; *9&DJEI>, )ODD; *907=-
=7HJ, !;8EH7> *EB:EM, '7C;I ,[!;7, 7HJ;H ->?FFI, 2;D:O H7?=-
-KH9;BB, 7HEBOD .7D=;B, .KIJKC .EO, -;J;H .KII;BB, $;H7H: /;D;>?,
"C?BO /GK?H;I, BH?7D /M?CC;, !?7D; 2?BB?7CI,
*7H?7DD; 2?BB?7CIED, 0EC 5;D:;H.
16 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
pb‘ •Ÿ“”“••b ‘` `••„’“–•b Ž„d•
bŽdœ• `‘ d“ ab—œ•`cdb Ÿ”žd`.
C.>8 JA:4, k€•qNR~}•
] [ˆwrqƒQu, u [|oyw|u xNw
u [€R€•qN QRu guzP~w{p _~qQu
~“– |œ•Ÿb”d s•‡` x`dŠ…•–
e~…y}s}•
{”•‘ `Ÿœ 40 —”œ‘•` c`‘ €‹••Žœ• w‹—`‘•Žœ• cb ••` •b‰„•‹ a•bŒ‘†
bd`•”‡`, b‡—` `Ÿ“””‡˜b• Ž„Œb Ÿ‘b–•`d•Ž† `‘d‡•‹˜‹ Ž`• Ÿ‡cdb–`
•œ‘“ cd‹‘ ••‹. wbd„ `Ÿœ Ž„Ÿ“•` —”œ‘•` „e‹c` d‹‘ a“–•b•„ •“– •b
d“‘ cŽ“Ÿœ ‘` ˜„’™ ‰•` `Ÿ`‘d†cb•• c—bd•Ž„ •b d“ ‘œ‹•` d‹• Š™†•
Ž`• d‹ e•c‹ Ž`• d‹‘ `”•“‘‡` d“– `‘Œ”žŸ“–. }†•b”` ‘•žŒ“‘d`• •Ž`-
‘“Ÿ“•‹•…‘“• •b d•• `Ÿ`‘d†cb•• Ÿ“– ˆ”†Ž`, Œ` †Œb•` ‘` •“•”`cdž
•b”•Ž…• `Ÿœ `–d…• •b œc“–• b‡‘`• …d“••“• Ž`• `‘“•Žd“‡ ‘` `Ž“•c“–‘
•b”•Ž…• Ÿ”“d„cb•• c—bd•Ž„ •b d“ Ÿ™• •Ÿ“”“••b ‘` `‘d••bd™Ÿ‡c“–•b
`‘ža–‘` Ž`• Ÿ•“ `Ÿ“db•bc•`d•Ž„ d‹‘ d™”•‘† Ž`d„cd`c‹ cd‹‘ q•-
•„a` Ž`• cd“‘ Ÿ•`‘†d‹.
gŽ“–c` —Œb• ••` œ•“”e‹ Ÿ`”`ab•‰•`d•Ž† •cd“”‡`. •Ÿ†”’b …‘`
—™”•œ Ÿ“– …•`Œb œd• …”—“‘d`• cb •b”•Ž…• •…”b• Ÿ„”` Ÿ“•• a–‘`d“‡
„‘b•“•. wb”•Ž“‡ Žd‡c`‘b d“‡—“–• ‰•` ‘` Ÿ”“cd`db–d“•‘. g••“• Žd‡-
c`‘b `‘b•œ•–•“–• ‰•` ‘` `’•“Ÿ“•†c“–‘ d“‘ „‘b•“ ‰•` d“ œeb•œ•
d“–•.
z• Ÿ”“d„cb•• •“– b‡‘`• ‰•` d‹ ab•db”‹ Ž`d‹‰“”‡` d™‘ `‘Œ”žŸ™‘ V
`–d“•• Ÿ“– Œ…•“–‘ ‘` `’•“Ÿ“•†c“–‘ d‹‘ Ž”‡c‹ ‰•` d“ Ž`•œ d“–•.
wb”•Ž“‡ Œ` b‡‘`• …d“••“• ‘` `Ž“•c“–‘ `–d„ Ÿ“– Œ` Ÿ™. n‘ c`• b‘“-
—•“•‘ † c`• `Ÿ“’b‘ž‘“–‘ •b”•Ž…• `Ÿœ d•• `‘d••†˜b•• •“–, c`•
Š‹d„™ c–‰‘ž•‹ Ÿ”“Ž`d`ˆ“••Ž„. k•™• Œ` •“•”`cdž •`Š‡ c`• œd•
`”Žbd…• e“”…• cd‹‘ Š™† •“– `Ÿ…””•˜` `‘d••†˜b•• Ÿ“– `”‰œdb”` •b
Ÿb”•ccœdb”‹ b•Ÿb•”‡` Ž`• Ÿ•“ b–”• •–`•œ, `‘`‰Ž„cŒ‹Ž` ‘` ab—dž.
{”“db‡‘™ ‘` a•`ˆ„cbdb •b `‘“•Ždœ •–`•œ Ž`• `‘ –Ÿ„”—“–‘ Ž„Ÿ“•b•
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 17
…‘‘“•b• •b d•• “Ÿ“‡b• ab‘ c–•e™‘b‡db, `e†cdb d•• Ž`• `’•“Ÿ“•†cdb
•œ‘“ `–d…• Ÿ“– c`• e`‡‘“‘d`• c™cd…• Ž`• —”†c••b• ‰•` c`• c†•b”`.
ybŽ•‘„™ •b •b”•Ž…• cŽ…˜b•• Ÿ„‘™ cd` c–‘`•cŒ†•`d`. wbd„ Ÿ”“-
—™”ž cb Ÿ”`Žd•Ž…• ••cb•• Ž`• •a…b• ‰•` d‹‘ Ž“•‘™‘‡`. ~b•b•ž‘™ •b
•b”•Ž…• Ÿ‘b–•`d•Ž…• `‘d••†˜b••.
e~}Q}•p
•Ÿ„”—“–‘ Ÿ“••…• —”†c••b• Ž`• Ÿ”`Žd•Ž…• ••cb•• cd“ ˆ•ˆ•‡“ Xbh^-
a[hle^\dbhXg Zig_d`[g [edj[g, Ÿ“– •Ÿ“”b‡db ‘`
ˆ”b‡db a™”b„‘ c`‘ .F:< cd“ >JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A
Ž`• cd“ >JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/;?H?D?/
† cb d–Ÿ™•…‘† •“”e† cb Ž„Ÿ“•“ ˆ•ˆ••“Ÿ™•b‡“.
}d“ d…•“• d“– e–••`a‡“– `–d“• Œ` ˆ”b‡db d` Ÿb”•b—œ•b‘` d“– ˆ•-
ˆ•‡“– `–d“• Ž`• `‘`e“”…• ‰•` „••` c‹•`‘d•Ž„ Ž`• —”†c••` ˆ•ˆ•‡`.
^. X~•wxo• gxo‚Pw•
e~}NqQvuQu Q•PRwxn zP Ru{ x~qQu
n”Žbd“‡ •`• b‡—`‘b Ÿ”“b•a“Ÿ“•†cb• c—bd•Ž„ •b d‹‘ bŸ“—† `–d†. wb-
”•Ž“‡ d‹ ˆ•…Ÿ“–‘ c`‘ ••` b–Ž`•”‡` Ž`• Ÿ”“bd“••`c‡` ‰•` ••` E{oN
Pˆ}•pF d‹• b–‹•b”‡`• Ž`• b‘œd‹d`• Ÿ“– Œ` `Ž“•“–Œ†cb•. w••„‘b
‰•` d‹‘ Ÿb”‡“a“ `–d† baž Ž`• 30 —”œ‘•`.
o•…Ÿ“–•b d“ Ÿ`••œ c•cd‹•` ‘` a•`••bd`•. ^` •Ÿ“”“•c`•b ‘`
`c—“•‹Œ“••b •b d“ b”žd‹•` SŸ“•“• ed`‡b•T ‰•` d‹‘ Ž`d„cd`c‹.
{”“c™Ÿ•Ž„ ab‘ b‡•`• cb Œ…c‹ ‘` b‘d“Ÿ‡c™ c–‰ŽbŽ”••…‘` “‘œ•`d`
Ž`• Ÿ”„’b••. {”“db‡‘™ ‘` `c—“•‹Œ“•‘ “• `”•œa•“• Ž`• ‘` `Ÿ“Ž`d`-
cd†c“–‘ d‹ a•Ž`•“c•‘‹. k•™• `Žœ•` Ž`• `‘ ˆ”“•‘b œ•“–• œc“–•
Sed`‡‘bT Ž`• d“–• d••™”†c“–‘, `Žœ•‹ Ž`• `‘ d“–• Ÿ„”“–‘ œ•‹ d‹‘
Ÿb”•“–c‡` d“–• ‰•` d“ d`•b‡“ d‹• q••„a`• V d“ Ÿ”œˆ•‹•` Ÿ“– †a‹
…—b• a‹••“–”‰‹Œb‡ Œ` Ÿ`”`•b‡‘b•.
g”` d• •Ÿ“”“••b ‘` Ž„‘“–•b;
W,Rw xNw {N {w‡vPw• G o•Pw• Oqxw}
x` `”—‡c™ •b d‹‘ `Ÿ•† a†•™c‹, Sœ,d• Ž`• ‘` ‘•žŒb••, …—b•• a‡Ž•“T.
18 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
q‡‘`• b‘db•ž• e–c•Žœ ‘` ‘•žŒb•• Ÿœ‘“, eœˆ“, Œ–•œ, •‡c“•, `Ÿ“‰“†-
db–c‹, `a•Ž‡`, ••Ÿ‹, Ÿ”“a“c‡`, `‰`‘„Žd‹c‹, `Ÿb•Ÿ•c‡`, Ž`d„Œ••˜‹
`Žœ•` Ž`• “”‰†. k•“• ‘•žŒ“–•b •b”•Ž„ `Ÿœ `–d„ d` c–‘`•cŒ†•`d`,
Ÿ`”œ•“ Ÿ“– “ Ž`Œ…‘`• •Ÿ“”b‡ ‘` d` ‘•žŒb• ‰•` a•`e“”bd•Ž“•• •œ-
‰“–•.
p–cd–—ž• d` b‘db•ž• e–c•Ž„ `–d„ c–‘`•cŒ†•`d` ab ˆb•d•ž‘“–‘
“•db d‹‘ Ž`d„cd`c‹ `••„ “•db d‹‘ a•Ž† •`• ˜–—“c™•`d•Ž† –‰b‡`.
q‡‘`• ‰‘™cdœ `Ÿœ •`d”•Ž…• …”b–‘b• œd• 5 •bŸd„ Œ–•“• † `‰`‘„Žd‹-
c‹• `Ÿ“a–‘`•ž‘“–‘ d‹‘ „•–‘` d“– “”‰`‘•c•“• •`• ‰•` Ÿ…‘db ž”b•.
wb d` c–—‘„ `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` ‹ –‰b‡` •`• cd`a•`Ž„ Ÿ”“-
cˆ„••bd`• •b d”œŸ“ “”•cd•Žœ.
wŸ“”b‡• ‘` Ÿb••, Sab‘ Ÿb•”„Šb•, dž”` Ž`•„ Ž„‘™ Ž`• ‘•žŒ™ …dc•,
‰•`d‡ Ÿ”…Ÿb• ‘` ‘•žŒ™ …dc• ‰•` ‘` a•“”Œžc™ `–d„ d` `Ÿ`”„ab—d`
Ÿ“– c–•ˆ`‡‘“–‘T. k•™• ‹ •cd“”‡` •`• a•a„cŽb• œd• d` a–c„”bcd`
`–d„ ‰b‰“‘œd` ab‘ Œ` `••„’“–‘ bŸb•a† d` `Ÿ“””‡Ÿd“–•b, † bŸb•a†
bŽŸ…•Ÿ“–•b •‡c“• Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– Œb™”“••b œd• ed`‡‘b.
w„••cd` c••e™‘` •b abŽ„ab• b•a•Ž“•• c—bd•Ž„ •b d“ SŸ™• ‘` a•`-
•“”ež‘“–•b d‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` •`•T Ÿ“– Ÿ`”“–c•„Š“‘d`• cd“ ˆ•-
ˆ•‡“ Ž`• cd‹‘ d`•‘‡` Sh} a€QRwx… (d‹• …•’‹•)T, œd`‘ …—“–•b
`”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` Ÿ”“• Ž„Ÿ“•` Ž`d„cd`c‹ † c–•Ÿb”•e“”„,
`–d† ‹ `”‘‹d•Ž† b‘…”‰b•` Ÿ“– cd…•‘“–•b PˆwOPw{‡{Pw d‹‘ Ž`d„-
cd`c‹ Ž`• a•`”Žb‡ Ÿb”•ccœdb”“.
j~PwNt…zNQRP zwN LPRwxp e~}QosswQu
pb‘ •`• c–•e…”b• “•db `d“••Ž„ Ž`• “•db Ž“•‘™‘•Ž„ ‘` d”…e“–•b
`”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` Ÿ”“• „d“•` † Ž`d`cd„cb••. €”b•`Šœ•`cdb
dž”` ˜–—”`••‡`, a•`•‰b•`, Ž`d`‘œ‹c‹, bŸ•Ž“•‘™‘‡`, c–‘b‘‘œ‹c‹,
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 19
•Ÿ„”—“–‘ c“e“‡ „‘Œ”™Ÿ“• Ÿ“– ˆ•…Ÿ“–‘ œ•` `–d„
c`‘ ••` a•`a•Ž`c‡` Ž„Œ`”c‹• Ž`• `‘`‰…‘‘‹c‹•
Ÿ“– —”b•„Šbd`• ‘` ‰‡‘b• ‰•` ‘`
•Ÿ“”“••b `d“••Ž„ Ž`• c–••“‰•Ž„
‘` `e†c“–•b Ÿ`••“•• d”œŸ“–• cŽ…˜‹•...
a•„Œbc‹ b‘œd‹d`•, bŸ•Œ–•‡` ‘` ˆ”“••b ••cb•• Ž`Œž• Ž`• c–‰—ž-
”bc‹ Ž`• `‰„Ÿ‹ Ÿ”“• œ•b• d•• Ž`db–Œ•‘cb••.
}–•e™‘ž œd• b‡‘`• —”†c••“ ‘` a•`Ÿ•cdžc“–•b Ÿ“– –Ÿ†”’b Ž`• Ÿ“–
–Ÿ„”—b• a•`eŒ“”„ cd“ c•cd‹•`. }–•e™‘ž ‘` be`”•“cd“•‘ c–‘…-
Ÿb•b• Ž`• ‘` Š‹d‹Œ“•‘ ‘` ažc“–‘ Ÿ‡c™ cd“ •`œ `–d„ Ÿ“– `‘†Ž“–‘
cd“ •`œ. u`•œ Œ` †d`‘ ‘` ‰‡‘b• `–dœ, c`‘ …‘`• ‘…“• d”œŸ“• a•`—b‡”•-
c‹• d‹• a•`eŒ“”„•. k•™• d“ Ÿ”œˆ•‹•` d“– Ÿ`”œ‘d“• `Žœ•` •…‘b•
Ž`• —”b•„Šbd`• dž”` ‘` a“••b d• •Ÿ“”“••b ‘` Ž„‘“–•b `d“••Ž„ Ž`•
“•`a•Ž„ ‰•` ‘` d“ ••c“–•b.
n• Ž„‘“–•b ••` c–‘b•a‹d† Ÿ”“cŸ„Œb•` ‘` b‡•`cdb Œbd•Ž“‡. h—“–•b
a“Ž••„cb• d‹ `”‘‹d•Žœd‹d` `”Žbd„ —”œ‘•`. n• a“Ž••„c“–•b ‘`
…—“–•b b•Ÿ•cd“c•‘‹ cd‹‘ q••„a`, cd“–• h••‹‘b• Ž`• `Žœ•` cd“–•
Ÿ“••d•Ž“••. wb c–‘b”‰`c‡` •Ÿ“”“••b ‘` a‹••“–”‰†c“–•b ••` ‘…`
Ž“•‘™‘‡`.
n• a“••b d‹‘ Ž”‡c‹ c`‘ ••` b–Ž`•”‡` ‘` `••„’“–•b œ•“• •`Š‡ Ÿ”“•
Ž„d• Ž`••db”“. n• •••†c“–•b Œbd•Ž„ ‰•[ `–dœ Ÿ“– Œ…•“–•b ‘` ‰‡‘b•.
kd`‘ •••„•b ‰•[ `–dœ Ÿ“– ab‘ •`• `”…cb•, …•Ž“–•b Ÿb”•ccœdb”` `Ÿœ
`–d„ Ÿ“– ab‘ Œ…•“–•b. kd`‘ •••„•b ‰•[ `–d„ Ÿ“– •`• `”…c“–‘ Ž`•
‰•[ `–d„ Ÿ“– Œ…•“–•b ‘` ‰‡‘“–‘, …•Ž“–•b Ž`• b‘•c—•“–•b `–d„.
bN N|w}ˆ}wpQ}€zP N€Rp{ Ru{ P€xNw~qN
•Ÿ„”—“–‘ c“e“‡ „‘Œ”™Ÿ“• Ÿ“– ˆ•…Ÿ“–‘ œ•` `–d„ c`‘ ••` a•`a•Ž`-
c‡` Ž„Œ`”c‹• Ž`• `‘`‰…‘‘‹c‹• Ÿ“– —”b•„Šbd`• ‘` ‰‡‘b• ‰•` ‘` •Ÿ“-
”“••b `d“••Ž„ Ž`• c–••“‰•Ž„ ‘` `e†c“–•b Ÿ`••“•• d”œŸ“–•
cŽ…˜‹• Ž`• •b•d“–”‰‡`• Ž`• ‘` Ÿ”“—™”„•b cb œ•“ Ž`• Ÿ•“ S•“‰•Ž„T
Ž`•, Œ` …•b‰`, SŸ‘b–•`d•Ž„T bŸ‡Ÿba` `‘d‡•‹˜‹• Ž`•
c–•Ÿb”•e“”„•.
h—“–•b dž”` ••` b–Ž`•”‡` ‘` `‘d•a”„c“–•b a•`e“”bd•Ž„. q‡‘`•
ž”` ‰•` bc™db”•Ž† Ž`• b’™db”•Ž† `••`‰†. wŸ“”“••b ‘` ˆ“‹Œ†-
c“–•b cd‹‘ `••`‰† b‘™•…‘“• •b „••“–• Ÿ“– •“•”„Š“‘d`• Ž“•‘„ •a`-
‘•Ž„, •b Œbd•Ž„ …”‰` Ÿ•‹”“eœ”‹c‹•, bŸ•Ž“•‘™‘‡`•, `‘`Ž“•e•c‹•,
c–•Ÿ`”„cd`c‹• Ž`• `‘•a•“db•† Ÿ”“ce“”„.
{•“ Ž„d™ Ÿ”“db‡‘™ •b”•Ž…• Ÿ•Œ`‘…• ••cb••.
20 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
^^. aP~wxo• ˆ~NxRwxo• xNw }wx}{}zwxo• ˆ~}RnQPw•.
~”œŸ“• ‘` Ÿb”„c“–•b Ÿ•“ b•Ž“•` Ž`• `Ÿ“db•bc•`d•Ž„ •…c` `Ÿœ
`–d† d‹‘ Ÿ”“c™”•‘† Ÿb”‡“a“.
1. bN Nˆy}ˆ}wpQ}€zP Ru{ tƒp zN•. x` •„Œ“–•b ‘` Š“••b •b
`–d„ Ÿ“– …—“–•b V •…c` cd•• a–‘`dœd‹db• •`• Ž`• œ—• •b a„‘b•` Ž`•
Ž„”db•. x` ‘•žŒ“–•b b–‰‘™•“c•‘‹ Ž`• —`”„ •b d` ˆ`c•Ž„ d‹• Š™†•.
^` b‡•`cdb d“ ‡a•“ † Ž`• Ÿb”•ccœdb”“ b–d–—•c•…‘“•.
2. bN Ouzw}€~spQ}€zP zwN {oN x}w{ƒ{qN •b `••‹•b‰‰•‹,
c–‘…Ÿb•`, •b”„Ž• Ž`• d“ e••œd••“ cd“‘ —ž”“ d‹• b”‰`c‡`•. ~“ Ÿ`”„-
ab•‰•` •`• b‡‘`• d“ Ž`••db”“ •†‘–•`.
3. bN Q€{P~sNQR}†zP Ž`• ‘` ˆ“‹Œ†c“–•b “ …‘`• d“‘ „••“‘ •b
`‰„Ÿ‹ Ž`• `‘•a•“d…•b•`. wb”•Ž„ c•‘d“•` Ÿ`”`ab‡‰•`d` b‡‘`•:
N. x` a‹••“–”‰†c“–•b cb Ž„Œb ‰b•d“‘•„ Q€{PRNw~wQz}†• ‰•` ‘`
`‰“”„Š“–•b —“‘d”•Ž„ `–d„ Ÿ“– —”b•`Šœ•`cdb.
r. }b Ž„Œb ‰b•d“‘•„ “• Ž„d“•Ž“• ‘` Q€{P~sNQR}†{ xNw {N s{ƒ~q-
t}{RNw zPRN|† R}€• žcdb ‘` Ÿ”“cd`db•“–‘ œ•“• •`Š‡ d` cŸ‡d•` d“–
Ž`Œb‘œ•.
s. s ‰b•d“‘•„ ‘` •“•”`cdb‡ d‹ S~}{RqON `–dž‘ cd‹‘ Ÿb”•“—† d‹•
Ÿ“– …—“–‘ •b‰`••db”‹ `‘„‰Ž‹.
O. x` N{RNyynQQ}€zP •bd`’• •`• Ÿ”“šœ‘d`, d`•…‘d`, •Ž`‘œd‹-
db•, Ÿ`”“—…• Ž`• ‰‘žcb•• —™”‡• † •b Ÿ“•• ••‰œdb”` —”†•`d`.
P. x` •“•”`cd“••b cd‹‘ b”‰`c‡` •`• d‹ ONˆn{u Ru• zPRNS}-
~n• V Ÿ‹‰`‡‘“‘d`• Ÿ“••“‡ Ž`• œ—• …‘`• cb …‘` `–d“Ž‡‘‹d“.
4. bN t}†zP ˆw} }wx}{}zwxn
N. x` ˆ`c‡c“–•b d‹ a•`d”“e† •`• cd` …Qˆ~wN Ž`• cd` Ouzu-
R~wNxn, œŸ™• ”•Š•, e`Ž…•, ”bˆ‡Œ•`, Ÿ••‰“•”• Ž`• e`cœ••`. q‡‘`•
Ÿ„”` Ÿ“•• ed‹‘„, –‰•b•‘„, Œ”bŸd•Ž„ Ž`• —“”d`‡‘“–‘. (]•` ‘` Ÿ„-
”“–•b …‘` Ž••œ Ž”…`• `Ÿœ …‘` Šž“ Ÿ”…Ÿb• ‘` a`Ÿ`‘†c“–•b Ÿb”‡Ÿ“–
2000 •‡d”` ‘b”“• Ž`• 16 Ž••„ a‹•‹d”•`Ž„. q‡‘`• `‘d•“•Ž“‘“••Žœ Ž`•
`‘Œ–‰•b•‘œ.)
r. x` •„Œ“–•b ‘` ed•„—‘“–•b S†R~N `Ÿœ d` a‹•‹d”•`Ž„ œŸ™•
c•d„”•, •‹a•Ž† Ž`• d` Ÿ”„c•‘` e`cœ••`. ~` e•d”` …—“–‘ Ÿ„”` Ÿ“•-
•…• ˆ•d`•‡‘b•, •…d`••` Ž`• …‘Š–•` `Ÿ`”`‡d‹d` ‰•` d‹‘ –‰b‡`.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 21
s. z•Ž“‰…‘b•b• Ž`• “•„ab• ‘` zNsPw~P†}€{ xNw {N R~‡{P zNtq V
b‡‘`• Ÿ•“ “•Ž“‘“••Žœ `••„ Ž`• Ÿ•“ b‘™d•Žœ.
O. x` `’•“•“‰†c“–•b d‹‘ Ÿ•Œ`‘œd‹d` ‘` ˆP~ˆNRnzP † ‘` “a‹-
‰“••b Ÿ“a†•`d“ Ÿ”“• d‹‘ b”‰`c‡` † ‰•` ˜ž‘•`. q‡‘`• Ÿ•“ “•Ž“‘“-
••Žœ, Ž`•œ ‰•` d“ Ÿb”•ˆ„••“‘ Ž`• Ÿ“•• Ž`•œ ‰•` d‹‘ –‰b‡` •`•.
P. x` Ÿ`‡’“–•b •b d‹‘ •a…` d“– ‘` zPRNSP~v}†zP QRu S†Qu V
cd` —™”•„ œŸ“– ‹ Š™† b‡‘`• `Ÿ•†, “•Ž“‘“••Ž†, b–—„”•cd‹ Ž`•
œ•“”e‹.
QR. x` t}†zP QP yws…RP~N RPR~Nsƒ{wxn zoR~N. q‡‘`• Ÿ•“ “•Ž“-
‘“••Žœ Ž`• —”b•„Šbd`• Ÿ“•• ••‰œdb”` —”†•`d` ‘` c–‘d‹”“••b Ž`• ‘`
Šbcd`‡‘“–•b d“–• —ž”“–•. nŸœ d“ 1960 d“ •…‰bŒ“• d™‘ cŸ•d•ž‘
…—“–‘ `–’‹Œb‡ 140%. n–dœ c‹•`‡‘b• œd• `‘ dœdb b‡•`cdb Ž`•„ Ž`• b–-
d–—•c•…‘“• •b 50 •2, dž”` `Ÿ`•d“••b 120 •2. u`d`•`ˆ`‡‘bdb d‹
a•„e“”` cd“ Žœcd“•, cd‹‘ b‘…”‰b•` Ž`• d“‘ —”œ‘“ Ÿ“– a‡‘“–•b ‰•`
d“ b‘“‡Ž•“ † `‰“”„, Œ…”•`‘c‹, e”“‘d‡a` Ž`• c–‘d†”‹c‹. r“••b
•…c` cd“ cŸ‡d• •`• V † Š“••b swN d“ cŸ‡d• •`•;
t. x` •„Œ“–•b ‘` Ž„‘“–•b zNQR}~ozNRN •œ‘“• •`•. •Ÿ„”—“–‘
ˆ•ˆ•‡` Ž`• d“ ‡‘db”‘bd •b „eŒ“‘b• “a‹‰‡b• c—bd•Ž„ •b d“ Ÿ™• ‘`
ed•„’“–•b Ž„d• cd“ cŸ‡d• •`• † cd“ `–d“Ž‡‘‹d“.
u. x` Ž„‘“–•b “•Ž“‘“•‡` cd“ ~P†zN Ž`• d“ {P~…, Ž•b‡‘“‘d`•
ˆ”•cb•, ežd` Ž`• c–cŽb–…• Ÿ“– ab‘ —”b•„Š“‘d`• ‘` b‡‘`• `‘“•Žd„.
w. wb”•Ž“‡ Œ` bŸ••…’“–‘ ‘` b‘™Œ“•‘ cb Q€{PwOuRo• x}w{…RuRP•
`‘Œ”žŸ™‘ Ÿ“– •“•”„Š“–‘ Ž“•‘„ •a`‘•Ž„, œŸ“– ‹ bŸ•ˆ‡™c‹ d“–• Œ`
b‡‘`• Ÿ•“ `ce`•†•, b•Ž“•‹, “•Ž“‘“••Ž†, b–—„”•cd‹, œ•“”e‹ Ž`•
Ÿ‘b–•`d•Ž†. }–—‘„ d…d“•b• Ž“•‘œd‹db• bŸ••…‰“–‘ ‘` –Ÿ‹”bd“•‘ d“
Ž`•œ d“– c–‘œ•“–.
5 bN N€|pQ}€zP RN oQ}ON zN•.
N. n‘`Ž`••˜db `–dœ Ÿ“– Ÿ”`‰•`d•Ž„ NsNˆnRP {N xn{PRP. kd`‘
Ž„‘“–•b `–dœ Ÿ“– Ÿ”`‰•`d•Ž„ `‰`Ÿ„•b, …—“–•b d‹ c–•Ÿ`”„cd`c‹
d“– c••Ÿ`‘d“• Ž`• ‹ b–‹•b”‡` •`• b‡‘`• aba“•…‘‹. z €”•cdœ• •`•
d“ –Ÿ“c—…Œ‹Žb œd`‘ •`• b’†‰‹cb Ÿ™• ab‘ —”b•„Šbd`• ‘` `‰—™‘œ•`-
cdb Ž`Œœ•“– ‰•` d“ `•”•“, bŸb•a† `‘ Š“••b c••e™‘` •b d‹‘ Œ…•‹c‹
d“– ^b“• (•b d“‘ cŽ“Ÿœ d‹• Š™†• •`•) œ•b• “• `‘„‰Žb• •`• Œ` Ž`•–-
ed“•‘. (w`dŒ`‡“• 6:27)
r. e}€ypQRP † •N~qQRP œ,d• ab‘ —”b•„Šbcdb Ÿ•`. n‘`‘bžcdb d‹
Š™† c`•.
s. gxPSvPqRP Ouzw}€~swxn xNw OwNS}~PRwxn, ˆ”b‡db ‘…“–•
Ÿ”™dœd–Ÿ“–• ‰•` c`• d”œŸ“–•, •b d“–• “Ÿ“‡“–• •Ÿ“”b‡db ‘` `–’†-
22 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
cbdb d` …c“a` c`•. jc™• •Ÿ“”b‡db ‘` ed•„’bdb Ÿ”„‰•`d` •b d`
—…”•` c`•, ‘` •`‰b•”b•bdb † ‘` ed•„—‘bdb ”“•—`. x` b‡cdb beb–”b-
d•Ž“‡ Ž`• a–‘`••Ž“‡ Ž`• ‘` —`‡”bcdb d‹‘ Ÿ”œŽ•‹c‹ d“– ‘…“– d”œŸ“–
a‹••“–”‰‡`• d‹• b–‹•b”‡`• c`•.
O. Z‡QRP QR}€• nyy}€• ˆ}€ o•}€{ N{nsxu. wŸ“”b‡ ‘` c“– e`‡-
‘bd`• d”b•œ, `••„ œc“ Ÿb”•ccœdb”` a‡‘b••, dœc“ Ÿb”•ccœdb”` d“
c••Ÿ`‘ c“– bŸ•cd”…eb•. p‡‘“‘d`• cd“–• „••“–• •b `‰„Ÿ‹ (—™”‡• ‘`
Ÿb”••…‘b•• Ž„d• Ÿ‡c™) b‡‘`• …‘`• Ÿ“•• `Ÿ“db•bc•`d•Žœ• d”œŸ“• ‘`
`–’†cb•• d‹‘ b•c”“† `Ÿœ d“ c••Ÿ`‘ Ÿ”“• bc…‘`.
P. p•`ˆ„cdb Ž`• be`”•œcdb d•• db—‘•Ž…• a“c•…‘b• cd“ ˆ•ˆ•‡“ •“–
E25 h~…ˆ}w {N Zuzw}€~spQPRP Ru{ ^ON{wxp gN• \ƒp. F
6. x` Nˆ}S†s}€zP ‘` cŽbedœ•`cdb Ž`• ‘` •••„•b `”‘‹d•Ž„
‰•` d“–• „••“–• Ž`• d‹‘ Ž“•‘™‘‡`. n–d…• “• b‘…”‰b•b• •œ‘“ `–’„‘“–‘
`–d„ Ÿ“– ab‘ Œ…•“–•b ‘` –Ÿ„”—“–‘. n‘d‡Œbd` —”b•„Šbd`• ‘` QxP-
SR…zNQRP xNw {N zwynzP vPRwxn ‰•[ `–d„ Ÿ“– Œ…•“–•b ‘` a‹••-
“–”‰†c“–•b, c`‘ „d“•` Ž`• c`‘ Ž“•‘™‘‡`.
7. bN S~}{RqQ}€zP swN Ru{ €sPqN xNw R} {}€ •`• •b c™cd†
a•`d”“e†, `cŽ†cb••, `‘`Ÿ‘“…•, Ÿb”Ÿ„d‹•`, Ž“•••Ÿ•, —“”œ, d”`-
‰“•a•, Ÿ”“cb–—† Ž`• db—‘•Ž…• —`•„”™c‹• Ž`• c–‰Ž…‘d”™c‹•.
8. x` }~NzNRwt…zNQRP xNvuzP~w{n d‹‘ wON{wxp x}w{ƒ-
{qN Ž`• d“‘ a•Žœ •`• ”œ•“ cd‹ a‹••“–”‰‡` d‹• Ž“•‘™‘‡`• `–d†•.
q’‹‰“••b `–dœ Ÿ•“ Ž„d™ Ž`• cd“ ˆ•ˆ•‡“ 25 h~…ˆ}w {N Zuzw}€~-
spQPRP Ru{ ^ON{wxp gN• \ƒp.
9. x` S~}{RqQ}€zP •b `‰„Ÿ‹ `–d“•• Ÿ“– –Ÿ“e…”“–‘ Ž`•
…—“–‘ Ÿb”•ccœdb”‹ `‘„‰Ž‹ `Ÿœ •`•.
10. x` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•“••b •b „••“–• vPRwxn SwyN{v~ƒ-
ˆwxn o~sN, Ÿ“– ˆb•d•ž‘“–‘ d‹ Š™† ‰•` œ•“–•.
11. x` `’•“Ÿ“•“••b d•• Ÿ‘b–•`d•Ž…• `cŽ†cb•• Ž`• db—‘•Ž…• d‹•
P{P~sPwNxp• ‚€•}y}sqN• ‰•` ‘` `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ `”‘‹d•Ž„
c–‘`•cŒ†•`d`. (vbŸd“•…”b•b• cd` ˆ•ˆ•‡` [{P~sPwNxp k€•}y}sqN
Ž`• X{RwzPRƒˆqt}{RN• Z†Qx}yP• [ˆ}•o• Ž`• cd“
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A.)
