Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J.

TCG, IV, No 1-2

51

Βαθμοημέρες Θέρμανσης 50 Ελληνικών Πόλεων
Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Λέκτορας Α.Π.Θ.

Γ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Περίληψη
Οι μέθοδοι των βαθμοημερών είναι οι απλούστερες μεθοδολογίες
για την εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίων για θέρμανση και ψύξη, ιδιαίτερα εάν η χρήση των κτιρίων είναι συνεχής και
ο βαθμός απόδοσης του εξοπλισμού θέρμανσης και θερινού κλιματισμού θεωρηθεί ως σταθερός. Τα απαιτούμενα «κλιματικά» δεδομένα
είναι οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. Για την Ελλάδα τα δεδομένα αυτά είναι ελλιπή και οι
μηχανικοί συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση ενεργειακών υπολογισμών σε κτίρια. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται
οι βαθμοημέρες θέρμανσης για 50 ελληνικές πόλεις. Ο υπολογισμός
των βαθμοημερών για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βασίστηκε
στη στατιστική επεξεργασία ωριαίων μετρήσεων της εξωτερικής
θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου για την περίοδο 1983-1992, ενώ
για τις υπόλοιπες πόλεις εφαρμόστηκε αξιόπιστο μοντέλο εκτίμησης,
το οποίο απαιτεί ως μοναδικό δεδομένο τη μέση μηνιαία θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου του εξωτερικού αέρα, που υπολογίζεται από
μετρήσεις πολλών ετών. Οι βαθμοημέρες υπολογίστηκαν σε θερμοκρασίες βάσης από 10°C έως 20°C, με θερμοκρασιακό βήμα των
2°C και παρουσιάζονται σε πίνακες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βασική μέθοδος των βαθμοημερών και οι παραλλαγές
της είναι οι απλούστερες μεθοδολογίες ενεργειακής ανάλυσης σε κτίρια. Η εφαρμογή τους προϋποθέτει ότι η εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου διατηρείται σταθερή και ότι
το σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού λειτουργεί για όλη
τη χειμερινή ή θερινή περίοδο με σταθερό βαθμό απόδοσης.
Οι μέθοδοι των βαθμοημερών δίνουν απλά και γρήγορα μία
εκτίμηση των μηνιαίων ή ετήσιων αναγκών σε ενέργεια για
θέρμανση ή ψύξη και συνιστώνται ιδιαίτερα σε κτίρια κατοικιών και μικρά εμπορικά κτίρια.
Αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά
προγράμματα σε Η/Υ, τα οποία προσομοιώνουν δυναμικά
την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων και συστημάτων και
υπολογίζουν αξιόπιστα την κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου, οι μέθοδοι των βαθμοημερών παραμένουν ακόμη πολύτιμα εργαλεία και δεν έχουν χάσει καθόλου τη σπουδαιότητά
τους. Οι βαθμοημέρες είναι ένα μέτρο της διακύμανσης της
εξωτερικής θερμοκρασίας μιας περιοχής και ένας δείκτης για
το πόσο δριμύ είναι το κλίμα της. Επομένως, με τη χρήση
των βαθμοημερών η εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων

Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

ενός κτιρίου σχετίζεται με τη μεταβολή του κλίματος της περιοχής, στην οποία είναι εγκατεστημένο το κτίριο.
Η κλασσική μέθοδος των βαθμοημερών για την εκτίμηση
των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση βασίζεται στην
υπόθεση ότι, σε μακρές χρονικές περιόδους, (π.χ. μήνας,
έτος) τα ηλιακά θερμικά κέρδη, καθώς και τα εσωτερικά
θερμικά κέρδη ενός κτιρίου, αντισταθμίζουν τις θερμικές
του απώλειες, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 18.3ºC ή
υψηλότερη. Επίσης, ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι ανάλογη της διαφοράς ανάμεσα στη μέση εξωτερική θερμοκρασία της ημέρας και αυτή των 18.3ºC. Αυτή η βασική υπόθεση
εκφράζεται μαθηματικά σε μία εξίσωση [1], στην οποία η κατανάλωση ενέργειας μίας χρονικής περιόδου είναι ανάλογη
του αριθμού των βαθμοημερών της περιόδου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τη θερμοκρασία των 18.3ºC. Η εμπειρία,
όμως, από τη χρήση της και οι συγκρίσεις με πραγματικές
μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια έδειξαν ότι η
μέθοδος υπερεκτιμά τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου
για θέρμανση. Αυτό οφείλεται στο ότι η εφαρμογή της θερμομόνωσης, η εγκατάσταση στεγανών παραθύρων και θυρών,
η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και
φωτισμού, καθώς και η ρύθμιση των θερμοστατών στις εγκαταστάσεις θέρμανσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχουν
ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος,
κάτω από την οποία τα κτίρια χρειάζονται θέρμανση, που στη
συγκεκριμένη μέθοδο θεωρείται σταθερή και ίση με 18.3°C.
Για την αύξηση της ακρίβειας πρόβλεψης της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα κτίριο αναπτύχθηκε η μέθοδος
βαθμοημερών μεταβλητής βάσης (Variable base degree-day
method) [2, 3], που διαφοροποιείται από την προηγούμενη
ακριβώς κατά το ότι η βάση υπολογισμού των βαθμοημερών
δε θεωρείται σταθερή και ίση με 18.3°C, αλλά προσδιορίζεται από τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
του κτιρίου.

2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Η μέθοδος βαθμοημερών μεταβλητής βάσης είναι στην
ουσία γενίκευση της κλασσικής μεθόδου των βαθμοημε-

φώτα και συσκευές σε [W]).3) όπου τ είναι ο χρόνος και ηh ο βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. που είναι η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος (t0). (ti) η απαιτούμενη θερμοκρασία του κτιρίου (θερμοκρασία σχεδιασμού σε [°C]) και (H) ο συνολικός συντελεστής θερμικών απωλειών του κτιρίου σε [W/K]. οι βαθμοημέρες για την πόλη της Αθήνας υπολογίστηκαν από ωριαίες μετρήσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου της περιόδου 1956-1973 του Μετεωρολογικού Σταθμού (Μ. για τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση. Θέρμανση απαιτείται όταν η (μεταβαλλόμενη) θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τη θερμοκρασία ισορροπίας. Χρον.4) όπου το θετικό σύμβολο (+) σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι θετικές τιμές. Tech. Το ολοκλήρωμα της θερμοκρασιακής διαφοράς πρακτικά μπορεί να προσεγγισθεί από ένα άθροισμα θερμοκρασιακών διαφορών σε μικρά χρονικά βήματα (ημερήσια ή ωριαία) και το αποτέλεσμα είναι οι βαθμοημέρες θέρμανσης DDh(tbal) με βάση τη θερμοκρασία (tbal) . ούτε θέρμανση. ο οποίος εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας (σταθερές ή μεταβαλλόμενες). Αντίστοιχα. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η εφαρμογή της μεθόδου βαθμοημερών μεταβλητής βάσης. ανοίγματα. τεύχ. στην οποία το κτίριο δε χρειάζεται ούτε ψύξη. ανθρώπους. επομένως. δηλαδή. Η μέθοδος χρησιμοποιείται. Sci. αθροίζοντας τις μηνιαίες καταναλώσεις: j Q h . 1-2 2005. TCG. η θερμοκρασία. από τη χρήση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και από διάφορους άλλους παράγοντες.52 Τεχν. Στην εργασία εκείνη. εκείνη.) Ελληνικού. Chron. J. Οι συντελεστές των εμπειρικών σχέσεων υπολογίστηκαν από παρατηρήσεις 18 ετών (1956-1973) του Μ. No 1-2 ρών. ΤΕΕ. στην οποία οι συνολικές θερμικές απώλειες είναι ίσες με τα θερμικά κέρδη.Σ. Ο ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου τότε είναι: � � H � �t � t �� �� Q h bal o �h ���� t o < t bal (2.mo mo�1 (2. IV. που ήταν γενικά περιόδου 13 ετών (1961-1973). αλλά ο υπολογισμός τους στην περίπτωση αυτή γίνεται με βάση τη θερμοκρασία ισορροπίας (tbal).5) Επομένως. IV. Είναι δηλαδή: DD h �t bal � � � �t bal � t o �� ��� � d� (2. για την πόλη της Λάρισας χρησιμοποιήθηκαν ωριαίες μετρήσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου της περιόδου 1962-1976. τότε ισχύει: � H � �t i � t bal � � Q gain (2. yr � � Q h . ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Εάν θεωρηθεί ότι τα μεγέθη ηh και H είναι σταθερά.Σ. του Ελληνικού και από παρατηρήσεις των λοιπών σταθμών.6) Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση υπολογίζεται. απαιτεί τη διαθεσιμότητα βαθμοημερών θέρμανσης σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. Έκδ. είναι: t bal � t i � � Q gain (2.2) H Η τιμή της θερμοκρασίας ισορροπίας διαφέρει από κτίριο σε κτίριο λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών (προσανατολισμός. αλλά υπάρχουν και παραλλαγές της για τον υπολογισμό της απαραίτητης ενέργειας για την ψύξη του κτιρίου. μπορεί να προσδιορισθεί ως : Q h . για τις οποίες δίνονται οι βαθ- . Διατηρεί τη γενική ιδέα των βαθμοημερών. Επιστ. mo � �h (2. Για τον υπολογισμό των βαθμοημερών στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις υιοθετήθηκαν εμπειρικές σχέσεις που χρησιμοποιούν ημερήσιες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες από τους μετεωρολογικούς σταθμούς των πόλεων. για την αξιόπιστη εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Οι τιμές των βαθμοημερών για τις 30 πόλεις της Ελλάδας ενσωματώθηκαν στην Τεχνική Οδηγία 2425/86 του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας [5] και αποτελούν έκτοτε τα «επίσημα» δεδομένα για την εφαρμογή των μεθόδων βαθμοημερών στην Ελλάδα.7) όπου j ο αριθμός μηνών της περιόδου θέρμανσης. η μηνιαία κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση του κτιρίου. βάσει των βαθμοημερών θέρμανσης.mo � H � DD h �t bal � �h (2. κυρίως. Βαθμοημέρες θέρμανσης με μεταβλητή βάση για 30 ελληνικές πόλεις έχουν υπολογισθεί και δημοσιευθεί και από άλλους ερευνητές [4]. Οι θερμοκρασίες βάσης. τότε η μηνιαία ενεργειακή κατανάλωση για τη θέρμανση του κτιρίου μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: H � Q � � �t bal � t o �� ��� � d� h .1) Η θερμοκρασία ισορροπίας του κτιρίου. 3. � Με βάση τον ορισμό της και αν (Q gain ) τα συνολικά θερμικά κέρδη του κτιρίου (από ήλιο. θερμομόνωση) και των διαφορετικών εσωτερικών πηγών θερμότητας. από την ποιότητα κατασκευής και συντήρησης της εγκατάστασης.

στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Επιστ. δεδομένα για ενεργειακούς υπολογισμούς σε κτίρια είναι γενικά ελλιπή και καθίσταται αναγκαία η χρήση αξιόπιστων μοντέλων για την εκτίμησή τους. Tech. Ένα από τα μοντέλα που εκτιμούν με ακρίβεια βαθμοημέρες ξηρού θερμομέτρου είναι αυτό των Erbs et al. Τα απαραίτητα. Ο προσδιορισμός τους βασίστηκε σε στατιστική επεξεργασία ωριαίων μετρήσεων της εξωτερικής θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου για την περίοδο 1983 έως 1992 [8. Δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες βάσης σε κτίρια κατοικιών και μικρά εμπορικά κτίρια είναι συνήθως άνω των 14ºC. ελληνικές πόλεις δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα δεδομένα πέραν αυτών που δίνονται στις [4] ή [5] και η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό. 15°C. οι τιμές των βαθμοημερών ελήφθησαν από τις [8. ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δεδομένων) [12. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΒΑΣΗ Σύμφωνα με το μοντέλο των Erbs et al. Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες μαθηματικές σχέσεις για την εκτίμηση βαθμοημερών. m � t o.5ºC. σύμφωνα με τις σχέσεις: 1 12 � � ( t o. 13. 12. . μπορεί να υπολογισθεί η τυπική απόκλιση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών από τη μέση ετήσια (σyr) και η τυπική απόκλιση των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών από τη μέση μηνιαία θερμοκρασία (σm). Για τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. οι οποίες δημοσιεύονται στα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία και στις Στατιστικές Επετηρίδες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας [12. [°C]. Για τις πόλεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ν = ο αριθμός των ημερών κάθε μήνα. 5. [10].3) όπου a = 1. Χρον. η ακρίβεια του μοντέλου θεωρείται πολύ καλή [11]. Έκδ. επομένως. [10]. Για τις υπόλοιπες. τεύχ. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες μακρών χρονικών περιόδων υπολογίστηκαν από καταγραφές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. το σφάλμα μπορεί να φθάσει έως 10. όταν δεν υπάρχουν επαρκή μετεωρολογικά στοιχεία για έναν ακριβή υπολογισμό. στην Ελλάδα οι μετεωρολογικοί σταθμοί που μετρούν συστηματικά σε ωριαία βάση είναι ελάχιστοι και τα στοιχεία τους δυσεύρετα. IV. Βαθμοημέρες ξηρού θερμομέτρου θέρμανσης. θ = θερμοκρασιακή μεταβλητή. m). 18°C και 25°C. 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι τιμές των βαθμοημερών θέρμανσης για πενήντα ελληνικές πόλεις δίνονται σε πίνακα στο τέλος της παρούσας εργασίας. όπως ήδη αναφέρθηκε. ταυτόχρονα. Chron.0290 � t o. TCG. Το μοντέλο των Erbs et al. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης. έχουν υπολογισθεί μόνο για τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης [6. τα νέα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. όμως. yr ) 2 12 n �1 (4.698. Sci. Η μεταβλητή θ εξομαλύνει τις μεταβολές στην κατανομή της εξωτερικής θερμοκρασίας από μήνα σε μήνα και από περιοχή σε περιοχή και δίνεται από τη σχέση: �� t bal � t o. για τον υπολογισμό των βαθμοημερών με τυχαία βάση απαιτείται μόνο η μέση τιμή μακρών χρονικών περιόδων της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου του περιβάλλοντος για κάθε μήνα του χρόνου ( t o. 18 και 20 °C.5%. 14]. όμως. 9] και προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία ωριαίων μετρήσεων της εξωτερικής θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου για την περίοδο 1983 έως 1992. ΤΕΕ. ενώ για ενδιάμεσες θερμοκρασίες θα πρέπει να γίνει η σχετική εκτίμηση. 4. No 1-2 μοημέρες των 30 ελληνικών πόλεων στις [4] και [5] είναι 10°C.4) Η αξιοπιστία του μοντέλου έχει ελεγχθεί για τις πόλεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και αποδείχθηκε ότι η απόκλιση των εκτιμούμενων τιμών των βαθμοημερών θέρμανσης από αυτές που υπολογίζονται με βάση τις μετρήσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι μικρότερη του 5% για θερμοκρασίες βάσης μεγαλύτερες από 12. με μεγαλύτερη διακριτότητα ως προς τις θερμοκρασίες βάσης. Από τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες. αξιοποιώντας.1) � m � 1. m � 0. με βάση τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες μακρών χρονικών περιόδων (13 έως 43 έτη. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών δίνονται σε πίνακες για θερμοκρασίες βάσης 10. δεδομένου του σχετικά μικρού βήματος μεταβολής. παρουσιάζοντας βαθμοημέρες ξηρού θερμομέτρου με βήμα θερμοκρασίας βάσης 2°C. 53 H σχέση υπολογισμού των βαθμοημερών είναι: � � � ln e ��� � e �� DD h �t bal � � � m � N 3 / 2 � � � 2� �2 ��� � (4. 16. 7].0664 � � yr (4. Για ενδιάμεσες τιμές θερμοκρασιών βάσης μπορεί να γίνει γραμμική παρεμβολή. J.yr η μέση ετήσια θερμοκρασία. m �m � N (4. από το θεωρητικό μοντέλο που αναφέρθηκε [10]. [10] χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης σε 48 ελληνικές πόλεις. Δυστυχώς. μπορούν να υπολογισθούν από στατιστική επεξεργασία ωριαίων καταγραφών θερμοκρασιακών δεδομένων μακρών χρονικών περιόδων.45 � 0.Τεχν. 1-2 2005. Για μικρότερες θερμοκρασίες βάσης. 9]. 13]. οι τιμές υπολογίστηκαν. IV.2) � yr � όπου to.

5 0 7. 9. εκτός του συντονιστή. Η διανομή της αθροιστικής θερμοκρασίας στην Ελλάδα . οι γεωγραφικές συντεταγμένες της κάθε πόλης. 1-2 2005. πρακ. Οι παρατηρούμενες αποκλίσεις αποδίδονται. Η βελτίωση των δεδομένων σε σχέση με τα αντίστοιχα των [4] και [5] εντοπίζεται στα εξής: (α) αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των πόλεων για τις οποίες διατίθενται αναλυτικά δεδομένα. προκύπτει ότι σε δέκα από αυτές η απόκλιση είναι μικρότερη από 5%. εμπλουτίζοντας. Παπακώστας K. έτσι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προσδιορίσθηκαν και παρουσιάζονται οι βαθμοημέρες θέρμανσης για πενήντα πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. για θερμοκρασίες βάσης 10 – 20°C με βήμα 2°C. Sci. Fundamentals. για τις οποίες δεν υπήρχαν ωριαίες μετρήσεις. Ενδεικτικά. Atlanta. 4. ο υπολογισμός των βαθμοημερών θέρμανσης έγινε με βάση τη μέση μηνιαία θερμοκρασία της περιοχής. Inc. τόμος Α. Βαθμοημέρες ΑθηνώνΘεσσαλονίκης. και φορείς εκτέλεσης. επίσης. Βόλος.5]. Για τον προσδιορισμό των βαθμοημερών θέρμανσης αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμες ωριαίες μετρήσεις θερμοκρασίας 1. ενώ για το 35% των πόλεων οι διαφορές υπερβαίνουν το 10%. Μοντέλο υπολογισμού βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης με τυχαία βάση. Atlanta. χρησιμοποιώντας το μοντέλο Erbs et al. το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Εργαστήριο Ηλιακών και Ενεργειακών Συστημάτων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. στα ευρύτερα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αθήνα. Παπακώστας K. η μέση μηνιαία θερμοκρασία του κάθε μήνα της χειμερινής περιόδου. Έκδ. Τα στοιχεία του πίνακα πιστεύεται ότι καλύπτουν ένα κενό των δεδομένων που απαιτούνται για την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με απλές μεθόδους. ASHRAE (1985). 6.. για τη Λήμνο. σε τρεις μικρότερη από 10% και στις υπόλοιπες επτά μεγαλύτερη από 10%. προκύπτει ότι για το 50% των κοινών στις δύο προσεγγίσεις πόλεων οι διαφορές είναι μικρότερες του 5%. Επιστ. 6ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. (1999). 6.54 Τεχν. όσο και στη διαφορετική βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε. στην Εικόνα 1 φαίνονται οι αποκλίσεις των τιμών (%) για τρεις πόλεις και για τις θερμοκρασίες βάσης των 10ºC. Από τη σύγκριση των τιμών που προσδιορίσθηκαν με τις αναφερόμενες στην ΤΟΤΕΕ 2425/86. Από τη σύγκριση των δεδομένων του Πίνακα με τα αντίστοιχα των [4] και [5] για τις είκοσι κοινές πόλεις.. για τις οποίες δεν υφίστανται αναλυτικές καταγραφές θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αφετέρου στην ευρύτερη και νεώτερη βάση δεδομένων θερμοκρασιών περιβάλλοντος που αξιοποιήθηκε. 15ºC και 18ºC και συγκεκριμένα για τη Λάρισα. 40 ���������� �������� [%] 35 30 25 20 15 10°C 15°C 18°C 10 περιβάλλοντος. στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μελέτη Αριθ. τόσο στο διαφορετικό τρόπο του υπολογισμού. πρακ. Εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατοικιών με τη μέθοδο βαθμοημερών μεταβλητής βάσης. που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. όπου οι αποκλίσεις είναι μικρότερες του 1%.5]. την υφιστάμενη στην Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2425/86 βάση δεδομένων. Οι διαφορές αυτές πρέπει να αποδοθούν. No 1-2 Στον ίδιο πίνακα δίδονται.Υ. Βόλος. Χρον. Chron. USA. IV. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής. Για τις πόλεις. Ε. Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων. American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 3. καθώς και η μέση ετήσια θερμοκρασία. 5. που χρησιμοποιήθηκε για τις περιοχές. Figure 1:Estimated degree-days deviation from [4. Tech. με αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 7% και τη Χίο.. η οποία όμως είναι μάλλον απίθανο να εμφανισθεί ως θερμοκρασία ισορροπίας σε ένα κτίριο. IV. 6ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. δίνονται πλέον και οι αντίστοιχες μηνιαίες. TCG. το υψόμετρό της. (1999). Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2425/ 86 (1987). Fundamentals. Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής. εποχιακή αποθήκευση θερμότητας – Βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός & ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση».E. Συντονιστής του προγράμματος είναι η εταιρεία SOL ENERGY HELLAS A. 2. Ανδρεάκος Κ. όπου εμφανίζονται οι μεγαλύτερες και προσεγγίζουν το 40%. ASHRAE (1993).T.T.Μ. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΕΕ. 5. (1982). αφενός στη διαφορετική μεθοδολογία προσέγγισης. τεύχ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -5 ������ ������ ���� Εικόνα 1: Αποκλίσεις εκτιμώμενων βαθμοημερών από [4. ΤΕΕ. USA. Ξηράκης Π. J. Inc. American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται για τη θερμοκρασία βάσης των 10ºC. τόμος Α. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παραγωγή των δεδομένων που παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ένταξη θερμικών ηλιακών σε κτίρια – Νέοι ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης – Ηλιακός κλιματισμός. . (β) πέραν του συνολικού αριθμού βαθμοημερών ανά πόλη της [5]. φθάνοντας και σε αποκλίσεις της τάξης του 40%.

