Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

TEZĂ DE DOCTORAT (REZUMAT)

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII FIRMEI DE CONSTRUCŢII UTILIZÂND INSTRUMENTE FINANCIARE MODERNE

Conducător Ştiinţific: Profesor Doctor Inginer NICOLAE POSTĂVARU

Doctorand: Inginer MARIAN SILVIU IONESCU VLĂSCEANU 2011

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne

CUPRINS
Introducere………….…….……………..…………………………………………......……...…….…7/7 Capitolul 1 Particularităţile activităţii în domeniul construcţiilor şi implicaţiile lor asupra managementului şi finanţării societăţilor comerciale din sectorul construcţiilor……8/11

1.1. Particularităţile activităţii societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor....……..........……..8/ 11 1.2. Particularităţile activităţii la nivelul operaţional din construcţii………………………………..….9/16 1.3. Organizarea societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor………………….....……...........10/17 1.3.1. Cadrul general….………………………………………………………...….………………....– /17 1.3.2. Subsistemul de management al societăţii comerciale de construcţii….....…….…….………...– /17 1.3.3. Organizarea structurală a societăţilor comerciale mici şi mijlocii din domeniul construcţiilor.Organigrame…....................................................................................................10/19 1.3.3.1. Definirea IMM-urilor…........................................................................................................10/19 1.3.3.2. Caracteristicile distinctive principale si ciclul de viaţă al întreprinderilor mici şi mijloii (I.M.M)…..………………………………….…….……...10/20 1.3.3.3. Particularităţile managementului IMM-lor…………………………….……………....…...11/22 1.3.3.4. Particularităţi organizatorice şi structuri organizatorice ale IMM-urilor……......................11/23 1.4. Concluzii……………………………………………………………….………………….............– /25 1.4.1. Concluzii privind particularităţile activităţii firmelor din domeniul construcţiilor şi măsurile necesare atenuării sau eliminării efectelor lor negative……………….….….………– /25 1.4.2. Concluzii cu privire la caracteristicile specifice firmelor mici şi mijlocii care acţionează în sectorul de construcţii …………………………………………..….……...– /26

Capitolul 2 Dezvoltarea societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor. Finanţarea dezvoltării şi a activităţilor curente.…….……………………………….……..12/27

2.1. Dezvoltarea organizaţiei (societăţii comerciale de construcţii)……….........……………..............12/28 2.1.1. Axele Prioritatre de dezvoltare pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor….….…12/28 2.1.2. Componentele domeniilor de dezvoltare a organizaţiei societăţii comerciale din construcţii…– /29 2.2. Managementul strategic..................................................................................................................13/30 2.2.1. Etapele managementului strategic..............................................................................................13/.31 2.2.2. Modelul de management strategic..............................................................................................– /32 2.3. Fonduri de dezvoltare ale societăţii comerciale.............................................................................14/32 2.3.1. Definirea investiţilor...................................................................................................................14/.32 2.3.2. Clasificarea investiţiilor.................................................................................. ............................ – /33 2.3.3. Managementul procesului investiţional.......................................................................................14/34 2.3.3.1. Funcţiunea de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) şi investiţiile......................................14/34 2.3.3.2. Decizia de a investi................................................................................................................– /.35 2.3.3.3. Riscul în investiţii..................................................................................................................14/36 2.3.3.4. Indicatorii folosiţi în evaluarea investiţiilor............................................................................14/36 2.3.3.4.1. Indicatori cu caracter general............................................................................................ – /36 2.3.3.4.2. Indicatori de bază...............................................................................................................– /37

1

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2.3.3.4.3. Indicatori dinamici – Studiu comparativ, pe baza utilizării indicatorilor dinamici, intre varianta finanţării societăţilor comerciale exclusiv prin creditare si varianta finanţării prin creditare şi emisiune de acţiuni - Studiu de caz pentru S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A...........................14/38 2.3.4. Surse de finanţare a investiţiilor……………………..................................................................18/42 2.4. Managementul financiar...................................................................................................................18/43 2.4.1. Funcţiile (atributele) managementului financiar al societăţii comerciale…….………...……...– /43 2.5. Mijloace de procurare a capitalurilor.................................................................................................– /45 2.5.1. Sursele proprii................................................................................... ..........................................– /45 2.5.1.1. Indicatorii gestiunii financiare rezultaţi din bilanţul funcţional. Fondul de rulment. Necesarul de fond de rulment. Trezoreria Netă ..................................................................– /45 2.5.2. Sursele atrase (datorii de exploatare - Pasive stabile) ............................................................... – /48 2.5.3. Surse împrumutate.......................................................................................................................– /48 2.5.4. Surse din emisiuni de acţiuni – surse proprii externe................................................................. – /48 2.6. Managementul formării capitalului....................................................................................................– /49 2.6.1. Clasificarea capitalului societăţii comerciale...............................................................................– /49 2.6.2. Surse de creştere a capitalului societatii comerciale...................................................................– /50 2.6.2.1. Creşterea capitalului societatii comerciale din surse proprii interne – autofinanţarea ……..– /50 2.7.2.2. Creşterea capitalului societatii comerciale din surse externe………………..……………..– /50 2.6.2.2.1. Finanţarea creşterii capitalului societatii comerciale prin contribuţia proprietarilor (acţionarilor) existenţi si potenţiali - surse proprii externe.............................................– /51 2.6.2.2.2. Finanţarea pe termen mediu şi lung. Creditele bancare. Împrumutul obligatar. Împrumuturi de la instituţii financiare specializate. Surse nerambursabile - Fonduri Structurale Europene……………………………………………………………………….….……..– /51 2.6.3. Decizia de finanţare. Costul capitalului.................................................................................... – /55 2.6.3.1. Costul capitalurilor proprii...................................................................................................– /56 2.6.3.2. Costul global al capitalurilor (Capitaluri proprii şi împrumutate)………….……….….…– /56 2.6.3.3. Costul autofinanţării.............................................................................................................– /56 2.7. Finanţarea proiectelor (Investiţiilor) - Etapele deciziei de finanţare ………...…...…………….….18/57 2.7.1. Dezvoltarea societatii comerciale din sectorul constructiilor si Bursa de Marfuri…………….21/61 2.8. Dezvoltarea afacerii societăţii comerciale de construcţii. Planul de Afaceri al societăţii comerciale – sursă şi destinaţie a mijloacelor financiare. Structura planului de afaceri ………...…....……..21/63 2.8.1. Sumarul planului de afaceri (Executive Summary)………………………………….....…22/65 2.8.1.1. Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente ….….....22/.65 2.8.1.2. Managementul riscului – Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global.....................23/69 2.8.1.3. Managementul capitalului...............................................................................................29/80 2.8.1.4. Scopul şi obiectivele afacerii...........................................................................................29/81 2.8.2. Descrierea afacerii (Company Summary) - cartea de vizită a solicitantului de finanţare....30/84 2.8.3. Produsele şi serviciile oferite de societate (Products and Services). Politica de preţ ……..31/86 2.8.4. Analiza de piaţă (Market Analysis Summary) – Planul de marketing, element de fundamentare a increderii investitorilor……………...………..………….…..32/88 2.8.5. Strategia şi modalitatea de implementare a Planului de Afaceri (Strategy and Implementation Summary)………….……..........…………..……………...32/89 2.8.6. Structura site web al afaceii (Company Web-Site) – E-marketing......................................32/90 2.8.7. Echipa de management (Management Summary)................................................................33/90 2.8.8. Analiza financiară a afacerii - Planurile financiare, bilanţul, contul de profit şi pierdere, fluxurile de numerar şi analiza punctului critic, ratele financiare ale afacerii (Financial Analysis of the Bussines - Financial Plan)………………………....................33/92 2.8.8.1. Previziunea şi gestiunea financiară...............................................................................33/.93 2.8.8.2. Planul de Investiţii şi Finanţare. Previzionarea evoluţiei vânzărilor, cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei, Tabloul de Finantare si schita de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare................................................................34/96 2

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2.8.8.2.1. Model de prelucrare şi rezolvare a cazului ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., prin explorarea si analizarea mediului ambiant si formularea si adoptarea deciziei optime – schema logică.....................................................................................................35/101 2.8.8.2.2. Previziunea preturilor pe baza teoriei multimilor vagi (Fuzzy) .............................37/103 2.8.8.2.3. Utilizarea arborilor decizionali pentru previziunea evolutiei societatii comercial. Previzionarea evoluţiei vânzărilor, cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei, Tabloul de Finantare si schita de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare............................................................................................................37/105 2.8.8.3. Elaboararea situaţiilor financiare previzionate ……...……...……………………….41/123 2.8.8.4. Analiza de senzitivitate (sensibilitate)…………………………………………….....44/128 2.8.8.5. Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de către bancă şi investitori...44/131 2.9. Concluzii……………………………………………….…………………………………………– /132

Capitolul 3 Analiza performanţelor financiare ale societăţii comerciale din sectorul de construcţii. Studiu de caz si analiza de piaţa: Prezentarea performanţelor şi evaluarea unei societăţi comerciale înaintea listării. Date financiare, rate financiare ale investiţiei. Stabilirea preţului de ofertă - S.C. Alumil Rom Industry S.A…...…45/133

3.1. Analiza indicatoriilor echilibrului financiar. Evaluarea gradelor de solvabilitate şi lichiditate….45/133 3.1.1. Analiza financiară pe baza bilanţului. Evaluarea activelor şi pasivelor şi participarea acestora la realizarea performanţei societăţii comerciale……………………………………….……..…45/133 3.1.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului …………………………………………………..– /134 3.1.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului……………………………………...…………..– /137 3.1.2. Evaluarea gradelor de solvabilitate si lichiditate………………………………..…………..45/139 3.1.2.1. Solvabilitatea……………………………………………………………………………….45/139 3.1.2.2. Lichiditatea……………………………………………………………………..………….46/140 3.2. Profitabilitatea societăţii comerciale analizate…………………………………………..……..…46/141 3.3. Formula "SCOR Z" de determinare a riscului de faliment………………………………..………47/144 3.7.5. Managementul eficienţei activităţii societatii comerciale……………………………….....…– /146 3.7.5.1. Relaţia venituri – riscuri………………………………………………………………...…– /146 3.7.5.2. Evaluarea rezultatelor activităţii societăţii comerciale din construcţii şi conceperea de măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii sale………………..………………………….…….....…– /147 3.9. Concluzii……………………………………….………………………………………………….– /149

Capitolul 4 Managementul listării societăţii comerciale din domeniul construcţiilor în Piaţa de Capital……………………………………………………………..…………...…..…47/151

4.1. Piaţa de Capital şi listarea societăţilor comerciale. Prezentare generală a Pieţei de Capital din România….……………………….………………..47/151 4.1.1. Elemente caracteristice ale Pieţei de Capital……………………………….……………….47/152 4.1.1.1. Scopul, caracteristicile, avantajele şi dezavantajele listării….………….……..………...47/152 4.1.1.2. Valorile mobiliare………….…………………………………………….………………48/154 4.1.1.2.1. Titlurile financiare primare – acţiunile şi obligaţiunile……………..….….….…...48/154 4.1.1.2.2. Titlurile financiare derivate………...…………………………………………..….– /156 4.1.1.3. Instituţiile Pieţei de Capital………………………………………………………….......– /156 4.2. Condiţiile listării societăţii comerciale în Piaţă de Capital………………………..……………..48/158 4.2.1. Condiţiile şi procedurile legale necesare listării………………………………………………– /158 4.2.2. Costuri implicate de oferta IPO şi de admiterea în Piaţă de Capital……………………...…...– /159 4.2.3. Atragerea investitorilor………………………………………………………………………..– /159

3

…...7.2. Documente ce trebuie elaborate în etapa de ofertare……………………………………………. Stabilirea preţului de ofertă…………………………………………………………………….……….53/179 5.3. Tipurile de opinii exprimate de către auditori……………………………………….10. Respectarea drepturilor deţinătorilor de instrumente f inanciare ale emitenţilor.2. – /175 4.5.2.………………………………………….3.. Legea 297/2004).4.1. Cerinţele.1.–/175 4.. Cuprinsul unui Prospect de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni – IPO…–/168 4.3.53/180 5..50/166 4.1.….1.4.. Managementul listării în Piaţă de Capital a societăţilor comerciale de construcţii…………….1. Actele normative care asigura respectarea drepturilor deţinătorilor de instrumente financiare ale emitenţilor şi transparenta activităţii şi situaţiei societăţilor comerciale listate………..…..2.…. impuse de legislaţia Pieţei de Capital.2.. Sarcinile auditului financiar contabil……………………………………………. Documente ce trebuie elaborate în etapa de ofertare. Principalele obiective ale managementului firmelor din domeniul construcţiilor ce trebuie îndeplinite in scopul listării în Piaţa de Capital………………………….3.……………..2...…………………….52/172 4..2.8..1.………………51/169 4.2....……….……– /176 4.………...2.. Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată privind transparenta……………….…………………– /175 4.2. Tipuri de politici de dividend……………………………………………………………….3. Principii ……50/166 4.. Cerinţele necesare listării acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor (Conform TITLUL V. OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ. Menţinerea investitorilor existenţi şi atragerea de noi investitori.2.……………..1.4.52/174 4...– /186 5.7.1.1.7...…. Ofertele publice de preluare obligatorii…………………………………………………..8..1. Dividendul şi politica de dividend…………………………………………………. Obiectivele fundamentale ale managementului societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor ce doresc să se listeze în Piaţă de Capital………………. Schema Raportului de Audit Economico-Financiar…………………………..8.3.50/165 4.………….8. – /160 4. Ofertele publice de preluare obligatorii………………………………………………………….– /177 4. Valorile intrinseci ale acţiunilor…………….52/173 4. procedurile şi mecanismul listării acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).6.1..1.…………. Concluzii…………………………………………………………………..4.8. Capitolul III.8... ..3.51/170 4.– /186 4 .Transparenţa. schemă logică………………………….1.…53/179 5.49/160 4.2.–/173 4..– /174 4.2.4...…………………………………………………– /172 4. Procedurile şi mecanismele listării societăţii comerciale în Piaţă de Capital……. Ratele de piaţă ale valorilor mobiliare…………………………………………………………– /172 4.1.4...2.3...3..…51/169 4.9...4.………………. Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială…………………….– /177 4.1. Indicatori ai politicii de dividend…………………………………………….4.55/186 5.5.…………….. Prospectul de Ofertă Privind Oferta Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni – IPO – a societăţii comerciale ce urmează să se listeze în Piaţa de Capital…………………………50/166 4...1.50/165 4.2.2. Listarea acţiunilor pe piaţa Rasdaq…………………………………….……………. Procedurile de urmat pentru o ofertă publică de vânzare de actiun……………….. Proceduri şi mecanisme…………………………………………………………………….2. Emisiunea de obligaţiuni………………………………………………...…………….49/164 4.52/174 4..…….…….1.49/160 4.3....4. Asigurarea transparentei cu privire la activitatea societăţii comerciale şi a rezultatelor obţinute.5.1..2.….1. Cerinţele de raportare către instituţiile Pieţei de Capital şi către publicul investitor a societăţilor deţinute public…………………………..1.…–/176 4. Emisiunea de acţiuni………………………………………….54/180 5... Obiectivele societăţilor comerciale care se listează în Piaţa de Capital.52/171 4.…….. Metodologia listării...…...1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 4.– /177 Capitolul 5 Măsuri manageriale post – listare…………………….3 Auditul financiar – contabil al societăţilor comerciale ce urmează să se listeze în Piaţa de Capital (TITLUL VIII AUDITUL FINANCIAR Legea 297/2004)…….3.8..1. Planul de Afaceri – Business Plan……………………………………………………………– /166 4.……………….…….. Cerinţe..

– /262 6. Accountants & Consultants asupra situaţiilor financiare ale S.– /188 5. Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni . Aprecierea oportunităţii lansării Ofertei publice primare iniţiale de acţiuni IPO a S. ……– /213 6.C.…………………………………………………….7..Dispozitii speciale ale legii 297/2004 privind societăţile admise la tranzacţionare……………………………………………………..3.7.A. Solvabilitatea.…. Răspunderi şi sancţiuni……………………………………………………………..………………………….5.1.72/274 5 ..C.….……55/190 5.. conform OMFP nr..………65/212 6..1. Comparaţie între previziuni şi situaţiile reale.2..1. Studiu de caz – S.5.. Srl. Alumil Rom Industry S.…………………..... Scopul evaluării societăţilor comerciale listate în Piaţă de Capital…………………….2 Prezentarea Raportului auditorului independent BDO Conti audit.63/207 6.6.– /252 6.C.1.…………….1.56/193 6. Încheierea IPO………………………………………………………. Profitabilitatea.. Stabilirea preţului de ofert pentru Oferta Publică Secundară de Vânzare de Acţiuni ……………………………….. Analiza de senzitivitate (sensibilitate).2.…. Măsuri destinate a preveni abuzurile comise de către unele persoane implicate..…………………………………………………. Formula “Scor Z”…..A…………………………………………………..A. Finanţarea societăţilor comerciale listate prin noi emisiuni de tifluri financiare………….A…………………….69/240 6.1..2.……………………………….56/193 6.5.2.…….…..……………..2.A……………………………………………………………….…..….A.72/274 7.– /254 6.. ALUMIL ROM INDUSTRY S. Evaluarea elementelor patrimoniale şi stabilirea Activului Net Corectat…………………..63/208 6.55/191 Capitolul 6 Studii de caz şi analiza de piaţă……………………………. in anii de dupa Oferta Publica Primara Initiala de vanzare de actiuni si listarea la Bursa de Valori Bucuresti……….……. Consideraţii generale..1.1.– /267 6.1.……….1. Concluzii rezultate din analiza particularităţilor activităţii societăţilor comerciale din sectorul de construcţii………………………...…………65/213 6.1.1. Compararea previziunilor cu rezultatele reale………..…….. Situatia in anul 2010 si proiecte de viitor………….….... Impact Developer & Contrector S.... ….…………. Evaluarea unei socieţăti comerciale listate în Piaţa de Capital.67/218 6.1.. 1752/2005…….6..….5.……. Concluzii şi propuneri…………………………………..2.…….2.2.2.A.…………………– /272 6..…….8 Oferte publice initiale ulterioare ofertei Alumil…….. Extrase din Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni al SC ALUMIL ROM INDUSTRY S..2.2. Evoluţia capitalului social al S..……………….. Alte elemente importante destinate protejării investitorilor ..1.– /251 6.C.………………………………….7. în raport cu starea Pieţei de Capital.. Urmarirea evolutiei S.1. Concluzii privind evolutia societatii in anii ulteriori ofertei..5.……. Stabilirea preţului de ofertă– evaluarea investitiei ………………………………………….7.1.6.4.1. Dividendul şi politica de dividend post-listare…………………………………………………. precum şi împotriva manipulării cotaţiilor societăţilor – abuzul de piaţă………………………..– /252 6.. după listarea în Piaţă de Capital…………………………………………………………….…………………. Concluzii…………………………………………………………………………. Lichiditatea.…….. Alumil Rom Industry S. Trendul pieţei……. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S..……….C.71/251 6..1..56/193 6.. stabilite pe baza Formularului 10. Analiza financiară pe baza bilanţului …………………………….1.4. pe capitole de bilanţ ……………………………………………………..4.S..55/187 5. prin Metoda Activului Net Corectat.– /249 6.…..………………………….C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.– /189 5...3....…………………………………..– /190 5. Evaluarea acţiunilor pe baza ratelor de piaţă ale valorilor mobiliare.3.– /272 Capitolul 7 Concluzii.. Prezentarea performanţelor şi evaluarea unei societăţi comerciale înaintea listării.. Concluzii…………………………………………………………………………………….Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 5..……– /250 6..7.2.……72/273 7.

73/276 7.………... Contribuţii personale…………………………….. conform OMFP nr.…. EMITENŢII……….2. Industrie si constructii……………………….………………. Ofertele publice de preluare obligatorii... TITLUL V OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ…………………………..…………………………………………..1.………....…………76/283 Bibliografie…………………………..... Concluzii cu privire la dezvoltarea societăţilor comerciale din sectorul de construcţii…………………………………...……….....……..……. Accountants & Consultants asupra situatiilor financiare ale S. .......77/285 ANEXE……………………………….. TITLUL VI...………...– /292 Anexa 3. Legea 297/2004.…...73/276 7.A. Secţiunea a 7-a..– /394 Anexa 4.3.. Anuar statistic 2005. Legea 297/2004.– /291 Anexa 1.…………. Indicatori economico – financiari IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S...... Secţiunea a 6-a..3..4..... Informaţii cu privire la personalul Companiei Alumil Rom Industry S.74/281 7... Legea nr. Perspective de dezvoltare a cercetării………………………………………………...– /301 Anexa 7.1. Legea nr. TITLUL V OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ...………………………………...76/283 7.……….... Articolul 226 ………. Raportul auditorului independent BDO Conti Audit Srl.– /301 Anexa 6. Cap.. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S... 297/2004.A. stabilite pe baza Formularului 10. Concluzii cu privire la caracteristicile specifice firmelor mici şi mijlocii din sectorul de construcţii……………………………………...– /303 Anexa 8.. Posibilităţi de valorificare a studiului………..…………………....C...…………………………………... 297/2004.. 1752/2005……………………………………………………– /305 6 .…….…………………………………..2..– /291 Anexa 2..16.. Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială………..……...………………………………………………….………………....…….– /299 Anexa 5.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 7...……….A.……………………….

are intenţia de a convinge posesorii de companii din sectorul de construcţii şi nu numai. mai mult decât în multe alte sectoare economice. Scopul tezei este concretizat prin următoarele obiective: PARTICULARITĂŢILE CARE DIFERENŢIAZĂ SOCIETĂŢILE COMERCIALE DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR – DEZAVANTAJE ŞI M ĂSURI DE CONTRACARARE A ACESTORA ORGANIZAREA PROCESUALĂ ŞI STRUCTURALĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR . Teza este utilă în formarea specialiştilor implicaţi în activitatea de construcţii. imobilizări mari ale resurselor. mai ales în cazul firmelor cu cicluri de producţie îndelungate. vor fi interesaţi să procure resurse şi să consume produse obţinute tot în propria ţară. Deasemenea. Motivarea realizării acestei teze de doctorat o constituie dorinţa de a crea un suport şi un ghid pentru toate societăţile comerciale care doresc să se dezvolte sau sunt în plină dezvoltare. Piaţa de Capital. Totodată.IPO – ESTIMAREA EFICIENŢEI OFERTEI IPO – PENTRU SOCIETATEA EMITENTĂ – PENTRU INVESTITORII CUMPĂR ĂTORI DE ACŢIUNI – URM ĂRIREA COMPORTAMENTULUI SI EVOLUŢIEI SOCIETĂŢILOR DUPĂ LISTARE OBIECTIVELE LUCR LUCRA CRARII 7 .IMM DEZVOLTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR – DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIEI – DEZVOLTAREA AFACERII-PLANUL DE AFACERI – FINANŢAREA DEZVOLTĂRII ŞI ACTIVITĂŢII CURENTE FINANŢ AREA PRIN INTERMEDIUL PIEŢEI DE CAPITAL ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR LISTAREA ÎN PIAŢ A DE CAPIATAL – OFERTA PUBLIC Ă PRIMARĂ INIŢIALĂ DE VANZARE DE ACŢIUNI . finanţarea dezvoltării şi activităţii firmei pe căi puţin oneroase. deţinătorii de societăţi comerciale exploatează dorinţa de a se îmbogăţi a investitorilor prin dividende şi creşterea preţului titlurilor. prin orientarea politică a alegătorilor deţinători de active către susţinerea politicilor economice care favorizează bunul mers al economiei prin bunul mers al fiecărei componenete a acesteia. această formă de atragere a fondurilor fiind net avantajoasă în raport cu creditarea. pe lângă funcţia de a mobiliza resursele persoanelor fizice şi juridice pentru finanţare. impletite cu cele din domeniul economic fiind fundamentale pentru crearea specialistului complet de formaţie inginerească. are şi un rol socio-psihologic fundamental. prin posibilitatea imediată de a specula oscilaţiile preţului acţiunilor. atractiv pentru investitori. studiul de faţă constituind un îndrumător pertinent şi cuprinzător util în această direcţie. cum ar fi prin emisiuni de titluri în Piaţa de Capital sau din fonduri nerambursabile.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Introducere Opţiunea pentru această temă se datorează uneia dintre problemele fundamentale ale majorităţii societăţilor comerciale. cunoştiintele privind managementul dezvoltarii firmei. cum sunt cele din domeniul construcţiilor. dar şi a jucătorilor speculatori. preţuri unitare mari şi neuniformitate în vânzări. în special pentru cele ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. anume finanţarea dezvoltării şi activităţii curente. Particularităţile activităţii societăţii comerciale din sectorul de construcţii fac necesară. componente la care indivizii deţin active în diferite proporţii. aceast preţ de piaţă ridicat constituind baza de plecare pentru noi emisiuni de acţiuni la un preţ inferior celui de piaţă. consumatorii deţinători de active ale societăţilor din propria ţară. Prin această metodă de finanţare. Un avantaj important al listării companiei doritoare de fonduri este posibilitatea de a realiza un preţ de piaţă mai ridicat decât cel obţinut prin evaluarea societăţii prin diverse metode de evaluare. să apeleze la finanţarea puţin oneroasă a dezvoltării şi activităţii curente prin intermediul emisiunilor de acţiuni listându-se prin ofertarea acestor titluri în Piaţa de Capital. dar totodată suficient de mare pentru o finanţare satisfăcătoare. alături de alte măsuri.

M. principalele cauze fiind factorii meteorologoci (anotimpuri). instalaţii etc. Volume 1. împreună cu planul investiiţilor strategice şi al celor de echilibru. recoltă). Neuniformitatea multianuală a activităţii din construcţii. cu ajutorul unui Grafic reţa integrat. datorată lungimii mari a proiectelor de investiţii în construcţii.. Particularităţile activităţii societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor Activitatea societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor prezintă o serie de caracteristici care le diferenţiază de societăţile din alte domenii de activitate şi au implicaţii considerabile asupra activităţii operaţionale şi de management.1. deci un plan al investiţiilor funcţionale care. B. formează Planul de Investiţii şi Finanţare al societătii. Neunuformitatea activităţii în construcţii de-a lungul anului calendaristic este semnificativă. ISSN-12223-7221 © 2000 Ovidius University Press 8 . finisaje. dispoziţia de a achiziţiona locuinţe şi chiar construcţii în scop comercial este mai ridicată în perioada caldă a anului (mai ales primăvara). S.…… an 3 ……. Principalele particularităţi ale activităţii societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor sunt: I. în perioadele reci ale anului.). Number 5..sărbători. Ovidius University Annals Series: Civil Engineering.. Variatia lunară a volumului activităţii in sectorul de construcţii de-a lungul anului calendaristic Volum activitate ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Timp(luni) Măsurile de atenuare a acestor dezavantaje sunt: Planificarea optimă a execuţiei lucrărilor pe parcursul anului calendaristic. an Derularea proiectului n-1 an n Timp (ani) Incheierea proiectului Calea de atenuare a neuniformitiăţii multianuale în activitatea firmei de construcţii este aceea de planificare integrată optimă a mai multor proiecte suprapuse. Variatia volumului activităţii in sectorul de construcţii in cadrul proiectelor multianuale cu cantitati de lucrari anuale constante in etapa de derulare a proiectului Volum activitate an1 Lansarea si dezvoltarea proiectului an 2 . Caracterul neuniform al producţiei din sectorul de construcţii A. 1 Ionescu Vlăsceanu. Programarea proceselor meteosensibile în perioada caldă şi a celor executate în interiorul clădirii (compartimentări.. instabilitatea sezonieră a resurselor umane (legătura cu mediul rural . Change in the Construction Process Organization. an i …. inclusiv asupra activităţii de investiţii şi finanţare1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Capitolul 1 Particularităţile activităţii în domeniul construcţiilor şi implicaţiile lor asupra managementului şi finanţării societăţilor comerciale din sectorul construcţiilor 1. 2003. Ulterior va fi elaborat un plan de finanţare al activităţilor.

Ponderea mare a acumulărilor şi a tranzacţiilor de construcţii.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne II. Să adopte o politică de promovare optimă. Derulerea cât mai multor proiecte în mod simultan.să anticipeze pe cât posibil vârful bulei speculative. 1. uneori accelerată. Procesul de producţie este mobil.efortul economic şi social este mare şi veniturile ulterioare neuniforme iar recuperarea acestui efort nesigură. firma de construcţii trebuie: 1. Particularităţile activităţii la nivelul operaţional din construcţii Acestea creează dezavantaje fată de alte sectoare economice. Întrucât tendinţa pieţei (market trend). Să ofere soluţii de plată adaptate nevoilor clienţilor şi flexibile în aplicare. în mare parte datorită politicii de creditare generoase a instituţiilor de credit şi a guvernelor. valoare şi durate mari ale imobilizărilor necesare execuţiei proiectelor de construcţii. 2. cu caracter speculativ IV. Pentru atragerea clienţilor. de determinare a acestora să aleagă produsele firmei Mihail Toma.să funcţioneze la parametrii reduşi (“mod de avarie”) până la o eventuală revenire a cererii. Procesele de productie din constructii se desfasoara preponderent in aer liber V. inclusiv ocuparea unor suprafeţe de teren pentru o perioadă îndelungată. . factorul psihologic având o importanţă majoră. conform unui grafic integrat general a tuturor proiectelor. Crearea unor rezerve semnificative prin alocarea unei părţi din profit în anii cu vânzări bune. pentru perioade indelungate si chiar la riscul de nerecuperare parţiala sau totala a cheltuielilor. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. cumpărătorii de toate categoriile înţelegând că abţinerea de la cumpărare va produce o scădere sau chiar un picaj al tranzacţiilor şi al preţurilor construcţiilor. În acest scop. III. 3. Mass-media şi declaraţiile unor personalităţi influente contribuie deobicei la cresterea pietei şi întotdeauna dau o mană de ajutor la prăbuşirea sa. atât pentru execuţia propriuzisă a lucrărilor dar şi la nivelul proiectării şi elaborării documentaţiei tehnico-economice2: I. Adoptarea unor căi puţin oneroase de finanţare. Caracterul de unicat al produsului construcţie IV. Piaţa de Capital fiind una din alternative.2. Volum. Procesul de producţie are în general un caracter mai complex decât în alte ramuri economice III. . Măsuri necesare atenuării efectelor negative ale duratelor mari ale proiectelor: 1. 2. .să construiască şi să vândă în etapa de creştere a pieţei. 3. Durată mare a proiectelor de construcţii Aceasta este un dezavantaj major al activităţii din domeniul construcţiilor . de creştere sau de scădere este implacabilă. Să ofere numai produse de calitate (regulă general valabilă). în timp ce produsul este fix II. Cu cât durata unui proiect este mai mare. probleme de vecinătate şi servitute. VARIABILITATEA PIEŢEI IMPREVIZIBILITATEA PIEŢEI ~ TIMP Durata mare a proiectelor de construcţii conduce la imobilizări corporale si financiare mari. Manifestarea speculativă pe scara timpului a pieţei construcţiilor are ca primă fază o creştere puternică a volumului tranzacţiilor dar şi a preţurilor.să vândă cât mai mult la începutul scăderii pieţei. 2009 9 . astfel încât decontările să se facă cât mai puţin neuniform. cu atât riscul de piaţă este mai mare. urmată de descrestere. Elaborarea unui Plan de Investiţii şi Finanţare adecvat. Încheierea de contracte care să transfere cât mai mult din riscuri pe umerii beneficiarilor. 4. curs “ Management in construcţii”. 5. firma trebuie: . conducerea societăţii trebuie să asigure rezerve pentru o perioadă de 3-4 ani. probleme legate de reţelele de utilităţi 2 Caracterul dificil al procesului de atragere a clienţilor.

pct.O.I. dificultăţi la intrarea şi ieşirea de pe o piaţă. Lucrările de extindere.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne VI.3. la un nivel de exigenţă ridicat. 346/2004.493/16iulie 2009-Art. Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.1. curs Management in construcţii. CATEGORIA INTREPRINDERII MIJLOCIE MICA MICRO NUMARUL MEDIU DE SALARIATI < 250 < 50 < 10 CIFRA DE AFACERI ≤ 50 milioane € ≤ 10 milioane € ≤ 2 milioane € sau ACTIVE TOTALE ≤ 43 milioane € ≤ 10 milioane € ≤ 2 milioane € sau sau sau 1.3. Definirea IMM-urilor mm Legea 346/14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (M. probabil) III IV V V´ V´´ Timp V´. 2009. III. II . specializarea limitată.. II.383 si Art. Etapa lansării Etapa creşterii Etapa de încetinire a creşterii Etapa de maturitate Etapa de creştere către o poziţie superioară Etapa menţinerii Etapa declinului (posibil. renovare a produselor construcţii se desfăşoară adeseori în condiţii de exploatare. în scopul atingerii obiectivelor propuse.382. reparare. V. 1. Caracteristicile distinctive principale si ciclul de viaţă al întreprinderilor mici şi mijloii (I. care le influenţează existenta şi activitatea sunt dimensiunea redusă ce conduce la un potenţial redus al întreprinderii. 1. (M.3. 3 Mihail Toma.M.Of.O.681/2004) si Legea 175/2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. V´´. Organigrame Majoritatea societăţilor mari au început ca IMM-uri iar cele care apelează la finanţarea prin Piaţa de Capital o fac adeseori datorită dimensiunilor lor reduse care conduc la o capacitate redusă de finanţare. Produsele construcţii sunt fixe şi au o greutate foarte mare în raport cu produsele multor alte sectoare VII.3. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Organizarea societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor Organizarea societăţilor constă în crearea unui cadru şi structuri care să permită manifestarea şi desfăşurarea resurselor. ponderea redusă pe piaţă. pct.M) Volum activitate II I I. IV. modernizare. Organizarea structurală a societăţilor comerciale mici şi mijlocii din domeniul construcţiilor.3. 10 .M) Caracteristicile distinctive ale IMM-urilor.M. au adoptat fidel definiţia din Articolul 2 al Anexei din Recomandarea 361/2003/CE: "Categoria Întreprinderilor Micro. 1. Principalul instrument necesar rezolvării problemelor legate de latura operaţională din construcţii este Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei Lucrărilor de Construcţii-Montaj (DTOE)3.438/2006). Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans".3. TRAIECTORIA EVOLUŢIEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (I. -Legea 261/7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 214/2008 privind modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – M.2. limitarea cotei de piaţă şi capacitatea scăzută de reducere a costurilor unitare şi de personal.3.

3. ORGANIZARE . Funcţiile de control şi de organizare se realizează mai operativ decât la firmele mari.I.FINANCIAR SERVICII CONTABILITATE – GESTIUNE FINANCIARA CONTROL FINANCIAR INTERN C.DIRECTOR GENERAL .PLANIFICARE OFERTARE-CONTRACTARE DEPOZITARE-DESFACERE INSTRUIRE-DEZVOLTARE PRODUCŢIE– EXECUŢIE PRODUCŢIE AUXILIARĂ INVESTIŢII . ORGANIGRAMA UNEI MICROÎNTREPRINDERI DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR SOCIETATE OUTSOURCING ASISTENTA JURIDICĂ PLANIFICARE. 2.I.inter-relaţionări (personalizare) frecvente. strânse. Funcţiunile şi activităţile neimplicate în mod direct în execuţie (economică.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 1. Funcţia de antrenare-coordonare .3.F. si A. SOCIETATE OUTSOURCING RESURSE UMANE -SALARIZARE ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII SI MARI DIN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIOARILOR CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR GENERAL .CONTRACTARE-PROCURARE- CERCETARE– PROIECTARE SI I.PROIECTE MECANIZARE CASIERIETREZORERIE ŞANTIER 1 ŞANTIER 2 ŞANTIER 3 ŞANTIER i ŞANTIER n 11 SALARIZARE TEHNIC C. Cumularea calităţii de proprietar şi de manager Funcţia de previziune e slab reprezentată. CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE GRUP AUDIT INTERN SUPORT ADMINISTRATIV DEPARTAMENT PRODUCŢIE SERVICII SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECŢIE SERVICIU JURIDIC DEPART. RESURSE UMANE SERVICII RECRUTARE-SELECTIONEARE PERSONAL SOCIAL-ADMINISTRATIV si PROTOCOL DEPART.3. .T.SEF DE ECHIPĂ - SOCIETATE OUTSOURCING CONTABILITATE APROVIZIONARE OFERTARE CONTRACTARE RECRUTARESELECTIONARE PERSONAL.3.S. 3. FINANCIAR-BANCAR – RELAŢII CU INVESTITORII DEPART.CEODEPART. MARKETING COMERCIAL SERVICII TRANSPORT-DEPOZITARE-TRA.4. ECONOMIC . activitatea de salarizare) pot fi sau se impune a fi externalizate. Particularităţile managementului IMM-lor 1. S. 1.M.3. funcţiunea juridică.I. 4. strategiile adoptate fiind de menţinere şi/sau supravieţuire. PRODUCTIE SI / SAU PROIECTARE PATRON .C. Particularităţi organizatorice şi structuri organizatorice ale IMM-urilor Dezavantajele organizatorice specifice activităţii IMM-urilor sunt nivelul redus al delegării de autoritate.T. neidentificarea la timp sau amânarea rezolvării problemelor şi indisponibilitatea managerului. LA LOC D E MUNCĂ SERVICII LOGISTICA: APROVIZIONARE.

1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Capitolul 2.1. (SC Kapital SRL – www. • Dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului. care cuprinde crearea şi dezvoltarea componentelor structurale corespunzătoare funcţiunilor firmei.finantare.1. Dezvoltarea afacerii societăţii comerciale din sectorul de construcţii. având drept cadru Managementul Strategic şi ca suport Planul de Afaceri. cât şi eligibilitatea României pentru finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Dezvoltarea societăţilor comerciale din domeniul construcţiilor. evaluare şi dezvoltare TI. în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)4. Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică • Sprijin pentru managementul.Ghid complet POS CCE .Finantare.ro/pos-cce-2010-programul-operational-sectorial-cresterea-competitivitatiieconomice_ghid-2010.Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice actualizat decembrie 2009 (http://www. prin proiecţia în viitor a activităţii sale potenţiale. Dezvoltarea organizaţiei (societăţii comerciale din sectorul de construcţii) Un model de dezvoltare a societăţii comerciale din sectorul de construcţii poate fi conceput pornind de la cele cinci axe prioritatre corespunzătoare posibilităţilor identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică Europeană.CCE. SOCIETATEA COMERCIALĂ DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII MANAGEMENTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII ECONOMIA SOCIETĂŢII COMERCIALE DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII FINANŢAREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII COMERCIALE DIN SECTORUL DE CONSTRUCŢII DEZVOLTARTEA ORGANIZAŢIEI DEZVOLTAREA AFACERII INTERACŢIUNE 2. dezvoltarea tehnologică şi inovarea (CDI) pentru competitivitate Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public • Investiţii pentru dezvoltarea utilizării tehnologiei informaţiei. Finanţarea dezvoltării şi a activităţilor curente Dezvoltarea unei societăţi comerciale din sectorul de construcţii se face pe două direcţii: 1. 2. monitorizarea şi controlul POS .ro Project Coordonator) 2. Axele Prioritatre de dezvoltare pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient • Investiţii în domeniul productiv în accord cu principiile dezvoltării durabile a mediului.html) 4 12 . Fonduri structurale 2010 . Axa Prioritară 2: Cercetarea. • Sprijin pentru comunicare. Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic • Investiţii pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie. implementarea. Dezvoltarea organizaţiei (a societăţii comerciale).

2. 13 .pentru diferite domenii PROIECTE DE ÎNLOCUIRE ŞI PROIECTE DE DEZVOLTARE STRATEGICE MODERNIZARE rentabilitate incertă rentabilitate mai puţin incertă riscul de nerambursare ridicat riscul de nerambursare redus → SURSE PROPRII DE CAPITAL: → ÎMPRUMUTURI BANCARE Interne:autofinanţare. în condiţiile reale specifice mediului intern şi extern organizaţiei.C. MICI SI MIJLOCII .2. în scopul de a determina şi stabili evoluţia viitoare a organizaţiei.I. Brundtland Report. 5 Ionescu Vlăsceanu. sunt analizate sub forma unor scenarii posibile.. Stabileşte obiectivele unei organizaţii şi alege cele mai potrivite mijloace de realizare a acestora. 2. Previziunea porneşte de obicei de la evoluţia din trecut (3-5 ani) a organizaţiei şi a factorilor externi (tendinţe). Managementul strategic Managementul strategic este“proiectarea unui viitor dorit şi identificarea căilor prin care se realizează” (Definit de Steiner-1979) şi este principala preocupare a conducerii de la vârf. Commission on Environment and Development. Fonduri Structurale PORTOFOLII DE PROIECTE PROIECTE In elaborarea strategiilor trebuie sa se tina seama de modelele manageriale adoptate si de interferenta dintre valorile manageriale specifice5. fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi” („Our Common Future”.COMPANII - STRATEGII PE TERMEN LUNG – 10 ani – actualizate dupa minim 5 ani Contin totalitatea proiectelor planificate . S. pozitive sau negative. U. Oxford . a XII-a Conferinţă “Confort.si inter-generaţionala 2. 3.1. Eficienţă.T. activităţile ce urmează a fi efectuate.M. prioritizate si finantate conform deciziilor Consiliului de administrare 1. 24-25 noiembrie 2005. determinându-se efectele viitoare ale acestora. Etapele managementului strategic Strategia este un plan de acţiune ce conţine eşalonate pe scara timpului. Oxford University Press. Facultatea de Instalaţii.CDI 2. pentru îndeplinirea unui set de obiective ce au ca rezultat atingerea unui anumit scop.B. Conservarea Energiei si protecţia mediului”. DEZVOLTAREA SUSTENABIL Ă = „Asigurarea unei dezvoltări care să permită satisfacerea nevoilor generaţiilor prezente..M. DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 4. Modele Manageriale.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne DIRECŢIILE DEZVOLTĂRII ORGANIZAŢIEI SOCIETĂŢII COMERCIALE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR INTREPRINDERI MICRO. 1987) (Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient) → Eco-eficienţa si protectia mediului → Echitatea intra. DEZVOLTAREA PRODUCTIEI Echipamente tehnologice Clădiri şi alte dotări Cercetare-dezvoltare-inovare . INTREPRINDERI MARI .aprobate. STRATEGIILE se realizeaza prin MULTIMEA PROIECTELOR . pentru a identifica cauzele rezultatelor. creşteri de capital Externe:atrase împrumutate. Proiecţiile performanţelor viitoare. Valori Manageriale Concurente. M.

3. datorat scăderii capacităţii de a satisface obligaţiile financiare curente. 14 . După gravitatea riscului. determinată de imprevizibilitatea condiţiilor viitoare din piaţă.1.2. Riscul în investiţii 1. în speranţa obţinerii unor fluxuri de venituri viitoare superioare (cash-flow).4. Riscul unui proiect de investiţii poate fi: Risc de afaceri – determinat de inconstanţa fluxurilor viitoare de trezorerie (cash-flow-urile). Riscul de insolvenţă. Managementul procesului investiţional 2. inginerie tehnololică şi introducerea progresului tehnic. Riscul de pierdere a autonomiei datorat asocierii societăţii cu o alta pentru mărirea capitalului. Analiza de senzitivitate).Studiu de caz pentru S.3.3. adică activităţile de producere de idei noi şi aplicarea lor în dezvoltarea activităţii firmei: • activitatea de cercetare ştiinţifică. Fonduri de dezvoltare a societăţii comerciale 2. Indicatorii dinamicii folosiţi în evaluarea investiţiilor ţin cont de veniturile viitoare aduse de investiţie.3. 2.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. Risc financiar al surselor suplimentare de capital. ce contribuie la creşterea capacităţii economice a societăţii şi susţine activitatea acesteia pe mai multe cicluri de exploatare succesive care vor genera fluxuri financiare de venituri şi cheltuieli în mai multe exerciţii financiare.investiţiile sunt alocări de sume în vederea constituirii de active (capitaluri) fixe sau imobilizate. pe baza utilizării indicatorilor dinamici. Risc de lichidate. investitorul renunţând la nişte satisfacţii certe şi imediate. în speranţa obţinerii unor satisfacţii viitoare superioare. dar incerte. care creste riscul de insolvenţă a firmei (Subcap. intre varianta finanţării societăţilor comerciale exclusiv prin creditare si varianta finanţării prin creditare şi emisiune de acţiuni .investiţia reprezintă transformarea unei sume de bani prezente şi certe în active fixe. (Exemplificare in Subcapitolul 6. Funcţiunea de cercetare – dezvoltare – inovare şi investiţiile (CDI) Această funcţiune are rolul de a stabili directille de acţiune ale firmei şi mijloacele privind realizarea lor. ALUMIL ROM INDUSTRY S.3. Indicatori dinamici – Studiu comparativ.3. 1. aceeaşi sumă de bani are valori economice diferite în momente diferite.4.1.3. avem: Scăderea rentabilităţii. 4.8.3. Deoarece.toate consumurile de resurse care se fac în prezent în speranţa obţinerii unor efecte economice în viitor.3.3. din exploatarea acestora. Poate conduce la: Riscul de faliment.3. Stabilirea preţului de ofertă – evaluarea investitiei) 2. se va proceda la actualizarea sumelor viitoare la momentul de declanşare a investiţiei.3. 5. datorat scăderii capacităţii de a satisface obligaţiile financiare pe termen mediu si lung. Din punct de vedere psihologic . determinat de rata de îndatorare produsă de finanţare.C. Indicatorii folosiţi în evaluarea investiţiilor 2. 2. Definirea investiţilor • Din punct de vedere contabil . dar probabile. • activitatea de investiţii şi construcţii – transformarea resurselor în active fixe.A. Din punct de vedere financiar .3.3. • • • 2. • activitatea de organizare a producţiei şi a muncii.1.investiţia este rezultatul intenţiei individului sau societăţii comerciale de a decala în timp consumul în scopul de a obţine nişte avantaje. superioare ca valoare cheltuielilor iniţiale cu resursele. 2. Din punct de vedere economic .1.4.3. 3.

522. majoram această valoare cu aproximativ 5%: 37.6 / 30. inferioara celei previzionate (Tab.963.560. În lipsa finanţării prin oferta publică.2.022 18. Necesarul de finanţat.A.C.6 lei).471 An 2008 .. 2. = 10. %D = ponderea Datoriilor in totalul Capitalului Investit. .000 acţiuni ale S.560.331 x 1.000 An 2009 . .963.43).000.31.918 14.386.55 lei si vom rotunji valoarea la 40.000/40.000.000 .Profitul Operaţional determinat prin utilizarea arborilor decizionali pe baza Prospectui de Ofertă privind Oferta IPO a 6.360 lei + 27.558 lei (mai mic decât Profitul operaţional previzionat de 14.000 = 37. • Necesarul de finanţare ar putea fi: Necesarul de Finanţare din tabel.07 (aproximare acoperitoare) 15 I. necesarul de finanţare ar fi de 34.943.000 lei (aproximare pesimistă – minorare) şi suma împrumutată de cca.000 = 0.522.111.23.629.331 lei.808.022 III. estimăm că Capitalul Propriu va fi de cca.111 . societatea va urma aceeaşi politică de finantare prin credit furnizor iar împrumuturile atât pe termen scurt cât şi pe termen lung vor fi minore.40.34.022 IV.710.470.000 lei. în 2007 vor mai fi totuşi necesare credite de trezorerie de 34.50 ani.39.cca. cu tendinţa de scădere). Capitalului Investit (100%) = Capitalului Propriu (%Kpr) + Credite Purtatoare de Dobândă (%D) • Din Bilanţul consolidat previzionat al Alumil Rom Industry S. care trebuie să fie mai mare decât rata reală a dobânzii.522.14.000 = 0.32.000.331 .06. D = costul Capitalului Împrumutat = Costuri cu Dobânzile/Credite Purtatoare de Dobândă.05 = 39. Tabloul de finantare).578.578.500. alegem pentru Profitul Net valoarea cea mai pesimistă (PNan = Profitul Operaţional (arbori decizionali) = 10.rată a dobânzii .918 16.15.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne A.Contul Furnizor = 62.000.971 lei (valoarea ofertei) = 62.360 15.500. B.447.578. Principalul furnizor al Companiei fiind compania mama din Grecia care detine 69.331 lei (Tab.631 lei). II. An 2007 . 7% în anul 2006 (Banca Naţionala a României .918 .578. Schiţa de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare.25.8806% din capitalul social (17. Estimarea ratei de actualizare .000.111.000.963. Necesarul de finanţat ( Deficit de resurse) III = I + II 34.522. %Kpr = ponderea Capitalului Propriu in Capitalul Investit. • Pentru profitul anului 2007 necesar stabilirii randamentului vom alege din valorile următoare: .a = rata de actualizare.250.360 . Alegem finanţarea din Contul Furnizor de 25.000 lei. Credite de trezorerie Dar.934.000 lei (aproximare pesimistă – majorare): Ccpr = Profit Net / Capitalul Propriu = 10.d = durata investiţiei.111. în anul 2006 a fost acoperit în proporţie covârşitoare prin Contul Furnizor (28.c) Ccpr = costul Capitalului Propriu = Profit Net / Capitalul Propriu.2006 . evaluate tot pe baza Prospectui de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initială.360 lei.disponibilitati începutul perioadei (din anul anterior) banesti la 30.3462 d = Costuri cu Dobânzile / Credite Purtătoare de Dobândă = 0.369. Determinarea Necesarul de Finanţare şi a Profitului Din Tab.De = durata exploatare. .A.000. .a (este rata rentabilităţii utilizate pentru a converti în valoare prezenta o sumă plătibila sau de primit în viitor) = Cmpc = Costul mediu ponderat de convertire a capitalului Cmpc = ccpr x %Kpr + d x %D x (1. 30.560.6 lei. adică a imobilizării banilor investiţi în cadrul IPO până fructificarea lor în cadrul societăţii este de maximum jumătate de an = 0. C = cota de impozit pe profit.000. 40. 2. Determinarea Randamentul Economic Actualizat şi a Termenului de Recuperare a Investiţiei Actualizat în situaţia soluţiei de finanţare prin creditare Parametrii utilizaţi: .710. se constată că în condiţiile aportului maxim de capital în urma potenţialei subscrieri de 100% din cadrul ofertei IPO. Alumil Rom Industry S.398.Profitul Net previzionat de 12. Necunoscând distribuţia acestor credite de-a lungul anului.558 lei). Modificarea trezoreriei = surse – utilizări Deficit sau excedent al trezoreriei la 5.150 actiuni).07 x 40.710. În absenţa subscrierii.

500.184 ) 0 .A.943.023 d 1 40 .184. Necesarul de împrumutat de la bănci ar fi: 40.000.184 ) 0 .18312 Considerăm: .560 .943.823 lei Putem face o rotunjire în sens dezavantajos. inferior celui prognozat în Bilanţul consolidat previzionat al ALUMIL ROM INDUSTRY S. rezultă că făcând această investiţie.1 − 1 10 . deci valoarea Randamentului Economic Actualizat va fi pozitivă abia după aproape 7 ani şi o lună.710 − 0. C.000) + 30. 5 n =1 Formula Termenului de Recuperare a Investiţiei Actualizat este: T T actualizat recuperare = log PN an − log( PN an − a × I tactualizat log( 1 + a ) a × (1 + a ) d ) actualizat recuperare = log 10 .184 = − 1 = 0.0. adică o subscriere de 80%. Rezultă o finanţare de 0. 5 × (1 + 0.000 = 0.000 = 52.500.5674x (1.500.5 Termenul de recuperare a investiţiei actualizat este de 7.731 lei n=1 (1 + a)n (1 + 0. Istoria a arătat că acest lucru nu s-a întâmplat.177 lei.500.08 ani.000 .000 + 40.355. se va raporta un mic randament doar abia după 7 ani şi un trimestru şi aceast lucru se va întâmpla numai în condiţiile în care inflaţia şi dobânzile bancare nu vor creşte.000 ∑ (1 + 0. 16 .000.560 .184 × 37 .355.000.000.4326 %D = 40.000 / 70.07 x 0.000.000.710 / an (1 + 0.362 × (1 + 0.4326 + 0.184 ) 0 .971 lei (subscriere 100%).000 = 0.10 ani . superioară ratei dobânzilor . Să presupunem o ‘’incheiere cu succes a ofertei’’.000 – 18.5674 Cmpc = 0.760. s-ar impune o alternativă de finanţare mult mai puţin oneroasă. deci prudentă la 18.000 lei.16 Capitalul Investit = Capital Propriu + Credite Purtătoare de Dobândă = = 30.184 ) 7 .500.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne c = 0.000 x ──────── = 36. în 2009 inflaţia şi dobânzile crescând peste măsură.644.000. . (1 + a ) De − 1 (1 + a ) d × (1 + a ) De × a −1 d 1 i I ∑ (1 + a ) d n =1 R actualizat economic (1 + 0.80 x 27. Capitalul Propriu = (40.177 = 17.710.184 ) 7 .08 ani log(1 + 0.1 × 0.560 . 5 ) = 7 .712 .22.000 = 70.560.rată de actualizare a = 0. În concluzie.000 lei.000 .De = 7.6 lei Formula Randamentului Economic Actualizat este: actualizat economic R = PN actualizat I tot − actualizat PN = a an Pentru: .Profitul Net constant în timp: PNan = Profitul operaţional (arbori decizionali) = 10.16) = 0.710 − log(10 .971 lei = 22..500.000 lei %Kpr = 30.184 ) Investiţia totală actualizată este: d 1 1 actualizata Itot =∑I tot ───── = 40.000 / 70.500. Determinarea Randamentul Economic Actualizat şi a Termenului de Recuperare a Investiţiei Actualizat în situaţia soluţiei de finanţare mixte (creditare şi emisiune de acţiuni) În cazul finanţării printr-o ofertă publică de acţiuni (IPO) s-ar putea obţine maximum 27.3462x 0.184)0.

Aceasta s-ar putea materializa printr-un influx de capital în urma încheierii cu succes (80%) a ofertei de cca.165) actualizat Termenul de recuperare a investiţiei actualizat este de aproape un an şi 2 luni (2.165 actualizat − 1 = 0.000 lei.000. recuperarea se va realiza în puţin peste 2 ani şi un trimestru.034 Reconomic = d 1 18.000.6 / 52.500.000/18.5 × (1 + 0.16 Capitalul Investit va fi: Capitalul Investit = Capitalul Propriu + Credite Purtătoare de Dobândă = = 52.000 = 70.5 Termenul de recuperare a investiţiei actualizat este: log10.560.710.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Ccpr = Profit Net / Capitalul Propriu = 10.1839 2012 -0.07 x 18.165) 2.496 2008 -0.064 2009 -0.500. deci valoarea Randamentului Economic Actualizat va fi pozitivă după aproape 9 trimestre.500. 22.560.2553 x (1.710− log( 10.500. o alternativă de finanţare mult mai puţin oneroasă decât creditele şi emisiunile de obligaţiuni.165×16. 25 × 0.7447 + 0.295 2011 -0. Randamentul Economic Actualizat este: (1 + 0.165 Pentru: .971 lei.000 = 0.d = durata medie a investiţiei (durata imobilizării fondurilor investite) = 0.678 lei n=1 (1 + a)n (1 + 0.5 ) = 2. cca.943. creditele reducându-se la 12.676.777 -0.07 x 0.165) 2.000 lei %Kpr = 52.7447 %D = 18.710− 0.000 / 70.0. c = 0.165 Pentru De = 2.678× (1+ 0.300.2553 Cmpc = 0.2)0.700.50 ani .165) 0.16477 Considerăm o rată de actualizare a = 0.2011 x 0.07 (aproximare acoperitoare).500.000.056.165) 0.000 = 0. anume Oferta publică de acţiuni este pe deplin fundamentată.5 0 -0.000.000.000.25 ani.000 = 0.in varianta finantarii exclusiv prin creditare si in varianta finantarii prin creditare si emisiune de actiuni 0.029 lei.5887 -0.4296 0.000 = 0.162ani T recuperare= log( 1+ 0.000 ∑ (1 + 0.560.000 + 18.000 lei.5 -1 Finantarea exclusiv prin creditare Finantarea prin creditare si emisiune de actiuni 2007 -0.5 n =1 Investiţia totală actualizată este: d 1 1 actualizata Itot =∑I tot ────── = 18. rămânând ca firma să se finanţeze suplimentar din credite de trezorerie. acesta fiind un termen foarte avantajos fata de varianta finanţării doar prin creditare (7.560. În cazul subscrierii totale s-ar obţine 27.000 x ─────── = 16.000 / 70. 17.08 ani). Evolutia randamentului economic actualizat .3069 2010 -0.710 / an (1 + 0.162 ani). rezultă că adoptând această formă mixtă de finanţare a investiţiilor.2011 d = Costuri cu Dobânzile / Credite Purtătoare de Dobândă = 0.De = durata aproximativă de exploatare = 1 an .165)0. 25 − 1 10.005 În concluzie.500.676.16) = 0.a = 0. 17 .

Sume obţinute din Piaţa de Capital prin oferte publice de vânzare de acţiuni Fonduri structurale Alte surse de finanţare: . 7. dezinvestitii pentru dezvoltare AVANTAJE DEZAVANTAJE 1.4.asigurarea resurselor financiare necesare activităţii societăţii comerciale. 3. Profitul distribuit (dividendele) se reduc la un nivel inacceptabil.4. provizioane.amortizarea.menţinerea siguranţei patrimoniale şi creşterea valorii firmei. Fonduri asimilate cu fondurile proprii (datorii financiare şi pot fi asimilate cu fondurile proprii): Împrumuturi : surse de pe pieţele bancare. Finanţarea proiectelor (Investiţiilor) – Etapele deciziei de finanţare Decizia de finanţare. . 4. 2. împrumuturi obligatare. SOLUTIE INSUFICIENTA Voi finanta societatea in mica parte. 3. Capacitatea de autofinanţare este insuficientă. Utilizarea acestui cost redus ca factor de capitalizare a cash-flow-rilor degajate de firmă va duce la creşterea valorii acesteia. 2. parte din profit. 2. Elimina riscurile legate de împrumuturi. 6. Asigura disponibilităţi monetare. amortizari. . Surse de finanţare a investiţiilor 1. Managementul financiar Are ca scop: . prin selecţie şi asigurarea solvabilităţii şi lichidităţii. Costul capitalului Managerii Urmăresc reducerea costului capitalului mobilizat. Alocaţii şi subvenţii bugetare pentru investiţii. 4. ANALIZA SURSELOR DE FINANTARE SI A OPORTUNITATII ACESTORA ESTIMAREA IMPACTULUI VARIANTELOR DE FINANTARE ASUPRA PERFORMANŢELOR GENERALE SELECTAREA SURSELOR DE FINANTARE ETAPA I-SI(A) SURSE INTERNE – AUTOFINANŢAREA = alocarea unei părţi din profitul net. Are un rol activ în formularea şi urmărirea strategiei şi tacticii societăţii.3.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. Libertate de acţiune societătii.Leasingul – credit-bail 2. de la bugetul public naţional sau local. 1. 2. Dilema Consiliului de Administratie este alegerea sursei de finantare necesare dezvoltarii firmei si activitatii curente. Surse proprii de natura autofinanţării .7. dezinvestiţii. Cost mai mic decât cel mediu. mentinand si un profit distribuit satisfacator pentru actionari 18 . Investitorii de capital Urmăresc obtinerea unei rentabilitati superioare oportunităţilor de investiţii oferite de piaţa financiară > creştere a averii lor superioare creşterii medii pe piaţa financiară. 5.crearea si mentinerea echilibrului financiar prin asigurarea unei utilizări cât mai adecvate a capitalului.

6355 >> 1 / 3 !! 2. exceptând ratele îndatorării pe termen mediu şi lung (cuantumului foarte mic .Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne ETAPA II-SE SURSE EXTERNE ETAPA II-SEA SURSE EXTERNE ATRASE ETAPA II-SEAR SURSE EXTERNE ATRASE RAMBURSABILE ÎMPRUMUTURI Creditele bancare AVANTAJE Împrumut obligatar DEZ AVANTAJE 1. Trebuie rambursat creditul.4. 2. Dificultati in a obtine credite . 1. 4. Acestea nu sunt respectate în nici o formulă. doar in situatii de finantare urgenta si cuantum redus → CREDITE DE TREZORERIE Analiza gradului de îndatorare Pe baza datelor puse la dispozitie de companie si a celor determinate pe parcursul tezei.75 >> 0. 6. este necesar Prospect de Emisiune de Obligatiuni. La capitolul ´´furnizori şi alte datorii´´ apare considerabila valoare de 32. 7. 5. Rambursarea afectează lichiditatea firmei.243. sunt calculate inegalităţile care indica gradele de îndatorare a companiei.117 < 0.Nu necesita Prospect de Oferta. Gradul de îndatorare = imprumuturilor bancare / capitalurile proprii = 0. 2005) Gradul de îndatorare = Datorii totale / Capitaluri propriu = 1. 3. Riscuri mai mari legate de evoluţia dobânzilor. 2. Inaccesibilitatea finantarii prin Fonduri Structurale Europene 1. dobanzile si alte cheltuieli.50 !! (31 dec. câştigurile sunt limitate la preţul de rambursare plus cupoane → neatractive pentru investitori. Este descurajanta pentru contractarea de noi credite Valorile limita ale indicatorilor de îndatorare a companiei sunt depasite 3.Dosarul de Credit .608. 5. Finantarea dezvoltarii si a activitatii curente a societatii comerciale prin SURSE EXTERNE ATRASE NERAMBURSABILE si/sau SURSE EXTERNE PROPRII (CONTRIBUŢIA PROPRIETARILOR EXISTENŢI SI POTENŢIALI) 19 . 4. prin credit furnizori. relevând faptul că Compania a ales să se finanţeze cu preponderenţă. SOLUTIE NECONVENABILA → datorita indatorarii si riscului de dobanda Va fi utilizata in masura mica.Incidenţa fiscală → dobânzile plătite micşorează baza impozabilă.Procedurile necesare creditarii sunt mai rapide decat in cazul surselor nerambursabile si al Ofertelor Publice de Actiuni.2 !!! Rata datoriilor totale = Datorii totale / Active totale = 0. Se acordă pe bază de garanţii ferme.744 >> 1 !! (30 iun.241 lei).113 lei. Societatea este supusa unei analize riguroase de catre creditor → intocmirea dosarului de credit.Finantarea este mai rapida. rezultând ca datoriile pe termen scurt sunt prea mari în raport cu capitalurile proprii (o creştere a capitalurilor proprii printr-un aport de capital suplimentar ar fi foarte benefică). Depind de gradul de indatorare al debitorului. In cazul obligatiunilor: lichiditatea şi variaţiile cotaţiilor sunt mici → neatractive pentru speculatori. 3. 2006) Gradul de acoperire al cheltuielilor cu dobanzile bancare se inscrie intr-un trend scazator Rata lichiditatii imediate =Disponibilităţi şi titluri de plasament / Pasive exigibile pe termen scurt = 0.Nu survine reducerea ponderii deţinerilor acţionarilor ca in cazul Ofertei Publice.

6. negarantand eficienta si supravietuirea firmei → bursa fiind doar un instrumen de finantare si un cadru de prezentare transparenta pentru firma. Îmbunătăţirea imaginii firmei. 2. 5. 2. 3. Nu survine reducerea ponderii deţinerilor acţionarilor şi schimbarea raportului de forţe în managementul firmei. gratis”. Sunt ocazionale. Sumele obtinute nu vor fi returnate – “Bani 2. Obligă conducerea societatii listate să pună la dispoziţia acţionarilor şi a publicului informaţii financiare şi cu privire la activitatea societăţii. 3. DEZ AVANTAJE 1. 3. 1. 4. Finantarile din Fonduri Structurale Europene nu se acorda decat societatilor cu un nivel foarte mic de indatorare. Sumele obtinute nu vor fi returnate – “Bani gratis”. DEZ AVANTAJE 2.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne ETAPA II-SEANR SURSE EXTERNE ATRASE NERAMBURSABILE Alocaţii si subvenţii Fonduri Structurale Europene Donatori si sponsori AVANTAJE 1. 3. 2. Bursa de actiuni nu inlocuieste gandirea individului. ca in cazul Ofertei Publice de Actiuni. Soluţionarea problemelor fondurilor. SOLUTIA CEA MAI CONVENABILA SOLUTIA CEA MAI INACCESIBILA → datorita nivelului inacceptabil al indatorarii societatii → datorita duratei mari a procedurilor birocratice ETAPA II-SEP SURSE EXTERNE PROPRII PRIN CONTRIBUŢIA PROPRIETARILOR EXISTENŢI SI POTENŢIALI AVANTAJE DEZ AVANTAJE 1. Finantarile din Fonduri Structurale Europene nu se acorda decat societatilor cu un nivel foarte mic de indatorare. REDUCEREA RISCULUI DE FIRMĂ CRESTEREA INCREDERII IN SOCIETATE A PUBLICULUI SI A CREDITORILOR – ÎMPRUMUTURI NIVELUL REDUS DE INDATORARE CRESTE SANSELE DE CALIFICARE PENTRU FINANTAREA DIN FONDURI STRUCTURALE EUROPENE 7. Efort financiar din partea proprietarilor care doresc păstrarea cotei deţinerilor. Aduce actionari nevazuti ce iau decizii pentru activitati vazute. Sunt ocazionale. inconstante si nesigure. Reducerea ponderii deţinerilor acţionarilor şi chiar schimbarea raportului de forţe în managementul firmei → Reducerea puterii de decizie a actionarilor existenti. 1. → Apar noi poli de putere cu interesele lor proprii. Documentatia si procedurile birocratice necesare sunt voluminoase si de durata. 3. Apar cheltuieli necesare finanţării prin Oferta Publica de Acţiuni. cu exceptia cheltuielilor necesare Ofertei Publice de Vânzare de Actiuni si a taxelor de listare si mentinere la cota Bursei. Absenta efortului monetar din partea societăţii ofertante. → Uneori anularea puterii de decizie a Actionarilor majoritari existenti. 3. 4. ca in cazul Ofertei Publice de Actiuni. Îmbunăt ăţirea imaginii firmei. Obligă conducerea societatii listate să adopte un grad sporit de corectitudine şi transparenţă. → datorita nerambursarii fondurilor → datorita accesibilitatii reduse a surselor externe atrase nerambursabile → datorita nivelului indatorarii societatii → datorita cresterii prestigiului societatii SOLUTIE CONVENABILA 20 . Nu survine reducerea ponderii deţinerilor acţionarilor şi schimbarea raportului de forţe în managementul firmei. apare riscul deprecierii imaginii si cotatiilor societatii datorita asocierii incorecte de catre investitorii din Bursa cu alte societati listate cu acelasi profil sau datorita trendului general descrescator al Bursei. inconstante si nesigure. SOLUTIA CEA MAI CONVENABILA SOLUTIA CEA MAI INACCESIBILA → datorita nivelului inacceptabil al indatorarii societatii → datorita duratei mari a procedurilor birocratice ETAPA II-SEANR SURSE EXTERNE ATRASE NERAMBURSABILE Alocaţii si subvenţii Fonduri Structurale Europene Donatori si sponsori AVANTAJE 1. 2. Documentatia si procedurile birocratice necesare sunt voluminoase si de durata. Îmbunătăţirea imaginii firmei.