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 23
12. x` •b•bd„•b Ž`• ‘` b•Ÿbaž‘“–•b ˆ`Œ•db”` d•• ˆ{P€zN-
Rwxo• NypvPwP• cd‹‘ Ž`Œ‹•b”•‘† •`• Š™† Ž`• ‘` NsNˆpQ}€zP
d“–• „••“–• Ž`• d“‘ b`–dœ •`• œŸ™• b‡•`cdb cb `–dœ d“ cd„a•“ d‹•
b’…••’‹• •`•. q’‹‰“••b •bŸd“•…”b•b• Ÿ•“ Ž„d™.
wŸ“”b‡db ‘` cŽbeŒb‡db Ž`• bcb‡• Ÿ“••…• `Žœ•` Ÿ”`Žd•Ž…• Ÿ”“d„-
cb••. }db‡•db d•• cd“ ;?H?D?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC
^^^. bN PqzNQRP P€R€•wQzo{}w QP xnvP ˆP~qˆRƒQu
z x•Žœ•`“• €”‹cd„Ž‹•, Ž`Œ‹‰‹d†• cd“ %7HL7H: Ž`• c••ˆ“–•“• d“–
,87C7, cd•• …”b–‘b• d“– …—b• `Ÿ“ab‡’b• œd• d` c–‘`•cŒ†•`d` b‡‘`•
c`‘ d“–• •“••. kd`‘ ‘•žŒ“–•b b–d–—•c•…‘“•, ˆ“‹Œ„•b `–d“•• ‰•”™
•`• ‘` ‘•žŒ“–‘ d“ ‡a•“. u`• d“ „‰—“•, “ eœˆ“• Ž`• “ Œ–•œ• •`•, d“
‡a•“ `–’„‘“–‘ d` c–‘`•cŒ†•`d` `–d„ cd“–• „••“–•. o“‹Œ„•b d“‘
b`–dœ •`•, d‹‘ –‰b‡` •`•, d‹‘ “•Ž“‰…‘b•` •`•, d“–• e‡•“–• Ž`• d‹‘
Ž“•‘™‘‡` œd`‘ bŸ••…‰“–•b ‘` b‡•`cdb b–d–—•c•…‘“•.
q‡‘`• c‹•`‘d•Žœ ‘` c–‘b•a‹d“Ÿ“•“••b œd• PzPq• Oq{}€zP QP xnvP
Rw Ru O†{Nzu ‘` •`• ažcb• b–d–—‡` † a–cd–—‡`. z Ž`Œ…‘`• `Ÿœ •`•
bŸ•d”…Ÿb• † `Ÿ`‰“”b•b• cd“‘ b`–dœ d“– ‘` ‘•žŒb• b–d–—•c•…‘“• (‹)
•b `–d„ Ÿ“– …—b• Ž`• •b `–d„ Ÿ“– c–•ˆ`‡‘“–‘. s Ÿ”`‰•`d•Ž† b–d–-
—‡` ab‘ Ž“cd‡Šb• Ž`• ˆ”‡cŽbd`• cd•• `Ÿ•…• cd•‰•…• œŸ™•:
1. x` `‰Ž`••„c“–•b d“‘ c•‘d”“e“ † d` Ÿ`•a•„ •`•.
2. x` Ÿb”Ÿ`d†c“–•b cd‹ e•c‹.
3 x` `Ÿ“•`•c“–•b …‘` `Ÿ•œ e`‰‹dœ.
4. x` `Ž“•c“–•b •“–c•Ž† Ÿ“– `‰`Ÿ„•b.
5. x` —“”b•“–•b Ž`• ‘` d”`‰“–a„•b •`Š‡.
6. x` a•`ˆ„c“–•b …‘` c–‘`”Ÿ`cd•Žœ ˆ•ˆ•‡“.
7. x` Ž„‘“–•b `cŽ†cb••, `‘`Ÿ‘“…•, —`•„”™c‹, a•`•“‰•c•œ † Ÿ”“-
cb–—† `‘„•“‰` •b d‹ a•„Œbc‹ •`•.
8. x` ˆ“‹Œ„•b d“–• „••“–•.
9. x` b”‰`Šœ•`cdb •b „••“–•.
10. x` `‰`Ÿ„•b d“–• „••“–• Ž`• d“‘ b`–dœ •`•.
k•` `–d„ b‡‘`• a™”b„‘ Ž`• Ÿ„‘d` cd‹ a•„Œbc‹ •`•. wŸ“”“••b ‘`
bŸ••…’“–•b Ž`• ‘` e”“‘d‡c“–•b ‘` b‡•`cdb b–d–—•c•…‘“•. s b–d–—‡`
b‡‘`• db••Ž„ ••` Pˆwy}sp Ž`• ab‘ …—b• c—…c‹ •b d“ d• …—“–•b Ž`• d•
ab‘ …—“–•b.
24 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
^*. bN }~NzNRwQR}†zP Ru {oN x}w{ƒ{qN.
s bŸ•cd†•‹ •b Ÿ“•–„”•Œ•b• •b•…db• …—b• `Ÿ“ab‡’b• bŸ`‘b••‹••…‘`,
œd• “• “•„ab• `dœ•™‘, Ÿ“– a•`•“‰‡Š“‘d`•, “”`•`d‡Š“‘d`• † Ÿ”“cb•-
—“‘d`•, •Ÿ“”“•‘ ‘` •b•žc“–‘ d‹‘ b‰Ž•‹•`d•Žœd‹d`, d‹‘ `cŒ…‘b•`
Ž`• „••` `”‘‹d•Ž„ e`•‘œ•b‘`, b‘ž ˆb•d•ž‘“–‘ d‹‘ “•Ž“‘“•‡` Ž`•
d‹‘ c–‘“—† d™‘ Ž”`d•Žž‘ –Ÿ‹”bc•ž‘.
wŸ“”b‡db ‘` •„Œbdb Ÿb”•ccœdb”` cd‹‘ •cd“cb•‡a`
>JJF://F;HC7D;DJF;79;.EH=.
qŸ•Ÿ•…“‘ Œ` Ÿ”œdb•‘` ‘` ab‡db …‘` ˆ‡‘db“ •b d“‘ $H;== BH7:;D cd“
OEKJK8;
>JJF://MMM.OEKJK8;.9EC/M7J9>?L=-%4/6!D8+5"&<;7JKH;=H;-
B7J;: (•b q••‹‘•Ž“•• –Ÿœd•d•“–•)
•„—‘“–•b ‰•` „d“•` Ÿ“– Œ…•“–‘ ‘` bŸ•a”“•‘ Œbd•Ž„ Ž`• a–‘`••Ž„
cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d`, cd‹‘ nŒ†‘`, cd‹‘ ndd•Ž† Ž`• cb œ•‹ d‹‘ q•-
•„a` (Ž`• Ÿ•“ Ÿ…”` `‘ Œ…•bdb) •b d“ Ž`Œ‹•b”•‘œ d“–• “”`•`d•c•œ
‰•` ••` •a`‘•Ž† Ž“•‘™‘‡` Ÿ“– ‘` …—b• :
[w~p{u V Ÿ“– c‹•`‡‘b• `ce„•b•`, b‘œd‹d`, b•Ÿ•cd“c•‘‹, •cœd‹d`,
a•Ž`•“c•‘‹, `‰„Ÿ‹, `••‹•“-c–•Ÿ`”„cd`c‹, b‘d••œd‹d`, cbˆ`c•œ
Ž`• ‹ `Ÿ“–c‡` “d•a†Ÿ“db `‘d‡Œbd“– Ÿ”“• `–d„.
XSv}{qN ‰•` œ•“–•, a‹•. …y}w (—™”‡• b’`‡”bc‹) ‘` Š“–‘ „‘bd` Ž`•
b–d–—•c•…‘` Ž`• ‘` …—“–‘ œ•“• œ•` œc` —”b•„Š“‘d`• ‰•` d•• `‘„‰Žb•
d“–•.
[q{Nw Nˆy…. u„Œb •…”` Œ` ažcbdb 20 •b 30 •bŸd„ ••` † a–“ e“”…•
d‹‘ †•b”` (d‹‘ ž”` Ÿ“– bcb‡• bŸ••…‰bdb) ‰•` ‘`:
o•žcbdb d‹‘ b•”†‘‹ Ž`• d‹‘ b–‹•b”‡` •…c` Ž`• ‰•”™ c`•.
x` “”`•`d•cdb‡db Ž`• ‘` ‘•žcbdb œd• ‹ Ž“•‘™‘‡` •`• pOu r~qQxP-
RNw QP N€Rp{ Ru{ ˆ{P€zNRwxn P|Pywszo{u xNRnQRNQu. p‹•. œd•
…—b• †a‹ ‰‡‘b•! x` d“ ‘•žŒbdb •b d“ cž•` Ž`• d“ c–‘`‡cŒ‹•` c`• -
œd• Šb‡db •…c` cb `–d†‘ d‹‘ Sd…•b•` Ž“•‘™‘‡`T
dOusqP•: Sw…c` cb ••` Ž`d„cd`c‹ c–‰Ž…‘d”™c‹•, Ž`Œž• ˆ”‡cŽb-
cdb cb Ž`d„cd`c‹ c—bd•Ž†• c•™Ÿ†• V cd“‘ —ž”“ `‘„•bc` cd•• cŽ…-
˜b•• - •Ÿ“”b‡db dž”` ‘` NˆPyP€vP~‡QPRP Rw• ˆ~}voQPw•,
N{nsxP• xNw Pˆwv€zqP• QN• c`‘ •a…b•, b•Žœ‘b•, cŽ…˜b•• Ž`• c–‘`•-
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 25
cŒ†•`d`. u`Œž• “”`•`d‡Šbcdb Ž`• ‘•žŒbdb œd• ‹ •a`‘•Ž† c`• Ÿ”`‰-
•`d•Žœd‹d` …—b• †a‹ Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•‹Œb‡, ‘•žcdb b–‰‘™•“c•‘‹ Ž`• b–-
d–—‡` ‰•[ `–dœ d“ ‰b‰“‘œ•. z”`•`d•cdb‡db z…{} RN RPywxn
Nˆ}RPyoQzNRN Ÿ“– Œ…•bdb ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb Ž`• …•w R}{
R~…ˆ} •b d“‘ “Ÿ“‡“ Œ` bŽa‹•™Œ“•‘.T nŸœ d“ ˆ•ˆ•‡“ 25 h~…ˆ}w {N
Zuzw}€~spQPRP Ru{ ^ON{wxp gN• e~NszNRwx…RuRN (qŽaœcb••
z••cd•Ž† n”•“‘‡`)
wŸ“”b‡db ‘` Ž`Œ•b”žcdb Ÿ…‘db •bŸd„ `Ÿœ d‹‘ Ž`Œ‹•b”•‘† c`•
c–‰Ž…‘d”™c‹, a•`•“‰•c•œ † Ÿ”“cb–—†. n‘ Œ…•bdb ˆ“†Œb•`, …—“–•b
…‘` ! •b Ž`Œ“a†‰‹c‹ cd‹‘ „cŽ‹c‹ † •Ÿ“”b‡db ‘` Ž`dbˆ„cdb d‹‘
„cŽ‹c‹ cb CF3 `”—b‡“ `Ÿœ d‹‘ •cd“cb•‡a`
>JJF://MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/;?H?D?
qŸ‡c‹• …—“–•b d‹‘ “•„a` Y^lbl [^f]b]cd“ #79;8EEA œŸ“–
•Ÿ“”b‡db ‘` c–••bd…—bdb cd“ …”‰“ `–dœ Ž`• ‘` •“•”`cdb‡db d•• cŽ…-
˜b•• Ž`• Ÿ”“d„cb•• c`•.
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/=HEKF.F>F?=?:=352706000565
26 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
[q{Nw Nˆy….
u„Œb •…”` Œ` ažcbdb 20 •b 30 •bŸd„
••` † a–“ e“”…• d‹‘ †•b”`
(d‹‘ ž”` Ÿ“– bcb‡• bŸ••…‰bdb) ‰•` ‘`:
o•žcbdb d‹‘ b•”†‘‹ Ž`• d‹‘ b–‹•b”‡`
•…c` Ž`• ‰•”™ c`•.
x` “”`•`d•cdb‡db Ž`• ‘` ‘•žcbdb œd• ‹ Ž“•‘™‘‡` •`•
pOu r~qQxPRNw QP N€Rp{ Ru{
ˆ{P€zNRwxn P|Pywszo{u xNRnQRNQu.
p‹•. œd• …—b• †a‹ ‰‡‘b•!
x` d“ ‘•žŒbdb •b d“ cž•` Ž`• d“ c–‘`‡cŒ‹•` c`• -
œd• Šb‡db •…c` cb `–d†‘ d‹‘ Sd…•b•` Ž“•‘™‘‡`T
*. [{{oN rpzNRN ˆ~}• Ru{ P{…RuRN
qeœc“‘ ‹ c‹•b”•‘† Ž”‡c‹ …—b• a‹••“–”‰‹Œb‡ `Ÿœ d‹‘ ’b—™”•cdœ-
d‹d`, d“‘ eœˆ“, d‹‘ `Ÿ“’…‘™c‹, d‹‘ `a•`e“”‡` d“– b‘œ• ‰•` d“‘
„••“, `Ÿœ d‹‘ `Ÿ•‹cd‡` Ž`• d‹‘ `‘†Œ•Ž‹ c–•Ÿb”•e“”„, dœdb ‹ •œ‘‹
••c‹ Ž`• ‹ Œb”`Ÿb‡` b‡‘`• d“ `‘d‡Œbd“ d“–• V ‹ b‘œd‹d`.
1. bN xNRNynr}€zP …Rw o•}€zP R‡~N zwN x}w{p z}q~N G h•-
•‹‘b• Ž`• •‹. w`Š‡ b‡•`cdb •…”“• d‹• ••c‹• † d“– Ÿ”“ˆ•†•`d“•.
2. x` P{OwNSP~…zNQRP ‰•` d‹‘ `ce„•b•`, d‹‘ b–‹•b”‡` Ž`• d‹‘
b•b–Œb”‡` ‰•` œ•“–•.
3. x` c–•Ÿb”•eb”œ•`cdb •b P{…RuRN, b‘a•`e…”“‘, c–•Ÿœ‘•`,
`‰„Ÿ‹, Q€{P~sNQqN, OwxNw}Q†{u, Rwzw…RuRN Ž`• wQ…RuRN Ÿ”“•
œ•“–• `‘b’`•”…d™•.
4. x` c–••bd…—“–•b cd‹‘ Nyyuy}r}pvPwN, Nyyuy}Q€zˆN~n-
QRNQu Ž`• –Ÿ‹”bc‡` Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– …—“–‘ `‘„‰Ž‹.
5. x` Q€{P~sNQR}†zP. k•“• “• Ÿ“•‡db•, œ•“• “• ˆ}ywRwx}q, œ•` d`
Žœ••`d` Ž`• œ•` d` Ž”„d‹ ‘` Q€{P~sNQR}†{ ‰•` d“ Ž`•œ d“– c–-
‘œ•“–.
6. z• x€rP~{pQPw• ‘` yPwR}€~s}†{ •b P{OwNSo~}{, PzˆwQR}-
Q†{u Ž`• NzP~}yu‚qN Ÿ”“• d“–• Ÿ“•‡db•.
7. z• ˆ}yqRP• {N Q€zˆN~NQRox}{RNw cd“ …”‰“ d‹• Ž–ˆ…”‘‹c‹•
•b b‘œd‹d`, d•••œd‹d`, •b `‰„Ÿ‹ cd‹‘ b”‰`c‡`, Ž`• ‹Œ•Ž† c–•Ÿb”•-
e“”„ Ÿ”“• d“–• ‘œ•“–• Ž`• Ÿ”“• d“–• „••“–• ‰•` ‘` •Ÿ“”“••b ‘`
••c“–•b d“ Ÿ”œˆ•‹•` œ•“• •`Š‡.
8. z• ˆ}ywRwx}q {N O‡Q}€{ R} ˆN~nOPwszN Ž`• “• ˆ“–•b–d…• ‘`
Ÿ”“ce…”“–‘b ‰•` d”‡` —”œ‘•` œ•“ † d“–•„—•cd“‘ 50% `Ÿœ d“ ••cŒœ
d“–• cd“ d`•b‡“ d“– Ž”„d“–• ‰•` d•• a`Ÿ„‘b• d‹• —ž”`•. n–dœ Œ`
`”—‡cb• ‘` Œb”`Ÿb•b• d‹‘ „””™cd‹ c—…c‹ •bd`’• Ž”„d“–• Ž`• Ÿ“••-
dž‘.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 27
9. bN ~ƒRnzP R}{ PN€R… zN• V d• b‡‘`• ‹ Š™†; “ Œ„‘`d“•; ‰•`d‡ b‡-
•`cdb baž; Ž`• Ÿ“•“• b‡‘`• “ cŽ“Ÿœ• d‹• Ÿ”“c™”•‘†• •`• Š™†• cd“‘
Ÿ•`‘†d‹ `–dœ; kd`‘ `Ÿ`‘d„•b d•• b”™d†cb•• `–d…•, Œ` ˆ”•cŽœ•`-
cdb Ÿ•“ Ž“‘d„ cd‹‘ ••c‹. {b”•ccœdb”` ‰•[ `–dœ Ÿ•“ Ž„d™.
k•b• `–d…• “• b‘…”‰b•b• b‡‘`• e–c•Ž„ `Ÿ“db•…c•`d` d‹• c–‘b•a‹d“-
Ÿ“‡‹c‹• œd• b‡•`cdb œ•“• …‘` Ž“•‘™‘•Žœ, Ÿ‘b–•`d•Žœ “‘. wœ‘“ …dc•
Œ` `‘d••bd™Ÿ‡c“–•b •b bŸ•d–—‡` d‹‘ Ž”‡c‹ Ž`• •œ‘“ …dc• Œ` `’•“-
Ÿ“•†c“–•b d•• b–Ž`•”‡b• ‰•` `–d“ˆb•d‡™c‹ Ž`• b’…••’‹ Ÿ“– •`• a‡-
‘“‘d`• dž”`.
28 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
-6-3-4<>;0 0<3-2920:
!2- ><=-!?!2- 3-2 038-2/0<:1
BBB.3;>3>22.4> - a™”b„‘ bŽa‹•žcb••, cb••‘„”•`, bŽa”“•…•, bŽŒ…cb••
BBB.A3A.4> - a™”b„‘ cb••‘„”•` (Ÿ•‹”“e“”•Ž†• & ’…‘™‘ ‰•™ccž‘)
BBB. @D./..4> - a™”b„‘ a•`•…’b••, Œ…`d”` Ž`• Ÿ`•a•Ž…• bŽa‹•žcb••
5@@<://3>22-B636.4> ‰•` `‘`Ž„•–˜‹ d™‘ c‹•b‡™‘ œŸ“– •Ÿ“”b‡ Ž`‘b‡•
‘` ˆ”b• a™”b„‘ `c•”•`d“ tDJ;HD;J cb “•œŽ•‹”‹ d‹‘ q••„a`
INTERVAC %CbK0Q TWZ, /bQ0HRQ /WZ& 5U0,SS,MIY /bQ0QaU MQ, -Q,RW-
bIY /0W .V]0.XQR_ R,Q 0OU 8SSH-,.
5GM Y&(@(&, $M($KK@N(&! Swap,don*t shop-www. swishing.gr
~“ Ÿ`Š„”• S/M7F, :EDfJ I>EFT b‡‘`• ‘b`‘•Žœ• Œbc•œ• Ž`• `e“”„ d‹‘
`‘`‘…™c‹ d‹• ‰Ž`”‘d`”œ•Ÿ`•... a™”b„‘ ~“ Ÿ`Š„”• ’bŽ‡‘‹cb d“ Ž`•“-
Ž`‡”• d“– 2009 Ž`• •bd`d”„Ÿ‹Žb cb •b‰„•“ Ÿ`Š„”•-Ÿ„”d• •b c–••bd“—†
c–‘“••Ž„ 500 `dœ•™‘.
.ookmooch- www.bookmooch.com
~E oEEACEE9> b‡‘`• a•bŒ‘…• a‡Žd–“ `‘d`••`‰†• ˆ•ˆ•‡™‘ Ÿ“– ˆ`c‡Šbd`•
cb …‘` Ÿ“•• `Ÿ•œ c•cd‹•`: Ÿ”“ce…”bdb EDB?D; d` ˆ•ˆ•‡` Ÿ“– ab‘ —”b•-
„Šbcdb Ÿ•` Ž`• •`•ˆ„‘bdb a™”b„‘ ˆ•ˆ•‡` Ÿ“– bŸ•Œ–•b‡db `Ÿœ „••` •…•‹.
q‰‰”`e† a™”b„‘.
5GM (O Y&(@Q...S@PI'A (O!- www.hariseto.gr
~“ MMM.>7H?I;JE.=H b‡‘`• …‘` EDB?D; a‡Žd–“ •b —•••„ab• •…•‹ cb “•œ-
Ž•‹”‹ d‹‘ q••„a`, d“ “Ÿ“‡“ c`• bŸ•d”…Ÿb• ‘` ˆ”b‡db `–dœ Ÿ“– bcb‡• —”b•-
„Šbcdb, `••„ ‰•` Ž„Ÿ“•“‘ „••“‘ b‡‘`• „—”‹cd“. u„Œb b‡a“–• `‘d•Žb‡•b‘`
Ÿ”“ce…”“‘d`• a™”b„‘ •…c™ `‰‰b••ž‘, b‘ž `‘`”dž‘d`• c—œ••` c—bd•Ž„
•b d‹‘ Ÿ“•œd‹d`.
Zƒ~Pn{ ˆ~}r}yo• PˆwyPszo{ƒ{ RNw{w‡{ Ž`• a™”b„‘ cb••‘„”•`
‰•` d‹‘ ~…—‘‹, cd“ {“••d•cd•Žœ u…‘d”“ d‹• …‘™c‹• db—‘•Žž‘ b••‹‘•Ž“•
Ž•‘‹•`d“‰”„e“– Ž`• 01 (2103615675, 2103602379)
*I. bN Q€zzPRo•}€zP QRu EboN [yynONF.
1. x` a‹••“–”‰†c“–•b •b Ž„Œb ‹Œ•Žœ, ‘“••Žœ Ž`• a‡Ž`•“ d”œŸ“ ••`
Ž“•‘™‘‡` •b •cœd‹d`, a•`e„‘b•` Ž`• a•Ž`•“c•‘‹ žcdb ‘` …—“–•b Ž`•
b•b‡• V `••„ Ž`• œ•“• “• „••“• `–d„ Ÿ“– —”b•`Šœ•`cdb ‰•` b–‹•b”‡`
Ž`• b–d–—‡`.
2. x` bŽe”„c“–•b a–‘`••Ž„ •b Ž„Œb ‘œ•••“ Ž`• b•”‹‘•Žœ d”œŸ“ d••
`‘„‰Žb• Ž`• d•• Ÿ”“d„cb•• •`• Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– Ž–ˆb”‘“•‘ d‹‘
—ž”`.
k•™•, —”b•„Šbd`• ‘` Ž`d`•„ˆ“–•b œd• ‹ Ž–ˆ…”‘‹c‹ `Ÿ“db•b‡d`• `Ÿœ
•b”•Ž…• bŽ`d“‘d„ab• `‘Œ”žŸ“–• Ž`• ab‘ •Ÿ“”“•‘ ‘` a‹••“–”‰†-
c“–‘ `–d“‡ d‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` Ÿ“– b•b‡• Œ…•“–•b. k•“• •`Š‡ Œ`
d‹‘ a‹••“–”‰†c“–•b. €™”‡• d‹ c–‘b”‰`c‡` •`•, ab‘ •Ÿ“”b‡ Ž`‘…‘`
Ÿ“••d•Žœ c•cd‹•`, Žœ••` † Œ”‹cŽb‡` ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cb• d‹‘ b–‹-
•b”‡` Ÿ“– œ•“• Œ…•“–•b. n–dœ a‹••“–”‰b‡d`• `Ÿœ d‹‘ c–•Ÿb”•e“”„
œ•™‘ d™‘ Ÿ“••dž‘ - •`Š‡ •b d“–• Ÿ“••d•Ž“••.
3. x` Ÿ•…c“–•b œ•b• d•• a–‘„•b•• ‰•` a•`e„‘b•` Ž`• be`”•“‰† d™‘
‘œ•™‘, žcdb ‘` •‹‘ bŸ•d”…Ÿbd`• Ÿ•` cb `‘Œ”žŸ“–• Ÿ“– ˆ”‡cŽ“‘d`•
cb Œ…cb•• a•‘`•‹• ‘` bŸ™eb•“•‘d`• “•Ž“‘“••Ž„ `Ÿœ `–d…•.
4. qŸ‡c‹•, ‘` •‹‘ ab—d“••b Ÿ•` ‘` c–‰Ž`••˜“–•b d‹ a•`eŒ“”„ a‡-
‘“‘d`• † ab—œ•b‘“• Se`Žb•„Ž•`T † S•`až•`d`T.
5. x` Q€zˆP~wSP~…zNQRP b•b‡• Ÿ”“• d“–• „••“–•, •b d“–• d”œ-
Ÿ“–• Ÿ“– Œ` Œ…•`•b `–d“‡ ‘` c–•Ÿb”•e…”“‘d`• Ÿ”“• b•„•. }d“‘ b”-
‰`c•`Žœ —ž”“ `–dœ c‹•`‡‘b• œd• Œ` †•`cd`‘ Ÿ“•• b–—`”•cd‹•…‘“•
‘` b‡•`cdb `Ÿœ d‹‘ „••‹ Ÿ•b–”„ d™‘ c–‘`••`‰ž‘ •`•. ]•` Ÿ`”„-
ab•‰•`, `–dœ c‹•`‡‘b• œd• Œ` †•“–‘ b–—`”•cd‹•…‘“• ‘` Ÿ•‹”žc™ d“
Ÿ“cœ Ÿ“– —”bž‘™ ‰•` d“ Ÿ”“šœ‘ † d‹‘ –Ÿ‹”bc‡` Ÿ“– Ÿ“–•„™. x`
†•“–‘ b–d–—•c•…‘“• ‘` b‡•`• “ –Ÿ„••‹•“• •“–, bŸb•a† d“‘ Ÿ•‹”ž‘™
`–d„ Ÿ“– Œ` †Œb•` ‘` Ÿ„”™ b‰ž, `‘ †•“–‘ cd‹ Œ…c‹ d“–. x` b‡•`•
b–—`”•cd‹•…‘“• ‘` b‡•`• “ b”‰“aœd‹• •“– bŸb•a† b”‰„Š“•`• Ÿ”`‰-
•`d•Ž„ •b d‹‘ ‡a•` c–‘bŸb‡`, Ÿ“– Œ` †Œb•` b‰ž, `‘ †•“–‘ cd‹‘
Œ…c‹ d“–. x` •Ÿ“”ž ‘` d”ž™ b–—`”‡cd™• d` e”“•d` Ÿ“– Ž`•••b”‰ž
(‘` •‹‘ …—“–‘ e–d“e„”•`Ž`). x` Œ…•™ ‘` Ž`d“•Žž cd“ Žd‡”•“ Ÿ“–
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 29
Žd‡Š™. ]•` ‘` •–Œb‡ d“ Ÿ”œˆ•‹•`, œ•b• “• c–‘`••`‰…• Œ` Ÿ”…Ÿb• ‘`
‰‡‘“–‘ •b `–dœ d“ Ž”•d†”•“.
6. x` QPr…zNQRP d‹ —ž”` •`•, d“–• a”œ•“–• •`• Ž`• d“ Ÿb”•ˆ„•-
•“‘ •`• Ž`• ‘` •‹‘ Ÿbd„•b cŽ“–Ÿ‡a•` `Ÿœ d“ `–d“Ž‡‘‹d“ † cb `Ž`-
d„••‹•` •…”‹. u“cd‡Šb• ‘` •`Šb–d“•‘. x` `‘`Ž–Ž•ž‘“–•b, ‰•`
“•Ž“‘“•‡` d™‘ Ÿ‹‰ž‘ d‹• ‰‹•.
7. x` P~sNQR}†zP •b `Žœ•` •b‰`••db”‹ `‰„Ÿ‹, c–‘…Ÿb•` Ž`•
`Ÿ“db•bc•`d•Žœd‹d`, žcdb ‘` `–’„‘“–•b d` a•Ž„ •`• …c“a` Ž`• d`
…c“a` d‹• —ž”`• ‰•` d‹‘ b–‹•b”‡` œ•™‘. x` `‰Ž`••„Š“–•b d‹‘ …‘-
‘“•` d‹• `‰„Ÿ‹• ‰•` d‹‘ b”‰`c‡` Ž`• ‘` ‰•‘œ•`cdb `‘d`‰™‘•cd•Ž“‡
Ž`• Ÿ`”`‰™‰•Ž“‡ cb Ž„Œb bŸ‡Ÿba“.
30 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
}••e™‘` •b d` cd`d•cd•Ž„ d“– 2,.)! BA+( ...
80% d™‘ `‘Œ”žŸ™‘, Ÿ“– c‹•`‡‘b• `Ÿœ 5 `Ÿœ d`
6 a•cbŽ`d“•••”•` `‘Œ”žŸ™‘ cd“ Ÿ•`‘†d‹,
Š“•‘b •b ••‰œdb”` `Ÿœ 216 b•”™ d“ •†‘`.
u`• `Ÿœ `–d“•• 3 a•cbŽ`d“•••”•` Š“•‘b •b ••‰œdb”`
`Ÿœ 48 b–”ž d“ •†‘`.
w“‘œ 1 % d“– Ÿ•‹Œ–c•“• …—b• …‘` Ž“•Ÿ•“•db”
w“‘œ 1% …—b• Ÿ„b• cb Ÿ`‘bŸ•cd†••“.
500.000.000 „‘Œ”™Ÿ“• d“– Žœc•“– …—“–‘ Š†cb• †
Š“–‘ cb Ÿœ•b•“ † Ÿb‡‘`.
q„‘ …—b•• d”`ŸbŠ•Žœ •“‰`”•`c•œ, `‘†Žb•• cd“ 8% d™‘
`‘Œ”žŸ™‘ d“– Ÿ•`‘†d‹ Ÿ“– Š“–‘ Ž`•„.
p‹•`a† 80% d™‘ `‘Œ”žŸ™‘ cd“‘ Ÿ•`‘†d‹, †a‹, Š“–‘
`–dœ Ÿ“– e“ˆœ•`cdb œd• ‡c™• ••` •…”` •Ÿ“”b‡ ‘` Š†-
c“–•b - Ÿ`”œ•“ Ÿ“– b‡‘`• •„••“‘ `Ÿ‡Œ`‘“ ‘` c–•ˆb‡.
*II. bN vP~NˆP†Q}€zP Ru{ Q•oQu
Ex~nR}• G ˆ}yqRu•F
q‡‘`• c`‘ ‘` –Ÿ„”—“–‘ a–“ •b‰„•b• c–••“”‡b• cd‹‘ q••„a`. z•
c–••“”‡` d™‘ ˆ}ywR‡{ Ž`• ‹ c–••“”‡` d™‘ ˆ}ywRwx‡{. s c–••“-
”‡` d™‘ Ÿ“••dž‘, …—b• `‘`Ÿd•’b• Ž`• …—b• be`”•œcb• •…—”• dž”` ••`
`Ÿ‡cdb–d‹ •Ž`‘œd‹d` ‘` Ÿ`”`‘“•b‡ Ž`• ‘` Ž•…ˆb• `Ÿœ d“ Ž”„d“•
(Ž`• db••Ž„ `Ÿœ d“‘ b`–dœ d‹•). s c–••“”‡` d™‘ {“••d•Žž‘ Ž`• •b-
‰„•™‘ bd`•”•ž‘ •…—”• dž”` `’•“Ÿ“‡‹cb d‹ Œ…c‹ a•‘`•‹• ‰•` ‘`
™eb•‹Œb‡ Ÿ”“c™Ÿ•Ž„ `Ÿœ d•• Œ…cb•• d“–• b•• ˆ„”“• d™‘ Ÿ“••dž‘.
q‡‘`• ž”` ‰•[ `–d…• d•• a–“ c–••“”‡b• ‘` c–•e•••™Œ“•‘ ‰•` d“ Ž`•œ
œ•™‘ d™‘ q••†‘™‘.
wb”•Ž“‡ …—“–‘ d‹‘ `‘d‡•‹˜‹ œd• “• Ÿ“••d•Ž“‡ Ž`• “• `”—…• `Ÿ•ž• Ž`-
Œ”bed‡Š“–‘ d“ ‰b‰“‘œ• œd• ‹ Ÿ•b•“˜‹e‡` d™‘ `‘Œ”žŸ™‘ Ÿ•cdb•“–‘
œd• b‡‘`• e–c•Žœ, ‡c™• bŸ™eb•…• Ž`• S…’–Ÿ‘“T ‘` •Ÿ“”“•‘ ‘` Ÿ`”`-
‘“•†c“–‘, ‘` Žd‡Š“–‘ —™”‡• „ab•b•, ‘` b•cŸ”„dd“–‘ —™”‡• ‘` Žœ-
ˆ“–‘ `Ÿ“ab‡’b•• † ‘` d“ a‹•ž‘“–‘ cd‹‘ qe“”‡`, ‘` •‹‘ Ÿ•‹”ž‘“–‘
_{n, ‘` Ž“”“šab•“–‘ d•• `”—…• Ž`• ‘` Ÿ•‹”ž‘“‘d`• —™”‡• ‘` b”‰„-
Š“‘d`•. n–d† ‹ ‘““d”“Ÿ‡` …—b• c–•ˆ„••b• Ÿ“•• cd‹‘ Ž`d„cd`c‹ d‹•
“•Ž“‘“•‡`• •`•. kc“• `Ÿœ d“–• Ÿ“••d•Ž“•• † d•• •b‰„•b• bd`•”‡b•
Ž„‘“–‘ d` ‡a•`, b‡‘`• `Ÿ•ž• ˆ}yqRP• Ÿ“– ’`e‘•Ž„ …—“–‘ d‹‘ •Ž`‘œ-
d‹d` ‘` d“ Ž„‘“–‘ cb •b‰`••db”‹ Ž•‡•`Ž`.