(2004). Kyriakis N. Ε. and Beckman W.6 52 31 18 10 6 3 21.�.�. (2005). Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας. pp. 38°38’ �.8 53 26 10 3 1 0 19. (1983-1992). Serbia and Montenegro. 13. m 20 18 16 14 12 10 t o. Renewable Energy. Χρον.3 262 208 155 108 67 37 10. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.3 209 154 105 65 36 19 13.�. 8.9 306 244 184 128 80 44 10. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Proccedings of the 36th International HVAC&R Congress. Sci. Papakostas K. Table 1: Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases. 107 m ������� (1960-1999) �.2 154 104 62 33 16 7 15. Επιστ. Έκδ. Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών. 25°52’ ���µ.9 170 119 75 43 22 11 14. Σχολή Θετικών Επιστημών.9 1495 1108 771 500 298 162 18.5 m �������� (1955-1997) �. 38°09’ �.0 327 267 208 153 105 65 9.4 340 279 221 165 116 75 9.5 137 90 50 23 8 2 15.9 395 340 285 231 179 131 5.1 254 195 140 92 55 29 11.9 364 303 244 187 135 90 8.�.Σ. (1966-1998).1 42 20 8 3 1 1 20. Διπλωματική Εργασία.5 413 352 292 233 177 127 6. ASHRAE Journal 25(6):60. 11 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 328 266 204 146 95 54 9. 1-2 2005. 21°25’ ���µ. m 20 18 16 14 12 10 t o.0 214 159 109 68 38 19 13. τεύχ. ΤΕΕ.1 1896 1485 1113 790 526 327 17.3 265 206 150 100 60 32 11.Ε. National Observatory of Athens. Επιφανίδης Κ. 12.�.6 287 229 174 124 81 48 10. 55 11.�. IV. Greece..4 299 243 189 137 92 56 9.�. 23°06’ ���µ.0 337 282 228 176 127 85 8.3 86 48 24 11 5 2 18. Belgrade.3 137 90 52 28 13 6 16.0 t o. Heating and cooling degreehours for Athens and Thessaloniki.5 367 306 246 189 136 91 8. Kyriakis N. m 20 18 16 14 12 10 t o. No 1-2 7.Σ. TCG.1 263 205 149 101 61 34 11. 23°43’ ���µ. Estimation of Degree-Days and Ambient Temperature Bin Data from Monthly-Average Temperatures. 110 m ������ (1948-1975) �. Climatological Bulletin (1983-1992). Τμήμα Γεωλογίας.0 285 226 170 119 76 45 10. m . Ε. Institute of Meteorology and Physics of the Atmospheric Environment. Klein S. Μηνιαία Στατιστικά Δελτία “Κλιματολoγικά στοιχεία”. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α. �������� ����� ���� ����� (1983-1992) �. J.2 469 407 346 286 228 173 4. 14. 10.2 144 94 55 28 13 6 15.6 155 105 64 34 17 8 15.Π. ºC”. Erbs D.5 1761 1361 1007 707 464 282 17.. Ωριαίες μετρήσεις της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου του εξωτερικού αέρα στη Θεσσαλονίκη. (1983). IV. Chron. 1873-1880. 37°58’ �.7 245 187 132 86 50 26 12.�.Θ.5 75 48 29 17 10 6 19. (1966-1998). “Θερμοκρασίες αέρα.4 148 98 59 32 16 7 15. Πίνακας 1: Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. Κάτσιος Π. Tech.0 232 176 125 81 48 26 12. 40°51’ �.3 186 131 84 46 21 7 13. Papakostas K. 38°23’ �.1 1657 1253 893 592 359 195 17. Συγκρότηση βάσης κλιματικών στοιχείων σταθμών μέτρησης Ελλάδας.Τεχν.�. (2005). m 20 18 16 14 12 10 t o. Validation of the methodology in two Greek cities.�. 2. 30.9 59 30 13 5 2 1 19.Υ.2 306 251 198 147 101 63 9. 46 m �������������� (1966-1998) �..2 79 44 22 10 4 2 18.3 302 242 185 131 85 50 10.9 83 47 22 9 2 0 18.Ε.9 343 282 224 168 118 76 9.Υ. 21°25’ ���µ..7 2364 1928 1527 1167 856 596 14. Estimation of variable-base heating and cooling degree-day data from monthly average temperatures. 9.

9 1157 802 514 298 156 75 19.2 370 309 249 192 139 93 8.7 298 243 190 139 94 57 9.8 63 39 24 14 8 5 20. 21°00’ ���µ.7 231 175 124 79 46 24 12.�.1 145 95 55 28 12 5 15.6 76 43 20 8 2 0 19.�. 5 m ���� (1961-1995) �.�. Χρον.6 93 54 27 13 6 2 17.�.�. 25°11’ ���µ.9 242 184 130 83 48 25 12.9 152 102 61 32 16 7 15. m . Sci.56 Τεχν. m 20 18 16 14 12 10 t o.3 46 21 9 3 1 0 19.�. m 20 18 16 14 12 10 t o. 38.1 194 138 89 50 25 12 13.0 57 28 12 5 2 1 19. m 20 18 16 14 12 10 t o.�. IV.9 316 256 198 143 95 57 9.6 2184 1756 1359 1005 701 456 15.2 1457 1068 735 468 273 145 18.1 368 312 257 203 152 106 6.4 254 196 141 93 56 30 11. 39°10’ �.�. 40°37’ �.8 38 17 7 2 1 0 20.5 m ����������� (1983-1992) �.1 351 291 231 175 123 80 8.1 430 368 306 245 186 130 6.2 274 215 159 108 67 37 10.1 309 254 200 149 103 65 9.3 55 27 12 5 2 1 19.5 m �������� (1955-1997) �.9 1722 1321 966 664 428 254 17.7 256 202 150 103 63 35 10. 6.7 229 171 118 73 40 20 12.6 t o. 3 m �������� (1976-1999) �.0 135 90 53 28 12 4 16. 22°57’ ���µ.5 1797 1390 1029 723 475 290 17. Chron. 39°22’ �.8 169 118 74 39 16 5 14. 20°54’ ���µ. Έκδ.3 101 58 29 13 5 2 17.0 244 186 131 84 48 24 12.5 197 141 91 52 26 12 13.3 157 106 64 34 16 7 15. TCG.8 108 64 33 15 6 2 16.2 212 159 110 68 37 18 12.6 217 160 108 65 35 17 13. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases �������� ����� ���� ��������� (1948-1975) �.1 53 27 12 5 2 1 19.3 200 145 97 58 31 15 13. 1-2 2005. m 20 18 16 14 12 10 t o. 20°29’ ���µ. Επιστ.2 73 46 28 16 9 5 19. τεύχ.5 315 255 197 142 95 58 9.�.7 1362 979 656 400 221 111 18.8 137 88 50 24 11 4 15. 22°57’ ���µ.�.�. Tech. m 20 18 16 14 12 10 t o.4 154 104 62 33 15 7 15.8 155 105 64 34 17 8 15.�.5 237 183 132 86 50 26 11. IV.1 290 230 173 121 77 14 10. 35°20’ �. J. ΤΕΕ.9 79 43 21 9 4 2 18. 37°47’ �.9 416 354 292 231 171 117 6. 31 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 266 206 150 100 60 32 11.0 257 199 144 96 58 32 11.4 85 55 34 21 12 7 19.4 327 267 208 153 105 65 9. 38°11’ �.1 245 187 132 85 49 26 12. No 1-2 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. 39 m ����� (1976-1988) �.

