KRATKO UPUSTVO ZA TV-VIDEO SISTEM SUPER

POWER/MODE taster – prebacivanje sa televizora na mod za gledanje videa, slušanje muzike ili gledanje slika sa Flash memorije Mod TV – značenje tastera EXIT/MENU taster – se ulazi u meni za podešavanje TV kanala, osvetljenja , kontrasta, zvuka…. • EXIT/MENU taster – neizmeničnim pritiskanjem prelazite u različite menije za podešavanje televizora. Posle 4 sekunde ne diranja tastera uredjaj sam izlazi iz režima menija za podešavanje TV-a. Tasteri CH+/▲ , CH-/▼ služe kao navigacijski tasteri za odabir željenog setovanja. Tasteri VOL+/► , VOL-/◄ služe za izmenu selektovanog setovanja.

• •

MUTE/PICT taster – služi za momentalno utišavanje televizora ili ponovno puštanje zvuka CH+/▲ i CH-/▼ tasteri – služe za promenu tv kanala VOL+/► i VOL-/◄ tasteri – služe za pojačavanje i stišavanje zvuka Mod Video, Audio i Slike – značenje tastera Napomena* - da bi se gledao sadržaj potrebno je prethodno sa desne strane uredjaja utaknuti USB flash memoriju. U osnovnom meniju kao i u ostalim podmenijima tasteri CH+/▲ , CH-/▼ , VOL+/► , VOL-/◄ služe kao navigacijski tasteri za odabir željene opcije dali želite da gledate film, slušate muziku, gledate fotografije ili gledate fotografije sa muzikom u pozadini. OK/MUSIC taster – služi za ulazak ili aktiviranje željene opcije EXIT/MENU taster – služi za izlazak iz željene opcije sve do povratka u glavni meni. MUTE/PICT taster – služi za momentalno utišavanje televizora ili ponovno puštanje zvuka S.SHOW taster – služi za automatsku izmenu slika posle izvesnog perioda od recimo 2 sekunde u režimu prikaza fotografija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful