You are on page 1of 16

11 wrzenia 2013

iSSn: 2080-3664
naKaD: 10 000 eGz.
rok Viii, nr 17 (145)
wiadomoci s. 2
racibrz sprawy kontrowersyjne
Sprzeda szpitalnego dugu.
Starosta: to normalne
edukacja s. 4
SP 18 ma 20 lat! N. Mika
wspomina trudne pocztki
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
RAFAKO: prezes Mortas
robi dobr min do zej gry?
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
wodzisaw lski - samorzd
portal regionalny
wojciech oneczko
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Zarzd Zlewni Grnej Od-
ry w Raciborzu wystpi do
prezydenta Mirosawa Lenka
o pozwolenie na wycink 600
drzew na odcinku Odry miej-
skiej w Raciborzu. Planowa-
n wycink oprotestowa rad-
ny Dawid Wacawczyk. Pisma
sprzeciwiajce si wycince
drzew wysali do prezydenta
rwnie raciborscy kajakarze
oraz miejscowy Klub Gazety
Polskiej. Podobno u prezy-
denta interweniowaa posan-
ka Izabela Kloc.
Dyrektor ZZGO Mirosaw
Marzec wyjania, e inicjaty-
wa w tej sprawie nie wysza od
strony ZZGO. Prezydent Mi-
rosaw Lenk zarzeka si, e on
rwnie nie wpad na pomys
wycinki. W takim razie skd
wysza inicjatywa w tej spra-
wie? Czemu ma suy plano-
wana wycinka? Ujawniamy
kulisy tej sprawy.
600 drzew pod topr
Od kogo wysza inicjatywa w sprawie wycinki drzew?
Czytaj wicej na s. 13.
Czy protesty przeciwko planowanej wycince drzew wpyn na decyzj Mirosawa Lenka?
Magistrat wraz ze sto-
warzyszeniem wspinacz-
kowym zastanawiaj si
nad innymi lokalizacjami
cianki wspinaczkowej.
Pierwotnie planowano
ciank do wspinaczki usytuo-
wa na jednej ze cian wewntrz
Areny Rafako, ale okazao si,
i konstrukcja hali nie utrzyma
cianki.
Prezydent Lenk wsplnie
z przedstawicielami stowarzy-
szenia wspinaczkowego zasta-
nawiaj si wic nad inn lo-
kalizacj. Wspinacze s mocno
zainteresowani zwaszcza wie
cinie na terenie Zakadu Wo-
docigw i Kanalizacji. - Jest
ona wyczona z eksploatacji,
wic ciank mona by nawet
wybudowa wewntrz obiektu -
zapowiada prezydent zapewnia-
jc, e niezalenie od lokalizacji
nie zaniecha budowy cianki.
racibrz - inwestycje
CIAnKA WsPInACZKOWA
W WODOCIGOWeJ WIey CInIe?
ps
W czerwcu w Wodzisa-
wiu lskim odbyy si dwa
referenda. Pierwsze dotyczyo
odwoania ze stanowiska pre-
zydenta miasta oraz rady mia-
sta, a drugie likwidacji stray
miejskiej. W obu przypadkach
ze wzgldu na nisk frekwen-
cj gosowanie uniewaniono.
Teraz wadze miasta podlicza-
j koszty zwizane z organiza-
cj referendum. Magistrat so-
no za to zapaci. - Zaoylimy,
e na referendum w sprawie li-
kwidacji stray miejskiej wyda-
my 76 tysicy zotych, ale uda-
o nam si nieco zaoszczdzi
i wydalimy tylko 57 tysicy -
mwi sekretarz Urzdu Miasta
w Wodzisawiu lskim, Woj-
ciech Mitko.
najwiksz cz tej kwo-
ty przeznaczono na diety dla
czonkw komisji. na ich wy-
nagrodzenie wydano ponad 32
tysice zotych. Reszt pieni-
dzy wydano midzy innymi na
opacenie skadek czonkom
komisji, zakup materiau oraz
zwrot kosztw dojazdu dla
czonkw komisji.
W przypadku referendum
w sprawie odwoania prezy-
denta oraz rady miasta koszty
byy podobne. Wszystkie kosz-
ty, czyli ponad 100 tys. z ma-
gistrat bdzie musia pokry z
wasnego budetu.
nieskuteczne referenda za 100 tys. z
Demokracja sono kosztuje.
powiat wodzisawski - komunikacja
MIesZKACy sI sKAR,
WADZA APeLUJe
Przeduajce si prace
zwizane z oddaniem do
uytku mostu w Mszanie
znacznie utrudniaj y-
cie uytkownikom drg i
mieszkacom regionu.
Rada powiatu wodzisaw-
skiego wystosowaa apel w
sprawie przyspieszenia prac
nad oddaniem do uytku od-
cinka Autostrady A1 od wza
w wierklanach do wza w
Mszanie. Obecnie odcinek ten
wyczony jest z ruchu, a ob-
jazd wytyczono drogami woje-
wdzkimi. Mieszkacy okolicz-
nych miejscowoci borykaj si
z utrudnieniami w ruchu oraz
haasem, jaki wydobywa si z
samochodw ciarowych. Do-
datkowym argumentem, ktry
przemawia za wystosowaniem p
apelu by take fakt niszcze-
nia drg przez cikie pojaz-
dy. - Mieszkanie przy ulicy Ja-
strzbskiej jest teraz horrorem.
Wszyscy mieszkacy czekaj na
otwarcie tego odcinka autostra-
dy. nawet pusty samochd ci-
arowy potraf wywoa ogrom-
ne wstrzsy - komentuje spraw
Marian Balcer, mieszkaniec uli-
cy Jastrzbskiej w Wodzisawiu
lskim oraz radny miejski.
- Dc do zapewnienia
bezpieczestwa drogowego
zwracamy si o niezwoczne
podjcie prac nad wczeniem
do eksploatacji odcinka Auto-
strady A1 od wza w wierkla-
nach do wza w Mszanie - czy-
tamy w apelu. To samo pismo
wysano do Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Generalnej Dyrekcji
Drg Krajowych i Autostrad
oraz Marszaka Wojewdztwa
lskiego. Apel ten poparli tak-
e radni miejscy.
Starosta Tadeusz Skatua w sprawie mostu
w Mszanie interweniuje u samego Ministra Transportu.
p
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Referenda
obciyy
budet
Wodzisawia
kwot
100 tys. z
2
GazetaInformator.pl
<<
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
Wiadomoci
powiat raciborski szpital
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
LIKWIDACJA RACIBORsKIeGO CenTRUM InfORMACJI
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Obecnie w Raciborzu funkcjonuj dwa centra infor-
macji - na Zamku Piastowskim (Powiatowe Centrum
Informacji) i u wylotu ul. Dugiej (Raciborskie Centrum
Informacji). Wadze Raciborza nosz si z zamiarem likwi-
dacji RCI, tak aby cao zada przej punkt informacji
na Zamku. Radny Micha fita sprzeciwia si tym planom
i prosi prezydenta o ponowne przemylenie sprawy. Wi-
cej na portalu raciborz.com.pl.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
wodzisaw lski - sport
Piotr Kominek - radny
Rady Dzielnicy os. XXX-lecia,
Piastw, Dbrwki:
Jestem kibicem Odry Wo-
dzisaw od dziecka. Mecze za-
wsze byy rozgrywane przy
sztucznym owietleniu i race
te zawsze byy. Oczywicie nie
popieram amania zasad bez-
pieczestwa, ale mona byo si
jako dogada. Policja wysaa
pismo na temat tego, e mecze
maj rozgrywa si tylko przy
dziennym wietle na kilka dni
przed meczem z Czacem. Za-
wodnicy Czaca nie zgodzili si
na przesunicie godziny meczu
i grozi nam walkower. Klub nie
moe sobie na to pozwoli, bo w
sytuacji, w ktrej si znajduje li-
czy si kady punkt. Jeli MOsiR
chce zaoszczdzi to na pewno
niewiele zyska. Owietlenie me-
czu kosztuje tylko 300 z. War-
to take zwrci uwag na to, e
podczas adnego meczu nie by-
a wymagana interwencja policji.
nie ma adnych burd. Jedynym
przewinieniem s race, za ktre
z reszt klub jest sono karany.
Za to, e podczas meczu kibice
odpal race, na klub nakada-
na jest kara w wysokoci 2 tys.
z. To jest bardzo dua kara, bo
inne polskie kluby, grajce w
tej samej lidze, dostaj znacznie
nisze kary. nie wiem na czym
to polega.
Szczegy na portalach i FB.
Na odpowiedzi czekamy do 19 wrzenia
Polub nasz profl FB,
odpowiedz na proste pytanie i wygraj wartociowe ksiki!
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
109 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~A-f
I bardzo dobrze, e niekt-
rzy radni myl w starostwie.
Ostatnim szpitalnym przyka-
dem gdzie to niekompetentni
prawnicy dziaaj na rzecz nie-
kompetentnego starosty spo-
dzili tak perek jak dyrektor
Rudnik i jego premie i nagro-
dy jubileuszowe (niezgodne z
ustaw kominow). Teraz
znw pracownicy powiatu co
naprdce spodzili i nawet nie
dali czasu na zapoznanie si z
tym i przeanalizowanie treci.
starosta znw chce szybko co
przepchn, a potem wyjdzie
tradycyjnie popiech i gupota.
~kama
sprzedanie dugu szpitalnego
czkawk im si odbije. Maka-
bra - jakich radnych powiato-
wych mamy, e bez dogbnej
analizy zagosowali za przyj-
ciem uchway.
~Prawda
Mie to pachnie jakmi znajo-
mymi panw radnych ktrzy
ofert tak przedo i adnie
si kosztem Raciborza wzbo-
gac.
~JaK
A ja proponuj przyzna pre-
mi dyrekcji za ten dug.
~Arek
Czy my nie mamy w samorz-
dzie normalnych, koliberal-
nych politykw ktrzy rozu-
miej, e tak si nie robi?
~ycie
Jak znw Hajduk co przed-
kada naprdce radnym, by ci
nie mogli zapozna si z ma-
teriaem, to bdzie kolejny
szacher-macher w jego wy-
konaniu i Rudnika. A jak nie
wiadomo o co chodzi, to cho-
dzi zawsze o to samo.
~Ja-ro-saw Pol-sk Zbaw!
Mohery wszdzie wietrz spi-
ski. Z wypadku samolotu zro-
bi zamach, ze sprzeday du-
gu afer korupcyjn. Ale czego
wymaga od lokalnego porta-
lu pisuarkw?
~te, Hajduk
Moe to dla Ciebie normal-
na sprawa, e si krci i pie-
nidzmy obraca w jaki po-
dejrzany sposb. Ale dla
normalnych ludzi to nie jest
normalne! Zachowujesz si
jak maolat, ktremu zabra-
ko na fajki, a nie jak dorosy
polityk.
komentarze do artykuu
Historyczne konkursy
z domem ksiki!
Uchwa w sprawie sprze-
day dugu szpitala przyjli
radni, cho z duymi oporami,
podczas ostatniej sesji rady
powiatu. Zgodnie z jej zapisa-
mi, szpital przedstawi w prze-
targu ofert sprzeday czci
swojego zaduenia (starosta
wyjawia, i chodzi o 3 mln
z), za frma ktra zaoferuje
najlepsze warunki (najnisze
odsetki), spaci zobowizania
lecznicy wobec dostawcw i
innych podmiotw, odbiera-
jc je potem w ratach.
Dziaanie to jest swoist
prolongat spaty zadue-
nia szpitala. Jednostka dzi-
ki temu nie bdzie zmuszona
uregulowa nalenoci od r-
ki. Oczywicie nie ma nic za
darmo i dziki temu szpital
bdzie musia odda wiksz
sum, zyskuje za to czas do
jej spaty. - Kontrakty mamy
jakie mamy, narodowy fun-
dusz Zdrowia zalega ze spa-
t za nadwykonania. Musimy
ratowa si tego typu kro-
kami, eby mie na dziaal-
no biec szpitala. nie po
raz pierwszy to robimy. To
jest normalne, prawie kady
szpital dziaa w ten sposb -
tumaczy starosta raciborski
Adam Hajduk.
Dlaczego zatem cz rad-
nych koalicji wikszociowej
wstrzymaa si od poparcia
uchway? - Wzio si to std,
e trafa ona do programu
sesji w ostatniej chwili, ale to
wynika z trybu administracyj-
nego. najpierw pracowa nad
ni odpowiedni referat staro-
stwa, we wtorek rano trafa
ona do zarzdu powiatu, a po
poudniu ju na sesj. nie by-
o czasu przedyskutowa jej
na komisjach - wyjania sta-
rosta.
Uchwaa w sprawie sprze-
day dugu szpitala wzbudzia
spore kontrowersje zarwno
wrd radnych, jak i Czytel-
nikw portalu raciborz.com.
pl. - Od bardzo dobrze opa-
canego menedera szpitala,
jakim jest dyrektor Rudnik,
mona wymaga, e znajdzie
lepsze rozwizanie na spat
szpitalnego zaduenia. Mg-
by np. negocjowa z dostaw-
cami o wyduenie czasu spa-
ty. firma odkupujca dug to
dodatkowe koszty dla powiatu
- komentuje radny Rss nam
Leon fioka
szpital sprzeda 3 miliony dugu
Wielu radnych nie gosowao lub sprzeciwio si sprzeday szpitalnego dugu.
Uchwaa ws. wyraenia zgody na sprzeda dugu szpitala
zostaa wprowadzona na sesj rady powiatu w ostatniej
chwili. Zdaniem starosty Adama Hajduka (na zdj.)
wynika to z trybu administracyjnego.
Walka z kibicami Odry Wodzisaw
Mecze na stadionie MOsiR maj by rozgrywane tylko przy dziennym wietle.
na kilka dni przed roz-
poczciem sezonu do siedzi-
by klubu Odra Wodzisaw
wpyno pismo dyrektora
Miejskiego Orodka sportu
i Rekreacji, e mecze na sta-
dionie przy ulicy Bogumi-
skiej nie mog odbywa si
przy owietleniu sztucznym.
- Decyzja taka podyktowana
jest wzgldami bezpiecze-
stwa osb uczestniczcych
w tych spotkaniach - tuma-
czy dyrektor MOsiR, Bog-
dan Bojko. Zgodnie z regu-
laminem rozgrywek trzeciej
ligi pikarskiej, zmieniajc
godzin rozpoczcia meczu
w terminie krtszym ni 14
dni, klub powinien uzyska
zgod przeciwnika. Odrze
Wodzisaw grozi walkower w
meczu z Czacem. Tylko dla-
tego wadze klubu pozwoliy
na to, aby mecz rozegrany
zosta o zaplanowanej godzi-
nie. Kolejne spotkania musz
jednak by organizowane o
wczeniejszej porze.
Dlaczego? Wszystko ze
wzgldw bezpieczestwa.
- Organizatorzy i policja nie
s w stanie zapewni bezpie-
czetwa przebywajcym na
stadionie osobom - czytamy
w ofcjalnym pimie, jakie
do Urzdu Miasta przesa
komendant policji w Wo-
dzisawiu. Podczas meczw
kibice odpalaj race, co jest
zakazane. Mecze musz by
rozgrywane przy dziennym
wietle, gdy obraz monito-
ringu na stadionie jest bar-
dzo sabej jakoci i policja
nie jest w stanie rozpozna
osb, ktre odpalaj race.
Zdaniem policji winni s sa-
mi organizatorzy, gdy ich
zdaniem daj przyzwolenie
na tego typu zachowanie, a
suby porzdkowe pozwa-
laj wnosi wyroby pirotech-
niczne na stadion. Klub za
kady taki wybryk jest ka-
rany, jednak niedugo si to
zmieni. Dzienne wiato ma
pomc w zidentyfkowaniu i
zatrzymaniu pseudokibicw,
ktrzy sami odpowiedz za
swoje zachowanie.
pawe strzelczyk
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
paulina krupiska
3 >>
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
Wiadomoci
region
w skrcie
ndza sprawy kontrowersyjne powiat raciborski - turystyka
Planuj Rozbudo-
w szkoy
By moe w przyszym roku ru-
sz prace zwizane z rozbudow
Zespou szkolno - Przedszkolne-
go w Kobyli. Przy placwce po-
jawi si nowa sala gimnastycz-
na z trybunami oraz cznik z
pomieszczeniami przedszkola.
Wyremontowany zostanie take
dach istniejcego budynku. Do-
datkowo sala ma zosta uzbro-
jona we wszelkie, niezbdne in-
stalacje.
dawne PRzejCie
jest CiaReM
Mimo zakrojonych na szerok
skal dziaa, zwizanych z pro-
mocj dawnego przejcia gra-
nicznego w Pietraszynie, nadal
nie ma inwestora ktry chcia-
by je kupi. Wadze tn kosz-
ty zwizane z utrzymaniem te-
go miejsca. Zrezygnowano ju
z usug caodobowego stra, a
na zim budynki nie bd ju
ogrzewane.
Ruszyli z PoMoC
PowodzianoM
Gmina Krzyanowice przeka-
zaa pi tysicy zotych na po-
moc gminie Lelw. Pienidze
przeznaczone zostan na walk
ze skutkami powodzi, jaka na-
widzia t gmin w lipcu. Wjt
Grzegorz Utracki zdecydowa si
pomc, gdy niegdy Krzyano-
wice take znalazy si w takiej
sytuacji i sporo gmin odpowie-
dziao na jego apel o pomoc.
Pienidze na
sPRzt i inteRnet
Prawie 700 tysicy zotych otrzy-
ma Wodzisaw lski na reali-
zacj projektu Internet w ka-
dym domu. Dziki temu dostp
do internetu oraz sprzt kom-
puterowy otrzyma kolejnych 70
mieszkacw naszego miasta
oraz 10 wodzisawskich plac-
wek edukacyjnych. Dodatkowo
uczestnicy projektu przeszkole-
ni zostan z obsugi komputera
oraz korzystania z internetu.
nowa ReMiza PRzy-
sPaRza PRobleMw
We wrzeniu ubiegego roku do
uytku zostaa oddana nowa re-
miza straacka w strzybniku.
Mimo, e od dnia zakoczenia
remontu upyno niewiele cza-
su to mieszkacy zgaszaj do
urzdu rne usterki. Jak przy-
znaje wjt gminy Rudnik Alojzy
Pieruszka, prace podlegaj jesz-
cze gwarancji, jednak trudno b-
dzie wyegzekwowa to od frmy,
gdy ona ju nie istnieje.
MonitoRing w Ca-
ej gMinie
Wadze gminy Krzyanowice do-
gaday si z wadzami Bogumina
w sprawie instalacji monitorin-
gu na terenach przygranicznych.
Zarwno po polskiej jak i cze-
skiej granicy dochodzi do wielu
przestpstw. Monitoring miaby
poprawi bezpieczestwo miesz-
kacw oraz pomc w zatrzyma-
niu sprawcw tych przestpstw.
szkoa Ma PatRona
szkoa Podstawowa nr 15 w Wo-
dzisawiu lskim przyja imi
Kornela Makuszyskiego. Pa-
trona wybraa szkoa oraz wy-
dzia edukacji w wodzisawskim
magistracie. Ofcjalna uroczy-
sto nadania szkole imienia
K. Makuszyskiego odbdzie si
w padzierniku.
krzyanowice - bezpieczstwo
Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w ndzy
nie opacaa obowizkowych
skadek do Zakadu Ubez-
piecze spoecznych od jed-
nej z umw zlece w latach
2001 2007. Tak informa-
cj podaa do wiadomoci
wjt Anna Iskaa. Wszystko
miao wyj na jaw po ostat-
niej kontroli Pastwowej In-
spekcji Pracy. Wjt mwia
o tym, e rozwaa oddanie
tej sprawy na drog sdow,
tak aby zalegoci zapacia
wczesna dyrektor bibliote-
ki, Magorzata Piastowska.
Dodaa take, e by mo-
e nieprawidowoci bdzie
wicej, gdy kontrola cigle
trwa. Bya dyrektor Biblio-
teki w ndzy nie zaprzecza,
e nieprawidowoci wyst-
piy. - nie czuj si jednak
winna, gdy podczas zawie-
rania tej umowy otrzymali-
my od pracownicy pisemne
owiadczenie o tym, e jest
ona zatrudniona na peny
etat, jako nauczyciel w jed-
nej z placwek owiatowych
na terenie powiatu racibor-
skiego. nie bylimy wic zo-
bowizani do opacania nie-
ktrych skadek - tumaczy
Magorzata Piastowska.
Dyrektor Piastowska do-
daje take, e nieprawido-
woci nie dotycz caego,
ale wybranych okresw z
caych szeciu lat. - Pracow-
nica nie informowaa nas o
zmianie statusu zawodowe-
go, std te nieprawidowoci
- mwi. Umowa, ktra trwa-
a od 2001 do 2011 roku, w
kocowym okresie opiewa-
a na kwot okoo 400 zo-
tych. nieopacone skadki
nie stanowiyby wic ad-
nego dodatkowego wspar-
cia finansowego dla budetu
Biblioteki. - nie wiem skd
oskarenia pani wjt. Prze-
cie w interesie dyrektora
pastwowej instytucji nie le-
y nieopacanie skadek. Ma-
nieopacone skadki
- kto winny?
Wjt Anna Iskaa uwaa, e winna jest dyrektorka,
sama zainteresowana obarcza win pracownic.
my okrelony budet, ktry
z oglnej puli przeznaczo-
ny jest tylko i wycznie na
wynagrodzenia i nie mogli-
bymy tych pienidzy wyda
na nic innego. Wina ley tu-
taj tylko i wycznie po stro-
nie pracownicy, ktra zataia
fakt zmiany statusu zawodo-
wego - dodaje M. Piastow-
ska, ktra funkcji dyrektora
Biblioteki w ndzy nie peni
od listopada 2011 roku.
stwierdza te, e to nie
kontrola PIP jako pierwsza
wykazaa nieprawidowoci
w odprowadzaniu skadek
do ZUs od umw zlece w
Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w ndzy. O sprawie,
GBP zostaa poinformowana
w oficjalnym pimie skiero-
wanym przez ZUs do dy-
rektora instytucji ju w pa-
dzierniku 2012 roku. naley
rwnie doda, e w latach
2001-2007 to Urzd Gminy
w ndzy prowadzi wszyst-
kie sprawy zwizane z reali-
zacj i rozliczaniem budetu
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w ndzy. Mimo tego wjt
Anna Iskaa nadal stoi przy
swoim zdaniu i twierdzi,
e winna jest dyrektorka. -
niezalenie gdzie mieci si
ksigowo, to dyrektor po-
winien mie nad wszystkim
wadz. Za to dyrektor bi-
blioteki dostaje dodatek dy-
rektorski. W dokumentacji
nie znalelimy take ad-
nego owiadczenia, o kt-
rym mwi pani Piastowska
- mwi wjt. Wjt wyjania
take, e informacj o nie-
opaconych skadkach po-
daa do informacji podczas
sesji, gdy to radni decydu-
j o finansach gminy. Urzd
gminy ju pokry nieopaco-
n naleno.
Wjt gminy Ndza oskara by dyrektork o to,
e nie opacaa skadek ZUS od jednej z umw zlece.
Dyrektor odpowiada na zarzuty.
paulina krupiska
WIee WIDOKOWe
nOW ATRAKCJ
RACIBORsZCZyZny
Czy Raciborszczyzna
bdzie miaa swoje dwie
wiee?
Adam Hajduk spo-
ro jedzi po Polsce i
zaobserwowa, e w wie-
lu miejscach ze wzgldu na
walory krajobrazowe budu-
je si wiee widokowe. na
ziemi raciborskiej piknych
widokw nie brakuje,
std platformy widokowe
pozwoliyby jeszcze bardziej
wyeksponowa ich walory.
Pierwsz bdzie wiea
widokowa przy budowie zbi-
ornika Racibrz, ktra w
zamyle ma uchroni teren
budowy przed ciekawskimi
gapiami. niewykloczone,
e powstan kolejne. na
pocztek starosta rozwaa
lokalizacj w gminie Kor-
nowac, na drodze wyjazdowej
z Pogrzebienia w kierunku
Lubomi. - Tam jest najlep-
szy widok na przeom Odry,
przepikny teren - wyjania
szef powiatu. Czy zatem, jak
u Tolkiena, Raciborszczyz-
na bdzie miaa swoje dwie
wiee?