{•Œ`‘œ‘ “• Ÿb”•ccœdb”“• Ÿ“– •`• Ÿ“– …—“–‘ •‡c“• Ÿ”“• `–d“••,
•Ÿ“”b‡ d‹‘ ‡a•` cd•‰•† ‘` …Ÿbed`‘ cd‹‘ ‡a•` Ÿ`‰‡a`, `‘ d“–• a•‘œ-
d`‘ ‹ b–Ž`•”‡`. •Ÿ„”—b• ••` eŒ`”•…‘‹ c—…c‹ •bd`’• Ž–ˆ…”‘‹c‹•
Ž`• Ÿ“••dž‘ V –Ÿ„”—b• ••` `•“•ˆ`‡` a–cŸ•cd‡`, “ …‘`• Œb™”b‡ d“‘
„••“‘ Ž•…ed‹ Ž`• db••Ž„ ™Œb‡ d“‘ „••“‘ ‘` ‰‡‘b•.
h} ˆ~…ryuzN Pq{Nw u N{v~‡ˆw{u S†Qu.
s c—…c‹ `–d† Ÿ”…Ÿb• ‘` Œb”`Ÿb–db‡ ‰•` ‘` Ÿ”“—™”†cb• ‹ —ž”`.
w„••“‘ ‹ `”—† Ÿ”…Ÿb• ‘` ‰‡‘b• `Ÿœ d‹‘ Ÿ•b–”„ d‹• Ž–ˆ…”‘‹c‹• -
Ÿ“– …—b• d‹ a•‘`•‹. u`•œ Œ` †d`‘ ‰•` d“–• ˆ“–•b–d…• ‘` Ÿ”“ce…-
”“–‘ d“ ••cŒœ d“–• cd“ d`•b‡“ d“– Ž”„d“–•, Ž`• ‘` ‰‡‘“–‘ Ÿ”`‰•`-
d•Ž„ €ˆu~oRP• R}€ yN}†. jc™• bŸ‡c‹• Œ` •Ÿ“”“•c`‘ ‘` ‰‡‘“–‘
••‰œdb”“• cb `”•Œ•œ.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 31
q‡‘`• c‹•`‘d•Žœ dž”` ‹ b’“–c‡` ‘` ažcb• d“ Ÿ`”„ab•‰•` cd•• Œ–-
c‡b• Ÿ“– Š‹d„b• `Ÿœ d“–• Ÿ“•‡db•. x` Ÿb”•Žœ˜“–‘ Ž„Œb Ÿ“•–d…•b•`
Ž`• ‘` ažc“–‘ d“ Ÿ`”„ab•‰•` `Ÿ•œd‹d`• Ž`• ••dœd‹d`•, ‘` `Ÿ“Ž`-
d`cd†c“–‘ d“ `‡cŒ‹•` d‹• `ab•e“c•‘‹• Ÿ”“• d“–• Ÿ“•‡db•. hdc•
Ž`• `•••ž• “• Ÿ“••d•Ž“‡ b‡‘`• `Ÿ•ž• Ÿ“•‡db• Ÿ“– Ÿ`‡Š“–‘ `–dœ‘ d“‘
Ÿ”“c™”•‘œ ”œ•“.
qŸ‡c‹• Ÿ“•• e“ˆ„•`• œd• “• a•`a‹•žcb••, “• `Ÿb”‰‡b• Ž`• d`
•Ÿ•œŽ` ab‘ a‹••“–”‰“•‘ d“ bŸ•Œ–•‹dœ `Ÿ“d…•bc•` cd“ “Ÿ“‡“ cd“-
—b•“–‘, `”—•Ž„, “• c–••bd…—“‘db•. wŸ“”b‡ ‘` Ž„‘™ •„Œ“•, `••„ ab‘
Œ–•„•`• ••` Ÿb”‡Ÿd™c‹ Ÿ“– ‘` •Ž`‘“Ÿ“•†Œ‹Ž`‘ d` `•d†•`d` d“–•.
n‘d‡Œbd`, d`•`•Ÿ™”“•‘d`• “• Ÿ“•‡db• Ž`• —„‘“–•b •…”b• b”‰`c‡`•
Ž`• Ÿ`”`‰™‰•Žœd‹d`• •b `Ÿ“d…•bc•` ‘` …—“–•b ••‰œdb”` —”†•`d`
c`‘ „d“•`, “•Ž“‰…‘b•b• Ž`• —ž”`. jc™• b’–Ÿ‹”bd“•‘ Ž„Ÿ“•` a•`a•-
Ž`c‡` Ž„Œ`”c‹• † `Ÿb•b–Œ…”™c‹ `”‘‹d•Žž‘ c–‘`•cŒ‹•„d™‘ † a‡-
‘“–‘ d‹‘ `‡cŒ‹c‹ d‹• b‘œd‹d`• † d‹• a•‘`•‹•. k•™• ab‘ ˆ•…Ÿ™ ‘`
•Ž`‘“Ÿ“•“•‘d`• d` `•d†•`d`.
qŸ•Ÿ•…“‘ “• a•`a‹•žcb•• ‰‡‘“‘d`• bcd‡b•, œŸ“– `‘`••‰‘•“‘d`• a–-
cd–—•c•…‘` Ž`• Œ–•™•…‘` „d“•` Ÿ“– ab‘ a•cd„Š“–‘ ‘` ˆ„•“–‘
e™d•„ cd•• Ÿ‹‰…• bŸ•ˆ‡™c‹• d™‘ „••™‘ `Œž™‘ Ÿ“••dž‘. ~‹‘ ~b-
d„”d‹ 5/5/2010, d”‡` `Œž` „d“•` Ÿ…Œ`‘`‘ cb ••` e™d•„ cb d”„-
ŸbŠ` `Ÿœ Ž„Ÿ“•` Ÿ”œc™Ÿ` Ÿ“– †d`‘ b‘c™•`d™•…‘` `‘„•bc`
cd“–• a•`a‹•™d…•.
qŸ‡c‹•, œŸ“db “• a•`a‹•žcb•• b’b•‡cc“‘d`• cb ˆ‡` Ž`d`cd”…e“–‘
d‹‘ Ž•”•` Ÿ‹‰† d‹• “•Ž“‘“•‡`• •`• V d“‘ d“–”•c•œ. {“•“• Œ` Ÿ”“d•-
•†cb• d‹‘ q••„a` cd•• c–‘Œ†Žb• `–d…•; s ˆ‡` (c™•`d•Ž†, •bŽd•Ž†, †
`Žœ•` ‘“b”†) `Ÿœ “Ÿ“•“‘a†Ÿ“db Ž`• Ÿ”“• “Ÿ“•“‘a†Ÿ“db `Ÿ•ž• a•-
`•™‘‡Šb• Ž`• `‘`•“—•b•b• d“ `”‘‹d•Žœ Ž`• •`• Ž”`d„b• œ•“–• Ÿ‡c™.
h} zqQ}• ˆ~}• Ru{ XQR€{}zqN
~“ „••“ Ÿ“– •“– …—b• Ž„‘b• b‘d•Ÿ™c‹ `–d„ d` —”œ‘•` b‡‘`• d“ •‡c“•
Ÿ”“• d‹‘ `cd–‘“•‡` Ž`• Ž„Œb b’“–c‡`. jc™• –Ÿ„”—“–‘ ‰b‰“‘œd`
Ÿ“– ab‘ ‰‘™”‡Š™, Ÿ“– •Ÿ“”b‡ ‘` d“ b’‹‰“•‘ `–dœ. {”“c™Ÿ•Ž„ ab‘
…—™ ab• •b d` •„d•` •“– ••` `cd–‘“•‡` Ÿ“– ‘` `a•Žb‡ ‰b‘•Ž„ d“ •`œ,
œŸ™• •Ÿ“”b‡ ‘` ‰‡‘bd`• cb „••b• —ž”b•. nŸ“”ž •„••cd` Ÿ™• ‰‡‘bd`•
‘` a…—“‘d`• dœc“ •‡c“• cd•• a•`a‹•žcb•• `–d…•! pb‘ b‡‘`• `–d“‡ Ÿ“–
32 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
Ž„‘“–‘ d“–• ‘œ•“–•.
}‡‰“–”` Œ` –Ÿ„”—“–‘ `cd–‘“••Ž“‡ Ÿ“– •b•d“–”‰“•‘ b•• ˆ„”“• d™‘
„••™‘ - `••„ ab‘ ’…”™ `‘ b‡‘`• Ÿb”•ccœdb”“• `Ÿœ „••“–• Ž”`d•Ž“••
–Ÿ`••†•“–• Ÿ“– a…—“‘d`• •`až•`d` Ž`• e`Žb•„Ž•` cb Ž„Œb ‰”`-
eb‡“ Ž`• ‘“c“Ž“•b‡“. q‡‘`• Ž`• `–d“‡ —`•‹•œ••cŒ“• –Ÿ„••‹•“• Ž`•
Ÿ`•a•„ „••™‘ Ÿ“••dž‘. h—“–‘ Ž• `–d“‡ •‹d…”b• Ÿ“– e“ˆ“•‘d`• Ÿ„”`
Ÿ“••, œŸ™• “• „••b• •‹d…”b•, œd`‘ d` Ÿ`•a•„ d“–• a…—“‘d`• •‡c“•
`Ÿœ d“–• „••“–•. q‡‘`• Ÿ`•a•„ Ÿ“– Ÿ”“cŸ`Œ“•‘ ‘` Ÿ”“cd`db•“–‘
d•• •a•“Žd‹c‡b• d™‘ Ÿ“••dž‘, `‘b’„”d‹d` `‘ d“ Ž`d`e…”‘“–‘ Ÿ„‘d`.
{”“c™Ÿ•Ž„ ab‘ Ÿ•cdb•™ œd• `’‡Š“–‘ œ•“ `–dœ d“ •‡c“•. q‡‘`• c–‘„‘-
Œ”™Ÿ“• •`• Ž• `–d“‡!
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 33
jf]g^aX h]`[MlbX
{–”Ž`‰•„• 199
x“c“Ž“•b‡` 166
t`d”“‡ 105
u`d`cd„cb•• …Žd`Žd‹• `‘„‰Ž‹• 175
ncd–‘“•‡`• nŒ†‘` 100
24™”‹ e`”•`Žb‡` 107
ncŒb‘“eœ”“ 166
_NyoQRP R} 112 - ‰•` ‘` bŸ•Ž“•‘™‘†cbdb •b “Ÿ“•`a†Ÿ“db –Ÿ‹”b-
c‡` …Žd`Žd‹• `‘„‰Ž‹• - cb “Ÿ“•`a†Ÿ“db —ž”` d‹• qq - `Ÿœ cd`-
Œb”œ † Ž•‘‹dœ d‹•…e™‘“ † Ž`• `Ÿœ d‹•be™‘•Žœ Œ„•`•“ V
Oƒ~Pn{.
e…RP zˆ}~PqRP {N xNyPqRP R} 112;
u`•…cdb d“ 112 cb œ•b• d•• Ÿb”•Ÿdžcb•• …Žd`Žd‹• `‘„‰Ž‹• œd`‘
`Ÿ`•d“•‘d`• –Ÿ‹”bc‡b• Ÿ”žd™‘ ˆ“‹Œb•ž‘, Ÿ–”“cˆbcd•Ž†• †
`cd–‘“•‡`•. ]•` Ÿ`”„ab•‰•`: œd`‘ b‡cdb “ ‡a•“• Œ••` † `Ÿ•ž•
•„”d–”`• c“ˆ`”“• d”“—`‡“– `d–—†•`d“•, œd`‘ ˆ•…Ÿbdb ‘` Ž`‡‰b-
d`• …‘` Žd‡”•“, œd`‘ a•`Ÿ•cdž‘bdb a•„””‹’‹ cb cŸ‡d•.
ZP{ vN ˆ~oˆPw {N xNyPqRP R} 112 N{ tuRnRP, swN ˆN~n-
OPwszN:
Ÿ•‹”“e“”‡b• ‰•` d‹‘ Ž–Ž•“e“”‡` cd“–• a”œ•“–•, •bdb™”“•“‰•Žœ
ab•d‡“, ‰b‘•Ž…• Ÿ•‹”“e“”‡b•.
*III. ewvN{o• P{NyyNxRwxo• x}w{ƒ{wxo• P{o~sPwP•:
x` bŸ•c‹•„‘™ œd• ab‘ b‡•`• Ÿ“••d•Ž“Ÿ“•‹•…‘“•. pb‘ †•“–‘ Ÿ“d…
•…—”• dž”` Ž`• •„••“‘ ab‘ Œ` ‰‡‘™ Ÿ“d…. k•™• Ž`•„ Ž„‘b••, `‘ bc•
b‡c`•. z Ž`Œ…‘`• …—b• d“ ”œ•“ d“– ‘` Ÿ`‡’b• cd‹‘ Ž“•‘™‘‡`.
u`d`•`ˆ`‡‘™ `Ÿœ•–d` d‹‘ `‰`‘„Žd‹c‹ Ÿ“– ‘•žŒ“–•b œ•“•. n••„
—”b•„Šbd`• ‘` ˆ”“••b „••“–• d”œŸ“–• ‘` Ž„‘“–•b d•• `••`‰…• •`•.
z Ÿ`••œ• d”œŸ“• ab •b•d“–”‰b‡ Ÿ•` Ž`• b‡‘`• b•• ˆ„”“• œ•™‘ •`• Ž`•
d™‘ “•Ž“‰b‘b•ž‘ •`•. €”b•„Šbd`• dž”` ‘` `‘`Ž`••˜“–•b ‘…“–•
d”œŸ“–• `••`‰†•. z n. nš‘cd„•‘ …•b‰b, Sb‡‘`• d”b•œ ‘` Ž„‘b•• d`
‡a•` Ÿ”„‰•`d` Ž`• ‘` Ÿb”••…‘b•• a•`e“”bd•Ž„ `Ÿ“db•…c•`d`T. p–-
cd–—ž• `–dœ Ž„‘“–•b.
Z†{Nzu ˆ~}• NyyNsp G •ƒ~q• rwN
jc™• `‘d‡ ‰•` Ž•‘“••b‘b• a•`a‹•žcb•• ‘` ‰‡‘“‘d`• SI?J ?DIT œŸ“–
œ•“• Ž„Œ“‘d`• cb Ž„Ÿ“•“ Ž”‡c••“ c‹•b‡“ Ž`• d”`‰“–a„‘b d”`‰“•a•`
c—bd•Ž„ •b d‹ a•Ž`•“c•‘‹ † „••“–• cdœ—“–•.
jc™• ‘` “”‰`‘™Œ“•‘ “•„ab• Ÿ“••dž‘ Ž`• a•Ž‹‰œ”™‘ Ÿ“– ‘` b•…‰-
—“–‘ d‹‘ Ž–ˆ…”‘‹c‹ Ž`• ‘` Ž„‘“–‘ •‹‘•cb•• ‰•` d•• Ÿ`”`‘“•‡b•,
b‡db cd` a•Ž„ •`• a•Ž`cd†”•`, b‡db cd` q–”™Ÿ`šŽ„.
w•` „••‹ Ÿ•Œ`‘† a•‘`•‹ Ÿ”“• `••`‰† •Ÿ“”b‡ ‘` b‡‘`• ‘` Ž„‘“–•b
•Ÿ“šŽ“d„Š cb Ÿ”“šœ‘d` bd`•”•ž‘ Ÿ“– Ÿ•cdb•“–•b œd• bŽ•bd`••b•“‘-
d`• d“–• „••“–•. x` Ÿ`•“–•b ‘` d“–• c–‘d‹”“••b •b d•• `‰“”…• •`•.
n‘ Ÿ•cdb•“–•b œd• „••b• —ž”b• b‡‘`• ‹ `•d‡` d™‘ Ÿ”“ˆ•‹•„d™‘ •`•,
…—“–•b d‹‘ bŸ••“‰† ‘` Ÿ`•“–•b ‘` `‰“”„Š“–•b d` Ÿ”“šœ‘d` d“–•, †
‘` Ÿ•‹”ž‘“–•b ‰•` ‘` a“••b d` …”‰` d“–• † ‘` cd…•‘“–•b d` Ÿ`•a•„
•`• bŽb‡ ‰•` bŽŸ`‡ab–c‹ † ‘` Ÿ‹‰`‡‘“–•b bŽb‡ ‰•` •`d”•Ž† ˆ“†Œb•`.
kd`‘ b•b‡• “• ‡a•“• —”‹•`d“a“d“••b `–d…• d•• ‡a•b• d•• “”‰`‘žcb••
Ÿ“– Œb™”“••b `‘†Œ•Žb•, b‡•`cdb c–••…d“—“•.
34 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
z `Ÿ`•c•œa“’“• ˆ•…Ÿb• d‹‘ a–cŽ“•‡` cb Ž„Œb b–Ž`•”‡`.
z `•c•œa“’“• ˆ•…Ÿb• d‹‘ b–Ž`•”‡` cb Ž„Œb a–cŽ“•‡`.
+6:?@;: C5A>05688, e~ƒv€ˆ}€~s…• XssyqN•
Loy}€zP {N ˆN~Nˆ}{w…zNQRP xNw {N xNRus}~}†zP p {N
r~}†zP y†QPw•;
z ]Ž„‘d• `Ÿb•b–Œ…”™cb d‹‘ t‘a‡` •b d‹‘ bc™db”•Ž† `–d„”Žb•`.
kd`‘ ab‘ —”b•`Šœ•`cdb Ž„Ÿ“•“‘, ab‘ •Ÿ“”b‡ ‘` •`• b•…‰—b•. jc™•
••` „••‹ a•‘`•‹ •`• Ÿ”“• d‹‘ `••`‰† b‡‘`• ‘` b”‰`Šœ•`cdb •b Ÿb-
”•ccœdb”‹ `‰„Ÿ‹, c–‘bŸb‡` Ž`• •b”„Ž• žcdb ‘` ‰•‘œ•`cdb Ÿ•“ Ÿ`-
”`‰™‰•Ž“‡ Ž`• ‘` •‹‘ —”b•`Šœ•`cdb Ž`‘…‘` Ž`• dœdb ‘` b‡•`cdb
b•b•Œb”“•.
wb”•Ž“‡ •Ÿ“”“•‘ ‘` cd…•‘“–‘ c–‘…—b•` bŸ•cd“•…• cd“–• –Ÿ“–”‰“••
Ž`• ˆ“–•b–d…• Ÿ“– •`• `‘d•Ÿ”“c™Ÿb•“–‘, •b –Ÿ“‰”`e…• d™‘ a‹•“-
dž‘ d™‘ Ÿb”•eb”b•ž‘ d“–•, a‹•ž‘“‘d`• d•• `‘„‰Žb• d“–•. hdc• ‰‡‘b-
d`• cb Ÿ“••…• —ž”b•. n–d“‡ Ÿ”…Ÿb• ‘` b”‰„Š“‘d`• ‰•` •`•, œ—• b•b‡•
‰•Z `–d“••.
wŸ“”“••b ‘` `’•“Ÿ“•†c“–•b d‹ a•‘`•‹ d“– “”`•`d•c•“•, œŸ™• Œ`
Ÿb”•‰”„˜™ `”‰œdb”`. h—“–•b Ž`• d‹ a•‘`•‹ d‹• c–••…d“—‹• cd‹
••c‹ •b Ž„Œb •“”e† b‘œd‹d`•, Ÿ”“ce“”„• Ž`• c–•Ÿ`”„cd`c‹•
Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– …—“–‘ `‘„‰Ž‹.
h—“–•b d‹ a•‘`•‹ d“– •œ‰“– Ž`• d‹• bŸ•Ž“•‘™‘‡`• •b „••“–•. x`
bŽe”„Š“–•b d•• •a…b• Ž`• d` •a`‘•Ž„ •`•. q‡‘`• c‹•`‘d•Žœ cb `–d†‘
d‹ bŸ“—† ‘` `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ d“‘ eœˆ“ ‘` b‡•`cdb a•`e“”bd•-
Ž“‡, Ÿ“– c‹•`‡‘b• baž, ‘` b‡•`cdb Œbd•Ž“‡ Ž`• `•c•œa“’“• Ž`• œ—• ‰b-
•„d“• •b “”‰†, „••` •b Ÿ‘b••` c–•e••‡™c‹•.
bN NSpQ}€zP ˆ~}Qƒ~w{n R} Ee}w}• SRNqPwF
q‡‘`• ž”` ‘` `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ d‹‘ d„c‹ ‘` ”™d„•b SŸ“•“•
ed`‡b•T (œ•“• …—“–•b Ž„Ÿ“•` b–Œ•‘‹ - •`Š‡ Ž`• b‰ž Ž`• bc• - Ž`••„
b’`‡”bc‹). s `‘„‰Ž‹ ‘` ˆ”“••b „••“–• Ÿ“– ed`‡‘b `‘†Žb• cd“‘
Ÿ`••œ d”œŸ“ cŽ…˜‹•. s ‘…` SŽˆ`‘d•Ž†T `‘d‡•‹˜‹ Š‹d„b• `Ÿœ d“‘
Ž`Œ…‘` ‘` `‘`•„ˆb• d“ a•Žœ d“– •b”‡a•“ d‹• b–Œ•‘‹• ‰•` d‹‘ Ÿ”`‰-
•`d•Žœd‹d` d“–.
g••™cdb ‹ a•`eŒ“”„ ab‘ †d`‘ Ž`• ab‘ b‡‘`• •œ‘“ cd‹‘ b’“–c‡` Ž`•
cd•• •b‰„•b• bd`•”‡b•, `••„ cb Ž„Œb ‰”`eb‡“ Ž`• Ž„Œb ‘“c“Ž“•b‡“.
n•e•ˆ„•™ `‘ –Ÿ„”—b• ••` “•Ž“‰…‘b•`, cd‹‘ “Ÿ“‡` Ž„Ÿ“•“• ab‘ †d`‘
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 35
† ab‘ b‡‘`• •…d“—“•, `Žœ•‹ Ž`• c†•b”`, cb Ž„Ÿ“•` Ÿ`”`‘“•‡`, c–‰-
Ž„•–˜‹ † `ŸœŽ”–˜‹ bcœa™‘ Žd•. h—b• ‰‡‘b• d”œŸ“• Š™†• Ž`• dž”`
b‡‘`• ‹ ž”` ‘` cd`•`d†cb•.
}`‘ Ž“•‘™‘‡` b‡•`cdb …‘` cž•`. q‡•`cdb bc• Ž`• b‰ž Ž•dd`”` •…c`
cd“ cž•` d‹• `‘Œ”™Ÿœd‹d`•, Ž`• Ÿ•“ c–‰ŽbŽ”••…‘` cd‹‘ “•Ž“‰…-
‘b•`, cd‹ ‰b•d“‘•„ Ž`• cd‹‘ Ÿœ•‹ Ÿ“– Š“••b. z• cŽ…˜b••, “• •…’b••, ‹
c–•Ÿb”•e“”„ Ž`• “• Ÿ”„’b•• •`• …—“–‘ „•bc‹ Ž`• …••bc‹ bŸ‡a”`c‹
cb œ•“–•.
36 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
[ˆwx}w{ƒ{qN zP R} aosN~}
Ru• Y}€yp• Rƒ{ [yyp{ƒ{:
~‹•:(210-3707000),
#7N:(210-3733566),
~`—–a”“••Ž† a•b•Œ–‘c‹:
o`c. }“e‡`• 2, 100 21 nŒ†‘`
[ˆwx}w{ƒ{qN zP Ru K~NzzNRPqN R}€ e~}oO~}€
Ru• Y}€yp•
]•` c—œ••` Ž`• Ÿ`”`d‹”†cb•• •Ÿ“”b‡db ‘` bŸ•Ž“•‘™-
‘b‡db •b d‹‘ ]”`••`db‡` d“– {”“…a”“– d‹• o“–•†•
d™‘ q••†‘™‘ cd…•‘“‘d`• ;-C7?B cd‹ a•b•Œ–‘c‹:
?D<EF7H@F7HB?7C;DJ.=H
KwN RN XR}zwxn gR}w•PqN Rƒ{ Y}€yP€R‡{,
ˆusNq{PRP QR}
>JJF://MMM.F7HB?7C;DJ.=H/IODJ>;I>/L?;M:;J7?BI.7IF
^` ˆ”b‡db bŽb‡ œ•` d` cd“•—b‡` ‰•` ‘` bŸ•Ž“•‘™‘†cbdb
•b d“‘ o“–•b–d† c`•: p•b•Œ–‘c‹, d‹•…e™‘`, e`’ Ž`•
‹•bŽd”“‘•Ž† a•b•Œ–‘c‹.
^j. bN v€zuv}†zP xNw {N t}†zP Ru{ XypvPwN
z• Ÿ•“ Ž„d™ Ÿ‘b–•`d•Ž…• `‘d••†˜b•• …—“–‘ ˆ“‹Œ†cb• `•…d”‹d` bŽ`-
d“•••”•` „d“•` ‘` `‘d••bd™Ÿ‡c“–‘ d‹ Š™† Ž`• d•• a–cŽ“•‡b• d‹• •b
Ÿb”•ccœdb”“ Œ„””“•, `‰„Ÿ‹, a•`•‰b•`, ‹”b•‡`, `Ÿ“a“—†, b‘œd‹d`,
`‘•a•“d…•b•`, a‹••“–”‰•Žœd‹d`, b–d–—‡` Ž`• Ÿ‘b–•`d•Žœd‹d`. pb‡db
`‘ –Ÿ„”—“–‘ Ÿ•“ Ž„d™ Ž„Ÿ“•b• ŸbŸ“•Œ†cb•• Ÿ“– a…—bcdb Ž`• Ÿ“– Œ`
Œ…•bdb ‘` a–‘`•žcbdb •…c` c`• Ž`• ‘` ˆ•žcbdb Ž`• ‘` be`”•œcbdb
c`‘ Ÿ”„’‹ cd‹‘ Š™† c`•.
1. dw aPsnyP• k€•o• g€zSƒ{}†{.
z• •b‰„•b• Ž`• Ÿ`‘d“• cbˆ`cd…• ˜–—…• d‹• q••„a`•, c`‘ d“‘ }™-
Ž”„d‹, d“‘ {•„d™‘` Ž`• d“‘ {–Œ`‰œ”` œ•“• c–•e™‘“•‘ •b d“‘ €”•-
cdœ Ž`• œ•b• d•• S{‘b–•`d•Ž…• {‹‰…•T d“– Ÿ•`‘†d‹ •`•, œd• ‹ Š™†
•`• c–‘b—‡Šbd`• •bd„ `Ÿœ d“‘ •b‰œ•b‘“ SŒ„‘`d“T •`•. s •Ÿ`”’‹
•`• bŸbŽdb‡‘bd`• Ÿ“•• Ÿ…”` `Ÿœ d“ cž•` Ž`• d“ ‘“– •`•. q‡•`cdb
œ•“• cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` nz}~SP• ˆ{P€zNRwxo• }{R…RuRP• Ÿ“–
Ÿ”“ˆ„••“–•b Ÿ”“c™”•‘„ d‹ c–‘b•a‹dœd‹d` •`• •…c` `Ÿœ d“ –••Žœ
•`• cž•` Ž`• d“‘ ‘“–.
n–dœ Ÿ“– Ÿ”`‰•`d•Ž„ b‡•`cdb “•db ‰b‘‘•…d`• Ž`• “•db ŸbŒ`‡‘b•.
nŸ•ž• Ÿ”“ˆ„•“–•b Ÿ”“c™”•‘„ d‹‘ c–‘b•a‹dœd‹d` •`• •…c` cd“
cž•` (‰…‘‘‹c‹) Ž`• •bd„ d‹‘ `Ÿ“c•”“–•b (Œ„‘`d“•). s …a”` •`•
ab‘ b‡‘`• cd“ –••Žœ •`• cž•` `••„ cd‹‘ Ž`d„cd`c‹ Ÿ“– b‡•`cdb
Ÿ”•‘ Ž`• •bd„ `Ÿœ d“ cž•`.
2. ] Ts{}wN zN• RNyNwˆƒ~Pq.
kd`‘ |P•{nzP d‹‘ Ÿ‘b–•`d•Ž† •`• Ž`d`‰™‰† Ž`• d`–d•Šœ•`cdb •b
d“ –••Žœ •`• cž•`, Ÿ“– b‡‘`• `Ÿ•ž• d“ b”‰`•b‡“ d‹• …Že”`c‹• c[
`–dœ d“ bŸ‡Ÿba“, €ˆ}So~}€zP. }b `–d† d‹‘ Ž`d„cd`c‹ d‹• bce`•-
•…‘‹• d`•d•c‹•, o•}€zP RN Nx…y}€vN Q€{NwQvpzNRN:
`. M…r} œd• ab‘ Œ` `Ÿ“Žd†c“–•b `–dœ Ÿ“– –Ÿ“d‡Œbd`• œd• SŸ”…Ÿb•T
‘` …—“–•b ‰•` ‘` b‡•`cdb `ce`•b‡• † ‘` ‘•žŒ“–•b Ÿ•‹”œd‹d`.
ˆ. kd`‘ d` …—“–•b œ•` † •b”•Ž„ `Ÿœ `–d„, ab‘ ‹c–—„Š“–•b `••„
S}r…zNQRP •†Ÿ™• d` —„c“–•b.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 37
‰. x•žŒ“–•b NOwxqN, Ÿœ‘“, `Ÿ“‰“†db–c‹ œd`‘ ab‘ •Ÿ“”“••b ‰•`
Ž„Ÿ“•“ •œ‰“ ‘` d` …—“–•b.
a. x•žŒ“–•b ˆ~}O}QqN, Œ–•œ Ž`• •‡c“• Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– Œb™”“••b
œd• •Ÿ“”b‡ ‘` b‡‘`• ‹ `•d‡` ‘` •‹‘ `Ÿ“Žd†c“–•b † ‘` —„c“–•b `–d„
Ÿ“– Œ…•“–•b.
b. x•žŒ“–•b tpywN Ÿ”“• `–d“•• Ÿ“– …—“–‘ `–d„ Ÿ“– Œ…•“–•b.
cd. u`•, œd`‘ ab‘ •Ÿ“”“••b ‘` cŽbed“••b Ÿ™• Œ` `Ÿ“Žd†c“–•b
`–d„ cd` “Ÿ“‡` b‡•`cdb Ÿ”“cŽ“••‹•…‘“•, ab‘ •Ÿ“”“••b ‘` a•`‘“‹-
Œ“••b œd• •Ÿ“”“••b ‘` b‡•`cdb Ž`•„ —™”‡• `–d„ Ž`• bŸ•Ÿ•…“‘ ‘•ž-
Œ“–•b `Ÿb•Ÿ•c‡` Ž`• xNRnvyw‚u.
k•` `–d„ d` `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` Ž`• “ Ÿœ‘“• Ž`• ‹ c•‰Ž”“–c‹
ab‘ •`• ˆ“‹Œ„‘b ‘` a‹••“–”‰†c“–•b d‹‘ –‰b‡`, d‹‘ ‹”b•‡`, d•• `‰`-
Ÿ‹•…‘b• c—…cb••, d‹‘ b–‹•b”‡` Ž`• d‹‘ `”•“‘•Ž† Ž“•‘™‘‡` Ÿ“– •…c`
•`• bŸ•Œ–•“••b.
3. U•}€zP zwN Pˆwy}sp G
S…r}• & zqQ}• p NypvPwN & P|oyw|u
h—“–•b d‹‘ b•b•Œb”‹ ˆ“••‹c‹ •…c` cb `–d…• d•• a•cŽ“•b• •…”b•,
œŸ“– ab‘ –Ÿ„”—b• ‹ c•‰“–”•„ Ÿ“– ‘` •Ž`‘“Ÿ“•b‡ d•• `‘„‰Žb• •`•, ‘`
•b•d“–”‰†c“–•b •b eœˆ“ Ž`• ˆ‡` † •b d‹‘ `‘ždb”‹ •`• e•c‹, d‹ •“-
‘`a•Ž† ••c‹, Ÿ“– b‡‘`• b‘œd‹d`, •“‡”`c•` Ž`• c–‘b”‰`c‡`. {”`‰-
•`d“Ÿ“•†c`•b •…—”• dž”` d‹‘ „‘bc‹ d‹• –••Ž†• `eŒ“‘‡`•, `••„
OP{ •„Œ`•b d“ •„Œ‹•` d‹• b‘œd‹d`• Ž`• c–‘b”‰`c‡`•.
~ž”`, •…c` `Ÿœ d•• ‘…b• c–‘Œ†Žb• d‹• Ÿ`‰Žœc••`• Ž”‡c‹•, …—“–•b
d‹‘ P€xNw~qN, ‘` c–‘abŒ“••b Ž`• c–•Ÿb”•eb”œ•`cdb •b d•• `‘ždb-
”b• `‘Œ”žŸ•‘b• `’‡b• œŸ™• b‘œd‹d`, `••‹•b‰‰•‹, c–‘b”‰`c‡`, •cœ-
d‹d`, a•Ž`•“c•‘‹ Ž`• “•œ‘“•`.
4. ] NQSnyPwN Pq{Nw zwN wOoN
s `ce„•b•` Ž`• ‹ b–d–—‡` ˆ`c‡Š“‘d`• cd•• ŸbŸ“•Œ†cb•• •`• Ž`• œ—•
cd•• b’™db”•Ž…• Ž`d`cd„cb••. wŸ“”“••b ‘` b‡•`cdb b–d–—•c•…‘“•
•b a–“ d”œŸ“–•.
N. w•` b‡‘`• ‘` Ouzw}€~spQ}€zP œ•` `–d„ Ÿ“– Ÿ•cdb•“–•b œd•
38 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
SŸ”…Ÿb• ‘` …—“–•bT ‰•` ‘` ‘•žŒ“–•b `ce`•b‡• Ž`• b–d–—•c•…‘“•
(Ÿ`”œ•“ Ÿ“– Ÿb”‡Ÿ“– 5 a•cbŽ`d“•••”•` Š“•‘b —™”‡• `–d„ V Ž`•
Ÿ“•• Ÿ•Œ`‘œ‘ ‘` •‹‘ b‡‘`• ••‰œdb”“ b–d–—•c•…‘“• `Ÿœ •`•.)
r. s ab•db”‹ b‡‘`• ‘` c–‘b•a‹d“Ÿ“•†c“–•b Ž`• ‘` ˆ•žc“–•b d“‘
Ÿ•“•c•“ bc™db”•Žœ •`• Žœc•“ Ž`• ‘` •Ÿ“”“••b ‘` b‡•`cdb Ž`•„ Ž`•
b–d–—•c•…‘“• •b b•„—•cdb• Ÿ”“›Ÿ“Œ…cb••.
s •a`‘•Ž† ••c‹ b‡‘`• …‘`• c–‘a–`c•œ• d™‘ a•“ Ÿ“– bŽe”„Šbd`•
cd‹‘ Ÿ”“cb–—† d“– n‰. _”`‰Ž‡cŽ“–
Θε+ 146, δ:σε 146 τ- δ92α1- 2α α00*38 α6τ* ;46 1;45:,
τ-2 -5ε1,α 2α δε7τ: α6τ* ;46 δε2 1;45: 2α α00*38 /α. τ-
σ4φ,α 2α δ.α/5,28 1ετα39 τ82 δ64.
5. dw NsNˆuzo{}w zN• Pq{Nw PˆqQu• Nw‡{wP• ‚€•o•
k•“• “• `‰`Ÿ‹•…‘“• •`• ‰•` d“–• “Ÿ“‡“–• …—“–•b c–—‘„ …‰‘“•` b‡‘`•
bŸ‡c‹• `•ž‘•b• c–‘b•a‹dœd‹db•, •b Ÿ‘b–•`d•Ž…• `ebd‹”‡b•, Ÿ“–
…—“–‘ ab—db‡ Ÿ”“c™”•‘„ ‘` Ÿ”“ˆ„•“–‘ d‹ c–‘b•a‹dœd‹d` d“–• •…c`
cd‹‘ ••‹ •b d“ cž•` Ž`• d‹‘ Ÿ”“c™Ÿ•Žœd‹d` d“–•. z• `‰`Ÿ‹•…‘“•
•`• ab ‰b‘‘•“•‘d`• Ž`• ab‘ ŸbŒ`‡‘“–‘. nŸ•ž• bŸ•d”…Ÿ“–‘ …‘` •…”“•
d‹• c–‘b•a‹dœd‹d`• d“–• ‘` Ÿ”“ˆ„••bd`• cd“ –••Žœ Ÿba‡“ Ž`• œd`‘
…—“–‘ “•“Ž•‹”žcb• d` •`Œ†•`d` †/Ž`• d` …”‰` d“–• `Ÿ“c•”“–‘ d‹
c–‘b•a‹dœd‹d` d“–• `Ÿœ d` cž•`d` `–d„.
6. Wy}w ˆNqt}€zP R}€• ~…y}€• zN•.
k•“• “• „••“• Ÿ“– Ÿ`‡Š“–‘ d“–• ”œ•“–• d“–• ‰•”™ •`•, Ÿ“••d•Ž“‡,
b’“–c‡b•, `‘d•b’“–c•`cd…•, bŸ`‘`cd„db•, Žb”a“cŽœŸ“•, d”“•“Ž”„-
db•, c–‘d‹”‹d•Ž“‡, e••b•b•Œb”“•, `–d“‡ Ÿ“– •`• `”…c“–‘ Ž`• Ÿ“– ab‘
•`• `”…c“–‘, b‡‘`• bŸ‡c‹• `ab•e…• ˜–—…• cd‹‘ b’…••’‹ Ÿ“– c–••b-
d…—“–‘ •`Š‡ •`• cb ••` a•`a•Ž`c‡` ‰•` ‘` •„Œ“–•b œ•“• •`Š‡ ‘` ˆ•ž-
‘“–•b Ž`• ‘` bŽe”„Š“–•b d‹‘ bc™db”•Ž† •`• Ÿ‘b–•`d•Ž† b‘œd‹d`
Ž`• `”•“‘‡`.
wb”•Ž“‡ `Ÿœ `–d“•• Ÿ`‡Š“–‘ ”œ•“–• Ÿ“– c–•Ÿ`Œ“••b bŸb•a† •`•
Ž„‘“–‘ ‘` ‘•žŒ“–•b `ce`•b‡•, Ž`• „••“• Œ` …•Ž“–‘ d‹ a–c`”…cŽb•`,
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 39
d‹‘ Ž”•d•Ž†, d‹‘ `Ÿœ””•˜‹ Ž`• d“‘ Œ–•œ •`• bŸb•a† ‹ c–•Ÿb”•e“”„
Ž`• “• `‘d••†˜b•• d“–• •`• ’–Ÿ‘“•‘ eœˆ“–• ‰•` d‹‘ `ce„•b•`, d‹‘
`’‡` Ž`• d‹‘ b•b–Œb”‡` •`•.
q‡‘`• e–c•Žœ ‘` ‘•žŒ“–•b `”‘‹d•Ž„ Ÿ”“• d` „d“•` `–d„, `••„ b‡‘`•
`Ÿ`”`‡d‹d“ ‘` Ž`d`•„ˆ“–•b œd•, c`‘ ˜–—…•, b‡•`cdb ••` b‘•`‡` c–-
‘b•a‹dœd‹d` •b `–d“•• Ž`• œd• `Ÿ•ž• Ÿ`‡Š“–‘ d“‘ ”œ•“ d“–• cd‹‘
“•`a•Ž† •`• b’…••’‹. wŸ“”b‡ ‘` —”b•`cdb‡ ‘` d“–• b•Ÿ“a‡Š“–•b cb
•b”•Ž…• `‘†Œ•Žb• † „a•Žb• Ÿ”„’b••, `••„ ‹ Ÿ”œŽ•‹c‹ •`• b‡‘`• ‘`
d“–• `‘d••`•ˆ`‘œ•`cdb Ÿ„‘d` c`‘ `ab•e…• ˜–—…• Ž`• ‘` d“–• `‰`-
Ÿ„•b, `Žœ•` Ž`• œd`‘ —”b•„Šbd`• ‘` d“–• be`”•œc“–•b c–‘…Ÿb•b•
‰•` d•• Ÿ”„’b•• d“–•.
7. Uyx}€zP xNw Ouzw}€~s}†zP Ru{
Owxp zN• ˆ~NszNRwx…RuRN
z Ž`Œ…‘`• `Ÿœ •`• …•Žb• `Ÿœ d“ c••Ÿ`‘ † `Ÿœ d“ Žˆ`‘d•Žœ Ÿba‡“
d™‘ „Ÿb•”™‘ Ÿ•Œ`‘“d†d™‘, `Ž”•ˆž• `–dœ Ÿ“– —”b•„Šbd`• c`‘ b–Ž`•-
”‡` ‰•` d‹‘ b’…••’‹ d“–. h—“–•b d‹‘ b•b•Œb”‹ ˆ“••‹c‹ ‘` `‰‘“†-
c“–•b d“ •„Œ‹•` Ž`• ‘` c–cc™”b•“–•b `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d`
Ÿ”“• d“–• „••“–•, d“‘ b`–dœ •`• Ž`• d‹ Š™† ‰b‘•Ž„. h—“–•b œ•™•
bŸ‡c‹• d‹‘ b•b•Œb”‹ ˆ“••‹c‹ ‘` –Ÿb”ˆ`‡‘“–•b d“–• Ÿ”“‰”`••`d•-
c•“••, d‹‘ „‰‘“•`, d‹‘ ’b—™”•cdœd‹d`, d‹‘ `Ÿ“’…‘™c‹ Ž`• d“ eœˆ“
Ž`• ‘` c–‘abŒ“••b •b d‹‘ bc™db”•Ž† •`• b‘œd‹d` •b œ•“–• Ž`• d‹
Š™†.
p‹••“–”‰“••b d‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` •`• `d“••Ž„, “•Ž“‰b‘b•`Ž„ Ž`•
Ž“•‘™‘•Ž„ •b d•• c–•Ÿb”•e“”…•, d•• ŸbŸ“•Œ†cb••, d` c–‘`•cŒ†•`d`
Ž`• d“–• Ÿ”“‰”`••`d•c•“••, `••„ Ž`• •b d•• bŸ••“‰…• Ž`• d•• `Ÿ“-
e„cb•• d‹• ˜–—†•, Ÿ”•‘ …”Œb• cb –••Ž† –Ÿœcd`c‹, •b cŽ“Ÿœ ‘`
…—“–•b b–Ž`•”‡b• ‘` •„Œ“–•b c–‰ŽbŽ”••…‘` •`Œ†•`d`.
wŸ“”b‡ ‘` e`‡‘bd`•, œd• “• „••“• „‘Œ”™Ÿ“• † “• a•„e“”b• b’“–c‡b•,
† “ ^bœ•, † „••b• Ÿ“••d•Ž…• † b•Ÿ“”•Ž…• a–‘„•b•• a‹••“–”‰“•‘ d‹‘
Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` •`•. n••„ cd‹‘ `•†Œb•` `–d“‡ b‡‘`• `Ÿ•ž• Ž`Œ”…-
edb• d“– bc™db”•Ž“• •`• Žœc•“– Ž`• b”bŒ‡c•`d` ‰•` d‹‘ Ÿ•Œ`‘†
•`• b’…••’‹.
40 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
8. Wy}w o•}€zP P€v†{u
q‡‘`• Ž`••db”` ‘` `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ d“ b”žd‹•` SŸ“•“•
ed`‡b•;T - Ÿ“– Œ` a‹••“–”‰†cb• •œ‘“ `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` Ÿ”“•
d“–• „••“–• † d“‘ b`–dœ •`•. (Ž`d„ Ž`‘œ‘` ab‘ b‡‘`• b”žd‹•`, `••„
••` `‘„‰Ž‹ ‘` ˆ”“••b Ž„Ÿ“•“‘ „••“‘, bŽdœ• `Ÿœ b•„•, Ÿ“– ‘`
ed`‡b•.)
pb‘ –Ÿ„”—b• d‡Ÿ“db S bŽb‡ …’™ T ‰•` d“ “Ÿ“‡“ ab‘ b‡•`cdb cb Ž„Ÿ“•“
ˆ`Œ•db”“ bŸ‡Ÿba“, cd“ Ž“•‘œ •`• –Ÿ“c–‘b‡a‹d“, c–‘–Ÿb•Œ–‘“• Ž`•
c–‘a‹••“–”‰“‡. q‡‘`• `Ÿ`”`‡d‹d“ ‘` d“ Ž`d`•„ˆ“–•b `–dœ `‘ Ÿ”œ-
Žb•d`• ‘` ed„c“–•b cd“ bŸ‡Ÿba“ d‹• Ÿ”“c™Ÿ•Ž†• Ž`• “•`a•Ž†• ™”•-
•œd‹d`•, Ÿ“– Œ` •`• bŸ•d”…Ÿb• d‹‘ b‘œd‹d` Ž`• d‹ c–‘b”‰`c‡`, ‰•`
‘` ˆ‰“••b `Ÿœ d‹‘ Ÿ”“c™”•‘† Ž”‡c‹ Ÿ“– ˆ”•cŽœ•`cdb.
kd`‘ c–•ˆ`‡‘b• Ž„d• ‰•` d“ “Ÿ“‡“ ‘•žŒ“–•b `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†-
•`d` Ž`••db”` ‘` ”™d„•b:
`. ~• •Ÿ“”ž ‘` znvƒ`Ÿœ `–dœ Ÿ“– c–•ˆ`‡‘b•;
ˆ. ~• €ˆn~•Pw zoQN z}€, Ÿ“– Ž`Œ”bed‡Šbd`• baž Ž`• •Ÿ“”b‡ ‘`
c–•ˆ„•b• cb `–dœ Ÿ“– ˆ•…Ÿ™ Ž`• ab‘ •“– `”…cb•.
‰. {™• •Ÿ“”ž ‘` r}uvpQƒd“‘ b`–dœ •“–, d‹‘ “•Ž“‰…‘b•` •“–
Ž`• d‹‘ Ž“•‘™‘‡` ‘` ••c“–•b d“ Ÿ”œˆ•‹•` † ‘` a‹••“–”‰†c“–•b
Ž„d• Ž`••db”“;
a. {“•b• P{o~sPwP• •Ÿ“”ž ‘` Ž„‘™ ‰•` ‘` `••„’™ `–dœ Ÿ“– c–•-
ˆ`‡‘b• ;
9. WyN - RN ˆn{RN - sq{}{RNw swN Ru{ ˆ~}Qƒˆwxp xNw
}zNOwxp zN• Nz}wrNqN P|oyw|u.
q‡•`cdb baž ‰•` ‘` ’–Ÿ‘†c“–•b `Ÿœ d‹‘ Ÿ”“c™”•‘† ˜b–a`‡cŒ‹c‹
œd• ‹ •Ÿ`”’‹ •`• `”—‡Šb• Ž`• db•b•ž‘b• •b d“ cž•` Ž`• d‹‘ Ÿ”“c™-
Ÿ•Žœd‹d`, † œd• ‹ `’‡` •`• † ‹ `ce„•b•` •`• •Ÿ“”b‡ ‘` •bd”‹Œ“•‘
•b `–d„. u„Œb ‰b‰“‘œ• † Ž`d„cd`c‹ b‡‘`• ••` b–Ž`•”‡` ‰•` `–d“-
‰‘™c‡` Ž`• `Ÿb•b–Œ…”™c‹ `Ÿœ d‹‘ „‰‘“•` •`•, `Ÿœ d‹ •†Œ‹ d‹•
Ÿ‘b–•`d•Ž†• •`• Ž`d`‰™‰†•. k•™• b‡‘`• bŸ‡c‹• …‘` b”…Œ•c•` Ÿ“–
•Ÿ“”b‡ ‘` •`• Ž„‘b• ‘` ‰•‘œ•`cdb `Žœ•` Ÿ•“ `”‘‹d•Ž“‡. n–d† b‡‘`•
‹ Ÿ”œŽ•‹c‹ •`• - ‘` `’•“Ÿ“•†c“–•b œ,d• •`• a‹••“–”‰b‡ eœˆ“ Ž`•
`‘`ce„•b•` c`‘ b–Ž`•”‡` ‰•` ‘` Œ–•‹Œ“••b d‹‘ `•‹Œ•‘† •`• e•c‹
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 41
Ž`Œž• Ž`• d‹‘ `•‹Œ•‘† e•c‹ d™‘ „••™‘ Ž`• d‹• Š™†•.
kd`‘ ‘•žŒ“–•b `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d`, `• ”™d†c“–•b d“‘ b`–dœ
•`•
`. ~• S}rnzNw baž; ~• Ž•‘a–‘b•b• baž; s `’‡` •“–, ‹ `ce„•b•`
•“–, ‹ b•b–Œb”‡` •“–;
ˆ. ]•` Ÿ“•“ y…s} …—™ …•’b• `–d† d‹‘ b•Ÿb•”‡` cd‹‘ Š™† •“–; ~•
—”b•„Š“•`• ‘` znvƒ;
‰. ~• •Ÿ“”ž ‘` xn{ƒ‰•` ‘` `••„’™ `–dœ Ÿ“– ab‘ •“– `”…cb•;
a. ~• •Ÿ“”ž ‘` Ž„‘™ ‰•` ‘` {w‡vƒxNyn •…—”• ‘` •Ÿ“”ž ‘` `•-
•„’™ `–dœ Ÿ“– Œ…•™ ‘` ˆb•d•žc™;
q‡‘`• Ÿ“•• Ž`••db”` ‘` Ž`db–Œ•‘“–•b d‹‘ b‘…”‰b•` •`• cd“ ‘` Ž„-
‘“–•b bc™db”•Ž…• Ž`• b’™db”•Ž…• `••`‰…• Ÿ`”„ ‘` Ž`•••b”‰†c“–•b
`”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` Ÿ”“• „••“–•, d‹ Š™† Ž`• d“‘ b`–dœ •`•.
kc“• ‰‘™”‡Š“–‘ d“–• ‘œ•“–• d‹• …•’‹•, ’…”“–‘ Ÿ“•• Ž`•„ œd• œd`‘
cŽbedœ•`cdb `”‘‹d•Ž„ Ÿ”“• Ž„d•, d“ …•Ž“–•b Ž`• d“ `–’„‘“–•b.
u`••db”` ‘` cd”…e“–•b d‹‘ Œbd•Ž† •`• b‘…”‰b•` Ÿ”“• `–dœ Ÿ“– Œ…-
•“–•b Ÿ`”„ `”‘‹d•Ž† b‘…”‰b•` Ÿ”“• `–dœ Ÿ“– ab‘ Œ…•“–•b.
10. [zPq• vN Ouzw}€~spQ}€zP R} zoyy}{ zN•
~“ •…••“‘ b‡‘`• `Žœ•` „‰‘™cd“, `••„ b’`”d„d`• `Ÿœ d•• `••`‰…•
Ÿ“– Ž„‘“–•b † ab‘ Ž„‘“–•b cd“ Ÿ`”œ‘. pb‘ –Ÿ„”—b• Ž„Ÿ“•“ Ÿ`‰•™-
•…‘“ •…••“‘ † •“‡”`.
p‹••“–”‰“••b Ž„Œb ab–db”œ•bŸd“ …‘` ‘…“ Ÿ•Œ`‘œ •…••“‘. u„Œb
`Ÿœe`c‹, Ž„Œb `‘d‡a”`c‹ a•`•“”ež‘b• …‘` ‘…“ •…••“‘.
n‘d•a”ž‘d`• •b eœˆ“, Œ–•œ Ž`• `Ÿ“’…‘™c‹ Œ` a‹••“–”‰†c“–•b …‘`
`‘„•“‰“ •…••“‘. n‘ `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ d“‘ eœˆ“ Ž`• d‹‘ „‰‘“•`
Ÿ“– d“ a‹••“–”‰b‡, •Ÿ“”“••b dž”` ‘` Ž„‘“–•b …‘` •b‰„•“ ˆ†•`
•Ÿ”“cd„ cd‹ a‹••“–”‰‡` d‹• Š™†• Ÿ“– œ•“• bŸ•Œ–•“••b.
42 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
11. ] tƒp zN• Oq{Pw z…{} N€Rn ˆ}€ zˆ}~}†zP {N N{Rw-
zPRƒˆqQ}€zP.
h—“–•b œ•“• d‹ a•‘`•‹ ‘` –Ÿb”ˆ“••b œ,d• e“ˆœ•`cdb Ž`• ‘` c–‘b-
—‡c“–•b d‹ Š™† •`• •b ‘œ‹•`, a‹••“–”‰•Žœd‹d` Ž`• b–d–—‡`. qŽ`-
d“•••”•` „‘Œ”™Ÿ“• Ÿ`‘d“• cd“‘ Ÿ•`‘†d‹ …—“–‘ Ÿb”„cb• `Ÿœ `–d„
Ÿ“– e“ˆœ•`cdb œd• ab‘ Œ` •Ÿ“”…c“–•b Ÿ“d… ‘` `‘d…’“–•b Ž`• …—“–‘
’`‘`ˆ”b‡ d‹‘ b–d–—‡` cd‹ Š™† d“–•.
q‡c`• Ÿ•“ a–‘`dœ• (‹) `Ÿœ “Ÿ“•`a†Ÿ“db Ÿ•Œ`‘† `‘Œ”žŸ•‘‹ b•Ÿb•-
”‡`.
qŽ`d“•••”•` „‘Œ”™Ÿ“• …—“–‘ `Ÿ“ab‡’b• `–d†‘ d‹‘ `•†Œb•` Ž`• d‹
a•‘`•‹ d“– Ÿ‘b••`d“• •b d‹‘ –Ÿ…”ˆ`c‹ œ•™‘ `–dž‘ d™‘ `Ÿ™•b•ž‘.
12. ] Nˆyp NypvPwN Pq{Nw …Rw R} 80 % R}€ ˆyN{pRu tPw,
pOu, Ru tƒp ˆ}€ PzPq• S}r…zNQRP zpˆƒ• tpQ}€zP.
}••e™‘` •b d` cd`d•cd•Ž„ d“– 2,.)! BA+( ...
80% d™‘ `‘Œ”žŸ™‘, Ÿ“– c‹•`‡‘b• `Ÿœ 5 `Ÿœ d` 6 a•cbŽ`d“•••”•`
`‘Œ”žŸ™‘ cd“ Ÿ•`‘†d‹, Š“•‘b •b ••‰œdb”` `Ÿœ 216 b•”™ d“ •†‘`.
u`• `Ÿœ `–d“•• 3 a•cbŽ`d“•••”•` Š“•‘b •b ••‰œdb”` `Ÿœ 48 b–”ž
d“ •†‘`.
w“‘œ 1 % d“– Ÿ•‹Œ–c•“• …—b• …‘` Ž“•Ÿ•“•db”
w“‘œ 1% …—b• Ÿ„b• cb Ÿ`‘bŸ•cd†••“.
500.000.000 „‘Œ”™Ÿ“• d“– Žœc•“– …—“–‘ Š†cb• † Š“–‘ cb Ÿœ•b•“ †
Ÿb‡‘`.
q„‘ …—b•• d”`ŸbŠ•Žœ •“‰`”•`c•œ, `‘†Žb•• cd“ 8% d™‘ `‘Œ”žŸ™‘
d“– Ÿ•`‘†d‹ Ÿ“– Š“–‘ Ž`•„.
p‹•`a† 80% d™‘ `‘Œ”žŸ™‘ cd“‘ Ÿ•`‘†d‹, †a‹, Š“–‘ `–dœ Ÿ“– e“-
ˆœ•`cdb œd• ‡c™• ••` •…”` •Ÿ“”b‡ ‘` Š†c“–•b - Ÿ`”œ•“ Ÿ“– b‡‘`•
•„••“‘ `Ÿ‡Œ`‘“ ‘` c–•ˆb‡. k•™• Ÿ•cdb•™ œd• ••` …”b–‘` cd` „d“•`
`–d„ ab‘ Œ` d“–• ab‡’b• ••‰œdb”“ b–d–—•c•…‘“–• `Ÿœ •`•. jc™• d“
`‘d‡Œbd“. jc™• d“ ••‰œdb”“ Ÿ“– …—“–•b, b‡‘`• Ž`• d“ ••‰œdb”“ Ÿ“–
…—“–•b ‘` —„c“–•b Ÿ“– c‹•„‘b• ••‰œdb”“ „‰—“• Ž`• ‡c™• Ÿb”•ccœ-
db”‹ b–‰‘™•“c•‘‹ ‰•` œ,d• …—“–•b.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 43
13. [q{Nw ‡~N {N N{NvPƒ~pQ}€zP xNw {N Nyyn|}€zP
N|qP•
q‡‘`• ’bŽ„Œ`”“ œd• ‹ c‹•b”•‘† Ž”‡c‹ b‡‘`• `Ÿ“d…•bc•` d‹• `Ÿ“’…-
‘™c‹•, d™‘ •`‘Œ`c•…‘™‘ `’•ž‘ Ž`• d‹• `a•`e“”‡`• ‰•` d“–• „•-
•“–•. s•œ‘‹ ••c‹ b‡‘`• ‘` bŸ`‘b’bd„c“–•b d•• `’‡b• •`•, ‘` d••
`••„’“–•b Ž`• ‘` b‘™Œ“••b ‰•` ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†c“–•b d“‘ Ÿ`”„-
ab•c“ Ÿ“– b‘c`”Ž™Œ†Ž`•b ‘` a‹••“–”‰†c“–•b.
wœ‘“ cd•• s{n Ž`• d‹‘ q–”žŸ‹, „d“•`, Ž“•‘™‘‡b• Ž`• Ž”„d‹, a`-
Ÿ`‘“•‘ Ÿb”‡Ÿ“– 1400 a•cbŽ`d“•••”•` $ •œ‘“ ‰•` Ž`••–‘d•Ž„, Ÿ`-
‰™d„, `”ž•`d`, d”“e…• ‰•` Ž`d“•Ž‡a•`, dc•‰„”`, “•‘“Ÿ‘b–•`dža‹
Ÿ“d„, ‘`”Ž™d•Ž„ Ž`• Ÿœ•b•“.
€”b•`Šœ•`cdb •œ‘“ 28 a•cbŽ`d“•••”•` $, a‹•`a† z…{} 2%`Ÿœ d“
Ÿ“cœ `–dœ ‰•` ‘` …—“–•b ‰•` œ•b• d•• `‘`Ÿd–ccœ•b‘b• —ž”b• cd“‘
Ÿ•`‘†d‹.
`. o`c•Ž† Ÿ`•ab‡` ‰•` œ•“–•
ˆ. u`Œ`”œ ‘b”œ ‰•` œ•“–•
‰. o`c•Ž† cd†”•’‹ –‰b‡`•
14. ] z}q~N R}€ xNvP{…• Pq{Nw NR}zwxp.
nŽœ•` cb ••` •`Š•Ž† b•Ÿb•”‡` † Ž`d„cd`c‹ œŸ™• cb …‘` cb•c•œ †
“•Ž“‘“••Ž† Ž”‡c‹, `–dœ Ÿ“– Œ` c–•ˆb‡ cd“‘ Ž`Œ…‘`‘ b‡‘`• •“‘`a•Žœ
Ž`• Ÿ”“c™Ÿ•Žœ.
z €”•cdœ• `‘`e…”Œ‹Žb ( w`dŒ`‡“• 24.40) cb `–dœ d“ ‰b‰“‘œ• œd`‘
•‡•‹cb ‰•` d•• Ž`d`cd”“e…• Ÿ“– Œ` ‰‡‘“–‘ Ÿ”•‘ `Ÿœ d‹ ab•db”‹ Ÿ`-
”“–c‡`. q‡Ÿb S~œdb Œ` –Ÿ„”—“–‘ a–“ „‘a”b• cd“ `‰”œ - “ …‘`• Œ`
•b‡‘b• Ž`• “ „••“• Œ` `e`•”bŒb‡. ^` –Ÿ„”—“–‘ a–“ ‰–‘`‡Žb• cd“
•••“. s ••` Œ` •b‡‘b• Ž`• ‹ „••‹ Œ` `e`•”bŒb‡.T
p‹•`a† cb “Ÿ“•“a†Ÿ“db •`Š•Žœ ‰b‰“‘œ• `–dœ Ÿ“– Œ` c–•ˆb‡ cd“‘
Ž`Œ…‘`‘ ab‘ Œ` b‡‘`• …‘` `d–—…• Ÿb”•cd`d•Žœ a‹•. …‘` `Œž“ Œ••`
Ÿ“– …d–—b ‘` Ÿ`”`ˆ”‡cŽbd`• cb ••` a–c„”bcd‹ b’…••’‹. ^` b‡‘`•
bŽb‡ •œ‘“ `‘ …—b• bŸ••…’b• c`‘ ˜–—† ‘` ˆ•žcb• `–dœ Ÿ“– “ ‡a•“• …—b•
a‹••“–”‰†cb•, …•’b• Ž`• SbŸ••…’b•T ‰•` d‹‘ b’…••’‹ d“–.
44 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
pb‘ c–•ˆ`‡‘“–‘ d–—`‡` ‰b‰“‘œd` cb Ž`‘…‘`‘. •Ÿ„”—b• ••` –Ÿ…”-
d`d‹ c“e‡` Ž`• a•Ž`•“c•‘‹ cd“ c••Ÿ`‘ Ÿ“– •`• c–•Ÿb”••`•ˆ„‘b•
Ž`• Ÿ“– •œ‘“ `‘ `Ÿb•b–Œb”™Œ“••b `Ÿœ d“‘ Ÿœ‘“, d“ eœˆ“ Ž`• d“
Œ–•œ •`• Œ` d‹ a“••b.
15. ] ˆ~NszNRwxp NQSnyPwN Pq{Nw u NypvPwN.
x“•‡Š“–•b œd• “• „••“• † d“ —”†•` † ‹ Ž“•‘™‘•Ž† Œ…c‹ •`• a‡‘b•
`ce„•b•`. k•™• d‡Ÿ“db `Ÿœ `–d„ ab •`• Ÿ”“cd`db•b• `Ÿœ d‹‘ `”-
”žcd•`, d“ cb•c•œ, d“ `d•—‹•` † d“ Œ„‘`d“. s Ÿ”`‰•`d•Ž† `ce„-
•b•` b‡‘`• ••` Ž`d„cd`c‹ d“– ‘“– Ÿ“– a‹••“–”‰b‡d`• •œ‘“ •b d‹‘
Ÿ‘b–•`d•Ž† ‰‘žc‹ Ž`• d‹‘ Ÿ‡cd‹ œd•:
`. q‡•`cdb `•ž‘•b• c–‘b•a‹dœd‹db• Ÿ“– “•db ‰b‘‘•“•‘d`• Ž`• “•db
ŸbŒ`‡‘“–‘. nŸ•ž• Ÿ”“ˆ„•“–•b Ž`• `Ÿ“c•”“–•b d‹‘ c–‘b•a‹dœd‹d`
•`• •…c` Ž`• …’™ `Ÿœ Ÿ”“c™”•‘„ –••Ž„ Ž`• ‘“b”„ c—†•`d`.
ˆ. s Š™† a‡‘b• cb •`• Ž`• cd“–• `‰`Ÿ‹•…‘“–• •`• z…{} N€R… ˆ}€
o•}€zP EPˆwyo|PwF QN{ ‚€•o• bŸb•a† b–‘“b‡ d‹‘ b’…••’‹ •`•.
‰. h—“–•b Ž`• b•b‡• Ž`• “• `‰`Ÿ‹•…‘“• •`• d‹ O†{Nzu {N N{RwzP-
RƒˆqQ}€zP œ,d• •Ÿ“”b‡ ‘` c–•ˆb‡ cd‹ Š™† •`•.
a. q‡•`cdb Ÿ“•• d–—b”“‡ Ž`• Š“••b Ÿ“•• Ž`•„ cb c—…c‹ •b d“ 80%
d™‘ `ab•ež‘ •`• cd“‘ Ÿ•`‘†d‹.
~“ c‹•`‘d•Žœdb”“ b”žd‹•` d‹• Š™†• •`• b‡‘`•, Eeƒ• zˆ}~‡ Ps‡
{N Q€zrnyƒ•b •…’b••, cŽ…˜b••, c–•Ÿb”•e“”…• Ž`• …”‰` ‘` Ÿ”`‰-
•`d“Ÿ“•†c“–•b œ•“• •`Š‡ d‹‘ wON{wxp x}w{ƒ{qN cd‹‘ “Ÿ“‡` Œ`
†Œb•` ‘` Š™;T
u`• ••` `Žœ•` b”žd‹c‹, S b‡•`• b‰ž …‘`• •a`‘•Žœ• Ÿ“•‡d‹•, •a`‘•Žœ•
c•‘d”“e“•, Ÿ`•a‡, ‰“‘•œ•, b”‰`Šœ•b‘“•, b”‰“aœd‹•, e‡•“•; n‘ ab‘
b‡•`•, cb Ÿ“•` ˆ„c‹ Ž`d‹‰“”ž d“–• „••“–•; T
bN PqQRP ˆn{RN xNyn
|œ•Ÿb”d s•‡`• x`dŠ…•–, n”•“‘•Ž† r™†
>JJF://MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 45
46 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
Xbh^a[hle^\dbhXg Zig_d`[g [edj[g
A+^-‚{&+% A-*,+&A ~zwz} 3
[qx}Qw [ˆRn h~…ˆ}w ‰•` c`• Ž`• d“–• n‰`Ÿ‹•…‘“–• c`• ‰•` ‘`
ZwNRu~pQPRP Ru{ isPqN, [€R€•qN, ]~PzqN xNw XSv}{qN
cb S_Nw~}†• Z}xwzNQqN•T
•Ÿ„”—“–‘ Ÿ“••…• —”†c••b• Ž`• Ÿ”`Žd•Ž…• ••cb•• d“ ˆ•ˆ•‡“ Xbh^-
a[hle^\dbhXg Zig_d`[g [edj[g, Ÿ“– •Ÿ“”b‡db ‘`
ˆ”b‡db cd` ˆ•ˆ••“Ÿ™•b‡` † `Ÿœ d“ j‘db”‘bd a™”b„‘ c`‘ .F:< cd“
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/.
Ž`• cd“
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/;?H?D?/.
pb‡db baž d` Ÿb”•b—œ•b‘`:
{`”`•…‘“‘d`• •‰•b‡•, q–d–—•c•…‘“• Ž`• ^bd•Ž“‡ cb u`•”“•• p“-
Ž••`c‡`•
_”“‘d‡Š“‘d`• ‰•` d“ }ž•` c`•
p–‘`•ž‘“‘d`• d“ x“– c`•
u`•••b”‰†cdb ^bd•Ž…• }Ž…˜b•• Ž`• }–‘`•cŒ†•`d`
s q‘b”‰b•`Ž† •–—“•“‰‡` ‰•` d‹‘ nŸb•b–Œ…”™c‹ `Ÿœ _œˆ“ Ž`•
g‰—“•
~` pžabŽ` o†•`d` d‹• p•`a•Ž`c‡`• ••“Ÿ“‡‹c‹•
S%E[EFEDEFEDET - Ÿž• ‘` wbd`•“”ežc“–•b d‹‘ {”`‰•`d•Žœ-
d‹d„ •`•
w`Œ`‡‘“‘d`• ‘` `Ÿ“•`•ˆ„‘“–•b d“ {`”œ‘
nŸb•b–Œ…”™c‹ `Ÿœ n”‘‹d•Ž„ }–‘`•cŒ†•`d` •b d‹ w…Œ“a“ }b‘-
dœ‘`
s }‹•`c‡` d‹• q–‰‘™•“c•‘‹•
w…Œ“a“• ‰•` n•’‹c‹ Ž`• q’•c“””œŸ‹c‹ d‹• q‘…”‰b•„• •`•
s w…Œ“a“• SnŽ“•‰“‘d`• d‹‘ u`”a•„T ‰•` Ÿ•“ q•Ÿ‘b–c•…‘b• v•-
cb••
{™• ‘` q‡c`• …‘`• Sq”‰„d‹• d“– _™dœ•T
~“ u•b•a‡ d‹• n•‹Œ•‘†• q–d–—‡`•, qŸ•d–—‡`• Ž`• neŒ“‘‡`•
s p‹••“–”‰‡` q•”†‘‹• •b d‹‘ n•†Œb•`.