0 450 389 328 268 211 157 5. TCG.3 235 177 123 77 43 21 12.7 97 55 27 12 5 2 17. IV.1 349 288 229 173 122 79 8.7 69 36 17 7 3 1 18.9 311 252 196 143 97 60 9.3 159 108 66 36 18 8 15. 62 m ����µ��� (1956-1997) �. 13 m �������� (1956-1997) �.3 77 49 30 18 10 6 19.1 390 334 279 225 174 126 6. τεύχ. 39°37’ �. m 20 18 16 14 12 10 t o.6 78 42 19 8 3 1 18.7 209 154 105 65 36 18 13.9 2477 2030 1614 1237 907 630 14. 24°24’ ���µ.�.4 115 76 47 28 16 8 17.1 149 99 58 30 14 6 15.�. 483 m ������ (1960-1984) �.8 309 248 190 136 90 53 10. 39°40’ �. 208 m ��������� (1956-1997) �.9 281 222 165 113 71 40 11. Χρον.9 193 141 94 55 29 13 13.2 264 210 158 110 69 38 10. m 20 18 16 14 12 10 t o.�.2 171 117 72 39 19 8 14. 22°06’ ���µ. 25°26’ ���µ. 20°51’ ���µ.�. m 20 18 16 14 12 10 t o.1 352 291 232 176 125 82 8.6 242 184 130 83 48 25 12. ΤΕΕ. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases �������� ����� ���� ���� (1960-1999) �.7 t o.�. m 20 18 16 14 12 10 t o. Chron. Tech.�.7 438 376 316 256 199 146 5. 35°00’ �.�.Τεχν.4 167 115 71 40 20 9 14.4 248 189 135 88 51 27 12. 36°25’ �. Έκδ.�.�.3 152 101 60 31 15 6 15.2 302 244 188 136 91 55 10.0 1563 1168 824 541 329 182 17.4 57 28 12 5 2 1 19.0 475 413 352 292 233 178 4.8 260 201 146 97 58 31 11.2 80 45 22 10 4 2 18. Sci.3 62 39 24 14 8 5 21. 19°55’ ���µ.8 232 176 124 80 47 25 12.0 22 9 3 1 0 0 21.7 160 109 66 35 17 8 14. J.9 1373 986 661 406 226 114 17. m . 25°45’ ���µ. 40°56’ �.1 270 216 163 114 73 41 10.7 1528 1134 794 515 306 166 17.1 174 120 74 40 20 9 14. 37°04’ �. 1-2 2005. Επιστ.2 77 49 30 18 10 6 19.6 1021 689 426 239 122 57 20.8 224 166 113 70 38 19 12. 4.2 55 26 11 4 2 1 19.�.5 145 95 55 27 12 5 15. 2 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 275 215 158 107 65 35 11.9 163 111 68 36 17 8 14. No 1-2 57 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης.3 493 432 371 310 251 195 4.7 223 166 113 69 37 18 12.7 65 33 15 6 2 1 18. m 20 18 16 14 12 10 t o.3 137 88 49 24 11 4 15.�.2 245 191 139 93 55 29 11. IV.5 m ������� (1931-1973) �.4 305 245 187 134 87 51 10.�.7 390 334 279 225 173 125 6.5 2434 1996 1591 1226 909 642 14.

6 312 252 194 140 93 56 10.0 1924 1497 1113 784 517 316 15.�.6 92 60 38 22 13 7 18. 1947-1974) �.7 248 190 136 89 52 28 12.6 217 161 110 68 37 18 12. 36°08’ �.9 60 29 13 5 2 1 19.1 136 88 51 26 12 5 15.3 203 149 101 62 34 17 13.�.6 148 98 59 32 16 7 15.9 t o.0 395 334 274 216 161 112 7.�. 30 m ������� (1932-1940.5 m ������ (1955-1997) �.�..2 373 314 256 200 148 102 7.9 76 40 19 8 3 1 18. 542 m �������� (1937-1940.3 284 224 167 115 72 40 10. 25°24’ ���µ. m 20 18 16 14 12 10 t o.9 254 195 140 91 53 28 11.6 60 30 14 6 2 1 19.7 376 315 255 197 143 96 7.�. τεύχ. m 20 18 16 14 12 10 t o. No 1-2 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. Έκδ.�. 24°06’ ���µ. Tech. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases.2 150 100 59 31 15 7 15.0 249 193 140 94 57 32 11. ΤΕΕ.4 92 59 35 20 11 6 18.7 1479 1083 746 471 272 142 17.8 117 73 41 21 10 4 16.2 384 329 274 220 168 120 6. 40°18’ �. 40°30’ �.2 158 107 65 35 17 8 15.3 451 395 340 285 232 180 3.8 64 40 24 14 8 5 20.0 262 208 156 108 68 38 10.9 456 395 334 274 216 162 5. m 20 18 16 14 12 10 t o. Επιστ. 41°07’ �.1 135 86 48 24 11 4 15.0 364 303 244 187 135 90 8.9 256 202 150 102 62 34 10.9 404 343 283 225 170 120 7. 21°47’ ���µ.58 Τεχν.0 260 201 146 98 59 32 11.1 459 398 337 277 219 164 5.3 2322 1890 1490 1131 820 563 15.3 349 288 229 173 121 79 8. 221 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 549 487 426 365 305 246 2.5 272 215 160 111 69 39 11. TCG.0 2355 1916 1503 1136 816 556 14. IV.4 119 73 39 19 8 4 16.8 216 161 110 69 39 21 13. IV.166 m ��µ� (1960-1990) �.8 230 172 119 74 41 20 12. m 20 18 16 14 12 10 t o. 37°56’ �.�.9 325 270 216 164 116 74 8.�. 1-2 2005.0 404 343 282 224 168 118 7. Χρον.9 120 81 51 30 17 9 17. Sci. Chron.7 1500 1116 786 516 311 173 18. 38°38’ �. m . 1955-1975) �.6 272 215 161 112 71 41 11.�.�.�.6 512 450 389 328 269 212 3.4 312 251 193 139 92 55 10 188 134 87 50 26 12 13.3 392 337 282 228 176 128 6.�. 23°00’ ���µ. 22°57’ ���µ.8 217 162 111 70 39 20 12.9 312 251 193 139 92 55 10.5 2872 2416 1985 1587 1230 918 12. �������� ����� ���� ������ (1966-1998) �. 20°45’ ���µ. 625 m ��µ����� (1938-1973) �. 14. m 20 18 16 14 12 10 t o. J.9 168 115 71 38 18 8 14.

1-2 2005. Επιστ. 36°45’ �. m . m 20 18 16 14 12 10 t o. 1956-1973) �. m 20 18 16 14 12 10 t o. Sci.2 137 89 52 27 13 6 15.�.5 223 166 113 69 37 18 12. m 20 18 16 14 12 10 t o. Χρον. TCG. τεύχ.5 325 265 206 151 102 62 9.0 194 141 93 56 30 15 13.4 192 139 93 56 30 15 13.�.8 254 195 139 91 53 28 11. ΤΕΕ. J.7 259 204 152 104 64 35 10.�. IV.2 370 315 260 207 157 111 6.�.9 278 219 162 111 69 39 11. 73 m ��µ��� (1932-1972) �.3 1789 1391 1039 739 496 311 17. 21°43’ ���µ.7 333 273 214 159 110 70 9.�.3 238 180 126 80 45 23 12.0 (1931-1940.8 148 98 57 29 13 6 15.7 185 132 85 49 25 12 14.�.9 145 95 55 27 12 5 15. m 20 18 16 14 12 10 t o.2 2263 1841 1452 1104 804 556 15.9 148 98 57 30 14 6 15. No 1-2 59 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης. 22°25’ ���µ. 182 m �������� (1955-1996) �.8 276 217 161 111 70 40 11.7 84 54 33 19 11 6 19.�.4 66 33 15 6 2 1 18. 3 m t o. 33 m ����� (1955-1997) �.2 92 53 26 12 5 2 17.8 72 45 26 15 8 4 19.6 87 49 25 11 5 2 18. IV.9 272 212 155 105 63 34 11.0 223 166 113 69 37 18 12. 12 m ������ (1955-1997) �. 39°06’ �. 25°04’ ���µ.0 296 237 179 127 82 48 10. 24°03’ ���µ. 39°53’ �.8 129 81 44 21 9 4 16.8 429 367 307 248 192 140 6. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases.6 311 256 202 151 104 65 8. �������� ����� ������� ���� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��µ�� 20 18 16 14 12 10 385 324 265 207 153 105 7.9 157 105 63 33 15 7 15. 38°54’ �. 39°08’ �.�.2 279 221 167 117 75 44 10.�.5 1783 1375 1008 699 452 271 16. 24°27’ ���µ.�.7 132 86 50 26 13 6 16.4 86 55 34 20 11 6 19. Έκδ.5 166 114 71 39 19 9 14.9 286 226 169 117 74 42 10.4 459 398 337 277 220 166 5. 143 m ������ (1955-1997) �. Tech.8 187 133 86 49 25 12 13.4 1494 1098 757 482 278 149 17.�.1 296 237 179 127 82 48 10.0 82 53 32 19 11 6 19.1 1710 1302 940 640 404 234 17.4 90 59 37 22 13 7 19.3 239 186 134 88 51 26 11.5 306 251 198 146 100 62 9.�.0 46 21 9 3 1 0 19.9 1367 986 660 404 223 112 18.8 330 270 212 158 109 70 9.Τεχν.6 315 260 206 155 108 69 8.8 62 38 23 13 7 4 20. 22°24’ ���µ. 36°50’ �.7 358 297 237 180 128 84 8. Chron. m 20 18 16 14 12 10 t o.0 290 230 173 120 75 43 10.1 89 50 24 11 5 2 17.

25°23’ ���µ. 1 m ������ (1932-1941. m 20 18 16 14 12 10 t o.3 1316 931 612 366 198 97 17. 21°44’ ���µ. m 20 18 16 14 12 10 t o. m .5 192 139 93 56 30 15 13. Sci.0 159 109 67 37 19 9 15.�.9 51 25 11 4 2 1 19.9 128 80 43 20 8 3 16.1 63 32 14 6 2 1 19.5 253 199 148 101 62 34 11.9 1444 1062 736 471 277 150 18. m 20 18 16 14 12 10 t o. 1 m ����� (1955-1997) �.5 141 92 53 27 12 5 15.3 199 143 92 53 27 12 13.�. Χρον. 37°05’ �. No 1-2 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης.�. �������� ����� ���� ����� (1955-1997) �.5 50 23 9 4 1 0 19.2 223 166 113 69 37 18 12.7 1259 882 567 332 174 82 18. ΤΕΕ.60 Τεχν.0 65 42 26 15 9 5 20.0 265 210 158 110 69 39 10. Tech.3 221 167 117 73 40 19 12.3 129 80 43 20 9 3 16. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases.0 116 70 36 16 7 3 16. 1-2 2005.6 71 45 27 16 9 5 20.9 165 111 67 35 16 7 14.2 211 154 102 60 31 15 13.6 412 356 301 247 195 145 5.0 233 175 122 77 43 22 12.6 146 97 57 29 14 6 15.�. 132 m ����µ�� (1957-1975) �. 1943-1975) �.5 211 153 102 60 31 14 13.3 2478 2047 1648 1290 977 711 17.�.0 171 119 74 41 20 9 14. J. Έκδ.�.5 121 74 39 18 7 3 16. 22°43’ ���µ. 37°67’ �.�. τεύχ.2 540 478 417 356 296 238 2. 24°31’ ���µ.1 179 124 77 42 20 9 14.4 1528 1137 798 522 312 172 17. IV.9 82 44 20 8 3 1 17. m 20 18 16 14 12 10 t o.3 358 297 238 182 131 87 8. 43 m ����� (1955-1997) �. 41°30’ �.4 103 60 30 13 5 2 17.0 86 56 35 21 12 7 19.9 296 236 179 126 81 47 10.0 82 53 33 19 11 6 19.1 220 167 116 73 40 19 12. 16 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 247 188 133 85 48 24 12.8 312 251 193 139 92 55 10.2 293 235 180 129 85 52 10.4 254 195 140 92 54 29 11.5 269 210 154 104 63 35 11.�. 9 m ��������� (1960-1981) �.2 223 165 112 68 36 17 12.2 60 29 12 5 2 1 19.6 t o. TCG.8 271 211 155 103 62 33 11.7 29 12 5 2 1 0 20. 26°31’ ���µ. Επιστ. 35°21’ �.6 236 178 125 79 45 23 12. 25°09’ ���µ.�. Chron. 37°06’ �.�.8 67 36 17 8 3 1 19.�.9 196 143 96 56 29 13 13.8 75 48 29 17 10 6 19. 38°15’ �.3 456 395 334 275 217 163 5. m 20 18 16 14 12 10 t o. IV.�.9 1042 702 434 240 120 55 19.6 136 87 50 25 11 5 15.

�.5 m ������ (1971-1997) �.3 269 210 153 103 62 34 11.4 315 254 196 141 93 56 9.1 62 39 24 14 8 5 20. m . Chron. IV.1 230 172 119 74 41 20 12.1 303 243 185 132 87 51 10. 38°54’ �.4 157 106 63 33 16 7 15.0 248 190 136 89 53 28 12. m 20 18 16 14 12 10 t o.3 287 227 170 118 74 42 10.1 t o. Επιστ.5 32 14 5 2 1 0 20.5 326 267 211 157 110 70 9.8 198 146 98 58 30 14 13. Sci. 48.9 273 218 165 116 74 42 10.6 67 43 26 15 9 5 20.�.2 466 404 343 284 226 171 5.6 181 129 84 49 26 13 14. Tech. m 20 18 16 14 12 10 t o.9 223 170 120 76 43 21 12.0 132 84 47 23 10 4 15. 35°50’ �.1 101 58 29 13 5 2 17. 151 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 254 195 140 91 53 28 11.4 73 38 17 7 3 1 18. 28°07’ ���µ. No 1-2 61 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης.0 188 132 84 47 23 10 14.6 114 69 36 17 7 3 16.�.1 226 168 115 71 38 19 12.�.5 209 152 101 60 32 15 13. m 20 18 16 14 12 10 t o. 41°04’ �.�.�.�. Έκδ.8 117 71 38 18 8 3 16. TCG.5 254 196 141 93 56 30 11.6 57 28 13 5 2 1 19.9 387 332 277 223 172 124 6. 32 m ������ (1935-1943. �������� ����� ���� ����� (1955-1997) �. 35°12’ �. τεύχ.9 1513 1130 797 525 321 178 18. J.5 1064 722 451 255 128 60 19. IV.�.1 134 86 49 25 12 5 15.5 157 106 63 33 16 7 15.2 73 45 26 14 8 4 19. m 20 18 16 14 12 10 t o.9 29 12 5 2 1 0 20.6 151 102 62 34 17 8 15.3 281 227 174 125 82 48 10. 36°23’ �.4 172 120 75 42 21 10 14. ΤΕΕ.8 176 122 75 41 20 9 14. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases. 37°42’ �. 1-2 2005.�. 26°06’ ���µ.9 64 40 24 14 8 5 20.9 84 45 21 9 3 1 17.0 263 204 148 98 59 32 11.�.6 1588 1188 837 550 334 185 17.1 62 31 14 6 2 1 19.0 81 52 32 19 11 6 19.1 203 147 97 57 30 14 13. 4 m ����� (1959-1975) �.Τεχν. Χρον. 1946-1975) �. 24°33’ ���µ.0 2408 1982 1587 1230 922 657 15. 23°34’ ���µ. 25 m ������ (1932-1971) �.8 251 196 145 98 59 32 11.4 500 438 377 316 258 201 3.�. m 20 18 16 14 12 10 t o.8 1398 1013 689 432 246 129 18.9 227 169 116 72 40 20 12. 26°55’ ���µ. 24°10’ ���µ.�.7 138 89 50 25 11 5 15.4 1219 861 563 336 183 89 19.2 324 265 207 153 105 66 9.7 71 45 28 16 9 5 20. 35 m ��µ�� (1978-1997) �.

0 549 487 426 365 305 247 2.1 450 389 328 269 211 158 5.�. 41°12’ �. 15 m ����� (1931-1944.1 459 398 337 277 219 164 5.�.�. 37°27’ �.6 64 41 25 15 8 5 20.8 130 82 45 22 10 4 16.3 482 426 371 315 261 209 2. m 20 18 16 14 12 10 t o.5 329 270 213 160 112 72 9. 661 m ��µ���� (1961-1979) �. 39°33’ �.5 2478 2045 1645 1283 965 693 14. 35°00’ �.9 252 196 143 97 60 33 11.4 215 158 106 64 34 16 13.1 611 549 487 426 365 306 0. m 20 18 16 14 12 10 t o.2 419 358 298 239 183 132 6.�.1 376 315 256 198 144 98 7. 1963-1971) �. 661 m ������� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 20 18 16 14 12 10 496 435 374 313 255 198 4.�. J. ΤΕΕ.7 117 73 41 21 10 5 16.�.5 2490 2039 1618 1235 901 621 14.6 266 206 150 100 60 32 11. 37°31’ �.6 43 20 8 3 1 0 20. 21°24’ ���µ.8 151 102 62 34 17 8 15. Χρον.5 209 152 101 60 32 15 13. 25 m ������� (1976-1999) �.8 407 346 286 228 173 123 6.�.9 108 65 35 17 8 3 17. m 20 18 16 14 12 10 t o.�.4 1223 861 564 336 182 90 19. IV.4 370 310 250 193 141 95 8.�. No 1-2 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης.5 447 386 325 266 208 155 5.8 231 175 123 79 47 25 12.2 41 20 9 4 2 1 20.�. �������� ����� ���� ������ (1989-1999) �.1 300 241 184 132 87 53 10. 1-2 2005. TCG.0 409 354 299 244 192 143 5. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases.1 257 198 143 94 55 29 11. Επιστ.5 229 175 125 80 46 23 11. 116 m ������� (1960-1999) �.1 t o. Έκδ.�. 21°46’ ���µ. 40°47’ �. Chron.5 2144 1733 1360 1030 746 512 16.6 362 307 252 199 149 104 7. Tech. m 20 18 16 14 12 10 t o.2 1310 935 621 378 209 103 18.7 42 19 8 3 1 0 20.4 311 252 196 143 96 59 9.1 201 147 99 61 34 17 13. m 20 18 16 14 12 10 t o. τεύχ.7 114 69 37 17 7 3 16.5 71 39 19 9 4 2 18.8 220 167 118 74 42 21 12. 24°57’ ���µ.2 200 144 94 55 29 14 13.�.9 227 169 116 72 39 19 12.1 181 127 81 47 24 12 14. 26°18’ ���µ.4 154 105 64 35 18 8 15.5 125 79 45 23 11 5 16.7 419 358 297 238 182 131 6.62 Τεχν. Sci. IV.5 296 238 183 132 88 53 10.1 117 71 38 18 8 3 16. 7 m ������� (1960-1999) �.9 246 189 137 90 54 29 11. m . 24°45’ ���µ. 22°22’ ���µ.0 81 52 32 19 11 6 19.2 390 334 279 225 173 125 6.7 391 332 274 217 164 116 7.0 119 73 39 18 8 3 16.3 3041 2584 2151 1748 1384 1062 12.