Budow zbiornika Raci-
brz bdzie mona obejrze
z wiey widokowej.
wodzisaw lski - bezpieczestwo
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
nagminne amanie prze-
pisw na Drodze Krajowej nr
45 spdza sen z powiek wa-
dzom gminy Krzyanowice.
Mieszkacy skar si, e sa-
mochody przekraczaj do-
zwolon prdko i stanowi
niebezpieczestwo dla innych
uczestnikw ruchu drogowe-
go. Gmina ma ju do in-
terweniowania w tej sprawie
w Generalnej Dyrekcji Drg
Krajowych i Autostrad i dla-
tego wzia sprawy w swo-
je rce. - Zakupilimy cztery
tablice, ktre bd mierzy
prdko zbliajcych si do
nich pojazdw. Moe to znie-
chci piratw drogowych do
amania przepisw - informu-
je wjt gminy Krzyanowice,
Grzegorz Utracki.
Jedna z tablic ju wkrtce
stanie przy ulicy Raciborskiej
w Chaupkach. Reszta z nich
ma zosta ustawiona przy DK.
Tutaj pojawia si problem.
Gmina zgosia GDDKiA za-
miar ustawienia takich tablic,
jednak waciciel drogi za-
da od wadz pozwolenia po-
licji oraz projektu organiza-
cji ruchu drogowego. Gmina
prawdopodobnie bdzie mu-
siaa wic wyda kolejne pie-
nidze na stworzenie projek-
tu. - To skandal. GDDKiA nie
robi nic eby poprawi stan
bezpieczestwa na tej drodze,
a jeszcze utrudnia nam prac
- komentuje spraw radny
gminy Krzyanowice, Adam
Machowski.
GDDKiA utrudnia instalacj tablic zakupionych przez gmin.
wietlne tablice
zmierz prdko aut
wodzisawska stra
poarna wkrtce wzboga-
ci si o nowy sprzt.
starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu lskim wyst-
pio do tutejszego Urzdu Mia-
sta z wnioskiem o wsparcie f-
nansowe zakupu nowego wozu
ratowniczo-rozpoznawczego z
napdem terenowym dla stray
poarnej. - Miasto pokryje 50
procent kosztw zakupu tego
samochodu. Powiat wyoy tyle
samo. Wz kosztuje 100 tysi-
cy zotych - tumaczy skarbnik
Urzdu Miasta w Wodzisawiu
lskim, Tadeusz Bednorz.
nowy sprzt bdzie suy
straakom do akcji specjal-
nych.
sAMOCHD DO ZADA
sPeCJALnyCH
p
ps
koniec problemu z
parkingowanem przy
gminnym Centrum in-
formacji w Rudniku?
Pietrowice Wielkie i Rud-
nik od kilku lat tworz Lokal-
n Grup Dziaania. Dziki
funduszom z LGD w ostat-
nim czasie udao si zor-
ganizowa midzy innymi
Rudnicki Bieg Uliczny, obz
straacki w samborowicach,
obz sportowy dla dziewczt
czy te wyremontowa budy-
nek na potrzeby lokalnej iz-
by pamici w Lekartowie. -
Pozostao nam, jako LGD do
rozdysponowania jeszcze 40
tysicy zotych. We wrzeniu
ogosimy konkurs, a reali-
zacja projektw, ktre znaj-
d si na licie rankingowej
rozpocznie si w przyszym
roku - tumaczy wjt gminy
Rudnik Alojzy Pieruszka.
Gmina Rudnik do kon-
kursu zgosi projekt budo-
wy parkingu przy Gminnym
Centrum Informacji. O par-
king upominaj si take
ubowice, jednak prawdo-
podobnie nie zostanie on wy-
budowany ze rodkw LGD.
- Pomylimy o nim w przy-
szorocznym budecie - do-
da wjt.
rudnik - gospodarka
BDZIe PARKInG
PRZy GCI W RUDnIKU
Raciborski dworzec
po raz kolejny traf pod
motek.
Mirosaw Lenk spotka
si z nowym dyrektorem PKP
nieruchomoci.
Co w sprawie sprzeday
dworca ma do zaoferowania
tym razem PKP?
Po pierwsze, bdzie pr-
bowao po raz drugi zby
dworzec w drodze przetargu
obniajc dotychczasow cen
o 20 proc. Wiadomo jednak,
e miasto nieruchomoci ku-
pi nie zamierza. Miasto mo-
e skorzysta z jednej z dwch
opcji zaproponowanych przez
PKP i przej obiekt w uyt-
kowanie w zamian za czynsz
lub dzieraw. Koszt to 9 z
za metr, ale prezydent chcia-
by te opaty przeznacza na
niezbdne na dworcu prace
renowacyjne, zamiast zasila
kolejow kas.
sPRZeDA DWORCA:
DO TRZeCH RAZy sZTUKA
racibrz - gospodarka
ps
p
p
4
GazetaInformator.pl
<<
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
R E K L A M A
edukacja
W cigu czterech lat szkoom ponadgimnazjalnym
ubyo 900 uczniw. Pki co udao si unikn masowych
zwolnie nauczycieli. - To wynika z polityki przyjtej
przez nas przed laty. ni by nieuchronny i spodziewa-
limy si go, std dyrektorzy naszych szk zatrudniali
nauczycieli w wymiarze do ptora etatu, eby przy mniej-
szej liczbie uczniw ewentualnie zmniejszy wymiar go-
dzin, a nie zwalnia - wyjania starosta Adam Hajduk.
nIe BDZIe DUyCH ZWOLnIe nAUCZyCIeLI
racibrz szkolnictwo podstawowe
Tegoroczne ofcjalne roz-
poczcie roku szkolnego w
Raciborzu odbyo si w szko-
le Podstawowej nr 18. Okazja
bya nie byle jaka - szkoa ob-
chodzi w tym roku jubileusz
20-lecia istnienia. O trud-
nych pocztkach szkoy roz-
mawialimy z pierwszym dy-
rektorem osiemnastki dr.
norbertem Mik.
wojciech oneczko: jak
wyglday przygotowa-
nia do pierwszego roku
szkolnego w osiemnast-
ce?
norbert Mika: To byy
bardzo trudne czasy. Przede
wszystkim w szkole nie by-
o wody, bo szkoa formal-
nie miaa zacz dziaa od 1
wrzenia. Wszystkie zawory
byy pozakrcane, a przecie
szko trzeba byo przygo-
towa na przyjcie uczniw.
Pamitam, e poszedem do
proboszcza parafi Matki Bo-
ej, p. ks. eugeniusza Dbi-
ckiego i ustaliem, e bdzie-
my brali wod z parafi. Woda
bya nalewana w parafi, je-
den pracownik kad wiadro
na murze, drugi odbiera je
i podawa dalej. To by naj-
nowoczeniejszy rurocig w
kocu XX wieku...
wyglda to na wielk
prowizork. Co z wy-
posaeniem szkoy?
nie byo wystarczajcej
iloci awek, krzese, niekt-
re sale w ogle nie byy przy-
gotowane i przystosowane
do przyjcia uczniw - kable
sterczay z podogi... szkoa
nie miaa te biblioteki! se-
kretariat znajdowa si na ko-
rytarzu. nie mielimy nawet
maszyny do pisania, a prze-
cie musiaem prowadzi ko-
respondencj... Pamitam, e
t maszyn po prostu wzi-
em z raciborskiej delegatury
kuratorium owiaty.
komu w tamtych latach
zaleao na dobru szko-
y? kto suy pomoc w
trudnych pocztkach pla-
cwki?
Due zrozumienie i
wsparcie miaem w nauczy-
cielach i rodzicach. Tamta
rada rodzicw bya niesamo-
wita. Pamitam pana Makuli-
ka, pani Waciarz, pani Ku-
ziel, pana Kunickiego i wielu
innych. To byli fantastyczni
ludzie, ktrzy wspierali mnie
jako dyrektora w skompleto-
waniu wyposaenia szkoy,
zapewnieniu dzieciom bez-
pieczestwa - obok dwch
istniejcych budynkw znaj-
dowa si peen betonowych
pyt, porozrzucanych ceg-
20-lecie sP 18
n. Mika: kawa ycia zostawio si w tej szkole.
wek i wystajcych drutw
opuszczony plac budowy.
Jedzilimy po zakadach
pracy, bralimy zuyte meble,
ktre potem do uytku przy-
stosowywa wony. Musz
przyzna, e wwczas raci-
borskie zakady pracy wyka-
zay si wielkim zrozumie-
niem dla naszych problemw
- gdy widziano tego ebrz-
cego dyrektora serca si ot-
wieray.
Pamitam, e dziki sta-
raniom pana Dzyndry, ktry
wwczas kierowa delegatur
kuratorium owiaty w Raci-
borzu, do szkoy wprowadzo-
no fli biblioteki miejskiej.
To dao uczniom i nauczycie-
lom moliwo podjcia nor-
malnej szkolnej pracy.
wspomina Pan, e w
tamtym czasie do uyt-
ku byy oddane zaledwie
dwa budynki. kiedy zde-
cydowano si na budow
pozostaych?
Punktem przeomowym
by poar z 1995 roku. Pa-
mitam, e to byo z soboty
na niedziel - dostaem in-
formacj, e szkoa si pali.
W rzeczywistoci palia si
dykta oddzielajca plac bu-
dowy od budynku szkolne-
go, ale cig powietrza powo-
dowa, e dym i ar wchodzi
do wntrza szkoy. Lampy,
ktre byy na sufcie, stopiy
si i wisiay jak stalaktyty.
Ten poar by impulsem,
ktry spowodowa, e pojawi-
em si ze spraw odbudowy
szkoy na sesji rady miasta.
Powiem tylko tyle - nie bar-
dzo chciano mnie tam wi-
dzie. Radni nie mieli ocho-
ty zajmowa si problemem
szkoy w czasie, gdy ta w ca-
oci podlegaa kuratorium.
Tymczasem wczesne wa-
dze kuratoryjne nie poczu-
way si do rozbudowy szko-
y. Pamitam, e na tej sesji
bardzo brzydko mnie potrak-
towano, mimo e nie przy-
szedem tam z agresywnym
nastawieniem. To by czar-
ny dzie. Wrciem stam-
td pobity wewntrznie, tym
bardziej, e tego samego dnia
umar mj ojciec...
Ale to by punkt zwrot-
ny. Potem wadze miasta za-
wary porozumienie z kura-
torium. Poow rodkw na
odbudow i budow kolej-
nych budynkw szkoy miao
wyoy kuratorium, a poo-
w miasto, ktre dodatkowo
miao prowadzi inwestycj.
W 1996 roku zostaa oddana
do uytku sala gimnastyczna.
W 1997 roku oddano ten bu-
dynek, ktry teraz jest szko
sP 18 sensu stricto, a w 1998
by oddany budynek, w kt-
rym teraz si znajdujemy -
ywieniowo-wietlicowy.
Kiedy obiekt w caoci
zosta oddany do uytku, to
przysza reforma, ktra po-
dzielia go na gimnazjum i
szko podstawow. Mona
powiedzie jedno - kawa y-
cia zostawio si w tej szkole.
Pierwszy dyrektor SP 18 wspomina, e gdy w 1993 roku w szkole rozpoczyna
si pierwszy w jej historii rok szkolny, placwce brakowao awek, krzese, z podogi
wystaway kable, a obok szkoy znajdowa si opuszczony i niebezpiecznych plac budowy.
wojciech oneczko
Cay wywiad
z dyrektorem
Norbertem Mik na
raciborz.com.pl
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
S
GazetaInformator.pl
< <
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
R E K L A M A
Sylwetki
Po zwycistwie na tegorocznych Mistrzostwach Polski
Weteranw w Murowanej Golinie, kolejny tytu Mistrza
Polski trafi w rce Jana Decy, na co dzie szefa wydzia-
u owiaty w Urzdzie Gminy w Rudniku, z zamiowania
maratoczyka. Tym razem najlepszy w swojej kategorii Jan
Deca okaza si podczas IV festiwalu Biegowego organi-
zowanego przy okazji forum ekonomicznego w Krynicy-
Zdroju.