[ihde^_] Z^X_Hfic]
!&+ Ι)%%$ Α+#&+'((&+
q•b‡•, „‘Œ”™Ÿ“• d‹• d…—‘‹•, d‹• bŸ•cd†•‹• Ž`• d“– Ÿ‘b••`d“• b’b-
‰b•”œ•`cdb b‘„‘d•` cd‹‘ …‘“—‹ c•™Ÿ† Ž`• `Ÿ“e`c‡Š“–•b ‘` •‹ Ÿ`-
”`Ž“•“–Œ“••b Ÿ•…“‘ Ÿ`Œ‹d•Ž„ d“ ˆ•`c•œ d‹• `•†Œb•`•, d“– ™”`‡“–,
d“– a‡Ž`•“– Ž`• d“– `‰`Œ“•.
n‘`•`•ˆ„‘“–•b d•• b–Œ•‘b• Ÿ“– •`• `‘`•“‰“•‘ ‰•` d‹ c‹•b”•‘†
Ž`d„cd`c‹ d‹• d“Ÿ•Ž†• Ž`• Ÿ`‰Žœc••`• Ž“•‘™‘‡`• Ž`• b‘ž‘“–•b d••
a–‘„•b•• •`• ‰•` ‘` ažc“–•b …‘` `Ÿdœ Ÿ`”„ab•‰•` d‹• q–d“Ÿ‡`•,
d“– Ž`•“• Žœc•“– cd“‘ “Ÿ“‡“ Œ…•“–•b ‘` Š†c“–•b Ž`• `•cŒ`‘œ•`-
cdb —”…“• ‘` Ž•‹”“a“d†c“–•b Ÿb”†e`‘` cd•• bŸœ•b‘b• ‰b‘b…•.
q‡•`cdb “”`•`d•cd…•, `••„ œ—• “–d“Ÿ•cd…•. {•cdb•“–•b cd‹‘ bŸ•-
cd”“e† d“– w•Œ“–, `••„ ab‘ d”beœ•`cdb •b Ÿ`”`••Œ•`. q–d“Ÿ‡`
‰•` •`• c‹•`‡‘b• ”b`••cd•Ž† Ÿ“”b‡` Ÿ”“• d“‘ Ž`•œ dœŸ“ d“– be•-
Žd“•, baž Ž`• dž”`.
}‹•`‡‘b• ‘` •‹‘ –Ÿ“d`ccœ•`cdb cd` Ÿ”„‰•`d` …dc• œŸ™• •b”•Ž“‡
…—“–‘ c–•e…”“‘ ‘` b‡‘`• Ž`• ‘` Ÿ`•b•“–•b ‰•` ‘` ‰‡‘“–‘ …dc• œŸ™•
Œ` …Ÿ”bŸb Ž`• Œ` •Ÿ“”“•cb ‘` b‡‘`•, ‰•` d“ ‰b‘•Žœ Ž`•œ. x` ‰‘™”‡-
Š“–•b œd• ‹ Ÿ”œ“a“• ab‘ b‡‘`• d`–dœc‹•‹ •b d‹‘ db—‘“•“‰•Ž† `‘„-
Ÿd–’‹ Ž`• œd• ‹ `‘Œ”™Ÿœd‹d`, b•a•Ž„ cd‹ p•c‹, ‰•` ‘` •–d”™Œb‡
Ÿ”…Ÿb• ‘` bŸ`‘`Žd†cb• d‹‘ —`•…‘‹ d‹• ˜–—†.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 47
pb‘ •Ÿb”ab•“–•b d` z”„•`d` •b d‹‘ XŸ”`‰•`d•Žœd‹d`Y,
`••„ b•Ÿ‘bœ•`cdb `Ÿ[`–d„ ‰•` ‘` —d‡c“–•b ••` Ÿ•“ œ•“”e‹
Ž`• Ÿ•“ a‡Ž`•‹ Ž“•‘™‘‡`, c••e™‘‹ •b
d•• Ÿ”`‰•`d•Ž…• `‘Œ”žŸ•‘b• `‘„‰Žb•.
q–d“Ÿ‡` c‹•`‡‘b• ‘` a•`d‹”b‡• d‹‘ •cd“”•Ž† •‘†•‹, `••„ ‘` •‹‘
Ÿ”“cŽ“••„c`• cd•• a„e‘b• † cd` •„Œ‹ d“– Ÿ`”b•Œœ‘d“•, `Ÿ“Ž•b‡“‘-
d`• `ˆ`c„‘•cd` ••` “”Œœdb”‹ Ÿ“”b‡`.
}‹•`‡‘b• ‘` Ÿ•cdb•b•• cŒb‘`”„ cd‹‘ bc™db”•Ž† a•‘`•‹ d“– Ž`•“•
Ÿ“– Ž”•ˆb• “ „‘Œ”™Ÿ“• •…c` d“–, Ÿ“– cb Ÿb‡c•` Ž„Œb `Ÿ`•c•œa“’‹•
`•‹Œ“e„‘b•`•, b‡‘`• ‡c‹ Ž`• •b‰`••db”‹ `Ÿœ d‹‘ `‰”•œdb”‹ Ž`d`-
cd”bŸd•Žœd‹d` Ÿ“– …—b• bŸ•ab‡’b• •…—”• c†•b”`.
s q–d“Ÿ‡` a•`d”`‘ž‘b• d“ ‘œ‹•` d‹• Š™†• Ž`• bŸ•cd”…eb• cd“‘ –Ÿ“-
d••‹•…‘“ „‘Œ”™Ÿ“ d‹‘ —`•…‘‹ d“– `’•“Ÿ”…Ÿb•` Ž`• `–d“ŸbŸ“‡Œ‹c‹.
~“ c•‘Œ‹•„ d‹• : << z Ÿ“••d•c•œ• cd‹‘ –Ÿ‹”bc‡` d“– `‘Œ”žŸ“–>>
Ž`• œ—• “ „‘Œ”™Ÿ“• cŽ•„ˆ“• `e‹”‹•…‘™‘ “•Ž“‘“••Žž‘ •b‰bŒž‘ Ž`•
„˜–—™‘ •ab“•“‰•Žž‘ Ž`d`cŽb–`c•„d™‘.
s `‘Œ”™Ÿœd‹d` ˆ”‡cŽbd`• c†•b”` cb ••` Ž”‡c••‹ •cd“”•Ž† Ž`•Ÿ†
b‘‹••Ž‡™c‹•. s `Ÿœe`c† d‹• ‘` bŸ••…’b• `‘„•bc` cd•• `•–c‡ab•
b‘œ• X`‘`Ÿœeb–Žd“–Y b’“”Œ“•“‰•c•“• Ž`• d‹• q–d“Ÿ•Ž†• `‘`‰…‘‘‹-
c‹•, Œ` …—b• d”`‰•Ž…• † Ž“c•“•–d”™d•Ž…• c–‘…Ÿb•b•. wŸ“”“••b ‘`
`ebŒ“••b Ÿ`Œ‹d•Ž„ cd‹ ”“† d™‘ cb‘`”‡™‘, Ÿ“– Ž„Ÿ“•“• „••“• ‰”„-
e“–‘ Ÿ”•‘ `Ÿœ •`•, ‰•` •`• † ‘` •bd`•“”e™Œ“••b cb a‹••“–”‰•-
Ž“•• Ž`• `Ÿ“e`c•cd•Ž“•• Ÿ`”„‰“‘db• d™‘ b’b•‡’b™‘. w…c` cb Ž„Œb
`‘Œ”žŸ•‘“ „d“•“ Ž”•ˆbd`• ••` db”„cd•` a•‘`•‹. }d“ —…”• •`• ‘`
d‹‘ ’–Ÿ‘†c“–•b Ž`• ‘` d‹‘ a•“—bdb•c“–•b cb `‰`Œ“•• Ž`• b•”‹‘•-
Ž“•• cdœ—“–•. w…—”• c†•b”` ‹ bŽ•bd„••b–c‹ d“– `‘Œ”žŸ“– `Ÿœ
d“‘ „‘Œ”™Ÿ“ ˆ`c‡cd‹Žb cd‹‘ `c–‘b•a‹c‡`, d‹‘ „‰‘“•`, d“‘ eœˆ“,
d‹‘ `Ÿ•‹cd‡`, d“‘ `Ÿ“Ÿ”“c`‘`d“••c•œ, d‹ ••c`••“a“’‡` , Ž`• d‹‘
ab•c•a`••“‘‡`. s c–‘b•a‹dœd‹d`, ‹ ‰‘žc‹, ‹ `”bd†, ‹ •‹ ˆ‡` Ž`• ‹
b–a`••“‘‡` •Ÿ“”“•‘ ‘` Œb”`Ÿb•c“–‘ d•• Ÿ`••…• Ÿ•‹‰…•.
q–d“Ÿ‡` Ž`• X’b•„‰b•`Y `‘d‡ ‘` c–‰Ž”“•“‘d`•, Ÿ”…Ÿb• ‘` `••‹•“-
cd‹”‡Š“‘d`• Ž`• ‘` `••‹•“a•“”Œž‘“‘d`•. pb‘ •Ÿb”ab•“–•b d` z”„-
•`d` •b d‹‘ XŸ”`‰•`d•Žœd‹d`Y, `••„ b•Ÿ‘bœ•`cdb `Ÿ[`–d„ ‰•` ‘`
—d‡c“–•b ••` Ÿ•“ œ•“”e‹ Ž`• Ÿ•“ a‡Ž`•‹ Ž“•‘™‘‡`, c••e™‘‹ •b d••
Ÿ”`‰•`d•Ž…• `‘Œ”žŸ•‘b• `‘„‰Žb•.
pb‘ cd“—b•“–•b cd‹‘ ˜†e“ Ž`• ab‘ b–b•Ÿ•cd“••b cb ˆ‡`•b• `‘`d”“-
Ÿ…• d“– c–cd†•`d“•. rž‘d`• •…c` cd“ *7JH?N (d“‘ ‰b‘•Žœ `c–‘b‡-
a‹d“ Ÿ”“‰”`••`d•c•œ) a•`d”`‘ž‘“–•b d‹‘ `‘b’`”d‹c‡` •`• `Ÿœ
48 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
`–dœ! pb‘ b‡‘`• bŸ`”Ž†• a•Ž`•“•“‰‡` ‹ X‰b‘•Ž† Ž`d„cd`c‹Y ‰•` ‘`
•‹‘ Ÿ”„’“–•b c••e™‘` •b d“ “”Œœ dž”` Ž`• cb Ž„Œb Ÿb”‡cd`c‹.
pb‘ bŸ•Š‹d“••b `‘`‰‘ž”•c‹ ‰•` `–d† •`• d‹‘ c–•Ÿb”•e“”„, `e“•
`–d† ‹ ‡a•` `Ÿ“db•b‡ Ž`• d‹‘ `‘d`•“•ˆ† •`•. s bŸ•d…•bc‹ d“– Ž`Œ†-
Ž“‘d“• ab‘ b‡‘`• •œ‘“ `Ÿ“cd“•† , `••„ Ž`• d”œŸ“• Š™†• Ÿ“– —`”‡Šb•
b•”‹‘•Ž† c–‘b‡a‹c‹ Ž`• Ÿ•“•c•` c–‘`•cŒ†•`d` –˜‹•†• b‘…”‰b•`•.
kd`‘ “ Ž`Œ…‘`• `‘„˜b• d“ a•Žœ d“– Žb”‡, dœdb ‹ ‘•—d` Œ` •„•˜b•
c`‘ •…”`. q•b‡• `‘„˜`•b d“ Žb”‡ Ž`• Ÿb”••…‘“–•b Ž`• „••“• ‘` Ž„-
‘“–‘ d“ ‡a•“.
~“ Ÿ”œd–Ÿ“ d‹• q–d“Ÿ‡`• Ÿ“– `Ÿ“e`c‡c`•b ‘` a‹••“–”‰†c“–•b
ab‘ a•bŽa•Žb‡ cb Ž`•‡` Ÿb”‡Ÿd™c‹ d‹‘ db•b•œd‹d`, `••„ `Ÿ“db•b‡
…‘` Ÿ”žd“ ˆ†•` Ÿ”“• d‹ c™cd† Ž`db•Œ–‘c‹. g••“• Ÿ•“ c“e“‡ Ž`•
Ÿ•“ Ÿ”“•Ž•c•…‘“• `Ÿœ b•„• Œ` ˆb•d•žc“–‘ Ž`• Œ` c–•Ÿ•‹”žc“–‘ d‹
c–‰ŽbŽ”••…‘‹ Ÿ”œd`c‹. }b Ž`•‡` Ÿb”‡Ÿd™c‹ œ•™•, Ž`• •b Ž`‘…‘`
•…c“‘ ab‘ –Ÿ“cd‹”‡Š“–•b d‹‘ bŸ•ˆ“•† d™‘ •abž‘ •`• cb „••“–• `‘-
Œ”žŸ“–•. nŸœ d‹ e•c‹ d‹• ‹ Ÿ”œd`c† •`• b‡‘`• b•b•Œb”‹, Ÿ“••-
•“”e‹ Ž`• Ÿ“••—”™•‹.
nŸ“””‡Ÿd“–•b Ž„Œb “”Œ“a“’‡`, Ž„Œb Ÿ`d”œd‹d` Ž`• •“‘“Ÿ™••`Ž†
a•`—b‡”•c‹ `–dž‘ d™‘ •abž‘. n‘d‡Œbd` b‘Œ`””•‘“–•b “•œ˜–—` d‹‘
‰…‘‘‹c‹ Ÿ“••ž‘ Ÿ`”`••`‰ž‘ bŸ‡ d“– Œ…•`d“•!.. u„Œb •“–•“•a• d“–
Ž†Ÿ“–, d“– Ž„•Ÿ“– Ž`• d‹• ˆ“–‘“Ÿ•`‰•„• …—b• d‹‘ ’b—™”•cd† `’‡`
Ž`• d‹‘ •“‘`a•Ž† Œ…c‹ d“– cd“‘ Ÿ‡‘`Ž` d‹• b–d“Ÿ•Ž†• „‘“•’‹•. z•
„‘Œ”™Ÿ“• •Ÿ“”“•‘ œ—• •œ‘“ ‘` c–‘–Ÿ„”—“–‘ b•”‹‘•Ž„, `••„ Ž`• ‘`
`••‹•“ˆ“‹Œ“•‘d`• cd‹‘ Ÿ”“cŸ„Œb•` ‘` ’b”•Š™Œb‡ Ž„Œb bcd‡` a–-
cd–—‡`• Ž`• Ÿœ‘“–.
}d“ —…”• •`• ‘` Ž`d`cd”…˜“–•b `–dœ‘ d“‘ Ÿ`‘…•“”e“ Ž`• •“‘`a•Žœ
Ÿ•`‘†d‹ † ‘` d“‘ •bd`d”…˜“–•b c[ …‘` bŸ‡‰b•“ Ÿ`”„ab•c“.
z a”œ•“• Ÿ”“• d‹‘ Ž“”–e† `”—‡Šb• •b d“ bŸœ•b‘“ ˆ†•`. u“–”„‰•“
Ž`• Ž`•œ a”œ•“ cb œc“–• Œ` •`• c–‘d”“eb•c“–‘, c[ `–d† d‹‘ c–-
‘`”Ÿ`cd•Ž† Ÿb”•Ÿ…db•` .....
q•~z{tus utxs}s
Ι)%%$* Α+#&+'("(&*
http://www.facebook.com/ioannis.avgoustatos1?ref=sgm#!/ioannis.av-
goustatos1?v=info&ref=sgm
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 49
Α#$!(Η Ε%'($"Η -
!"Η'Η ΓΑ ΕΓ&ΗΓ$&'Η
24/05/2010
~‹• ~bœ o”„d“•‹-o“•—„“–Ÿd
n‰`Ÿ‹•…‘b c–‘„‘Œ”™Ÿb,
kŸ™• …—“–‘ a•`•“”e™Œb‡ d` Ÿ”„‰•`d` c†•b”` œc“‘ `e“”„ d` a”ž-
•b‘` cd“‘ Ÿ•`‘†d‹ •`•, b‡‘`• Ÿ•` b•e`‘…• œd• “• •“‡”b• •`• c–‘a…“‘d`•
a”`cd•Ž„ Ž`• „•bc`.
z• Ž–ˆb”‘†cb••, Ÿ“– “‘“•„Š“–•b bŒ‘•Ž…•, ab‘ b‡‘`• Ÿ•` bŒ‘•Ž…•, ab‘ Ž–-
ˆb”‘“•‘ •œ‘“ d‹ —ž”` c“–, `••„ Ž–ˆb”‘“•‘ Ž`• bŸ‹”b„Š“–‘, ‡c™• Ž`•
—™”‡• ‘` d“ bŸ•a•žŽ“–‘ Ž`• d` „••` …Œ‘‹ d“– Ÿ•`‘†d‹.
]•` Ÿ`”„ab•‰•`:
s Ž–ˆ…”‘‹c‹ d‹• q••„a`• Ÿ`‡”‘b• a”`cd•Ž„ “•Ž“‘“••Ž„ •…d”` ‰•` ‘`
b•…‰’b• ••` d“Ÿ•Ž† Ž`d„cd`c‹, `••„ d` •…d”` `–d„ …—“–‘ „•bc‹ bŸ‡-
Ÿd™c‹ cd‹‘ “•Ž“‘“•‡`, `• Ÿ“••b d‹• ]b”•`‘‡`• ‹ “Ÿ“‡`, ‰•` ‘` •Ÿ“-
”“••b b•b‡• ‘` `‰“”„Š“–•b d` Ÿ”“šœ‘d` Ÿ“– •`• b’„‰b•, Ž`• ‘`
Ÿ”“cd`d…˜b• …dc• d‹‘ b–‹•b”‡` d“– •`“• d‹•, Ÿ”…Ÿb• ‘` ˆ”b• d”œŸ“ ‘`
•`• ˆ“‹Œ†cb•. s ˆ“†Œb•` Ÿ“– Œ` •`• ažcb•, Œ` bŸ‹”b„cb• d‹‘ “•Ž“‘“-
••Ž† d‹• Ž`d„cd`c‹ Ž`• d‹‘ Ž`d„cd`c‹ d“– Ž“•‘“• ‘“•‡c•`d“•, d“
“Ÿ“‡“ •b d‹ cb•”„ d“– Œ` bŸ‹”b„cb• d` –Ÿœ•“•Ÿ` ‘“•‡c•`d` cd“‘ Ÿ•`-
‘†d‹ (a“•„”•“, ‰•b‘ Ž•Ÿ.), d•• `‰“”…• Žbe`•`‡“– Ž`• —”†•`d“•, d‹‘ Ÿ`‰-
Žœc••` Ÿ`”`‰™‰†, d‹‘ b–‹•b”‡` „••™‘ —™”ž‘ Ÿ“– b•Ÿ•…Ž“‘d`• c`‘
•…•‹ cd‹‘ qzu Ž`• db••Ž„ Ž`• „••™‘ Ÿ`‰Žœc••™‘ “”‰`‘•c•ž‘ Ž`• “•Ž“-
‘“••Žž‘ a–‘„•b™‘ •b d“–• “Ÿ“‡“–• b•Ÿ•…Žbd`• ‹ qzu cb b–”•db”“
Ÿba‡“, Ž`• “•d™ Ž`Œ[ b’†•...
~“ ‡a•“ c–•ˆ`‡‘b• Ž`• •b „••b• Ž–ˆb”‘†cb•• Ž`• •b „••b• —ž”b• Ž`• “”-
50 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
z• Ÿ”™d“Ÿœ”“• ab‘ `Ž“•“–Œ“•‘ d‹‘ ŸbŸ`d‹•…‘‹,
`••„ —`”„Š“–‘ d‹ a•Ž† d“–• Ÿ“”b‡`.
‰`‘•c•“••. u„Œb Ÿ“••d•Ž† Ž`• “•Ž“‘“••Ž† d“–• Ž‡‘‹c‹, `cŽb‡ Ž–ˆ…”-
‘‹c‹ cb „••b• —ž”b•, ••‰œdb”“ † Ÿb”•ccœdb”“, `‘„•“‰` •b d“ ˆ`Œ•œ
b’„”d‹c‹• Ÿ“– …—b• •`Š‡ d“–•.
]•[ `–dœ ab‘ –Ÿ„”—b• Ž`‘b‡• c“ˆ`”„ cŽbŸdœ•b‘“• „‘Œ”™Ÿ“• Ÿ“– ‘`
•Ÿ“”b‡ ‘` Ÿb• c†•b”` œd• ab‘ d“‘ b‘a•`e…”b•
-d• `Ÿ“e„cb•• Ÿ`‡”‘b• ‹ Ž„Œb Ž–ˆ…”‘‹c‹, d™‘ „••™‘ —™”ž‘ Ž`• `Žœ•`
d“ œd• ‰•` Ÿ`”„ab•‰•` ‹ n•b”•Ž†, † ‹ q••„a`, † ‹ tcŸ`‘‡`, …—“–‘ ‡c™•
d•‘`—db‡ “•Ž“‘“••Ž„ cd“‘ `…”`
-œd• d“ —”†•` ab‘ b’–Ÿ‹”bdb‡ d“ cŽ“Ÿœ d‹• Ÿ”`‰•`d•Ž†• `‘d•cd“•—‡`•
d™‘ `’•ž‘ ‰•` d•• c–‘`••`‰…• •`•
-“ Ÿ•“•d“•, Ž`• Ž`d[ bŸ…Žd`c‹ ‹ Ž`d`‘“•† d™‘ Œb‡™‘ `‰`Œž‘ cd“‘ Ÿ•`-
‘†d‹ b‡‘`• c–cc™”b–•…‘` cb b•„—•cd` „d“•`,
-œd• „‘Œ”™Ÿ“• cd‹‘ Ÿ•b•“˜‹e‡` d“–• cd“‘ Ÿ•`‘†d‹ •`• •`cd‡Š“‘d`•
`Ÿœ `‘b”‰‡`,
-ab‘ …—“–‘ ‡c™• e`‰‹dœ Ž`• Ž`d„•–•`
-œd• ‹ bŽŸ`‡ab–c‹ ab‘ a‡‘b• `”Žbd„ Ž`• c™cd„ beœa•` ‰•` d‹‘ bŸ•ˆ‡™c‹
Ž`• ‡c™• •„••cd` b‡‘`• `‘•Ÿ`”Žd‹, Ÿ”„‰•` d“ “Ÿ“‡“ bŸ‹”b„Šb• d‹‘ •Ž`-
‘œd‹d„ •`• ‘` ˆ”“••b ••cb•• Ž`• ‘` Ž„‘“–•b d•• c™cd…•, `Ÿ`”`‡d‹db•
`••`‰…• ‰•` ‘` bŸ•e…”“–•b `”•“‘‡`, b–‹•b”‡` Ž`• b•”†‘‹ cd“‘ Ÿ•`‘†d‹
•`•
-œd• “• Ÿ•“–d“Ÿ`”`‰™‰•Ž…• Ÿ‹‰…• Ž`• “• Ÿ‹‰…• b‘…”‰b•`• Ž`• d“– Ÿ•`-
‘†d‹ cŸ`d`•“•‘d`• „cŽ“Ÿ`, œ—• ‰•` b’–Ÿ‹”…d‹c‹ d™‘ Ÿ”`‰•`d•Žž‘
`‘`‰Žž‘ d™‘ `‘Œ”žŸ™‘, `••„ ‰•` ‘` b’–Ÿ‹”bd†c“–‘ b•Ž“‘•Ž…• Ž`•
–Ÿ“ˆ`••œ•b‘b• `‘„‰Žb•
-œd• Ž`Œ‹•b”•‘„ •“••‘“–•b d“ Ÿb”•ˆ„••“‘ cd“ “Ÿ“‡“ Š“••b
-œd• cb Ž„Ÿ“•“ c‹•b‡“ d“– Ÿ•`‘†d‹ c†•b”` ‰‡‘bd`• Ÿœ•b•“• Ž`• œd• ‹
ˆ‡` Œb™”b‡d`• e–c•Žœ e`•‘œ•b‘“! qŸb‘a•“–•b •„••cd` cb œŸ•`, `‘d‡
‰•` Ÿ”“‰”„••`d` a•`d†”‹c‹• d‹• Š™†• Ž`• `Ÿ`••`‰†• `Ÿœ d•• `cŒ…-
‘b•b•
-œd• –Ÿ„”—b• Ž`d„—”‹c‹ b’“–c‡`• Ž`• a•‘`•‹•.
u`• Ÿ“••„ „••` Ÿ“– c‡‰“–”` …—b•• Ž• bc• cd“ •–`•œ c“– c`‘ Ÿ”„‰•`d`
`Ÿ`”„abŽd` ‘` c–•ˆ`‡‘“–‘ cd“‘ `•ž‘` •`•.
h—“–•b baž …‘`‘ `cŒb‘†: ~“‘ Ÿ•`‘†d‹ •`•. {„c—b• `Ÿœ `–dœ, d“ “Ÿ“‡“
b‡‘`• d“ ˆ`c•Žœ `‡d•“ d‹• Ž„Œb `cŒ…‘b•`•: ~‹‘ …••b•˜‹ Ÿ‘b–•`d•Žœd‹-
d`•, † `•••ž• d‹‘ `•`”d‡`, † c–••“‰•Ž† ‘“‹d•Ž† •œ•–‘c‹.
n–dœ ab‘ b‡‘`• …‘` Ÿ“••d•Žœ † Œ”‹cŽb–d•Žœ •†‘–•`. q‡‘`• …‘` •†‘–•`
`•c•“a“’‡`•, œc“ Ž• `‘ `–dœ ab‘ b‡‘`• b’ `”—†• b•e`‘…•.
~• cŽ“Ÿœ b’–Ÿ‹”bdb‡ Ž„Œb `cŒ…‘b•`; •Ÿ“—”bž‘b• d‹‘ `‘„•‹˜‹ a”„c‹•
‰•` a•œ”Œ™c‹, ‰•` Œb”`Ÿb‡`, žcdb ‘` Ž`d`Žd†c“–•b d‹‘ –‰b‡`.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 51
s “••cd•Ž† Œb”`Ÿb‡` b‘œ• `cŒb‘† `Ÿ“db•b‡d`• `Ÿœ a•“ •…”‹:
nŸœ d‹ Œb”`Ÿb‡` d™‘ c–•Ÿd™•„d™‘ Ž`• `Ÿœ d‹‘ b’„•b•˜‹ d™‘ `•d‡™‘
Ÿ“– d‹ Ÿ”“Ž`•“•‘.
wŸ“”“••b ‘` Œb”`Ÿb•c“–•b „•bc` d` c–•Ÿdž•`d` •b Ÿ”“cb–—…• Ž`•
“”`•`d•c•“••, `••„ `–dœ ab‘ `”Žb‡, ‰•`d‡ ‹ `cŒ…‘b•` Œ` bŸ`‘…•Œb•
•œ••• cd`•`d†c“–•b d‹ a”`cd‹”•œd‹d` `–d†.
]•` d‹ Œb”`Ÿb‡` cb ˆ„Œ“•, —”b•„Šbd`• ‹ Œb”`Ÿb‡` d™‘ Ž–dd„”™‘ d“– “”-
‰`‘•c•“• nx^|‚{z~s~n Ž`• `–d„ b‡‘`• “ Ž„Œb …‘`• „‘Œ”™Ÿ“• `Ÿœ
•`•. pb‘ …—“–•b Ÿ•` d“‘ Ž`•”œ Ž`• d‹‘ Ÿ“•–d…•b•` ‘` •…•b œd• b•b‡• ab‘
•Ÿ“”“••b ‘` Ž„‘“–•b d‡Ÿ“d`, † œd• ab‘ •`• `e“”„. pb‡db, ‹ `cŒ…‘b•`
…ed`cb Ž`• cd‹ a•Ž† •`• ‰b•d“‘•„U
]•` ‘` `Ÿ`••„’“–•b d‹‘ `‘Œ”™Ÿœd‹d` `Ÿœ d‹‘ `cŒ…‘b•`, —”b•`Šœ•`cdb
…•Ÿ”`Ždb• `d“••Ž…• bŸ••“‰…• Ÿ‘b–•`d•Žœd‹d`• cd‹‘ Ž`Œ‹•b”•‘† Š™†
•`•.
i”Œb “ Ž`•”œ• ‘` Ÿ„”b• “ Ž„Œb „‘Œ”™Ÿ“• cd` —…”•` d“–, d“ Ž“••„d•
a”„c‹• Ÿ“– d“– `‘`•“‰b‡, cd‹ •“‡”` d“– Ÿ•`‘†d‹, a‹•`a† d‹ a•Ž† d“–
Š™†. x` e…”b• d‹‘ Ÿ‘b–•`d•Žœd‹d` cd‹‘ Ž„Œb Ÿ”“c™Ÿ•Ž† d“– bŸ••“‰†
Ž`• …Že”`c‹, Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•ž‘d`• `”—•Ž„ d‹ Œb”`Ÿb‡` cd‹ Š™† d“–.
n–dœ c‹•`‡‘b• Ÿ”“c™Ÿ•Ž† `e•Ÿ‘•c‹ cd‹‘ Ÿ‘b–•`d•Ž† e–c•“‰‘™•‡`
•`•.
pb‘ b‡•`cdb –••Ž„ œ‘d` e“”b‡• Ÿ‘b••`d“•, `••„ Ÿ‘b–•`d•Ž„ œ‘d` e“-
”b‡• cž•`d“•.
n–dœ b‡‘`• …‘` Ÿ`‰Žœc••“ •†‘–•` Ž`• œ—• …‘` •†‘–•` •œ‘“ ‰•` h••‹-
‘b•. jc™• ‹ q••„a` Ž`•b‡d`• ‘` ažcb• Ÿ”žd‹ d“ Ÿ`”„ab•‰•` d“– ‘…“–
Ÿ”œd–Ÿ“– Š™†•, ‰•[ `–dœ Ž`• †”Œ`‘ …dc• d` Ÿ”„‰•`d` cd“‘ dœŸ“ •`•,
`••„ `• •‹ ‰b••œ•`cdb. {”œŽb•d`• ‰•` …‘` Ÿ`‰Žœc••“ Ÿ”œˆ•‹•`, Ÿ“–
ab‘ •Ÿ“”b‡ ‘` •–Œb‡ Ÿ`”„ •œ‘“ •b `••`‰…• cb ˆ„Œ“•.
{ž• `Ÿ`•d“••b ‘` `Ÿ“a“Œ“•‘ b–Œ•‘b• Ž`• a•Ž`•“c•‘‹ cb „••“–•, b‘ž
Ž`• b•b‡• `a•Ž“••b, ˜b–aœ•`cdb, b’`Ÿ`d“••b Ž`• cdb”“••`cdb Ž„Œb
Ÿ‘b–•`d•Žœd‹d`• cd‹‘ Ÿ”“c™Ÿ•Ž† •`• Š™†;
{ž• `Ÿ`•d“••b Ÿ`‰Žœc••` b•”†‘‹ b‘ž b’`cŽ“••b Ž`Œ‹•b”•‘„ ˆ‡`,
–••Ž„ † ˜–—“•“‰•Ž„ cd“–• c–Š•‰“–•, d` Ÿ`•a•„ •`•, d“–• e‡•“–•, cd“–•
Ÿ•“ `a•‘`•“–• Ž`• ‰b‘•Ž„ œŸ“– •Ÿ“”“••b;
{™• `Ÿ`•d“••b cbˆ`c•œ, bŽd‡•‹c‹ Ž`• `•d”“–•c•œ b‘ž ab‘ cbˆœ•`cdb
b•b‡• “• ‡a•“• d“–• b`–d“•• •`•, d“–• `‰`Ÿ‹•…‘“–• •`•, d“–• ‰b‡d“‘…•
•`•, d“–• c–‘`‘Œ”žŸ“–• •`•;
{“•b• b‡‘`• “• Ž–ˆb”‘†cb•• •`•? n–dœ `Ž”•ˆž• Ÿ“– b‡•`cdb b•b‡•.
{“•“• b‡‘`• “• `cd–‘“••Ž“‡ •`•? n–dœ `Ž”•ˆž• Ÿ“– b‡•`cdb b•b‡•.
52 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 53
{“•` b‡‘`• ‹ Ÿ“•œd‹d` d™‘ “•`a•Žž‘ a•`•`”d–”•ž‘ •`•? nŽ”•ˆž• ‹
a•Ž† •`• Ÿ“•œd‹d`.
n‘ Œ…•“–•b Ž„d• ‘` `••„’b• cb œ•` `–d„, •œ‘“ b•b‡• …—“–•b d“ Ž•b•a‡.
wŸ“”“••b ‘` `••„’“–•b d“–• b`–d“•• •`•. x` ‰‡‘“–•b Ÿ‘b–•`d•Žœdb-
”“•. ~‚|n! k—• cd“ •…••“‘ † Ž„Ÿ“db, œd`‘ ••c“–•b d` “•Ž“‘“••Ž„ •`•,
d` “•Ž“‰b‘b•`Ž„ •`•, d` b”™d•Ž„ •`• Ž•Ÿ. Ž•Ÿ. s ••c‹ b‡•`cdb b•b‡•,
`••„ Ž`• d“ Ÿ”œˆ•‹•` bŸ‡c‹•.