Planul fiind deci şi sursă şi destinaţie a mijloacelor financiare. în sectorul imobiliar şi financiar-bancar. când dezechilibrele majore din economiile occidentale. în special prin creşterea sectorului de construcţii. Structura Planului de Afaceri Structura Planului de Afaceri are variaţii în funcţie de specificul diverselor afaceri dar are ca obiectiv comun fundamental analiza fluxurilor de trezorerie şi detaliile legate de implementarea lor pe termen lung. umane. în special în Statele Unite ale Americii. există perioade în care preţurile mărfurilor listate la bursă pot fi crescute (sau chiar scăzute) în mod speculativ. egal şi continuu la materii prime şi alte mărfuri. fiind deci instrumentul stabilirii finanţării activităţii curente şi dezvoltării. cu preţuri considerate “corecte”. Preţul resurselor (materiale. Planul de Afaceri (Business Plan) este un document complex care are ca scop justificarea.1. 2. de durată.15. au condus la o vânzare masivă de acţiuni şi alte titluri în Piaţa de Capital. Concurenţa.16. cotaţiile au coborât chiar sub nivelele iniţiale. sunt rezultatul interacţiunii libere dintre cerere şi ofertă. Evoluţia cererii.2. Şi preţul celorlalte mărfuri a crescut.lme. deoarece s-a bazat pe finanţarea prin ipoteci “sub-prime A şi B”. şi fundamentarea unei afaceri ce urmează a fi demarată (Planul Iniţial de Afaceri) sau desfăşurată în continuare şi are ca obiectiv fundamental analiza fluxurilor de trezorerie pe termen lung. în special cea din SUA. creştere ce sa dovedit a fi labilă. oferit de diferite alte surse. Banii rezultaţi au fost redirecţionaţi către Piaţa de Mărfuri. deoarece.7. creşterea preţului aluminiului a fost mai puţin puternică decât al altor mărfuri.A. panica creată stimulând aceste vânzări. Creşterea economică a condus la creşterea cotaţiilor mărfurilor. Dezvoltarea afacerii societăţii comerciale din domeniul construcţiilor Planul de Afaceri al societăţii comerciale – sursă şi destinaţie a mijloacelor financiare. spre finalul anului 2008. Din fericire. Se consideră totuşi că astfel de pieţe organizate sunt necesare. 3. 6 http://www. deoarece procurarea mărfurilor ar fi mult mai dificilă. Preţul creat de bursă pentru o anumită marfă este mai puţin instabil. Dezvoltarea societăţii comerciale din sectorul construcţiilor şi Bursa de Mărfuri Putem sumariza factorii externi care influenţează dezvoltarea unei societăţi comerciale astfel: 1. cum ar fi de exemplu a aluminiului.Evoluţia preţului aluminiului (USD/tonă) Fig. sau ca urmare a apariţiei unor dezechilibre majore în Piaţa Financiară globală. în special spre petrol şi aur. ALUMIL ROM INDUSTRY S.6: Fig. energie.2. Evoluţia preţului aluminiului între 01/01/2003 şi 30/10/2006 între 01/01/2006 şi 20/02/2011 la London Metal Exchange la London Metal Exchange Cu toate acestea. chiar inaccesibilă firmelor mici şi supusă hazardului. mai realist şi mai predictibil decât preţurile pe care le-ar avea acel articol. În acelaşi timp s-au redus catastrofal cumpărările în sectorul imobiliar. teoretic. eşalonarea finanţării şi a cheltuielilor. acesta suferind deja o creştere considerabilă în anii precedenţi. financiare) Bursa de Mărfuri (Commodities Market) asigură accesul rapid. Astfel s-a întâmplat în anul 2008.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. principala resursă materială a companiei care va face obiectul studiului de caz. costisitoare. prezintă sursele. 2.com/aluminium_graphs. Structura Planului de Afaceri Dezvoltarea afacerii este parcursul crescător cantitativ şi calitativ al activităţii societăţii. totuşi. 80 USD la 147 USD.8. inclusiv al materialelor de construcţii şi al aluminiului. preţul petrolului crescând în câteva luni de la cca.asp 21 .

Pentru SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.ro).A. Sumarul planului de afaceri (Executive Summary) S.cartea de vizită a solicitantului de finanţare: structura legală.Company Summary - 3. certificate internaţional.7 2.1.C.8. Compania a fost infiinţată şi înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti la 29 octombrie 1997 cu nr. 8-18 dec.250.Executive Summary - 2. sub denumirea MS METAL COM S..L. Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6.R. fluxurile de numerar şi analiza punctului critic. este o societate pe actiuni detinută public.1.. Ierarhizarea principalilor furnizori de profile de alumiliu din Romania 2. Menţinerea pozitiei de lider de piaţă în domeniul producţiei şi comercializării profilelor de aluminiu din România.alumil.Company’s Web-Site - 7.Products and Services - 4.Strategy and Implementation Summary - 6. istoria. cod unic de inregistrare 10042631. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ORGANIZAŢIEI A. VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI Ce vrem să devenim? Viziunea organizaţiei cuprinde obiectivele cele mai stabile şi mai generale ale organizaţiei pe termen lung şi foarte lung. Analiza financiară a afacerii .Planurile financiare.C.ro) 22 . Structura site-ului web al afaceii – e-marketing . solvabilitate şi lichiditate . raportarile financiare si rapoartele de audit puse la dispozitia publicului de compania S. GRECIA care detine 69.de rentabilitate. Analiza de piaţă – Planul de Marketing . bilanţul.A.150 actiuni).000 acţiuni ale S.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PLANULUI DE AFACERI 1. 2006 (www.1. Alumil Rom Industry S. aflată sub controlul acţionarului majoritar.Management Summary - 8. Alumil Rom Industry S. Tab. contul de profit şi pierdere. ALUMIL ROM INDUSTRY S. Produsele şi serviciile oferite .1.2. societatea ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.C.alumil. planurile de la începutul afacerii . Alumil Rom Industry S.470.A. 2. Echipa de management . atribut fiscal R. Strategia şi modalitatea de implementare a Planului de Afaceri .000 acţiuni ale S. ratele financiare ale afacerii . 2.8806% din capitalul social (17. Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente A. Sumarul Planului de Afaceri . J/40/8540/1997.Financial Plan - In studiul de caz prezentat in continuare am conceput un plan de afaceri pornind de la Prospectul de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6.A.Financial Analysis of the Bussines .A.C.8. Principalul domeniu de activitate este producţia şi comercializărea profilelor de aluminiu. 2006 (www.Market Analysis Summary - 5. Descrierea afacerii . acestea sunt: 1.250.A. 8-18 dec. 7 Concentra pe oferirea de produse inovatoare.

88 metri pătrati in 22 de localitati ale tarii. 7. Produsele .Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 3. în Filipeştii de Padure. Menţinerea şi creşterea prestigiului.2. promt şi la un nivel calitativ ridicat. deci mai ieftine. datorită tehnologiilor avansate. În ce constă activitatea organizaţiei ? A. b. Activitatea de comercializare .Compania deţine 100% din Alumil Extrusion S. c. Totodata .800 m² cu bai de pretratare.printr-o vasta retea de distributie extinsa la nivel national.27 milioane lei.L. precum si activitatile principale ale Companiei: a. 4. Activitatea de procesare .A. concentrarea pe extinderea reţelei comerciale. 2.2. cu o valoare de 2. doua cabine de vopsire electrostatica automate si una manuala. sisteme automate Geze.hala industriala de 6. II.078. Extinderea geografica Compania detine o pozitie solida in Romania si planuieste extinderea in Republica Moldova. prin introducerea unor 23 . Cladirile principale . .8. Creşterea companiei.R. 5. dotata cu pod rulant.Cele mai importante bunurile mobile ale Companiei sunt o instalaţie de vopsitorie în valoare totală de aproximativ 4.sisteme de profile din aluminiu şi panouri ornamentale aluminiu.03 de metri pătrati si terenuri cu suprafata de 22. Obtinerea unei cote semnificative de piaţă in domeniul panourilor ornamentale de exterior si a sistemelor de protecţie solară şi accesoriilor. Reţeaua de distribuţie a Alumil Rom Industry SA Filialele Companiei . pe baza teoriei utilităţilor. avand avantajul că acţionarul sau majoritar Alumil Mylonas Industria Aluminiului S. numită Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global.31 milioane lei şi o licenţa pentru programul Frame Maker. instalatie conveior semiautomata. cuantificat si evaluat. am imaginat o metodă de evaluare a nivelului riscului. 6.009. 8. debitarea şi curbarea. Obţinerea de profit. Managementul riscului – Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global Pornind de la ideea că managementul riscului abordează un concept vast si imprecis. Capacitatea de depozitare . Din punct de vedere comercial. profilele Alumil sunt mai uşoare. Declaratia asupra misiunii defineste aspectele care determina activitatea Companiei: I. Sporirea calităţii serviciilor oferite prin promptitudine sporită în onorarea comenzilor şi diminuarea timpului de livrare.1. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI Misiunea societăţii Alumil este de a oferi produse si servicii specifice domeniului sau de activitate. extrem de greu de definit. folii din policarbonat.Compania dispune de o suprafată totală de depozitare de 23. montarea barierei termice. poduri rulante. prin crearea unui centru logistic de nivel european cu linii robotizate. Grecia este furnizorul său principal pentru materia primă – profilele din aluminiu –– la un preţ competitiv faţă de alte societăti din domeniu. cuptor de polimerizare. panouri compozite (JBond).hala industriala cu suprafata de 1440 m². Produsele si domeniul de utilizare a acestora. B. Tipul de strategie adoptat – Compania a adoptat strategia de leader prin cost. Capacitatea tehnologica si alte capacitati de baza .tratarea profilelor. Domeniul de activitate: producţia şi comercializărea profilelor de aluminiu.

Regimul valutar Riscul legat de Piaţa Financiara şi lichiditatea sa. Altman (Subcapitolul 3. pentru o rată a inflaţiei anuală de 10 %.ipoteza optimistă.5 şi 5%8. stabilind o rată minimă constantă de + 6% a inflaţiei pentru intervalului de previziune (2007-2009).21. serviciilor şi capitalurilor. deci sunt o masura a riscului generat de inflaţie şi cursul de schimb. prin analogie cu indicatorul "Scor Z" al lui Edward I. urmată de o combinaţie liniară a acestora pe baza unor coeficienţi de corelaţie sau de pondere.Rata inflatiei = + 7% Pesimista . Evoluţia cursului de schimb a fost marcată de accentuarea surplusului existent pe piaţa valutară ca urmare a creşterii semnificative a fluxurilor de capital şi a intrarilor din transferuri curente private rezidenţi-nerezidenţi. . vom calcula valorile ajustate cu rata indicelui de inflaţie. 2.ipoteza pesimistă. (Previzionarea evoluţiei vânzărilor.2.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne valori ale utilităţilor indicatorilor de risc. Formula "SCOR Z"). considerând că dezechilibrele majore din economia românească şi semnalele negative din economia internatională ne îndreptăţesc la această. pentru o rată a inflaţiei anuală de 6 %. 3. cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei). . Pe baza Tab. Principalii indicatori de risc se referă la: CATEGORII DE RISCURI RISCURI FINANCIARE Riscul generat de inflaţie şi cursul de schimb Principalele influenţe ale preţurilor ce vor fi exercitate în perioada următoare de creşterile de preţuri la utilităţi precum şi creşterile accizelor.POra =POr/(1+ Rata inflatiei) 0.Rata inflatiei = + 6% Probabila .1010 Ipoteza Optimista . superioară celei ţintă a BNR cuprinsă între 2.1111 Profit operational relativ ajustat previzionat . pentru o rată a inflaţiei anuală de 7 %.Rata inflatiei = +10% Valorile medii indica influenta inflaţiei şi cursului de schimb asupra Profitului operational relativ.1048 0.ro/Tintele-de-inflatie-3325. 8 http://bnro. Stabilirea principalelor categorii de riscuri cu care se confrunta Compania 1. Riscul generat de inflaţie şi cursul de schimb.ipoteza probabilă. Ipotezele de lucru vor fi: . Principalele influenţe ale preţurilor ce vor fi exercitate în perioada următoare de creşterile de preţuri la utilităţi precum şi creşterile accizelor.3. Valoarea justa a instrumentelor financiare Riscul de preţ Riscul de dobanda Riscul de credit Riscul de lichiditate / Cash-flow RISCURI NEFINANCIARE Riscuri legate de integrarea României în Uniunea Europeană Factori legislativi Riscuri legate de autorizaţiile de functionare Riscuri legate de calitatea de furnizor principal a acţionarului majoritar al Companiei Riscul legat de resursele umane ETAPA I. Riscuri legate de integrarea României în Uniunea Europeană Integrarea României în Uniunea Europeană implică şi o serie de riscuri generate de presiunea economică. Valorile Profitului operaţional relativ (Profit Operaţional (PO) / Cifra de afaceri (CA)) ajustate.1038 0. socială şi competitivă datorată liberalizării circulaţiei mărfurilor.aspx 24 . adică ale Profitului operaţional relativ ajustat (POra) vor fi calculate astfel: POra= POr/(1+Rata inflaţiei) Anul previziunii 2009 Profit operational relativ previzionat (POr = PO/CA) 0.

Compania are autorizaţii pentru Protecţia muncii (Securitatea şi Sănătatea în Muncă). în condiţiile în care nu foloseşte instrumente derivate de acoperire a riscului valutar. atunci când situaţia economică generală se înrăutăţeşte. 7. costuri legate de implementarea unor măsuri cu caracter reparatoriu sau preventiv. c. Tendinţa de creştere a acestei categorii de risc este de sens opus tendinţelor de creştere a factorilor de risc financiari. probabilă şi pesimistă. 8. Principalii 100 de clienţi reprezintă cca. Deoarece mare parte din vânzările Companiei presupun încasări în numerar sau creditarea clienţilor până la câteva săptămâni. reglementarilor naţionale şi internaţionale cu privire la protecţia mediului înconjurător şi al planurilor de dezvoltare urbane şi regionale noi sau existente. ţinând cont de principalii factori de risc analizaţi. 9. cand Vi. Prevenirea şi stingerea incendiilor (Apărarea Împotriva Incendiilor) şi este în proces de obţinere a certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994. mai ales în condiţiile în care legile şi regulamentele în vigoare sunt uneori aplicate inconsecvent şi în anumite circumstanţe remediile legale nu pot fi obţinute suficient de repede. Regimul valutar. care justifică finanţarea pe credit. în scopul de a identifica la timp deteriorarea indicatorilor situatieilor financiare. 10. Riscul de dobândă. Compania poate fi afectată de fluctuaţiile cursurilor valutare. Riscul legat de resursele umane se referă la pretenţiile din ce în ce mai mari.această situaţie ar putea constitui un factor de risc.optim / Vi . ETAPA II În a doua etapă vom stabili (prin calcul sau simplă apreciere) valorile diferiţilor indicatori de risc abordaţi (Vi). Creditele pentru capital circulant vor fi foarte puţin utilizate. ETAPA III În această etapă se calculează valorile relative ale indicatorilor de risc (Vir) astfel: Vir = Vi. Riscul de lichiditate / cash-flow. Protecţia mediului. deoarece. Astfel. societatea finanţându-şi activităţile prin fonduri proprii sporite semnificativ în urma eventualei derulări cu succes a ofertei publice (IPO) la finele anului 2006. Politica Companiei va fi de reducere a creditelor şi atragerea finanţării prin intermediul Pieţei de Capital. 6.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 4. aceasta le evaluează periodic solvabilitatea financiară şi menţine lichidităţi pentru a onora obligaţiile ajunse la scadenţă.optim . Grecia este furnizorul cel mai important pentru materie primă necesară – profilele din aluminiu . 11. în trei ipoteze: optimistă. Factori legislativi. cand Vi. Stabilim apoi criteriul de optim (maxim sau minim) şi valoarea optimă (Vi. costuri legate de rezolvarea unor cereri de daune din partea unor terţi. Riscul legat de Piaţa Financiară şi lichiditatea sa.optim) pentru fiecare indicator în parte. şomajul creşte şi pretenţiile şi salariile angajaţilor scad. Faptul că Alumil Rom face parte dintrun grup cu o mare putere de achiziţie şi prelucrare de aluminiu pe piaţa internaţională constituie un avantaj. Riscuri legate de calitatea de furnizor principal a acţionarului majoritar al Companiei Acţionarul majoritar Alumil Mylonas Industria Aluminiului S.A. Împrumuturile şi majoritatea datoriilor comerciale sunt exprimate în valută (EUR). Alumil desfăşoară mai multe activităţi cu impact semnificativ asupra mediului şi ar putea înregistra costuri suplimentare datorate: a. 13. Valoarea justă a instrumentelor financiare Valorile contabile ale instrumentelor financiare deţinute sunt aproximativ egale cu valorile lor juste. Riscul de preţ. Riscul de credit. în special ale personalului muncitor bine calificat şi deficitul de personal bine calificat în urma aderării la UE şi ulterior la spaţiul Schengen. Companiea monitorizează permanent situaţia instituţiilor financiare în care deţine conturi curente şi depozite.optim = Vminim Vir = Vi / Vi. 50% din total venituri din vânzări. 12. dar se află teoretic sub controlul furnizorului său principal de materie primă . Din perspectiva aderării la Uniunea Europeană pot interveni modificări şi completări ale legislaţiei în vigoare. 5. b.societatea asiguradu-şi materia primă la un preţ competitiv faţă de alte societăţi din domeniu. Compania desfăşoară relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi. În aceste condiţii societatea se va confrunta cu un risc de lichiditate extrem de redus. ce vor impune Companiei necesitatea adaptării rapide şi eficiente la noile cerinţe.optim = VMAX 25 . Riscul dobânzii este riscul ca rata dobânzii să fluctueze în timp. Riscuri legate de autorizaţiile de funcţionare. În continuare se va apela la teoria utilităţilor pentru stabilirea spaţiului şi limitelor în care vom încadra politica ulterioară a Companiei.

astfel: Ui = (Vi-Vmin)/(Vmax-Vmin) Tab.8.I.Pentru valorile intermediare legea de variaţie este curbilinie sau liniară. . pornind de la următoarele condiţii: . Vom calcula utilităţile considerând că variaţia lor este liniară. ABSOLUTE SI RELATIVE ETAPA V.Utilitatea maximă este dată de valoarea 1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne ETAPA IV Se calculează valorile utilităţilor indicatorilor de risc. Determinarea valorilor ponderate şi de sinteză ale utilităţilor 26 .Utilitatea minimă este dată de valoarea 0. . DETERMINAREA VALORILOR UTILITATILOR PONDERATE SI DE SINTEZA.2.

pesimistă. dar şi pe baza analizării cât mai multor surse şi specialişti. Variatia valorilor utilităţilor de sinteză relative în raport cu ipotezele de risc previzionate Valoarea utilităţii de sinteză sperate în cadrul previziunii este optimistă şi are valoarea 0. Variaţia valorilor utilităţilor de sinteză în raport cu ipotezele 6 4. VARIANTA I este caracterizată de un influx puternic de capital către România.6 0.2 0 V ideala V-I V-II Variante (Ipotez e) de risc V-III 0. Riscul de preţ şi Riscul legat de resursele umane. piaţa de capital şi piaţa monetară.2.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne În această etapă se atribuie fiecărei utilităţi un coeficient de pondere sau de importanţă. ca urmare valoarea Riscului de preţ este maximă şi utilitatea ponderată corespunzătoare este nulă. corespunzătoare utilităţii ponderate maxime (ideale . Dificultatea cea mai mare o reprezintă aprecierea valorilor acestor coeficienţi de pondere. Determinarea valorilor ponderate şi de sinteză relative ale utilităţilor Coeficienţii de pondere sau de importanţă atribuiţi fiecărei utilităţi sunt relativi.Creşterea preţului materiilor prime.22. astfel încât suma lor este egală cu 100. rezultă că şi pe plan global situaţia financiară este pozitivă şi ca urmare activitatea economică în plin avânt. care îşi plasează câştigurile în special în valori imobiliare. pe baza propriei capacităţi şi experienţe.1. deci situaţia de ansamblu este optimă. lucru contradictoriu.cu valoarea de 18.668508287. deoarece condiţiile favorabile pentru unii facori de risc sunt nefaforabile pentru alţii.4 0. instituţiilor de credit interesate să susţină creditarea. Doar doi indicatori se afla în poziţia minimă. Toate utilităţile au valoarea maximă. acţiune caracterizată de un mare grad de subiectivitate. Acest lucru are următoarele efecte: 1.1). din partea investitorilor şi speculatorilor externi care-şi plasează resursele financiare în construcţii. uneori absolut nefavorabili (riscul de preţ şi riscul privind resursele umane sunt maxime când celelalte elemente de risc sunt minime).1 Fig. Este şi firesc. ETAPA V. are valoarea 12. în vreme ce indicatorii financiari sunt pozitivi în România.II. Acest lucru este realizat în primul rând de decident. industrie. care indică contribuţia pe care o au la realizarea unui indicator global. resursă principală necesară grupului Alumil. deci şi al aluminiului.1 raport cu variantele (ipotezele) de risc considerate 1 Fig.2 V a l o r iu t i l i t a t id es i n t e z a 1 0. Ca urmare.603731868 de risc previzionate Se constată că situaţia sperată în V ideala V-I V-II V-III cadrul previziunii. Variante (Ipoteze) de risc foarte optimistă. exprimaţi procentual sau subunitar. cetatenilor plecaţi în străinătate. majoritatea valorilor ponderate ale utilităţilor sunt maxime.23. valoarea utilităţii ponderate maxime relative va fi egală cu 1.331491713 0. matematic posibilă (18. r e l a t i v e 0. valoarea globală a utilităţilor este deasemenea maximă. 27 . sau de sinteză E=ΣUixKi al riscului. respectiv cu unitatea: ΣKri = 1 Întrucât folosim aceşti coeficienţi de pondere subunitari.668508287 12.2. E= ΣUi x Kri ≤ 1 Valorile utilitatilor de sinteza relative in 1.8 0.1). Valorile utilitatilor de sinteza in raport cu variantele (ipotezele) de risc considerate 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 V a lo ri u tilita ti d es in te z a 18.254349827 ANALIZA OPTIMULUI VARIANTA IDEALĂ este varianta perfectă şi are valoarea maximă. inclusiv în sectorul construcţiilor.

în urma a circa două decenii de creştere şi a ponderii extrem de mari a ipotecilor imobiliare de mare risc tip subprime A şi B şi a acumulării masive a acestora în sistemul bancar. anularea şi ulterior inversarea sensului migraţiei resurselor umane din România. Urmează apoi scăderea fluxului de capital transferat în ţara de către cei angajaţi în exterior. putem spune fără ezitare că. Acest lucru.1 12.4896402). Se observă că catalogarea uneia din variante drept probabilă este pur tehnică şi că varianta numită realistă este de fapt cea mai probabilă. corespunzând aproximativ valorii 10. O umbră de îngrijorare pare a veni dinspre piaţa SUA unde există semne ale unei posibile scăderi.603731868 Dupa probabilitatea de realizare Ideală – nerealista. putem aprecia că indicatorii de risc corespunzători se află în ipoteza probabilă. Reducerea. Un fenomen periculos este acela al ieşirilor de capital. Am putea plasa valoarea acesteia la aproximativ o treime de cea optimă şi două treimi de cea zisa probabilă. adică 1.1 6 4. ca urmare valoarea Riscului legat de resursele umane este maximă şi utilitatea ponderată corespunzătoare nulă. din cea financiară în general. aceasta este cea mai improbabilă. deci şi al aluminiului până la un nivel minim . se explică prin ponderea mare pe care capitalul uman îl are în activitatea de construcţii. mai aproape totuşi de cea optimă. Aceasta conduce la: 1. imposibila Optimista “Probabila” Pesimista Valorile utilităţilor de sinteză (globale) relative reprezintă în fond nişte corespondente ale nivelelor de risc. pentru fiecare variantă în parte. deci indicatorii de risc corespunzători se află în ipoteza pesimistă. practic imposibilă având utilitatea maximă posibilă. indică o situaţie financiară negativă şi pe plan global. fapt care se corelează cu o activitate economică globală în declin. 2.valoarea Riscului legat de resursele umane este deasemena minimă şi utilitatea ponderată corespunzătoare este maximă.Migraţia resurselor umane din România către piaţa globală pentru venituri superiaoare. Ţinând cont că avem doar trei variante pentru fiecare utilitate. VARIANTA III. Este acum rândul Riscului de preţ şi Riscului legat de resursele umane să fie maxime.1) şi la varianta optimă. în special în sectorul imobiliar. Dacă ar fi să apreciem probabilitatea ipotezei III. din piaţa imobiliară. adică nule. superioară celei corespunzătoare variantei probabile II. Această valoare.331491713 0.668508287 0. bani investiţi în mare parte în construcţii.valoarea Riscului de preţ minimă şi utilitatea ponderată corespunzătoare maximă. Utilitatea de sinteză E are valoarea intermediară (6). Varianta VARIANTA IDEALA VARIANTA I VARIANTA III VARIANTA II Valoarile utilitatilor de sinteza Ei = ΣUi x Ki 18. Cea mai realistă variantă trebuie plasată undeva între cea probabilă şi cea optimă. optimistă de care ar putea beneficia firma. pentru peioada analizată (anul 2006). Această variantă este cea mai probabilă dar are valoare minimă E (4.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. combinat cu scăderea puternică a creditării. toate valorile ponderate ale utilităţilor sunt intermediare. imposibila Optimista “Probabila” Pesimista 28 . varianta ideală. majoritatea valorilor ponderate ale utilităţilor sunt minime. La această apreciere pozitivă contribuie optimismul general din economie. din Piaţa de Capital.254349827 Probabilitatea de realizare Ideală – nerealista. conduce inevitabil la declinul activităţii în sectorul de construcţii. personalul muncitor întors în ţara precum şi cel existent fiind nevoit să accepte retribuţii în scădere. datorită scăderii veniturilor şi creşterii şomajului în piaţa globală . Se constată că situaţia financiară pozitivă în majoritatea aspectelor sale conduce la Utilitatea de sinteză maximă (12. trendul pozitiv al pieţelor parând a fi de durată. Scăderea preţului materiilor prime. explicaţia fiind aceea că indicatorii financiari negativi în România. în special în zona băncilor de investiţii. Varianta VARIANTA IDEALA VARIANTA I VARIANTA III VARIANTA II Valoarile utilitatilor de sinteza relative Ei = ΣUi x Kri 1 0. VARIANTA II. datorate în special organizaţiilor care l-au introdus anterior.

III Constatăm că gradul sau nivelul de risc apreciat de noi ca fiind Optimist în condiţiile în general pozitive ale anului 2006 pentru activitatea Companiei are valoarea satisfăcătoare de 0. Ratele indatorării in anii premergători ofertei IPO (2003.444567339 0. astfel: Pentru Varianta Ideală. imposibila Optimista realista .6 0. cu calităţi fizice şi mecanice excelente.896544132 1 Gradul de risc relativ Grir = (Eideal – Ei)/ ( Eideal – Epesimist) 0 0. cuprinse între 0 şi 1.1. 2004.2 V a l o r ig r a d ed er i s cr e l a t i v 1 0.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Putem defini gradul de risc ca nivelul de risc corespunzător unei anumite variante.I RealistaV.896544132 1 Probabilitatea de realizare Ideală – nerealista. 2005 2118886 594571 20208664 22922121 28985328 (10688406) 41219043 30556136 71755179 !! 0. gradul de risc relativ este nul (0).imposibilă.4 0.533076 Tab.8. Pentru varianta cea mai nefavorabilă.4.3. 2. Scopul şi obiectivele afacerii Scopul companiei Alumil este acela de a produce şi oferi potenţialilor clienţi profile de aluminiu la standarde internaţionale.254349827).8 0.11.II Probabila Variante (Ipotez e) de risc V. având utilitatea de sinteză relativă minimă (0. asigurând totodată asistenţă şi consultanţă în legătură cu toate aspectele tehnice ale produselor. deasemenea o situaţie ireală.50 a acestor valori ridicate va fi posibila in urma incheierii cu succes a ofertei publice IPO.probabila “Probabila” Pesimista Valorile gradelor de risc relativ V. gradul de risc relativ (1) Pentru determinarea gradului de risc relativ.1. stabilim grade de risc relative. 29 . rezultă: Varianta VARIANTA IDEALA VARIANTA I VARIANTA realista VARIANTA III VARIANTA II 1.5744399 31 Dec. 2.579992 31 Dec. 2.444567339 0. 2005) Imprumuturi pe termen lung Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung Imprumuturi pe termen scurt Total imprumuturi Furnizori si alte datorii Fara: Numerar si echivalente de numerar Datorii nete Capitaluri proprii TOTAL CAPITAL ANGAJAT Rata indatorarii = Datorii nete / TOTAL CAPITAL ANGAJAT Reducerea sub 0. cea Pesimistă. 2004 0 2009927 8959749 10969676 35954341 (2516178) 44407839 32158392 76566231 !! 0. în raport cu nivelul de risc ideal. Managementul capitalului DATA 31 Dec. cu valoare nulă.444567339.8.2 0 0 V ideala 0. 2003 2046060 2232066 7658984 11937110 22657325 (3032924) 31561511 27644911 59206422 !! 0. ţinem cont că unei utilităţi mai mari îi corespunde un grad relativ de risc mai mic şi aplicăm formula Grir = (Eideal – Ei)/( Epesimist –Eideal).

1. fapt care ii asigura o inalta competitivitate. Acest subiect va fi tratat pe larg in Subcapitolul 2. Descrierea afacerii (Company Summary) .7. Extinderea reţelei comerciale si de depozitare.cartea de vizită a solicitantului de finanţare. urmatorul clasat Balcan/Profilco avand o pondere de doar 17.2. 7. Compania este axata pe producţia şi comercializarea profilelor de aluminiu si urmeaza sa-si mentina si dezvolte activitatea in acest domeniu. finantarea va avea si aceasta componenta.6%. Prezentarea personalului si a experientei sale se face pe larg in Subcapitolul 2. Structura legală. Avand in vedere ca Compania detine o pondere dominanta in piata romaneasca de profil (o majoritate relativa de 36.8. bilanţul.6 lei/acţiune.750. 2. pozitiile de conducere se ocupa pe criterii de selectie riguroasa. chiar o crestere a ponderii. istoria. contul de profit şi pierdere. 5. planurile de la începutul afacerii Performanţele trecute şi prezente formează baza de argumente necesare solicitantului de finanţare. Echipa de management. 4. la randul ei. Analiza aspectului financiar al afacerii. obiectivele personale ale afacerii sunt obiectivele generale ale actionarilor existenti si potentiali: 1.8%. Crearea unui centru logistic de nivel european cu linii robotizate.1. patrunderea in afacere se va face prin libera cumparare de actiuni prin intermediarii Pietei. sa asigure actionarilor venituri financiare cat mai mari. 3. intrucat urmeaza listarea Companiei in Piata de Capital. 3. anume Oferta Publica Primara Initiala. Compania si-a modulat si adaptat activitatea astfel incat sa corespunda posibilităţilor şi orientărilor clienţilor si va continua sa duca aceeasi politica maleabila.8%).2. obtinuta prin subscrierea emisiunii de actiuni in Piata de Capital. actionarii Alumil doresc asigurarea securitatii societatii care. Personalul Companiei detine cunostiinţe şi abilităţi profesionale de inalt nivel.2. care se adauga la finantarea prin credite bancare. In calitate de proprietari de afacere. dar.000 acţiuni cu valoarea nominală de 0. Avand in vedere ca societatea este detinuta public. Contabilitatea Companiei se va face in cadrul serviciului de contabilitate si gestiune financiara propriu iar auditorul va fi Ernst & Young Assurance Services SRL. Societatea trebuie sa satisfaca nevoile sociale corespunzatoare necesitatilor sectorului de constructii. în special de rentabilitate ale afacerii. 2. Finantarea prin oferta (IPO) va trebui sa aduca la inceputul anului 2007 o suma de pana la 28.best practice în branch Urmatorul clasat Balcan/Profilco are o pondere de doar 17. 8.2 lei /acţiune si preţul de vânzare de 4. 2. in special ramurii profilelor de aluminiu. obiectul ofertei constand in 6. 30 . Numele şi logo-ul firmei (în sensul de emblemă grafică) reprezintă vârful de lance al afacerii. cash-flow şi analiza punctului critic.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne STABILIREA OBIECTIVELOR PERSONALE ALE AFACERII In cazul unei companii detinute public de anvergura Alumil. o semnalizare care sa patrunda in analizatorul vizual uman este neaparat necesara. precum şi ratele financiare. Finanţatorii şi investitorii afacerii Avand in vedere momentul in care se elaboreaza Planul de Afaceri. Ceilalţi competitori nu detin avantaje competitive in raport cu Alumil. Planurile financiare.250. 6. Obtinerea unei cote semnificative de piaţă pe segmentele panouri ornamentale de exterior şi sisteme de protecţie solară. Asimilarea informaţiilor utile de la competiţie . Perspectivele afacerii – scurtă decsriere Menţinerea pozitiei de lider de piaţă în România.2. Pe de alta parte.8. STABILIREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ALE AFACERII 1.2.000 lei. se va urmari mentinerea acestei ponderi prin cresterea cifrei de afaceri cu rata de crestere a pietei de profil si daca conditiile pietei o vor permite.

cu denumirea MS METAL COM S. • Produsele şi serviciile pe care le-a realizat până în prezent şi succesul acestora: .3.L. Politica de preţ A. accentuând experienţa relevantă şi poziţia fiecăruia în cadrul firmei Experienţa profesională a fondatorilor si a membrilor organelor administrative. accesorii pentru profile din aluminiu. • Elemente privind trecutul firmei Compania a fost înregistrata la Registrul Comerţului la 29 octombrie 1997 cu nr.2 lei.000. Echipa de management. indivizibile.000 lei divizat in 25.026 lei (7.7. J/40/8540/1997. .900 euro). • Prezentarea fondatorilor. .La data de 31.R. policarbonat. împrumuturi pe termen mediu si lung etc) Din structura Bilanţurilor contabile rezulta structura capitalurilor permanente ale Companiei.2. Compania are un capital social de 5. Doar numarul de angajati.A.026.C.A.8. cu denumirea de ALUMIL ROM INDUSTRY SA.2.000. este o societate pe actiuni detinuta public.L către societatea ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S. • Stadiul de evoluţie la care a ajuns firma Compania se inscrie in categoria firmelor mijlocii. sunt ordinare. panouri ornamentale de exterior (J-Bond).C. Alumil Rom Industry S.000 lei (1.Activităţi desfasurate sunt cele de producţie si comercializare a produselor specifice precum si asistenţă şi consultanţă în legătură cu toate aspectele tehnice ale produselor.000.684. si Prospectul de Oferta.1.401. A se vedea Subcapitol 3.R. • Structura capitalului permanent (capitaluri proprii. nominative. 2.01. acţiunile sale fac parte din aceeaşi clasă de acţiuni. GRECIA si numele Societăţii a fost schimbat în ALUMIL ROM INDUSTRY S.1. importate de la compania mamă din Grecia) certificate astfel: 31 . pagina 49 – Bilantul contabil.Profile aluminiu.000 de actiuni cu valoarea nominala de 0.1. Michail Sotiriou a cesionat toate părţile sociale deţinute la S. mai mare de 250 corespunde firmelor mari. de conducere şi supraveghere va fi prezentata pe larg in Subcapitolul 2.521.934 lei (23. Produsele şi serviciile furnizate de societate Produsele .349.Profilele de aluminiu se grupează pe următoarele categorii de sisteme: Sisteme ferestre batante Sisteme ferestre glisante Sisteme pereti cortina Sisteme speciale Managementul calităţii şi certificări Profilele de aluminiu (nevopsite. Produsele şi serviciile oferite de societate (Products and Services).În decembrie 1997.072 euro). uşi Interno. cod unic de inregistrare 10042631.L. active totale de 84. • Tipurile de activităţi .820 euro) si un numar de 266 de angajati. sisteme automate Geze. o cifra de afaceri neta de 27. MS METAL COM S. atribut fiscal R. iar pentru anul 2005. la data de 30 iunie 2006 avand un capital social de 5.2006 ALUMIL ROM INDUSTRY SRL şi-a schimbat forma juridica din societate cu răspundere limitata în societate pe acţiuni.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Forma de proprietate + structura acţionariatului S.R.

.8. Compania alumil este leader de piata si dupa toate evaluarile. 3.certificări de calitate din partea institutelor germane TUV şi IFT Rosenheim. 2. Metodele de promovare a produselor utilizate de Compania Alumil: Reviste de specialitate şi cataloage. expoziţii şi simpozioane.A.4.Compania este în proces de obţinere a certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994. Se prefigureaza o relaxare a conditiilor de creditare. care la această dată numără 22 de puncte de lucru (Subcapitolul 2. 2003 cu EN ISO 9001:2000.Strategia Companiei este de a-şi dezvolta propria reţea de distribuţie. Strategia şi modalitatea de implementare a Planului de Afaceri (Strategy and Implementation Summary) Stategia de marketing – este de LEADER (îşi protejează poziţia şi căuta să-şi mărească cota şi de CHALLENGER in domeniul panourilor ornamentale de exterior si a sistemelor de protecţie solară şi accesoriilor in care Alumil cauta sa obtina o cota semnificativa de piaţă. materiale de promovare pentru showroom-uri.1. II. campanii radio-TV. B. sept.8. 7.).1. Şi personalul utilizat este mult mai redes dar cu un nivel mare de specializare. Politica de preţ Strategia de preţ Strategia de preţ reprezintă un instrument important de diferenţiere faţă de concurenţă.8.web -ului afaceii (Company Web-Site) – E-marketing Costurile mentinerii la zi a unui site-web sunt extrem de reduse în raport cu comunicarea poştală tradiţionala şi viteza şi rata de răspuns sunt mult mai mari deoarece este mult mai facil şi rapid să comunici apăsând pe taste. Trendul (evoluţia) pieţei – in 2006. Identificarea segmentului de piaţă ţintă: I. în principalele oraşe unde există depozite sau filiale.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne În Grecia: .vopsierea profilelor din aluminiu în conformitate cu standardele de calitate ale GSB International. Alumil oferă clienţilor profile mai uşoare şi în consecinţă mai ieftine comparativ cu cele ale concurenţilor la acelaşi nivel de calitate. datorită tehnologiilor avansate utilizate în procesul de producţie. Campanie anuala de prezentare in cadrul Universităţii de arhitectura “Ion Mincu” din Bucuresti. III.5. Simpozioane şi prezentarilor. nu se prefigureaza aparitia unor concurenti care sa creeze probleme. 5. Politica comercială şi de distribuţie . tendinţa este crescatoare in sectorul constructiilor. Compania detine avantajul competitiv ca acţionarul sau majoritar Alumil Mylonas Industria Aluminiului S.Certificatul de Managementul Calităţii EN ISO 9001:1994. 2. Cerinţele consumatorilor – Compania va indeplini ca si pana acum aceste cerinte . Grecia este furnizorul cel mai important pentru materia primă necesară desfaşurării activităţii principale–profilele din aluminiu – astfel ca îşi asigura materia primă la un preţ competitiv. 4.element de fundamentare a increderii investitorilor Direcţii de urmat pentru descrierea pieţei: 1. . Identificarea barierelor de intrare pe piaţă – Compania este deja si va ramane Leader de Piata. agende.6. 2. Principalele caracteristici ale produselor şi serviciilor pieţeii de construcţii şi nivelele de performanţă cerute de norme – Compania satisface toate aceste caracteristici si nivele. Structura site.1. Compania se va mentine in limitele segmentelor de clienţi in care deja activeaza. stickere postere. Compania va continua motivarea clienţilor prin preturi mai mici si livrare prompta. Tendinţa sectorului de construcţii este crescatoare si optimismul atotputernic. 6. 2. târguri. Analiza de piaţă (Market Analysis Summary) Planul de marketing . 32 . Preţuri practicate – Compania detine o pozitie avantajoasa datorita furnizorului-actionar principal iar avantul din constructii va ridica preturile de desfacere mai mult decat cele de productie. În România: .8. Promovare prin calendare.

8. în special a celor de natură strategică.Planurile financiare. Instituţiile finanţatoare – urmăresc recuperarea împrumutului şi a dobânzilor aferente.8.salariu tarifar 10849 lei.salariu tarifar 4644 lei. Analiza financiară a afacerii . salariu net 3238 lei Nici una din persoanele membre ale Consiliului de Administraţie al Societăţii nu primeşte nici un fel de indemnizaţie legată de exercitarea acestui mandat. 8-18 dec.. bilanţul.250.C. 2. salariul net 8000 lei (c) Ioniţă Marius – Director Operatiuni. fluxurile de numerar şi analiza punctului critic. tinand cont de aspectele referitoare la rentabilitate.ro) 33 .8.alumil.1. ratele financiare ale afacerii (Financial Analysis of the Bussines .000 acţiuni ale S.8. salariul net 8000 lei (b) Bălaşcă Ciprian – Director Financiar. Alumil Rom Industry S.ro. 2.7.Financial Plan) • • Investitorii – aşteaptă obţinerea de profit prin dividende şi vânzarea acţiunilor şi altor titluri.A. clienţii primesc informaţii complexe legate de ofertele firmei iar investitorii sunt ţinuţi la curent cu activitatea şi situaţiile financiare ale acestora. 2006 (www. solvabilitate.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Prin intermediul site-ului www. Previziunea şi gestiunea financiară Previziunea financiară concepe masurile si deciziile de dezvoltare a producţiei şi a firmei. Conducerea Executivă si remuneraţii (a) Răcăreanu Mariean – Director Tehnic–10849 lei. 2. contul de profit şi pierdere.8.alumil. 9 Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6. Echipa de management (Management Summary)9 Componenţa actuală a Consiliului de Administratie al SC ALUMIL ROM INDUSTRY S. lichiditate şi risc şi evaluează consecinţele acestora.A.

470. luate în vederea îndeplinirii funcţiunii financiare a firmei.6% Planificarea achiziţiilor Necesarul de resurse suplimentare: 2007: ~ 30.000 lei Anticiparea finanţărilor complementare 2007.Abordarea sintetică – pe baza modificărilor anticipate în cadrul societăţii.46 lei/acţ – Cheltuieli de Oferta si Emisiune = 27.619 594. creand o imagine de ansamblu a fluxurilor monetare viitoare. An Cifra de Afaceri (C. sectorului şi mediului.015 9. adaptarea finanţării la condiţiile concrete ale obietivelor de îndeplinit. Obţinerea certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994-Creşterea calităţii produselor şi serviciilor. Crearea unui centru logistic de nivel european cu linii robotizate. Obţinerea autorizaţiei integrate de mediu OUG 152/2005 pe baza următoarelor măsuri: 1. Otinerea unei cote semnificative de piaţă in domeniul panourilor ornamentale de exterior si a sistemelor de protecţie solară şi accesoriilor. Automatizarea activităţilor.Este partea cea mai importantă a previziunii generale deoarece determina volumul activităţii. Editura economică. recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice.2.296. 2006 34 .803. Activitatea de promovarea produselor. 2. 1.06 >> 2 2006 (previzionat) 90.644 10.250. Tabloul de Finantare si schita de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare Rolul planului de investiţii şi finanţare este de a prezenta o perpectivă optimistă a viitorului societăţii şi de a infirma eventualele suspiciuni ale analiştilor şi mass-media privind aceasta .este documentul de sinteză cu caracter previzional care cuprinde totalitatea deciziilor de investiţii şi financiare pe termen mediu şi lung. 2.000 acţiuni nou emisex0. vopsirea cu o soluţie nepoluantă (fără crom).767.8.8. Contabilitate managerială & planuri de afaceri. 2009 -credite trezorerie Costuri Fixe (constante) Variabile (curente) Resurse Materiale Umane Mecanice Financiare În anii următori. Compania va trebui să-şi sporească vânzările cel puţin în măsura în care vor creşte vânzările produselor de profil.175. 10 DIACONU PAUL.971 lei + credite trezorerie. .Abordarea directă – prin extrapolarea în viitor a tendinţelor din trecut.crestere usoara Plan de marketing Anticiparea vânzărilor Cota de piaţă a companiei . Estimarea elementelor de cost. Iata factorii care influenţează volumul vânzărilor anticipate şi sistemul de corelaţii 10 FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VOLUMUL VÂNZ ĂRILOR ANTICIPATE ŞI SISTEMUL DE CORELAŢII Evoluţia Analiza activităţilor (menţinerea poziţiei de LEADER): vânzărilor . Previzionarea evoluţiei vânzărilor.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Gestiunea financiară reprezintă totalitatea deciziilor.680 592.crestere Deschidere două noi depozite-Oradea/Arad/Deva/Reşiţa. usoara Tendinţele sectorului .000 lei 2009: ~ 24.235 4.943.208.Oferta Publică Primară Initială de Vânzare 6. Bucureşti.889 lei 2008: ~ 24.045.571 20.659 8. 36. cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei. In vederea realizarii previziunii vânzărilor se impune o estimare a evolutiei ipotetice a costurilor pentru anii urmatori pe baza unei analize a costurilor anilor precedenti.664 20.A.) Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung Imprumuturi pe termen scurt Serviciul datoriei CA / Serviciul datoriei 2005 (efectiv) 84. 2008 -credite trezorerie. Previziunea vânzărilor . Pe termen mediu şi lung urmareste găsirea şi alocarea de resurse de finanţare cat mai putin instabile si pe termen scurt.74 >> 2 Prezentarea ipotezelor ce stau la baza previziunilor Planului Financiar Stabilirea ipotezelor de previzionare se face prin: .816.175. Planul de Investiţii şi Finanţare. 2.mentinere la cca.

470.).8. de la 84. SI FORMU SI ELABORAREA NUCLEULUI PROBLEMEI Cresterea puterii de cumpărare şi investire.). de 1. Achizitionarea accelerata de constructii de teama că piaţa si preturile vor creste in continuare. Documentarea prin massmedia : scrise.W. Crsterea investiţiilor în urma cresterii activităţii economice. 1968).T. Model de prelucrare şi rezolvare a cazului ALUMIL ROM INDUSTRY S. prin explorarea şi analizarea mediului ambiant (pieţei construcţiilor) şi formularea şi adoptarea deciziei optime.95 %.2. Se elaboreaza Schema logică pentru prelucrarea şi rezolvarea cazului Alumil in 2005.124. Venituri bugetare mari ce conduc la cresterea fondului de salarii in sectorul bugetar – cresterea puterii de cumparare si a creditarii populatiei.1. Preţurile concurenţei mai putin competitive. Vânzările proprii au crescut cu 13. inclusiv pentru consum si constructii (in mare parte pe baza fondurilor atrase de banci din exterior –FACTOR MAJOR DE RISC LA NIVEL NATIONAL) şi a fluxurilor monetare externe pozitive.16.2. internet.95 % in 2005.3 % fata de anul 2000. media pietei construcţiillor metalice şi produse din metal fiind de +1.5 iunie 1886 . cu privire la factorii şi condiţiile (interni şi externi) cu specific managerial.A. Analiza situaţiei existente CAUZELE SITUAŢIEI Cresterea puterii de cumpărare. Bula speculativă din construcţii nu şi-a atins incă maximul.31. se porneste de la o analiza a carei scop este identificarea şi evaluarea oportunităţilor şi ameninţărilor din partea mediului ambiant dar si din interiorul companiei (analiza S.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. prin explorarea si analizarea mediului ambiant si formularea si adoptarea deciziei optime PRELUCRAREA CAZULUI ALUMIL ROM INDUSTRY S.14 Decembrie 1974.schema logică Pentru proiectia in viitor a comportarii Companiei. Ne aflăm într-o perioadă de crestere a pietei de constructii.O. Procurarea informaţiilor necesare Sistematizarea cazului Piaţa a scazut cu 2.95%. diferenţiat pe niveluri ierarhice..01% (Vezi Anuar statistic 2005. Fig. cu influenţe negative şi pozitive asupra firmei (analiza SWOT).01% (Anuar statistic 2005. respectiv operaţional ce ar fi putut influenţa sau vor influenta în mod negativ şi pozitiv situaţia (analiza SWOT). care a avut o crestere a cifrei de afaceri de 13.34. de mediu.SE IMPUN M ĂSURI ADECVATE PENTRU A PROFITA DE ACEASTĂ SITUAŢIE 35 . Cap. Industrie si constructii si Fig. cu privire la factorii interni specifici şi altor firme şi cei externi..16. “Prelucrarea cazului”. PRIN EXPLORAREA SI ANALIZAREA MEDIULUI AMBIANT SI FORMULAREA SI ADOPTAREA DECIZIEI OPTIME Sesizarea şi înţelegerea cu claritate a cazului Poziţia din piaţă a societăţii de construcţii a condus în exerciţiul financiar precedent (2005) la o crestere a Cifrei de Afaceri cu 13. Documentarea prin chestionare: Se adresează chestionare potenţialilor clienţi cu privire la preferinţele lor calitative şi cantitative privind spaţiile de locuit şi cu caracter economic. convingerea clienţilor că preţurile constructiilor vor mai creste.8.). Pentru aceasta. Documentarea în teren: Se intervievează întregul personal.A.2. Cap.33. prin explorarea si analizarea mediului ambiant si formularea si adoptarea deciziei optime .2.619 lei la 74. Comisia Naţională de Statistică. se poate construi un model de prelucrare de caz (Kurt Martin Hahn . a cresterii creditării. Industrie si constructii si Fig. la care organizaţia poate răspunde prin acţiuni defensive sau ofensive. Schema logică pentru prelucrarea şi rezolvarea cazului ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.262 lei fata de cresterea generală medie a pieţei. O foarte mare incredere în viitor a investitorilor in constructii (cumparatori pe termen lung şi speculatori). entuziasmul băncilor în a credita şi eficienţa Companiei in fata concurenţei ADOPTAREA DECIZIEI OPTIME şi factorii pozitivi interni firmei au produs o crestere a vânzărilor proprii mai mare decât media . Calitatea produselor şi serviciilor concurenţei mai puţin competitivă.

urmată de creşterea calităţii dar şi creşterea preţului. Reducerea cheltuielilor cu unele resurse.1. 6. Creşterea cheltuielilor cu managementul şi marketingul va fi compensată de creşterea eficienţei.vi…. 2. urmată de creşterea uşoară a preţului. Creşterea cheltuielilor pentru crearea de noi depozite.152/2005): 1.8.152/2005). Cheltuielile pentru investitiile planificate vor ţine cont de ANALIZA ACTIVITĂŢILOR (Subcapitol 2.p2). în scopul creşterii cotei de piaţă şi / sau a profitului. 3. urmată de creşterea calităţii dar şi a preţului. Creşterea cheltuielilor cu promovarea produselor.2. Prezentarea ipotezelor ce stau la baza previziunilor Planului de Investiţii si Factorii care influenţează volumul vânzărilor anticipate şi sistemul de corelaţii): • deschiderea a două noi depozite la Oradea.(ci. Vopsirea cu o soluţie nepoluantă (fără crom). urmată de creşterea uşoară a preţului. 5. 16. 15. SUSŢINEREA DECIZIEI Ţinându-se cont de cresterea puterii de cumpărare şi de investire. 13.152/2005): 1. Menţinerea constantă a cheltuielilor pentru crearea de noi depozite. 18. (c2.2. 19. 3. recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice. 4. 8. urmate de creşterea calităţii. 14. urmată de scăderea calităţii dar şi scăderea preţului.pi)…. şi extinderea în piaţă. Creşterea cheltuielilor pentru crearea de noi depozite (Deschiderea a noi depozite la Oradea. in vederea cresterii cantitative a productiei si ridicarii calitatii (Automatizarea activităţilor -Obţinerea certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994). în scopul creşterii cotei de piaţă şi / sau a profitului. a producţiei fizice şi scăderea preţului unitar. • Activitatea de promovarea produselor. • Crearea unui centru logistic de nivel european cu linii robotizate în Filipeştii de Pădure. 18. 7. Îmbunătăţirea managementului strategic şi operaţional.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 1.cn)} →PUNCTAJ PENTRU FIECARE VARIANTA Se alege combinaţia : 2+3+4+5+6+7+17+18 +19: 2. • Automatizarea activităţilor. urmate de scăderea preţului.2. Îmbunătăţirea managementului strategic şi operaţional. Arad. Deva sau Reşiţa.…. 5. urmate de creşterea calităţii. a producţiei fizice şi scăderea preţului unitar. 6. Cheltuieli suplimentare in vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu (OUG nr. Menţinerea constantă a cheltuielilor in vederea obţinerii de fonduri pentru autorizaţieii. Creşterea cheltuielilor in vederea creşterii calitătii produselor şi serviciilor oferite (Obţinerea certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994). Creşterea cheltuielilor in vederea creşterii calitătii produselor şi serviciilor oferite. 7. Menţinerea constantă a cheltuielilor cu resursele şi creşterea preţului pentru a obţine un profit superior. 19. se intenţionează cresterea in primul rand a cheltuielilor cu investitiile. Creşterea cheltuielilor cu unele resurse materiale şi utilajele (Automatizarea activităţilor). Menţinerea constantă a cheltuielilor cu resursele umane şi creşterea preţului pentru a obţine un profit superior. Menţinerea constantă a cheltuielilor cu promovarea produselor. LUAREA DECIZIEI Criterii de evaluare a variantelor decizionale: . în scopul creşterii cotei de piaţă şi / sau a profitului.vn} = {(c1.Preţ → V = { v1. Reşiţa). CONCEPEREA VARIANTELOR DE ACŢIUNE Creşterea cheltuielilor cu unele resurse. urmată de scăderea calităţii dar şi scăderea preţului. dar si a protectiei mediului (OUG nr. Recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice. 11. Creşterea cheltuielilor cu logistica (Crearea unui centru logistic de nivel european cu linii robotizate). Reducerea cheltuielilor cu resursele umane. Îmbunătăţirea politicii de marketing. 10. Menţinerea constantă a cheltuielilor cu logistica.p1). 9. 2.(cn. Arad. urmată de creşterea uşoară a preţului. Creşterea cheltuielilor cu logistica. Cheltuieli suplimentare in vederea obţinerii de autorizaţii. • obţinerea certificatului de Management al Calităţii EN ISO 9001:1994 -Creşterea calităţii produselor şi serviciilor oferite. • Obţinerea autorizaţiei integrate de mediu (OUG nr. Reducerea cheltuielilor cu unele resurse materiale şi utilajele. Creşterea cheltuielilor cu resursele umane. de entuziasmul creditarii si de entuziasmul specific perioadei in care ne aflam pentru sectorul de constructii. 12. Creşterea cheltuielilor cu promovarea produselor. 36 . 2. 17. Deva. vopsirea cu o soluţie nepoluantă (fără crom). 4.Calitate . Îmbunătăţirea politicii de marketing. Creşterea cheltuielilor cu unele resurse materiale şi utilajele (Automatizarea activităţilor). urmată de creşterea uşoară a preţului. v2….

8.insse.Cantau. Previzionarea evoluţiei vânzărilor.ro/cms/rw/pages/index.1 19.Andreica.2.5 5. este o misiune dificila. Previziunea preturilor pe baza teoriei multimilor vagi (Fuzzy) Procesul de previzionare a preturilor viitoare ale produselor este guvernat de incertitudinea si relativitatea specifice economiei de piata.41 2006 286.D.8 18.Metode si Modele de Previziune Economica.4 2004 250.Universitară.3.Nicolae.9 98. vom asimila evolutia ulterioara a preturilor in evolutia valorii vanzarilor pentru ani urmatori.M.M.. Tabloul de Finantare si schita de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare11 Previziunea evolutiei societatii comerciale in conditii de incertitudine specifice evolutiei economice si sociale.1 2004 26786. intre anii 2000 si 2006 350 300 250 200 150 100 50 0 Indici in raport cu anul 2000 Rate de crestere anuale 2000 100 0 2001 142.8.4 2002 15404. Kt = Cererea potentiala FINANTAREA= Oft Oferta Utilitate produs /servici Cpit Ut Masa Monetara MMt Imprumuturi Imprt Rambursari Imprumuturi Rbt Evolutia preturilor pentru constructii metalice si produse din metal. Utilizarea arborilor decizionali pentru previziunea evolutiei societatii comerciale.2 42.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2.Bucureşti.8.2.Ed. Anuar statistic 2005.7 2005 33052. Industrie si constructii . Vom apela la evolutiile din anii anteriori si le vom extrapola in viitor.5 97.9 8.http://www.37 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Avand in vedere imposibilitatea unei previziuni satisfacatoare a preturilor.2006.8 2005 271.1 100 2001 11267.4 97.miliarde lei Indicii constructiilor metalice si produselor din metal 2000 7484.8..16.2 2002 176. prin includere.33 2003 211.1 99 2003 20629. cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei.D.8 24. pornind de la datele furnizate de Institutul National de Statistica12: Evolutia lucrarilor de constructii si a constructiilor metalice si produselor din metal 40000 30000 20000 10000 0 Valoarea lucrarilor de constructii . Legea cererii si ofertei nu poate fi precis formalizata matematic si nici efectele influentelor factorilor implicati in managementul pretului evaluate satisfacator.2.do 37 .ro. 2.2 96. Cap...7 101 100 99 98 97 96 95 11 12 Stoica.

Di = Drumul (varianta de dezvoltare) intre nivelul 0 si nivelul final.ij PijMax (min )ij c j cj = Costul produsului (costul serviciului) in etapa j. corespunzatoare probabilitatii minime: V i . Pi. numite niveluri de decizii. se calculeaza o incasare maxima Vi. -10%.Probabilitatea Maxima de desfacere a produselor si serviciilor –Pi.min (Cheltuieli minime pentru drumul i).95 % între 2004 şi 2005. corespunzatoare probabilitatii maxime si o cheltuiala minima Ci. in Subcapitolul 2.Pimin-min = Vimin – CiMax • Profitul mediu Pi • med Profitul probabil .jmin – cu valoarea cuprinsa intre 0 si 1. in special din SUA.8.3.arbore de decizie. Traseul cel mai probabil pe care il va urma Compania. putem emite ipoteze privitoare veniturile pentru viitor astfel: Dezvoltare – D – adica cresterea capacitatii existente. Max (min ) = ∑K Di ij q 0 . Dealtfel chiar piata romanesca se indreapta catre un nivel exagerat al creditarii iar deficitul comercial exterior si de cont curent sunt in crestere.2. cheltuielilor si profitului mediu este sugerat de figura urmatoare. 2008. Pe fiecare muchie a arborelui de decizie se ataseaza doua probabilitati: 1.Max (Venit maxim pentru drumul i).Probabilitatea minima de desfacere a produselor si serviciilor –Pi. Restrangere – R – adica diminuarea capacitatii existente. Consideram o crestere a Veniturilor Nete de cca. costurilor si profitului pentru anii 2007. Variantele posibile de evolutie a companiei sunt reprezentate pe mai multe etape. cu privire la iminenta unui maxim al bulei economice in care ne aflam.diminuare anuala de cca. qo = Volumul initial al productiei. din punct de vedere al incasarilor. pj = Pretul produsului (tariful serviciului) in etapa j. 2008 si 2009.5 % între anii 2003 şi 2004 şi de 13. corespunzatoare probabilitatii maxime si minima Vi. bazata pe propiile aprecieri cu privire la piata de profil din Romania dar si pe semnalele tot mai convingatoare emise in mass-media occidentale. corespunzatoare probabilitatii minime: C i .Piprob = Viprob – Ciprob Viprob = Vimin + 2/3(ViMax – Vimin) Ciprob = Cimin + 2/3(CiMax – Cimin) Se face in continuare calculul incasarilor. 2009.PiMax-Max = ViMax – Cimin • Profitul minim-minimorum . Compania va adopta astfel o viziune mai precauta. In mod similar. pentru fiecare drum (lant) “i” din graf se calculeaza o cheltuiala maxima Ci Max (Cheltuieli maxime pentru drumul i).Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Tinand cont de ratele de creştere ale Veniturilor nete din vânzări de cca. Aceste variante de evolutie pot fi inscrise intr-un graf arborescent . aceste detalii se gasesc in teza. pe drumul i. maxima sau minima.8.jMax(min) = Probabilitatea de desfacere a produselor si serviciilor. Mentinere – M – adica pastrarea capacitatii existente. Max (min ) = ∑ Di K ij q 0 . valorile incasarilor si cheltuielilor pentru anul 2009 fiind mediile aritmetice ale valorilor drumurilor intre care se incadreaza (drumurile 1 si 2). 2.ij PijMax ( min ) ij pj kij = Coeficientul de crestere (descrestere) al etapei j. Un alt facor ingrijorator este Pi min + 4Pi prob + Pi Max = 6 38 . dupa optimismul justificat pentru anii 2007 si 2008. 10 % in anul 2007 si reluarea cresterii de cca. 14 in anii urmatori.min (Venit minim pentru drumul i). Pentru fiecare drum (lant) “i” din graf.jMax – de regula are valoarea 1. 14. Introducem urmatorii parametri: • Profitul maxim-maximorum . intre nodul (nivelul) initial 0 si nivelul final n.

812. PREVIZIONAREA TRASEULUI CEL MAI PROBABIL PE CARE IL VA URMA COMPANIA Nivel zero-anul 2006 Nivel I-anul 2007 Nivel II-anul 2008 Nivel III-anul 2009 1/0.53 1/0.248 +1.554 89.094.917.671 39.145.710.65 1/0.063.557.70 1/0.204 30.291.65 +10% 99.385.145.60 0.65 1/0.8 45.625.726 100.50 CHELTUIELI +14% 1 +10% 88.64 1/0.531 30.65 INCASARI (VENITURI) +14% 1 112.210.40 1/0.7 1/0.50 0/0.280 101.248 89.70 1/0.53 1/0.000.223 80.356. Si pentru ca cortegiul sa fie complet.040.282 99.145.464.487.919.413.280 0.925 112.285.427.58 1/0.592.189 100.285.050.726 79.60 1/0.8 3 26.947 100.53 1/0.40 1/0.625.253 71.514.872.457.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne nivelul ridicat si in crestere al acumularilor de constructii in scop speculativ.570 120.60 1 -10% 89.58 1/0.75 1/0.230.050.6 +0% 1 21.385.987 1/0.104.50 0/0. o mare parte a surselor bancilor pentru creditare provin din exteriorul tarii.917.50 1 -10% 79.094.891 27.9 0.248 128.050.094.65 1/0.000 100.189 79.223 99.64 1/0.70 1/0.60 1/0.427.213.50 -10% 19.570 29.223 101.987 88.253 90.556.917.285.75 39 .726 0.050.248 alte venituri op doar in 2007 = Legenda: Probabilitatea Maxima Probabilitatea minima 0.503.70 +10% 10.7 18.213.700 114.40 1/0.728 34.64 1/0.75 1/0.614 28.60 1/0.019.70 +0% 1 0.552 112.50 1/0.018.560.70 +0% 1 0.253 88.906 107.65 PROFIT MEDIU +14% 1 0.60 1 0.689 +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% +14% +0% -10% +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% +14% + 0% -10% 1/0.58 1/0.370 28.987 90.427.894.

A. fiind compania mama din Grecia ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S. 2008 si 2009 Utilizări Investiţii în imobilizări corporale.000 .14.013.558 2008 16.06.000.360 An 2008 .000 10.808.15.000 .000.436.32.111 .022 14.600.000.069.disponibilitati banesti la 30. cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei.386. începe prin a determina necesarul de finanţare pentru a putea dimensiona nivelul finanţării externe.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Previzionarea evoluţiei vânzărilor. Cesiunea de active Ani 2007 15.31.800.963.40.918 16. 2.000. 000 5.400. inclusiv a dobânzilor şi plata dividendelor.000. Tab.082 0 0 0 13.918 15.000 46.688. Întocmirea PIF se face prin mai multe iteraţii.578.000 1.000 2009 2.111.800.23. 40 .471 5.688.000. 2.436.022 18.978 Aport de capital Subventii pentru investiţii Credite termen mediu şi lung Surse totale 27. 000 44.000.000 (~amortiza rea) 1.000 2008 2. cheltuielile si profitul mediu operational.150 actiuni).06 .000 31. în anul 2006 a fost acoperit în proporţie covârşitoare prin Contul Furnizor (28.971 0 1.800. determinate prin metoda arborelui de decizie 100050248 88094726 120894925 112917280 107457947 100427987 10560710 2007 Incasari (Venituri din vanzari) Cheltuieli Profit mediu operational 100050248 88094726 10560710 11032209 2008 112917280 100427987 11032209 17964493 2009 120894925 107457947 17964493 Planul de Investiţii şi Finanţare (PIF) Întocmirea P. principalul furnizor al ALUMIL ROM INDUSTRY S.000.578.000 400.000 1.000.978 Tab.000 (~amortiza rea) 200.000 1.360 34.34.934. necorporale şi financiare (Cresteri)/Descresteri creante comerciale si alte creante (Cresteri)/Descresteri de stocuri (Cresteri)/Descresteri de creante furnizori si alte datorii Dividende Variaţiile Necesarului de Fond Rulment aferente ciclului de exploatare Rambursare datorii financiare Utilizări totale Ani 2007 2.470.000. din cauza rambursărilor. Tabloul de Finantare si schita de principiu a Planului de Investiţii şi Finanţare Veniturile din incasari.943.000 84.000 0 11. GRECIA care totodata detine 69.000 31. Compania va urma aceeaşi politică de finantare prin credit furnizor iar împrumuturile atât pe termen scurt cât şi lung vor fi minore.A.22.I.963. SCHIŢA DE PRINCIPIU A PLANULUI DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE I II III IV Modificarea trezoreriei = surse – utilizări Deficit sau excedent al trezoreriei la începutul perioadei (din anul anterior) Necesarul de finanţat ( Deficit de resurse) III = I + II Credite de trezorerie An 2007 . Prin urmare.000. ceea ce va influenţa şi dimensiunea capacităţii de autofinanţare. Necesarul de finanţat.000 (~amortiza rea) 4.000 47.000.800.000 0 11.963.000 31.631 lei).000.000 1. Noile surse (intrări de fonduri) vor impune recalcularea utilizărilor (ieşirilor de fonduri) în perioada considerată.111.111.000.000 30. TABLOUL DE FINANTARE AL SOCIETATII PENTRU ANII 2007.022 Dar.000 0 0 0 Surse Capacitatea de autofinanţare = Profit din expl.000.000.F.918 An 2009 .8806% din capitalul social (17.400.529 0 0 0 16.082 2009 13.

Editura Economică.840.713) 36.500.212 0 (17.250.248 112. Note 2006 2007 2008 2009 Venituri din vanzari 21 90. O sarcina dificila este previzionarea cheltuielilor nedeductibile.334) (5.14 SITUATIA CONSOLIDATA PREVIZIONATA A REZULTATULUI GLOBAL A ALUMIL ROM INDUSTRY S.558 (76.082 31.050.150.250.605 (67. Economică.629.917.000) 0.688.3076 2.605 ( 3.000 0.000. cheltuielilor şi profitului din exploatare în anii ulteriori ofertei din Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6.558 (2.000) 500.969.05 0 13 Stancu D.000) 0.25 0. actiuni Castig pe actiune Profitul net repartizat (total) Dividend pe actiune Profit net nerepartizat 19 19 22 21 23 24 (61. Teoria pieţelor financiare. Contabilitate şi finanţe pentru ingineri.15 0..718 1.864) 36.234) (6.8.1 0. Tab.569.3520 2. 2006 (www.020.789.280 120.C.3076 2008 13088082 2088082 0.000 (12.629.894. Analiza şi gestiunea financiară.280 120.500.088.050.939.082 (84.359.286.000 0.605 (1.936) 26.000 0. Finanţele întreprinderilor.436.628 0 (10.000) 11. Stancu.000.000 14.416 0 (13.949. I.200.856.688.690.925 Venituri nete 90. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (CONTUL DE REZULTAT) El constituie baza de calcul a fluxurilor viitoare de trezorerie şi evidenţiază profitul.ro) 41 .700.978 (2.35 0. Bucureşti.alumil.24.250.48278 (5.2. 2004.000) 16.2200 6.000 12.3611 (11.250.082 16.088.436.000) 2.000. 2007 14 Evoluţia vânzărilor.680 99.605 25.978 31.A. avand ca efect si o reducere a Cheltuielilor cu impozitul pe profit.269.121..030.000) 170.4188 (11.352 2009 11286978 286978 0.000 12. Ed.925 Costul vanzarilor Marja bruta Alte venituri operationale Cheltuieli de vanzare si distributie Cheltuieli administrative Profit operational Câstig / (pierdere) din dobânzi si asimilate Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Impozit pe profit amanat Profitul net al anului Nr..a.22 2007 12629558 2129558 0. Bucuresti.978 26 Previzionarea Profitului Net si a distribuirii sale 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Profit Net Profit Net nerepartizat Dividend pe actiune 2006 12069605 6569605 0. Finanţe.000. editia IV.069.000.467.000) 13.8.000.000) 14.248 112.500.045.000) 13.235.160) (5.000) 13.139) (5.000) 0.917.558 (100.978 13.680 99. 8-18 dec.894.000 acţiuni ale S.530) 31.540.127.352 0. Elaboararea situaţiilor financiare13 previzionate A.2 0.427.069.000) 0.3520 286.A.558 31.000) 15.4041 (10. Deoarece situatia viitoare din piata constructiilor si din economie in general este incerta.045.3.600. Situatia consolidata previzionata a rezultatului global a Alumil Rom Industry s.4 0.082 (3. vom opta pentru o reducere a acestora in 2009.050.3 0.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2.000 0. Alumil Rom Industry S.

103.313.644) (500.000) (100.000 500.436.914) (16.491.000 2.000) 16.769.000 Constituiri/ (Reversări) provizioane pentru riscuri si cheltuieli si alte elemente nemonetare 25.436.000) (2.103.000) .464 (5.558 (100.281.000.082 (400. Situatia fluxurilor de numerar consolidate previzionate ale ALUMIL ROM INDUSTRY S.000) (9.978 Ajustari pentru elemente monetare: Cheltuieli cu amortizarea 2.000.574.A.082 18.000 (3.A.136.888.688.800.406.934) (4.002 20.082 (3.406 6.464 ( 3.558 16.800.000 2.000) 0 (500.000) 240.936 (2.082 16.000 (100.696.689.400.000) (Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net 1.464 17. Contul de profit şi pierderi previzionat.000) Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant 18.000 Constituiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri 200.971 (10.448.000) (4. bugetat).688.000.000) 0 8.000) (600.000) (10.000 Profit din vânzarea imobilizărilor corporale si necorporale .881 27.388.500.949.293.491. deoarece nu s-a prevazut amploarea crizei ce a urmat.885 6.406.000) (11.000) 15.100.000 (1.468.000) (11.082 13. Tab.903 (2.000. 42 .903 20.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne B.net (250.000) 2.000) 5.000) 7.000 500.736.000) 15.605 15.000) (140. Bilanţul estimat (previzionat.767.000) (2.513.000.558 (2.000.000) (400.120.978 (3.020) (633.150.978 (2.120.000) (200.000) (2.558 19.488.000.800.000) 0 (500.100.469.000) 19.470) 10. BILANŢUL CONTABIL ŞI FLUXURILE VIITOARE DE TREZORERIE (CASH-FLOW) Previzionarea fluxului de numerar se face în strânsă corelaţie cu Programul de rambursare a împrumuturilor.000) 13.100.25.988.327 11.821 20.000) (11.978 (Cresteri) / Descresteri de creante comerciale si alte creante si cheltuieli efectuate in avans (Cresteri) / Descresteri de stocuri (Cresteri) / Descresteri furnizori si alte datorii Numerar net generat din exploatare Impozitul pe profit platit Dobanzi platite (1) Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii Achizitii minus Vânzări de imobilizari corporale si necorporale Dobanzi incasate (2) Numerar net utilizat in activitati de investitii Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare Venituri din emisiunea de capital social Dividende platite Variatia neta a imprumuturilor pe termen scurt Plati de imprumuturi pe termen lung (3) Numerarul net generat din / (folosit in) activitatile de finantare Crestere neta de numerar si echivalente de numerar Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 4.859 2.943. 2006 2007 2008 2009 Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare Profit inainte de impozitare 14.000 (3.000.340.000.000) (5.000) (11.767.2.000) 100.63.000.000) 0 19.936 18. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR CONSOLIDATE PREVIZIONATE ALE ALUMIL ROM INDUSTRY S.600.441.500.600.760.000) (1.500.169.821 In cadrul categoriilor Constituiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri si Constituiri/ (Reversări) provizioane pentru riscuri si cheltuieli si alte elemente nemonetare nu s-au prevazut sume suficiente la elaborarea Planului de Afaceri.

337.000.A.600.400.424.000.676 26.000.100.449.000.000 30.000 650.400.082 500.000 20.000.690.069.000 25.000.000 29.000 560. (în lei) Note 2006 2007 2008 2009 Active imobilizate Imobilizări corporale Imobilizări necorporale Creante imobilizate Total active fixe Active circulante Stocuri Creante Alte creante si cheltuieli efectuate în avans Numerar si echivalente de numerar Total active circulante TOTAL ACTIVE DATORII SI CAPITALURI PROPRII Capitaluri proprii Capital social Prime de emisiune Rezultat reportat Rezultatul exercitiului Rezerve Total capitaluri proprii Datorii pe termen lung Împrumuturi pe termen lung Impozit pe profit amânat Total datorii pe termen lung Datorii curente Furnizori si alte datorii Provizioane Portiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung Împrumuturi pe termen scurt Impozit pe profit curent de plată Total datorii curente Total datorii TOTAL PASIVE 9 10 11 23.000 16 17 9.400.000.609.000 1.000.644 489.000 1.000 26.000 12.337.226 125.558 417.000 2.400.434 25.006 14.000 25.605 17.000 15.417 78.000.000 12.990.000 1.074.000 71.774 1.704 96.000 1.000 23.417 44.015 600.000 1.000 32.000 1.088.400.240.129.000 65.000 31.000 592.600.500.626.000 800.000 1.000 33.000 16.000 16.000.000 24.000 25.000.337.2.417 1.800.000.226 32.A.000 99.000 19 20 21 29 19 19 28.704 96.525.764 34.400.006 15.000.000 23.521.226 30.000 2.000 1.900.000.559.800.767.600.676 26.000 3.009.659 33.000 100.000 6.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Tab. Bilantul consolidat previzionat al ALUMIL ROM INDUSTRY S.676 26.000 13.000 29.400.375.000 16.26.000 700.000 29.600.000 100.000 10.000 10.000 26.281 1.000 8.000.000 74.640.000.760 63.000 31.006 15.676 13.660.000.030.450.565.657.000 25.400.891 500.000 9.000 Previzionarea principalelor elemente de bilant 150000000 100000000 50000000 0 TOTAL ACTIVE/PASIVE Total Capitaluri Proprii Total datorii 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2006 78449704 34657281 44074659 2007 96690000 63450000 33240000 2008 99100000 65490774 33609226 2009 100800000 68424583 32375417 43 .000 40.000 1.000.600.000 30.775.400.000 10.449.600.040.000 52.000 12 13 14 15 78.087. BILANTUL CONSOLIDAT PREVIZIONAT AL ALUMIL ROM INDUSTRY S.490.659 30.565.583 1.000 2.000 660.000 1.500.400.500.515.000 520.000 73.000.000 68.700.600.690.200.100.000 2.000.000 26.808.000 99.565.

Dobânzi şi comisioane Incasate. • Coeficientul cheltuielilor variabile V v = ─── CAo Fo + Dob PMfin = ────── 1-v • Levierul Financiar CAo Lfin = ─────── CAo – PMfin Previziunea evolutiei Praguri de Rentabilitate si a Levierelor. dobânzile şi comisioanele aferente (Dob) şi a poziţiei activităţii firmei faţă de Pragul de Rentabilitate si este definit de următorii parametri: • Prag de Rentabilitate Financiar (Punctul Mort financiar) Unde: Dob = Dobânzi şi comisioane Platite .este dat de măsura variabilităţii profitului produsă de variaţia nivelului de activitate (Cifra de Afaceri operaţionale) şi a Capitalurilor Împrumutate.v = Marja cheltuielilor variabile. de exploatare si financiare 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PMe previzionat PMfin previzionat 2006 57850403 61038443 2007 61580998 61887049 2008 69509679 69509679 2009 85631558 85631558 Previziunea evolutiei Punctelor Moarte (Pragurilor de Rentabilitate) de exploatare si financiare 4 3 2 1 0 Le previzionat Lf previzionat Previziunea evolutiei levierelor de exploatare si financiare 2006 2.42834328 Levierele financiare cu valori peste 2 sau chiar peste 3 indică o situatie excelentă.)+Cheltuieli admin+Amortizare • Coeficientul cheltuielilor variabile V = Cheltuielile variabile = Costul vanzarilor.62164208 2008 2. CAo v =Coeficientul cheltuielilor variabile în totalul Cifrei de Afaceri.7968599 3. 2.5.8.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. si in Capitolul 6.8.8.1. de vanzare si distrib. împreună cu ratele lor de rambursare. • Levierul de Exploatare (operaţional) CAo Le = ──────── CAo – PMexpl RISCUL FINANCIAR .10424873 2007 2. Analiza de senzitivitate (sensibilitate) Analiza de senzitivitate este o metodă de evaluare a riscului care constă în determinarea efectelor variaţiilor unor elemente esenţiale ale afacerii. 1-v Fo = Chelt.: Studii de caz şi analiza de piaţ si Subcapitolul 6.este dat de măsura variabilităţii profitului produsă de variaţia nivelului de activitate (Cifra de Afaceri) şi a poziţiei activităţii firmei faţă de Pragul de Rentabilitate si este definit de : • Prag de Rentabilitate de Exploatare (Punctul Mort de exploatare) CAo = Cifra de Afaceri operaţionala = Venituri din vanzari + Alte Fo PMexpl = ──── venituri operationale. RISCUL ECONOMIC .4.8.60132508 2. Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de către bancă şi investitori Aceşti indicatori vor fi trataţi pe larg în Capitolul 3.60078501 2.60132508 2009 3.) 44 .(oper.42834328 3. V v = ─── 1 .

pentru un orizont temporal mediu si lung. note.35 (0. Evaluarea gradelor de solvabilitate şi lichiditate 3. a politicilor contabile. Stabilirea preţului de ofertă .3644 1. Analiza financiară pe baza bilanţului. Date financiare.2. 3.1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Capitolul 3 Analiza performanţelor financiare ale societăţii comerciale din sectorul de construcţii.reprezintă capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor pe care le-a angajat. Studiu de caz si analiza de piaţa: Prezentarea performanţelor şi evaluarea unei societăţi comerciale înaintea listării. contul de profit şi pierdere.121 0. respectiv de a-şi onora plăţile la termenele scadente. IFRS-International Financial Reporting Standards): bilanţul.50) ≤1 ≤ 1/ 3 < 0.1. Evaluarea activelor şi pasivelor şi participarea acestora la realizarea performanţei societăţii comerciale Prospectul de Oferta oferă toate datele necesare în capitolul VI: PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI A ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE A COMPANIEI.5 <1 >2 (3) 30 iunie 2006 0.S. Alumil Rom Industry S. Solvabilitatea .137 27.744!! 0. pagina 49.1.75 –in 2005 Rate calculate pentru partea de sus a bilantului Rate care definesc capacitatea de plata a dobanzilor 45 . rate financiare ale investiţiei. a fluxurilor de trezorerie.2. situaţia modificării capitalurilor proprii.6355 !! 0.1. Analiza indicatoriilor echilibrului financiar.C. Evaluarea gradelor de solvabilitate si lichiditate 3.1.1.A. Analiza performanţelor societăţii comerciale se bazează pe evaluarea raportarilor financiare furnizate de Emitent (conf. INDICATORUL SOLVABILITATII Solvabilitate patrimonială Gradul de îndatorare Rata datoriilor totale Coeficienţi de îndatorare la termen Rata acoperirii dobanzilor FORMULA DE CALCUL Capital propriu / Total pasive Datorii totale / Capitaluri proprii Datorii totale / Active totale Datorii termen mediu si lung/Capitaluri proprii Datorii termen mediu si lung/Capitaluri proprii EBIT / Cheltuieli cu dobânzile CONDIŢIE LIMITĂ > 0. 3.

292.ROS Rata Rentabilitatii .993/ 261 12.323.934 / 30.556.433 0.498 !! Din nefericire pentru societate se constata ca sase din cele zece rate ale lichiditatii analizate nu respecta valorile limita. 3.934 13.mediu salariaţi permanenţi Profit Net /Capital Permanent EBIT/Capital Permanent Active Fixe Nete /Imprumuturi termen lung VALORI 12.434.213 / 84.521.425 15.213 /35.Rli ATQR – Acid test quick ratio FORMULA DE CALCUL Activ circulant (sub 1 an) /Pasive exigibile pe termen scurt (Pasive curente + Capital propriu) Active curente / Pasive curente Activ circulant (sub 1 an) – Stocuri / Pasive exigibile pe termen scurt Disponibilităţi şi titluri de plasament / Pasive exigibile pe termen scurt Conditie limita 30 Iun 2006 Lichiditatea pentru partea de jos a bilantului >1 >1 >1 > 0.Rua Rata profitului net Productivitatea muncii .433 5.434. aceasta va finevoita sa apeleze la noi surse de finantare a activitatii curente. Lichiditatea .117 ! Lichiditatea pentru partea de sus a bilantului Rate care definesc capacitatea de rambursare a creditelor Datorii pe termen mediu şi lung / Capacitatea de autofinanţare Anuitatea rambursării datoriilor la termen / Capacitatea de autofinanţare 0.RRC Return on Sales .376 ani ≤ 3 ani ≤ 0.767.2.517.470.619 12.136 84.50 1.844 lei 46 .136 (în 2005) 84.Return on Assets Economice – ROA ROAe Randamentul capitalului angajat Return on Investment .ROI Rata Rentabilităţii Financiare Return on Investment (Equity)– ROE Multiplicatorul capitalului Equity Multiplaier – EM Rata utilizării activelor . 3.reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma rapid în bani.926 12.434.323.844 /35. furnizori.1.619 + 26. faţă de creanţieri. lichiditatea fiind capacitatea firmei de a face faţă cheltuielilor şi de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt.674 ! 0.874.(in 2005) 12.844 / 35.556.71 ! 1.213 / 30.61+ 26.213 /84.2.2 0. INDICATORUL LICHIDITATII Rata lichidităţii generale (sau globale) – Rg Rata lichiditatii curente Rata lichidităţii reduse .934 .352 0.531.147 56.407 2.582 lei/salariat 0.758/4.562 EBIT = Profit înainte de impozitare + Cheltuieli financiare –Venituri financiare = 15. pe măsură ce acestea devin exigibile.999 0.ROCE Rata de acoperire a activelor fixe imobilizate FORMULA Profit Net / Vânzări Profit Net / Total active Profit din exploatare / Active din exploatare Profit (EBIT) / Total capital investit Profit Net /Capital propriu Total active / Capital propriu Total venituri / Total active Profit net /Total venituri Profit brut /Nr.1471 0.521.766 0. Profitabilitatea societăţii comerciale analizate Pe baza Contului de profit şi pierdere consolidat si Situaţiei fluxurilor de numerar pentru 2005 şi semestrul I 2006 am calculat urmatoarele rate ale profitabilitatii: INDICATOR Rata rentabilitatii Comerciale .292.926 26.W Rentabilitatea Capitalului Permanent Return On Capital Employed .152 0.434.926 15.790 REZULTAT 0.064 / 57.767. prin urmare.292.213/84. etc. indicand o problema de solvabilitate izvorata din lichiditatea insuficienta. Societatea va fi nevoită să recurgă la surse de finanţare suplimentare.1472 0.2338 0.323.2.470.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Se constata ca ratele ce contin in termenul datorii si pe cele pe termen scurt sunt nefavorabile.470.521.434.146 14.Rlr (Rata trezoreriei) Rata lichiditatii imediate .146 /84.

47 .M.862.A. 571/29.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne .758.A.2 R1 + 1. caracteristicile.. 297/2004 privind piaţa de capital (publicată în Monitorul Oficial nr.409 REZULTAT 0. El a pornit de la examinarea caracteristicilor unor companii care au dat faliment şi a unor companii solvabile.619/ 86.V. sucursala românească deţinuta în momentul ofertei publice primare iniţiale de vânzare în proporţie de 69.999 R5 RATA R1 R2 R3 R4 R5 FORMULA Capital circulant (Active pe termen scurt Pasive pe termen scurt) / Active totale Profit Net capitalizat (PN – Dividende) / Active totale EBIT / Active totale Valoarea de piaţă sau contabila a actiunilor (Capitalul Propriu) / Datorii totale Vânzări / Active totale VALORI 57. Altman a încercat previzionarea falimentului unei companii bazându-se pe nivelurile ratelor financiare ale întreprinderii (Ri).98 = 2.05858 + 3.. Managementul listării societăţii comerciale în Piaţa de Capital 4.N. iar un scor de peste 2.109 / 86.1..2 x 0.409 15.470.053 Un scor sub 1.+ CnRn.5493 + 0. determinaţi prin metoda celor mai mici pătrate. entităţi economice şi statul.6 x 0. Modelul Altman cu 5 variabile pentru AlumilRom Industry S.136 (Capitalul Propriu) / 50. care să diferenţieze cele doua categorii de companii.4 x 0.+ Ci Ri + .186.081 + 1. din Grecia.06% deasupra punctului critic.4 R2 + 3.. adică EBIT / Active totale.2006.06.7. cu 14.C. Din punct de vedere normativ.844 / 86. pe baza observaţiilor asupra celor două categorii de companii.767.186.3.434. a obţinut o rată agregată.98 Z = 1.3 x 0.1.1.88% de Alumil Milonas – Industria Aluminiului S. Piaţa de Capital şi listarea societăţilor comerciale. pentru a constata diferenţele dintre cele două categorii de companii. Utilizand o tehnică de natură statistică numită "analiza discriminanţilor multipli" sau "analiza discriminantă".425 . Scopul.213 .. Capitolul 4. 94% din societatile falimentare au avut Z < 2. Aceasta arată importanţa studierii lichidităţii firmei într-un context dinamic – o companie poate avea o problemă de lichiditate...1..081 0.3.. în acelaşi interval de timp.409 12.A. 4.874.. Bursa de Valori Bucureşti S. aprobat prin Decizia C.179 + 0.409 30. funcţionarea pieţei de capital este reglementată de: • Legea nr. dar dacă este profitabilă.1.. Rata care are cea mai mare contribuţie la calculul scorului este cea a rentabilitatii activelor totale (ROA brut). • Regulament de organizare şi funcţionare a S. căutand combinaţie liniară optima a ratelor.862. avantajele şi dezavantajele listării Piaţa de Capital este piaţa specializată în care acţionează investitori. Formula "SCOR Z" de determinare a riscului de faliment Edward I.5493 0.8 arată că firma este în prag de faliment. 2600/14.. Formula „Scor Z” s-a dovedit eficientă în a prevedea cu 2-3 ani înainte solvabilitatea sau falimentul.pentru anul 2005: Z= 1. Ulterior s-a listat pe bursa românească ALUMIL ROM INDUSTRY S. Elemente caracteristice ale Pieţei de Capital 4.6 R4 + 0. unde Ci = coeficienţi de corelaţie.A.09.179 0.2006 şi Decizia 3196/12. Punctajul de 2. numită indicatorul "Scor Z".05858 0.053.186. fluxul de fonduri va putea să amelioreze poziţia ei de lichiditate.1.3 R3 + 0. nr.A.483 + 4.999 x 0..790 84. Prezentare generală a Pieţei de Capital din România Prima societate românească de construcţii nou înfiinţată care s-a finanţat prin emisiuni de acţiuni şi ulterior de obligaţiuni este IMPACT DEVELOPER S.50.483 /86.7 indică un grad bun de solvabilitate.6.556.7 si 97% din cele solvabile au Z>2.2004).186. Z = C1R1 + C2R2 + .10. indică faptul că societatea Alumil Rom Industry prezintă o siguranţă suficientă pentru a învesti sau măcar pentru a fi speculată în Piaţa de Capital.292.

48 . Condiţii referitoare la emitent (Secţiunea 1. de a alege sau a fi ales în consiliul de administraţie al acesteia. Valorile mobiliare 4. prin la activele diverselor firme cotate pe baza: dezvoltării interesului de a menţine şi dezvolta sistemul social bazat pe proprietatea privată şi piaţa liberă dezvoltării interesului de a susţine.2004) pentru admiterea la tranzacţionare: TITLUL VI. proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. Condiţiile listării societăţii comerciale în Piaţă de Capital 4. Obligaţiunile nu conferă aceleaşi drepturi ca si acţiuniunile.societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă. EMITENŢII. 571/29.sunt titluri de creanţă asupra societăţii emitente ce atrag sume de bani sub formă de împrumuturi pe termen lung şi mediu. I.). prin intermediul emisiunii şi tranzacţionării instrumentelor financiare clasice (acţiuni. prin implicarea politică a aleg ătorilor deţinători de active. dar posesorul lor beneficiază de o dobândă periodică fixă şi la expirarea perioadei de împrumut. acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare să fie distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris.să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea.sunt titluri ce conferă un drept de proprietate asupra unei părţi a capitalului social al societăţii emitente. Funcţia socio-psihologică de orientare a indivizilor catre sistemul social bazat pe proprietatea privată şi piaţa liberă. • de a fi informat cu privire la evoluţia economico-financiară a întreprinderii.000.1.000. capitalul şi rezervele. b.2. FUNCŢIILE PIEŢEI DE CAPITAL Funcţia de finanţare prin mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice şi juridice. • de proprietate asupra unei părţi a activelor societăţii. reprezentat de această clasă de acţiuni. prin bunul mers al societăţilor comerciale componente II.2. este asigurată funcţionarea normală a pieţei. cu mai putin de 25% din capitalul subscris. .2. a unei politici economice care să favorizeze bunul mers al economiei.1.217. de către emitenţii de acţiuni sau obligaţiuni. call etc. dacă numărul de acţiuni în circulaţie şi dispersia acestora în rândul publicului sunt suficient de mari.să aibă o capitalizare anticipată.2. pentru: finanţarea proiectelor de investiţii finanţarea activelor pe termen lung finanţarea activităţilor curente (active pe termen scurt) Funcţia de tranzacţionare liberă a titlurilor financiare ce conferă dreptul de proprietate asupra societăţilor comerciale listate Asigură: posibilitatea de preluare de către finanţatorii capabili a controlului asupra unor societăţi prin achiziţionarea unor pachete corespunzătoare de acţiuni posibilitatea de a schimba uşor activele în lichidităţi III. Art.Of. în condiţiile asumării de riscuri dar şi distribuirii de beneficii intre participanţii.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne între care se manifestă relaţii specifice în scopul finanţării şi realizării investiţiilor. Condiţiile şi procedurile legale necesare listării Listarea se face conform condiţiilor şi procedurilor impuse de Legea 297/2004 privind Piaţa de Capital (M. Obligaţiunile . în cazul lichidării sau încetării funcţionării sale. Capitolul III: 1. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. de cel puţin echivalentul în lei al 1. . Condiţii referitoare la acţiuni (Art. precum şi alte drepturi cum ar fi: • de a primi anual o cotă parte din profit (dividende) în funcţie de numărul de acţiuni deţinute.1. de rambursarea sumei plătite pentru răscumpărarea obligaţiunilor de către emitent.06.1.213) societatea trebuie: .000 euro. de cel puţin echivalentul în lei al 1.1. options. dezvoltării interesului cetatenilor deţinători de active să procure resurse şi să consume produsele oţinute în propria ţară 4. • de a participa la conducerea societăţii. obligaţiuni) şi derivate (futures.1.000 euro sau. 4. Titlurile financiare primare – acţiunile şi obligaţiunile Acţiunile .): a. în conformitate cu prevederile legale. 2.

Proceduri şi mecanisme Societăţile comerciale care se listează în Piaţa de Capital.3. în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.OPERAŢ IUNI DE PIAŢĂ..Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 4.P. OBIECTIVELE. Metodologia listării.173. • este publicat în format electronic pe website-ul C. menţinerea şi dezvoltarea încrederii acestora şi satisfacerea lor financiară - MANAGEMENTUL LISTĂRII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IN PIAŢA DE CAPITAL DOCUMENTELE NECESARE LIST ĂRII • Prospect de Ofertă Incluzând situaţiile financiare si opiniile auditorului (Raportul de Audit FinanciarContabil) • Plan de Afaceri fezabil.. Capitolul I .175. Art. disponibilă oricând acţionarilor şi în mod regulat publicului – postarea trimestrială a tuturor informaţiilor relevante pe site-urile web ale Bursei şi al societaţii comerciale • Distribuirea dividendelor pentru acţiuni şi a dobânzilor pentru obligaţiuni • Procedurile si mecanismul listării acţiunilor • Cerintele necesare listării acţiunilor • Procedurile Ofertei Publice de Vanzare de Acţiuni • Cerinţe de raportare către instituţiile Pieţei de Capital si către publicul investitor cu privire la societăţile deţinute public 49 .N.3.217 4. viabil şi convingător • Prospect de Ofertă corect şi complet..contabile proprii certificate de o societate independentă de audit. Cerinţe. • publicat în format electronic pe website-ul ofertantului şi al intermediarului ofertei. gratuit.N. OBIECTIVUL SPECIFIC AL SOCIETĂŢILOR DEŢINUTE PUBLIC . pe suport de hârtie. inscrisă in Camera Auditorilor INAINTAREA C ĂTRE C. informarea completă. status. cel puţin la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte.Ofertele publice.N. Obiectivele societăţilor comerciale care se listează în Piaţa de Capital. riguroasă.M. In TITLUL V . Legea 297/2004.(1) ASIGURAREA ACCESULUI PUBLICULUI LA PROSPECTUL IPO este publicat în unul sau mai multe cotidiane de difuzare naţională. A ACŢIUNILOR INTEGRAL PL ĂTITE in cazul distribuirii catre public al unui numar sificient de acţiuni • minim 25% din capitalul subscris • sub 25% din capitalul subscris dacă numărul de acţiuni existente în circulaţie şi dispersia acestora în rândul publicului sunt suficient de mari Art.M.1.M.MENŢINEREA INVESTITORILOR EXISTENŢI ŞI ATRAGEREA INVESTITORILOR POTENŢIALI prin crearea. trebuie să realizeze un obiectiv global suplimentar.3.O. A CERERII DE APROBARE A PROSPECTUL DE OFERT Ă PRIVIND OFERTA PUBLIC Ă PRIMAR Ă INIŢIAL Ă DE ACŢIUNI ALE SOCIETATII COMERCIALEALE VÂNZARE DE Art. sau la sediul operatorului pieţei reglementate pe care se intenţionează admiterea la tranzacţionare. prin atingerea unor obiective derivate din acesta. pe lângă obiectivele generale ale oricărei societăţi comerciale. prestigiu.Dispoziţii comune LANSAREA ANUNŢ ULUI DE OFERT Ă PUBLIC Ă in cel putin doua cotidiane de difuzare natională Art.2. schemă logică METODOLOGIA LISTĂRII – SCHEMA LOGICĂ ELABORAREA PROSPECTULUI DE OFERT Ă PRIVIND OFERTA PUBLIC Ă PRIMAR Ă INIŢ IALA – I.175. MECANISMELE ŞI CERINŢELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR CARE SE LISTEAZ Ă ÎN PIAŢA DE CAPITAL OBIECTIVE GENERALE ALE ORIC ĂREI SOCIETĂŢI COMERCIALE • Siguranţă • Stabilitate • Profitabilitate • Crestere • Imagine.(3) • • DERULAREA OFERTEI PUBLICE PRIMARE INIŢ IALE DE SOCIET ĂŢ II COMERCIALE VÂNZARE DE ACŢ IUNI ALE INCHEIEREA PERIOADEI DE SUBSCRIERE A ACŢ IUNILOR DIN CADRUL OFERTEI PUBLICE PRIMARE INIŢ IALE DE VÂNZARE DE ACŢ IUNI ALE SOCIET ĂŢ II COMERCIALE ADMITEREA LA TRANZACŢ IONARE DE C ĂTRE C. aprobat de Comisia Naţionala a Valorilor Imobiliare • Raport de Audit Financiar-Contabil realizat de un auditor cu o reputaţie cât mai bună • Transparţa. • este publicat în format electronic pe website-ul operatorului pieţei. Secţiunea 1.(1).V.V..V. anume menţinerea investitorilor existenţi şi atragerea investitorilor potenţiali. Managementul listării în Piaţă de Capital a societăţilor comerciale de construcţii 4. PROCEDURILE. – DE VÂNZARE DE ACŢIUNI ALE SOCIET ĂŢII COMERCIALE – incluzand si situatiile financiar .

1. Transparenta. Dividendul şi politica de dividend şi Subcapitolul 5.1.2. pentru a realiza o evaluare în cunoştinţă de cauză a societăţii. Creştere potenţiali 5.3.1. Prospect de ofertă corect şi complet care furnizează investitorilor potenţiali şi autorităţilor toate informaţiile necesare privitoare la societate 2. sunt necesare investitorilor. informarea acţionarilor şi a publicului interesat prin intermediul documentelor autorizate.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 4.2. viabil şi convingător Prospect de Ofertă corect şi complet Rapoarte de audit financiar.1. 4.4. conform caracteristicilor emitentului şi valorilor mobiliare oferite publicului. Dividendul şi politica de dividend post-listare. 4. prestigiu. Postarea trimestrială a acestor informaţii pe site-ul web al BVB şi al societăţii. Aceste aspecte vor fi tratate pe larg în Subcapitolul 4. în primul rând financiare. în orice moment calendaristic. Distribuirea de dividende şi informarea acţionarilor cu privire la destinaţiile şi eficienta utilizării profitului nedistribuit. pe site-ul bursei Distribuirea de dividende şi dobânzi pentru obligaţiuni • • 4.1.1. Un prospect de ofertă publică primară iniţială de vânzare de 50 .contabil realizat de un auditor cu o reputaţie cât mai bună Transparenţă.2.3. 4. riguroas. Principalele obiective ale managementului firmelor din domeniul construcţiilor ce trebuie îndeplinite in scopul listării în Piaţa de Capital PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI FIRMELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR CE TREBUIE ÎNDEPLINITE IN SCOPUL LISTĂRII ÎN PIAŢA DE CAPITAL OBIECTIVE GENERALE MANAGEMENTUL MENŢINEREA ALE ORIC ĂREI LISTĂRII SOCIETĂŢII INVESTITORILOR ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN PIAŢA ATRAGEREA DE NOI COMERCIALE DE CAPITAL INVESTITORI 1. viabil şi convingător (Subcapitol 2. în primul rând financiare.2. Imagine.şi post-ofertare 1. Raport de audit financiar-contabil realizat de un auditor cu o reputaţie cât mai bună. apar probleme suplimentare difícil de rezolvat. Satisfacerea financiară a status investitorilor • • • Plan de Afaceri.4. Planul de Afaceri – Business Plan) 1. riguroasă.PROCEDURI. fezabil. dezvoltaea încrederii 3. Documente ce trebuie elaborate în etapa de ofertare 1.3. regulat şi la cerere: Furnizarea către acţionari a tuturor informaţiilor relevante.1. disponibilă oricând acţionarilor şi în mod regulat publicului – postarea trimestrială a tuturor informaţiilor relevante.2.6. Stabilitate . menţinerea şi 2. Plan de Afaceri fezabil. 2. Siguranţă Crearea. informarea completă. Menţinerea investitorilor existenţi şi atragerea de noi investitori Principii ce trebuie respectate în etapa de pre. în mod complet. Profitabilitate CERINŢE MECANISME investitorilor existenţi şi 4.3. Prospectul de Ofertă Privind Oferta Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni – IPO – a societăţii comerciale ce urmează să se listeze în Piaţa de Capital Prospectul de ofertă este documentul ce conţine informaţiile care. Obiectivele fundamentale ale managementului firmelor din domeniul construcţiilor ce intenţionează să se listeze în Piaţa de Capital În situaţia în care proprietarii unei firme de costructii îşi doresc listarea sa la bursă.

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne acţiuni15 va fi prezentat in Subcapitolul 6.1.1. Extrase din Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni al SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.:

4.4.3. Auditul financiar – contabil al societăţilor comerciale ce urmează să se listeze în Piaţa de Capital (TITLUL VIII AUDITUL FINANCIAR Legea 297/2004)
Companiile ce intenţionează să se listeze în Piaţa de Capital trebuie în mod obligatoriu să pună la dispoziţia organismelor de reglementare a Pieţei de Capital ( C.N.V.M., B.V.B.) dar şi investitorilor, situaţiile financiar - contabile proprii dar certificate de o societate autorizată pentru aşa ceva, numită societate de audit, înscrisă în Camera Auditorilor. Efectul psihologic favorabil asupra investitorilor este cu atât mai mare cu cât societatea de audit este mai prestigioasa (şi percepe comosioane mai mari). Potrivit Standardului de audit nr. 700, „Raportul de audit“, acesta „trebuie să conţină în scris o exprimare clară a opiniei asupra situaţiilor financiare considerate un tot unitar“.

4.4.3.1. Sarcinile auditului financiar contabil
Acestea sunt: I. Verificarea respectării cadrului conceptual al contabilităţii II. Verificarea şi certificarea reflectării în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întreg exerciţiul financiar, respectând trei imperative: • Prudenţa – Regularitatea – Sinceritatea

4.4.3.2. Schema Raportului de Audit Economico-Financiar
SCHEMA RAPORTULUI DE ADIT ECONOMICO-FINANCIAR
Cui se Cui se adreseaza

Titlul

Auditor independent …….. Societatea de audit ………. Actionarilor, Consiliului de Administratie, AGA (Trebuie respectate clauzele pravazute in angajament) a. Se identifica situatiile financiare auditate, data si perioada acoperita

Paragraful de introducere

b. Declaratie asupra faptului ca situatiile financiare revin in responsabilitatea conducerii societatii financiare auditate c. Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare a. Auditul a fost efectuat în conformitate cu I.F.R.S. şi/sau standardele naţionale b. Auditul a fost planificat şi efectuat pentru a se obţine o asigurare rezonabilă a situaţiilor financiare şi pentru ca ele să nu conţină erori semnificative c. Auditul a inclus: c1. Examinarea pe bază de test a probelor pentru confirmarea valorilor cuprinse în situaţiile financiare; c2. Modul de reflectare a principiilor contabile asupra situaţiilor financiare; c3. Evaluarea estimărilor semnificative realizate de conducere la întocmirea situaţiilor financiare; c4. Evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. d. Declaraţia auditorului asupra faptului că auditul conferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei

Paragraf privind natura auditului (aria de aplicare)

Paragraful privind OPINIA

Raportul de audit trebuie să conţină în mod clar opinia dacă situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a situaţiei financiare Cadrul general de raportare financiară I.F.R.S. şi standarde naţionale relevante Prezentarea altor cerinţe specificate în statute sau legi

Data raportulu i
ADRESA AUDITOR

Auditorul a analizat efectul asupra situaţiilor financiare şi raportul privind evenimentele şi tranzacţiile până la data încheierii raportului
SEMNĂTURA AUDITOR

15

Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6.250.000 acţiuni ale S.C. Alumil Rom Industry S.A., 8-18 dec. 2006

51

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne

4.4.3.3. Tipurile de opinii exprimate de către auditori

Auditorul trebuie să aleagă între următoarele modalităţi de exprimare a opiniilor: a) Opinia fără rezerve – Unqualified opinion report - Este exprimată atunci când auditorul a obţinut o asigurare rezonabilă asupra faptului că toate datele semnificative incluse în posturile din bilanţul contabil au fost culese şi sistematizate după o metodă acceptabilă şi permanentă, conform cu normele legale. b) Opinia cu rezerve – Qualified opinion report - Este formulată atunci când auditul nu este în măsură să exprime o opinie fără rezerve, dar incidenţa dezacordurilor cu conducerea întreprinderii şi a limitelor impuse întinderii angajamentului de audit nu impun o opinie nefavorabilă. c) Opinia defavorabilă – Adverse opinion report - Se exprimă când dezacordurile cu conducerea întreprinderii sunt semnificative şi au o incidenţă importantă asupra bilanţului contabil, care este incomplet, nesincer, înşelător. d) Imposibilitatea de a exprima o opinie – Desclaimer opinion report - Intervine atunci când limitarea întinderii lucrărilor sau incertitudinilor sunt de aşa natură încât auditorul nu este în măsură să formuleze vreo opinie asupra bilanţului. Subiectul va fi tratat in Subcapitolul 6.1.3. Stabilirea preţului de ofertă– evaluarea investitiei.

4.5. Stabilirea preţului de ofertă
4.7.

Dividendul şi politica de dividend

Politica de dividend se materializează în opţiunea unei firme de a distribui parţial sau total sau a nu distribui dividende, în anumite exerciţii finanicare, de creştere continuă, de reducere sau de păstrare nemodificată a cuantumului dividendelor, precum şi de folosirea diverselor surse pentru plata efectivă a dividendelor, ţinând cont că cerinţa majoră a finanţelor este maximizarea valorii firmei.

4.7.1. Tipuri de politici de dividend
Tip de politica de dividend Dividend pe acţiune (DPAt) Politica de participare directă (la profit) d x PA Politica de stabilitate sau de prudenţă g x DPAt-1 Politica reziduală sau politica oportunistă f(INV + FIN)t PA = profit net pe acţiune, d = rata dividendului g = rată constantă de creştere anuală a dividendelor (poate fi pozitivă sau negativă) f = rată de variatie anuală a dividendelor in functie de politica de finantare

4.7.2. Indicatori ai politicii de dividend
Dividendul pe acţiune Profit pe acţiune Volumul anual al dividendelor plătite = ───────────────────────────── Numărul acţiunilor emise Profit net anual al societăţilor = ─────────────────────────── Numărul acţiunilor emise

Volumul total al dividendelor plătite într-un an Rata distribuirii = ─────────────────────────────── dividendelor Profit net anual al societăţii Randamentul pe acţiune Coeficientul de capitalizare Valoarea nominală a acţiunii Dividendul pe o acţiune = ─────────────────────── Cursul acţiunilor Cursul acţiunilor = ─────────────────────── = PER Profit pe acţiune Capital social = ─────────────────────── Număr de acţiuni

Activul net Valoarea patrimonială = ─────────────────────── a actiunii Număr de acţiuni emise de firmă Valoarea intrinsecă a acţiunii Activul net total – Active latente = ─────────────────────── Număr de acţiuni

Rata dividendelor Valoarea financiară = Valoarea nominală x ──────────── a acţiunii Rata dobanzii

52

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne

Capitolul 5
Măsuri manageriale post-listare 5.1. Respectarea drepturilor deţinătorilor de instrumente financiare ale emitenţilor. Transparenţa

Investirea resurselor proprii, ale persoanelor fizice sau juridice, nu poate fi concepută fără deţinerea de informaţii complete şi corecte asupra afacerii în care se investeşte şi nici fără garanţia că societatea va administra eficient si responsabil activele sale.

MĂSURI MANAGERIALE POST- LISTARE
CADRUL LEGISLATIV
Legea nr. 31/1990, Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Regulamentul CNVM nr. 1/2008, Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Codul Bursei de Valori Bucuresti S.A. - operator de piata - 24 iunie 2006, Codul de Guvernanta Cooperatista Legea nr. 297/2004,

POLITICA FAŢĂ DE ACŢIONARI
Respectarea drepturilor deţinătorilor de instrumente financiare ale emitenţilor

CONTINUAREA DEZVOLTĂRII ORGANIZAŢIEI SI AFACERII CONTINUAREA FINANŢĂRII

Transparenţa

Politica de dividend

prin Oferte Publice Iniţiale Secundare (Ulterioare) de Vânzare de Acţiuni

Evaluarea acţiunilor pe baza ratelor de piaţă si a valorii intrinseci

Măsuri destinate a preveni abuzurile comise de către persoanele implicate

5.1.1. Actele normative care asigură respectarea drepturilor deţinătorilor de instrumente financiare ale emitenţilor şi transparenţa activităţii şi situaţiei societăţilor comerciale listate
Pentru a nu lăsa corectul tratament al publicului şi acţionarilor la bunăvoinţa persoanelor ce deţin poziţii de putere în societate şi ale căror interese sunt adeseori parţial în contradicţie cu cele ale celorlalţi acţionari, legislaţia vine în sprijinul acestora prin: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – actualizată prin Legea nr. 284/2008 MOf nr.778; Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004; Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare; Regulamentul CNVM nr. 1/2008 privind implementarea Directivei nr. 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; • Codul Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de piaţă - 24 iunie 2006; • Codul de Guvernanţă Cooperatistă al Bursei de Valori Bucureşti – 2008; Regulamentul CNVM nr. 6 /2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. 53

Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne

5.1.2. Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată privind transparenţa
LEGEA 297/2004 PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL, TITLUL VI - EMITENŢII, CAP. V - TRANSPARENŢ A EMITENŢILOR , SECŢIUNEA 1
Articolul 224 Societatea trebuie:

1. 2. 3.

4. 5.

să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţ ele de raportare să asigure un tratament egal pentru toţ i acţionarii care deţ in acţ iuni de aceeaşi clasă. să asigure toate facilităţ ile şi informaţ iile necesare privind: organizarea adunărilor generale şi drepturile de vot alocarea şi plata dividendelor; emiterea de noi acţiuni, operaţ iunile de distribuire, subscriere, renunţ are şi conversie; să asigure acţ ionarilor exercitarea drepturilor financiare. să informeze publicul, în maximum 48 de ore, cu privire la orice noi evenimente, care pot conduce la modificări ale preţului acţ iunilor, datorită efectului lor asupra situaţ iei patrimoniale şi financiare sau activităţii Emitentului C.N.V.M. poate solicita societăţ ii toate informaţiile necesare protecţ iei investitorilor şi asigurării unei funcţionări ordonate a pieţei. Articolul 225 - acte juridice:

Administratorii societăţilor sunt obligaţ i să raporteze, deîndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţ ii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Vor fi respectate interesele societăţ ii, în raport cu ofertele existente pe piaţă şi conducerea va fi obligată să întocmească rapoarte care: să prezinte, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea să conţină şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor lor asupra situaţ iei financiare a societăţii. Articolul 226 - Informaţiile privilegiate Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., f ără întârziere, în leg ătură cu informaţ iile privilegiate ce îl privesc în mod direct, Un Emitent poate, pe proprie răspundere, să amâne dezvăluirea publică a informaţ iei privilegiate (informând şi în baza aprobării C.N.V.M.), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu condiţ ia să nu inducă în eroare publicul; Dacă un emitent sau o persoană care acţ ionează în numele sau în contul emitentului dezvăluie orice informaţ ie privilegiată către o terţă persoană, în exercitarea obişnuită a profesiei, trebuie să facă publică informaţ ia. Articolul 227 - Situaţia financiară 1. Societăţile vor pune la dispoziţia publicului şi vor transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale, în maximum 5 zile de la data aprobării, inclusiv raportul auditorului financiar, dacă s-a f ăcut 2. Raportarea trebuie, conform C.N.V.M.: să includă orice informaţ ie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii; să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţ i.

Articolul 228 - Modificările în deţinerile de acţiuni 1.În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare, care fac că drepturile de vot deţinute de o persoană să atingă, să depăşească sau să scadă sub pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90%, aceasta are obligaţia să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a respectivei operaţiuni, societatea, C.N.V.M şi piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 2.Societatea trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune, în maximum 3 zile lucrătoare.
CODUL DE GUVERNANŢĂ COOPERATISTĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI - EXTRAS
ART. 2 - DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE ALE EMITENŢ ILOR Principiul II Emitenţii au obligaţia de a respecta drepturile deţinătorilor de instrumente financiare emise de aceştia şi de a le asigura acestora un tratament echitabil. Principiul III Emitenţii vor depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectivă şi activă cu deţinătorii de instrumente financiare emise de aceştia. Recomandarea 4: • Toţi deţinătorii de instrumente financiare din aceeaşi clasă de titluri, vor fi trataţi în mod echitabil; • Toate instrumentele financiare de acelaşi tip şi clasă, trebuie să confere drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea, trebuie supusă aprobării deţină torilor, în adunările speciale ale acestora. Recomandarea 5: • Emitenţii vor depune toate diligenţele pentru facilitarea particip ării acţionarilor lor la lucrările adun ărilor generale ale acţionarilor (AGA), precum şi a exercitării depline a drepturilor acestora. Recomandarea 6: • Emitenţii vor propune aprobării AGA proceduri de urmat în vederea desfăşurării ordonate şi eficiente a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acţionar de a-şi exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere. Recomandarea 7: • Acţionarii care nu pot participa la lucrările AGA, isi pot exercita votul în absenta, pe bază de procură. Recomandarea 8: • Emitenţii vor asigura acţionarilor lor accesul la informaţii relevante, astfel încât aceştia să-şi exercite toate drepturile de o manieră echitabilă. Pe pagina de web, Emitenţii vor pune la dispoziţia publicului, informaţiile relevante care se vor referi, fără a se limita, la: - proceduri privind participarea la AGA, convocări şi completările ordinii de zi a AGA, răspunsuri ale Consiliului de Administraţie la întreb ările acţionarilor; - rapoarte curente; - situaţiile financiare anuale, semestriale şi trimestriale; - exercitarea drepturilor de vot în AGA, - materiale referitoare la punctele de pe agenda AGA; - modele de procura specială, calendarul financiar, etc. Recomandarea 9: • Emitenţii vor crea o structură organizatorică adecvată pentru relaţia cu investitorii şi cu acţionarii ART. 7 – TRANSPARENTA, RAPORTAREA FINANCIAR Ă, CONTROLUL INTERN ŞI ADMINISTRAREA RISCULUI Principiul XII Structurile de guvernanţă corporativă, instituite în cadrul Emiten ţilor, trebuie să asigure efectuarea unei raportări periodice şi continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante referitoare la Emitent, inclusiv situaţia financiară, performanţa, proprietatea şi conducerea acesteia. Principiul XIII Consiliul de Administraţie va adopta reguli stricte, menite să protejeze interesele societăţii, în domeniile raportării financiare, controlului intern şi administrării riscului. Recomandarea 25: • Emitenţii vor pregăti şi disemina informaţii periodice şi continue relevante, în conformitate cu cele mai înalte standarde de raportare financiară – Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) - standarde de raportare de mediu, sociale şi de conducere (ESG – Environment, Social and Governance). Informaţiile vor fi diseminate atât în limba romana cât şi în limba engleză. Recomandarea 26: • Emitenţii vor promova, cel puţin o dată pe an, întâlniri cu analişti financiari, brokeri, agenţii de şi alţi specialişti de piaţă, în scopul rating prezentării elementelor financiare, relevante deciziei investiţionale. Recomandarea 27: (CA) va înfiinţa un • Consiliul de administraţie Comitet de Audit, format din membrii săi, pentru a-l asista în îndeplinirea responsabilităţilor sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern şi acela al administrării riscului. Recomandarea 28: • CA sau Comitetul de Audit, după caz, va examina în mod regulat eficienta raportării financiare, controlului intern şi sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; se va asigura că analizele de audit efectuate precum şi rapoartele de audit elaborate, ca urmare a acestora, sunt conforme cu planul de audit aprobat de CA sau de Comitetul de Audit. Recomandarea 29: • Comitetul de Audit va fi alcătuit în exclusivitate din administratori neexecutivi şi va conţine un num ăr suficient de administratori independenţi.

54

va fi diferită de valoarea capitalului social sau valoarea contabilă. Capitolul I. titlurile mobiliare ale unei companii primesc o valoare de piaţă diferită de cea nominală. Finanţarea societăţilor comerciale listate prin noi emisiuni de tifluri financiare Aceasta se face prin emisiuni de acţiuni. Oferte publice.3. 5. Secţiunile 6 şi 7 din TITLUL V OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ.3. Ofertele publice de preluare obligatorii Proprietarii de societăţi comerciale listate trebuie să cunoască faptul că legea prevede nişte praguri de deţinere a căror atingere obligă pe deţinători să efectueze oferte publice de preluare obligatorii. valoarea de piaţă sau capitalizarea bursieră a companiei. efortul financiar necesar ofertei de preluare fiind de cele mai multe ori foarte mare.7. Listarea se aplică tuturor acţiunilor emise de societate din clasa respectivă. în fiecare moment de tranzacţionare pe piaţă. Stabilirea preţului de oferta – Studiu de caz pentru Oferta Publică Iniţială IPO) 55 . În consecinţă. conducând la un efort financiar necesar ofertei de preluare.1. necesare fianţării. Partea a IV-a. Un exemplu de evaluare a actiunilor se va prezenta in Subcapitolul 6. acest fapt constituind un obstacol uneori de netrecut. adică numărul de acţiuni multiplicat cu cursul bursier. reglementează ofertele publice de preluare obligatorii şi retregerea acţionarilor dintr-o societate comercială în care mai mult de 95% este deţinut de ofertant sau acesta a preluat mai mult de 90% din acţiunile vizate de ofertă: 5.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 5. Evaluarea acţiunilor pe baza ratelor de piaţă ale valorilor mobiliare.1. atât pentru investitori cât şi pentru speculatori. Stabilirea preţului de ofertă pentru Oferta Publică Secundară de Vânzare de Acţiuni Evaluarea acţiunilor pe baza ratelor de piaţă ale valorilor mobiliare este un capitol esenţial al managementului post-listare al societăţilor comerciale. pentru protejarea acţionarilor. 5. adică de cumpărare cu un preţ avantajos a tuturor acţiunilor rămase. rezultată din interacţiunea dintre cererea şi oferta pentru titlurile respective.7. puse la dispoziţia investitorilor prin Oferte Publice Iniţiale Secundare (Ulterioare) de Vânzare de Acţiuni. Evaluarea acţiunilor este totodată necesară deoarece contribuie la stabilirea preţului de ofertă pentru Ofertele Publice Secundare de Vânzare de Acţiuni. în Piaţa de Capital. acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României. Raţiunea care stă la baza acestei evaluări este aceea că. În cazul în care AGA nu stabileşte data plăţii dividendelor. Aproprierea sau chiar atingerea şi depăşirea pragului de deţinere de 33% (în unele cazuri 50%) de la care deţinătorul este obligat să facă oferta publica de preluare. Dividendul şi politica de dividend post-listare Acordarea dividendelor În privinţa acordării dividendelor. de cele mai multe ori foarte mare. acest preţ fiind un obstacol uneori de netrecut.2. este foarte importantă. nu numai celor care au făcut obiectul ofertei publice. trebuie ca (Legea 297 prin Articolul 238 (Capitolul VI)): Termenul de plată a dividendelor să fie de maxim 6 luni de la AGA de stabilire a dividendelor.

S.F.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Capitolul 6.2 lei) fac obiectul unei oferte IPO pe piaţa de capital românească (“Oferta”).A.A.S.000.S. Locul de subscriere. IEBA TRUST S.2006 Intermediar: S. ALPHA FINANCE S.S. S.I.000 lei.I. 2006 (www..A.A.F. Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni .000.I. Răspunderea pentru derularea ofertei îi revine exclusiv intermediarului S. ALPHA FINANCE S.6 lei/acţiune Perioada de derulare: 08.F. Alumil Rom Industry S. S.1 al deciziei): Obiectul ofertei: 6. Acţiunile emise în urma IPO se intenţionează a se tranzacţiona la cota Bursei de Valori Bucureşti.12.. dar şi riscuri necunoscute. Acţiunile Oferite (6. Extrase din Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni al SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.ro) 56 .alumil.I.A. in ceea ce priveste calitatea informatiilor cuprinse in Prospect.F.A.S. oferta având următoarele caracteristici (conform Art. va primi un onorariu de 0. ETEBA ROMÂNIA S. EFG EUROBANK SECURITIES S. S...65%. 16 Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială de Vânzare de acţiuni emise de SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.S. 6. existând posibilitatea ca anumite predicţii. BT SECURITIESS. societate comercială pe acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/8540/1997. Fondurile încasate în cazul subscrierii integrale..V.S.000. a fost aprobat prin DECIZIA NR.A. împărţit în 25. al grupului de distribuţie şi la sediul oricărui intermediar autorizat.1.000 acţiuni Valoarea nominală: 0.250. proiecţii sau alte declaraţii privind perspectivele să nu fie îndeplinite . Grup de distribuţie: ALPHA BANK (ROMÂNIA) S. Studii de caz şi analiza de piaţă 6. perspective.A.000 acţiuni ale S.F.A. din care comisionul Intermediarului Ofertei va fi de 1. Prezentarea performanţelor şi evaluarea unei societăţi comerciale înaintea listării. vor fi de 28. S.F.I. Metoda de alocare în cazul suprasubscrierii se va face proporţional cu valoarea subscrisă de către fiecare participant (pro-rata).S.A.. ALPHA FINANCE S.250.A.1.I. 16 Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6.12.000 acţiuni nominative ordinare cu valoare nominală de 0.25 % din valoarea ofertei. 3483/28 NOV 2006 a Comisiei Naţionale a Valorilor Imobiliare.I.I.F. C.C.250. La sediul S.A. cu un capital social de 5. 8-18 dec..F.S.. S.A.2006 -18.A.Capitolul “Factori de Risc”. Parafat şi semnat: Profesor universitar doctor Gabriela Anghelache NOTA CĂTRE INVESTITORI Acest capitol are rolul de a furniza investitorilor elemente esentiale despre oferta: Prospectu conţine informaţii în legătură cu majorarea de capital prin ofertă publică primară iniţială de vânzare de acţiuni făcută în România de SC ALUMIL ROM INDUSTRY S. S. DECLARAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE Declaraţiile privind perspectivele implică riscuri cunoscute.2 lei /acţiune Preţul de vânzare: 4. BROKER S..A.C.INTERCAPITAL ÎNVEŞT S.N.F.750.M. valoare nominală de 0.1.I.” Prospectul trebuie sa asigure Emitentului o forma legala de protectie proprie. Alumil Rom Industry S.000 lei.S.2 lei fiecare (“Acţiunile Existente”).

Descrierea afacerii .1. În decursul Perioadei de Ofertă.8. ordinele de subscriere sunt irevocabile.2. II.1.. fondurile aferente subscrierii au fost vărsate în contul Intermediarului sau vor fi decontate de către o bancă custode. TERMENII ŞI CONDIŢIILE OFERTEI Intermediarii Autorizaţi Participanţi au obligaţia să se asigure că. Informaţii privind Compania I. Echipa de management.. III.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne REZUMATUL PROSPECTULUI Prezentarea Companiei . 8-18 dec. . certificate internaţional..A.Obiectivele principale ale Companiei sunt de a se menţine lider de piaţă în domeniul producţiei şi comercializării profilelor de aluminiu din România şi de a se concentra pe oferirea de produse inovative.alumil. Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente şi Subcapitolul 2.ALUMIL ROM INDUSTRY S.1. INFORMAŢII DESPRE COMPANIE Acest capitol se elaboreaza pe baza Subcapitolului 2. Identitatea membrilor organelor de conducere ale Companiei.cartea de vizită a solicitantului de finanţare.A.8.Consultantul juridic al Companiei este Mărgărit.250. Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente.2.C. Obiectivele principale .7.1.8. Subcapitolului 2. este o filială a companiei ALUMIL MYLONAS – INDUSTRIA ALUMINIULUI S.4.Auditorul financiar al Companiei pentru exerciţiul financiar 2006 este Ernst & Young. Informaţii financiare selectate Se prezinta situaţiile financiare consolidate pro-forma ale Companiei întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiare. Florov & Partners.2. Din punct de vedere comercial obiectivul este extinderea reţelei comerciale.2.1.1. “Închiderea cu succes a Ofertei” Oferta va fi ‘încheiată cu succes’ dacă.1.000 acţiuni ale S.8. Se prezinta in continuare Compania conform Planului de Afaceri. . pentru fiecare ordin introdus în piaţa primară. Scopul şi obiectivele afacerii. pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2003. Alumil Rom Industry S. Managementul riscului – Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global. 2006 (www. ai consultanţilor şi ai auditorilor financiari ai Companiei .1.1. Subcapitolul 2. 2004 şi 2005 şi pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2006 şi 30 iunie 200517. Detalierea acestor aspecte se face conform Subcapitolul 2.2.ro) 17 57 .cartea de vizită a solicitantului de finanţare.A.2.Detalierea acestor aspecte se face conform Subcapitol 2.2. care este un grup industrial de nivel european implicat în industria de extrudare a aluminiului. la data închiderii sale s-au subscris minimum 80% din Acţiunile Oferite. Informaţii generale Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6. RISCUL DE ŢARĂ Acest capitol din Prospectul de Ofertă Publică Primară Iniţială se elaboreaza conform Subcapitolului 2.8.8.2.1. Descrierea afacerii .

.100 la sfârşitul anului 2005. aceştia fiind în principal firme de tâmplărie PVC şi aluminiu.7% 14. Dl. Politica de preţ.2.1. ORGANELE DE CONDUCERE ALE COMPANIEI. Trebuie accentuat faptul ca Compania oferă clienţilor profile mai uşoare.A. Relatiile dintre membrii Consiliul de Administraţie al Companiei. În anul 2005.3. Politica de preţ si va cuprinde: Strategia Companiei Activităţi principale . Reţeaua de distribuţie a Alumil Rom Industry Capacitatea de depozitare .8.8. la data redactării Prospectului. Angajaţii Companiei -Datorită creşterii activităţii Companiei din ultimii ani.9% Acţionarii Existenţi -Structura acţionariatului Companiei. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI Capitolul se intocmeste pe baza Subcapitolului 2.1. Produsele şi serviciile oferite de societate (Products and Services).88 mp teren) iar restul de 17 sunt închiriate iar achizitiile de terenur si constructia de depozite proprii continua. aceasta s-a reflectat în creşterea numărului angajaţilor atât a celor implicaţi în producţie cât şi a celor implicaţi în vânzări: An 2003 2004 2005 Angajati 182 227 261 Variatie 24.Numărul total de clienţi a depăşit 5.88mp teren) in intreaga tara. Strategia de preţ .2. intre ei si cu companii -Nu există contracte încheiate între Companie şi membrii organelor de conducere. Companie. Retrospectivă istorică Filialele şi sucursalele Companiei Sedii secundare Filialele Companiei IV. Graficul de organizare (organigrama).Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Înfiinţarea Companiei.078.Din totalul celor 22 de depozite pe care le utilizează Compania (23. Grecia este furnizorul principal al Companiei pentru materia prima necesara desfăşurării activităţii principale a Companiei.009. Tab. Produsele şi serviciile oferite de societate (Products and Services).1. Managementul calităţii şi certificări .Se preiau datele din Subcapitolul 2.7. Politica de preţ.8. administrare şi supraveghere ale Companiei referitoare la acordarea de beneficii acestora după expirarea mandatului lor.8.12. V. şi anume SC ALUMIL ROM INDUSTRY S. ALTE INFORMAŢII RELEVANTE PRIVIND COMPANIA Structura organizatorică a Companiei este prezentată conform Subcapitolului 2. 5 se află în proprietate proprie (14.3.76 mp depozite si 22. element de fundamentare a increderii investitorilor. Tranzacţii cu persoane implicate -Acţionarul majoritar Alumil Mylonas Industria Aluminiului S. Arad.A.Acestea vor fi descrise conform Subcapitolului 2.8. este conform – Plan de Afaceri.3. membri în Consiliul de Administraţie sunt fraţi. Clienţii . Compania se va concentra în anii 2006 şi 2007 pe acoperirea prin reţeaua de distribuţie a zonelor din vestul ţării şi anume prin posibilitatea de a deschide două noi depozite la Oradea.1. Subcapitolului 2. Evangelia Mylona. Deva sau Reşiţa.Conform Planului de Afaceri pe perioada 2006-2008. Metodele de promovare a produselor .4% în totalul vânzărilor. Analiza de piaţă (Market Analysis Summary) – Planul de marketing.600. Echipa de management. 2.02 mp depozite si 22. Produsele şi serviciile oferite de societate (Products and Services).078.Se reiau informatiile din Subcapitolul 2.4. datorită tehnologiilor avansate utilizate în procesul de producţie şi în consecinţă mai ieftine. fapt ce demonstrează lipsa dependenţei semnificative a 58 . Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente -Viziunea şi Misiunea Organizaţei.1. primii 10 clienţi persoane juridice au avut o pondere de 10. Georgios Mylonas şi dna.8.

SC Sofert SA pentru furnizarea diferitelor substanţe chimice pentru tratarea profilelor de aluminiu. Compania s-a concentrat pe mărirea capacităţilor de depozitare şi a reţelei de distribuţie. Valoare medie a achiziţiei pe client a crescut în perioada 2003 – 2005 cu o medie anuală de 12.. Importuri 59 . Avantajele competitive al Companiei consta în: • accesul la produse cu o calitate.Societatea a obţinut de la Oficiul de Stat Pentru Inventii şi Marci (OSIM) un număr de 8 certificate de înregistrare în baza carora se acorda protectie unui număr de 538 desene şi modele industriale. atât pentru profile procesate cât şi pentru cele neprocesate. Conform studiului anual Analiza pietei profilelor de aluminiu si PVC din Romania realizat de societatea de cercetare a pieţei Neomar Consulting SRL.Conform studiului Neomar. Asigurari .Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Companiei de un client sau grup de clienţi.2.Utilizarea tâmplăriei termopan s-a extins datorită capacităţii de a reduce pierderilor termice.100. principalii furnizori de profile aluminiu au avut urmatorele cote de piaţă in 2004 si 2005 – Planul de Afaceri.La acest moment societatea este în curs de indeplinire a obligaţiilor sale stabilite conform legii şi pana la acest moment nu se poate estima durata acestor proceduri.5% la un nivel de 16. Cotele de piaţă şi principalii concurenţi .000 euro). Tehnologia informaţiei . Politica de mediu . Compania deţine dreptul de licenţa pentru numeroase programe informatice. piaţa profilelor pentru tâmplăria cu geam termoizolant din principalele 20 oraşe din Romania a fost impartita în anul 2005 intre profilele confecţionate din PVC (70% din valoare) şi cele din aluminiu (29%).062 lei/client. 2. • accesul la preţuri dintre cele mai bune datorită relaţiei cu compania mamă din Grecia. prin acoperiş de 25% şi prin podea de 9%.Principalul furnizor al Companiei este Alumil Milonas – Industria Aluminiului.. Compania a încheiat polite de asigurare atat pentru întregul parc auto (292. conform tabelului următor: Situaţia licenţelor şi a drepturilor de proprietate intelectuală .Pe langa investiţii importante în capacităţi de producţie. acţionarul majoritar al Companiei. (în timp ce suprafaţa acestora are ponderea de aproximativ 10%). iar pierderea de căldură prin pereţi este de 25%. Alţi furnizori importanţi ai Alumil Rom Industry sunt: Akzo Nobel Power Coating şi Neokem pentru furnizarea de pudră poliesterică. Tab. SC Amonil SA. mai precis la Bursa de Metale din Londra (London Metal Exchange). Analiza pieţei profilelor PVC şi de aluminiu .Pentru anul 2006. pierderea de căldură prin ferestre clasice la o locuinţă fiind de peste 40%.Compania dispune de peste 100 de staţii de lucru (62 în Bucureşti) şi un server precum şi de aplicaţii software cum ar fi sistemul ERP Atlantis care asigură conexiunea permanentă cu toate cele 22 de locaţii de depozitare. SC Comchim SA. Investiţiile . Furnizorii .643 euro). design şi funcţionalitate de cel mai înalt nivel. Preţul profilelor din aluminiu este puternic influenţat de preţul aluminiului pe piaţa internaţională. Polifilm Gmbh pentru folia protectoare profile. SC Chimopar SA. cat şi pentru toate mijloacele fixe (6.

Elaboararea situaţiilor financiare previzionate. VI. 2003.Din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.8.3. Opiniile auditorilor cu privire la situaţiile financiare consolidate Opiniile auditorilor cu privire la Situaţiile Financiare Consolidate conţin anumite rezerve şi atrageri de atentie. 2004 şi 2005 si au fost auditate de Ernst & Young. sumarizate în cele ce urmează. Compania estimează o scădere a numărului de producători de tâmplărie PVC şi de aluminiu şi o consolidare a acestei pieţe. pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 dec.8. Recomandăm investitorilor analizarea opiniilor auditorilor cu privire la Situaţiile Financiare Consolidate precum şi a situaţiilor financiare la care acestea se referă în integralitatea lor prin consultarea acestora în Anexa 3 la Prospect. 60 . Se prezinta Situaţiile financiare consolidate proforma ale Companiei conform Subcapitolului 2. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUATIEI FINANCIARE ŞI A ACTIVITATII DE EXPLOATARE A COMPANIEI Situaţii financiare consolidate proforma – Situaţiile financiare consolidate proforma ale Companiei sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiare (IFRS).Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Perspectivele dezvoltării sectorului profilelor şi accesoriilor de aluminiu .

spatii de depozitare în activitatea de distribuţie. VIII. Piraeus Bank. obţinand finanţare de la instituţii de credit internaţionale: National Bank of Greece . Principalele dotari ale Companiei si valoarea lor de achizitie. CONTRACTE IMPORTANTE.Imobilul din Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea (Calea Rahovei nr.1. 2.C.. in urma analizei facute de catre investitor.A. solvabilitatea companiei fiind totusi satisfacatoare.Compania declară că.Compania a încheiat în perioada 19992005 sase acorduri de Împrumut. o parte din acestea fiind soluţionate în favoarea Companiei.10. Strategia de început a afacerii sau strategia de continuare a afacerii existente. suprafaţă construită la sol de 856. Litigii În ultimii trei ani anterior redactării Prospectului.8. Subcapitol 2.III. se va constata ca situatia companiei in ceea ce priveste datoriile nu este dintre cele mai bune. Tab.1. Societatea ALUMIL MYLONAS INDUSTRIA ALUMINIULUI S.Imobile în Cluj. Documente puse la dispoziţia investitorilor 1. 286. Situaţiile financiare pentru exerciţiile financiare încheiate la 30 decembrie 2005. . VII.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Pe baza informatiilor furnizate in acest capitol (VI. Compania a fost sau este parte. Egnatia Bank.) se va face intr-un subcapitol ulterior (6.1. PROPRIETAŢI IMOBILIARE. GRECIA.14 apartamente şi garsoniere situate în Bucureşti.Contracte de vânzare-cumpărare (furnizare) de profile din aluminiu. a fost prezentat în Capitolul IV al Prospectului – Tranzacţii cu persoane implicate. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR ACŢIUNILOR COMPANIEI 61 .1t. Prospectul de Ofertă. bl.949 m2. sector 5). In Subcapitolul 5. Contracte Importante Acorduri de Împrumut încheiate cu Instituţii Financiare .I.actualmente Banca Românească. Societatea a constituit garanţii reale (ipoteca) asupra unor bunuri imobile precum şi conturi de numerar colateral. Baia Mare. Alpha Bank.2. cum ar fi: . . în calitate de reclamant sau de pârât. VII. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Informaţii privind persoanele terţe şi orice declaraţii ale experţilor sau declaraţii ale oricăror interese . care reprezintă documentul contractual cel mai important la care este parte Compania şi care poate prezenta şi eventuale riscuri legate de activitatea acestuia având în vedere modalitatea de stabilire a preţurilor. Braşov şi Slatina . Informaţii referitoare la activele imobilizate sau existente sau planificate a fi achizitionate. Alte contracte comerciale . 2004 şi 2003 însoţite de raportul auditorului financiar şi situaţiile financiare neauditate pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2006. după cunoştinţele sale. Acordurile de Împrumut au fost încheiate de Societate beneficiind de garanţiile acordate de asociatul majoritar Alumil Mylonas .Industria Aluminiului S. Bunuri imobile . Calea Rahovei nr.816 m2. VII. parte din acestea asigurand realizarea obiectului de activitate al Companiei. informaţiile preluate din rapoartele auditorilor financiari au fost reproduse cu acurateţe şi că nu au fost omise fapte/elemente care ar face ca informaţia să fie incorectă sau să inducă în eroare.2.II. precum şi constructii.5 m2 şi teren aferent în de 6. Bunuri mobile – Conf. LITIGII.2. Analiza financiară pe baza bilanţului) analiza performanţelor şi valorii S. In continuare se dau detalii despre aceste contracte. Analiza financiară pe baza bilanţului. 286A. VII.Contractul de furnizare de profile brute de aluminiu Cuprinsul contractului cadru de colaborare încheiat între Companie şi acţionarul majoritar. în 21 de litigii. Celelalte documente cerute de legislaţia în vigoare cu privire la ofertele publice.Principalele bunuri imobile sunt terenuri situate în intravilanul şi în extravilanul localitatilor acestora. . inclusiv proprietati achizitionate în leasing şi orice ipoteci/servituti care greveaza aceste active. Timis.A. 3. IX.1. UTILAJE ŞI INSTALAŢII. ALUMIL. în suprafata totală de 14.

A. Bucureşti. 35-36 sector 5.2005 au fost auditate. indivizibile. Factorii de risc IX. MĂRGĂRIT.A. reprezentată prin Florin Iulian Aldea în calitate de Director. 31.01. Persoane responsabile Compania .1999.III..ALPHA FINANCE ROMANIA S. 4 ap. sector 5. cod unic de înregistrare R 11909783. precum şi cu privire la potentiale modificari ale legislatiei fiscale. Motivele iniţierii ofertei şi utilizarea fondurilor obţinute în urma ofertei .IV.P. Intermediarul . nr.C. 302/24. Dr.Intermediarul si Consultantul Juridic al Companiei declară că nu are nici un interes important pentru Ofertă. IX.SC ALUMIL ROM INDUSTRY S. atat Acţiunile Existente.20. Consultantul Juridic al Intermediarului . reprezentată prin Michail Sotiriou. Informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată . Factori de risc A se vedea Capitolul I. emise în forma dematerializata şi conferă deţinătorilor drepturi egale. In continuare se dau detalii cu privira la: . Dreptul la dividende IX. FLOROV & ASOCIAŢII. principalele fiind: 1. Auditorii financiari ai Companiei . 2.75. în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie. 3..II.V. 286A. vor deveni aplicabile şi prevederile Legii 297/2004 privind Piaţa de Capital.12. IX. la mecanismul decizional al Companiei prin dreptul de vot.Situaţiile financiare ale Companiei la 31. Informaţii cheie Se prezinta in continuare informatii cu privire la: Capitalul circulant Capitalizare şi grad de indatorare Interesele persoanelor fizice şi juridice implicate în emisiune/ofertă . Aspecte fiscale Compania recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii achizitionarii Acţiunilor sa-şi consulte propriii consultanti financiari cu privire la reglementarile fiscale specifice fiecaruia dintre ei.12. o societate comercială pe acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/8540/1997.12. cu sediul în România. societate civilă de avocaţi autorizată de Uniunea Avocaţilor din România prin decizia nr. 13 bl. sector 5. Bucureşti Bd Unirii nr. cod poştal 050912. Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunarilor Generale ale Acţionarilor Companiei şi. cu sediul în Calea Rahovei nr. Capitolul 5 Măsuri manageriale post – listare).2004 şi 31.2003.Compania intenţionează să utilizeze fondurile obţinute în urma Ofertei în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii prin efectuarea de investiţii în principal în sistemul de logistică propriu. 2666 din 2003. fiind acţiuni nominative. de auditori financiari autorizaţi de Camera Auditorilor Financiari din România şi anume de SC ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL. respectiv acţiuni ordinare. in conformitate cu Legea 31/1990 a Societăţilor Comerciale. J40/5964/30. România. Dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul structurilor de conducere ale Companiei. societate de servicii de investiţii financiare autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin Decizia de autorizare nr. cat şi Acţiunile Oferite sunt din aceeaşi clasă.Cheltuielile aferente ofertei 62 .I.Toate Acţiunile Companiei. 2 et. fiecare dintre acţiunile Companiei confera detinatorului. Str.A. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. persoană juridică română cu sediul social în Bucureşti. 2C sc. iar în măsura în care ulterior derulării Ofertei Acţiunile vor fi admise la tranzacţionare în cadrul Bursei de Valori Bucureşti. cu excepţia intereselor care derivă din buna derulare a contractului de prestare de servicii de investiţii financiare încheiat cu Compania. implicit. În temeiul principiului egalitatii de tratament al acţionarilor.06. Staicovici. toate drepturile prevazute de aceste acte normative (Capitolul 4 Managementul listării societăţii comerciale din domeniul construcţiilor în Piaţa de Capital.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne IX. Toate Acţiunile Companiei au fost emise în moneda naţională ROL şi au fost integral plătite.

Compania intenţionează să menţină politica de distribuţie semnificativă a profiturilor către acţionarii săi.703 lei/act financiară Rata medie a dobânzii pe piaţă 0.07 ( Subcapitolul 2. Metoda ia în calcul întreaga durată de existenţă a activului la care se referă. ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE IFRS LA 31 DECEMBRIE 2005.4.232= 0. PROCEDURI DE SUBSCRIERE ŞI ALOCARE ÎN CADRUL OFERTEI Subscrierea Ofertei şi plata pentru subscrieri . altor Intermediari Autorizaţi.339 Valoarea = ─────────────── = ────────── =─────── = 1.2.40 = ────── + ────── + ────── +1.000 acţiuni = 0. . 2006 inclusiv). de acţiuni Nr. Grupului de Distribuţie ( Anexa 1).Pentru următorii ani. Ratele de piaţă ale valorilor mobiliare 1.232 lei/acţiune contabilă Nr.232 lei/acţiune = (1+0. Valori intrinseci ale acţiunilor Dividend pe acţiune (anul 2005) 0. ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE IFRS LA 30 IUNIE 2006 6.07)1 (1+0.40 0.07)2 (1+0.000. B.1000/ 1 leu investit Venitul titlurilor 0.Datorii Capital propriu 30. Indicatori dinamici).3).07)3 = 0. Politica de dividend .1. Analiza financiară pe baza bilanţului Informatiile financiare furnizate de Emitent precum si cele rezultate in urma analizei financiare efectuate de investitori constituie principalele date pe care investitorii le iau in considerare in deciziile lor privind investitia.18 dec. 6.Subscrierea se va putea face pe toata durata Ofertei (8 dec. 0. ANEXA 1: REŢEAUA TERITORIALĂ A GRUPULUI DE DISTRIBUŢIE ANEXA 2: LISTA ACTIVELOR IMOBILE ALE COMPANIEI ANEXA 3: SITUAŢIILE FINANCIARE PROFORMA CONSOLIDATE AUDITATE.1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne .3.3493 +0. valoare pesimista dar acoperitoare.2703 Valoarea = ──────────────────── = ────────────── = 2. In continuare se prezinta parametri financiari determinati in Capitolul 3: Studiu de caz si analiza de piaţa. cca.3.232 =1.3738 +0. n Di Valoarea actuală a acţiunii = ∑ ─────── + V0 (contabilă)= i=1 (1+a)i 0.3. Raportul Pret Piaţă (Cursul actiunii )/Câştig pe actiune (PER = Price / Earning Ratio) 63 . 2004 ŞI 2003.273 lei/ 25.458 lei / actiune Active totale .9323 lei Di =dividendul/acţiune estimat pentru anul i (i = 1….400 lei. a = rata neta de actualizare = 0.000.Diluarea deţinerilor de acţiuni rezultând în urma ofertei X.800.7003+1. 2006 .Subscrierea se realizează prin completarea Formularului de Subscriere şi se poate face la sediile Intermediarului Ofertei.000 Estimarea valorii acţiunilor în funcţie de valoarea actuală a veniturilor viitoare aduse de un titlu financiar.456.3265 +1.40 0.458 Valoarea = ─────────────── = ────────────── = 4.3.1000/ 1 leu investit pe piaţă Venitul titlurilor = Dividendul pe acţiune + Cota parte din profit incorporată în rezerve = 11.58 lei/actiune de randament Rata medie a dobanzii 0. Stabilirea preţului de ofertă – evaluarea investitiei A. SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE ŞI NEREVIZUITE. de acţiuni 25.

C. acţiuni = 142.746.58 Valoare conform rate i PER 17.000 = 30.000 lei Indicatorii dinamici. adică: PNan/acţiune = 0.2000lei/acţiune).232 Valoare a actuala 1.447× (1 + 0. . Evaluarea investiţiei În cazul subscrierii tuturor acţiunilor ofertate.528.000 acţiuni x 4.014ani T recuperare= log( 1 + 0.221 = 0.05 x 80% x 28.250.0134 = 37.221 acţiuni = 0.01 Valoare conform rate i PBR 3.58 lei (anul 2005). este o valoare mare care indică o supraevaluare a acţiunilor Impact.750.79.150.d = durata investiţiei (durata imobilizării fondurilor investite) = 0.187.5) x (6.674 / 796.05 x 28.07 Termenul de recuperare a investiţiei actualizat: log0. avem: Cursul mediu al acţiunii în 2005: 0.60 lei. DE PIATA SI DE OFERTA ALE ACTIUNII ALUM IL 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Valoare a financiara Valoare a de randame nt Valoare a contabila Valoare a actuala Valoare a conform rate i PER Valoare a conform rate i PBR Valoare a de ofe rta Valoare a financiara 2.a = 0.5000 / 0. O valoare a PER de maxim 12 ar fi mai acceptabila.44 Valoare a de ofe rta 4.07) actualizat 64 .60 lei/acţiune = = 1. ales de Alumil de 4. este cea mai apropiata de preţul pentru oferta al acţiunilor.60 lei/acţiune) = 1.000.703 Valoare a de randame nt 4.232lei/acţiune) şi Valoarea nominală (0.50 ani.000 acţiuni x 4.232 lei/acţiune = 3.5000 lei Profitul net pe acţiune în 2005: 10.5000 / 0. investiţia totală va fi: It = (1 + dobânda bancară x durata imobilizării) x Nr. Curs Alu = PBRImpx Valuarea contabilă pe acţiuneAlu = 2.000 = 23. Termenul de recuperare a investiţiei actualizat Dacă alegem o estimare medie-optimistă.550 lei Pentru: .179 lei/acţiune PBRImp= 0.528. Impact). în baza perspectivelor de dezvoltare a societăţii prin creşterea capitalurilor sale cu peste 25% ca urmare a IPO şi stabilim un dividend de 0.15 x 0.000 lei = 24.0134 leiactiune → PER Impact = 0.15 O valoare PER atât de mare indică supraevaloarea pe piaţă a acţiunilor Impact.250.55 − log(0.860 lei / 796.458 lei/acţiune = 17.10 x 0.01 lei 2. Acest preţ pare descurajant pentru investitor.07× 4.60 lei (preţ de oferta).55 − 0.5 ) = 13.05 x 80% x 6.718.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Dacă ne raportăm la o societate din domeniul construcţiilor cotata deja (de ex. acţiuni subscrise x Preţ acţiune = = (1+ 0.44 lei / acţiune VALORILE INTRINSECI.9322 Valoarea de randament (Venitul titlurilor raportat la Rata medie a dobânzii pe piaţă) de 4. 500 lei Iar în cazul ´´subscrierii cu succes´´ (80% din acţiuni subscribe) va fi: Its = 1.07)0.179 = 2. Rata valorii de piaţă = Curs actiune / Valoare contabila a acţiunii (PBR= market price-to-book value ratio) Valoarea contabilă a acţiunii Impact în 2005 = = Capitaluri proprii / Nr. O valoare echivalentă pentru cotaţia Alumil ar fi: Curs Alu = PER Impact x Profitul net pe acţiune Alumil = 37.6 Valoare a contabila 1.550 lei pentru fiecare acţiune cumpărată cu 4. fiind considerabil mai mare decât Valoarea contabilă (1.79 x 1.750.

. 2007. n=1 Itotactualizata =∑Itot ───── = 4.545 lei Imprumuturi pe termen scurt……………………………..60 x ─────── = 4.4..ro/bursa/bvb_grafice..101.5 6..A. în raport cu starea Pieţei de Capital. 2008.250.000 actiuni de 4.998 lei Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung….644 lei TOTAL……………………………... ALUMIL ROM INDUSTRY S. Istoria a arătat că acest lucru nu s-a întâmplat.. http://ktd. 31iunie 2009..4..241 lei (mai mare decat 52. ceea ce s-a şi întâmplat. Alumil Rom Industry S.60 lei/ actiune minus cheltuielile de emisiune). cel considerat la previzionare)..629.php?id=181&tip=linie&per=36 65 ..1. În concluzie.. derulata între data de 8 decembrie 2006 şi data de 18 decembrie 2006.A.187 lei 18 19 ANEXA 4 Raportarile financiare ale Alumil in anii 2006.... acţiunile oferite au fost suprasubscrise de 16 ori ! 6.4457 lei/actiune 0.) In anul 2007 capitalurile proprii ale Companiei au ajuns la nivelul de 64.026 lei………. ALUMIL ROM INDUSTRY S.3.081 lei………. Concluzii Concluzii pe baza situaţiei după listare18 Graficul evoluţiei cotaţiilor bursiere ale S..767.C..6. trendul pieţei a fost stabil către crescător ( bullísh ) şi existau semne că urma să devină crescător.07) Termenul de recuperare a investiţiei actualizat este de putin peste 13 ani şi un trimestru (13....036. din prima zi de cotare până în aprilie 200919: Evaluare pe baza Randamentului Economic Actualizat si a Termenului de Recuperare a Investitiei Actualizat (conform Subcapitol 2. La sfarsitul exercitiilor financiare 2006 si 2007.592.524..3.11.122 lei. Trendul pieţei În cazul ofertei S... in primul rand prin includerea primelor de emisiune de 26. rezultă că făcând această investiţie va exista un mic randament doar din dividende abia după 13 ani şi aceast lucru se va întâmpla numai în condiţiile în care inflaţia şi dobânzile bancare nu vor creşte. investitorii pe termen scurt şi speculatorii îşi vor concentra atenţia asupra câştigului pe care l-ar putea avea din creşterea valorii de piaţă a acţiunilor iar investitorii pe termen lung se vor baza pe perspectivele de creştere pe termen lung dar şi pe eventualitatea de a vinde pachetele deţinute la preţuri superiore negociate în afară bursei.565...3.015 lei…………554.1.9.....006 lei si a cresterii capitalului social in urma ofertei (emisiunea de 6.847.1.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Investiţia totală actualizată pentru o acţiune este: d 1 1 (1 + a)n (1 + 0....C.. deci valoarea Randamentului Economic Actualizat va fi pozitivă abia după 13 ani si 5 zile. Ca urmare.C...A.1.500. Aprecierea oportunităţii lansării Ofertei publice primare iniţiale de acţiuni IPO a S.. în 2009 inflaţia şi dobânzile crescând peste măsură...000 lei.1.014 ani). creditele purtatoare de dobanda au fost: 2007 2006 Imprumuturi pe termen lung…………………………1....

6. Evolutia randamentului economic actualizat in varianta finantarii exclusiv prin creditare si in varianta finantarii prin creditare si emisiune de actiuni.131 ani.1787 ) 2 .1556 x (1. 5 × (1 + 0 . 5 n =1 actualizat Evolutia randamentului economic actualizat .496 -0.1483) 0.1787 ) 2 . (1 + 0 .d = durata madie a investiţiei (durata imobilizării fondurilor investite) = 0.1483 Consideram o rata de actualizare a = 0.067.6 lei.5 = 1.07 x 0. previzionata si efectiva 66 .1787 ) 0 .0.714) lei. 0 × 0. mai mari decat pentru anul precedent.295 2011 -0.431.354.131ani T recuperare = log(1 + 0.348 lei.348 − 0.201 x 0. prin emisiuni de actiuni.844 + 0.50 ani .907. Aceasta realitate este un argument solid al finantarii dezvoltarii si activitatii curente a societatilor comerciale prin intermediyul Pietei de Capital.454 lei (mai mare decat 10.in varianta finantarii exclusiv prin creditare si in varianta finantarii prin creditare si emisiune de actiuni .De = durata aproximativa de exploatare = 1 an 1.162 ani) si mult mai rapid decat in varianta fara oferta (doar prin credite purtatoare de dobanda).5 ) = 0.6 lei Termenul de recuperare a investitiei actualizat a fost: log 9.9821 + 0.560.1483) Se constata ca.4296 0. 143 . 764 ∑ (1 + 0 .777 -0.764 lei Capitaluri Proprii = 62. 348 / an (1 + 0 .510 + 123 (termen lung) = 1.1787 Consideram o rata de actualizare a = 0.1787 ) 0 .143.3069 2010 -0.067.1787 ) 0.1839 2012 -0.1483 Itotactualizata = 1. 5 × (1 + 0.5887 -0.454 / an Profitul Net = 9.064 11.1787 Pentru: .884 .217 2008 -0.005 Fig. Profitul net al anului 2007 a fost 12. 93 R economic d 1 1 .710. 0 − 1 9 . investitia a fost recuperata cu aproximatie dupa doar 1. 0 × 0 . mai rapid decat in estimarea pesimista (2. 0 (1 + 0.16) = 0. In urma calculelor vom avea: Cmpc = 0.5 Pentru anul 2008 avem: n =1 12. societatea fiind capabila sa plateasca si dividende de 11.589 lei In urma calculelor vom avea: Cmpc = 0.93 2009 -0.6 × (1 + 0. in varianta finantarii mixte (emisiune IPO si creditare).150 x 0.1787 actualizat = − 1 = 11 .1483)0. adica dupa un an si 2 luni.764 / (1 + 0.16) = 0.1483 × 1.354.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Se constata renuntarea practic la imprumuturile pe termen scurt (123 in 2008 si 0 in 2009).0.131 + 653.0178 x (1.187 (1 + 0. Credite Purtatoare de Dobanda = 490.128.143.348 − log(9.3. 431 .431.1787 ) 0 .07 x 0.217 Reconomic = d 1 ∑11.431.847 .1787 ) − 1 (1 + 0. cel considerat la previzionare).previzionata si efectiva 15 10 5 0 -5 Finantarea exclusiv prin creditare Finantarea prin creditare si emisiune de actiuni Finantarea efectiva prin creditare si emisiune de actiuni 2007 -0.1787 actualizat − 1 = −0.884.1787 )1.

3. 4.931.85% 3.5% 4.078.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 6.Evaluarea activitătii de aprovizionare Principalul furnizor al Alumil Rom Industry SA este societatea – mamă Alumil Milonas Grecia. M 13000 ROLLING SHUTTERS – sistem de rulouri din aluminiu. M65 ELEMENT – sistem de perete cortina de tip element.087. ALUMIL ROM INDUSTRY S. 2008 si 2009.Produse noi introduse în 2007. Republica Moldova si în Grecia. M 50 HI SOLAR STANDARD – sistem de perete cortina cu rupere de punte termică.2.31% 4. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza asupra mediului înconjurător – ALUMIL detine autorizatia de mediu nr. M 23300 FORESTAL SLIDE – sistem glisant cu rupere de punte termică.1.03 mp cu 22. cu eficienta ridicata la montaj 8. privind managementul riscului (vezi 2. Alumil Rom Industry si-a menţinut poziţia de lider de piaţa cu o cota de aproximativ 35%. Sisteme de balustrade din aluminiu. M 11600 ALUTHERM EXTRA – sistem batant cu rupere de punte termică premium. Urmarirea evolutiei S. certificat de IFT Rosenheim. Paneluri ornamentale din aluminiu. S 450 ALUTHERM SLIDE – sistem glisant cu rupere de punte termică.0% 2007 98.s-a mentinut la 23.009. aluminiu cu lemn.Capacitatea de depozitare in 2007. 2009 1. 11. 15. 43 emisa la 15.88 mp de terenuri.928 .C. . 9. 6.Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs si metodele de distribuţie Produsele companiei se vand majoritar în Romania. . 12.91 mp.383. Evaluarea activitatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.2006 de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti conform legislatiei in vigoare.In cursul anilor 2007.Evaluarea activităţii de vânzare a) Descrierea evoluţiei vânzărilor si perspectivele pe termen lung Indicatori consolidati Vanzari (Cifra de afaceri) Variatie fata de anul precedent Ponderea in Cifra de afaceri a exportului 2006 89. M 23000 FORESTAL – sistem batant cu rupere de punte termică. Managementul riscului – Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global) Evaluarea riscului la care este expusa Compania prin metoda Scor – Risk pentru anul 2009 Noua evaluare a riscului si compararea acestuia cu valorile prognozate in perioada de ofertare. M8800 WINDOWS SILLS – sistem de glafuri din aluminiu.16. . in anii de dupa Oferta Publica Primara Initiala de vanzare de actiuni si listarea la Bursa de Valori Bucuresti .A. totalizand 45.398% 3. 14. 2. Paneluri ornamentale din PVC. 10. S450 FALCON ALUTHERM LIGHT – sistem glisant cu rupere de punte termica. M 11600 ALUTHERM EXTRA – sistem batant cu rupere de punte termica premium.937 21.586 4. neschimbata fata de 2006. Usi rotative automate.4% 2009 85.11. 67 .7.8.A. combinaţie aluminiu cu lemn.1.322. 2009 . 7. 2008. c) Descrierea oricărei dependente semnificative fata de un singur client sau fata de un grup de clienti . Avantajele competitive ale acestei situaţii consta în oferirea de produse la preţuri de achiziţie avantajoase. . 13.608 9.23 % Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale b) Descrierea situaţiei concurenţiale si a cotei de piaţa .Se poate afirma ca nu exista o dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti.621.1% 2008 102. Paneluri termoizolante din aluminiu si PVC. 2008. 5.

241038).986.46% 2008 9.652.A.002 0. .603731868 0.331491713 0.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Valorile utilitatilor de sinteza in raport cu variantele (ipotezele) de risc considerate 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Valori utilitati de sinteza relative 1.34 88.495867769 0.884. 77/ 15 august 2001 68 .2 0 0 V ideala V.500.307.348 9. Opinia In opinia noastra. adoptate de Uniunea Europeana. ANALIZA OPTIMULUI Valorile gradelor de risc relativ 1.Politica de dividende Profit net Dividende distribuite Dividend brut pe actiune Grad de distribuire profit 2006 11.56580323).I V. este inferioara celei sperate in cadrul previziunii.4 0.64% 2007 12.254349827 0.8 0.444567339 0.2 0 V ideala V-I V-II Variante (Ipoteze) de risc V-III V ideala V-I V-II Variante (Ipoteze) de risc V-III Variante (Ipoteze) reale Variante (Ipoteze) previzionate Valoarea utilitatii de sinteza reale (10. in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.454 11. cu valoare nula.062. Alumil Rom Industry S.2 1 0.896544132 0.117 10.3728 82.C. In numele Ernst & Young Assurance Services SRL Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr. situatiile financiare consolidate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare consolidate a Grupului la data de 31 decembrie 200X.649500954 (fata de 0. precum si a performantei sale financiare si a fluxurilor de trezorerie la nivel consolidat.29 96.63% .000 0.56580323 4.1 10. pentru exercitiul incheiat la aceasta data.09% 2009 6.Situaţiile Financiare Proforma Consolidate Auditate.6 0.668508287 0.8 Valorile utilitatilor de sinteza relative in raport cu variantele (ipotezele) de risc considerate V a lo r i u tilit a ti d e s in te z a 18.431.625. este inferioara celei sperate (0.668508287).6 0.III 0.1) si valoarea utilitatii de sinteza relative (0.649500954 1 V alor ile gr ade lor de r is c r e lativ r e ale V alor ile gr ade lor de r is c r e lativ pr e vizionat Constatam ca gradul sau nivelul de risc apreciat de noi ca fiind Optimist in conditiile in general pozitive ale anului 2006 pentru activitatea companiei are valoarea satisfacatoare de 0.08 39. (12.1 1 12. in raport cu nivelul de risc ideal.444567339 previzionat).II Variante (Ipotez e) de risc V.349 2.500 0.241038 6 Variante (Ipoteze) reale Variante (Ipoteze) previzionate 0.2 V a l o r ig r a d e d e r i s c r e l a t i v 1 0. în conformitate cu Standardele IFRS Raportul auditorului independent SC ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL Raportul de audit financiar Catre actionarii S.000 0.4 0.

09% 2009 39.6 0.00% 53.08% 2007 82.Se constata o evolutie pozitiva (Rata îndatorării < 50%).45% 58. în sens negativ: Ev olutia ve niturilor nete din vanzari 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 Evolutia profitului operational 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2006 2007 2006 Veniturile nete ef ective din vanzari Veniturile nete previzionate din vanzari 89931937 90045680 2007 98383608 99050248 2008 2008 102621586 112917280 2009 2009 85322928 120894925 0 2006 2006 Profitul operational efectiv Profitul operational previzionat 13169673 13269605 2007 2007 16998542 14069558 2008 2008 12315951 16688082 2009 2009 8245679 13436978 20000000 10000000 0 Profitul net total Gradul de distribuire a dividendului 2003 95.63% 120.Nu s-au produs modificari in componenta Consiliului de Administratie si a conducerii executive a S.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne . Lichiditatea.7 0.2 10.00% 2005 72.37% 2006 75. Formula “Scor Z” De-a lungul anilor.00% 0. Profitabilitatea.Conducerea societatii .579992 2005 11937110 59206422 0.7.00% 100. ALUMIL ROM INDUSTRY S.1.4 0.A.46% 2008 1143764 74407767 0.37% 0.00% 1030637014387543124342131198611712884454 9431348 6307349 Analiza de senzitivitate (sensibilitate) Evolutia Punctelor Moarte (Pragurilor de Rentabilitate) de exploatare si financiare 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PMexpl previzionat PMexpl real PMfin previzionat PMfin real 2005 0 50119314 0 51745774 2006 57850403 56430600 61038443 59976162 2007 61580998 56444299 61887049 56999207 2008 69509679 72138345 69509679 70240902 2009 85631558 69827811 85631558 67752431 69 .C.00% 60. Concluzii privind evolutia societatii in anii ulteriori ofertei. Solvabilitatea.70% 0.00% 40.31% 49.1 0 2009 520018 67115474 0.190646 15.80% 2004 97.5 0.1.3 0. Evlolutia Ratei indatorarii in raport cu Imprumuturile totale si Capitalul Angajat 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 Total imprumuturi TOTAL CAPITAL ANGAJAT Rata indatorarii 2003 22922121 48853058 0.496954 19.00% 20.46% 2008 96.533076 2006 11847187 68883983 0.Managementul capitalului .37453 2004 10969676 76566231 0.154556 37. eroarea de previzionare va fi din ce în ce mai mare.06% 2007 1629122 79200467 0.00% 80. Analiza de senzitivitate (sensibilitate). 6.103747 . caracterizata prin cresterea Capitalurilor proprii si scaderea Imprumuturilor si a datoriilor nete.

avem: Z = 1.655 0.364 1.60078501 2. Lichiditatea.2 ATQR – Acid test /Pasive exigibile pe quick ratio termen scurt LICHIDITATEA PENTRU PARTEA DE JOS A BILANTULUI Rate care definesc capacitatea de rambursare a creditelor Datorii pe termen mediu şi lung ≤ 3 ani /Capacitatea de autofinanţare Anuitatea rambursării datoriilor la termen ≤ 0.29631232 2.Rlr (Rata trezoreriei) 30iun 06 2006 2007 2008 2009 0.09 0.6 x 0.09 0.039 0.3 0.49 0.027 0.52 0.34690769 2.558 ! 0.28 0.6. Solvabilitatea.4 x 0.329 0.030 0.67304422 3.495 0.092 0.56068 + 0.21152982 3.10424873 2. 05 0. societatea permiţându-şi să distribuie dividende substanţiale.43 ! 0.069 0.053 la 2. Tab.7 o solvabilitate bună). evoluţie pozitivă datorată influxului de capital din urmă finalizării cu succes absolut a ofertei IPO care a condus la reducerea gradului de îndatorare creştere de cca.35 (0.152 0.46 0.1550+ 0.394 (16.32595463 2008 2.16 0.62164208 2.04 83. Profitabilitatea.03 69 0.4288+ 1. mediu-lung termen /Capital propriu Rate care definesc capacitatea de plata a dobanzilor EBIT Rata acoperirii dobanzilor /Cheltuieli cu dobânzile Condiţie limită 30.506 0.5 <1 >2 (3) 27.344 ! 0.394 Se constată o creştere semnificativă a valorii scorului Z.45902211 0 2.06.02 3.12.52 0. Analiza indicatorilor solvabilitatii INDICATOR FORMULA DE CALCUL Rate calculate pentru partea de sus a bilantului Capital propriu Solvabilitate patrimonială /Total pasive Datorii totale Gradul de îndatorare /Capitaluri proprii Rata datoriilor totale Datorii totale /Active totale Datorii term mediu lung /Capitaluri permanente Coeficienţi de îndatorare la Datorii term.008= 2.2 x 0.16.Rli de plasament > 0.35 0. 70 .674! 0.10 14.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 6 4 2 0 Le previzionat Le real Lf previzionat Lf real 2005 0 2. acest lucru reducând putrenic rata Profit net capitalizat / Active totale.26 !! 0.01758+ 3.50 ! 1. 5.60132508 3.266 0.12 0.86 ! 0.71! 1.15.343 ! 0.67 0.744! 0.79! 0.441 1. de la 2.635!! 0.376 1.5812382 2006 2.60132508 3.6%) (un punctaj sub 1.77 ! 1. Formula “Scor Z” Tab.216 0.081 Formula "SCOR Z" In urma aplicării metodei Scor Z pentru anul materializarii ofertei IPO Alumil 2007.42834328 5.7968599 2.70 ! 1. Se poate concluziona că Alumil Rom Industry prezintă o siguranţă sporită pentru a învesti sau măcar pentru a fi speculata în Piaţa de Capital.8 indică falimentul şi peste 2.50) 0.422 0. 2006 2006 2007 2008 2009 > 0.117! 0.657 0.155 0.21152982 Evolutia levierului de exploatare si financiar Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de către bancă şi investitori.50 /Capacitatea de autofinanţare Rata lichidităţii generale (sau globale) – Rg Rata lichiditatii curente Rata lichidităţii reduse . 5 ori a ratei Capital circulant/Active totale.137 La 31.999 x 1.15231429 2009 3.03 138 ≤1 ≤ 1/3 < 0.49! 0.02 3.765 ! 2.98703598 2007 2.23 0.3 x 0. Analiza indicatorilor lichidităţii FORMULA DE Condiţie CALCUL limită LICHIDITATEA PENTRU PARTEA DE SUS A BILANTULUI INDICATOR Activ circulant (< 1 an) /Pasive exigibile pe >1 termen scurt Active curente >1 /Pasive curente Activ circulant Stocuri >1 /Pasive exigibile pe termen scurt Rata lichiditatii Disponibilităţi şi titluri imediate .494 0.42834328 5.75 In anul 2009 toti indicatorii solvabilitatii s-au situat in limitele admise.

1752/2005 – se concretizează printr-o ‘’Opinie cu rezerve”. Punctul 7: Evidenţierea unor aspecte. deşi diminuată. verdict argumentat prin: Punctul 4: Limitarea sferei activităţii auditorului. a crescut în aproape 12 ani de la listare. Desigur că necesarul de finanţare a fost asigurat şi prin împrumuturi bancare şi obligatare. conform OMFP nr. Accountants & Consultants asupra situaţiilor financiare ale S. 6.6 lei la 200. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.2008 şi a performanţei obţinute şi fluxului de numerar pentru exrcitiul financiar încheiat la această dată.A. cu ajutorul bunăvoinţei şi interesului diverşilor investitori.C.A.6000 = 85587. stabilite pe baza Formularului 10. capitalul social. adică de 2336. aceasta realizându-se cu un efort financiar minim din partea societăţii şi în condiţiile în care acţionarii principali şi-au păstrat o poziţie importantă. de la 142.000.A. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 6.C.1752/2005 21 http://ktd. în toate aspectele semnificative.2. Accountants & Consultants asupra situatiilor financiare ale S. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S. Astfel. Prezentarea Raportului auditorului independent BDO Conti Audit Srl.deşi auditorul independent specifică faptul că situaţiile financiare individuale ataşate oferă o imagine fidelă.21 Raportului auditorului independent BDO Conti audit. Punctul 5: Dezacordul asupra politicii contabile – Metoda contabilă necorespunzătoare. conform OMFP nr.ro/bursa/bvb_grafice.000 lei.C. stabilite pe baza Formularului 10.2. Srl.0000 = 200.22.php?id=41&tip=linie&per=36 20 71 .C. conform OMFP nr. a poziţiei financiare a societăţii la data de 31. in cadrul Pieţei de Capital il constituie cresterea impresionantă a capitalului său social.2. Fig. 000 x 1.C.5. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S. 6.646 x 0. Studiu de caz – S.787 ori. Evaluarea unei socieţăti comerciale listate în Piaţa de Capital.000. Motivul abordarii evoluţiei S. Evolutia cotatiilor bursiere ale S.A. 1752/2005 Prezentarea Raportului de audit în cazul de faţa20 este cu atât mai importantă cu cât acesta . dar şi prin capitalizarea rezervelor constituite din profitul net nedistribuit şi prin reevaluarea unor active.12.

1. indisciplină).A. Concluzii rezultate din analiza particularităţilor activităţii societăţilor comerciale din sectorul de construcţii I. III. 3. 2. dar şi mediul natural) bazate pe multă diplomaţie. 4. managementul resurselor umane să ţină seama de trăsăturile nefavorabile ale personalului din construcţii (instabilitate. se garantează clienţilor recuperarea diferenţei de preţ dintre valoarea de achiziţionare şi o valoare viitoare. IV. dificile şi costisitoare: conceperea şi adaptarea permanentă a proceselor de producţie şi a organizării de şantier astfel încât să contracareze efectele mobilităţii proceselor de producţie şi a imobilităţii produsului. care impun firmei o politică prudentă. firma de construcţii trebuind să adopte o politică de promovare optimă şi să ofere soluţii de plată adaptate nevoilor clienţilor şi în acelaşi timp. Crearea unor rezerve semnificative prin alocarea unei părţi din profit în anii cu vânzări bune. relaţii cu mediul ambiant (vecinii. nivel educaţional redus. pericolelor de accidente şi boli profesionale etc. CALL BUY –închiriere cu opţiune de cumpărare şi capitalizarea parţială a chiriei. 5. astfel încât decontările să se facă cât mai puţin neuniform. Durata mare a proiectelor de construcţii. şi de numărul mare de meserii etc. autorităţile. Prevederi contractuale care să transfere cât mai mult din riscuri pe umerii beneficiarilor produselor. Ponderea mare a acumulărilor şi a tranzacţiilor de construcţii cu caracter speculativ. 72 . a cât mai multor proiecte în mod simultan dar decalate. Sistem de rate la dezvoltator pe o perioadă de 1-6 ani cu avans. Impact Developer & Contractor S.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Capitolul 7 Concluzii 7.1. Sistemul de plată în rate pe 4-6 ani şi valoare reziduală care se plăteşte după plată tuturor ratelor. acţiunea factorilor meteorologici. obţinute cu ajutorul Pieţei de Capital şi cele din programe de dezvoltare cu fonduri nerambursabile. Caracterul dificil al procesului de atragere a clienţilor. cu garanţie iniţială. Soluţii pentru a atenua efectele acestor grupe de particularităţi sunt: 1.1. tact şi cunoasterii şi aplicarii legislaţiei specifice.. Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2008 Mihail Toma. Elaborarea unui plan al investiţiilor funcţionale. de determinare a acestora să aleagă produsele firmei. II. 22 23 S. Principalul instrument necesar rezolvării problemelor legate de latura operaţională din construcţii este Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei Lucrărilor de Construcţii-Montaj (DTOE)23. cum ar fi: Plata integrală sau în avans cu discounturi – în cazul scăderii preţului imobilului. În cazul particularităţilor activităţii la nivelul operaţional din construcţii. flexibile în aplicare22.. strategice şi al celor de echilibru. V. anume Planul de Investiţii şi Finanţare. Pentru a putea compensa necesarul mare de finanţare curentă în perioadele cu volum mare al activităţii. clienţii. 2009. ţinând cont de corelaţiile dintre ele – Grafic integral de execuţie. planificarea distinctă a execuţiei. derulerea. curs Management in construcţii. se impune mai mult decât în alte situaţii adoptarea unor căi puţin oneroase de finanţare. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. creându-şi rezerve suficiente (pentru o perioadă dificilă de 3-4 ani) care să îi permită supravieţuirea (“funcţionare în mod de avarie”) până la o eventuală revenire a cererii.C. dacă e posibil. aprovizionării şi finanţării diferitelor proiecte şi a componentelor proiectelor. Concluzii şi propuneri 7. furnizorii. deci şi al procesului de finantare. măsurile ce se impun sunt numeroase.. Caracterul neuniform al producţiei din sectorul de construcţii. Măsuri eficiente de planificare a execuţiei lucrărilor.