JAn DeCA PO RAZ KOLeJny MIsTRZeM KRAJU
racibrz sylwetki
Herbert Hupka (na zdj. drugi od lewej) w towarzystwie
starosty Jerzego Wziontka na uroczystoci odsonicia tablicy
powiconej pamici Arnolda Ludwiga Mendelssohna.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
XXXSPZBMSVEOJLQM
Wolne weekendy
2014
Wesela
Komunie
Catering
Domowa kuchnia, niezapomniana atmoslera
siedem lat temu zmar Herbert Hupka
Dla jednych rewizjonista, dla innych wybitna posta. Kim naprawd by?
25 sierpnia mina sid-
ma rocznica mieci Herberta
Hupki . - Czowiek o olbrzy-
mim dorobku i skomplikowa-
nym yciorysie - tak charakte-
ryzuje Go Andrzej Markowiak.
Hupk pozna we wrzeniu
1994, kiedy to wesp z ksi-
ciem raciborskim odsania
pomnik eichendorffa. - Za-
iskrzyo pozytywnie midzy
nami - wspomina byy prezy-
dent Raciborza. Markowiak
przyznaje, e musia zrewi-
dowa swj pogld o Hupce.
W modoci, w Polsce jego
pokolenie, straszono Hupk
i Czaj jako czoowymi nie-
mieckimi rewizjonistami i
polakoercami, wcieleniem
niemieckiego za. - W ocenie
czowieka trzeba wzi pod
uwag kim naprawd by i
co w yciu przey - twierdzi
Markowiak. Podobnego zda-
nia jest Wilibald fabian ze
studziennej, w latach 1991 -
92 pose na sejm RP. - Z wia-
domych wzgldw jego wcze-
niejsze stanowisko w sprawie
granic byo dla Polakw nie
do zaakceptowania. Jednak
gdy spotkalimy si po raz
pierwszy w 1991 roku stwier-
dziem, e jest to cakiem in-
ny czowiek, ni przedstawia-
no go w gazetach. Wywaony
i mdry polityk, ktremu co
prawda marzy si lsk w
jednolitych granicach, jed-
nak w rzeczywistoci wcale
nie dy do jego utworzenia
- wspomina fabian.
Herbert Hupka mia nie-
sychanie barwny yciorys.
Urodzi si 15 sierpnia 1915
r. na Cejlonie, w angielskim
obozie dla internowanych
niemcw. Jego matka bya
ydwk, ojciec niemieckim
profesorem (zmar w obozie
na Cejlonie). Dziecistwo i
modo Herbert Hupka sp-
dzi w Raciborzu. W czasie
wojny suy w Wehrmach-
cie, awansowa do stopnia
podporucznika, ale ze wzgl-
du na pochodzenie matki zo-
sta zdegradowany i na krtko
osadzony w wizieniu. Matk
wywieziono do obozu w Tere-
sinie.
Tu przed wkroczeniem
Armii Czerwonej opuci
swj Racibrz. Dziaa w ro-
dowisku niemieckich wyp-
dzonych podzielajc rozpo-
wszechnione w nim pogldy,
e postanowienia poczdam-
skie i wyznaczona wwczas
granica na Odrze i nysie s
tymczasowe, a deportowani
po wojnie niemcy bd mo-
gli wrci w rodzinne strony.
W latach 19691987 zasiada
w Bundestagu. Zosta szefem
Ziomkostwa lzakw i wi-
ceprzewodniczcym Zwizku
Wypdzonych. sam o sobie
mwi Jestem obroc sta-
rych wielkich niemiec, w sta-
rych prawowitych granicach.
Po zjednoczeniu niemiec
bezskutecznie protestowa
przeciwko nowemu polsko-
niemieckiemu traktatowi gra-
nicznemu [wtki biografczne
za wikipedi].
Markowiak wspomina, e
Hupka zawsze czu si raci-
borzaninem i chtnie wraca
do miasta swojej modoci.
nie odmwi, gdy listopadzie
1994 roku zosta za poredni-
ctwem dziaaczy DfK popro-
szony o pomoc w zaatwieniu
dotacji 5 mln marek na budo-
w oczyszczalni ciekw. Tak
znaczna pomoc spowodowa-
a, e rada miasta przyzna-
a mu tytu Zasuonego dla
Miasta Raciborza. Uroczy-
sto wrczenia odbya si w
raciborskim urzdzie miasta
31 lipca 1998.
Do swojej mierci Her-
bert Hupka jeszcze kilku-
krotnie bywa w Racibo-
rzu. Jako pierwszy polityk z
krgw wypdzonych uzna
traktat i granic polsko-nie-
mieck. - By wielkim de-
mokrat. Wyszed z zao-
enia, e skoro demokracja
tak zadecydowaa, on si
podporzdkuje. nawet jego
przeciwnicy polityczni po-
waali go za t prostolinij-
no i nieugito - tumaczy
Josef Gonschor, kierownik
biura zarzdu wojewdzkie-
go DfK, ktry jako tumacz
czsto towarzyszy Hupce w
jego wizytach w Polsce.
O Polsce wypowiada si
w coraz cieplejszym tonie.
Odci si od roszcze Po-
wiernictwa Pruskiego oferu-
jcego pomoc w odzyskaniu
majtkw niemcom wy-
siedlonym m.in. z obecnych
ziem polskich. - Mona za-
myka si w krgu wzajem-
nych da - niemcw wo-
bec Polski i Polakw wobec
niemiec, ale nie doprowadzi
to do porozumienia - twier-
dzi Hupka.
Zmar 25 sierpnia 2006
roku w wieku 91 lat.
pawe strzelczyk
6
GazetaInformator.pl
<<
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
11 wrzenia - rci - racibrz
W rod, 11 wrzenia o godz. 17.00 w Raciborskim Cen-
trum Informacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa
wystawy batiku bernadety dugosz - wodarczyk.
Wstp wolny.
11 wrzenia - koci wnmp - racibrz
W rod, 11 wrzenia o godz. 18.45 w kociele WnMP przy
ulicy Mickiewicza w Raciborzu odbdzie si koncert w
ramach XXXVi dni Muzyki organowej i kameral-
nej im. Henryka klai. Wystpi Krakowskie Trio stroi-
kowe.
12 wrzenia - rck - rydutowy
W czwartek, 12 wrzenia o godz. 18.00 w Rydutowskim
Centrum Kultury odbdzie si spektakl dla dzieci
Przygody Pdrka wyrzutka. na scenie zaprezentuje
si Teatr Karuzela. Wstp wolny.
13 wrzenia - rck - racibrz
W pitek, 13 wrzenia o godz. 17.00 w Galerii sztuki
Wspczesnej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie
si wernisa wystawy portretw w czerni i bieli
Adama rokosza. Wstp wolny.
13 wrzenia - zamek - racibrz
W pitek, 13 wrzenia o godz. 18.00 na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy mo-
deli zamki i paace ziemi raciborskiej, ktra przy-
gotowana zostaa przez Modulor Group.
14 wrzenia - osp - owsiszcze
W sobot, 14 wrzenia o godz. 9.30 z placu przy OsP w Owsiszczach
ruszy Midzygminny Rajd Rowerowy Morawskich wrt.
Uczestnicy rajdu przejad przez now Wiosk, Krzyanowice, Ro-
gw, Besznic, Czyowic, Turz lsk. Rajd zakoczy si okoo
godz. 15.00 w Krostoszowicach na terenie orodka Mustang.
14 wrzenia - way - racibrz
W sobot, 14 wrzenia o godz. 11.00 w pobliu waw przeciwpo-
wodziowych obok Auchan rozpocznie si Vi Raciborski Piknik
Modelarski. W programie midzy innymi akrobacje modeli samo-
lotw, pokazy holowania modeli szybowcw oraz pokazy lotw replik
historycznych modeli samolotw.
14 wrzenia - stadion miejski - nysa
W sobot, 14 wrzenia o godz. 14.00 na stadionie Miejskim w nysie
zagra legenda muzyki popowej thomas anders wraz z Modern
talking band.
15 wrzenia - teren przy mok - radlin
W niedziel, 15 wrzenia o godz. 14.00 przy Miejskim Orodku Kul-
tury w Radlinie odbdzie si festyn w okazji poegnania lata. W
programie midzy innymi wystpy Koa Gospody Wiejskich oraz
Chru im. J. sowackiego. O godz. 18.00 odbdzie si koncert zespou
Popi, a na godz. 20.00 zaplanowano koncert formacji nieywych
schabuff.
16 wrzenia - rck - racibrz
W poniedziaek o godz. 11.00 w Raciborskim Centrum Kultury roz-
pocznie si ii kongres obywatel senior. W programie midzy
innymi wykady, duskusje oraz bloki tematyczne na temat zywienia,
zdrowia, muzyki, pasji oraz ruchu.
17 wrzenia - biblioteka - racibrz
We wtorek, 17 wrzenia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie i pokaz
Mistrza Polski 2012 dominika bajera w Carvingu,
czyli w sztuce rzebienia w owocach i warzywach.
18 wrzenia - koci wnmp - racibrz
W rod, 18 wrzenia o godz. 18.45 w kociele pw. WnMP
przy ulicy Mickiewicza w Raciborzu odbdzie si koncert
organowy Romana Peruckiego. Koncert odbdzie si w
ramach XXVI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Hen-
ryka Klai.
19 wrzenia - biblioteka - racibrz
W czwartek, 19 wrzenia o godz. 9.00 w bibliotece przy ul.
Rynek 12 w Raciborzu odbdzie si turniej wiedzy o Ru-
chu drogowym, ktry organizowany jest w ramach euro-
pejskiego Tygodnia Zrwnowaonego Transportu oraz euro-
pejskiego Dnia bez samochodu.
20 wrzenia - wck - wodzisaw lski
W pitek, 20 wrzenia w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert zespow Funk4Fun oraz gabi-
net 21.
20 wrzenia - biblioteka - racibrz
W pitek, 20 wrzenia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si wernisa wy-
stawy Forma ii autorstwa czonkw studenckie-
go koa naukowego Fotografi artystycznej Foton,
dziaajcego przy PWsZ w Raciborzu. Wstp wolny.
21 wrzenia - gck - ndza
W sobot, 21 wrzenia o godz. 16.00 w Gminnym Centrum
Kultury w ndzy odbdzie si wykad oraz warsztaty ku-
linarne z tadeuszem bylic pn. gotowanie wedug
piciu przemian i zasad makrobiotyki. Wstp wolny.
W sobot, 21 wrzenia
o godz. 16.00 w Parku D-
bina w Kuni Raciborskiej
odbd si III Mistrzostwa
wiata Gry w Kapsle. W za-
wodach moe wzi udzia
kady, kto przyniesie ze so-
b kapsel. Organizatorem
gry jest Miejski Orodek
Kultury, sportu i Rekreacji
w Kuni Raciborskiej. W ra-
zie niepogody gra odbdzie
si w holu budynku MOK-
siR. Zapisy odbd si tu
przed rozpoczciem zawo-
dw. Odbywa si bd one
w trzech kategoriach wie-
kowych (do 10 lat, od 10 do
15 lat, pozostali). Przez cay
czas uczestnicy graj tylko
jednym kapslem, ktry mog
obciy na przykad plaste-
lin. Pierwsi trzej uczestni-
cy z kadej kategorii, ktrzy
dotr do mety zostan na-
grodzeni. nagrodzone zo-
stan rwnie najciekawsze
kapsle.
R E K L A M A
Zapowiedzi
Dua gratka dla mionikw muzyki w plenerze.
22 wrzenia na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zagra utytuowana, 50-osobowa Orkiestra Dta
Zespou szk Budowlanych w Zielonej Grze. W
repertuarze same przeboje. Koncert rozpocznie si
o godzinie 16.30.
PRZeBOJe ABBy, JACKsOnA I RAyA CHARLesA nA ZAMKU
kultura rozrywka
Repertuar imprez
Pierwsza w regionie gala
MMA. niezapomniane, pe-
ne adrenaliny widowisko ro-
zegra si na oczach widzw
w hali MOsiR w Radlinie.
Ogromne emocje, niesamo-
wite uderzenia zapewni za-
wodnicy w siedmiu walkach
stoczonych w klatce. Kibice
bd wiadkami jedynego w
swoim rodzaju widowiska,
wielkiego show, ktre na du-
go utknie w ich pamici. Gala
Adrenalina fght odbdzie
si 21 wrzenia o godzinie
19.00. na ringu zobaczy
bdzie mona midzy inny-
mi ukasza Kapsa, Krzystofa
Bienieka, Tymoteusza fry-
drycha, Gabriela Pudeka,
sawomira Barana, Marcina
Pawowskiego oraz Damia-
na Okiskiego. Zaplanowa-
no take dwie walki wieczo-
ru. W pierwszej zmierz si
ze sob Olivier Bua oraz
Maciek Teresiak. Podczas
drugiej walki na ringu stan
Beata Wardziska i Barbara
nalepka. Bilety w cenie 30 z
(trybuny) oraz 50 z (parkiet)
mona naby w hali MOsiR
w Radlinie, sklepie Powerp-
lay w Rybniku oraz Pizzeri
soprano w Radlinie.
radlin - Hala mosir - radlin
GALA MMA W RADLInIe
patronat medialny:
kunia raciborska - park - 21 wrzenia
III MIsTRZOsTWA
WIATA GRy W KAPsLe
W sobot, 21 wrzenia o
godz. 19.00 z okazji Poeg-
nania lata w Raciborskim
Centrum Kultury wystpi ze-
sp Zakopower. Jest to obec-
nie najbardziej znany, polski
zesp, ktry z powodzniem
poczy muzyk Podhala z
nowoczesnymi brzmieniami
oraz rockow estetyk. Zako-
power zadebiutowa na rynku
muzycznym pyt Music Hal
wydan w 2005 roku. Ostat-
ni pyt zesp wyda w 2011
roku. nosia ona tytu Bo-
so. Tytuowy singiel od razu
przypad do gustu publiczno-
ci i zdoby tytu Zotej su-
perpremiery na 48. festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu.
singiel na kilka miesicy za-
wasn listami przebojw
wikszoci rozgoni radio-
wych w Polsce, a caa pyta
osigna status podwjnej
platyny. Bilety na koncert w
Raciborzu mona naby w
cenie 30 i 40 zotych.
racibrz - rck - 21 wrzenia
ZAKOPOWeR
WysTPI W RACIBORZU
kujc brakiem moliwoci
rozpoznania sprzeday, wyli-
czanej w proporcji od stopnia
kosztowego zaangaowania
realizacji danego kontraktu
- tumaczy w ofcjalnym ko-
munikacie spka PBG.
zagroone jaworzno i
opole
Tymczasem wci nie-
pewne wydaj si by dalsze
losy zwyciskiego dla Rafako
przetargu na budow bloku
energetycznego elektrowni
Jaworzno. Prezes Tauronu
(inwestor) Dariusz Lube-
ra zagrozi uniewanieniem
przetargu, jeli wykonawcy
inwestycji (konsorcjum Ra-
fako - Mostostal Warszawa)
nie przedstawi do 30 wrze-
nia stosownych gwarancji.-
Jak dotd nie dostalimy
gwarancji od konsorcjum;
nie bdziemy czeka w nie-
skoczono, najpniej do
30 wrzenia - mwi D. Lu-
bera.
Podobnie rzecz ma si
z budow blokw energe-
tycznych w Opolu. Rzd za-
pewnia, e inwestycja ruszy
jeszcze w tym roku. Jednak-
e problemw moe przy-
sporzy protest grupy euro-
parlamentarzystw, ktrzy
uwaaj, e budowa blokw
energetycznych w Opolu jest
niezgodna z unijn dyrekty-
w klimatyczn.
Hipoteka na 300 mln z
Tymczasem 4 wrzenia
Zarzd Rafako ustanowi hi-
potek czn do kwoty 300
mln z, w celu zabezpieczenia
spaty kredytu na rzecz ban-
ku PKO BP sA.
Hipoteka obejmuje nie-
ruchomoci, ktrych spka
jest wacicielem lub uyt-
kownikiem wieczystym.
Ustanowienie hipoteki mo-
e mie zwizek wanie
ze zdobyciem rodkw na
przedoenie niezbdnych
do rozpoczcia inwestycji w
Jaworznie gwarancji, co rze-
czywicie moe rodzi szan-
s na ryche wyjcie ze stanu
zawieszenia, w ktrym znaj-
duje si zakad.
Gazeta - Informator 11 wrzenia 2013 nr 17 (145) Dodatek tematyczny 17/2013
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz
R E K L A M A
gospodarka
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
SE
R
W
IS
- NOTEBOOKW
- KAS FISKALNYCH
sposb jednoznacznego identyfkowania
towarw i usug jest cile zwizany z asor-
tymentem towarw i usug, jakie podatnik
oferuje.
Jeeli na przykad podatnik dokonuje sprze-
day 5 odmian jabek i wszystkie s w jedna-
kowej cenie, podatnik moe, co do zasady,
zaprogramowa w kasie nazw np. jabka.
Jeeli jednak podatnik sprzedaje np. pomi-
dory i pomidory na gazce, przy czym oba
towary maj rn cen za kilogram, powi-
nien, co do zasady, oddzielnie je identyfko-
wa - gosi wyjanienie rozporzdzenia.
Program Minikasa powsta w odpowiedzi
na powstae w ten sposb zapotrzebowanie
rynkowe. Minikasa - uproszczona wersja
programu small Business - jest przeznaczo-
na do prostego programowania towarw w
kasie fskalnej.
nie odkadaj przeprogramowania
swojej kasy fskalnej
moliwo:
- prowadzenia magazynu
- programowania kasy fskalnej
Program minikasa
tylko 120z netto
+ +
Minikasa
Promocja:
pakiet komputer + czytnik kodw + minikasa
tylko 999 z netto rog Klasztornej i Ogrodowej
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
wojciech oneczko
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
Od 1 padziernika nowe przepisy dotyczce
nazw towarw i usug na paragonie fskalnym.
nie zwlekaj!
zadzwo i um
w si
Cho wadze Rafako za-
pewniaj, e spka najgor-
sze ma ju za sob, to wyni-
ki finansowe raciborskiego
zakadu nie napawaj op-
tymizmem. - Z cakowitym
spokojem spogldam w
przyszo. Cho nie bra-
kuje nam wrogw, naj-
trudniejsze Rafako ma ju
za sob - mwi dzikujc
zaodze za wkad i zaanga-
owanie w przygotowania
do dwch kluczowych dla
Rafako projektw: Opola
i Jaworzna, Prezes Zarz-
du RAfAKO Pawe Mor-
tas w czasie obchodw
Dnia energetyka. Ciepych
sw pracownikom Rafako
nie szczdzi rwnie Je-
rzy Winiewski. - Gdybym
mg cofn czas, drugi raz
zrobibym to samo i przej
raciborski zakad - napisa
w licie do zaogi.
kalkulator nie kamie
Zapewnienia o dobrej
kondycji Rafako to jedno,
ale wyniki finansowe to
drugie. W pierwszym p-
roczu 2013 roku przychody
RAFAKO: zyski lec na eb na szyj
Prezes Pawe Mortas zapewnia, e bdzie dobrze.
w I proczu
2013 roku
Rafako
wypracowao
40 mln z
zysku.
Wyniki nansowe Rafako nie napawaj optymizmem. Tymczasem PBG ma si coraz lepiej.
Prezes RAFAKO i PBG Pawe Mortas zapewnia, e Rafako najgorsze ma ju za sob.
Rafako wyniosy 381 mln
z, a zyski 40 mln z. Dla
porwnania: w pierwszym
proczu 2012 roku przy-
chody Rafako byy wysze
a o 365 mln z, a wypraco-
wane przez spk zyski o
54 mln z! W zaistniaej sy-
tuacji pozytywem jest utrzy-
mywanie si na plusie.
- spadek ten wynika
gwnie z kosztowego zaanga-
owania realizowanych kon-
traktw, co przede wszystkim
byo nastpstwem rnego
etapu realizacji oraz z prze-
sunicia w czasie wejcia w
ycie kontraktu Opole na bu-
dow dwch blokw ener-
getycznych oraz rozpoczcia
realizacji kontraktu Jaworz-
no na budow bloku ener-
getycznego. Opnienia w
terminach rozpoczcia istot-
nych prac na powyszych,
kluczowych dla RAfAKO
kontraktach, m.in. uniemo-
liwiy wykorzystanie przewi-
dywanych wasnych i obcych
mocy produkcyjnych, skut-
S
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
<<
racibrz Handel
PLUSY BIZNESU DLA
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
R E K L A M A
racibrz - rzemioso
Po prawie ptora roku dzia-
ania, sklep Zoologiczny IRBIs
w Raciborzu koczy swoj dzia-
alno. - Z tego wzgldu przy-
gotowalimy dla Pastwa wielk
wyprzeda caego asortymentu
towarw oraz wyposaenia skle-
pu - mwi wacicielka sklepu.
- Mog Pastwo naby w
tym czasie u nas towary peno-
wartociowe, po atrakcyjnie ni-
skiej cenie hurtowej, a niektre
nawet za symboliczn zotwk.
szczeglnie zaley nam na tym,
aby zwierzta znalazy swoich
nowych wacicieli, ktrzy za-
pewni im waciwe warunki.
W trakcie wyprzeday nie tylko
cena zwierzt bdzie atrakcyj-
na, ale take moliwo zaku-
pu klatek, uywanych w sklepie,
co - na pocztek - daje spore
oszczdnoci w kompletowaniu
wyposaenia dla zwierztka.
Chcielibymy znale take od-
powiedni dom dla naszej ma-
skotki sklepu, krliczki TUsI,
dlatego chtnych do jej zaku-
pu prosimy o zgaszanie si do
obsugi sklepu. Zaley nam na
tym by trafa w dobre rce, dla-
tego spord chtnych, pod ko-
niec wrzenia, zostanie wybra-
na osoba najbardziej, naszym
zdaniem, do tego odpowiednia.
Sklep zoologiczny IRBIS koczy swoj dziaalno.
artyku sponsorowany
sklep zoologiczny irbis
47-400 racibrz , ul. orska 1a
czynne: pn-pt 9-18, sob 9-13
www.irbis-sklep.pl
Przy jej zakupie jest moliwo
nabycia duej, uywanej - ale w
bardzo dobrym stanie - klatki, w
ktrej obecnie mieszka - dodaje
wacicielka.
na wyposaeniu sklepu
znajduj si regay oraz pojem-
niki plastikowe - ich cena pod-
lega negocjacji. Pojemniki, po
dokadnym umyciu, bez prob-
lemu mona wykorzysta np.
do przechowywania zabawek.
- Zapraszamy wic rodzicw,
a take przedstawicieli przed-
szkoli lub szk, ktrzy s zain-
teresowani ich zakupem - mwi
wacicielka sklepu IRBIs.
Wyprzeda trwa bdzie w
dniach 10-28.09.2013. W tym
czasie nie bd realizowane
transakcje kartami patniczy-
mi.
Wielka wyprzeda
- likwidacja sklepu IRBIS
Dobry szewc powinien
by po czci artyst
Warsztat szewski Dratewka:
nowoczesno i profesjonalizm w jednym.
Wyjtkowy warsztat szew-
ski otwarto w Raciborzu przy
Pl. Wolnoci. Gustowny wy-
strj wntrza warsztatu -
czy w sobie profesjonalizm
i nowoczesno wyposae-
nia z dodajcymi uroku ma-
szynami zabytkowymi, kt-
re mimo upywu lat wci
dziaaj. Jednake o wyjt-
kowoci warsztatu przesdza
fakt, e wacicielem warszta-
tu i szewcem jest... kobieta.
- Dziadek by szewcem, oj-
ciec by szewcem... We mnie
to powoanie drzemao do
dugo, a w kocu zdecydo-
waam si kontynuowa ro-
dzinn tradycj - mwi wa-
cicielka warsztatu Aleksandra
Durlej-Kostecka.
Warsztat szewski Dra-
tewka nie boi si wyzwa.
- naprawiam wszystko, co
tylko da si naprawi. nie
odmawiam klientom, gdy wi-
dz, e naprawa bdzie cza-
sochonna, gdy lubi to co
robi, a kad napraw trak-
tuj jak ciekawe wyzwanie.
W swoim zakadzie stosuj
materiay najwyszej jakoci.
Zadowolenie klienta stawiam
na pierwszym miejscu - m-
wi mia i sympatyczna wa-
cicielka zakadu.
W ofercie zakadu znaj-
duje si peny asortyment
usug szewskich: zelwki;
feczki; naciganie obuwia na
dugo, szeroko, haluksy;
zwanie, skracanie i posze-
rzanie cholewek; stosowanie
gustownych aplikacji w miej-
scach zniszczonych; szycie
grubych materiaw, w tym
skr; rekonstrukcj obcasw i
wiele innych usug. Czas ocze-
kiwania jest krtki, a niektre
usugi, typu wymiana fekw,
mona zaatwi na poczeka-
niu, bez doliczania ceny za
usug ekspresow.
Ciekaw i niespotykan
usug jest dezynfekcja obu-
wia. Zabieg trwa osiem mi-
nut i kosztuje zaledwie pi
zotych. Zdezynfekowane w
ten sposb obuwie zostaje
pozbawione nieprzyjemnego
zapachu, grzybw, bakterii i
drobnoustrojw. Dezynfekcji
mona podda rwnie za-
bawki, telefony komrkowe,
kapelusze itd. - szczeglnie
warto dezynfekowa obuwie
kupione z drugiej rki lub
sportowe - mwi wacicielka
warsztatu, ktrej motto brzmi
Mia obsuga, szybka usuga,
dobra cena.
artyku sponsorowany
warsztat szewski dratewka
47-400 racibrz
pl. wolnoci 12/1a
tel. 603 068 488
czynne:
pn - pt. 8:30 - 17:30, sobota: 8:30 - 13:00
Warsztat szewski Dratewka oferuje peny asortyment
usug szewskich. Na szczegln uwag zasuguje moliwo
dezynfekcji obuwia, ktra zabija bakterie, grzyby i drobno-
ustroje oraz nadaje butom przyjemny zapach.
Wacicielom likwidowanego sklepu zoologicznego IRBIS
w Raciborzu szczeglnie zaley na tym, aby swoich nowych
wacicieli znalazy sprzedawane w sklepie zwierzta.
F
o
t
.
i
r
b
i
s
-
s
k
l
e
p
.
p
l
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
9 >>
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
zapytaj o promocj w dodatku Plusydlabiznesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar oglnych porad
dotyczcych prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej.
Jak zawiesi dziaalno go-
spodarcz?
Przedsibiorca niezatrud-
niajcy pracownikw moe
dokona zawieszenia swojej
dziaalnoci gospodarczej na
okres od 1 do 24 miesicy.
W przypadku, gdy prowa-
dzona dziaalno jest sp-
k cywiln, to jej zawiesze-
nie jest moliwe tylko w razie
dokonania zawieszenia przez
wszystkich jej wsplnikw. We
wszystkich innych spkach
osobowych postanowienie o
zawieszeniu naley do spki,
czyli przedsibiorcy. Osoby -
zyczne chcce zgosi zawie-
szenie swojej dziaalnoci go-
spodarczej powinny zgosi
ten fakt w formie pisemnej
(zwolnionej od opat) do Ewi-
dencji Dziaalnoci Gospodar-
czej, natomiast osoby prawne
do Krajowego Rejestru Sdo-
wego.
Kiedy naley powiadomi
inspekcj pracy?
Pastwowa Inspekcja Pracy
jest organem kontrolnym po-
woanym do nadzoru, kontroli
i przestrzegania prawa pracy,
w szczeglnoci przepisw i
zasad bezpieczestwa higie-
ny pracy. Dopiero w chwili za-
trudnienia przez przedsibior-
c pierwszego pracownika
naley powiadomi Pastwo-
w Inspekcj Pracy. Kady
pracodawca, ktry rozpocznie
dziaalno jest zobowizany
w terminie 30 dni od dnia
rozpoczcia dziaalnoci po-
wiadomi w formie pisemnej
odpowiedniego Pastwowe-
go Inspektora Pracy. Naley
take pamita o powiado-
mieniu Pastwowej Inspekcji
Pracy o wszelkich zmianach w
rmie lub o jej likwidacji.
Kiedy przedsibiorca powie-
nien powiadomi inspekcj
sanitarn?
2 tygodnie od daty rozpocz-
cia dziaalnoci gospodarczej
ma kady przedsibiorca na
to, aby zawiadomi pisem-
nie Pastwowego Inspektora
Sanitarnego w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej o miejscu, zakresie i
rodzaju wykonywanej dzia-
alnoci gospodarczej oraz o
przewidywanej liczbie pra-
cownikw. Wszystkie infor-
macje dotyczce wymaga,
jakie powinny by spenione
w przyszej dziaalnoci go-
spodarczej pod ktem za-
gadnie higienicznych i sani-
tarnych przedsibiorca moe
uzyska w Powiatowych Sta-
cjach Sanitarno-Epidemiolo-
gicznych na terenie swojego
zamieszkania.
PLUSY BIZNESU DLA
region gospodarka
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Jeden wsplny cel - wy-
da jak najmniej, a zyska
jak najwicej - przywieca
gminom Krzanowice, ndza
i Rudnik, gdy decydoway
si na grupowy zakup ener-
gii. Dziki temu posuniciu
przedsibiorcze gminy za-
oszczdz ok. 718 tys. z.
Obecnie trwa podpisywa-
nie nowych umw sprzeday,
ktre zaczn obowizywa od
padziernika tego roku.
Oszczdz na wspl-
nym zakupie prdu
Krzanowice, Ndza i Rudnik
razem w staraniach o tani prd.
Krzanowice,
Ndza i Rudnik
zaoszczdz
718 tys. z.
Pierwsze procze 2013 r.
fabryka Obrabiarek RAfA-
MeT s.A. zamyka przycho-
dem w wysokoci 46,64 mln
z i zyskiem 2,87 mln z net-
to. Dla porwnania, w pierw-
szym proczu 2012 r. spka
osigna 42 mln z wartoci
przychodu oraz 3,07 mln z
zysku netto.
- Wyniki fnansowe s do-
bre, biorc pod uwag sytu-
acj, w jakiej zostay wypra-
cowane, czyli gospodarcz
stagnacj tak w kraju, jak i na
wiecie. Kolejny rok z rzdu
osigamy zysk i to jest warte
odnotowania - mwi e. Lon-
gin Wons, prezes zarzdu fa-
bryki Obrabiarek RAfAMeT
s.A.
Prezes Rafametu podkre-
la, e globalny rynek wytwr-
cw jednostkowych, wielko-
gabarytyowych obrabiarek,
na ktrym dziaa kuniaski
zakad (85 proc. produkcji
trafa za granic), jest trud-
nym i podatnym na wszelkie
oznaki i przejawy spowole-
nia gospodarczego. - Brana
ta pierwsza odczuwa skutki
wszelkiego rodzaju kryzysw,
ale te jako ostatnia z nich
wychodzi - podkrela Longin
e. Wons.
kunia raciborska - gospodarka
RAFAMET: wikszy
przychd, mniejszy zysk
Brana obrabiarek dugo bdzie wychodzi z kryzysu.
Rafamet
wypracowa w I
proczu 2013 roku
3,07 mln z
zysku.
et
PGE Obrt S.A. zaoferowao gminom
najnisz cen za 1 kWh energii.
wojciech oneczko
R E K L A M A
10
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
<< Reklama
11
GazetaInformator.pl
< <
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
Zdrowie
W zwizku ze wzrastajcym zagroeniem wystpienia w
Polsce choroby zakanej - afrykaskiego pomoru wi, Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przekazuje hodowcom
informacje, co czyni w przypadku stwierdzenia choroby. Za
winie zabite, poddane ubojowi oraz pade w wyniku zastoso-
wanych zabiegw nakazanych przez IW przy zwalczaniu afry-
kaskiego pomoru wi przysuguje odszkodowanie ze rod-
kw budetu pastwa.
sUBy OsTRZeGAJ PRZeD GROn CHOROB WI
racibrz zdrowie
R E K L A M A
Poradnia dietetyczno-
kosmetyczna w Raciborzu
przeprowadza bezpatne
analizy skadu ciaa. Ana-
liza trwa ok. 20 min. i ka-
dy otrzymuje skad budowy
ciaa, to jest wag, % tkan-
ki tuszczowej, metabolizm,
wiek metaboliczny, nawile-
nie organizmu, mas mi-
niow oraz ogln ocen
budowy.
Wyniki analizy s oma-
wiane przez specjalistw.
- nasza praca zmierza do
opnienia procesw sta-
rzenia organizmu. W wyni-
ku analizy i dodatkowych
Analiza skadu ciaa kluczem
do odpowiedniej diety
skorzystaj z bezpatnej analizy skadu ciaa i dobierz odpowiedni dla Ciebie diet.
artyku sponsorowany
poradnia
dietetyczno-kosmetyczna
47-400 racibrz
ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
Dieta skuteczna,
to dieta indywidualna,
dostosowana do skadu
ciaa konkretnej osoby.
Bezpatna analiza skadu
ciaa pozwala ustali
zawarto tuszczu w
organizmie, wag mini
oraz metabolizm.
testw dobieramy indywi-
dualn diet. Uwzgldniamy
zapotrzebowanie organizmu
na biako oraz szlaki meta-
boliczne. stosujc nasze pro-
gramy nikt nie jest godny.
Dla osb, ktre maj dobre
wyniki przewidzielimy na-
grody - informuje poradnia
dietetyczno-kosmetyczna.
Z poradni usug mona
skorzysta po wczeniejszej
rejestracji - telefonicznie
663 153 968 lub osobicie w
Raciborzu ul. Zborowa 4 I p.
pok. nr 2.
Fot. Archiwumraciborz.com.pl
12
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
<<
ekologia
racibrz edukacja
wojciech oneczko
Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
racibrz - remonty
et
nauka o ekologii i ochronie rodowiska moe by zabaw.
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Piknik ekologiczny w Oborze
O tym, e nauka o ekolo-
gii i ochronie rodowiska mo-
e by zabaw, przekonali si
uczestnicy pikniku ekologicz-
nego w kempingu Obora,
ktry zosta zorganizowa-
ny z okazji 20-lecia istnienia
Wojewdzkiego funduszu
Ochrony rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.
Piknik w Oborze nie by
jedynym, ktry zosta zorga-
nizowany wanie z tej okazji.
Podobne imprezy odbyy si
w innych miastach i miastecz-
kach wojewdztwa lskiego.
Partnerami funduszu w rea-
lizacji tych przedsiwzi byy
lski Ogrd Botaniczny oraz
fundacje Zielona Liga i Arka.
Dziki wsparciu, jakiemu
fundacjom proekologicznym
udziela WfOiGW w Kato-
wicach, pikniki te charak-
teryzoway si nowoczesn,
opart na zabawie formu
edukacyjn. Uczestniczcy
w imprezie modzi (i starsi)
Na pikniku w niezwykle udany sposb poczono obchody
20-lecia dziaania WFOiGW w Katowicach z akcj
edukacyjn dla modych mieszkacw Raciborza.
gminie udao si
uzyska dotacj z naro-
dowego Funduszu ochro-
ny rodowiska i gospo-
darki wodnej.
szkoa Podstawowa nr
15 w Raciborzu dugo czeka-
a na remont (w midzycza-
sie zdoano wyremontowa
wszystkie inne podlege gmi-
nie Racibrz szkoy). Zdecy-
dowano si przeprowadzi
go kompleksowo. Za remont
szkoy odpowiada wyoniona
w przetargu frma Borbud.
Cz prac udao si ju
zakoczy, jednake skala
przedsiwzicia sprawia, e
cao zostanie zakoczona
dopiero w kwietniu 2014 ro-
ku. Remont pitnastki po-
czony jest z jej termomoder-
nizacj oraz zmniejszeniem
strat energii w wyniku ocie-
plania budynku. Dlatego te
w ramach remonty docieplo-
ne zostan przegrody budow-
lane oraz ciany zewntrzne.
Dodatkowo modernizacji
ulegnie wewntrzna instala-
cja centralnego ogrzewania
(wymiana grzejnikw czo-
nowych i oebrowanych bez
regulacji, na nowe grzejniki
pytowe kompaktowe z go-
wicami termostatycznymi).
sam wze cieplny szkoy zo-
stanie wymieniony na kom-
paktowy dwufunkcyjny z re-
gulacj pogodow.
Pitnastka jeszcze du-
go czekaaby na remont, gdy-
by nie wsparcie narodowego
funduszu Ochrony rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
(instytucja nadrzdna wobec
Wojewdzkiego funduszu
Ochrony rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach), ktrego wadze zdecy-
doway o przyznaniu gminie
Racibrz dotacji oraz prefe-
rencyjnej poyczki na reali-
zacj przedsiwzicia.
starania o rodki z
nfOiGW zakoczyy si
sukcesem, gdy remont i
termomodernizacja szkoy
przyczyni si nie tylko do
poprawy warunkw nauki
blisko 550 uczniw szkoy,
ale rwnie do zmniejszenia
niskiej emisji oraz ogranicze-
nia strat energetycznych przy
ogrzewaniu budynku. strate-
gia ta jest zgodna z gminnym
programem ograniczenia ni-
skiej emisji.
Koszt inwestycji to baga-
tela blisko 5 mln z. Dotacja
nfOiGW przekracza kwot
1, 2 mln z, a poyczka - 2, 44
mln z. Cho prace potrwaj
do 15 kwietnia 2014 roku, to
ju dzi uczniowie i nauczy-
ciele starej pitnastka mo-
g cieszy si z weselszego
wygldu swojej szkoy.
ReWOLUCJA TeRMOMODeRnIZACyJnA W sP15
Po remoncie SP 15 bdzie bardziej przyjazna rodowisku.
Cakowity koszt
remontu SP 15
w Raciborzu to
15 mln z.
region - bezpieczestwo
energooszczdne arwki
to odpad niebezpieczny!
Czytelnik przestrzega
przed wyrzucaniem arwek
energooszczdnych do miet-
nikw.
Mija drugi miesic re-
wolucji mieciowej. Wszy-
scy mieszkacy Raciborza
otrzymali informatory doty-
czce tajnikw nowego syste-
mu odbiorw odpadw. Zo-
stay one sfnansowane przez
Wojewdzki fundusz Ochro-
ny rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach i trze-
ba przyzna, e speniy swoje
zadanie - mieszkacy w wik-
szym ni do tej pory stopniu
segreguj odpady, szczeglnie
makulatur i odpady plasti-
kowe. Jednake czsto zdarza
si, na co zwrci nam uwag
Czytelnik z Raciborza, e w
koszach oglnodostpnych
mona natraf na arwki
energooszczdne.
Przypominamy, e a-
rwki energooszczdne za-
liczane s do odpadw nie-
bezpiecznych. Wszystko za
spraw rtci (wikszo a-
wadze wodzisawia
l. otrzymay poyczk na
likwidacj problematycz-
nego rozlewiska.
Zakoczy si przetarg na
likwidacj zalewiska sakan-
drzok w Wodzisawiu l-
skim. najkorzystniejsz ofer-
t zoyo konsorcjum frm
sanimet sp. z o.o. oraz sa-
nimet Krzyszytof Grzywacz
z Czstochowy. Wykonawca
w dwuletnim cyklu zlikwidu-
je powstae po wybudowaniu
nasypu kolejowego zalewisko
sakandrzok. Pierwsze prace
zwizane z likwidacj proble-
matycznego zbiornika powin-
ny ruszy ju jesieni.
Przeprowadzenie inwe-
stycji jest moliwe dziki po-
yczce, jak wadzom Wo-
dzisawia lskiego udao si
pozyska od Wojewdzkiego
funduszu Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. - skorzystanie z
tej poyczki to jedyna mo-
liwo likwidacji zalewiska.
Poyczk oczywicie trzeba
bdzie spaca, ale istnieje
moliwo umorzenie jej cz-
ci w wysokoci 40% kwoty
pod warunkiem realizacji ko-
lejnych inwestycji z zakresu
ochrony rodowiska. Miasto
ju korzystao z takiej formy
fnansowania m.in. przy oka-
zji budowy oczyszczalni Kar-
koszka II - tumaczy prezy-
dent Mieczysaw Kieca.
Czstochowskie konsor-
cjum jeszcze w trzecim kwar-
tale biecego roku powinno
przystpi do pracy w terenie.
Jesieni mona spodziewa
si pierwszych prac ziemnych.
na przyszy rok zaplanowano
ukoczenie robt oraz rekul-
tywacj terenw po zlikwido-
wanym zbiorniku.
rwek zawiera ok. 2, 8 mili-
grama rtci) - niebezpiecznej
substancji, ktra przy kontak-
cie (rwnie poprzez utlenia-
nie) uszkadza wtrob i nerki.
Kontakt z rtci jest szczegl-
nie niebezpieczny dla kobiet
w ciy, dzieci oraz zwierzt
domowych.
Zuytych arwek ener-
gooszczdnych nie naley
wyrzuca do mietnikw!
niebezpieczestwo istnieje
rwnie w przypadku zbicia
arwki energooszczdnej.
W takim przypadku radzi
si otworzy wszystkie okna
w mieszkaniu i wyj na 15-
20 minut, zamykajc za sob
drzwi. Po powrocie do domu
rozbit arwk naley ze-
bra, najlepiej przy uyciu ta-
my samoprzylepnej, unika-
jc kontaktu rozbitej arwki
ze skr. Miejsce, w ktrym
rozbia si arwka naley
dokadnie wytrze mokrym
rcznikiem.
Odpadki najlepiej woy
do soika i taki pakunek do-
starczy do miejsca odbioru
odpadw niebezpiecznych.
W przypadku Raciborza jest
to Punkt selektywnego Zbie-
rania Odpadw znajdujcy
si w Przedsibiorstwie Ko-
munalnym przy ul. Adamczy-
ka 10 (Racibrz - Ponia). Zu-
yte arwki energooszczdne
mona rwnie dostarczy do
sklepu, w ktrym zostay one
zakupione.
Zuyte arwki energooszczdne naley odda do sklepu, w
ktrym zostay zakupione lub do Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadw (Racibrz, ul. Adamczyka 10).
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
wodzisaw lski - inwestycje
sAKAnDRZOK
DO LIKWIDACJI
Koszt
likwidacji
zbiornika
Sakandrzok
wyniesie
1 mln
720 tys. z.
mieszkacy Raciborza i oko-
lic mieli okazj zakosztowa
w ekologicznych produk-
tach spoywczych, zbudowa
kompostownik, domek dla
owadw, uoy ekologiczn
ukadank, zagra w ekolo-
giczn odmian gry memory,
czy te zajrze do Mobilnego
Centrum edukacji ekologicz-
nej - pojazdu, ktry w caoci
zasilany jest energi sonecz-
n i wiatrow.
W czasie imprezy leni-
cy z nadlenictwa Rudy Ra-
ciborskie rozdawali sadzon-
ki drzew. nie lada atrakcj
stanowio rwnie zasilane
podczonymi do rowerw
prdnicami kino plenerowe.
Pikna pogoda, a take do-
brze dobrane miejsce, w kt-
rym zorganizowano piknik
(kemping Obora) sprawi-
y, e organizatorzy nie mogli
narzeka na nisk frekwencj
goci.
Impreza odbya si 18
sierpnia na kempingu Obo-
ra w Raciborzu.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
et et
13
GazetaInformator.pl
< <
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
R E K L A M A
Publicystyka
Daria Antoczyk odesza z Unii Racibrz. Pierwsza
bramkarka klubu, reprezentantka Polski, jedna z na-
jlepszych zawodniczek na tej pozycji przesza do ligi
holenderskiej, gdzie bdzie gra w Ajaxie Amsterdam.
Daria bya zwizana z RTP Unia praktycznie od same-
go pocztku istnienia klubu. W krajowej rywalizacji z
druyn z Raciborza zdobya wszystko co jest moliwe
do zdobycia.
DARIA AnTOCZyK W AJAXIe AMsTeRDAM
racibrz sprawy kontrowersyjne
Wycinka drzew budzi i b-
dzie budzi kontrowersje. Wy-
starczy przypomnie spraw
pielgnacyjnej wycinki sprzed
trzech lat, kiedy pod topr poszo
208 drzew i 638 m2 krzeww w
Parku Zamkowym. Wwczas
pod Urzdem Miasta odbya si
pikieta stop wycinaniu drzew w
Parku Zamkowym. Teraz mo-
e doj do jeszcze wikszych
protestw - mwi si o wycince
nawet 600 drzew na skarpach
oraz dodatkowej wycince na ob-
szarze midzywala przy Odrze
miejskiej.
kto wpad
na pomys wycinki?
Bulwersujc w caej spra-
wie jest trudno w ustaleniu,
od kogo wysza inicjatywa wy-
cinki drzew. Pytalimy o to pre-
zydenta Mirosawa Lenka, ktry
powiedzia nam, e o pozwolenie
na wycink drzew zwrci si Za-
rzd Zlewni Grnej Odry (dalej:
ZZGO) z siedzib w Raciborzu
(jedna z komrek Regionalnego
Zarzdu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach).
Prezydent Lenk dwukrot-
nie zaprzeczy jakoby mia jaki-
kolwiek udzia w inspirowaniu
wycinki drzew - raz w pisemnej
odpowiedzi na stosown inter-
pelacj radnego Dawida Wac-
awczyka (nie inspirowaem
RZGW oraz Zarzdu Zelwni
Grnej Odry do zoenia wnio-
sku o zezwolenie na wycin-
k drzew M. Lenk), drugi raz
na sesji Rady Miasta Racibrz
(28.08.13), wtedy te zapytania
radnego nazwa insynuacjami.
Tymczasem udao nam si
ustali, e z interwencj o ure-
gulowanie spraw natury ochro-
ny przeciwpowodziowej na raci-
borskim odcinku Odry zwrciy
si do M. Lenka wadze Kdzie-
rzyna-Kola. W odpowiedzi na
apel ssiadw prezydent zwrci
si do dyrektora ZZGO w Raci-
borzu Mirosawa Marca z za-
pytaniem o planowane przeze
dziaania majce na celu reno-
wacj infrastruktury przeciw-
powodziowej na kanale Ulga
i Odrze miejskiej oraz popra-
wiajce bezpieczestwo uczest-
nikw spyww kajakowych,
a take wezwa dyrektora Marca
do podjcie niezbdnych dziaa
w/w zakresie.
Wwczas dyrektor Marzec
mia stwierdzi, e aby cokolwiek
mona byo zrobi na Odrze,
trzeba mie do niej dostp. Po
wizji w terenie prezydent zgodzi
si na wycink drzew przy za-
chowaniu obowizujcych pro-
cedur. Dopiero wtedy RZGW w
Gliwicach (ZZGO) wystpio do
gminy o pozwolenie na wycin-
k 600 drzew. spraw zaj si
Wydzia Ochrony rodowiska w
Urzdzie Miasta Racibrz.
Wycinka 600 drzew: od kogo wysza inicjatywa?
M. Lenk: nie pozwolimy niczego wyci, jeli nie ma ku temu podstaw!
Po co ta wycinka?
- eby cokolwiek zrobi
na rzece, musz mie dostp
do koryta, ktry jest utrudnio-
ny z powodu zarastajcych go
drzew, gwnie wierzb - infor-
muje M. Marzec i wskazuje na
konieczno zachowania rw-
nowagi midzy bezpiecze-
stwem przeciwpowodziowym
a ekologi.
Wiele z przeznaczonych do
wycinki drzew to wierzby, kt-
re sadzi samo RZGW w Gli-
wicach, a ktre co rok - dwa
powinny by przycinane. Jed-
nake z powodu braku rod-
kw na ten cel (ZZGO w 2012
roku otrzyma na dziaalno
statutow 60 tys. z!), posadzo-
ne wierzby osigaj wiek, ktry
wymaga - celem ich wycicia -
uzyskania stosownego pozwo-
lenia. Dyrektor Marzec zarzeka
si, e nie jest adnym ordow-
nikiem czy zwolennikiem wy-
cinki cennych ze wzgldu na
walory przyrodnicze drzew, ale
we wszystkim trzeba zachowa
zdrowy rozsdek.
- nie pozwolimy niczego
wyci, jeli nie ma ku temu
podstaw - pozwalamy wyci-
na drzewa chore, takie, ktre
wchodz w kolizj z obwaowa-
niem, czy w zwizku z jak in-
westycj na Odrze. natomiast
na pewno nie dlatego, e ko-
mu tak si podoba - komentu-
je spraw prezydent Mirosaw
Lenk.
dla kogo drewno?
Wrd komentarzy inter-
nautw dot. planowanej wy-
cinki pojawiaj si rwnie te
dotyczce fnansowych rde
przekrtu. - Taka wycinka to
po prostu zoty interes. Mona
zarobi kokosy w krtkim cza-
sie, bo drewno to poszukiwany
surowiec (...) - pisze internauta
na forum.raciborz.com.pl.
- Wszystko co udaje nam
si zrobi, czynimy dziki do-
tacji celowej z rezerwy bude-
towej na usuwanie skutkw
powodziowych i programw
zewntrznych. Potrzeby s
ogromne - ja wystpuj o przy-
znanie 11 mln z, a dostaj 3
mln z. - informuje o kopo-
tach w prowadzeniu statuto-
wej dziaalnoci ZZGO dyrek-
tor Marzec.
Dlatego te ZZGO korzy-
sta z dodatkowych moliwoci,
ktre daje mu statut. - Dziaa to
tak, e frma wycina drzewa, na
ktre otrzymalimy zezwolenie,
a my im sprzedajemy to drew-
no po cenie 11 z/m3. Dziki te-
mu im si to opaca i nam te
si to opaca, bo moemy pro-
wadzi prace, ktre mamy za-
pisane w statucie - informuje
dyrektor Mirosaw Marzec.
odwrt prezydenta?
sprawa aktualnej wycin-
ki korzeniami siga listopada
2012 roku. najprawdopodob-
niej zgoda na wycink drzew
miaa zosta wydana z ko-
cem wiosny/pocztkiem lata,
jednake gdy po miecie roze-
szy si pogoski o planowanej
wycince, a w gabinecie prezy-
denta rozdzwoniy si telefony,
sprawa zacza zwalnia... W
kwestii wycinki interweniowa-
a ju u prezydenta posanka
Izabela Kloc i przedstawiciele
Klubu Gaja. Dowiedzielimy
si, e swoje pisma w tej spra-
wie zamierzaj zoy rwnie
Klub Gazety Polskiej w Racibo-
rzu oraz lokalni kajakarze, dla
ktrych wycinka drzew przy
Odrze pozbawia t form re-
kreacji istotnego waloru tury-
stycznego.
Decyzja o wyciciu drzew
kadorazowo spotyka si ze
sprzeciwem mieszkacw
miasta. W ostatnim czasie na
terenie Raciborza prowadzo-
no szereg innych prac, przy
ktrych rwnie doszo do
wycinki drzew.
tory przy oborze
- natknam si na pni-
aki wieo citych drzew...
naprawd smutny widok...
Kto wyci te drzewa? Tory s
blisko wic pewnie kolej. Ale
dlaczego Arboretum si na to
zgodzio? - pisaa w licie do
redakcji portalu raciborz.com.
pl Czytelniczka. Poprosilimy
o komentarz w tej sprawie
wadze Arboretum.
- Wycinka drzew prow-
adzona przez PKP wzdu
torowiska na trasie od
Markowic w stron Brzezia
nie bya z nikim ustalana.
Przed przystpieniem prac
na wysokoci Zaczarow-
anego Ogrodu osobicie
rozmawiaem z prowadzcym
wycink drzew i zostao us-
talone, e ekipa poza terenem,
ktry naley do PKP adnych
prac prowadzi nie bdzie -
wycinka bya przeprowadzo-
na na terenie PKP - wyjani
dyrektor Arboretum Bramy
Morawskiej Hubert Kretek.
Wycinka miaa zwizek z
utrzymanie trakcji kolejowej,
ktra posiada kwalifkacj
awaryjnej. Jednake
mieszkacy okolicy twierdz,
e od lat nie przejecha
tamtdy aden pocig...
ulica bogumiska
Kolejn spraw, na ktr
zwrcili uwag Czyteln-
icy portalu raciborz.com.pl
bya wycinka drzew przy ul.
Bogumiskiej w Raciborzu.
Wzbudzia kontrowersje, gdy
przejedajc Bogumisk
wydawao si, e prowadzone
prace budowlane dotycz bu-
dowy chodnika dla pieszych. -
Czy nie mona pooy chod-
nika bez wycinania starych
drzew?! - pyta w licie do
redakcji wzburzony Czyteln-
ik.
Jednake celem prac bu-
dowlanych na Bogumiskiej
nie byo zwyczajne pooenie
chodnika. Roboty zleci Zakad
Wodocigw i Kanalizacji i
dotycz one budowy kanaliza-
cji sanitarnej. czna dugo
wybudowanej kanalizacji san-
itarnej w ul. Bogumiskiej ma
wynie ok. 2 km.
wycinki drzew w raciborzu
wojciech oneczko
Racibrz szczyci si mianem zielonego miasta i
kadorazowa wycinka drzew spotyka si z protestami
mieszkacw. Na zdj. cite na ul. Bogumiskiej drzewa.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
14
GazetaInformator.pl
<<
11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
Ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
sprzedam pikn
dziak rekreacyjn
o powierzchni 4,60 a
wraz z murowan altan
Racibrz Opawska
ogrdki dziakowe Tulipan.
Dziaka zadbana
i zagospodarowana.
Cena do negocjacji.
Tel. 662 174 196
Jeli za napraw naszego roz-
bitego samochodu ma zapaci
ubezpieczyciel, przed jej rozpo-
czciem rozmiar szkd musi oce-
ni rzeczoznawca lub inna osoba
wskazana przez ubezpieczalni.
Do czasu ogldzin nie moemy
rozpoczyna naprawy, ani nawet
demontowa uszkodzonych cz-
ci, moe to by uznane za zacie-
ranie ladw lub prba zwiksze-
nia rozmiaru szkody i prowadzi
do odmowy wypaty odszkodo-
wania.
Zorganizowanie ogldzin jest
bardzo proste: ju podczas zgo-
szenia szkody na infolinii ubezpie-
czyciela konsultant poprosi nas o
wskazanie dogodnego miejsca i
czasu ogldzin. Rzeczoznawca
moe dojecha pod nasz dom lub
do wskazanego przez nas warszta-
tu naprawczego. Czas oczekiwania
na wizyt eksperta zaley od kon-
kretnego zakadu ubezpiecze i
miejsca w ktrym znajduje si sa-
mochd zwykle odbywa si to
do siedmiu dni roboczych.
W czasie ogldzin ekspert opi-
suje rozmiar uszkodze i sporz-
dza dokumentacj fotograficzn.
sfotografowane zostan rwnie
wszystkie dokumenty potrzebne
do likwidacji szkody. na podsta-
wie zebranych przez rzeczoznaw-
c danych przygotowana bdzie
kalkulacja kosztw naprawy. Po-
nadto weryfikowane bdzie czy
do uszkodze mogo doj w opi-
sanych przez poszkodowanego
okolicznociach.
Pamitajmy e, dokonane
przez rzeczoznawc ogldziny i
podanie szacunkowego kosztu
naprawy, nie oznacza, e ubezpie-
czyciel przyj ju odpowiedzial-
wojciech gawliczek
Agencja pracy
aMl job seRViCe
poszukuje do pracy:
- lusarzy,
- spawaczy,
- elektrykw,
- malarzy, tapeciarzy,
- wiele innych.
Wymagana znajomo
jzyka niemieckiego
AML JOB seRVICe
47-400 Racibrz,
Pl. Wolnoci 11/11a
Tel. 882-013-950
e-mail:
biuro@amljobservice.pl
Wynajem, sprzeda hali przemysowej 2200 m2 oraz obiek-
tw warsztatowych, magazynowych, garaowych, biurowych.
Ocicka 163 Racibrz tel. 602106181. Janusz Tomczyk.
OGLDZIny UsZKODZOneGO
sAMOCHODU PO KOLIZJI
no za szkod i podj decyzj o
wypacie odszkodowania. Czasem
dopiero w trakcie naprawy okazu-
j si e uszkodzeniu ulegy jakie
elementy niewidoczne przy pierw-
szych ogldzinach a tym samym
pominite przez rzeczoznawc.
W takim przypadku powinnimy
si ponownie skontaktowa z za-
kadem ubezpiecze i prosi o po-
nown wizyt eksperta.
Warto zadba by wszystkie
uszkodzenia zostay wpisane ju
przy pierwszych ogldzinach,
co znacznie skrci czas likwida-
cji naszej szkody. najlepiej z rze-
czoznawc umwi si w pro-
fesjonalnym warsztacie, ktry
pomoe wykona ogldziny i zde-
montuje w razie potrzeby uszko-
dzone elementy wskazujc eks-
pertowi ubezpieczyciela wszystkie
uszkodzenia, dbajc przy tym o
dobry interes klienta.
1S >>
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
Ogoszenia
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
FRyzjeRstwo
Joanna swoboda-Matysek
47-400 Racibrz,
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
praca
szyldy
drewniane
884883326
AUTO-GARA
MeRCeDes-AUDI-BMV-VOLVO
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
usugi finanse
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1
47-400 Racibrz
Czynne: pon-pt: 14.00-17.00
sobota: kontakt telefoniczny
tel. 722 045 950
32 458 03 29
biuro@nieruchomoscienergochem.pl
www.nieruchomoscienergochem.pl
Malowanie wntrz oraz elewa-
cji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Kontakt: 606-505-169
firma stalMaR Konstrukcja
stalowa zatrudni
w zawodzie lusarz-spawacz.
Warunki: dobra znajomo ry-
sunku technicznego konstrukcji
stalowych, uprawnienia spawal-
nicze metoda MAG, podstawowa
znajomo j. niemieckiego.
Informacja po godz. 19:00 pod
nr tel. 48 796644578,
49 1776145673.
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda samochody
uywane:
suzuki jimmy:
2008r. 25 000z,
star 266 z Hds
1991r. 40 000z
tel. kontaktowy:
694 472 672
PRanie dywanw
oRaz taPiCeRki Meblowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gwaRantowany eFekt!
Biznes Mikro Poyczka na owiad-
czenie. Moliwo fnansowania
gosPodaRstw RolnyCH!
Do 50 000z na podstawie PIT-
u rocznego. Uproszczona proce-
dura. Minimalny dochd 1000z,
minimalny przychd 2000z.
Tel. 882 19 33 33; 882 19 34 34.
Kredyt oddueniowy pod
zastaw nieruchomoci. spacamy
wszystkie zobowizania banko-
we, pozabankowe, windykacj,
komornika, zaduenie w sp-
dzielni mieszkaniowej.
Tel. 882 19 33 33; 882 19 34 34.
konsolidaCja!
spa wszystkie kredyty, za-
mie na jedn, nisz rat, do-
pasowan do Twoich moliwoci
fnansowych. Dugi okres kredy-
towania, szybka decyzja kredyto-
wa! Zadzwo: 882 19 33 33;
882 19 34 34.
Kredyt dla ROLnIKW
DO 200 000 z
- uproszczona procedura.
Kredyt na DZIAALnO do
50000 z bez BIK i zawiadcze
Tel : 533253653
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
zdrowie
MeCHanika oPony
aluFelgi Felgi
felgi stalowe - duy wybr
serwis Ogumienia
Demonta i monta opon
Run flat. Gacka Rajmund
ul. Mariaska 25
Racibrz Tel. 504-476-839
weterynaria
Przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
Monika fita
& Barbara Koodziej-sordyl
Racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Poradnia Ortopedyczna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781-289-867
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmi-
an zwyrodnieniowych kolan,
nietrzymanie moczu, ylaki
odbytu. Rejestracja: Raci-
brz ul. Ocicka 51a, Rudnik ul.
soneczna 38a, Tel: 781-289-867
Wynajm mieszkanie
2 pokojowe, kuchnia , azienka.
Mieszkanie czciowo
umeblowane.
Racibrz, ul. Chodkiewicza
Tel. 503 401 379, 510 644 984.
Wynajm mieszkanie w kamie-
nicy przy rynku w Raciborzu M 3
71m2 po remoncie, mieszkanie
czciowo umeblowane.
Cena 1600z z CO, plus media.
Mile widziana frma.
Tel. 32 455 65 89, 691 78 90 15
specjalista
ds. sprzeday reklamy.
Wymagania: dowiadczenie
w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Znajomo rynku
wodzisawskiego.
Kontakt: CV prosimy
wysa na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl
(Uwaga: ogoszeniodawca odpo-
wiada tylko na wybrane oferty).
16
GazetaInformator.pl 11 wrzenia 2013, nr 17 (145)
<< Reklama
www.ufoto.pl
Stae uPuSty
dLa cIeLI I StoLarzy