~“ c–—‘„ Ÿ`”b’‹‰‹•…‘“ SŽ”‡c••“ Ÿ•†Œ“•T Ÿ“– Œ` bŸ•e…”b• d‹‘ `••`‰†
`‘`e…”bd`• cd‹‘ `d“••Ž† Ÿ“•“d•Ž† ˆ‡™c‹ ••`• Ÿ‘b–•`d•Žœdb”‹• Š™†•
b‘œ• `”•Œ•“• `‘Œ”žŸ™‘, Ž`• œ—• ‹ `”•Œ•‹d•Ž† c–‰Ž…‘d”™c‹ Ÿ“••ž‘
`‘Œ”žŸ™‘ Ÿ“– Œ…•“–‘ ‘` bŸ•e…”“–‘ `••`‰† •b b’™db”•Ž† bŸ•ˆ“•†. z•
`••`‰…• ab‘ bŸ•ˆ„••“‘d`•. o•ž‘“‘d`•.
q‡‘`• “ Ž`”Ÿœ• d‹• a•Ž†• •`• ž”••‹• `Ÿœe`c‹• ‘` Ž„‘“–•b d` Ÿ”„‰-
•`d` a•`e“”bd•Ž„ cd‹ Š™† •`• Ž`• Ž`d[ bŸ…Žd`c‹ Ž`• cb œ•“ d“‘ Ÿ•`-
‘†d‹ •`•, cb Ž„Œb cd•‰•† Ž`• cb Ž„Œb d“•…` d‹• Ž`Œ‹•b”•‘†• •`•
a”„c‹•.
s •…’‹-Ž•b•a‡ b‡‘`• ‹ b‰”†‰“”c‹. {”“c…—“‘d`• d‹‘ Ž„Œb cd•‰•†, Šž‘-
d`• c–‘b•a‹d„ cd“ ~‚|n. }d‹‘ b‰”†‰“”c‹ Ÿ”“c…—“–•b, `•cŒ`‘œ•`cdb,
bŸ••…‰“–•b, Š“••b c–‘b•a‹d„ d‹‘ Ž„Œb b•Ÿb•”‡` •`• `Ÿœ d‹‘ Ÿ•“ `Ÿ•†,
•…—”• d‹‘ Ÿ•“ Ÿ“••Ÿ•“Ž‹. pb‘ Ÿ`”`c–”œ•`cdb, ab‘ c–””…“–•b. n–dœ
•bd`d”…Ÿb• d‹ Š™† •`• cb c–‘b•a‹d† Š™†, d‹‘ Ÿ•“ `Ÿ•† •`• Ÿ”„’‹ cb
Ÿ”„’‹ a•`•“‰•c•“•. qŽb‡ •…c` Œ` ˆ”“••b Ž`• Œ` e…”“–•b cd“ Ÿ”“cŽ†-
‘•“, d•• Ÿ‘b–•`d•Žœdb”b• ••cb••, d` Ž`•‘“•”‰•` •`• Ÿ”œd–Ÿ` Š™†•. g•-
•™cdb a•`Œ…d“–•b, c`‘ Ÿ‘b–•`d•Ž„ œ‘d`, œ•b• d•• Ÿ”“a•`‰”`e…•U
~bœ o”„d“•‹-o“•—„“–Ÿd-u“••…‰•“ wbd`e–c•Žž‘ qŸ•cd‹•ž‘
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/#!/=HEKF.F>F?=?:=60090001436&H;<=JI
e~}Q}•p: }‹•`‘d•Ž† Ÿ”“›ŸœŒbc‹ ‰•` ‘` a•`d‹”†c“–•b ‘“‹d•Ž†
Ž`• c–‘`•cŒ‹•`d•Ž† a•`•‰b•`, Ž`• bŸ“•…‘™• –˜‹•† Œbd•Ž† a“‘‹-
d•Ž† Ž`d„cd`c‹ Ž`• bcd•`c•œ cd•• a‹••“–”‰•Ž…• ••cb••, b‡‘`• ‘` •‹
c–””…“–•b •b d“ Ž•‡•` Ž`d`cd”“e†•, cd…”‹c‹•, `cd„Œb•`•, `‘`-
ce„•b•`•, `Ÿœ‰‘™c‹• Ž`• `a•b’œa“– Ÿ“– Ž`•••b”‰“•‘, ‹Œb•‹•…‘`
† `Œ…•‹d` d` wwq, Ž`Œž• Ž`• a•„e“”“• c–‘„‘Œ”™Ÿ“• ‰•”™ •`•.
;O ,P$L$ LI$Q 2%$MIJBQ 3OIMUMC$Q
DWZ B_Tb.X0 :SK, ?,0NITZ
9W`T. /. TQ, RWQU]UK,, /0OU WbWK, _SWQ .KU,Q 0KTQWQ R,Q 'RLY&PI)APOM-
($I /0WZY HSSWZY T. ,MHbO R,Q /.L,/T_.
@Q b_X0.Y .KU,Q N&JK&C%U(&Q, .b.Q-J UQaPWZT. ,/1HS.Q, R,Q .TbQ/0W/`UO
T.0,V` T,Y.
4SWQ I[WZT. &RGL&PC$ ' I[WZT. _/, [X.Q,N_T,/0. MQ, U, .KT,/0. .Z0Z[Q-
/TIUWQ R,Q U, .R0.SI/WZT. 0W IXMW T,Y.
0M%I$)&PVL$'(& MQ, 0W R,S_ 0WZ /ZU_SWZ R,Q &PE$FVL$'(& T. [,XH, /Z-
UIb.Q, R,Q RI1Q.
F,QX_T,/0. T. 0OU .Z0Z[K, R,Q 0OU .bQ0Z[K, 0]U HSS]U R,Q &LTRSXMORL&
W IU,Y 0WU HSSWU.
:RM&PE$FVL$'(& R,Q LWOPHT. W IU,Y 0WU HSSWU.
EbHX[.Q I'V(G($ R,Q %IJ$IO'WMG R,Q I[WZT. _SWQ 0, K-Q, -QR,QaT,0, R,Q
0QY K-Q.Y .ZR,QXK.Y.
9W`T. TQ, JX.TO N]J /. /bK0Q, T. RJbWZY R,Q -IU0X,.
@Q [aXWQ 0OY .XM,/K,Y .KU,Q R,P,XWK, &RS@PI'(OI T. bWSSH R,Q _TWX1,
[XaT,0, bWZ .ZUWW`U 0OU -OTQWZXMQR_0O0,.
4S.Y WQ /ZU,SS,MIY T,Y /. ,U0QR.KT.U,, ZbOX./K.Y, MUa/.QY R,Q [XJT,0,
MKUWU0,Q T. 0OU ./]0.XQRJ ,X[J _0Q P, .KT,/0. bWS` .Z[,XQ/0OTIUWQ, ,U
.KT,/0. ,b_ 0OU HSSO bS.ZXH 0OY /ZU,SS,MJY ,Z0JY.
2[WZT. IU, ,bW0.S./T,0QR_ R,Q bXWSOb0QR_ /`/0OT, <E&C$Q, T. 0W WbWKW
1XWU0KNWZT. ,Z0W`Y bWZ I[WZU ,UHMRO T. ,MHbO R,Q /.L,/T_.
54 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
5U0QS,TL,U_T,/0. 0OU ,XXa/0Q, R,Q 0, -Z/HX./0, /ZU,Q/PJT,0, /,U
&RJ$IPC&Q MQ, U, THPWZT. R,Q U, .V.SQ[0W`T..
: b,Q-.K, &M%RM$LXM&I 0OU ./]0.XQRJ R,PW-JMO/O R,Q 0WU [,X,R0JX,
0]U b,Q-QaU T,Y. 8UP,XX`UWZT. 0, b,Q-QH T,Y U, ,RW`/WZU 0OU &'U(&-
PIJB )UMB 0WZY R,Q U, .R1XH/WZU 0OU TWU,-QR_0O0, 0WZY.
5VQWbWQW`T. 0W [XJT, /,U YM&RL$(IJB &MAPE&I$ MQ, 0W R,S_ 0WZ /ZU_SWZ
MQ, U, .V,/1,SK/WZT. ZM.K,, b,Q-.K, R,Q HU./O MQ, _SWZY.
@Q %PVLOI .KU,Q R,P,XWK, HU.0WQ R,Q O RKUO/O XI.Q bHU0, .S.`P.X,.
C.L_T,/0. 0WZY -X_TWZY R,Q 0OU 1`/O, .KT,/0. bXW/.R0QRWK R,Q 1XWU0K-
NWZT. U, LHNWZT. 0, /RWZbK-Q, T,Y T_UW /0, R,0HSSOS, /OT.K,.
2[WZT. 1Z0I\.Q R,Q 1XWU0KNWZT. bWSSH -IU0X, ,UHT./, T,Y.
: bWSQ0.K, bSOXaU.Q LOR'IJOWQ U, b,KNWZU TWZ/QRJ /0WZY -OT_/QWZY R,Q
.TbWXQRW`Y [aXWZY.
@Q %GLV(&Q R,Q WQ L&($M@'(&Q 0X,MWZ-HU. R,Q [WX.`WZU T. .U_0O0, R,Q
,MHbO.
5M,bHT. 0QY (ASM&Q R,Q 0QY [XOT,0W-W0W`T., a/0. _SWQ WQ bWSK0.Y U, TbW-
XW`U U, 0QY ,bWS,TLHUWZU.
5VQWbWQW`T. 0OU ,U.VHU0SO0O .UIXM.Q, 0WZ 3SQWZ MQ, ,b.XQ_XQ/0O J$-
H$PB &MAPE&I$.
2[WZT. .bKMU]/O _0Q %GLIORPEOWL& 0OU bX,MT,0QR_0O0, T,Y R,Q .KT,/0.
Zb.`PZUWQ MQ, ,Z0JU. :RESUPOWL& ,TI/]Y R,Q \H[UWZT. TI/, T,Y MQ, U,
LXW`T. 0OU ,Q0K, MQ, 0W 0Q /ZTL,KU.Q.
4T]Y, .KT,/0. &IKIJPIM&CQ J$I LIK@L& N&J@H$P$ T. 0WZY Zb,K0QWZY, _0,U
,VQWSWMW`T. _0Q O /ZTb.XQ1WXH 0WZY .KU,Q H-QRO J LS,b0QRJ MQ, 0WZY HS-
SWZY J 0W /`UWSW.
8PO'ASORL& 0QY S.b0WTIX.Q.Y 0OY N]JY R,Q 0OU .bK-X,/O 0]U bXHV.]U T,Y
/0WZY HSSWZY. 20/Q O%GEOWL& T. /.L,/T_ R,Q bXW/W[J, b,XRHXWZT. T.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 55
0X_bW U, TbWXW`U _SWQ U, RZRSW1WXJ/WZU. .S.`P.X, R,Q ,bWS,TLHUWZT.
0OU TWZ/QRJ R,Q 0OU 0OS._X,/O T,Y T. 0X_bW a/0. U, TOU .UW[SW`T.
0WZY HSSWZY.
).UQRH FOWL& L& '&D$'LV bXWY 0QY ,UHMR.Y 0]U HSS]U.
C.L_T,/0. .bK/OY 0W Y&PID@KKOM R,Q .KT,/0. bXW/.R0QRWK T. 0W OS.-
R0XQR_ X.`T,, 0W U.X_, 0OU PIXT,U/O, 0OU ,U,R`RS]/O R,Q 0, /RWZbK-Q,
T,Y.
9W`T. /0W Y$PVM R,Q -KUWZT. 0OU .UIXM.Q, T,Y /. ,Z0_ bWZ TbWXW`T. U,
RHUWZT. 0aX, MQ, TQ, bQW .Z0Z[Q/TIUO bX,MT,0QR_0O0,.
6SIbWZT. _SWZY 0WZY HSSWZY /,U $%&K)AQ TRSAQ '(GM &NAKING R,Q UQa-
PWZT. Q/_0O0, R,Q .U_0O0, T. _SWZY.
5U,NO0W`T. U, /ZTb.XQ1.X_T,/0. /0WZY HSSWZY T. 0WU 0X_bW bWZ P, PI-
S,T. U, /ZTb.XQ1IXWU0,Q /. .THY.
:&DVL$'(& VKORQ 0W K-QW, ,U.VHX0O0, ,b_ 0OU RWQU]UQRJ 0WZY PI/O, 0OU
.T1HUQ/O J 0WU X_SW bWZ bXW/]XQUH b,KNWZU.
=$IPVL$'(& (GM FUB, 0OU 1`/O, 0, Na,, 0OU -OTQWZXMQR_0O0, R,Q bHU]
,b_ _S, 0WZY HSSWZY.
EbHX[.Q bX,MT,0QRJ %GLOJP$(C$ R,Q WQ bWSQ0QRWK bX,MT,0QRH .VZbOX.-
0W`U 0QY ,UHMR.Y 0WZ S,W` R,Q 0OY AWSQ0.K,Y. 9W`U. KI(@, .KU,Q ,b_SZ0,
IU0QTWQ R,Q 1XWU0KNWZU MQ, 0W R,S_ 0]U HSS]U.
@Q YOKC(&Q &LYI'(&WOM($I 0OU 0QTQ_0O0, 0WZ RXH0WY R,Q bXW/1IXWZU 0W
T.XK-QW 0WZY MQ, 0QY RWQUIY -,bHU.Y 0OY RWQU]UK,Y. DW RXH0WY .TbQ/0.`.0,Q
0WU bWSK0O R,Q 0WZ /ZTb.XQ1IX.0,Q 0KTQ, R,Q U_TQT,, T. /RWb_ 0OU .V`-
\]/O 0WZ RWQUW` R,SW`.
0K@(& M$ FB'&(& L$FC L$Q.
B_Tb.X0 :SK,Y ?,0NITZ,
###.Holi!"icHamon$.com/geek
56 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
XbhX``XK[g efdmdbhlb
_X^ ie]f[g^lb (!E(')
~‹• w`”‰`”‡d`• ]Žb‘…
n‰`Ÿ‹d“‡ e‡•“•,
s •a•`‡db”‹ bŸ“—† Ÿ“– Š“••b •`• e“”d‡Šb• c–—‘„ •b …‘d“‘` c–‘`•-
cŒ†•`d` Ž`• `‘‹c–—‡b•. ]•` Ÿ“••“•• `Ÿœ b•„• Ÿ•Œ`‘œ‘ ‘` …”Œb• …‘`
•b‰„•“ a•„cd‹•` `‘`d”“Ÿž‘ u`•“••`cdb bŽ d™‘ Ÿ”`‰•„d™‘ ‘`
a•`—b•”•cd“••b d“ „‰—“• •`• ‰•` d•• “•Ž“‘“••Ž…• Ž`• Ž“•‘™‘•Ž…• b’b-
•‡’b••, `••„ Ž`• ‘` ažc“–•b ˆ•žc••b• Ÿ”`Žd•Ž…• ••cb•• œc“ •Ÿ“-
”“••b Ÿ•“ ‰”†‰“”`, žcdb ‘` b‡•`cdb Ÿ”“bd“••`c•…‘“•, dœc“ ‰•` •`•
œc“ Ž`• ‰•` d` Ÿ`•a•„ •`•.
{`”`Œ…d™ Ÿb”••‹Ÿd•Ž„ Ÿ•‹”“e“”‡b• ‰•` d”œŸ“–• Ÿ“– —”‹c••“Ÿ“‡-
‹c`‘ †a‹ c–‘„‘Œ”™Ÿ“• •`• cb `‘„•“‰b• Ÿb”•œa“–• Ž”‡cb™‘ Ž`•
c`• Ž`•ž ‘` bŸ•Ž“•‘™‘†cbdb •`Š‡ •`• Ÿ”“Žb••…‘“– ‘` “”‰`‘ž-
c“–•b ••` c–‘„‘d‹c‹ ‰•` d‹ a‹••“–”‰‡` ••`• “•„a`• ‰•` d‹‘ Ÿ”“-
žŒ‹c‹ d‹• `‘d`••`‰†• –Ÿ‹”bc•ž‘ Ž`• Ÿ”“šœ‘d™‘. }b Ÿ“••…• Ÿœ•b••
d‹• q••„a`• –Ÿ„”—“–‘ `‘„•“‰b• “•„ab• œŸ“– b‘b”‰“Ÿ“•“•‘d`• d“-
Ÿ•Ž„ ˆ“‹Œž‘d`• “ …‘`• d“‘ „••“‘ •b d•• •a•`‡db”b• ‰‘žcb•• Ž`• bŸ•-
ab’•œd‹db• Ÿ“– …—“–‘. nŸ“db•“••b Ž• b•b‡• ••` ••Ž”† S Ÿœ•‹T
Ž`Œž• …—“–•b •‡‰“ Ÿ“•• d` ‡a•` •a`‘•Ž„ Ž`• d“–• ‡a•“–• cdœ—“–• .
q‡‘`• c‡‰“–”“ œd• ‹ b‘œd‹d` Œ` •`• ˆ“‹Œ†cb• Ÿ“•• ‘` ˆ”“••b d••
Ÿ”`Žd•Ž…• ••cb••, `••„ a‹••“–”‰b‡ bŸ‡c‹• Ž`• d‹‘ `d•œce`•”` c–-
‘`•cŒ‹•`d•Ž†• cd†”•’‹• Ÿ“– —”b•`Šœ•`cdb. }–‘b—‡Š“–•b ‘` “”`•`-
d•Šœ•`cdb d“‘ •a`‘•Žœ Žœc•“, œŸ™• “ Ž`Œ…‘`• d“‘ `‘d••`•ˆ„‘bd`•,
`••„ b”‰`Šœ•`cdb Ÿ`”„••‹•` Ž`• Ÿ”`Žd•Ž„ ‰•` d‹ a‹••“–”‰‡` d“–.
kc“ a–cŽ“•b•“–‘ “• c–‘Œ†Žb• “• „‘Œ”™Ÿ“• `e–Ÿ‘‡Š“‘d`• Ž`• `‘`-
Š‹d“•‘ ••cb•• `‘b’„”d‹db• `Ÿœ d“ —”†•` Ž`• d‹‘ Ÿ“••d•Ž†, ˆ`c•c•…-
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 57
‘b• cd‹‘ •cœd‹d` Ž`• d‹‘ `••‹•“ˆ“†Œb•`.
q‡•`• ˆ…ˆ`•‹ œd• ‹ Ž`d„cd`c‹ `–d† Œ` •`• “a‹‰†cb• db••Ž„ ‘` Š†-
c“–•b Ÿ“••d••b• b•Ÿb•”‡b• c••Ÿ‘“•`• Ž`• b‘œd‹d`• `••„ Ž`• cb •b-
‰„•‹ Ÿ‘b–•`d•Ž† Ÿ”œ“a“.
n‘ Œ…•bdb ‘` c–••bd…—bdb, `••„ Ž`• ‰•` c—bd•Ž…• Ÿ•‹”“e“”‡b• Ž`•
„••b• •a…b• bŸ•Ž“•‘™‘†cdb •`Š‡ •“– cd“ ;C7?B
=;D;H?J72012@=C7?B.9EC
i `e†cdb •†‘–•` cd“ 22990 4E314 (n|wzxtus r‚s)
_•••Ž„
w`”‰`”‡d` ]Žb‘…
3‹••Žœ•
h^ [^bX^ hX !E('
~` )"0/, a‹•`a† (}–cd†•`d` ~“Ÿ•Žž‘ n‘d`••`‰ž‘), b‡‘`• ••`
•“”e† c–‘`••`‰†•, Ÿ“– œ•™• ab‘ d“Ž‡Šbd`•, ab‘ Ÿ`”„‰b• Ž…”a“•,
`••„ ˆ“‹Œ„b• d•• d“Ÿ•Ž…• Ž“•‘™‘‡b• ‘` `‘`Ÿ‘b•c“–‘, ‘` Š†c“–‘ Ž`•
‘` `‘`Ÿd–—Œ“•‘ •…c` cb a•cŽ“•b• “•Ž“‘“••Ž„ bŸ“—…•. q‡‘`• •b •‡‰`
•œ‰•` …‘`• d”œŸ“• ‘` Šb•• Ž`• ‘` b”‰„Šbc`• —™”‡• •bed„, —™”‡• e“-
”“•“‰‡`, —™”‡• Žb”a“cŽœŸ“–•.
}d“ Ÿ`”b•Œœ‘, œd`‘ ab‘ –Ÿ†”—`‘ ‘“•‡c•`d` Ž`• d••…• “• „‘Œ”™Ÿ“•
`‘d„••`cc`‘ `‰`Œ„, –Ÿ‹”bc‡b• Ž`• ‰‘žcb••.
ne“• “• „‘Œ”™Ÿ“• ab‘ b‡‘`• `–d„”Žb•• Ž`• …—“–‘ a•„e“”b• `‘„‰-
Žb•, d•• “Ÿ“‡b• ab‘ •Ÿ“”b‡ ‘` Ž`••˜b• “ Ž`Œ…‘`• •œ‘“• d“–, Œ` Ÿ”…-
Ÿb• ‘` ˆ”bŒb‡ d”œŸ“• œ•“• ‘` Ž`••Ÿd“–‘ d•• `‘„‰Žb• d“–• —™”‡• ‘`
`a•Ž“•‘ “ …‘`• d“‘ „••“‘. u`• `‘`”™d•…d`• Ž`‘b‡• d• •Ÿ“”b‡ ‘` b‡‘`•
Ÿ•“ `Ÿ•œ `Ÿœ d‹‘ `‘d`••`‰† Ÿ”“šœ‘d™‘ † Ž`• –Ÿ‹”bc•ž‘.
w•` “•„a` `‘Œ”žŸ™‘ Ÿ“– Ÿ•…Š“‘d`• `Ÿœ “•Ž“‘“••Ž…• a–cŽ“•‡b•
•Ÿ“”“•‘ ‘` `‘b’`”d‹d“Ÿ“•‹Œ“•‘ `Ÿœ d“ —”†•` Ž`• d•• d••…• d‹•
Ÿ”“ce“”„• Ž`• d‹• Š†d‹c‹• d‹• `‰“”„•. }–‘b”‰„Š“‘d`• ‰•` ‘` a‹••-
58 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
“–”‰†c“–‘ …‘` `‘b’„”d‹d“ c•cd‹•` `‘d`••`‰†• –Ÿ‹”bc•ž‘. }b
`–dœ “ Ž`Œ…‘`• a‹•ž‘b• d• •Ÿ“”b‡ ‘` Ÿ”“ce…”b• Ž`• d• …—b• `‘„‰Ž‹.
s `‘d`••`‰† `e“”„ `‰`Œ„, –Ÿ‹”bc‡b• † ‰‘žcb••.
k•“• Ÿ”“ce…”“–‘ Ž`• œ•“• …—“–‘ Ž„Ÿ“•` cd•‰•† `‘„‰Ž‹. pb‘ `‰“-
”„Š“–‘ `••„ “•db Ž`• Ÿ“–•“•‘. n‘d`••„cc“–‘. ~` c–cd†•`d`
`–d„ “‘“•„Š“‘d`• )"0/ † }–cd†•`d` ~“Ÿ•Žž‘ n‘d`••`‰ž‘.
)"0/ –Ÿ„”—“–‘ cb Ÿ“••…• —ž”b• d“– Žœc•“–. nŸœ d‹‘ n–cd”`•‡`
•…—”• d“ qŽ“–`aœ” Ž`• `Ÿœ d“‘ u`‘`a„ •…—”• d‹‘ t`Ÿ™‘‡`. }d‹‘
q–”žŸ‹ d“ s‘™•…‘“ o`c‡•b•“, ‹ ]`••‡`, ‹ ]b”•`‘‡`, ‹ z••`‘a‡`
`••„ Ž`• ‹ z–‰‰`”‡` …—“–‘ a‹••“–”‰†cb• )"0/ d‹‘ db•b–d`‡`
20bd‡`.
u`d„ ˆ„c‹ …—“–‘ d“Ÿ•Žœ —`”`Žd†”`, •b•d“–”‰“•‘ cb bŸ‡Ÿba“ ‰b•d“-
‘•„•, c–‘“•Ž‡`•, —™”•“• † Ÿœ•‹•, cb Ž„Ÿ“•b• Ÿb”•Ÿdžcb•• œ•™•
Ÿ“••„ a‡Žd–` `‘†Ž“–‘ cb …‘` „••“ •b‰`••db”“ a‡Žd–“.
s •“‰•Ž† b‘œ• ~“Ÿ•Ž“• }–cd†•`d“• n‘d`••`Žd•Ž“• q•Ÿ“”‡“– b‡‘`•
`Ÿ•†:
]•` ‘` c–••bd…—b• Ž`‘b‡• Ÿ”…Ÿb• ‘` b‡‘`• •…•“•, a‹•`a† —”b•„Šbd`•
‘` b‰‰”`eb‡ cd“‘ Ž`d„•“‰“ d™‘ c–‘`••`cc“•…‘™‘, ‘` a‹•žcb• d‡
Ÿ”“šœ‘d` Ž`• –Ÿ‹”bc‡b• Ÿ”“ce…”b• Ž`• d‡ —”b•„Šbd`• Ž`• ‘` `‘“‡’b•
•“‰`”•`c•œ cd“ }•cd‹•`. ~` •…•‹ …—“–‘ Ÿ”œcˆ`c‹ cd“‘ Ž`d„•“‰“
•b d` Ÿ”“ceb”œ•b‘` Ÿ”“šœ‘d` Ž`• –Ÿ‹”bc‡b• Ž`• bŸ••…‰“–‘ `Ÿœ
bŽb‡ •b Ÿ“•` •…•‹ Œ` c–‘`••`‰“•‘.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 59
n‘d‡Œbd`, `‘ `‘d‡ ‘` bcd•`cd“••b cd“ SŸ”œˆ•‹•`T,
bcd•`cd“••b cd‹‘ S••c‹T d“–,
•b Œbd•Ž† cŽ…˜‹ Ž`• Ÿ”“ca“Ž‡`,
dœdb `–dœ Œ` …•Œb• cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d„ •`•.
B)- C$((AGE N{Rq swN B$- C$((AGE
~‹• p†•‹d”`• wŸ“•”`
s c‹•b”•‘† “•Ž“‘“••Ž† Ž”‡c‹ `Ÿ`•db‡ `Ÿœ œ•“–• •`• ‘` a“••b d“ Ÿ”“e`-
‘…•. kd• b‡‘`• `‘„‰Ž‹ b•b‡• “• h••‹‘b• Ž`d`‘`•™d…• ‘` c–‘b•a‹d“Ÿ“•-
†c“–•b d‹ a•‘`•† •`• Ž`• d‹‘ b–Œ•‘‹ Ÿ“– `–d† c–‘bŸ„‰bd`• Ž`• ‘` d‹‘
—”‹c••“Ÿ“•†c“–•b ‰•` ‘` cd‹”‡’“–•b d‹‘ d“Ÿ•Ž† “•Ž“‘“•‡` •`•. u• `–dœ
ab‘ •c—•b• e–c•Ž„ •œ‘“ ‰•` •`• d“–• h••‹‘b•, •c—•b• ‰•` œ•“–• d“–• Ž`d`-
‘`•™d…• VŽ`d“‡Ž“–• d“– Ÿ•`‘†d‹.
{“••…• Ÿ”“d„cb•• Ÿ“– Ž–Ž•“e“”“•‘ db•b–d`‡` Ÿb”•cd”…e“‘d`• ‰•”™ `Ÿœ
d‹‘ …‘‘“•` d“– 8EO-9EJJ7=;, •b d‡d•“–• Ÿ“– Ž`•“•‘ cb S`‘d‡cd`c‹T Ž`• SŸœ-
•b•“T cd` b•c`‰œ•b‘` Ÿ”“šœ‘d` Ž`• d•• ’…‘b•, † d•• Ÿ“•–bŒ‘•Ž…• bŸ•—b•”†-
cb••.
]‘™”‡Š“‘d`• d“‘ d”œŸ“ Ÿ“– •b•d“–”‰b‡ ‹ a•`a•Ž`c‡` d‹• a‹••“–”‰‡`• cd“‘
–••Žœ Žœc•“, Ÿ“– ˆ`c‡Šbd`• cd“‘ xœ•“ d‹• h•’‹•*,- a‹•`a† cd‹‘ b•Žd•Ž†
a•‘`•‹ d™‘ a“‘†cb™‘ Ÿ“– bŽŸ…•Ÿ“–•b •b d•• cŽ…˜b•• Ž`• d` c–‘`•cŒ†•`d„
•`•-, ’…”“–•b œd• “ bcd•`c•œ• cb “d•a†Ÿ“db `”‘‹d•Žœ, `Ÿ•„ Œ` d“ •b‰bŒ•-
‘b•. n‘d‡Œbd`, `‘ `‘d‡ ‘` bcd•`cd“••b cd“ SŸ”œˆ•‹•`T , bcd•`cd“••b cd‹‘
S••c‹T d“–, •b Œbd•Ž† cŽ…˜‹ Ž`• Ÿ”“ca“Ž‡`, dœdb `–dœ Œ` …•Œb• cd‹‘ Ÿ”`‰-
•`d•Žœd‹d„ •`•.
q~}t nx~t ]tn B$-C$((AGE, {|z~qtxz•wq ~z B)--C$((AGE.
~ž”` Ÿ“– ‹ Ž”‡c‹ •`• —d–Ÿ„ d‹‘ Ÿœ”d` Ž`• œ‘d`• , c`‘ —ž”`, …‘`• ••Ž”œ•
Ÿ`‡—d‹• cd“ Ž“••„d• d™‘ b’`‰™‰ž‘, •Ÿ“”“••b ‘` ˆ“‹Œ†c“–•b ‘` c–‘d‹-
”‹Œb‡ Ž`• ‘` `‘Œ‡cb• ‹ d“Ÿ•Ž† Ÿ`”`‰™‰† Ÿ”“šœ‘d™‘ Ž`• –Ÿ‹”bc•ž‘. wŸ“-
”“••b ‘` —”‹c••“Ÿ“•“••b d‹‘ `‰“”`cd•Ž† •`• a•‘`•‹, ‰•` ‘`
a‹••“–”‰†c“–•b `eŒ“‘‡` Ž`• b–‹•b”‡` ‰•` œ•“–• •`•, ‰•` ‘` cd‹”‡’“–•b
d‹‘ d“Ÿ•Ž† V `Ÿ“Žb‘d”™•…‘‹, Ÿ”„c•‘‹ `‘„Ÿd–’‹.
pb‘ ˆ•…Ÿ“–•b d•• „••b• —ž”b• c`‘ `‘d•Ÿ„•“–•, “•db bŸ•a•žŽ“–•b d‹ a•Ž†
•`• b–d–—‡` cb ˆ„”“• „••™‘. ^…•“–•b œ•b• “• `‘Œ”žŸ•‘b• Ž“•‘œd‹db• cd“‘
Žœc•“ ‘` …—“–‘ d‹ a–‘`dœd‹d` ••`• `’•“Ÿ”bŸ“•• Š™†• Ž`• b–d–—‡`•, Ž`• ‰•`
‘` d“ …—“–‘ `–dœ Ÿ”…Ÿb• ‘` `‘`Ÿd•’“–‘ •b‰`••db”‹ `Ÿœ d‹‘ d™”•‘† `–d“-
a–‘`•‡`, cd‹”‡Š“‘d`• d“–• a•Ž“•• d“–•, b‘dœŸ•“–• d”œŸ“–• Ÿ`”`‰™‰†•
`‰`Œž‘ Ž`• –Ÿ‹”bc•ž‘ .
60 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
pb‘ ˆ•…Ÿ“–•b d•• Ÿ“•–bŒ‘•Ž…• c`‘ b—Œ”“••. ~•• ˆ•…Ÿ“–•b c`‘ •…”‹ b‘œ• “•-
Ž“‘“••Ž“• •“‘d…•“– Ÿ“– e`‡‘bd`• ‘` •‹‘ •b•d“–”‰b‡ Ÿ•`, ‘` •‹‘ •b•d“–”‰b‡
‰•` d“‘ cŽ“Ÿœ d‹• c–‘…—•c‹• Ž`• d‹• `‘•˜™c‹• d‹• Š™†•. u„Œb d• Ÿ“– ab‘
•b•d“–”‰b‡ ‘“•“db•b•`Ž„ `••„Šb•, Ž`• `–d† ‹ `••`‰† ‰‡‘bd`• Ÿ•“ ‰”†‰“”`
Ž`• `‘ža–‘` `‘, `‘d‡ ‘` bcd•`cd“••b cd‹‘ Ž`d`cd”“e† d“–, bcd•`cd“••b
cd‹‘ a‹••“–”‰‡` d“– ‘…“– •b•d“–”‰•Žœdb”“– c–cd†•`d“•, d“ “Ÿ“‡“ Œ` `‘d•-
Ž`d`cd†cb• d“ Ÿ`••œ.
q‡‘`• ž”` •“•Ÿœ‘. n‘d‡ ‘` ’“ab•“–•b d‹‘ Ÿ“••d••‹ b‘…”‰b•„ •`• ‰•` ‘`
`‘`Œb•`d‡Š“–•b d“–• c–‘db•bcd…• d‹• Ž”‡c‹•, d•• Ÿ“•–bŒ‘•Ž…• Ž`• d“–• Ÿ“-
••d•Ž“••, `‘d‡ ‘` ”‡—‘“–•b d“ ˆ„”“• Ž`• d•• Ž`d‹‰“”‡b• cd‹‘ Ÿ•„d‹ d™‘ •Œ–-
‘œ‘d™‘, –Ÿ„”—“–‘ Ÿ„‘d` Ÿ”„‰•`d` Ÿ“– b•b‡• •Ÿ“”“••b ‘` Ž„‘“–•b ‰•` ‘`
`••„’“–•b d‹‘ Ž`d„cd`c‹, …cd™ Ž`• `‘ ‹ a•‘`•‹ •`• ab‘ b‡‘`• `Žœ•` e`-
‘b”„ bŽa‹•™•…‘‹.
wŸ“”“••b ‘` •b•d“–”‰†c“–•b c`‘ Ÿ•“ c–‘b•a‹d“Ÿ“•‹•…‘“• Ž`• b–`•cŒ‹d“-
Ÿ“•‹•…‘“• „‘Œ”™Ÿ“• Ž`• Ÿ“•‡db•. q‡‘`• Ÿ“••„ `–d„ Ÿ“– •Ÿ“”“••b ‘` Ž„-
‘“–•b, ’bŽ•‘ž‘d`• „•bc`.
wŸ“”“••b ‘` bŸ••…‰“–•b Ÿ”“šœ‘d` q••‹‘•Žž‘ bd`•”b•ž‘ Ž`• Ÿ`”`‰™‰ž‘,
žcdb ‘` d“–• cd‹”‡’“–•b.
wŸ“”“••b c–••“‰•Ž„ ‘` a‹••“–”‰†c“–•b Ž`• ‘` b‘b”‰“Ÿ“•†c“–•b ••` a•`-
a•Ž`c‡` Ž“•‘™‘•Ž†• Ÿ•cd“Ÿ“‡‹c‹• d™‘ b••‹‘•Žž‘ bd`•”b•ž‘ Ÿ`”`‰™‰†•
Ÿ”“šœ‘d™‘ Ž`• –Ÿ‹”bc•ž‘, •b Ž”•d†”•`, œ—• •œ‘“ d‹‘ Ÿ”“…•b–c‹ Ž`• d‹‘
Ÿ“•œd‹d`, `••„ Ž`• d‹‘ c–•ˆ“•† d“–• cd‹‘ b–‹•b”‡` œ•‹• d‹• Ÿ`”`‰™‰•Ž†•
d“–• `•–c‡a`• Ž`• d“– Ÿb”•ˆ„••“‘d“•.
\ wŸ“”“••b ‘` c–••bd…—“–•b cd“‘ a•„•“‰“ ‰•` d‹‘ cd†”•’‹ d‹• “•Ž“‘“•‡`•
•`• •b •a…b• Ž`• Ÿ”“d„cb••. }d“ zN• Ž`• cd‹‘ Ž“•‘œd‹d„ •`• cd“ `‘“‡‰b•
…‘`• a•„•“‰“• ‰• `–dœ.
q‡‘`• ‹ `”—† ••`• ‘…`•, Ž“•‘†• c–‘b•a‹d†• a‹••“–”‰‡`•, •b œŸ•“ d‹‘ ‘…`
Ž`d`‘œ‹c‹ Ž`• `ebd‹”‡` d‹‘ Œbd•Ž† cŽ…˜‹ Ž`• Ÿ”“ca“Ž‡`. {•cdb•“–•b œd•
‹ Ž”‡c‹ b‡‘`• baž •œ‘“ ‰•` ‘` •`• `e-–Ÿ-‘‡cb• Ž`• œ—• ‘` •`• `e-`-‘‡cb•
Ž`• d‹‘ —”‹c••“Ÿ“•“••b ‰• `–dœ d“‘ cŽ“Ÿœ.
wb `‰„Ÿ‹ Ž`• Sa‹••“–”‰•Ž“••T —`•”bd•c•“•• cb œ•“–•
psws~|n w{z•|n
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/FHE<?B;.F>F??:=706964879&H;<=I=C
zwnpn nx^|‚{z~s~n}
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 61
[qx}Qw eo{RP h~…ˆ}w swN {N
Zuzw}€~spQPRP Ru{ ^ON{wxp \ƒp QN•
nŸœ d“ o•ˆ•‡“ •b `–dœ d“ d‡d•“ d“– |œ•Ÿb”d s•‡`• x`dŠ…•–
(qŽaœcb•• z••cd•Ž† n”•“‘‡`)
aov}O}• 1. bw‡QRP [€s{ƒz}Q†{u
n‘`•“‰•cdb‡db Ž`• Ž„‘db …‘`‘ Ž`d„•“‰“ `Ÿœ œ•` œc` –Ÿ„”—“–‘ †a‹
cd‹ Š™† c`•, ‰•` d` “Ÿ“‡` •Ÿ“”b‡db ‘` ‘•žŒbdb b–‰‘™•“c•‘‹. p•`ˆ„-
Šbdb `–dœ‘ d“‘ Ž`d„•“‰“ Ž`Œ‹•b”•‘„ d“–•„—•cd“‘ ‰•` 90 •…”b•. u„Œb
e“”„ Ÿ“– Œ–•„cdb Ž„d• „••“, ‰•` d“ “Ÿ“‡“ •Ÿ“”b‡db ‘` ‘•žŒbdb b–-
‰‘™•“c•‘‹, Ÿ”“cŒ…cdb d“ cd“‘ Ž`d„•“‰“.
aov}O}• 2. _Nv}~qQRP gR…•}€•
u„‘db …‘`‘ Ž`d„•“‰“ d™‘ cdœ—™‘, Ÿ“– Œ` Œ…•`db ‘` bŽŸ•‹”žcbdb,
‘` a‹••“–”‰†cbdb, ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb, ‘` ˆb•d•žcbdb † ‘` Ÿbd•-
—bdb. }–•Ÿb”••„ˆbdb œ•b• d•• œ˜b•• d‹• Š™†• c`• V c™•`d•Ž†, –••Ž†,
c–‘`•cŒ‹•`d•Ž†, ‘“‹d•Ž†, Ÿ‘b–•`d•Ž†, Ž“•‘™‘•Ž†, “•Ž“‰b‘b•`Ž†,
bŸ`‰‰b••`d•Ž†, c—…cb™‘ Ž•Ÿ. ^b™”†cdb œd• Œ…•bdb ‘` d“–• Ÿ”`‰•`-
d“Ÿ“•†cbdb ‰•` c`•, ‰•` d‹‘ “•Ž“‰…‘b•„ c`•, ‰•` d“–• „••“–•, ‰•` d‹‘
Ž“•‘™‘‡` Ž`• ‰•` d‹‘ `‘Œ”™Ÿœd‹d`.
aov}O}• 3. XˆPyP€vP~ƒvPqRP Nˆ… eP~w}~wQRwxo• ePˆ}wvp-
QPw•
n‘`Ž`••˜db Ž`• cd‹ c–‘…—b•` `Ÿb•b–Œb”™Œb‡db `Ÿœ œ•b• d•• Ÿb”•“-
”•cd•Ž…• ŸbŸ“•Œ†cb•• (Ž“•‘™‘•Ž…• Ž`• Ÿ”“c™Ÿ•Ž…•) Ÿ“– `e“”“•‘ cd“
d• •Ÿ“”b‡db † ab‘ •Ÿ“”b‡db ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb Ž`• cd“ d• •Ÿ“”b‡ †
ab‘ •Ÿ“”b‡ ‘` ‰‡‘b•, •a•`‡db”` cb c—…c‹ •b d“–• c–‰ŽbŽ”••…‘“–• cdœ-
—“–•.
62 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
aov}O}• 4. K~n‚RP zwN eP~ws~NSp Ru• ^ON{wxp• e~NszNRw-
x…RuRn• QN•
€”‹c••“Ÿ“•ž‘d`• d‹ e`‘d`c‡` c`•, ‰”„˜db ••` •bŸd“•b”† Ÿb”•-
‰”`e† d‹• ‘…`• c`• Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d`•, •…c` cd‹‘ “Ÿ“‡` bŽa‹•ž‘“‘-
d`• †a‹ ‹ •a`‘•Ž† c`• Š™† Ž`• “ •a`‘•Žœ• b`–dœ• c`•. ]”„˜db cd“‘
q‘bcdžd` —”œ‘“, c`‘ ‘` …—“–‘ †a‹ bŸ•db–—Œb‡ œ•“• “• cdœ—“• c`•. {b-
”•‰”„˜db Ÿž• ‘•žŒbdb, cŽ…edbcdb, c–•Ÿb”•e…”bcdb Ž`• Šb‡db dž”`,
Ÿ“– œ•` b‡‘`• œŸ™• Œ…•bdb ‘` b‡‘`•. p•`ˆ„Šbdb `–d†‘ d‹‘ Ÿb”•‰”`e†
Ž`Œ‹•b”•‘„ † Ž`• ’`‘`‰”„˜db d‹‘ œcb• e“”…• Œ…•bdb ‰•` 90 •…”b•.
aov}O}• 5. MP~vPqRP h‡~N …ˆƒ• MN{RntPQRP …Rw vN MP~…-
QNQRN{ h…RP
_b”Œb‡db dž”` c`‘ ‘` …—“–‘ †a‹ Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•‹Œb‡ “• cdœ—“• c`•.
u„‘db dž”` `–dœ Ÿ“– e`‘d„Šbcdb œd• Œ` Ž„‘`db, `‘ ‹ •a`‘•Ž† Š™†
c`• †d`‘ †a‹ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d`.
aov}O}• 6. Yw‡QRP Ru{ eusp Ru• Zuzw}€~sqN• aoQN QN•
w„Œbdb ‘` `e†‘bdb d•• cŽ…˜b•• Ž`• ˆ•žcdb d‹ c•™Ÿ† † d‹‘ b•”†‘‹
`‘„•bc` cd•• cŽ…˜b••. qaž, c[ `–dœ‘ d“ —ž”“ d‹• c•™Ÿ†•, –Ÿ„”—b• d“
Ÿba‡“ d™‘ `Ÿb”•œ”•cd™‘ a–‘`d“d†d™‘ `Ÿœ d“ “Ÿ“‡“ `‘`a•“‘d`• œ•`
d` œ‘d`, “• •“”e…•, d` `‘d•Žb‡•b‘` Ž`• “• `••‹•bŸ•a”„cb•• d“–•. n”-
—‡cdb ‘` d`–d‡Šbcdb ••‰œdb”“ •b d“ cž•` Ž`• d“ ‘“–, Ž`• ˆ•žcdb d“‘
b`–dœ c`• c`‘ „•“”e‹ c–‘b•a‹dœd‹d`. }`‘ c–‘b•a‹dœd‹d` † b‘…”-
‰b•`, b‡cdb cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` …‘` Ž`• d“ `–dœ •b d‹ c–‘b•a‹dœd‹d`
Ÿ“– b‡‘`• ‹ Ÿ‹‰† œ•™‘ œc™‘ `‘`Š‹d„db ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb.
aov}O}• 7. [wQnsPRP Rw• g€{PwOuRo• e~}voQPw• QN• QR}
ePOq} Rƒ{ XˆP~w…~wQRƒ{ Z€{NR}RpRƒ{
u`Œž• ˆ”‡cŽbcdb cb Ž`d„cd`c‹ c–‰Ž…‘d”™c‹• † c—bd•Ž†• c•™Ÿ†• V
cd“ —ž”“ `‘„•bc` cd•• cŽ…˜b•• V b‘ž b‡cdb c–‘abab•…‘“• •b d“ Ÿba‡“
d™‘ `Ÿb”•œ”•cd™‘ a–‘`d“d†d™‘, •Ÿ“”b‡db dž”` ‘` `Ÿb•b–Œb”žcbdb
d•• Ÿ”“Œ…cb••, `‘„‰Žb• Ž`• bŸ•Œ–•‡b• c`• c`‘ •a…b•, b•Žœ‘b•, cŽ…˜b••
Ž`• c–‘`•cŒ†•`d`. u`Œž• “”`•`d‡Šbcdb Ž`• ‘•žŒbdb œd• ‹ •a`‘•Ž† c`•
Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` …—b• †a‹ Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•‹Œb‡, ‘•žcdb b–‰‘™•“c•‘‹ Ž`•
b–d–—‡` ‰•[ `–dœ d“ ‰b‰“‘œ•. z”`•`d•cdb‡db •œ‘“ d` db••Ž„ `Ÿ“db•…-
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 63
c•`d` Ÿ“– Œ…•bdb ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb Ž`• œ—• d“‘ d”œŸ“ •b d“‘
“Ÿ“‡“ Œ` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•‹Œ“•‘.
aov}O}• 8. e~}QSo~PRP QR}€• Tyy}€• xNw QR}{ [N€R… QN•
_NvuzP~w{n
{”“ce…”bdb až”` cd“–• ‰•”™ c`•, d`Žd•Ž„ •b d‹‘ Ž`”a•„ c`•. {”“-
ce…”bdb bŸ‡c‹• cd“‘ b`–dœ c`•. pžcdb cd“–• „••“–• Ž`• cd“‘ b`–dœ
c`• `–dœ •a•`‡db”` Ÿ“– `‘`Š‹d„db ‘` Ÿ”“cb•Ž•cbdb † ‘` a‹••“–”‰†-
cbdb. q–—‹Œb‡db cd“–• „••“–• ‘` b‡‘`• Ž`•„ Ž`• ‘` …—“–‘ `–dœ Ÿ“–
bcb‡• `‘`Š‹d„db ‘` a‹••“–”‰†cbdb. {”“ce…”bdb b–d–—‡` cd“–• „•-
•“–• •b a•„e“”“–• d”œŸ“–• Ÿ“– …”—“‘d`• e–c•“•“‰•Ž„.
aov}O}• 9. XSpQRP R} Ts•}• xNw Ru{ e~}Qx…yyuQu QRN Xˆ}-
RPyoQzNRN
ne†cdb Ž„Œb „‰—“• Ž`• Ÿ”“cŽœ••‹c‹ cd` `Ÿ“db•…c•`d` d™‘ Ÿ”“-
cŸ`Œb•ž‘ c`•. x` …—bdb Ÿ‡cd‹ œd•, beœc“‘ Ž„‘bdb œ,d• •Ÿ“”b‡db Ž`•
Šb‡db d‹ Š™† c`• œŸ™• Ž`Œ“a‹‰b‡cdb `Ÿœ •…c` c`•, œ•` œc` —”b•„Šb-
cdb ‰•` d‹‘ b–d–—‡` Ž`• d“ cŽ“Ÿœ d‹• Š™†• c`• Œ` bŽa‹•™Œ“•‘ •b
`eŒ“‘‡` d‹‘ Ž`d„••‹•‹ cd•‰•† Ž`• ‰•` d“ •˜•cd“ Ž`•œ c`•.
aov}O}• 10. Yw‡QRP Ru{ [QƒRP~wxp QN• X|qN, XQSnyPwN xNw
eyu~…RuRN
}–‘b•a‹d“Ÿ“•†cdb œd• b‡cdb `Ÿœ•–d` •Ž`‘“‡ ‘` ˆ•žcbdb `’‡`, `ce„-
•b•` Ž`• bc™db”•Ž† Ÿ•‹”œd‹d` `‘b’„”d‹d` `Ÿœ Ÿœdb Ž`• `‘ `–dœ, d“
“Ÿ“‡“ `‘`Š‹d„db ‘` Ÿ”“cb•Ž•cbdb † ‘` a‹••“–”‰†cbdb, bŽa‹•ž‘bd`•
† œ—•. u`•••b”‰†cdb bc™db”•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d` `ce„•b•`•, `’‡`•, Ÿ•‹-
”œd‹d`• Ž`• a•‘`•‹•, žcdb ‘` •Ÿ“”b‡db ‘` ‘•žŒbdb Ž`•„ Ž`• b–d–—•-
c•…‘“• `‘b’„”d‹d` `Ÿœ `‘ Ž`• Ÿœdb bŸ•d–‰—„‘“‘d`• “• cdœ—“• c`•.
aov}O}• 11. _NyƒQ}~qQRP …yN RN aNvpzNRN Ru• \ƒp• QN{
[€xNw~qP• swN aPsNy†RP~u X€R}ˆ~NsznRƒQu
u`•™c“”‡cdb Ž„Œb ‰b‰“‘œ•, Ž`d„cd`c‹ Ž`• `••`‰† cd‹ Š™† c`• c`‘ ••` b–-
Ž`•”‡` ‘` `‘`Ž`••˜bdb `Žœ•‹ •b‰`••db”‹ bc™db”•Ž† a•‘`•‹ Ž`• c“e‡`. {•-
cd…˜db cd‹ c“e‡` d“– c••Ÿ`‘d“•, Ÿ“– c`• Ÿ`”…—b• •œ‘“ `–dœ Ÿ“– b‡‘`• d“
`‘ždb”“ a–‘`dœ Ž`•œ ‰•` d‹‘ b–d–—‡` Ž`• d“ cŽ“Ÿœ d‹• Š™†• c`•.
64 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
aov}O}• 12. X{RwyuSvPqRP …Rw R} eN~Pyv…{ [q{Nw hoyPw}
n‘d••‹eŒb‡db œd• d“ Ÿ`”b•Œœ‘ b‡‘`• d…•b•“ Ž`• `Ž”•ˆž• `–dœ Ÿ“– bcb‡•
“• ‡a•“• …—bdb a‹••“–”‰†cb• Ž`• bŸ••…’b• ‰•` d‹ a•`a•Ž`c‡` b’…••’‹•
b’…••’†• c`•. }–‰—™”†cdb œ•“–•, •`Š‡ Ž`• d“‘ b`–dœ c`•, ‰•` “d•a†-
Ÿ“db …—b• c–•ˆb‡ •…—”• d‹‘ Ÿ`”“•c` cd•‰•†.
aov}O}• 13. [SN~z…QRP j}J }ˆ}{}ˆ…{} swN …yN RN ewvN{n
[zˆ…OwN ˆ~}• Ru{ e~NszNR}ˆ}quQu Ru• ^ON{wxp• QN• \ƒp•
qe`”•œcdb d‹‘ `”—`‡` €`ˆ`‘…Š•Ž‹ •…Œ“a“ d“– €“[ “Ÿ“‘“Ÿœ‘“ ‰•`
‘` `Ÿ“•`Ž”•‘bdb œ•` d` b•Ÿœa•`, Ž`Œž• Ž`• ‰•` Ž„Œb Ž`d„cd`c‹ Ÿ“–
ab‘ c`• b–—`”•cdb‡ † ab‘ c`• e`‡‘bd`• c™cd†.
aov}O}• 14. Xˆ}zNx~†{PRP xnvP X{RqQRNQu QRu{ [ˆwR€•qN
n‘`Ž`••˜db Ž`• `Ÿ“•`Ž”•‘bdb œ•b• d•• •“”e…• S˜–—“•“‰•Ž†• `‘d•-
cd”“e†•T † `‘d‡cd`c‹• Ÿ”“• d‹‘ bŸ•d–—‡`, d‹‘ b–d–—‡` † d‹‘ `••`‰†
Ÿ”“• d“ Ž`••db”“.
aov}O}• 15. X{NˆR†|RP o{N g†QRuzN [QƒRP~wxp• _Nv}Opsu-
Qu•
n‘`Ÿd•’db …‘` •‹—`‘•c•œ bc™db”•Ž†• Ž`Œ“a†‰‹c‹•. qŽ•bŸd•‘bdb d‹
‘“‹d•Ž† c`• a•`•‰b•`, `‘d•Žb••b‘•Žœd‹d`, •“‰•Ž† Ž`• a•`‡cŒ‹c‹, žcdb
‘` •Ÿ“”b‡db ‘` bŸ••…‰bdb `–dœ Ÿ“– cd‹”‡Šb• Ÿ•“ `Ÿ“db•bc•`d•Ž„ d“–•
cŽ“Ÿ“•• c`• Ž`• ab‘ d“–• b•Ÿ“a‡Šb•. u„‘db c“e…• bŸ••“‰…•, Ÿ„”db
`Ÿ“e„cb•• Ž`• b‘b”‰†cdb •b d”œŸ“–• Ÿ“– Ÿ”“„‰“–‘ d“–• cŽ“Ÿ“••
c`•.
aov}O}• 16. X{Ns{ƒ~qQRP Rw• [ˆwR€•qP• QN• xNw L€zuvPqRP {N
bw‡vPRP g€{P•‡• [€s{ƒz}Q†{u
o”b‡db d”œŸ“–• ‘` Œ–•„cdb ‘` ‘•žŒbdb c–—‘„ •…c` cd‹ •…”` b–‰‘™-
•“c•‘‹ ‰•` œc` †a‹ …—bdb, `••„ bŸ‡c‹• Ž`• ‰•` Ž„Œb ‘…“ SŒ`••`T †
bŽa†•™c‹. n‘`‰‘™”‡cdb Ž„Œb ‘…` a‹••“–”‰‡` Ž`• SŒ`••`T, ‘•žŒ“‘-
d`• b–‰‘™•“c•‘‹ ‰•` d“‘ d”œŸ“ Ÿ“– b•Ÿ•“–d‡Šb• d‹ Š™† c`•.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 65
aov}O}• 17. Zuzw}€~spQRP xNw ZwNRu~pQRP o{N{ eq{NxN p
o{N bR}Qwo d~NzNRwQz}†
u`d`cŽb–„cdb Ž`• c–‘d‹”†cdb …‘`‘ Ÿ‡‘`Ž` “”`•`d•c•“• † …‘` ‘d“-
c•… “”`•`d•c•“•, cd` “Ÿ“‡` •Ÿ“”b‡db ‘` d“Ÿ“Œbdb‡db e™d“‰”`e‡b•,
c—…a•`, Žb‡•b‘` Ž`• `‘d•Žb‡•b‘` Ÿ“– c`• c–‘a…“–‘ b‘b”‰b•`Ž„ Ž`• c–-
‘`•cŒ‹•`d•Ž„ •b `–dœ Ÿ“– Œ…•bdb ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb.
aov}O}• 18. L€zuvPqRP …Rw G X€R… ˆ}€ LoyPRP {N e~NszNR}-
ˆ}wpQPRP [q{Nw VOu ao~}• X€R}† ˆ}€ [qQRP
^–•‹Œb‡db œd• b‡cdb ^b‡` c–‘b•a‹dœd‹d`-b‘…”‰b•`, ••` Œb‡` Ÿ`‘‡-
c—–”‹ ˜–—†, ‹ “Ÿ“‡` cb c–‘b”‰`c‡` •b d‹ ŒbšŽ† Ÿ‹‰† œ•™‘ …—b• d‹‘
•Ž`‘œd‹d` ‘` •“”e“Ÿ“•b‡ `–d† d‹ c–•Ÿ`‘d•Ž† b‘…”‰b•` cb –••Ž†
Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d`. s `•‹Œ•‘† c`• e•c‹ b‡‘`• „•“”e‹ c–‘b•a‹dœd‹d`
Ÿ“– bŽa‹•ž‘bd`• c`‘ cž•`, ‘“–• Ž`• Ž`d„cd`c‹ Š™†•. n–dœ Ÿ“– Œ…-
•bdb ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb b‡‘`• cd‹‘ Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d` `Ÿ•„ ••` Ÿ”“-
…Žd`c‹ d“– ‡a•“– d“– b`–d“• c`•.
aov}O}• 19. bN gxoSRPQRP, {N awynRP xNw {N [xS~ntPQRP
LPRwxn
}Žbedb‡db, •••†cdb Ž`• ‰b‘•Ž„ bŽe”`cdb‡db Œbd•Ž„, a‡‘“‘d`• …•e`c‹
cb œ•` œc` bŽd••„db Ž`• ˆ”‡cŽbdb œ•“”e`. qcd•`cdb‡db •a•`‡db”` cd“
Ž`•œ •…c` cd“–• `‘Œ”žŸ“–•. nŸ“e•‰bdb d` Ÿ`”„Ÿ“‘`, d‹‘ Ž”•d•Ž†,
d‹‘ Ž”‡c‹, d‹‘ `Ÿœ””•˜‹ † •b „••` •œ‰•` d‹‘ …Že”`c‹ `”‘‹d•Žž‘ `‘-
d••†˜b™‘.
aov}O}• 20. X{NxNy†‚RP xNw \pQRP R} gx}ˆ… Ru• \ƒp• QN•
n‘`Ž`••˜db d“ cŽ“Ÿœ d‹• Š™†• c`•, d“ •œ‰“ ‰•` d“‘ “Ÿ“‡“ …—bdb b‘-
c`”Ž™Œb‡ Ž`• `e•b”žcdb d‹ Š™† c`• cd‹‘ Ÿ”`‰•`d“Ÿ“‡‹c† d“–.
aov}O}• 21. bN [qQRP YorNw}w …Rw X|qtPRP Ru{ ^ON{wxp e~Ns-
zNRwx…RuRn QN•
o•žcdb •…c` c`• d‹‘ `’‡` c`• c`‘ ••` …Že”`c‹ d‹• Œb‡`• e•c‹• Ÿ“–
Ÿ”“c™”•‘„ Ÿ”“ˆ„••bd`• c[ `–d†‘ d‹‘ –••Ž† a•„cd`c‹. x` ‰‘™”‡Šbdb
œd• `’‡Šbdb `Ÿœ•–d` ‘` Ÿ”“cb•Ž•cbdb Ž`• ‘` a‹••“–”‰†cbdb œ•` `–d„
66 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
Ÿ“– Ž`Œ“a‹‰b‡cdb `Ÿœ •…c` c`• ‘` Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cbdb.
aov}O}• 22. Yw‡QRP Ru{ XOwnx}ˆu g†{OPQp QN• zP Ru LP„xp
Xsnˆu
x•žcdb d‹ c–‘b—† `a•`—ž”•cd‹ c•‘abc† c`• •b d“ Œb‡“ •…c` Ž`• ‰•”™
c`•. o•žcdb Ž„Œb ‰b‰“‘œ•, Ž`d„cd`c‹ Ž`• b•e„‘•c‹ (b–—„”•cd‹ † a–-
c„”bcd‹) c`‘ ••` …Že”`c‹ d‹• ŒbšŽ†• `‰„Ÿ‹• ‰•` c`• Ž`• d“–• `‰`-
Ÿ‹•…‘“–• c`•.
aov}O}• 23. X{RwyuSvPqRP R}{ [N€R… QN• xNw R} eP~wrnyy}{
QN• QN{ e~}PxRnQPw• } U{N• R}€ Tyy}€
^b™”†cdb d“ Ÿb”•ˆ„••“‘ c`• c`‘ ••` Ÿ”“…Žd`c‹ d“– b`–d“• c`• Ž`•
d“‘ b`–dœ c`• c`‘ ••` Ÿ”“…Žd`c‹ d“– Ÿb”•ˆ„••“‘d“•. q‡cdb •…”“•
Ž„Œb Ÿb”•ˆ„••“‘d“• •…c` cd“ “Ÿ“‡“ ˆ”‡cŽbcdb. u• `–dœ b‡‘`• •…”“•
d“– b`–d“• c`•. k•` œc` `‘`Š‹d„db ‘` a‹••“–”‰†cbdb b‡‘`• bŸ‡c‹•
•…”“• d“– b`–d“• c`•.
aov}O}• 24. j~uQwz}ˆ}wpQRP Ru Z†{Nzu R}€ E`…s}€F
€”‹c••“Ÿ“•†cdb d‹ a•‘`•‹ d“– †—“–, d‹• Ÿ”“cb–—†• Ž`• d“– Svœ‰“–T
‰•` ‘` Ÿ”“™Œ†cbdb d•• Ÿ”`‰•`d“Ÿ“•†cb•• c`•.
aov}O}• 25. bN [qQRP [€R€•wQzo{}w
qŸ••…’db, b’`cŽ‹Œb‡db Ž`• c–‘‹Œ‡cdb ‘` b‡cdb b–d–—•c•…‘“•. z”‰`‘ž-
cdb d‹ Š™† c`• Ž`• d‹ •…”` c`• •b d”œŸ“–• Ÿ“– c–•ˆ„••“–‘ cd‹‘ b–-
d–—‡` c`•. kd`‘ ab‘ `•cŒ„‘bcdb Ž`•„, —”‹c••“Ÿ“•†cdb S•bd`••„Ždb•
d‹• a•„Œbc‹•T ‰•` ‘` `Ÿ`••`‰b‡db `Ÿœ `”‘‹d•Ž„ c–‘`•cŒ†•`d`, žcdb
ˆ`c•Ž† c`• Ž`d„cd`c‹ ‘` ‰‡‘b• ‹ Ž`d„cd`c‹ b–d–—‡`• Ž`• •Ž`‘“Ÿ“‡-
‹c‹•.
MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 67
q‡•`cdb `•ž‘•` c–‘b•a‹dœd‹d` baž ‰•` ‘`
a‹••“–”‰†c“–•b Ž`• ‘` Š“••b a•`e“”bd•Ž„
(XQR~}{N†Ru• bR. [{RsxN~ aqRQPy)
h} U|€ˆ{} a}€yn~w
id`‘ Ž„Ÿ“db …‘`• `‰”œd‹• Ÿ“– b‡—b …‘` ‰…”•Ž“ •“–•„”•. ~“ •“–-
•„”• ••` •…”` …Ÿbcb •…c` cd“ Ÿ‹‰„a• d“– `‰”œd‹.
z `‰”œd‹• „Ž“–‰b d“ •“–•„”• ‘` —••••‘d”‡Šb• `Ÿb•Ÿ•c•…‘“ •…c`
`Ÿœ d“ Ÿ‹‰„a•.
ne“• b’…d`cb Ÿ”“cbŽd•Ž„ d‹‘ Ž`d„cd`c‹, “ `‰”œd‹• •–Ÿ†Œ‹Žb d“
•“–•„”• Ž`• `e“• ab‘ …ˆ”•cŽb d”œŸ“ ‘` d“ `‘`c•”b• cd‹‘ bŸ•e„-
‘b•`, Ž„•bcb d“–• ‰b‡d“‘b• Ž`• d“–• Š†d‹cb ‘` d“‘ ˆ“‹Œ†c“–‘ Ž`• ‘`
‰b•‡c“–‘ •b —ž•` d“ Ÿ‹‰„a• ‰•` ‘` Œ`edb‡ Š™‘d`‘œ d“ ‰…”•Ž“ •“–-
•„”•, `e“• ab‘ –Ÿ†”—b d”œŸ“• ‘` d“ ˆ‰„•“–‘ `Ÿœ bŽb‡ Š™‘d`‘œ. n”-
—•Ž„, d“ •“–•„”• …Ÿ`Œb –cdb”‡`, ˆ•…Ÿ“‘d`• ‘` ‰b•‡Š“–‘ •b —ž•` d“
Ÿ‹‰„a•.
n••„ cd‹ c–‘…—b•`, Ž`Œž• “ `‰”œd‹• Ž`• “• ‰b‡d“‘…• d“– …”•—‘`‘
ed–`”•…• •b —ž•` Ÿ„‘™ d“–, ••` cŽ…˜‹ Ÿ…”`cb `Ÿœ d“ •–`•œ d“–.
}Ž…ed‹Žb Ÿ™•, Ž„Œb e“”„ Ÿ“– …Ÿbedb ••` ed–`”•„ —ž•` cd‹‘
Ÿ•„d‹ d“–, Œ` d‹‘ d‡‘`Šb Ž`• Œ` Ÿ`d“•cb Ÿ„‘™ d‹• ‰•` ‘` `‘…ˆb• Ÿ•“
˜‹•„.
n–dœ …Ž`‘b, ed–”•„ d‹ ed–`”•„. S~‡‘`Šb d“ —ž•` `Ÿœ Ÿ„‘™ d“– Ž`•
`‘…ˆ`•‘b Ÿ•“ ˜‹•„... d‡‘`Šb d“ —ž•` `Ÿœ Ÿ„‘™ d“– Ž`• `‘…ˆ`•‘b Ÿ•“
˜‹•„..d‡‘`Šb d“ —ž•` `Ÿœ Ÿ„‘™ d“– Ž`• `‘…ˆ`•‘b Ÿ•“ ˜‹•„!T, c–‘…-
—•Šb ‘` bŸ`‘`•`•ˆ„‘b• cd“‘ b`–dœ d“–. pb‘ d“ …‘“•`Šb Ÿœc“ Ÿ“‘“•-
c`‘ “• ed–`”•…• •b d“ —ž•` Ÿ“– …Ÿbed`‘ cd‹‘ Ÿ•„d‹ d“–, † Ÿœc“
`Ÿb•Ÿ•cd•Ž† e`•‘œd`‘ ‹ Ž`d„cd`c‹, d“ ‰…”•Ž“ w“–•„”• Ÿ“•…•‹cb
d“‘ Ÿ`‘•Žœ d“– Ž`• `Ÿ•„ c–‘…—•Šb ‘` ~txnrqt ~z €‚wn n{z
{nx‚ ~z• unt xn nxqontxqt {tz •svn!
qdc•, ab‘ „”‰‹cb d“ ‰…”•Ž“ •“–•„”• Ž`d`ˆbˆ•‹•…‘“ Ž`• b’“–Œb‘™-
•…‘“, ‘` ˆ‰b• `Ÿœ d“ cdœ••“ d“– Ÿ‹‰`a•“• Œ”•`•ˆb–d•Ž„!!! n–dœ Ÿ“–
e„‘‹Žb Ÿ™• Œ` d“ …Œ`ˆb, “–c•`cd•Ž„ d“ ˆ“†Œ‹cb...Ž`• œ•“ `–dœ c–-
‘…ˆ‹ bŸb•a† a•`—b•”‡cd‹Žb d•• `‘d•’“œd‹db• •b c™cdœ d”œŸ“.
****************************************
n–d† b‡‘`• ‹ Š™†, `‘ `‘d••bd™Ÿ‡Š“–•b d` Ÿ”“ˆ•†•`d„ •`• Œbd•Ž„
Ž`• ab‘ Ÿ`”`a•‘œ•`cdb cd“‘ Ÿ`‘•Žœ, cd‹‘ Ÿ•Ž”‡` Ž`• cd‹‘ `–d“••-
Ÿ‹c‹, •Ÿ“”“••b ‘` ’bŸb”„c“–•b d“ Ÿ•“ `‘–Ÿ…”ˆ•‹d“ b•Ÿœa•“ Ÿ“–
Œ` •`• Ÿ`”“–c•`cdb‡. q’„••“–, Ž`‘…‘` Ÿ”œˆ•‹•` ab‘ ••‘bd`• cd“
‡a•“ bŸ‡Ÿba“ Ÿ“– a‹••“–”‰†Œ‹Žb....
68 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
[b[fK] giaa[hdj] G
gibZ]a^difK^X - efdgMdfX
dznOP• P~sNQqN• xNw O~nQu•
n‰`Ÿ‹d“‡ e‡•“•
gN• xNy}†zP {N |Pxw{pQ}€zP Ru{ OwNOwxNQqN Ru• Q€{-PwOu-
Rp• Q€{-Ouzw}€~sqN• R}€ zoyy}{R}• zN•. gN• xNy}†zP {N
Q€zrnyPRP zP Rw• wOoP• QN• , Rw• wOwNqRP~P• wxN{…RuRP• xNw RN
RNyo{RN QN• , ˆ}€ vN PSN~z…Q}€zP QP Q€{R}{wQzo{P• NR}-
zwxo• xNw Q€yy}swxo• O~nQPw•.
pb‘ Œ…•“–•b ‘` c—ba•„c“–•b `Ÿ•ž• d“ S‘…“ •“‘d…•“T. pb‘ Œ…•“–•b
`Ÿ•ž• ‘` ‰”„˜“–•b Ÿ”“d„cb•• Ÿ“– Œ` cdb‡•“–•b cd‹‘ Ž–ˆ…”‘‹c‹,
cd•• `”—…•, cd“–• •Œ•‘“‘db• ‰•` ‘` d•• be`”•œc“–‘. ^…•“–•b ‘`
c—ba•„c“–•b Ž`• ‘` be`”•œc“–•b d“ ‘…“ •“‘d…•“ cd“‘ ˆ`Œ•œ Ÿ“–
•Ÿ“”“••b cb Ž„Œb d“•…` Ž`• •b•d“–”‰‡` d‹• Š™†• •`• (~‹‘ bŽŸ`‡-
ab–c‹, d‹‘ bŸ•—b•”‹•`d•Ž† a”`cd‹”•œd‹d`, d“ b•Ÿœ”•“, d•• d…—‘b•,
d“‘ `Œ•‹d•c•œ, d“ Ÿb”•ˆ„••“‘ Ž•Ÿ.) u`• e–c•Ž„ Œ…•“–•b ‘` d“ a•`-
ažc“–•b.
k•“• “• d“•b‡• Ž`• “• •b•d“–”‰‡b• d‹• Š™†• —”b•„Š“‘d`• b’–‰‡`‘c‹,
‘…“ œ”`•` Ž`• ‘…b• Ÿ”`Žd•Ž…• Ÿ“– ‘` –Ÿ‹”bd“•‘ d‹‘ c–‘…—•c‹ Ž`•
d‹‘ `‘•˜™c‹ d‹• Š™†•..
x`•, Œ` cdb‡•“–•b Ž`• Ÿ”“d„cb••. ~`–dœ—”“‘` œ•™• Œ` a‹••“–”-
‰“••b ˆ•™•…‘` Ÿ”œd–Ÿ` Ÿ“– Œ` `Ÿ•ž‘“‘d`• `Ÿœ Ž„d™ Ÿ”“• d`
Ÿ„‘™ Ž`Œž• Œ` d` be`”•œŠ“–•b “ Ž`Œ…‘`• cd“‘ d“•…` d“–. wbd„
Œ` c–••…‰“–•b d` bŸ•db•‰•`d` cb Ž„Œb d“•…` žcdb ‘` ˆ“‹Œ‹Œ“••b
‘` c–‘Œ…c“–•b d“ db••Žœ •“‘d…•“.
h‘` Ÿ`”„ab•‰•`. s bŽŸ`‡ab–c‹. n‘„•bc„ •`• –Ÿ„”—“–‘ Ž`Œ‹‰‹d…•
Ž`• a„cŽ`•“•. {“••“‡ be`”•œŠ“–‘ †a‹ cd•• d„’b•• d“–• Ÿ”`Žd•Ž…•
Ÿ“– b•Ÿ•…Ž“–‘ d“–• •`Œ‹d…• cd‹‘ a•`a•Ž`c‡`, Ÿ“– d“–• b‘a–‘`•ž-
‘“–‘, d“–• d”…e“–‘, d“–• b•Ÿ‘…“–‘. wŸ“”“•‘ ‘` ˆ‰„•“–‘ `Ÿ•…• •‡-
cdb• “a‹‰•ž‘ Ÿ“– Œ` Ž–Ž•“e“”†c“–‘ `Ÿœ d“ ‡‘db”‘bd. x` ed•„’“–‘
L?HJK7B Q‹ e–c•Ž…• “•„ab•. x` c–cd†c“–‘ ˆ•ˆ•‡`. x` •“•”`cd“•‘
b”™d†cb•• Ž`• b•Ÿb•”‡b•. x` ed•„’“–‘ d”„ŸbŠ` ‘…™‘ •bŒœa™‘ cd‹‘
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 69
bŽŸ`‡ab–c‹ Ž`• ‘` Ž`d`‰”„˜“–‘ Ž`• ‘` a‹•“c•b•c“–‘ d` Œbd•Ž„
Ÿ`”`ab‡‰•`d` V–Ÿ“ab‡‰•`d` cd‹‘ —ž”` •`•.
q„‘ Œ…•bdb ‘` Q€zzPRo•PRP cb `–d† d‹‘ a‹••“–”‰‡` c–•Ÿ•‹”žcdb
d‹‘ eœ”•` b‘a•`e…”“‘d“• Ÿ“– `Ž“•“–Œb‡ Ž`• cdb‡•db d‹‘ cd“ e`’
22990 40314 † ‰”„˜db •`• cd“ ;-C7?B ;?H?D?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC
g€zzPR}•p QRu{ g€{-Ouzw}€~sqN
Ru• _}w{ƒ{qN Ru• [{…RuRN•
[xOpyƒQu P{OwNSo~}{R}•
z‘“•`dbŸž‘–•“UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
qŸ„‰‰b••`UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..
q‘a•`e…”“‘d`UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
p•b•Œ–‘c‹UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
~‹•…e™‘“ UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
" C7?B UUUUU..UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
dznOP• [xˆ…{uQu• e~}RnQPƒ{ xNw
X{nyu‚u• e~ƒR}r}€yw‡{ aPRNz…~SƒQu•
( *&0τε '2α 2 1;43στ& α;9 α6τ( ;36 σα5 ε2δ.αφ'4ε.)
W- qŽŸ`‡ab–c‹ WW z•Ž“‘“•‡`
(qŸ•—b•”‹•`d•Ž† a”`cd‹”•œd‹d`, b•Ÿœ”•“, c–‘Œ†Žb• b”‰`c‡`•)
WW n‘Œ”žŸ•‘` - p‹•“Ž”`d•Ž„ p•Ž`•ž•`d`
WW {“••d•c•œ• - ]”„••`d` V ~…—‘b•
WW **" WW {“••d•Ž† WW- g••‹ ( “”‡c`db)
dznOP• iˆ}QRp~w|u•
( *&0τε '2α 2 1;43στ& α;9 α6τ( ;36 σα5 ε2δ.αφ'4ε.)
WW ]”`••`db‡`
WW q‘‹•…”™c‹ (`Ÿ“cd“•† ; C7?BI, ab•d‡™‘ d•Ÿ“–,Ž•Ÿ)
WW qŽa‹•žcb•• ( •Ÿ“cd†”•’‹ “”‰„‘™c‹• Ž`• a•b’`‰™‰†•)
WW p•`a‡Žd–“ ( I?J; :;L;BEFC;DJ & C7?DJ;D7D9;, <79;8EEA, ;J9)
70 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
] h^a^X _X^ Z^_X^X XbhX``XK]
}%*"-A "&+A& p4}(,v, +A B-"& (A{,&,} 4{%-"}&"} (A&
{-,ƒ,+0A "*{&}0,}4+%}. pswtz•|]z•wq wtn }•xq|]n-
}tn n~zw‚x wq "{A]]"v*A0&("} (A& "-A}&0"3+&("} p4-
+A0,0%0"} {z• q{t^•wz•x xn vqt~z•|]z•x wq
s^tuz•} unxzxq} }•xnvvn]s}.
{“•“‡ b‡‘`• “• Ž`‘œ‘b• `–d“‡.
1. }b Ž„Œb `‘d`••`‰† Œ` Ÿ”…Ÿb• ‘` b‡•`cdb Ÿ“•• b–—`”•cd‹•…‘“• ‘`
b‡•`cdb cd‹‘ Œ…c‹ d™‘ „••™‘ •b d“–• “Ÿ“‡“–• Ž„‘“–•b `–d†‘ d‹‘
`‘d`••`‰†. ^` Ÿ”…Ÿb• ‘` b‡•`cdb Ÿ“•• b–—`”•cd‹•…‘“• ‘` ažc“–•b
`–dœ Ÿ“– Š‹d„•b `Ÿœ d“‘ „••“‘, ‰•` `–dœ Ÿ“– d“– a‡‘“–•b (Ÿ”“šœ‘,
–Ÿ‹”bc‡` Ž.`.).
2. x` bŸ•Ž“•‘™‘†c“–•b •b `Ÿœ•–d‹ `•†Œb•` Ž`• ‘` d‹”†c“–•b d“‘
•œ‰“ •`• c—bd•Ž„ •b d“‘ —”œ‘“ Ž`• d‹‘ Ÿ“•œd‹d` d‹• `‘d`••`‰†•
•`•. x` b‡•`cdb c–‘bŸb‡• cb œ•b• d•• c–•e™‘‡b• •`•.
2. x` ažc“–•b …‘` Ÿ“c“cdœ (`Ÿœ 1 ™• 10%) `Ÿœ d‹‘ Ž„Œb •`• `‘-
d`••`‰† cb Ž„Ÿ“•“‘ Ÿ“– d“ …—b• `‘„‰Ž‹.
n‘ Œ…•bdb ‘` c–••bd…—bdb Ÿ‹‰`‡‘bdb cd“
MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/J?C?7 ‰•` ‘` c–•Ÿ•‹”žcdb ••` `‡d‹c‹
‰•` c–••bd“—† † c–•Ÿ•‹”žcdb d“ Ÿ•“ Ž„d™ Ž`• cdb‡•db d“ c`‘ e`’
cd“ 22990 40314.
K[b^_[g e`]fdMdf^[g
0` cd“•—b‡` Ÿ“– •`• a‡‘bdb baž ab‘ Œ` a“Œ“•‘ —™”‡• d‹‘ d‹•be™-
‘•Ž† c`• …‰Ž”•c‹.
1. k‘“•` 6666666666666666 2. qŸ‡Œbd“ 666666666666666
3. %••Ž‡` 6666 4. _••“ 666666
5. p•b•Œ–‘c‹ 6666666666666666666666666666666666666
6. {b”•“—† 666666666666666666 7. 0( 6666666
8. qŸ„‰‰b••` 66666666666666666666666666666666666
9. 0‹•. 66666666666666666 10. u•‘‹dœ 666666666666666
11. ;C7?B 666666666666666666666666666666666666666
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 71
A# LE`E(E #A g-""E(E,E(E gE A-($ ($
e%$K%A""A, g-"e`H%lg(E A-(H (H# AI(HgH.
1.^"v"0" 0, ,+,*A }A} }0, (A0Av,],; }%*"&‚}0" "+A A{, 0A
p4,:
666666*{,-"&0" +A BAv"0" 0, ,+,*A *,4 }0,+ (A0Av,],
666666*% BAv"0" 0, ,+,*A *,4 }0, (A0Av,],, AvvA
*{,-"&0" +A *,4 0%v"_‚+%}"0" ]&A &p&A&0"-"} {"-&{0‚}"&}.
2. *{,-‚ +A {-,}_"-‚ wq ~twtn nx~nvvn]s 0&} A(,v,4^"}
&(A+,0%0"}, 0"3+"}, 4{%-"}&"}:
}%*"&‚}0" X"{Y ]&A "{A]]"v*A0&(A i X"-Y ]&A "-A}&0"3+&(A
6666A. 4p-A4v&(,} 66666 B. %v"(0-,v,],}6666 ]. p&,-^‚}%
*%3A+%*A0‚+ (%v"(0-&("} }4}(., A40,(&+%0A (0v)66666666
6666p. ,&(,p,*&("} "-]A}&"} ("&p,}) 6666". _‚0,]-A_,}
666 }0. •4(0&(,}6666 5. %v"(0-,+&(,}6666%. *,4}&(,}
6666^. pA(04v,]-A_,}666&. *,p&}0-A66666(. 3"&-,-
0"3+%*A0A/3"&-,{,&%0"} "-]A}&"}
v. AvvA
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
3. *{,-‚ +A {-,}_"-‚ wq ~twtn nx~nvvn]s 0&} A(,v,4^"}
]+‚}"&} & 4{%-"}&"}
A. ]&A0-,} ("&p&(,0%0A, {,4)
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
666B. p&(%],-,} 6666]. *%3A+&(,} 666p. }4*B,vA&,]-A_,}
666 ". ]+‚}"&} ]&A 0&} A(,v,4^"} p%*,}&"} 4{%-"}&"}
666}0. ]v‚}}"} (p&pA}(Av&A, *"0A_-A}"&}) 666666666666666
666 5. _4}&(,^"-A{"40%}66666666666666666666666666666
666 %. v,]&}0%} 666^. +,}%v"40-&A /%} 666 &. ]-A_&}0A}666
(.p%*,}&,]-A_,}666666666666666666666666666666666666
666 v B-"_,(,*,} 666 *. (,&+‚+&(% v"&0,4-],} 666
+. BAB4 /&00".666666666666666666666
AvvA666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
4. *{,-‚ +A {-,*%^"4}‚ 0A A(,v,4^A {-,ƒ,+0A i 4{%-
-"}&"} }" (Av"} 0&*"}
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
72 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
HA#IZI$(E`Hg e%$gM$%A
e%$g ($-g Ae$%$-g / Ag(EK$-g
}‹•b•žcdb Ÿ•“ Ž„d™ d“–• d”œŸ“–• Ÿ“– Œ` Œ…•`db ‘` Ÿ”“ce…”bdb
Ž`• Ÿ`”`ažcdb d“ —`”d‡ `–dœ cd“ ‰”`eb‡“ ‰•` d“‘ ^bœa™”“
&‰‘`d•„a‹ d‹•. 210 64 28 984
6661. ^` †Œb•` ‘` bŸ•cŽbedž ••` „Ÿ“”‹ “•Ž“‰…‘b•` ••` e“”„ d“
•†‘`.
`. 6666 •b d”œe••` Ÿ“– `‰“”„Šb• ‹ A.5., ˆ. 66666 •b d”œe••`
Ÿ“– Œ` `‰“”„Š™ b‰ž.
666 2. ^` †Œb•` ‘` •`‰b•”b•™ ••` e“”„ d“ •†‘` ‰•` d“–• „cdb-
‰“–•.
666 3. ^` †Œb•` ‘` •bd`e…”™ d“ e`‰‹dœ cd“ {ba‡“ d“– g”b™•.
666 4. ^` †Œb•` ‘` •“•”„c™ d“ e`‰‹dœ cd“–• „cdb‰“–• bŽb‡.
666 5. Œ` †Œb•` ‘` Ÿ”“ce…”™ Ž„Œb •†‘` d“ Ÿ“cœ6666666 ‰•`
d“–• cdœ—“–• `–d“••.
666 6. wŸ“”ž Ž`d„ Ž`•”“•• ‘` •bd`e…”™ `‘d•Žb‡•b‘` ‰•` `–d“••
Ÿ“– …—“–‘ `‘„‰Ž‹
`.6666b—™ e“”d‹‰œ † •b‰„•“ `–d“Ž‡‘‹d“ ˆ.666 …—™ c™-
•`d•Ž† a•‘`•‹ Ž`• a•„Œbc‹
666 7. wŸ“”ž ‘` Ÿ”“ce…”™ a™”b„‘ † •b …ŽŸd™c‹ Ÿ”“šœ‘d`, –Ÿ‹-
”bc‡b• † Ž`• ‰‘žcb•• œŸ™•:
66666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666
}db‡•db d“ •b e`’ cd“ 22990 40314 †
;C7?B cd“ ;?H?D?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC
^` `‘`‘bžc“–•b Ž`• b•Ÿ•“–d‡c“–•b d“ …”‰“ `–dœ c–‘b—ž•
•b Ÿ•‹”“e“”‡b•, b–Ž`•”‡b• Ž`• Ÿ”“d„cb•• cd“
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/D;7AE?DED?7/
bN PqQRP ˆn{RN xNyn.
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 73
"-9;7: /9-:1
8-60441627 #24-6"9?8237 :?5-;027
0"0476;231 897:#79-
DWZ =HN,XWZ A,b,M.]XMKWZ
5XR.0H R,Q [XJ/QT, bXHMT,0, ,U,1IXPOR,U /0, bXWOMW`T.U, R.-
1HS,Q,. 4T]Y ,XR.0H ,b_ ,Z0H W-OMW`U R,Q /. TK, HSSO /ZU.Q-O0W-
bWKO/O. 5U MQ, ,XR.0W`Y ,b_ .THY 0, TI0X, MQ, 0OU ,U0QT.0abQ/O 0OY
RXK/OY I[WZU /,U ,bW0IS./T, 0O T.K]/O 0WZ .bQbI-WZ N]JY T,Y, MQ,
HSSWZY ,UPXabWZY -bWZ NWZU RWU0H T,Y- 0, TI0X, .KU,Q 0.S.K]Y R,-
0,/0XW1QRH MQ, 0O N]J 0]U Q-K]U R,Q 0]U WQRWM.U.QaU 0WZY.
C0WU 5BD@ ' 7B5C:, /0OU 5B>@?;<: 9G: _b]Y R,Q /. HSS, .P.-
SWU0QRH C]T,0.K,, bXW/b,PW`T. U, WXM,Ua/WZT. ,UPXabWZY/.P.-
SWU0IY bWZ I[WZU /ZU.Q-O0WbWQJ/.Q 0W R,PJRWU 0WZ R,P( .U_Y T,Y U,
LWOPH 0WU /ZUHUPX]b_ 0WZ T. _bWQW 0X_bW TbWX.K, []XKY U, b.XQTI-
U.Q ,U0HSS,MT,.
20/Q J$KOWL& J@H& @MHPUYO bWZ I[WU0,Y S`/.Q /. ,XR.0_ L,PT_
0, -QRH 0WZ bXWLSJT,0, &YIHRL&C U, DOGHB'&I R,Q HSSWZY 'HMU]-
/0WZY MQ( ,Z0_U- $MHPXYORQ RHP. 1ZSJY R,Q PXO/R.K,Y, U, $Y&R-
HRMH&C /0, b,X,X0JT,0, 0WZ 5BD@C 7B5C: R,Q U, bXW/1IX.Q _,0Q
TbWX.K (0W [X_UW R,Q 0W .U-Q,1IXWU 0WZ):
<.U0XQRH )X,1.K,: AS. 6QR0]XK,Y 5QUQHUWY 8 10434 5PJU,
AX_.-XWY C]T,0.KWZ RWY =. A,b,M.]XMKWZ
0OS: 210 8810066 1,V: 210 8810721 RQU:6944 344450
email: a"o!da!i@ei.g
-'YPVYRPEOQ (*XQH/QW A.-KW): <,X,^/RHRO 75 & *XQ,/KWZ
CZU0WUK/0XQ.Y R, <. ?0,XW`/O / R, >. DXQHU0O 0OS/1,V: 210
5578864 RQU: 6974 329907
74 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
+MU !KR)@%$: CZU0WUK/0XQ, R, A. 9,[,XQHRO 0OS:210 9627287
RQU:6937 277667
1KIOWYOKG: CZU0WUQ/0JY RWY *. 6.XL.XISOY 0OS:21770 442870
1,V:210 9922946 RQU: 6985 899807
6. #IK$%AK)&I$: CZU0WUK/0XQ, R, 8. =KU, 0OS: 210 2529539 RQU:
6937 706168
"&''$KOMCJG: CZU0WUQ/0IY RWY ). ),LXQOSK-OY/R, C. =.W0/KUO
0OS/1,V: 2310 435655 RQU: 6945 038390
2U@MMIM$: CZU0WUK/0XQ, R, 8. <WZX/W`TO 0OS: 26510 44571 RQU:
6945 773421
@Q /ZU0WUQ/0IY RHP. A,X,X0JT,0WY P, /,Y .UOT.Xa/WZU MQ, _,0Q
bXW/1IX.Q (J /[.-QHN.Q U, bXW/1IX.Q) 0W RHP. A,XHX0OT,.
5b_ 0, <.U0XQRH )X,1.K, P, .UOT.X]P.K0. R,Q MQ, HSS, bXWMXHT-
T,0, bWZ MKUWU0,Q /. /ZU.XM,/K, T. HSS, +QS,UPX]bQRH C]T,0.K,
_b]Y:
5QTW-W/K,
8bQ/RI\.QY /. b,Q-QH T. .Q-QRIY QR,U_0O0.Y (A;<A5)
8bQ/RI\.QY /. b,Q-QH /. ?W/WRWT.KW A,K-]U (/ZU0XW1QH)
CZSSWMJ R,Q -Q,UWTJ 0XW1KT]U ,b_ =,^RIY J CW`b.X >HXR.0.
CZSSWMJ R,Q -Q,UWTJ HX0WZ R,Q ,X0W/R.Z,/TH0]U
7XH/O /0OU 51XQRJ (<IUZ,)
7XH/O /0OU 5QPQWbK, (b,Q-QH 0OY 5QPQWbK,Y)
<,PaY R,Q HSS.Y ,0WTQRIY b.XQb0a/.QY ZbW/0JXQVOY .1( _/WU /,Y
0,QXQHN.Q.
7 -9;7: /9-:1.KU,Q IU, R,P,XH .P.SWU0QR_, %[,TOSW` bXW1KS&
+QS,UPX]bQR_ C]T,0.KW T. 14 [X_UQ, S.Q0WZXMK,Y R,Q ZbW/0JXQVO
220.000 b.XQb0a/.]U /. _SO 0OU 8SSH-, TI[XQ bWZ MXH1.0,Q ,Z0_
0W /OT.K]T, (08/06/2010).
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 75
eP~wQQ…RP~N Nˆ… Ru{ HX~z}{wxp \ƒpI
1. [yos|RP Ru{ wQR}QPyqON
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/
2. aPyPRpQRP Ž`• „••` ˆ•ˆ•‡` d“– |œ•Ÿb”d s•‡` x`dŠb•–.
z”•c•…‘“• d‡d•“• `Ÿœ d` 27 ˆ•ˆ•‡` d“– b‡‘`•:
Α"! ΕΚΔ!$ΕΙ$ O"I'TIKHAPMONIA (22990 40314, 5, 6)
1. }3"}"&} }4+"&p%0%} A]A{%}
2. "+"-]"&A(%•43,v,]&A
3. A+‚0"-,} {-,,-&}*,} 0,4 A+^-‚{,4
4. }A-A*- %{b”•Ÿ…db•b• •‡`• •–—†• -
5. ,-A*A 5‚%}
6. n•~z]x‚}tn
7. ,& {"-&{"0"&"} 0,4 {"0-,4 & ,& Av%^"&"}
8. %A]n{s qtxnt q{tvz]s
9. A+^-‚{&+%A-*,+&A - dœ•“• 1
10. n]n{s unt }•]€‚|q}s n.n. dœ•“• 2
11. nx~twq~‚{trzx~n} p•}uzvq} q{z€q} n.n. dœ•“• 3
12. }0,3A}*,& 5‚%}
13. ]tz]un ]tn •]qtn unt n|wzxtn
14. s qvq•^q|tn xn qt}nt z qn•~z} }z•
xqz 15. qtuz}t {qx~q ~|z{zt xn pswtz•|]s}z•wq ~sx
tpnxtus wn} r‚s.
Α"! ΕΚΔ!$ΕΙ$ APMONIKHZ)H (210/ 677 5013)
16. XA40,^"-A{"&AY
17. X•43,v,]&A 0%} "4043&A}Y
18. X%0"3+%0,4 p&Av,]&}*,4Y
19. X"*"&} & ,& }3"}&} *A}Y
20. X,&(,4*"+&(%_&v,},_&AY
21. X, *4}0&(,} (4(v,} 0%} 5‚%}Y
22. X^A4*A0A A]A{%} (A& ]+‚}%}Y
23. X}4]3-,+"} {A-AB,v"}Y
24. X*A}A5 (A& {+"4*A0&(%^"-A{"&AY
25. Sn} uz•oqx~tn}z•wqT (]•` {`•a•„)
26. qt}n]‚]s }~t} ptpn}unvtq} ~z• }n~•n }nƒ
Α"! ΕΚΔ!$ΕΙ$ KΑ'(Α#)(Η–
27. p&A0-,_%‰•` 4]"&A (A& 5‚+0A+&A
76 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
3. ZPqRP rq{RP} QR} C;A@A/2
>JJF://MMM.OEKJK8;.9EC/FHE<?B;?KI;H=%B?7I.E8;HJ+7-
@;CO&L?;M=FB7OB?IJI
4. Xx}†QRP CD & D*D V r‹d†cdb …‘` Ž`d„•“‰“ cd` d‹•…-
e™‘` : 210 6818220, 210 6818151 † `Ÿœ 7HCED?A?@>EB?I-
J?9>7HCEDO.9EC † ab‡db d` cd“:
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/FHE=697I2.7IF
5. eN~Nx}y}€vpQRP OwNyo|Pw•, zNvpzNRN xNw QPzw{n-
~wN - r‹d†cdb …‘` Ž`d„•“‰“ cd` d‹•…e™‘` : 210 6818220,
210 6818151 † `Ÿœ 7HCED?A?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC
ab‡db d` cd“:
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/
&
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/<7B?HE.7IF
6. g€zzPRo•PRP QP }znOP• x}w{ƒ{wxp• ˆ~}QS}~n•.
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/7D?:?EJ;B?7.7IF
7. [SN~z…QRP Rw• NypvPwP• xNw Rw• RP•{wxo• Ÿ“– ‰‘™”‡-
Šbdb Ž`• •`Œ`‡‘bdb baž.
8. XsNˆpQRP R}{ PN€R… QN• Ž`• d“–• „••“–• —™”‡• œ”“–•.
9. Y}uvpQRP N€R}†• ˆ}€ o•}€{ N{nsxu.
10. g€zzPRP•PRP QR} F.02/;;7 zNtq zN• cd“:
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/=HEKF.F>F?=?:=107606505943390
(o•ž‘™ q•”†‘‹)
11. [ynRP QR} ]”‡ˆ` 23, €`•„‘a”•, 210 6818220 † 6818151
† cd“ n•Ž–™‘‹• 32, {. _„•‹”“, 693-264-8779
bN [qQRP en{RN _Nyn
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 77
aP~wxn Nx…zN rwryqN ˆ}€ Nyynt}€{ Ru{ tƒp
g€tpRuQu zP R} LP…, ˆ•ˆ•‡` 1, 2 xNw 3 d“– +;7B; !ED7B: 27BI9>,
bŽaœcb•• s p•xnwtus ~s} q{t~•€tn}
LP„xp MwyqN d“– +;7B; !ED7B: 27BI9>, bŽaœcb•• s p•xnwtus
~s} q{t~•€tn}
] Z†{Nzu R}€ h‡~N d“– "9A>7HJ 0EBB;, bŽaœcb•• s p•xnwtus
~s} q{t~•€tn}
H boN Kp d“– "9A>7HJ 0EBB;
X€R… ˆ}€ €ˆn~•Pw xw PQ† Ru• BC>;: .@62 bŽaœcb•• s p•xn-
wtus ~s} q{t~•€tn}
\uRPqQRP xNw vN QN• O}vPq d™‘ E?@52> & J2>>C H607?, bŽaœ-
cb•• nvu•‚x
d b…z}• Ru• [y|u• d™‘ E?@52> & J2>>C H607?, bŽaœcb•• nv-
u•‚x
d b…z}• Ru• [y|u• xNw RN •~pzNRN d™‘ E?@52> & J2>>C
H607?, bŽaœcb•• nvu•‚x
Uzˆ{P€Qu d“– 27OD; !O;H, bŽaœcb•• q}z{~|zx
hN 10 z€QRwxn d“– 27OD; !O;H, bŽaœcb•• q}z{~|zx
] Z†{Nzu Ru• ˆ~…vPQu• d“– 27OD; !O;H, bŽaœcb•• q}z{~|zx
TyyN|P Rw• Qxo‚Pw• Q}€, nyyN|P Ru{ tƒp Q}€ d“– 27OD; !O;H,
bŽaœcb•• q}z{~|zx
78 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
* q‡‘`• d”b•œ ‘` Ž„‘b•• a•`”Žž• d` ‡a•` Ÿ”„‰•`d` Ž`•
‘` Ÿb”••…‘b•• a•`e“”bd•Ž„ `Ÿ“db•bc•`d`
TyzˆP~R A„{QRnw{
^QR…R}ˆ}w Gg†{OPQz}w
]•` ‘` c–••bd…—bdb cd‹‘ “•`a•Ž† •`• Ÿ”“cŸ„Œb•`, Ÿ‹‰`‡‘bdb cd“:
5@@<://BBB.5;86?@605.>9;:C.0;9/{PNx}w{}{wN/
X~z}{wxp \ƒp
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/;?H?D?/ ( ]•` d‹‘ q•”†‘‹)
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/ (n”•“‘•Ž† r™†)
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/=HEKF.F>F?=?:=352706000565
(n‘Œ”žŸ•‘‹ n”•“‘‡`.)
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/=HEKF.F>F?=?:=107606505943390
(o•ž‘™ q•”†‘‹)
>JJF://MMM.>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC/=H;;A/<7B?HE.7IF
dznON• Ru• X{v~ƒˆ…RuRN•
MMM.EJ7D.=H V z•„a` d‹• n‘Œ”™Ÿœd‹d`•
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/F7=;I/%KC7D?JOI-0;7C-
$H;;9;/317515253913?H;<=JI - tcd“cb•‡a` cd“ <79;8EEA
[€R}ˆwxp _q{uQu
n–d“‰‘™c‡` : >JJF : //7KJE=DEI?7.F8BE=I.=H
q–d“Ÿ‡` : >JJF://A7B?FEB?.F8BE=I.=H
u“•‘™‘•Ž† z•Ž“c“e‡` : >JJF://E?AEIE<?7.8BE=IFEJ.9EC
q–d“Ÿ•Ž† p•`Ž†”–’‹ :
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/?E7DD?I.7L=EKIJ7JEI1#!/=HEKF.F>F?=?:=576459
28301&H;<=JI
u“•‘™‘•Žœ a‡Žd–“ Œbd•Ž†• b‘„”‰b•`• :
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/?E7DD?I.7L=EKIJ7JEI1#!/=HEKF.F>F?=?:=3707475
33586&H;<=JI
_}yyosw} aPRNS€Qwx‡{ [ˆwQRuz‡{
>JJF://MMM.<79;8EEA.9EC/#!/=HEKF.F>F?=?:=60090001436&H;<=JI
[€ \u{ _}w{…RuRN
>JJF://MMM.?B?E>EHEI.=H/
_q{uQuF Mwy}Q}Swx‡{ xNw aPRNS€Qwx‡{ dznOƒ{
>JJF://A?D?I?95.8BE=IFEJ.9EC, #79;8EEA: (?D?I? ,C7:ED
'<6>6@A.8 .:1 "2@.<5C?60.8 I:=A6>C
>JJF://IF?H?JK7B7D:C;J7F>OI?97B?DGK?HO.8BE=IFEJ.9EC
MMM.B?L;-J>;-JHKJ>.9EC
vPq}€ Z‡~}€ - MMM.:;L7:7JJ7.=H
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 79
Sz ˆ`Œ•db”“• eœˆ“• •`• ab‘ b‡‘`• œd• b‡•`cdb `‘bŸ`”Žb‡•. z
ˆ`Œ•db”“• eœˆ“• •`• b‡‘`• œd• b‡•`cdb a–‘`d“‡ Ÿ…”` `Ÿœ
Ž„Œb •…d”“. q‡‘`• d“ e™• •`•, œ—• d“ cŽ“d„a• •`• Ÿ“– •`• e“-
ˆ‡Šb• Ÿb”•ccœdb”“. n‘`”™d•œ•`cdb, {“•“• b‡•`• b‰ž ‰•` ‘`
b‡•`• `Žd•‘“ˆœ•“•, –Ÿ…”“—“•, d`•`‘d“•—“•, •–Œ•Žœ•; }d‹‘
Ÿ”`‰•`d•Žœd‹d`, Ÿ“•“• b‡c`• bc• ‰•` ‘` •‹‘ b‡c`•; q‡c`• Ÿ`•a‡
d“– ^b“•. ~“ ‘` Œb™”b‡• d“‘ b`–dœ c“– ••Ž”œ ab‘ b’–Ÿ‹”bdb‡
d“‘ Žœc•“. pb‘ –Ÿ„”—b• d‡Ÿ“d` e™d•c•…‘“ cd“ ‘` c–””•Ž‘ž-
‘bc`• dœc“ žcdb “• „••“• „‘Œ”™Ÿ“• ‘` •‹‘ ‘•žŒ“–‘ `‘`ce`-
•b‡• ‰•”™ c“–. k•“• •`• Œ` …Ÿ”bŸb ‘` •„•Ÿ“–•b, œŸ™• d`
Ÿ`•a•„. ]b‘‘‹Œ†Ž`•b ‰•` ‘` bŽa‹•žc“–•b d‹ aœ’` d“– ^b“•
Ÿ“– –Ÿ„”—b• •…c` •`•. pb‘ –Ÿ„”—b• •œ‘“ cb •b”•Ž“•• `Ÿœ
•`•. •Ÿ„”—b• cd“‘ Ž`Œ…‘` •`•. u`• Ž`Œž• `e†‘“–•b d“ a•Žœ
•`• e™• ‘` •„•Ÿb•, –Ÿ“c–‘b‡a‹d` a‡‘“–•b cd“–• „••“–• `‘-
Œ”žŸ“–• d‹‘ „ab•` ‘` Ž„‘“–‘ d“ ‡a•“. u`Œž• `Ÿb•b–Œb”™‘œ-
•`cdb `Ÿœ d“ a•Žœ •`• eœˆ“, ‹ Ÿ`”“–c‡` •`• `Ÿb•b–Œb”ž‘b•
`–dœ•`d` d“–• „••“–•.T
boyQƒ{ aN{RoyN
**************
* H, „‘Œ”™Ÿ“• b‡‘`• •…”“• d“– c–‘œ•“–, Ÿ“– `Ÿ“Ž`•“••b
X,•Ž“–•…‘‹Y, …‘` •…”“• Ÿb”•“”•c•…‘“ cb —ž”“ Ž`• cb —”œ‘“.
B•ž‘b• d“‘ b`–dœ d“–, d•• cŽ…˜b•• Ž`• d` c–‘`•cŒ†•`d` d“–
c`‘ Ž„d• ’b—™”•cdœ `Ÿœ d“–• „••“–• - …‘` b‡a“• “Ÿd•Ž†• Ÿ•„-
‘‹• d‹• c–‘b•a‹dœd‹d„• d“–. A–d† ‹ Ÿ•„‘‹ b‡‘`• …‘` b‡a“• e–-
•`Ž†• ‰•`R •`•, Ÿ“– •`• Ÿb”•“”‡Šb• cd•• Ÿ”“c™Ÿ•Ž…• •`•
bŸ•Œ–•‡b• Ž`• cd‹‘ `‰„Ÿ‹ •`• ‰•` d“–• •‡‰“–• `‘Œ”žŸ“–• Ÿ“–
ˆ”‡cŽ“‘d`• Ÿ•“ Ž“‘d„ •`•. h”‰“ •`• b‡‘`• ‘` b•b–Œb”™Œ“••b
`Ÿ[ `–d† d‹ e–•`Ž†, a•b–”•‘“‘d`• d“‘ Ž•Ž•“ d‹• c–•Ÿœ‘•`•
•`•, žcdb ‘` Ÿb”••„ˆb• œ•` d` Š™‘d`‘„ Ÿ•„c•`d` Ž`• “•œ-
Ž•‹”‹ d‹ e•c‹ •b d‹‘ “•“”e•„ d‹•. % Ÿ”“cŸ„Œb•` ‰•` …‘` d…-
d“•“ Ž`dœ”Œ™•` b‡‘`• `Ÿœ •œ‘‹ d‹• …‘` •…”“• d‹•
`Ÿb•b–Œ…”™c‹• Ž`• …‘` Œb•…••“ ‰•` bc™db”•Ž† `ce„•b•`Y.
TyzˆP~R A„{QRnw{
80 MMM.%EB?IJ?9%7HCEDO.9EC/=H;;A
qŸ•ˆ‡™c‹, q’…••’‹ & q–d–—‡` 81
}–‘b”‰`Šœ•`cdb Ž`• c–‘-a‹••“–”‰“••b •b
c–‘…Ÿb•`, •b”„Ž•, cbˆ`c•œ, `‰„Ÿ‹ Ž`• b‘œd‹d`
‰•` ••` Ž`••db”‹ q••„a` ‰•` œ•“–• •`•.
**************
Zwxo• QN• gxo‚Pw•
n‘ Œ…•bdb ‘` •“•”`cdb‡db d•• cŽ…˜b•• c`•,
cdb‡•db d•• cd“ ;?H?D?@>EB?IJ?9>7HCEDO.9EC

Εγχειρίδιο Επιβίωσης, Εξέλιξης και Ευτυχίας στη Σημερινή Κρίση

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->