II .I. proporţional cu deţinerile deţinute. III.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 7. Finanţarea prin ofertă de acţiuni este singura soluţie accesibilă pentru obţinerea fondurilor necesare societăţii. Finanţarea prin apelarea la împrumutul bancar şi cel obligatar este oneroasă. pretenţiile intermediarului şi de valoarea ofertei. Plan de Afaceri cel puţin pentru următorii trei ani. datorită complexităţii reduse a activităţii şi a problemelor manageriale. Suma totală poate fi cuprinsă între câteva zeci şi o sută cinzeci de mii de euro. pct. Elaborarea documentelor impuse de legislaţie. -Legea nr. reducerea distorsiunilor inerente în cazul delegărilor de autoritate şi cheltuieli reduse cu managementul.. deci şi a obţinerii de către aceştia a dreptului de vot şi de implicare în activitatea firmei. adică prin creditare şi emisiune de acţiuni. activitatea de salarizare sunt prea împovărătoare şi se pot externaliza. Concluzii cu privire la dezvoltarea societăţilor comerciale din sectorul de construcţii Dezvoltarea societăţii comerciale de construcţii este o acţiune extrem de dificilă şi laborioasaă. către intermediarul ofertei şi către instituţiile Pieţei de Capital). Managementul investiţional şi managementul financiar în general sunt fundamentale pentru asigurarea activităţii societăţii comerciale. VIII.261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. pentru admiterea la Categoria 1 a BVB.1. lucru care conduce la notorietate. 73 .000 lei sunt neglijabile în raport cu suma atrasă de 28. Singurele cheltuieli necesare finanţării prin ofertă de acţiuni sunt cele necesare întocmirii documentaţiei de ofertă şi derulării şi încheierii ofertei (comisioane. băncile fiind mai reticente în a credita astfel de firme.382. termenul de recuperare a investiţiei actualizat fiind mult mai scurt în varianta de finanţare mixta şi creşterea randamentului economic actualizat fiind mult mai rapidă. 2. funcţiile manageriale sunt exercitate de proprietar sau un grup restrâns de proprietari şi apropiaţi. Concluzii cu privire la caracteristicile specifice firmelor mici şi mijlocii din sectorul de construcţii Din punctul de vedere al managementului IMM-urilor.000 lei.3.3.750. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. îmbunătăţirea imaginii. II. 6. IX. Funcţiunile economică. al ofertei IPO Alumil. motivarea sporită a managerului proprietar. este dependentă de factori interni şi mai ales de factori externi pe care nu îi poate controla. V. onorarii şi taxe către firma de audit economico-financiar. acest lucru limitează mult capacitatea de finanţare şi în unele situaţii o face chiar imposibilă. care nu pot fi influenţaţi de către firmă. Studiul comparativ intre varianta finanţării exclusiv prin creditare şi varianta finanţării prin creditare şi emisiune de acţiuni justifică varianta de finanţare mixtă. cum ar fi lipsa experienţei. şi Fig. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Monitorul Oficial 493 din 16 iulie 2009 . fără a returna suma obţinută. dar şi dezavantaje. prestigiu chiar şi crează încredere. dobânzi şi alte costuri. Principalul dezavantaj al finanţării prin ofertă de acţiuni este pătrunderea în acţionariat a investitorilor cumpărători de acţiuni. cheltuielile de circa 400.Art. care se derulează pe scara timpului împletindu-se cu activităţile specifice domeniului de activitate al firmei.1. conform Fig. finanţarea prin emisiune de acţiuni este o alternativă mai accesibilă decât creditarea. VI. asigurarea finanţării din alte surse decât cele interne depinde în mai mare măsură de factori externi. Principalele concluzii ce se desprind sunt: I. 7.10. în ciuda măsurii mai reduse de compensare a acestor costuri. În cazul analizat.2. a pregătirii şi o diversitate redusă a ideilor. necesare ofertei IPO este o acţiune complexă şi dificilă. în funcţie de prestigiul firmei de audit. Un avantaj al listării îl constituie însăşi expunerea societăţii listate. pct. VII.383 si Art. În vreme ce managementul general al societăţii comerciale depinde preponderent de calităţile personalului implicat. având ca avantaje. juridică. IV.214/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. Acestea sunt: 1.

prezentând particularităţile. X. mijlocie şi mare. cât şi eligibilitatea României pentru finanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). am descris acest parcurs evolutiv. prin cumpărări cu caracter speculativ.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 2. furnizăm informaţii cu privire la specificul existenţei şi activităţii firmelor din sectorul de construcţii. incluzând aici şi stabilirea preţului de ofertă – actiuni complexe care necesită profesionalism. Pentru cazul studiat. Totodată dorim ca prin intermediul acestei teze să convingem întreprinzătorii necunoscători sau neinteresaţi de finanţarea societăţilor lor prin Piaţa de Capital. înghesuindu-se la cumpărare şi pot influenţa creşterea cotaţiilor şi imediat în urma listării. Interesul pentru aceste acţiuni s-a menţinut tot timpul anului 2007. XIII. prin intermediul Pieţei de Capital este cea mai avantajoasă. Am conceput un model al dezvoltării societăţilor comerciale pornind de la cele cinci axe prioritatre corespunzătoare posibilităţilor identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică Europeană. aplicandu-se in primul rand in scop prospectiv. Concluzii cu privire la speculatorii din Piaţa de Capital. depinzând doar de starea pieţei şi de condiţiile create de legislaţie. prin această lucrare intenţionăm să informăm cu privire la această formă de finanţare pe acei întreprinzători care. cotaţiile oscilând între valorile de 6 şi 7 lei/acţiune şi scăzând sub valoarea de subscriere (4. 3. Deasemenea. XV. XI. XIV. impuse de lege. nu au acces la finanţarea prin credite sau alte surse oneroase sau neoneroase. Raport de audit financiar-contabil realizat de un auditor cu o reputaţie cât mai bună. O utilitate deosebita o are aplicarea metodei de evaluare a nivelului riscului. adeseori dificile şi neconvenabile. Am prezentat mijloacele de finanatare a dezvoltării dar şi a activităţii curente. numita Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global. Dorim ca lucrarea să fie un suport pentru deţinătorii de societăţi comerciale. să apeleze la această formă de procurare a mijloacelor financiare necesare. pornind de la microîntreprinderi şi avansând către pozitia de întreprindere mică. care intenţionează să recurgă la forme de finanţare a investiţiilor şi activităţilor curente ale societatiilor. accentuând importanţa surselor puţin oneroase şi concluzionând că finanţarea prin atragerea fondurilor investitorilor şi speculatorilor. chiar dacă nu doresc să păstreze acţiunile ci doar să le vândă la un preţ mediu superior. fără limite temporale.60 lei) abia în septembrie 2008. aceasta metoda fiind o contributie personala a autorului. Contribuţii personale 74 . XII. în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE). Investitorul potenţial dar şi ofertantul trebuie să facă evaluarea societăţii comerciale si a performantelor sale înaintea listării. Parcurgerea etapelor necesare listării este un proces complex care se poate întinde pe parcursul a şase luni. analizându şi comparând principalele surse de fonduri. 7.). Speculatorii sunt fermentul care contribuie la succesul acestor oferte prin creşterea gradului de subscriere. Prospect de oferta aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C. dezavantajele produse de aceste particularităţi şi măsurile care se iau sau ar trebui luate pentru contracararea lor.2. în special din domeniul construcţiilor. mai puţin oneroase în raport cu creditele bancare şi alte forme de împrumuturi. Acest parcurs este analizat din punct de vedere al managementului. parte integrantă a managementului strategic.V.N.M. Pentru menţinerea interesului investitorilor şi speculatorilor pentru acţiunile societăţii de construcţii listate este necesară respectarea unor principii si aplicarea unor măsuri specifice. mai cu seamă al managementului finanţării proiectelor necesare dezvoltării. Totodată. decizia de a subscrie în cadrul ofertei a fost perfect justificată. din diferite motive.

în special pentru cele ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. unul din obiectivele lucrării fiind chiar convingerea proprietarilor de companii că această formă de atragere a fondurilor este net avantajoasă în raport cu creditarea. S.C. concluziile şi propunerile prezentate în cadrul tezei de doctorat se doresc a fi un suport şi un ghid pentru toate societăţile comerciale care doresc să se dezvolte sau sunt în plină dezvoltare. listându-se şi ofertând aceste titluri în Piaţa de Capital. obţinut tot printr-o combinaţie liniară a ratelor financiare considerate. managementul riscului abordează un concept vast si imprecis. 75 . IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S. evaluare necesară atât investitorilor care îşi vor aloca banii în favoarea societăţii cât şi societăţii care trebuie să respecte conditiile normative impuse de legislaţie şi să prezinte investitorilor potenţiali şi existenţi. numita Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global. “Prelucrarea cazului”. Dificultatea metodei stă în conceperea unui instrument de agregare a acestor componente. Astfel. În cadrul tezei am construit un model de prelucrare şi rezolvare a cazului ALUMIL ROM INDUSTRY S. sau total este o rezultantă a mai multor indicatori de risc distincti. AMONIL S. a crescut în aproape 12 ani de la listare.6 lei la 200. a societăţii ce se listează sau doreste să facă o nouă ofertă de acţiuni. acesta trebuind să fie în acord cu situaţia reală a firmei dar să se raporteze realist la preţurile din piaţă ale altor societăţi din acelaşi sector de activitate. de la valoarea de 85587.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Pornind de la ideea că. adică o creştere de 2336. studiul de faţă constituind un îndrumător pertinent şi cuprinzător util în această direcţie.. Posibilităţi de valorificare a studiului Analizele. prin raportare la preţurile din piaţă.A. Altman. aceasta realizându-se cu un efort financiar minim din partea societăţii şi în condiţiile în care acţionarii principali şi-au păstrat o poziţie importantă. Am realizat in lucrare doua studii de caz. prin introducerea unor valori ale utilităţilor indicatorilor de risc urmată de o combinaţie liniară a acestora. apreciază preţul de ofertă prin mai multe metode matematice şi comparative. Conceptul de Risc Global. situaţia reală a societăţii. deşi diminuată. Am oferit formule şi metode de stabilire a preţului de ofertă. 7. extrem de greu de conturat..A.787 ori. primul prezintă Oferta Publică Primară Iniţială de Vânzare de Acţiuni a companiei S. Am prezentat in lucrare metodele de evaluare.3. pentru investitori şi speculatori.. Deţinătorii de societăţi comerciale pot apela la finanţarea dezvoltării şi activităţii curente prin intermediul emisiunilor de acţiuni. generala si financiară. 1968. Motoda conceputa se bazeaza pe aplicarea teoriei utilităţilor. sau agregat.schema logică. propunem adoptarea unei metode de evaluare a nivelului riscului.A. studiile. In al doilea studiu de caz am urmărit evoluţia unei societăţi deja listate. astfel încât preţul de ofertă să fie considerat atractiv de către investitori şi totodată suficient de mare de către societatea emitentă. Prin analogie cu indicatorul "Scor Z" al lui Edward I. prin explorarea si analizarea mediului ambiant si formularea si adoptarea deciziei optime . poate fi o cale satisfăcătoare de determinare a riscului global.000 lei. arătând potenţialul imens pe care Pieţa de Capital îl are în finanţarea aproape gratuită a companiilor şi totodată câştigurile fabuloase aduse investitorilor şi speculatorilor.C. realizată pe baza unor coeficienţi de corelaţie sau de pondere a acestora. cuantificat si evaluat. am conceput o combinaţie liniară a utilităţilor indicatorilor de risc.000. analizează performanţele financiare ale acesteia formulând concluziile de rigoare. operaţie care ar trebui să fie o obişnuinţă pentru investitor şi pentru societate. urmăreşte evoluţia societăţii după listare şi apreciază oportunitatea şi succesul realizării ofertei pentru ofertant pe de o parte dar şi al investirii banilor sau doar al speculării. pornind de la Kurt Martin Hahn. Am făcut evaluări ale activului net în special prin metoda Activului Net Corectat şi ale conturilor de venituri şi cheltuieli. capitalul social.

. 2002.C. Fundatura. Editura Economica.. Editura Economică. 4. 8. Piaţa de Capital din România aflându-se în acest moment într-o poziţie foarte modestă dar şi foarte promiţătoare. Legros. Editura Polirom. Teza are totodată o valoare documentar-didactică utilă în formarea şi pregătirea specialiştilor implicaţi în activitatea de construcţii. cunoştiintele din domeniul economico-financiar fiind fundamentale pentru crearea specialistului complet de formaţie inginerească. Colectia ROMEXCO. Anghel. L.. P. Devoltarea unor metode de evaluare care să ţină cont de toţi parametrii implicaţi în construirea ofertelor publice iniţiale dar şi a celor secundare de acţiuni. C. Managementul inovatiei.Lemonnier. Avare. Appraisal Institute. Editia a-II-a. Bucureşti. B.. Gavrila.. necesare evaluării lor pentru a prezenta rezultatele potenţialilor investitori.Gestiunea si analiza financiară. făcând acest lucru pe baza experienţei personale căpătate in urma propriei oferte. Informaţiile financiare în analiza si evaluarea întreprinderii. Alumil Rom Industry S. societăţiilor decise să facă oferte de acţiuni şi alte titluri. T. 1993. 8-18 dec. S. Performanţa firmei..Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne Lucrarea furnizează instrumentele de analiză economico-financiară necesare investitorior. I. Teza propune utilizarea Metodei Scor Risk de evaluare a riscului global. Economia si gestiunea intreprinderii.p.. G. Finaţele întreprinderii. 6. 7. Bucuresti. 7. 9.Tribuna Economică nr.000 acţiuni ale S. 2006. Editura Economică. Bucureşti. noile listări şi evoluţia lor. de perpectivele de dezvoltare a acestora. Iaşi.4. Anghel. Bucuresti. Editura Eficient. Falimentul – Radiografie şi predicţie. 2001.Bucuresti. 2002. 10. 35. editia română apărută sub egida ANEVAR.. Bucureşti.A.C. Perspective de dezvoltare a cercetării Cea mai frumoasă perspectivă este aceea ca această cercetare să fie dezvoltată chiar de participanţii direcţi la finanţarea prin oferte de acţiuni ale propriilor societăţi comerciale. 5. D. Editura Diacon Coresi. Andronic.. Alumil Rom Industry S. 2001. 76 . I. acesta fiind un avantaj în cariera profesională. în special prin creşterea acuităţii stabilirii valorilor coeficienţilor de pondere sau corelaţie şi dezvoltarea unui program de calcul care să permită creşterea gradului de complexitate al metodei şi aplicarea să facilă. Gh. Ravary.. evoluţia companiilor listate. Studiul poate fi dezvoltat în continuare ţinându-se cont de evoluţia Pieţei de Capital.. 2.. Evaluarea proprietatilor imobiliare. Basanu. Management – Marketing. Bucuresti. 3. Realizarea unor studii care să perfecţioneze Metoda Scor Risk de evaluare a riscului global. Berea O. aceasta putand fi un instrument la indemâna managerilor din orice domeniu de activitate. Devoltarea unor programe de calcul computerizat care să constituie un instrument rapid de evaluare economico-financiară şi de determinare a preţului acţiunilor folosind diferite metode matematice. PUBLICAŢII 1.M.8/2001. 1995. Baloiu. (coordonator). Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6. 1999. Informaţiile şi recomandările din această teză pot fi însuşite şi valorificate de persoane interesate să le promoveze în cadrul firmelor în care lucrează sau în care urmează să se angajeze.250. societăţilor de intermediere a ofertelor cât şi organismelor Pieţei de Capital care trebuie să aprobe şi să asigure derularea ofertei şi listarea societăţii în vederea tranzacţionării. Bibliografie A.A. 2000. Barbulescu.. P. Universitatea Ecologică din. Bucuresti. L.A.

Editura Risoprint. Nissim. 22. 2000. Fodi Anca. Strategia financiara a firmei. 571/29. Asigurări nr. Gheorghiu A. Ionescu Vlăsceanu.12-16. Bucuresti. O. 2001. Cluj. Hidos.. 50. Robu. Bucuresti. V. 2001.. Contabilitate manageriala & planuri de afaceri.. Economia Romaniei. Editura Mirton. Fisher. A.. ISSN-12223-7221 © 2000 Ovidius University Press. 36. Perfectionarea metodelor de evaluare a patrimoniului. Chrystal. E.Bucuresti. R. Anghel. Liu.. 54. Bucureşti. 47. Bucuresti. Intreprinderile mici si mijlocii. Fundamentele Managementului Organizatiei. Stănoiu. Anghel. Bucuresti.06. Gheorghiu. Isfănescu. Istocescu. 28. Analiza economico-financiară a întreprinderii.T. O viziune globalã asupra eficienţei economice în construcţii. Mihai I. Bănci. Maslow. Editura Economică. 2002. 12/2000. A. 2001.. 2002. Editura ASE. UCLA. Burdus.. London. Managementul General al Firmei. Vasile R. Editura A. University of Glasgow. Capital Structure and Its Determinants in the United Kingdom. Management comercial. Britton W.bplans. working paper... 2003. Shapiro. Revista Finanţe. M. Frăsineanu.. A. Editura Matrix Rom. Delmas et Co.Bucureşti. K. 46. Auditul financiar contabil 2000. T. Asigurări nr. 2008. iunie 2001. 23. 26. Cazan E.G. The private company Discount. 24-25 noiembrie 2005. Bucureşti.. Bucuresti. Hossu. D. Nine Ed. 2003.. Postavaru Nicolae. Danbolt J. http://www. U. Gheorghiu A. iulie-august.8-10.. 37.. Vasilescu. 2001. Management.. A. Bănci. 13. Tribuna Economicã nr. Eficienţă.. A Decompositional Analysis-Working Paper 2002. Asigurări nr. 58. privind piaţa de capital (publicată în Monitorul Oficial nr. Sarin. Bursa de valori. 40. A. Editura Marineasa. 52. III-rd Edition.. Editura Economică.. 20. Legea nr. A. Principiile Economiei. Strategia financiară a firmei. Standarde. A.. V. Bogdan Ioan. F.18. Hidos. Vasilescu C.. Revista Finanţe. P. Bucureşti. 2002. 297/2004.. Timişoara. Editura Tribuna Economică. 1999. Ovidius University Annals Series: Civil Engineering. 2002.. 16. Fundamentele metodei ratelor de la teorie la practică. 27. Strategia firmei. Gheorghiu A. Equity Valuation Using Multiples. 2003. 2000. Diaconu Paul. H.. 2-3. 2005... 32. Bucureşti.. a XII-a Conferinţă “Confort. 1994.S.2004). 17.. Reading. Ştefea P. 2003. Editura Economică. Buglea A. Introducere în piaţă de capital şi bursa de valori.. Editura J. 12. Bucureşti. Hristea A.. Blaga. Robu.B. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Verboncu. Bucureşti. Journal of Applied Corporate Finance.. Editura Economică...com/construction_engineering_business_plan/executive_summary_fc. 1992.. Isfănescu.. Vasilescu C. 1999.. Puterea informativă a indicatorilor financiari la nivel microeconomic. Bănci. Bucuresti. Ed. Economica. Doval Elena. 56. 2000. Analiza economico-financiară. Norme privind conduita etică şi profesională. Change in the Construction Process Organization.. Ion.. Ionescu Vlăsceanu. J.E. C. Camera Auditorilor din România. 2008. Dragota v. Editura Mirton.. 2001. Hossu. Ed. Bãnci.. Number 5. Mihai I.6. 2003. Conservarea Energiei si protecţia mediului”. 2001. Amedeo. 29.Editura Universitara... C. N. Fundamentele managementului organizatiei. Department of Acounting and Finance. Bucureşti. 18. The Estate Gazette Ltd. Voicu Radu. Buglea A. Editura Tribuna Economică.. Editura Economică..P. Bucureşti. 41... Editura Economică. Bucureşti. Management financiar. A. Mercioiu. Bucuresti. 2000. Gheorghiu. Editura Economică. Ghid practic de evaluare a întreprinderii.. Heline. Ovidiu. Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici.. Işfanescu A. Corina. Bănci. Bucuresti.. Hidos. Alexe.. Volume 1. 42. Asigurãri nr. Revista Finanţe. R. A. Indicatorii bursieri şi utilitatea acestora în aprecierea performanţelor întreprinderii cotate pe piaţa de capital. Revista Finanţe. Gavrilă Tatiana.7-8. 38. Dragota M. 45. 7-8. Constantinescu Liana. M.. Mărgulescu D. Analiza financiară a întreprinderii – Îndrumător metodologic. Cluj-Napoca. 21. (traducere). Bucureşti. Motivation and Personality. 49. Lefter Viorel. Ovidiu. Lipsey. Asigurări nr. Obreja L. Anghel.. Bănci. MA. Puterea informativa a indicatorilor economico financiari la nivel microeconomic. ASE. Bucuresti..Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 11. 48. Tratat de management financiar-bancar. Editura Economică. A. aprilie 1988. Mihai I. Asigurări nr. Cum să investesti inteligent. Editura Economică. Bucureşti. 30. Lafarge. S.A. cap.C. 2001. Economica. 1999. Moga Toader.. 34. 17. 2003. 35. Editura Economică. 24... 33. 2003. 2002. metode şi tehnici. Clayton P. Valori Manageriale Concurente. 1987. Ed. J.. 43. Revista Finanţe. Revista Economicã nr. Koeplin. Timişoara. 53. Nicolescu.php#ixzz1N46VMUwf. Investissemnt. 31.2006. Gheorghiu. Radulescu Carmen Valentina. Teorie şi practic. A. 57. 1999. Modele Manageriale. Bucureşti Revista Finanţe. Adison-weslwy Publishing Company. Evaluarea întreprinderii... Nicolescu. 2002. 39. Gheorghiu.. 1999. Dinu Eduard. C. Managementul Firmelor de Constructii. 2000.A. Caprarescu Ghe. Strategia si Managementul Strategic al Firmei. I. Construction Engineering Business Plan-Indonesia EEC. 55.1-5.. 44... Management comparat. Editura Economica. Editura Universitară... Modern Methods of Valuation.. Stan.. 2007.. 15. Facultatea de Instalaţii.. I. 1996. Nicolescu. Isfănescu. M. 19.contabilă şi piaţa de capital. Davies K. 6. S. Timişoara. Managementul Investitiilor. Ştefea P.. Analiza economico-financiară. 77 . Duţescu A. Analiza rentabilitãţii firmei. Editura Economică.. 51. Bucureşti.1. Editura Fundatiei Romania de Maine. COCC. 2001. Cu ce ne integram?. Bevan A. Editura Tribuna Economică. Ciobanu A. Ovidiu. 25. Selection et financement. Dinu. 14. Casa Cartii de Stiinta. Johnson T. 1997. C. Gheorghiu A.. Management. Bucureşti. V. Lala-Popa I. Informaţia financiar. Serban. I. Evaluarea întreprinderii. Bucureşti.

000 acţiuni ale S. www. B. 2003. 2000.ro/info/Rapoarte/Diverse/Ghid%20Emitent%20BVB.S. D. S. 2002. Pratt S.. John Wiley & Sons.. 92. Bucureşti. Economică. Contabilitate şi finanţe pentru ingineri. Postavaru Nicolae. Editura IROVAL. Verboncu. Bucureşti.S.E. INC. Toma Mihail. Postavaru Nicolae.... Pricop. Editura ASE. http://ktd. 86. Stoica. Bucuresti.250. V. Marin Andreica.C. 2007. 2004. Managementul organizatoric. 8-18 dec.. McGraw – Hill. Editura Economicã. Guvernanţa corporativă în România.Academia de Studii Economice Bucuresti. Vasilescu C.(coordonator)... Bucureşti. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 59. Formarea capitalurilor firmelor private. Stan. 91. Stan. pentru anul 2007.A. L. 2000. Catedra Eficienta Economica a Investiţiilor. Academia de Studii Economice Bucuresti. 2003. Stancu D.. 2006. Dr. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. 2002.04. S. raportările şi hotărârile fiind aprobate de Comisia Naţională a Valorilor Moiliare: 100. 79. 2006. CIDD Bucureşti. 2003. Economica. 1999. 2002. Sisteme moderne in managementul aprovizionarii. Materiale ce provin de la Adunările Generale ale Acţionarilor sau sunt preluate de pe siteurile www. Ordinul Ministerului Finantelor Publice Nr. Strategii de creştere. Catedra Eficienta Economica a Investiţiilor. M. 90. 101. Indicatorii bursieri şi utilitatea acestora în aprecierea performanţelor întreprinderii cotate pe piaţa de capital. Bucureşti. 80. Conducător Ştiinţific: Prof.10. 66...L. A. Evaluarea întreprinderilor-metode şi uzanţe. 2000.bvb. Vintilă G. 1999. 83. I. Gestiunea financiară a intreprinderii. S. Ed. Emergenţa. Bucureşti.. editia a IV-a. Lavalette G. Bucuresti. Editura Meteor Press. Dr. 2002. Editura A. 2000. Editura Didactică şi Pedagogică. Simpozionul ştiintific “Contabilitate şi informaticã de gestiune“. Bucuresti. Bucuresti.bvb. 2001.2009. 97. Lucrãrile Colocviului financiar-monetar Finanţele şi Dinamica Economicã.. Cantau. Radu Emilian. Simpozionul ştiintific “Contabilitate şi informaticã de gestiune“. 63. Lucrările simpozionului “Globalizare şi dezvoltare în domeniul financiar-contabil“. Penman. Managementul firmei. Raportări S.impactsa. 1997.Teza de doctorat: Piaţa de capital în România. Raport-audit-OMFP IMP S. Draghici. 64. Editura A.. 68. Manageri & management. Stancu. Financial Statement Analysis & Security Valuation. 72. Ed. Sorin.E. Editura Didactică şi Pedagogică.T. Niculescu M. Sandu G. Stan V.ro. 94 din 1999. 1998.. Consideraţii privind alegerea surselor de finanţare a investiţiilor în funcţie de costul îndatorării. sistemului financiar din România. octombrie 1999. Editura Economică. Analiza Economico-Financiara.A.E. http://www. Vasile Ilie.ro şi www.A. 93.. 2006. Revista Probleme economice nr. Editura Matrix Rom. 88. Ed. 2003. C.. Bucuresti. Margarit Narcisa.. Contabilitatea societatilor comerciale.. 95. Teza de doctorat: Managementul investitiilor de capital.C. Bucureşti.. Management in constructii. 75. 1996. Facultatea de Management. 2009.. Editura Universitară. Editura Economică.. Management. Organizarea firmelor mici si mijlocii. Ursachi. 96. Teoria pieţelor financiare.. F. 99. 81. Teodorescu Mihaela.A. Tribuna Economică. Finantele intreprinderii. Evaluarea activelor necorporale. Diagnosticul financiar şi evaluarea întreprinderii.– 10.A.. Marketing de produs. Alumil Rom Industry S. Toma Mihail. Zaman G. 67. Popescu Virgil. 62. Vâlceanu G. IROVAL.P. Camelia Raţiu Suciu. Bucureşti.asp?id=113&idb=6. şi au calitate de documente oficiale.ro/bursa/bvb_grafice. Editura Meteor Press. D.. 77..C. 82. Anghel. Bucureşti. Facultatea de Management. Postavaru Nicolae. Nicolae. Analiza economico-financiară. 94. Robu V. 2000. Siminea Irina. Ed. 69. Gestiunea financiară a întreprinderii. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S.. 85. Stan. Finanţe. Bucuresti. 87. Ghid practic de evaluare. 2000. Andreica. 78 . Toma. 1998. Bucuresti. Anghel Ion (coordonatori). S. 2008. IROVAL. Stancu I.. Pereiro. Alumil Rom Industry S. Standardele contabile şi piaţa de capital. Alexandru.pdf. 73...bibliotecadigitala. 98. 2000. Ed. Georgescu N. M. Bucuresti. Raportări ale situaţiilor financiare trimestriale si anuale ale SC Alumil Rom Industry SA. Dima. Editura Advertising. 89.S.C. Bucureşti. Bucureşti.R. Vintilă G. Vasilescu C. M. Bucureşti. Bucuresti. Rusovici A. V. S. Robu Vasile. 2003.. ASE. Metode si Modele de Previziune Economica. M. Cost of Capital – Estimation and Applications. Profitabilitatea şi dimensiunea întreprinderilor din economia României. Editura OMNIA S.. Editura Economicã. Braşov. 65. 78. 76.ro/biblioteca/carte2. M.E. Conducător Ştiinţific: Prof. 1999. 1998. 2005.. 2001. Bucuresti. Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere. Ristea. Georgescu Nicolae. Bucureşti. Evaluarea întreprinderii. Finanţele întreprinderilor.. 60. Ioan. Obreja L.alumil. Piaţa Financiară nr. Metode de evaluare şi prognoză. Bucuresti. Editura Matrix Rom. Bucuresti.S.22-23. M. Editura Teora. 2002. I. A.. Editura Universitară. Robu V. 71. curs “ Management in construcţii”. 84.. Bucureşti.. S.ro şi www. 61. Vasile Ilie. I.. OMFP 94/99. Editura Economică. Prospect de Ofertă privind Oferta Publică Primară Initiala de Vânzare a 6. 2002. Analiza şi gestiunea financiară. Valuing Companies in Emerging Markets. 70. 102.S. John Wiley & Sons. 2003. 74.ase.

2003. publicata in M.07. 126. Hotarârea Nr. Regulamentul CNVM nr. 79 .24 iunie 2006. 111. Legea nr. nr. 119. ora 15. 113.A. . Directiva nr. Bucuresti 108. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S.06. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. Ordinul MFP nr.06.141/11. reglementare şi administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). Legea nr. C.2002. 120.C..10.2009.Of. Directiva nr.V. publicata in M.2003. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 2003/71/CEE privind prospectele publicate atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare. Legea nr. 2004. 302/2005. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.2002/65/CEE privind prestarea serviciilor financiare la distanţă. Codul Bursei de Valori Bucuresti S. OUG nr.2004).S.04.184/06. 29. cu modificările ulterioare.03. 107. 346/2004 privind stimularea infiinţării si dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii. Legea 175/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122.A.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.12.C.2006. Regulamentul CNVM nr.M.271/09. 118.C. 129. Regulamentul CNVM nr. 2001/34/CEE privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a bursei şi informaţiile ce trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare.2009.141/11.A. Raport al Consiliului de Administratie S.C.1993. Directiva nr. Directiva nr. Acte normative 109. act normativ fundamental ce transpune urmatoarele directive ale Uniunii Europene: Directiva nr. 1/2008 privind implementarea Directivei nr. Bursa de Valori Bucuresti S.2001. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 123.00 Hotel Phoenicia. 121. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. 297/2004 privind piaţa de capital din Romania (publicată în Monitorul Oficial nr. Raportări S. 164/2006. 438/2006. 85/2006. Legea nr. 6 /2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. 97/9/CEE privind schemele de compensare a investitorilor.A. 125.1985. 82/2007.OMF1752/2005. 93/22/CEE privind serviciile de investiţii în domeniul valorilor mobiliare cu modificările ulterioare. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. Directiva nr. valabile din 1 ianuarie 2010.96/12.C. Legea nr. care amendează Directiva 2001/34/CE. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. 112. 52/2008 (publicata in MOF nr. Recomandarea 361/2003/CE.1998. sala Byblos Bucuresti. 441/2006. 681/29 iul. Codul de Guvernanta Cooperatista al Bursei de Valori Bucuresti – 2008.C.04.04. Directiva nr. articolul 2.N. 98/26/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare. 778 din 20/11/2008).06. 128.2003/6/CEE privind abuzul pe piaţă.actualizatată in urma modificărilor realizate de Legea nr. Legea nr.2009 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.. 127.2009 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S. 571/29. 104.04. 116. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.09. 114. OUG nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE). publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.04. Raportări ale situatiilor financiare trimestriale si anuale ale S. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.C.A.06. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. Directiva nr. Regulament de organizare si functionare a S. Directiva nr.1993/6/CEE privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit. 2600/14. 105. Hotarârea Nr.A. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.85/611/CEE privind dispoziţiile legale. 516/2006. aprobat prin Decizia C.375/31. 124. Note situatii financiare-2008. 115. 117.1997.1993. 1 / 29. Anexa. 333 din 30/04/2008). 2 / 29. nr. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.84/26. 110.166/11. .O.10.Managementul dezvoltării firmei de construcţii utilizând instrumente financiare moderne 103. 2008.2006 si Decizia 3196/12. 106. Legea nr. pentru anul 2008. Legea 31/1990 privind societătile comerciale .A.operator de piata .A. 29. “IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S. 284/2008 (publicata in MOF nr. 346/2004 privind stimularea infiinţării si dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii.12.345/31.