5 324 263 205 150 101 62 9. tsil@eng. �������� ����� ������� ���� tbal (oC) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� 20 18 16 14 12 10 342 282 223 167 117 75 9. 541 24 Θεσσαλονίκη. Sci.0 1564 1186 859 587 374 220 18. m 20 18 16 14 12 10 t o.6 231 178 127 82 47 24 11. Chron. Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών.3 (1960-1975. m Κωνσταντίνος Παπακώστας Λέκτορας Α..1 218 160 108 66 35 17 13. τεύχ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α. Έκδ. m 20 18 16 14 12 10 t o. ΤΘ 487.9 57 29 13 6 2 1 19.1 1667 1262 905 607 376 215 17. IV. .�.7 263 204 149 99 60 33 11. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α. Tech. No 1-2 63 Πίνακας 1 (συνέχεια): Βαθμοημέρες θέρμανσης 50 Ελληνικών πόλεων σε διάφορες θερμοκρασίες βάσης.Π.Π.Θ.1 54 26 11 4 2 1 19.4 169 117 73 41 21 10 14. Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών.8 215 157 106 64 34 16 13.1 263 203 148 98 58 31 11. Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης Επίκουρος Καθηγητής Α. Επιστ.auth.gr. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.6 83 45 22 10 4 2 18.�. IV. 541 24 Θεσσαλονίκη.1 197 142 94 55 29 14 13. ΤΘ 487.1 1302 924 611 371 203 101 18. J. ΤΕΕ.Θ.6 281 222 166 115 73 42 11.gr. 62 m ���� (1955-1997) �.Θ.. Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών.2 122 75 40 19 8 3 16. 541 24 Θεσσαλονίκη.6 289 235 181 131 87 52 9..1 33 15 6 2 1 0 20.�. 1-2 2005.Π.Θ.. 24°02’ ���µ. TCG.3 72 46 28 17 10 5 20. dinpap@eng.. 38°20’ �.5 257 199 144 96 58 32 11.gr Νικόλαος Κυριάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.4 127 79 43 21 9 4 16.auth.Τεχν. 23°36’ ���µ.8 129 82 46 23 11 5 16.Π.1 78 50 30 18 10 6 19. 26°08’ ���µ. nkyr@auth. 38°28’ �.6 278 219 162 111 69 39 11.�. Table 1 (continued): Heating degree-days in 50 Greek cities for various temperature bases.Π. Χρον. 4 m ����� (1961-1994) �.�. 60 m t o. 35°30’ �..6 155 104 62 33 16 7 15.�. ΤΘ 487.Θ.Π.0 295 240 187 137 92 56 9. 1980-1994) �.Θ.

τεύχ. 15ºC. Since hourly or daily temperature data were lacking for the other 48 cities. equipment. IV. The results are presented in tabular form and can be used for the estimation of the required heating energy of buildings. The calculations were based on hourly temperature data for the cities of Athens (period 1956-1973) and Larisa (period 1962-1976) and on correlation techniques for the rest of the towns. ΤΕΕ. 3. Furthermore. KYRIAKIS Associate Professor AUTh well fitted windows and doors. 1. The degree-day data were calculated for every month of the heating period and for base temperatures from 10ºC to 20ºC in 2ºC steps. In such a case. according to the variable base degree-day method. PAPAKOSTAS Lecturer AUTh G. for various base temperatures and for 50 Greek cities. This is due to the fact that the increased use of thermal insulation. These . The degree-day data for Athens and Thessaloniki were calculated based on hourly dry bulb temperature records from the meteorological stations of the National Observatory of Athens and the Aristotle University of Thessaloniki. which is defined as the outdoor temperature at which the building requires neither heating nor cooling. especially in residential and light commercial use buildings. INTRODUCTION Degree-day methods are the simplest procedures for energy analysis of buildings. They are appropriate in cases where the building use and the efficiency of the HVAC equipment can be assumed as relatively constant. Below this temperature the energy consumption for heating is proportional to the heating degree-days with a base equal to the balance-point temperature. the energy consumption will be proportional to the difference between the mean daily temperature and 18. Tech. degree-days are useful for quickly studying the optimal design of a building and comparing energy requirements from one location to another. The concept remains the same but it counts degree-days based on the balance-point temperature. sun) and the total heat-loss coefficient of the building. on a monthly or seasonal base. but require significantly more detailed data that are usually not available. Χρον. The degree-day methods are able to provide simple and quick estimations of the heating and cooling requirements. Degree-day methods thus continue to be of importance. lights.3°C. Επιστ. Sci. The variable base degree-base method results in more accurate estimates of the heating energy required. on a long-term average. For heating purposes the method recognizes that the total heat gains provide heat down to the balance-point temperature.64 Τεχν. 18ºC and 25ºC. the installation of N. They have been calculated for four base temperatures of 10ºC. No 1-2 Extended summary Heating Degree-days for 50 Greek Cities K. the total heat gains (occupants. Chron. solar and internal gains will offset the heat losses of a building when the mean daily outdoor temperature is 18. Specialized and expensive computer programs can be used for the same purpose. IV. a reliable model was adopted for the estimation of their heating degree-days. The balance point temperature is calculated by taking into account the indoor design air temperature of the building. The traditional degree-day method is based on a combination of theory and empirical observations and assumes that. the substantial increase in the use of electric appliances and lighting and the lower setpoint of room temperature controllers decrease the ambient temperature below which a building needs heating. due to the lack of hourly data. experience has indicated that the energy requirements so calculated were overestimated.3°C. 1-2 2005. TCG. AVAILABILITY OF DEGREE-DAY DATA IN GREECE Heating degree-days for various base temperatures have been published for 30 Greek cities. 2. TSILINGIRIDIS Assistant Professor AUTh Abstract The purpose of this study was to determine and present heating degree-day data. However. which may vary from one building to another and from one location to another. THE VARIABLE BASE DEGREE-DAY METHOD This method is a generalization of the traditional degreeday method. J. Έκδ.

A MODEL FOR ESTIMATING VARIABLE -BASE DEGREE-DAY DATA Several researchers have proposed formulas for estimating degree days relative to an arbitrary base. Tech. based on recent temperature measurements and with a step of 2°C. It is hoped that the availability of these data will fill the gap in information needed by building designers and engineers for simplified heating energy calculations for buildings in Greece. IV. RESULTS 4. Konstantinos Papakostas Lecturer AUT. when detailed data are missing. Mechanical Engineering Department. The aim of this paper is to provide degree-day data for 50 cities instead of 30.auth. 1-2 2005. Επιστ. 5.gr Georgios Tsilingiridis Assistant Professor AUTh. Chron. (b) the base temperature step is rather large. 541 24 Thessaloniki. Process Equipment Design Laboratory. Mechanical Engineering Department. τεύχ. Έκδ. have developed a model based only on the long-term average temperature for each month of the year. The degree-day data for Athens and Thessaloniki were calculated based on hourly dry bulb temperature records from the meteorological stations of the National Observatory of Athens and of the Aristotle University of Thessaloniki (period 1983-1992). These data were averaged over the years available for each city with 10 or more years of data Variable-base heating degree-day data for 50 Greek cities are presented in this paper. The results are presented in tabular form and serve for the estimation of the required heating energy of buildings. These data were also used for the verification of the reliability of the model and it was found that the estimation results are of high quality. The necessary data were taken from records of the Hellenic National Meteorological Service. Mechanical Engineering Department. TCG. Among them Erbs et al. dinpap@eng. The degree-day data were calculated for every month of the heating period and for temperature bases from 10ºC to 20ºC. In this paper the Erbs methodology was adopted for the estimation of monthly heating degree-days for 48 Greek cities. J. Χρον. Commenting on the quality of these data. according to the variable base degree-day method. Process Equipment Design Laboratory. The wide range of cities covered in this analysis will also help in conducting energy analysis and evaluating different design alternatives for the respective locations. which are published in the Monthly Statistical Books of the Hellenic National Statistical Service. Sci.gr . Process Equipment Design Laboratory.Τεχν. POB 487. POB 487. POB 487. it should be mentioned that: (a) they are outdated.gr Nikolas Kyriakis Associate Professor AUTh. 541 24 Thessaloniki. tsil@auth. 541 24 Thessaloniki. No 1-2 values of degree-days have been incorporated in the Greek technical regulations and they are used by engineers for energy calculations. using a temperature step of 2ºC. 65 records for the purpose of estimating heating degree-days. nkyr@auth. since they are based on temperature measurements up to 1976. IV. ΤΕΕ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful