P. 1
Energetski Sustavi

Energetski Sustavi

|Views: 173|Likes:
Published by Ante Botica
energetski sustavi
energetski sustavi

More info:

Categories:Topics
Published by: Ante Botica on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

1.

Uvod
Svrha broda jest da, unatoč mnogobrojnim ograničenjima uspješno obavlja postavljeni
transportni zadatak. Napredno osposobljeni brod s tehničkog stajališta predstavlja dobro
definiran sustav. Sustav sačinjen od četiri interaktivno povezana prirodna podsustava.
Sustavom brodskog trupa postiže se siguran transport tereta i ljudi, uz provođenje
propisanih funkcija na pučini, priobalju i pristaništima, unutar predvidivog. Kontroliranje
položaja broda u smjeru predodređenog kursa ostvaruje brodskim navigacijskim sustavom.
Brodskim energetskim sustavom osigurava se kontrola i korištenje raznovrsnih energetskih
tokova nužnih za provođenje propisanih funkcija tijekom službe broda, dok je brodskim
propulzijskim (porivnim) sustavom osigurana kontrola poriva odnosno regulacija brzine i
kursa broda. S energetskog stajališta, navedeni prirodni brodski podsustavi su povezani tako
da tvore nedjeljivu cjelinu.
Naročito je izražena povezanost brodskog energetskog i propulzijskog sustava, zato se
ova dva podsustava smatra jedinstvenom energetskom cjelinom, brodskim porivno-
energetskim sustavom (BPES-om). BPES predstavlja multi-energetski sustav čiji je zadatak
da na ekonomičan i pouzdan način, korištenjem uskladištenog goriva: proizvodi (transducira),
transformira i transportira mehaničku, toplinsku i električnu energiju odgovarajućim
energetskim trošilima u svrhu provođenja, za određenu vrstu broda propisanih funkcija na
transportnoj ruti (na pučini, priobalju i krajnjim odredištima).
Slika 1- Shematski prikaz sustava broda unutar pripadajućeg integralnog transportnog sustava
Unutar pripadajućeg integralnog transportnog sustava (ITS), sustav broda (SB) obavlja
postavljeni transportni zadatak vršeći pri tom propisane funkcije sa sustavom okruženja (SO).
SB i SO su interaktivno povezani. To se ogleda kroz vršenje brodu traženih funkcija: tijekom
plovidbe kada je u interakciji s morskim okolišem (MO), te tijekom boravka u krajnjim
odredištima (A ili B) kada je u interakciji i s MO i sa sredstvima transportnog sustava krajnjih
odredišta.
Sustav broda kao i transportni sustav krajnjih odredišta, određeni su namjenom broda koja
se za trgovačke brodove ogleda vrstom tereta koji mogu biti:
- kapljeviti tereti
- rasuti čvrsti tereti
- raznovrsni rasuti tereti smješteni u kontejnerima
- rasuti ''mrtvi'' i ''živi'' tereti s propisanom skladišnom mikroklimom
- teški tereti
- kombinirani tereti
Pod kapljevitim teretima se podrazumijeva širok asortiman organskih i anorganskih
kapljevina. Ukapljeni tereti ovisno o fizikalnim svojstvima trebaju propisanu mikroklimu
(uglavnom definiranu temperaturom i eventualno tlakom), tijekom skladištenja i prekrcaja.
Sukladno tome su propisani mikroklimatski parametri ukapljenih tereta, a tiču se uglavnom
temperature skladištenja i prekrcaja (iskrcaja). Vrijednosti leže u rasponu vrijednosti od -163
°C do 300 °C. Donja i gornja ekstremna vrijednost odnose na prirodni ukapljeni plin (CH
4
pri
atmosferskom tlaku pa ≈ 1.01325 bar), i na asfalt.
Ove temperature se reflektiraju na sustav trupa i na brodski porivno-energetski sustav,
što se s jedne strane ogleda kroz potrebu gradnje samonosivih, toplinski izoliranih spremnika
smještenih unutar vodonepropusnih skladišnih prostora broda. S druge strane prikazuje se
potreba za stvaranjem velikog rashladnog učinka za uravnoteženje toplinskog opterećenja.
Kod prijevoza ukapljenih lakših frakcija ugljikovodika (prirodni, kondenzatni i
eventualno naftni plin), sa svrhom reduciranja potrebnog rashladnog učinka koristi se
regulirani iznos plinskog otparka (ispareni plin koji se prevozi) za napajanje prvopokretača
(prime mover-a; DM- dizel motor, PT- plinska turbina ili GP- generator pare).
Vrsta ukapljenog tereta tijekom plovidbe izravno diktira iznose toplinskih ili
rashladnih opterećenja koje brodski energetski sustav mora uravnotežiti. Temeljem
definiranog trajanja iskrcaja tereta, definira se toplinsko (rashladno) opterećenje i mehaničko
opterećenje prekrcajnih pumpi tereta, koje tijekom boravka u iskrcajnom odredištu mora
također uravnotežiti pripadajući brodski energetski sustav.
Pri prijevozu rasutih čvrstih tereta nema propisanih zahtjeva za mikroklimom
skladištenja, pa je brodski energetski sustav opterećen jedino tijekom ukrcaja i iskrcaja kada
su kretna vitla u punom pogonu kako bi se reduciralo potrebno vrijeme prekrcaja.
Opterećenje brodskog energetskog sustava za kontejnerski prijevoz tereta, ovisno je o
sadržaju kontejnera, te je najveće kada se u kontejnerima transportiraju ''živi'' prehrambeni
artikli poput raznog voća i povrća, za koje se propisuje mikroklima skladištenja sa svrhom
očuvanja njihovih svojstava (prvenstveno: temperatura, relativna vlažnost i udio svježeg zraka
uslijed ekstrakcije metaboličkih produkata). U slučaju prijevoza rasutih ''živih'' tereta u
brodskim skladištima ili u kontejnerima, često je potrebno istovremeno uravnotežiti rashladna
i toplinska opterećenja, čime se opterećuje brodski energetski sustav što se vidi kroz potrebno
stvaranje rashladnog i toplinskog učinka, tijekom plovidbe i boravka u krajnjim odredištima.
Tijekom plovidbe između definiranih odredišta porivni sustav broda savladava
odgovarajući plovidbeni otpor koji je u posljedica istovremenog raznovrsnog kombiniranog
djelovanja prirodnih pojava poput: vjetra, valovlja i morskih struja.
Pri određenoj plovidbenoj brzini, odgovarajućem plovidbenom otporu u mirnom
okruženju, suprotstavlja se djelovanje; vjetra, valovlja i morskih struja u pojavnim
kombinacijama, posljedica je dodatni otpor, a samim time smanjenje plovidbene brzine pri
očuvanju stalne porivne snage ili znatno povećanje porivne snage za očuvanje stalne
plovidbene brzine. Kada dominiraju kratkobregoviti valovi potrebno je, bez obzira na
raspoloživu porivnu snagu, smanjiti plovidbenu brzinu. To se radi kako bi se smanjila
prekomjerna odzivna gibanja kojima se ugrožava sigurnost sustava trupa (velika dinamička
opterećenja konstrukcije i smanjeni dinamički stabilitet broda).
Iz navedenog vidi se potreba za brodsko-porivno energetskim sustavom, kojeg je
potrebno osmisliti tako da je u stanju uravnotežiti: porivna, toplinska i/ili rashladna, rasvjetno
signalizacijska i terazna mehanička opterećenja u sustavima brodskih službi tijekom plovidbe,
kao i mehanička opterećenja prekrcajnih sredstava (uređaja), toplinska i/ili rashladna
opterećenja, rasvjetno signalizacijska, te razna mehanička opterećenja brodskih službi za
boravka u krajnjim odredištima.
Za praćenje i održavanje sustava broda s pripadajućim sadržajem, predviđena je
posada kojoj je potrebno osigurati i skladištenje odgovarajućih namirnica, čega je posljedica
stvaranje odgovarajućeg rashladnog i toplinskog učinka u pripadajućem klimatizacijskom
sustavu, te za stvaranjem rashladnog učinka u skladišnom sustavu namirnica.
Na svim suvremenim brodovima rasvjetno i signalizacijsko opterećenje izravno se
uravnotežuje brodskim električnim postrojenjem, dok se rashladno opterećenje uravnotežuje
neizravnim terećenjem električne centrale preko kompresorskog rashladnog postrojenja
(KRP).
S druge strane nastupajuća toplinska opterećenja tijekom cjelokupnog transportnog
ciklusa (isti uključuje boravak u odredištu A, plovidbu iz A-B, boravak u odredištu B i
plovidbu iz B-A), uravnotežuju se uglavnom vodenom parom ili termalnim uljem.
Uravnoteženje nastupajućih mehaničkih opterećenja u raznim sustavima brodskih službi
(pogon raznih pumpi, kompresora, puhala, ventilatora, vitala i sl.), na gotovo svim
suvremenim brodovima uravnotežuje se elektromotornim pogonima terećenjem brodske
električne centrale (el. generatora). Slično je i s prekrcajnim sredstvima, posebice teretnim
vitlima koji se uglavnom pokreću odgovarajućim elektromotornim pogonima.
Iako na suvremenim brodovima prevladava elektromotorni pogon pumpi tereta, često
su prisutne i turbo-pumpe tereta koje se pokreću uglavnom jednostupanjskim akcijskim
turbinama s nekoliko stupnjeva brzina (tzv. Curtis-ove turbine).
Napokon valja ukazati na činjenicu da unutar pripadajućeg integralnog transportnog
sustava, sustav broda u interakciji sa sustavom okruženja vrši odgovarajuće funkcije na:
pučini, priobalju i u krajnjim odredištima, koje su po svom karakteru bitno drugačije, što se
posebno reflektira na brodski porivno-energetski sustav.
Posebnost bilo kojeg brodskog porivno-energetskog sustava ogleda se upravo kroz
trenutnu proizvodnju odgovarajućih energetskih tokova tijekom transportnog ciklusa broda.
Ti su tokovi neophodni za uravnoteženje nastupajućih energijskih opterećenja, tijekom
karakterističnih podintervala transportnog ciklusa.
Profil energetskih opterećenja (porivno, toplinsko i električno), bitno se razlikuju
tijekom režima plovidbe od istovrsnih opterećenja tijekom boravka broda u krajnjim
odredištima. Ova razlika vodi ka projektnim rješenjima BPES-a koji na ekonomičan,
pouzdan, siguran i ekološki prihvatljiv način osiguravaju provođenje propisanih funkcija
brodskog sustava na: pučini, priobalju i u krajnjim odredištima.
S tim u svezi, brodograđevna odnosno brodostrojarska praksa razvila je razmjerno
širok spektar konfiguracija brodskih porivno-energetskih sustava, koji svoju primjenu nalaze
na raznovrsnim brodovima, kao i na pučinskim plovnim objektima.
Govoreći u brodograđevnom kontekstu, pod brodskim energetskim sustavima
podrazumijevaju se oni sustavi koji su osmišljeni i koncipirani tako da: proizvodeći,
transformirajući, transportirajući i trošeći raznovrsne energije osiguravaju vršenje propisanih
funkcija broda unutar predvidivog realnog okruženja.
Kod glavnine trgovačkih brodova prvo pokretači koristeći kemijsku energiju sadržanu
u fosilnim gorivima, izravno (dizelski motori i plinske turbine = toplinski strojevi s
unutarnjim izgaranjem TSUI), ili neizravno (parna turbina i stapni parni stroj pogonjeni
vodenom parom iz generatora pare), proizvode mehanički rad neophodan za poriv broda i za
proizvodnju električne energije potrebne za napajanje sukladnih brodskih električnih trošila.
Toplinska energija neophodna za napajanje svih brodskih toplinskih trošila, na suvremenim
trgovačkim brodovima proizvodi se uglavnom s generatorima vodene pare, te rijeđe s
kotlovima termalnog ulja. Generatori vodene pare mogu biti loženi ili tzv. utilizacijski kada
koriste otpadnu toplinu sadržanu u ispušnim plinovima TSUI-a.
Veći dio kemijske energije (sadržane u fosilnom gorivu) dovedene TSUI-u u
jednostavnom pogonskom postrojenju se gubi s ispušnim plinovima, a manji dio topline gubi
se preko rashladne vode: cilindarskih košuljica (DM-a), komprimiranog zraka (DM-a s
turbopunjenjem) i mazivog ulja. Nastojanje je da se navedene gubitke što više iskoristiti, pa se
pristupilo izradi brodskih kogeneracijskih energetskih postrojenja temeljenim na TSUI-ima.
Toplinska energija proizvedena u kogeneracijskom postrojenju, po potrebi se može koristiti
ne samo za uravnoteženje toplinskog opterećenja, nego i na neizravno uravnoteženje
mehaničkog i električnog opterećenja broda.
2. Jednostavna energetska postrojenja
Potrebni energetski tokovi za uravnoteženje; porivnog (mehaničkog), toplinskog i električnog
opterećenja, proizvode se zasebnim energetskim postrojenjima.
Porivno mehaničko opterećenje broda uravnotežuje se:
- dizelskim motorom
- parnom turbinom
- plinskom turbinom
- stapnim parnim strojem
Toplinsko opterećenje broda uravnotežuje se:
- loženim generatorom vodene pare
- loženim kotlom termalnog ulja
- električnim grijačima
Električno opterećenje uravnotežuje se:
- dizel agregatima (dizelski motor + električni generator)
- plinskim turboagregatima (plinska turbina + električni generator)
- parnim turboagregatima (parna turbina + električni generator)
- parnostapnim agregatima (stapno parni stroj + električni generator)
- akumulatorskim baterijama
Porivna i električna postrojenja s parnim turbinama i parnim stapnim strojem uglavnom
sadrže ložene generatore vodene pare u kojima se kemijska energija sadržana u fosilnom
gorivu (krutom, kapljevitom ili plinovitom) preobražava u toplinsku energiju vodene pare.
Uravnoteženje porivnog opterećenja bez obzira na vrstu strojnog postrojenja, na
suvremenim brodovima se uglavnom postiže s brodskim vijkom (propeler) koji privedenu
rotacijsku mehaničku snagu transducira u translacijsku mehaničku snagu.
Na manjim brodovima često su prisutni i mlazni propulzori, posebice vodeno mlazni
(water jet), kojima je svojstveno to da se porivno opterećenje uravnotežuje vodenim mlazom
kojeg proizvodi centrifugalna pumpa (ugl. aksijalna).
Kod zrako-mlaznih propulzora (air jet), porivno opterećenje se uravnotežuje
odgovarajućim ventilatorima ili puhalima, koji transduciraju privedenu mehaničku rotacijsku
energiju u fluidičku energiju (energija mlaza).
Brodski vijci mogu biti izvedeni s čvrstim (fiksnim) i upravljivim (podesivim) usponom krila:
Kod primjene vijka s čvrstim usponom krila (FPP-fixed pitch propeller), za hod krmom
potrebno je osigurati okretanje vijka u suprotnom smjeru od onoga pri hodu pramcem, (tzv.
prekretanje vijka). Prekretanje vijka se postiže:
a) izravnom primjenom smjera vrtnje porivnog stroja (kod elektromotornih i dizel
motornih postrojenja (sporokretnih, srednjekretnih te brzokretnih za manje porivne snage))
b
1
) neizravno korištenjem tzv. prekretnih spojki kojima se uz očuvanje smjera vrtnje
porivnog stroja mijenja smjer vrtnje propelera
b
2
) korištenjem zasebnih strojeva manje snage isprojektiranih za vožnju krmom (manje
parne i plinske turbine, te manji DM).
Primjenom vijka s upravljivim usponom krila (CPP- controllable pitch propeller) nema
potrebe za promjenom smjera vrtnje propelerskog vratila jer se porivna sila za vožnju krmom
ostvaruje s odgovarajućim kontra usponom krila.
Elektromotorna porivna postrojenja na suvremenim trgovačkim brodovima, mogu biti
istosmjerna i izmjenična, pri čemu se napajanje istih preko odgovarajućih električnih
upravljačkih uređaja vrši iz brodske električne centrale čiju okosnicu čine uglavnom:
- dizel motorni agregati
- plinski turbo grneratori
- parni turbo generatori
Karakteristične konfiguracije dizel motornog, plinsko-turbinskog, parno-turbinskog i
nuklearnog porivnog postrojenja ilustriraju priložene slike na sljedećim stranicama:
2.1. Porivno postrojenje sa sporokretnim
DM
1. Sporokretni DM
2. Utilizacijski kotao
3. Dizel generator
4. Prigušnik ispuha
5. ''Osovinski'' generator
6. Odrivni ležaj
7. Kompresor zraka za upućivanje
8. Kompresor zraka za upravljanje
9. Spremnik zraka za upućivanje
10. Destilacijsko postrojenje
11. Pomoćni kotao
12. Grijač goriva
13. Pročišćivač mazivog ulja(centrifugalni separator)
14. Pročišćivač dizel goriva
15. Pročišćivač teškog goriva
16. Grijač mazivog ulja
17. Napojna pumpa kotla
18. Cirkulacijska pumpa slatke vode
19. Hladnjak rashladne slatke vode
20. Pumpa rashladne slatke vode
21. Hladnjak mazivog ulja
22. Filtar mazivog ulja
23. Odijeljena upravljačka stanica
24. Taložni tank dizel goriva
25. Taložni tank teškog goriva
26. Dnevni tank goriva
27. Tank mazivog ulja pomoćnih motora
28. Tank cilindarskog ulja
29. Tank mazivog ulja glavnog motora
30. Tank napojne vode kotla
2.2. Porivno postrojenje sa srednjekretnim
DM
1. Srednjekretni DM
2. Mehanički reduktor
3. Dizel generator
4. Prigušnik ispuha
5. Utilizacijski kotao
6. Pomoćni kotao
7. Destilacijsko postrojenje
8. Pročišćivač goriva (centrifugalni separator)
9. Hladnjak slatke vode
10. Filtri mazivog ulja
11. Pumpa mazivog ulja
12. Grijač goriva
13. Tlačna pumpa teškog goriva (Booster pumpa)
14. Tlačna pumpa dizel goriva
15. Odijeljena upravljačka stanica
16. Taložni tank goriva
17. Dnevni tank goriva
18. Tank mazivog ulja
2.3. Plinsko-turbinsko porivno postrojenje
1. Glavni stroj (kućište plinske turbine)
2. Usisni vod plinske turbine
3. Ispušni vod plinske turbine
4. Kompresor plinske turbine
5. Turbina
6. Mehanički reduktor
7. Tank mazivog ulja
8. Parni turbo-generator
9. Glavno rasklopno postrojenje
10. Glavna upravljačka konzola
11. Odrivni ležaj
12. Lučki generator pare
13. Destilacijsko postrojenje
14. Dizel-generator
15. Utilizacijski kotao
16. Parni bubanj
17. Odijeljena upravljačka stanica
-U plovidbi, električna snaga se proizvodi turbo-
generatorom napajanim parom proizvedenom u
utilizacijskom kotlu
-U manevru i mirovanja u luci, električno opterećenje
uravnotežuje se dizel-generatorom
-Toplinsko opterećenje tijekom plovidbe uravnotežuje se
utilizacijskim kotlom, dok se tijekom mirovanja u luci
uravnotežuje tzv. lučkim generatorom pare
2.4. Parno-turbinsko porivno postrojenje
1. Generator pare
2. Visokotlačna parna turbina
3. Niskotlačna parna turbina
4. Mehanički reduktor
5. Upravljačka centrala (soba)
6. Parni turbo-generator
7. Radionica
8. Generator kontaminirane (nečiste) pare
9. Destilacijsko postrojenje
10. Glavni kondenzator
11. Glavna cirkulacijska pumpa (mazivog ulja)
12. Odrivni ležaj
13. Promajni ventilator kotla
14. Parni grijač zraka
15. Dimovod
16. Grijani odzračivač
17. Tank mazivog ulja
-Tijekom plovidbe,manevra i mirovanja broda u luci,
električna snaga se proizvodi turbo-generatorima
-Toplinsko opterećenje broda uravnotežuje se
generatorom kontaminirane pare
2.5. Nuklearno parno-turbinsko
postrojenje
1. Nuklearni reaktor
2. Izmjenjivač topline (grijač vode)
3. Parni bubanj
4. Tlačni sustav primarne rash. vode (voda se pri vis.
tlaku vodi oko reaktora kojeg hladi, a potom se tako
topla koristi za proizvodnju vodene pare u sek. krugu)
5. Kućište kontaminiranog radioaktivnog sustava
6. Visokotlačna turbina
7. Niskotlačna turbina
8. Kondenzator
9. Pumpa kondenzata
10. Grijani odzračivač
11. Napojna pumpa
12. Generator niskotlačne pare
13. Mehanički reduktor
14. Odrivni ležaj
15. Tank mazivog ulja (slivni)
16. Gravitacijski tank mazivog ulja
17. Destilacijsko postrojenje
18. Turbo generator
19. Upravljačka konzola
20. Rasklopno postrojenje
21. Skladište pričuvnih dijelova
22. Taložni tank mazivog ulja
23. Skladišni tank mazivog ulja
24. Radionica (elektromehanička)
3. Opis karakterističnih energetskih postrojenja
3.1. Dizel motorno porivno postrojenje
Za uravnoteženje porivnog opterećenja suvremenih trgovačkih brodova, izravnim
spajanjem s propelerskim vratilom, koriste se sporokretni dizelski motori (SDM) čije brzine
vrtnje teže u rasponu vrijednosti (55‹n‹300)°/min.
SDM-i predstavljaju dvotaktne motore s križnom glavom s 4÷12 cilindara uvijek linijski
smještenih cilindara, te se uvijek izvode s turbopuhalom i hlađenjem nabijenog zraka.
Suvremeni SDM-i izvode se tako da im je omjer oko: S/d≈3/1, (stapaj/promjer cilindra).
Glavna vrijednosti im se ogleda kroz masivnost (teški su i veliki), dok su im glavne prednosti
za primjenu da ne zahtijevaju visoko kvalitetno gorivo i potreba za umjerenim odražavanjem.
Srednjekretni dizelski motori (MDM) se često koriste za uravnoteženje porivnog
opterećenja skupa s reduktorima kako bi se njihova razmjerno visoka brzina vrtnje
(300≤n≤900)°/min reducirala na relativno nisku brzinu vrtnje propelera.
Brzokretni dizelski motori (BDM) se rjeđe koriste za uravnoteženje porivnog opterećenja
jer je potrebna znatnija redukcija brzine vrtnje koje se inače kreće u rasponu vrijednosti
(750≤n≤1200)°/min.
Izuzev nekoliko iznimaka, SDM-i i BDM-i su četverotaktni, klipni motori koji se
konfiguriraju do 10 linijski smještenih cilindara ili do 24 cilindra u konfiguraciji, se
uobičajenim omjerom S/d u rasponu vrijednosti (1:1‹S/d‹1:5).
U odnosu na SDM-e, prednosti MDM-a i BDM-a se ogledaju kroz to da su lakši i
volumenski manji (kompleksniji), te da imaju nižu specifičnu nabavnu cijenu ( [€/kW]‹
[€/kW], dok s druge strane glavni nedostatak predstavlja potreba za redukcijom
brzine vrtnje, te veći specifični troškovi održavanja pri iskorištenju istovrsnog manje
kvalitetnog jeftinijeg goriva. BDM-i većih brzina vrtnje moraju se isključivo napajati
destiliranim gorivom (MDO-gorivo).
Radi se o dizelskom
motoru s turbopuhalom
kojeg čine kompresor (K)
i turbina (T) pogonjena
njegovim ispušnim
plinovima, koji potom
mogu biti usmjeravani u
utilizacijski kotao (UK)
ili izravno vođeni u
atmosferu (A).
Komprimirani zrak iz
kompresora vodi se u
hladnjak zraka (HZ) gdje
se hladi morem.
Slika 2- shema brodskog propulzijskog sustava sa sporokretnim dizel motorom (SDM)
SDM se napaja teškim jeftinijim gorivom (HFO-Heavy Fuel Oil), koje se motoru
dobavlja iz sustava goriva (SG-skladištenje, transfer, pročišćavanje, tlačenje i konačno
zagrijavanje prije ulaska u motor).
Odvođenje otpadne topline dizelskog motora osigurano je:
1.) rashladno-mazivim uljem
2.) rashladnom slatkom vodom cilindarskih košuljica
Cirkulacijska pumpa ulja tlači ulje kroz hladnjak ulja (HU), u kojem se hladi rashladnim
morem. Rashladna slatka voda cilindarskih košuljica pumpom slatke vode (PSV) se tjera kroz
hladnjak slatke vode u kojem se hladi rashladnim morem. Rashladno more se tjera pumpom
rashladnog mora (PRM), pri čemu je HZ pararelno spojen sa serijski spojenim HU i HSV,
kako to ilustrira priložena slika.
Pri smanjenom toplinskom opterećenju hladnjaka, zagrijano more temp. jednake temp.
zraka se jednim dijelom vraća u rashladni sustav mora temperature .
Pročišćeno i ohlađeno mazivo ulje iz cirkulacijskog sustava, često se koristi za podmazivanje
odrivnog (OL) i radijalnih ležaja (RL) propelerskog vratila.
Cirkulacijsko ulje se obično slijeva u slivni tank (ST) smješten ispod motora, odakle se
periodički vodi u separatorski sustav mazivog ulja (SSU), gdje se koristeći centrifugalne
separatore uz prethodno zagrijavanje pročišćava kako bi se odstranile nečistoće i voda.
Za podmazivanje cilindara koristi se posebno, skuplje Legirano ulje koje sadrži određeni udio
kalijeve lužine (KaOH) kako bi se neutralizirali kiseli produkti izgaranja goriva (sumpor).
Sva potrebna električna snaga za pogonjenje pomoćnih strojeva dizel-motornog
propulzijskog sustava osigurana je brodskim elektro-energetskim sustavom (BEES), dok se za
grijanje goriva i ulja koristi vodena para iz toplinskog proizvodnog sustava broda.
Kako se za propulziju koristi
samo jedan MDM ili BDM,
tada se isti postavlja po
uzdužnoj simetralnoj ravnini
broda pri čemu je mehanički
reduktor (MR) izveden tako
da je pogonski zupčanih (PZ)
postavljen iznad gonjenog
(GZ) već zupčanika spojenog
preko odrivnog ležaja (OL)
na propelersko vratilo.
Slika 3- Shematski prikaz porivnog postrojenja sa srednjekretnim (MDM)
ili brzokretnim (BDM) dizelskim motorom
Prikaz pogona s dva
istovrsna MDM ili
BDM motora.
Motori su položeni
lijevo i desno od
uzdužne simetralne
ravnine broda na
kojoj se nalazi
mehanički reduktor
(MR), pri čemu su
pogonski zupčanici
(PZ) preko spojki (S)
spojeni s vratilom
DM-a. Gonjeni
zupčanik (GZ) je
preko odrivnog ležaja (OL) spojen s propelerskim vratilom (PV).
Kod ovakve konfiguracije dizelmotornog porivnog sustava broda, motori mogu biti
istovrsni i različiti, pri čemu u slučaju različitih motora dimenzije pogonskih zupčanika
moraju biti prilagođene njihovoj brzini vrtnje.
3.2. Parno-turbinsko postrojenje
Parno-turbinska propulzija se primjenjuje na brodovima koji zahtijevaju veću porivnu
snagu (iznad 15-tak MW), a to se odnosi na velike tankere, LNG brodove i brze kontejnerske
brodove.
Porivne parne turbine velikih snaga izvode se kao dvostupanjske ili trostupanjske, često s
međupregrijavanjem pare, a iste mogu biti akcijskog ili reakcijskog tipa. Često se izvode s
prekretnim elementom, tako da uglavnom preko neprekretnog mehaničkog reduktora pogone
vijak neupravljivog uspona krila (tzv. FPP-vijak).
Zbog velikih i
međusobno
različitih brzina
vrtnje:
visokotlačna i
niskotlačna
turbina (a
katkad i srednje
tlačna),
mehanički
reduktori su
dvostupanjski,
kako to ilustrira
priložena slika.
Slika 5- Prikaz procesa parno turbinskog postrojenja u T-s dijagramu
Slika 4- Shematski prikaz porivnog postorjenja s dva srednjekretna (MDM) ili
brzokretna (BDM) dizelska motora
Slika 6- Pojednostavljena funkcijska shema parno-turbinskog porivnog sustava broda.
Ukupni zakretni moment kojeg razvijaju sve
tri turbine definira se izrazom:
NT ST VT T
M M M M + + · ………(1)
gdje su: zakretni momenti:
visokotlačne, srednjetlačne i niskotlačne
turbine svedeni na radno kolo propelerskog
vratila.
Ovi momenti se definiraju kako slijedi:
Slika 7- skica prijenosa zakretnih momenata od
jednostupanjskih reduktora na radno kolo prop. vratila
(2) -rotacijska mehanička snaga na izlazu iz visokotlačne turbine
Slika 8- Shematski prikaz prijenosa snage s i-te turbine na radno kolo propelerskog vratila
Iz bilance snage dobiva se za snagu predanu radnom kolu:
……… (3)
iz toga proizlazi:
………(4)

Pa se zakretni moment visokoltačne, srednjetlačne i niskotlačne turbine dobiva:
VT VT TVTu VT
M i M η ·
………(5)
ST ST STu ST
M i M η ·
………(6)
NT NT NTu NT
M i M η ·
………(7)
Održavanjem stalnog tlaka i protočnog iznosa pare na ulazu u i-tu turbinu, vanjska
statička momentna karakteristika turbine, dobro se aproksimira izrazom:
n a M n M M
i st
o oi oi oi
⋅ − · · ) (
………(8)
Slika 9-Statička momt. karakter. parne turbine prije redukcije Statička momt. karakteristika nakon redukcije
Statičke momentne karakteristike snaga turbine na ulazu u radno kolo propelerskog
vratila se tako definira izrazom:
) ( ) (
2
n a Mo i n Mo
i st u
o i i i i
− ·η
,
pa se za ukupnu statičku momentnu karakteristiku turbine dobiva:
) ( ) ( ) ( ) ( n a Mo i n a Mo i n a Mo i n M
NT st ST st VT st
o NT NT NT o ST ST ST o VT VT VT T
+ + + + + · η η η
………(9)
gdje su odgovarajući koeficijenti pridobiveni iz izraza (9).
Ovdje se radi o serijski
povezanim izrazima rotacijske mehaničke snage, za koju vrijedi da se momenti zbrajaju pri
n=const.
3.3. Plinsko- turbinsko postrojenje
Plinska turbina predstavlja kompaktan stroj s unutrašnjim izgaranjem, koji kemijsku
energiju sadržanu u fosilnom gorivu (plinskom ili kapljevitom) pretvara u toplinsku u
komorama izgaranja, te je potom u statorskom kolu pretvara u kinetičku energiju koja se
preko rotorskog kola pretvara u mehanički rad, odnosno u rotacijsku mehaničku snagu.
Slika 10- Statička momentna karakteristika trostupanjske
turbine
Za razliku od klipnih i stapnih strojeva s unutrašnjim izgaranjem (dizelski i benzinski
motori), kod kojih je tok radnog medija diskontinuiran i karakteriziran stalnim ubrzanjima i
usporenjima klipa, ventila i ojnice, kod plinskih turbina je stalna brzina vrtnje i maseni protok
radnog medija, pa stoga za proizvodnju iste mehaničke snage, plinske turbine u odnosu na
klipne i stapne motore trebaju znatno manje dimenzije. Zato su zamjetno kompaktnije i lakše.
S druge strane, brzina vrtnje plinskih turbina je mnogo veća od brzine vrtnje brodskog
vijka kojeg pogone, zato se ugrađuje mehanički reduktor između turbine i vijka. Brzine vrtnje
turbina kreću se na nekoliko tisuća °/min, a brzine vrtnje brodskog vijka oko 100°/min.
U odnosu na parne turbine, plinska turbina sadrži kompresor i komore izgaranja, koji su
praktički s energetskog gledišta zamjena kotlovskom postrojenju u parno-turbinskom porivno-
propulzijskom sustavu broda.
Pomoću kompresora i komore izgaranja proizvodi se visokotlačni plin koji se vodi u
ekspanzijske statorske mlaznice turbine. U njima toplinsko-tlačna energija plina prelazi u
kinetičku energiju, koja zatim preko rotorskih lopatica prelazi u rotacijsku mehaničku snagu.
Kompresijski omjer u kompresoru ide od 5÷20, a temperature plinova izgaranja na izlazu
iz zrakom hlađenih komora izgaranja su: 850÷1100 . Kod izrazito visokih temperatura, prvi
stupnjevi statorskih i rotorskih lopatica turbina izrađuju se iz tzv. kompozitnih materijala (tzv.
kermit lopatice –jezgra od titana obložena keramikom otpornom na visoke temperature).
Uobičajeno je da se brodske plinske turbine izvode s dvije serijski povezane turbine, pri
čemu prva visokotlačna turbina pogoni kompresor (kompresor i VT turbina rotiraju istom
brzinom vrtnje te su smješteni na istom vratilu), a druga niskotlačna turbina pogoni teret
(brodski vijak ili električni generator) s različitom brzinom vrtnje od visokotlačne turbine.
Sklop: kompresora, komore izgaranja i pogonske turbine kompresora, često se naziva
generatorom plina jer mu je funkcija da generira plin za niskotlačnu pogonsku turbinu.
KI-komora izgaranja VT-visokotlačna turbina NT-niskotlačna turbina K-kompresor
1÷2-adijabatska kompresija
2÷3-izobarno dovođenje
topline (izgaranje)
3÷3`-adijabatska ekspanzija u
visokotlačnoj turbini
3`÷4-adijabatska ekspanzija u
niskotlačnoj turbini
4÷1-izobarno odvođenje
topline
Slika 11- Jednostavno plinsko-turbinsko
postrojenje, Joule-Braytov ciklus
Plinske turbine su toplinski strojevi s unutrašnjim izgaranjem koji rade s velikim
pretičkom zraka za izgaranje (3 ≤ λ ≤ 8), što za posljedicu ima ogromne protočne iznose i
zraka i plinova izgaranja. Posljedica velikih protočnih iznosa zraka i dimnih plinova, jest
zamjetan pad tlaka u usisnim i ispušnim vodovima ovih strojeva (vidi se u p-V dijagramu),
koji se negativno reflektira na iskoristivost stroja.
Da bi se povećala iskoristivost plinskih turbina često se pribjegava tzv. regeneraciji,
pri čemu se korištenjem topline sadržane u ispušnim plinovima zagrijava stlačeni zrak na
izlazu iz kompresora, kako to ilustrira priložena slika.
Slika 12- Brayton-ov ciklus s regenerativnim izgaranjem komprimiranog zraka
U svrhu povećanja snage katkada se osim regenerativnog zagrijavanja stlačenog zraka koristi
i dopunsko izgaranje u komorama izgaranja ispred niskotlačne turbine, kako se vidi na slici
Slika 13- Brayton-ov ciklus s regenerativnim zagrijavanjem i dopunskim izgaranjem između VT i NT-e
Slika 14- Braytonov ciklus s međuhlađenjem (HZ) i regenerativnim zagrijavanjem (IT), te sa dvotlačnim
generatorom plina
Kod ovakve izvedbe plinske turbine, niskotlačni kompresor (NK) i visokotlačna
turbina (VT) rotiraju istom brzinom vrtnje ( ), a visokotlačni kompresor (VK) i
srednjotlačna turbina (ST) okreću se jednakom brzinom vrtnje ( ). Da bi se smanjio
specifični volumen (povećala gustoća) stlačenog zraka na izlazu iz niskotlačnog kompresora,
istog se često uvodi kroz hladnjak zraka (HZ), a tek potom u visokotlačni kompresor (VK).
Kod ovakvih konstruktivnih izvedbi, visokotlačni kompresor (VK) i visokotlačna
turbina (VT) smješteni su na zajedničkom vratilu, koje prolazi kroz zajedničko (šuplje) vratilo
visokotlačnog kompresora (VK) i srednje tlačne turbine (ST).
Niskotlačna turbina (NT), odnosno pogonska turbina, rotira vlastitom brzinom vrtnje
,te se preko mehaničkog reduktora povezuje na brodski vijak, ili eventualno na trofazni
sinkroni generator ukoliko je predviđena za uravnoteženje električnog opterećenja broda.
I ovdje se korištenjem regenerativnog zagrijavanja stlačenog zraka na izlazu iz
visokotlačnog kompresora, vraća jedan dio toplinske energije sadržane u ispušnim plinovima,
čime se poboljšava termički stupanj djelovanja stroja.
Brodske plinske turbine, bez obzira na modifikacije Brayton-ova ciklusa mogu biti:
1.) industrijske (tzv. heavy-duety turbine)
2.) preinačene avionske turbina (tzv. aero-derived turbine).
Preinačene avionske turbine se dobivaju iz mlaznih zrakoplovnih turbina. To se
postiže mijenjanjem materijala određenih dijelova (ili samo primjenom odgovarajućih
premaza) kako bi im se povećala otpornost na slanu koroziju (korozija uvjetovana česticama
soli u morskom okruženju). Potrebno je dodati i pogonsku turbinu (obično niskotlačnu) koja
apsorbira kinetičku energiju ispušnog mlaza zrakoplovnih turbina.
Za razliku od avionskih plinskih turbina, preinačene avionske turbine osim generatora
plina imaju pogonsku turbinu kojom umjesto potisnog mlaza proizvode rotacijsku mehaničku
snagu prikladnu za pogon brodskog vijka, el.generatora ili turbo-pumpe ako je predviđena
mlazna propulzija broda. Preinačene avionske turbine su lagane i kompaktne, pa tako npr.
General Electricove turbine LM 2500 snage ≈18,75MW, ima masu ≈15,422 tona.
Marinizirane industrijske plinske turbine (tzv. heavy duety turbine), prvo su bile
namijenjene u plinskim stanicama za pogon kompresora za tlačenje plina u svrhu njegovoga
transportiranja plinovodom, i za pogon generatora u kopnenim električnim elektranama (za
preuzimanje suvišnog opterećenja).
Sustav mazivog ulja mariniziranih industrijskih turbina, sličan je onome parnih
turbina, kojemu je svojstveno to da se za podmazivanje ležaja turbine i kompresora koristi isto
mineralno mazivo ulje iz cirkulacijskog sustava kojem se podmazuju i reduktor i odrivni
ležaj. Ove turbine su u odnosu na preinačene avionske robustnije i znatno teže, pa tako npr.
General Electric-ova turbina MS-5000 snage ≈15MW, ima masu: ≈90,72 tona.
Za razliku od mariniziranih industrijskih turbina, preinačene avionske turbine ne mogu
zbog osjetljivosti svojih visoko-temperaturnih dijelova izgarati teška goriva već lakše destilate
(benzin, kerozin) i često plinovito gorivo. Osim toga, u sklopu sustava za dovod i pripremu
zraka potrebno je višestupanjska filtracija okolnog zraka prije njegovog ulaska u stroj.
Ležajevi preinačenih avionskih turbina podmazuju se posebnim sintetičkim mazivim
uljem iz zasebnog cirkulacijskog sustava, a glavne razlika mu je u odnosu na mineralna
maziva ulja postojanost fizikalnih svojstava pri višim radnim temperaturama koji idu čak do
≈150 (što je oko 40 više nego iz mineralna maziva ulja).
Sustav goriva
U odnosu na dizelske motore, plinske turbine zahtijevaju čišće gorivo, posebno
preinačene avionske turbine. One se osim čistim plinovitim gorivom mogu napajati isključivo
lakšim naftnim destilatima, koje karakterizira mali viskozitet. Ta goriva po kvaliteti spadaju
među goriva koja koriste obični automobili: benzin i kerozin.
Marinizirane industrijske turbine mogu koristiti sve srednje-teške naftne destilate (tzv.
medium okstillates), bez posebnog tretmana, dok je eventualna primjena teških destilata ili
tzv. reziduala (residuals-bunker C), moguće tek uz prethodno „pranje“ takvih goriva kako bi
se iz njih odstranile ili neutralizirale metalne nečistoće koje mogu prouzročiti koroziju i
naslage produkata izgaranja na vrućim (visokotemperaturnim) dijelovima stroja.
Otklanjanje metalnih nečistoća naziva se pranjem goriva, jer se slatka voda izravno
miješa s teškim gorivom kako bi se rastvorila isperiva nečistoća. Nakon proveđenog
rastvaranja, slijedi centrifugiranje vode potpomognuto dodavanjem deemulzifikacijske tvari
npr. tretolit (sredstvo za razbijanje emulzije, sredstvo za sprečavanje stvaranja emulzije).
Ovim postupkom se znatno odstranjuju natrijeva, kalijeva i neke kalcijeve soli (topive u vodi).
Kako vanadij nije topiv u vodi, njega se ne može odstraniti ispiranjem, ali ga se može
neutralizirati dodavanjem magnezijevih spojeva u gorivo. Za to je prikladan magnezijev sulfat
(tzv. epsom sol) koji se naširoko primjenjuje, a moguće je primjenjivati magnezijev oksid i
magnezijev naftenat.
Relativni iznosi vode, tretolita i odgovarajućeg magnezijevoga spoja (neutralizitora
vanadija) za čišćenje bunker C-a teže u rasponu vrijednosti:
1.) Voda za ispiranje (5÷10) % mase bunker C-e ( )
2.) Tretolit 0,025% mase
3.) Magnezijev spoj (300÷350)% mase vanadija u gorivu; tj.
Slika 15- Shematski prikaz sustava za ispiranje rezidualnog goriva
GG- grijač pročišćenog zraka SG- grijač goriva ispred separatora
Slika 16- Shematski sustav skladištenja i tretmana lakog i srednjeg teškog goriva namijenjenog pogonu
mariniziranih industrijskih turbina
Srednje teški i „isprani“ teški destilati se iz skladišnog tanka, iz sustava za „pranje“
goriva, transfer pumpom goriva transportiraju u grijani taložni tank gdje se uslijed gravitacije
iz goriva prirodnim putem talože voda i krute nečistoće.
Proces pročišćavanja vode sadržane u gorivu pojačava se korištenjem centrifugalnih
separatora, pri čemu se u svrhu boljeg separiranja, gorivo iz taložnog tanka vodi kroz zagrijač
goriva (SG). Pročišćeno gorivo iz separatora se vodi u dnevni tank odakle se tlačnim
cirkulacijskim pumpama kroz cjevovod vodi prema plinskim turbinama.
Radi boljeg raspršivanja i izgaranja goriva, gorivo se vodi kroz grijač goriva, te tako
zagrijano kroz primarni i sekundarni filtar plinskoj turbini.
Uporaba plinovitog goriva
Prirodni plin je zbog čistoće gotovo savršeno gorivo za plinske turbine, pa se kao
takav naširoko koristi za napajanje stacionarnih plinsko turbinskih kompleksa, pri čemu se
opskrba osigurava s odgovarajućim plinovodom iz plinske mreže.
Iako je prirodni plin savršeno gorivo za DM i parna postrojenja, zbog problema
vezanih za skladištenje i rukovanje, rijetko se koristi kao pogonsko gorivo na brodovima.
Izuzetak su brodovi namijenjeni prijevozu ukapljenog prirodnog plina (tzv. LNG carrier-i).
Prirodni plin se transportira ukapljen pri jako niskim temperaturama u toplinski izoliranim
nestruktarnim tankovima.
Uporaba plinskog otparka na LNG
Kako se radi o toplinski nesavršenoj izolaciji, zbog toplinskih dobitaka iz više
temperiranog okruženja jedan dio plina isparava (evaporiria), i stvara se otparak (boil-off)
prirodnog plina. Ovaj otparak se može voditi na postrojenje za relikvifikaciju (ponovno
ukapljivanje) ili prema propulzijskom postrojenju kao pogonsko gorivo (dizelsko, parno
turbinsko ili plinsko-turbinsko porivno postrojenje).
Budući da količina otparka u normalnim okolnostima nije dostatna za napajanje
plinsko-turbinskog porivnog postrojenja, neophodno je osposobiti plinske turbine za
istodobno izgaranje i plinovitog (plinskog otparka) i kapljevitog goriva.
Slika 17- Shematski prikaz dvojnog sustava goriva za plinske turbine
Prema priloženoj shemi, mlaznice za dvojno gorivo istodobno rukuju s plinovitim i
kapljevitim gorivom, s tim da mogu osigurati napajanje samo s jednom vrstom goriva.
Kada je djelitelj protoka (Flow divider) postavljen na strani kapljevitog goriva,
predstavlja skup pumpi (jedna pumpa na svaku mlaznicu) montiranih na zajedničko pogonsko
vratilo. Budući da se radi o istovrsnim pumpama koje rade s istom brzinom vrtnje, osigurana
je ujednačena dobava kapljevitog goriva svakoj mlaznici.
Protok kapljevitog goriva kroz svaku pumpu je proporcionalan brzini vrtnje njihovog
zajedničkog pogonskog vratila, tako da magnetski hvatač signala (Mag. P.U. Magnetic
Speed Pickup) osigurava signal koji je proporcionalan protoku goriva.
Varijabilni upravljački naponski signal služi da se postigne željena snaga plinske
turbine, tako da postavljeno pojačalo (amplifier) uspoređuje zaprimljeni naponski signal sa
signalom stvarnog protoka goriva dobivenog iz djelitelja protoka, te prilagođava solenoid
(SV) mimovodnog ventila glavne pumpe (BPV), povećavajući ili smanjujući protok
kapljevitog goriva ovisno o traženoj snazi stroja.
Osnovna funkcija sustava plinovitog goriva jest ta da otkloni nestali otparak iz tankova
tereta bez znatnijeg pada tlaka plina u tankovima tereta. Zbog toga je kompresor plinskog
otparka (KP) opremljen mimovodom plina s upravljivim ventilom (PC), kojemu je osnovni
zadatak da u slučaju znatnijeg pada tlaka u tankovima tereta preusmjeri komprimirani plinski
otparak preko hladnjaka (kondenzatora) prema tankovima tereta (u slučaju prekomjernog
toplinskog opterećenja tankova tereta, kada je iznos stvorenog plinskog otparka veći od onog
kojeg kao pogonsko gorivo zahtjeva brodski energetski sustav).
Zbog neujednačenog toplinskog opterećenja tankova tereta, iznos stvorenog plinskog
otparka se stalno mijenja. Kada količina otprka padne ispod neke minimalne vrijednosti (pada
i tlak u sustavu plinovitog goriva), za ujednačenje tlaka koristi se akumulator plina (spremnik
plina). Kada tlak plina u akumulatoru premaši postavljenu maksimalnu vrijednost, tlačni
ventil na mimovodu komprimiranog plina automatski se otvara propuštajući stlačeni plin kroz
hladnjak prema tankovima tereta.
Pri normalnim plovidbenim uvjetima (kada stvoreni plinski otparak pokriva veliki dio
potreba za pogonskim gorivom), protok plinovitog goriva prema plinskoj turbini regulira se
upravljačkim ventilom plina kojim upravlja tlak plina u akumulatoru i djelomično sa signalom
propisane snage plinske turbine.
Eventualni manjak plinskog otparka za pogon plinske turbine propisanom snagom
nadoknađuje se tekućim gorivom, aktiviranjem djelitelja signala, koji već prema propisanoj
snazi turbine i fluklacije plinskog otparka šalje komandu upravljivoj pumpi tekućeg goriva.
Osim navedenog (fluktuacije masenog iznosa otparka), moguća je i znatna fluktacija
ogrijevne vrijednosti plinskog otparka. Ona je uvjetovana postupnom promjenom sadržaja
tankova tereta tijekom plovidbe između definiranih odredišta. Svaki ukapljeni prirodni plin
prevozi se u atmosferi inertnog plina (dodaje mu se dušik), pa tijekom isplovljavanja
nakrcanog broda otparak može sadržavati (18÷20)% , a tijekom uplovljavanja u iskrcajno
odredište sadržaj otparka može biti 100% . (U prvotnom slučaju je zamjetno niža donja
gorijevna vrijednost od one u drugom slučaju zbog prisustva dušika u tanku).
4. Mehaničke karakteristike porivnih strojeva
Ovdje se daje pregled vanjskih mehaničkih karakteristika:
- dizelskih motora (sporokretnih, srednjekretnih i brzokretnih)
- parnih i plinskih turbina
- elektromotora (istosmjernih i izmjeničnih)
Poznato je da svaki brodski vijak za pogon treba rotacijsku mehaničku snagu, koju
pretvara u translacijsku snagu s kojom uravnotežuje snagu plovidbenog otpora broda.
4.1. Dizelski motori
4.1.1. Sporokretni dizelski motori
Karakteristika snage
sporokretnog dizelskog motora
definira se izrazom (bilinearna
funkcijska ovisnost):
Pm(k
F
,n)=
n
n
n
P
k
F

n ….(1)
gdje je:
P
n
- nazivna snaga [kW, MW]
n
n
- nazivna brzina vrtnje [°/min]
k
F
- faktor opterećenja dizelskog motora [bezdimenzijski]
n- brzina vrtnje [°/min]
Iz karakteristike snage za momentnu karakteristiku sporookretnog DM dobiva se:
F n
n
F n F m
m
m
m
k M
n
k P
n
n k P P
M • ·

·

· ·
π π ω
30 ) , ( 30
…..(2)
Odakle se vidi da moment kojeg razvije ovakav DM ne ovisi o brzini vrtnje, kako to i ilustrira
priložena slika:
! Pri izradi karakteristika snage i
momenta dizelskog motora nisu
se uzimale u obzir prijelazne
pojave svojstvene dinamičkom
pogonskom stanju stroja, pa ove
karakteristike valja poimati
statičkima ili stacionarnim
karakteristikama.
4.1.2. Srednjokretni i brzokretni dizel motori- četverotaktni
Kod ovih motora karakteristika snage dobro se aproksimira izrazom:
) ( ) , (
3
3
2
2 1
n a n a n a k n k Pm
F F
+ + ·
………(3) (a
1
, a
2
i a
3
su konstante)
pa se za momentnu karakteristiku dobiva:
)
~ ~ ~
(
) , ( 30
) , (
2
3 2 1
n a n a a k
n
n k Pm
n k Mm
F
F
F
+ + ·

·
π
………(4)
Odakle se vidi ovisnost zakretnog momenta kojeg ovi motori razvijaju o brzini vrtnje:
Slika 18- Statička momentna karakteristika sporokretnog dvotaktnog DM
4.2. Plinske i parne turbine
Vanjske mehaničke karakteristike parnih i plinskih turbina aproksimiraju se izrazima:
) ( ) , ( bn a k n k M
F F t
− ·
………(5)
)
~
~
( )
~
~
(
30
) , (
2
n b n a k n b a n k
M n
M n k P
F F
t t
t t F t
− · − · · ⋅ ·
π
ω ………(6)
gdje su a i b konstante za određenu turbinu.
Slika 20- Karakteristike snage i momenta parnih i plinskih turbina
Slika 19- Karakteristike snage i momenta četverotaktnih srednjekretnih i brzokretnih motora
Faktor opterećenja k
F
kod parnih i plinskih turbina proporcionalan je količini dovedene
pare, odnosno dovedenog goriva u komore izgaranja plinske turbine.
Kod parnih turbina faktor opterećenja k
F
moguće je mijenjati količinom privođene
pare i promjenom njezinih termodinamičkih parametara, posebno tlaka pare.
Upravo se kod većih instalacijskih snaga parno-turbinskog kompleksa i svake promjene
faktora opterećenja, mijenjaju i radni tlak p pare i njezin protočni iznos p
m
ka turbini.
4.3. Elektromotori
Brodski vijak skupa s pogonskim elektromotorom predstavlja elektromotorni pogon
od kojeg se očekuje besprijekoran rad porivnog sustava broda u stacionarnim i u
prijelaznim stanjima (zalet, kočenje, promjena opterećenja ili drugih utjecajnih veličina).
Svaki elektromotor ima vlastite mehaničke karakteristike, tzv. statičku momentnu
karakteristiku M
e
= M
e
(n), koja u dobroj mjeri uz karakteristiku vijka određuje stacionarna
i prijelazna stanja unutra porivno-propulzijskog sustava broda.
Kod nazivnih veličina motor radi na prirodnoj karakteristici koju treba razlikovati od
izvedene (namještene, umjetne). Namjernom promjenom napajanja ili pak dodavanjem
otpora u strujne krugove elektromotora ili uopće promjenu spoja mijenja se ovisnost
momenta elektromotora Me o brzini vrtnje n.
1.- sinkroni motor (izmjenični)
- (apsolutno tvrda mehanička
karakteristika)
2.- trofazni kolektorski i
asinkroni motori (tvrda
karakteristika)
3.- istosmjerni poredni motori
(tvrda karakteristika)
4.- istosmjerni kompaundirani
motori
5.- istosmjerni serijski
uzbuđeni motori (meka
karakteristika)

Za razliku od tvrde mehaničke karakteristike, meku karakteristiku elektromotora
karakterizira znatna promjena opterećenja (momenta) pri promjeni njegove brzine vrtnje.
Cijelo područje krivulje između 3 i 5 (tvrdih i mekih karakteristika) može se ostvariti:
- istosmjernim kompaundiranim motorima (motori koji imaju kombinirano paralelnu i
serijsku uzbudu)
Slika 21- Statističke momentne karakteristike elektromotora
- asinkronim motorima ako im se u rotor spoje odgovarajući dodatni otpori, pa im se
prirodno tvrde karakteristike pretvore u mekane.
4.3.1. Istosmjerni elektromotori
a) Istosmjerni neovisno uzbuđeni motor
Često ga se zove i poredni motor, i ima mehaničku karakteristiku koja je pravac (ovo
vrijedi uz pretpostavku da stroj ima pomoćne polove, da je kompenziran ili da se zanemaruje
reakcija armature).
Vanjska (statička) mehanička karakteristika ovog motora definira se izrazom:
n
R
C C
R
U C
n R U M M
m e m
e e

Φ
− · Φ · ) , , , ( ………(7)
gdje su:
C
e
, C
m
- konstante proporcionalnosti induciranog napona i momenta stroja
U – narinuti napon [V]
R – ukupni otpor armaturnog kruga [Ω]
Ф – magnetski tok [Wb]
Za slučaj ako su: U, R i Ф konstantni dobiva se prirodna statička momentna karakteristika
istosmjernog neovisno uzbuđenog motora:
n B A n M M
e e
⋅ − · · ) (
………(8)
gdje je:
R
U C
A
m
· ;
R
C C
B
m e
Φ
·
! održavajući napon U i
magnetski tok Ф (konstantna
uzbuda) konstantnim, ali
mijenjajući otpor R u
armaturnome krugu dodajući
predotpore raznog iznosa
(R
1,
R
2
ili R
3
), mijenja se
statička karakteristika
motora kako to ilustrira
priložena slika. Prema
priloženoj slici n
0
predstavlja
idealnu brzinu vrtnje
praznog hoda, dok pravac R
e

predstavlja prirodnu (tvrdu)
karakteristiku motora.
Slika 22- Mehaničke karakteristike motora: Re – prirodna, R1, R2 ili
R3 umjetne za U i Ф = konstanta
Mijenjanjem narinutog napona U,
uz konstantni otpor rotorskog
kruga R
e
= const., te uz
konstantnu uzbudu (Ф =const.)
moguće je također vršiti
prilagodbu brzine vrtnje.
Mijenjanjem narinutog napona
postiže se porodica pravaca
paralelnih u svim kvadrantima.
U
n
> U > U
1
> U
2
> U
3
> U
4
! Promjenom magnetskog
toka (uzbude) karakteristike
ostaju pravci, ali se mijenja
brzina vrtnje praznoga hoda
(obrnuto razmjerno
magnetskom toku) i nagib
pravaca (obrnutu razmjerno
kvadratu magnetskog toka).
b) Istosmjerni serijski uzbuđeni motor
Serijski uzbuđeni istosmjerni motor ima promjenjiv magnetski tok koji ovisi o momentu
tereta na njegovom vratilu.
Kako je moment motora proporcionalan magnetskom toku i struji armature (M=C
m
ФI
a
), a
magnetski tok proporcionalan struji (Ф = C
Ф
I
a
, ako je stroj nezasićen).
Slika 23- Mehaničke karakteristike motora za Ф= const. i R= const. (mijenjanje napona U)
Slika 24- Mehaničke karakteristike
za: R=const., U=const. (mijenjanje
uzbude Ф)
Analitički izraz za vanjsku karakteristiku serijskog motora za nezasićeno stanje glasi:
2
2
) ( R n C C
U C C
M
e
m
+
·
Φ
Φ
………(9)
gdje su:
R
e
, R
m
– otpor armature odnosno uzbude
U zasićenom stanju, kod većih opterećenja, moment motora je približno proporcionalan struji:
a m e
C M ΦΙ ≈
………(10)
pa se za ovaj slučaj brzina vrtnje definira izrazom:
Φ
Ι

Φ
·
e
a
e
C
R
C
U
n
………(11)
Uvrštavanjem (10) u (11) nakon sređivanja za zasićeno područje (područje velikih
opterećenja), dobiva se sljedeća funkcijska ovisnost:
n
R
C C
R
U C
M
m e m
e

Φ
· · (kao za poredni motor) ………(12)
Suvremeni serijski uzbuđeni motori, zasićeni su već u nominalnom stanju, pa je
mehanička karakteristika serijskog stroja pri malim opterećenjima hiperbola, a u području
većih opterećenja prelazi u pravac, kako to ilustrira priložena slika.
! Dodavanjem otpora R
1
u
strujni krug stroja, krivulje
postaju sve položitije, (sve više
su nalik porednom motoru).
Brzina vrtnje naglo pada
porastom opterećenja, pa s toga
serijski motori nisu prikladni za
pogone koji zahtijevaju male
promjene brzine vrtnje pri
većim promjenama
opterećenja.
Zbog navedenog su ovi motori prikladni tamo gdje se zahtjeva mala brzina vrtnje pri
velikom opterećenju i obratno.
Slika 25- Mehanička karakteristika serijski uzbuđenog motora
c) Istosmjerni složeno uzbuđeni motori (kompaundirani motori)
Ovi motori imaju barem dva uzbudna namota (neovisni ili poredni i serijski). Njihove
mehaničke karakteristike nalaze se između odgovarajućih karakteristika neovisnih i serijski
uzbuđenih motora.
Ovisno o iznosu
neovisne i serijske
uzbude mehanička
karakterstika ovih
motora leži bliže
odgovarajućim
karakteristikama
porednog i serijskog
motora. Gotovo uvijek
serijski namot uzbude
potpomaže neovisni,
čime se postiže
zajedničko djelovanje.
U području nekih opterećenja, brzina vrtnje znatno se mijenja, dok je u području
velikih opterećenja promjena brzine vrtnje gotovo linearna (zbog efekta zasićenja).
4.3.2. Izmjenični elektromotori
a) Sinkroni motori
Ovaj motor ima konstantnu brzinu vrtnje neovisno o teretu, pa je njegova mehanička
karakteristika pravac, kako to ilustrira priložena slika.
Slika 26- Mehanička karakteristika kompaundiranog motora
Slika 27- -shema spoja -mehanička karakteristika
Karakteristike sinkronog motora
Brzina vrtnje sinkronog motora ovisi o broju pari polova i o frekvenciji mreže, te se
definira izrazom:
p
f
n n
s
· ·
[°/s] ………(13)
p – broj pari polova
f – frekvencija mreže [Hz s
-1
]
Iz navedenog izraza vidi se da se brzina vrtnje sinkronog motora može mijenjati
jedino promjenom frekvencije napajanja, čime se dobivaju umjetne karakteristike.
Zakretni moment kojeg razvija sinkroni motor ne ovisi o brzini vrtnje nego tzv. kutu
opterećenja δ (električni kut između E
0
i U
f
) te se definira izrazom:
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
− + ·
d q
f
d s
f
e
X X
U
X
E
n
U
M
1 1
2
) 2 sin(
sin
90
0
δ
δ
π
………(14)
gdje su:
E
0
– fiktivni educirani napon koji odgovara uzbudnoj struji I
f
[V]
U
f
– fazni napon [V]
X
d
, X
q
– uzdužna odnosno poprečna reaktancija [Ω]
U posebnom slučaju kada se radi o sinkronom motoru s cilindričnim rotorom kod
kojega je p=1, te su uzdužne i poprečna reaktacija jednake (X
d
=X
q
), relaktantni moment M
r
:
jednak je nuli, pa se izraz za moment motora pojednostavljuje:
π
δ
δ
π
s
k
d s
f
e
n
E
E
X n
U
M
t
sin 90
sin
90
0
0
Ι
≈ ·
………(15)
gdje je: sadržana struja kratkog spoja I
k
:
d
f
k
X
U
· Ι
………(16)
Slika 28- Dijagram opterećenja sinkronog motora s izraženim motorima
Me
t
– moment sinkronog motora s neizraženim polovima (p=1)
Me
r
– reaktivni (relaktantni) moment za motor s izraženim polovima (p=2)
Me – ukupni moment sinkronog motora s izraženim polovima (p=2)

,
_

¸
¸
− ·
d q s
f
e
X X n
U
M
r
1 1
) 2 sin( 45
2
π
δ
………(17)
Reaktivni ili relaktantni moment koji je prisutan i u neuzbuđenom motoru, a posljedica
je neuniformnog magnetskog otpora (relaktancije) koji se javlja u motorima s istaknutim
polovima (p>2) gdje je magnetski krug nejednoliko oblikovan (posljedica čega je nejednolika
energija magnetskog polja za svaki položaj rotora).
! Stabilan pogon sinkronih motora vrijedi do kuta δ
max
koji odgovara maksimalnom
momentu Me
max
.
Kako se u praksi traži određena preopteretivost motora u pogonu (da bi se izbjegli smetnje
i zastoji), normalni sinkroni motori grade se tako da im kod nazivnog momenta
n
e
M
kut δ
iznosi: δ
n
= (0.2 ÷ 0.25) δ
max
, čime se postiže preopteretivost (100 ÷ 150) %.
b) Asinkroni motori
Asinkroni motori su takvi rotacijski električni strojevi kod kojih je brzina vrtnje rotora n
različita od brzine vrtnje okretnog magnetskog polja u njegovom rasponu n
s
, a već prema
izvedbi rotorskog nameta iste se može podijeliti na kolutne i kavezne motore.
Kolutni asinkroni motori
Karakterizirani su izoliranim rotorskim namotom (najčešće izvedeni trofazno s
jednakim brojem polova kao i pripadajući statorski namot) čiji su krajevi spojeni na kolute
tako da se preko četkica može priključiti dodatni vanjski otpor u rotorski krug svake faze,
zahvaljujući čemu se postiže drugačija vanjska karakteristika i povećani polazni moment uz
reduciranu struju pri pokretanju, te osim toga moguće mijenjanjem vanjskog otpora
podešavati na doduše neekonomičan način i njegovu brzinu vrtnje.
Kavezni asinkroni motori
Imaju rotorski namot u obliku kaveza (krletke), pri čemu su rotorskim utorima
neizolirani vodiči (bakreni, mjedeni ili aluminijski) koji su na čeonim stranama rotora kratko
spojeni prstenovima. U odnosu na kolutne motore, kavezni motori su robusnije i jednostavnije
izvedbe pa se s toga i jeftiniji, te se suvremene izvedbe napajaju preko statičkih pretvornika
frekvencije čime se omogućuje finija regulacija napojnog napona i frekvencije, a samim tim i
linija regulacije brzine vrtnje.
Glavna prednost asinkronih motora u odnosu na sinkrone motore (zbog čega se češće i
primjenjuju) jest ta da isti nemaju zasebnu rotorsku uzbudu (koja je neophodna kod sinkronih
strojeva), pa nema potrebe za vanjskim električnim povezivanjem rotora, čime je omogućena
jednostavna kompaktnija izvedba bez kliznih prstenja i četkica.
Princip rada asinkronog motora temelji se na induciranju rotorskog napona i struje
statorskim poljem, pri čemu struja u statoru inducira struju u rotoru (stator djeluje kao primar
a rotor kao sekundar), pa temeljem navedenog i proizlazi najčešće uporabljivana nadomjesna
shema asinkronog motora, dana priloženom slikom.
Slika 29- Nadomjesna shema asinkronog motora po fazi
Električni parametri obuhvaćeni nadomjesnom shemom su:
U= - statorski napon (fazni) asinkronog motora
- statorska struja (
- ukupna struja praznog hoda
- djelatna komponenta struje praznog hoda (struja gubitaka praznog hoda)
- struja magnetiziranja
- rotorski napon sveden na statorsku stranu
- rotorska struja svedena na statorsku stranu
- otpor statorskog namota
- otpor rotorskog namota sveden na statorsku stranu
– otpor praznog hoda
- rasipna reaktancija magnetiziranja
- rasipna reaktancija statorskog namota
- rasipna reaktancija rotorskog namota svedena na stranu statora
Rotorska struja (kompleksna) definira se izrazom:
r
r
Z
E
I
/
2
·
………
( ) 18
gdje je na statorsku stranu proračunata impedancija rotora prema izrazu:
/
/
r
r
r
jX
s
R
Z + · ………
( ) 19
Klizanje asinkronog motora s definira se izrazom:
s s
s
s
s
n
n
n
n n
s − ·

·

· 1
ω
ω ω
………
( ) 20
pri čemu su i sinkrona kutna brzina i kutna brzina rotora dok su i n
odgovarajuće brzine vrtnje.
Sinkrona kutna brzina predstavlja kutnu brzinu (kružnu frekvenciju) statorskog i
rotorskog magnetskog polja. Polja su međusobno stalno stacionarna te proizvaode
odgovarajući elektromagnetski moment.
Rotor se giba kutnom brzinom =(1-s), pa se rotorsko magnetsko polje u odnosu na
rotor giblje kutnom brzinom
- =s
tako da je neto učin taj da se rotorsko magnetsko polje giba sinkronom kutnom
brzinom :
(1-s) + s =
Kada ne bi bilo relativnog gibanja između rotora i statorskog odnosno rotorskog
magnetskog polja, (kada ne bi bilo klizanja s), ne bi bilo induciranja bilo kakvog napona, pa
niti proizvedenog elektromagnetskog momenta.
Iako su kružne frekvencije rotorskog i statorskog magnetskog polja iste, upravo zbog
klizanja s rotorsko magnetsko polje u odnosu ne rotirajuće magnetsko polje statora zaostaje za
, što je ekvivalentno netraženom gibanju rotora s brzinom klizanja = s .
Kako je uslijed mehaničkog gibanja rotora prisutno relativno gibanje između
statorskih i rotorskih magnetskih polja, napon u rotoru se inducira pri tzv. frekvenciji skliza
koja se difinira izrazom:
………
( ) 21
gdje je f frekvencija mreže (stator).
Primjenom Kirchhoffovog strujnog zakona se na statorsku stranu proračunati rotorski
napon dobiva se:
e
s
Z
U
E ·
/
2
……… (22)
pri čemu je ekvivalentna impedencija definirana izrazom:
)
1 1 1 1
(
µ
Z Z Z Z
Z Z
r o s
s e
+ + + ·
……… (23)
u kojem se sadržane impedencije definiraju kako slijedi:
( ) 1 ; − · ≅ + · i j jX R Z
s s s
……… (24)
o o
R Z ·
……… (25)
µ
µ
jX Z ·
……… (26)
Uvrštavanjem sadržanih impedencija za ekvivalentnu impedenciju dobiva se:
j R
e e e
jZ Z Z + ·
……… (27)
gdje su: i realni i imaginarni dio prema izrazima:

,
_

¸
¸

+

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+
′ ′
+

+

+

,
_

¸
¸

+

+ ·
2
2
2
2
2 2
2
2
r r o
s r r s r r o r r s
s
e
X s R R
X X X s R sR R R X s R R
X
X
Z
R
µ
……… (28)

,
_

¸
¸

+


+ −

,
_

¸
¸

+


+ ·
2
2
2
2
2
2
2
1 1
r r
r
s
r r
r
o
s e
X s R
X s
X
R
X s R
sR
R
X Z
I
µ
……… (29)
Temeljem (22) , rotorski napon dobiva se:
e
e e
s
e e
s
I R
I R
Z Z
U
Z Z
U
E ϕ ∠
+
·
+
° ∠
·

2 2
2
0
……… (30)
gdje je:
- fazni kut zaostajenja rotorskog napona u odnosu na fazni napon statora
, prema izrazu:

,
_

¸
¸
− ·
R
I
e
e
e
Z
Z
arctan ϕ
……… (31)
Pojašnjenje fazorskih veličina:
→ Bilo koja električna veličina je h vektor koji u odnosu na ostale veličine u električnom
(izmijeničnom) sustavu biva pomaknut u fazi, primjerice napon i struja iako imaju jednaku
kružnu frekvenciju imaju pomak u fazi tzv.
Slika 31-
u I
U I fazori vektori U I ϕ ϕ ∠ ∠ ≅ ≅ ; ) ( ,
masena slova znak koji određuje pomak u fazi
Slika 30- kut zaostajanja
rotorskog napona
Temeljem (18) i (30) za rotorsku struju se dobiva:
JR
erI er
s
e r
s
r
Z Z
U
Z Z
U
I
R
ϕ ∠
+
· ·
……… (32)
gdje je ekvivalentna impedancija definirana izrazom:
erI er e r er
jZ Z Z Z Z
R
+ · ·
……… (33)
pri čemu su realni i imaginarni dio definirani izrazima:
( ) ( ) ( ) [ ]
µ
µ µ
X sR
X X R X X sR R X sX R R
Z
o
s r r s o s r s r
er
R
+ + + + −
·
/ / 2 / 2 /
……… (34)
µ
µ µ µ µ
X sR
X X R X R R R R X X sR X X sR X X X sR
Z
o
s r s r s r o s o r s s r o
er
I
/ / / / /
) ( + + − + + +
·
……… (35)
Kut zaostajanja rotorske struje u odnosu na fazni napon statora definira se izrazom:

,
_

¸
¸
− ·
R
I
R
er
er
I
Z
Z
arctan ϕ
……… (36)
Elektrodinamička snaga koja se razvija u rotoru asinkronog motora definira se izrazom:
s
R
I m P
r
r f e
/
2
· ……… (37)
gdje je broj faza pa za trofazni motor snaga biva:
s
R
I P
r
r e
/
2
3 · ……… (38)
Prema nadomjesnoj shemi upravo realni otpor /s predstavlja otpor tereta, pa je pad napona
kroz njega:
s
R
I U
r
r r
/
· ……… (39)
a kako je električna snaga po jednoj fazi:
s
R
I I U P
r
r r r e
/
2
· · ……… (40)
to upravo i jest, onaj dio električne snage privedene asinkronom motoru koji se
pretvara u mehaničku rotacijsku snagu.
Uzimajući u obzir da je kvadrat rotorske struje upravo jednak kvadratu njenog modula tj.:
2 2
"
2
2 2
2
2
I R
I R
er er
s
er er
s
r r
Z Z
U
Z Z
U
I I
+
·

,
_

¸
¸
+
· ·
……… (41)
za elektrodinamičku snagu trofaznog asinkronog motora dobiva se izraz:
( ) ( )
2
2
2 2
2 2 2
3
¹
)
¹
¹
'
¹

+


1
]
1

¸


+

+ +

+
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

+

+

,
_

¸
¸
+

+
·
µ µ µ µ µ
µ
µ X X R R R R X X R X X R X X X R s X X R X X sR R X sX R R
U X R sR
P
s r s r o r o r s s r s s r r s o s r s r
s r o
e
……… (42)
Kako je moment trenja i ventilacije elektromotora proporcionalan brzini vrtnje prema izrazu.
n k k M
m m v tr
π ω 2
,
· ·
……… (43)
uzimajući u obzir da je klizanje motora definirano izrazom (20), za raspoloživi zakretni
moment motora za zagonjenje tereta dobiva se:
( ) s n k M n k M M
s m e m e et
− − · − · 1 2 2 π π
……… (44)
Uzimajući u obzir da je:
( ) s n
P
n
P P
M
s
e e e
e

· · ·
1 2 2 π π ω
……… (45)
tada se lako temeljem (42), (44) i (45) dobiva funkcijska ovisnost:
( ) s n U M M
s s et et
, , ·
……… (46)
koju se temeljem izraza (20) može lako transformirati u funkcijsku ovisnost:
( ) s n U M M
s s et et
, , ·
……… (47)
Uzimajući u obzir da je sinkrona brzina vrtnje ovisna o broju pari polova p i frekvenciji
statorskog napona prema izrazu:
p
f
n
s
s
·
……… (48)
Vidi se iz dosad navedenog da na iznos raspoloživog momenta za za gonjenje tereta osim
nastupajuće brzine vrtnje n (odnosno klizanja s) utječu: , ,p, i , pa sasvim općenito
vrijedi poopćena funkcijska ovisnost:

,
_

¸
¸

·
s s r s et et
U f p R R n M M , , , , ,
……… (49)
Upravo se namjernom promjenom barem jedna od navedenih veličina mijenja iznos
elektrodinamičkog momenta rotora, odnosno mehanička karakteristika asinkronog motora s
namjerom da se prilagodi promjenjivoj mehaničkoj karakteristici tereta.
Tako se primjerice grube, odnosno skokovita promjena brzina vrtnje postiže promjenom broja
pari polova (p→ ), odnosno prespajanjem statorskog namota kaveznog motora na drugi broj
polova uz prilagodljivost kaveznog rotora novom broju pari polova.
Kod kolutnih asinkronih motora (koji su gotovo potisnuti iz uporabe) refulacija brzine vrtnje
je ostvariva promjenom omskog otpora rotorskog kruga ( ) tako da se povećanjem omskog
otpora rotorskog kruga povećava klizanje i smanjuje brzina vrtnje.
S druge strane reduciranjem napona na statorskoj strani ( ), također je moguće promjenom
brzine vrtnje kod kaveznih motora, a isto se postiže primjenom tiristore, dioda i trijaka u
simetričnim i asimetričnim konfiguracijama.
Netom navedeni načini upravljanje brzinom vrtnje predstavljaju upravljanje s energijskim
gubicima, pri čemu se povećanjem klizanja uz napajanje iz mreže konstantne frekvencije
povećavaju energijski gubici u rotorskom krugu, bilo da se radi o promjeni impedancije rotora
ili promjeni napona napajanje statora, pa su takve metode upravljanja tehno-ekonomski
prihvatljive tek u elektromotornim pogonima s ograničenim zahtijevima.
Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog motora s znatnim smanjenjem energijskih gubitaka,
postiže se promjenom frekvencije i napona napajanje primjenom statičkih pretvornika
frekvencije i napona, ili u kaskadnom spoju asinkronog motora gdje se energija iz rotora vraća
u mrežu odnosno na vratilo asinkronog motora, pri čemu se u zadnje vrijeme zahvaljujući
prihvatljivoj cijeni statički pretvarači sve više primjenjuju.
Napon napajanja U, odnosno napon na izlazu iz statičkog pretvornika frekvencije pri
razmjerno većim frekvencijama (f > ) mijenja se razmjerno s frekvenciom (uvjet
konstantnosti indukcije), dok se kod razmjerno niskih frekvencija, zbog nezanemarivog
omskog pada napona, javlja nelinearna funkcijska ovisnost napona napajanja o frekvenciji.
Zbog navedenog, u području malih frekvencija (f < ), traži se da napon napajanja bude
nešto veći u odnosu na frekvenciju.
Slika 32- Kvalitativni prikaz funkcijske ovisnosti U=U(f) statičkog pretvornika frekvencije
Za linearno područje ovisnosti dobiva se tako:
( )
s
s
s l
s s
s
s
s
s
f
f
U
f U
f
f
U
U
n
n
n n
· ⇒ ·
……… (50)
u nelinearnom području vrijedi izraz:
( )
2
2 1 s s o
n
s s
f u f u u f U + + · ……… (51)
gdje su:
= , i - aproksimativni koeficijenti dobiveni iz dijagrama ( ).
Uvrštavanjem sadržanih električnih veličina u (44), nakon sređivanja dobiva se
funkcijska ovisnost:
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
n k
R R R X X R n X X R X X R X X X R n n
X X R n X X R n n R X X n n R R n
U X R R n n n M
m
s r o s r s s o r s s r o s
s r s r s s o s r s s r s
s r o s e
t
π
π
µ µ µ µ
µ µ
µ
2
2
3
2
2
2 2
2
2
2

,
_

¸
¸
¹
)
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸+
1
]
1

¸

+

+ +


+
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

+

+

,
_

¸
¸
+

− +

− −


− ·
……… (52)
Uzimajući u obzir funkcijske ovisnosti:
i
),
dobiva se funkdijska ovisnost momenta reguliranog asinkronog motora o frekvenciji
napajanja i brzini vrtnje:
( )
( )
( ) ( )
n k
n b f a n b f a
f p f a
f n M
m
s s
s n s o
s e
t
π 2 ,
2
2 2
2
1 1
2

− + −

·
……… (53)
gdje su sadržani koeficijenti definirani izrazima:
( )
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
1
]
1

¸

+

+ +

·
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

·

·+

+ +

·
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

+·
µ µ µ
µ
µ
µ µ µ
µ
π
X X R X X R X X X R p b
X X X X R R p b
f U X R R
p
a
R R R X X R X X R X X X R a
X X R R X X R R a
s o r s s r o
s r r s o
s s r o
s r o s r r s s r o
r s o s r s r
n n
2
2
1
2 2 2
0
2
2
1
/
2
3
……… (54)
Slika 33- Statičke momnt karakteristike upravljivog asinkronog motora sa statičkim pretvornicama frekv
Nadalje se temeljem nadomjesne sheme asinkronog motora za statorsku struju po fazi motora
dobiva:
E
s
Z
U
I ·
……… (55)
gdje je ekvivalentna impedancija statora definirana izrazom:
1
1 1 1

,
_

¸
¸
+ + + · + ·
µ
µ
Z Z Z
Z Z Z Z Z Z
r o
s o r s E
……… (56)
Uvrštavanjem sadržanih osnovnih R dobiemo:
[ ] [ ]
( ) [ ] { }
]
[ ]
[ ]

,
_

¸
¸
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ − + +
− + + −
+ − +
− + + + − +
− + − +
·
− 1
2 / 2 2 2 2
2 2 / 2 2 / 2 2 /
2 2 / 2
/ / 2 /
/ 2 2 2 / 2 2 /
2
2
0
) ( ) (
) ( ) ( 2
* ) ) ( ) (
) ( (
) ( 2 ) (
) , (
µ
µ µ
µ
µ
X X n n R n R
X X n n R n X R R n n n
X X R R n n
R n n n R R R R n R R n n n
X X R R n n X n n R n R R
n n Z
r s r s o
r s r s r o s s
r o s s
s s s r o s r s r o s s
r s o s r s r s s
s E
R
……… (58)
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

1
]
1

¸

1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

− +

+
1
]
1

¸


− +

+

,
_

¸
¸
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+

+

,
_

¸
¸
+

− + +

+
1
]
1

¸


− +

− +

·
2
2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
,
µ µ µ
µ
µ µ
µ
X X n n R R X X n n R n X R R n n n
X X X X X
X X n n X X R n
R X X R R n n n X n n R n
n n Z
r s r o r s r s r o s s
s r s r
r s s r s
o s r o s s r s r s
s E
I
……… (59)
Sada se za statorsku struju dobiva:
( )
( )
S
I R
I
E E
s
s E
s
s s
Z Z
U
n n Z
U
n n I ϕ ∠
+
· ·
2 2
,
,
……… (60)
čiji je apsolutni iznos:
( )
( ) ( )
s E s E
s
s s s
n n Z n n Z
U
n n I I
I R
, ,
,
2 2
+
· ·
dok je fazni pomak u odnosu na fazni napon definiran izrazom:
( )
( )
( )
1
1
]
1

¸

− ·
s E
s E
s I
n n Z
n n Z
n n
R
I
S
,
,
arctan , ϕ
……… (61)
Temeljem navedenog faktora snage definira se izrazom:
( ) [ ]
( )
( ) ( )
s E s E
s E
s I
n n Z n n Z
n n Z
n n
R R
R
S
, ,
,
, cos
2 2
+
· ϕ
……… (62)
pa se za djelatnu električnu snagu koju asinkroni rotor vuče iz brodske mreže dobiva:
[ ]
) , ( ) , (
) , ( 3
) ; ( cos ) , ( 3 cos 3 ) , (
2 2
2
s E s E
s E s
s Is s s s Is s p s el
n n Z n n Z
n n Z U
n n U n n I U I n n P
I R
R
+
· · · ϕ ϕ
……
(63)
Slika 34- Statičke karakteristike: a) snaga asinkronog magnetskog polja (mehaničke snage motora),
b) djelatne električne snage asinkronog motora
Korisnost (stupanj djelovanja) asinkronog motora definira se izrazom:
1
) , (
) , (
< ·
s el
s em
em
n n P
n n P
η
……… (64)
Slika 35- Funkcijske ovisnosti:
a) (n) za neregulirani motor
b) - statorske struje reguliranog motora sa statičkim pretvornikom frekvencije.
Pojednostavljeni izrazi za električne i mehaničke veličine asinkronih motora
Zanemare li se komponente struje magnetiziranja i praznog hoda , temeljem
nadomjesne sheme za elektrodinamički zakretni moment (mehanički moment opterećenja
+ moment trenja i ventilacije) trofaznog asinkronog motora dobiva se:
( )
1
1
]
1

¸

+ +

,
_

¸
¸
+
· ·
2
/
2
/
/ 2
3
) (
r s
r
s s
r s
e e
X X
s
R
R s
R U
s M M
ω
……… (65)
odnosno:
( ) ( )
1
1
]
1

¸

+ +

,
_

¸
¸

+ −
· ·
2
/
2
/
/ 2
2
3
) (
r s
s
r s
s s
r s
e e
X X
n n
R n
R n n
R U
n M M
π
……… (66)
Maksimalni (prekretni)moment iznosti:
( )
( )
/
2
2
/ 2
/ 2
2
3
2
3
max
r s s
s
r s s s s
r s
pr e
X X
U
X X R R s
R U
M M
+

1
]
1

¸

+ + +
· ·
ω
ω
……… (67)
te nastupa pri prekretnom klizanju:
( )
/
/
2
/ /
/
r s
r
r s s
r
pr
X X
R
X X R
R
S
+

+ +
·
……… (68)
Slika 36- Funkcijska ovisnost: a) struje i momenta o brzini vrtnje
Slika 37- Funkcijska ovisnost: b) momenta o klizanju S.
Glavninu iznosa struje opterećenog motora čini preračunata rotorska struja, čije se
približna funkcijska ovisnost o parametru klizanja definira izrazom:
( )
( )
2
/
2
/
/
r s
r
s
s
r
X X
s
R
R
U
s I
+ +

,
_

¸
¸
+
·
……… (69)
odnosno o brzini vrtnje opterećenja motora:
( )
( )
2
/
2
/
/
r s
s
r s
s
s
r
X X
n n
R n
R
U
n I
+ +

,
_

¸
¸

+
·
……… (70)
Kod asinkronih motora koji nemaju izraženo potiskivanje struje u rotore može se koristiti
Klossova jednadžba kojom se na dobar način određuje momentna karakteristika motora:
….…..… (71)
odnosno:

……… (72)
gdje su: prekretni moment,
prekretno klizanje i prekretna brzina vrtnje
motora.
5. Kvazistatički i pojednostavljeni dinamički modeli porivnog sustava
broda
5.1. Porivni sustav sa sporokretnim dizel motorom
Općenito je specifični potrošak goriva dizelskog motora funkcijski ovisan o faktoru
opterećenja k
F
i brzini vrtnje n, to se dobro aproksimira jednadžbom četvrtog reda, kako to
ilustrira priložena slika.
Osim opterećenja dizelskog motora, na specifični potrošak goriva najviše utječe temperatura
o
i tlak p
o
okolišnjeg zraka, te u neznatnoj mjeri temperatura mora (rashladnog)
m
, pa se za
specifični potrošak goriva može pisati:
( ) [ ]

·
− + − + · ≈
4
0
0 0 0 0
) ( 1 ) , , (
j
j
m j z p z m e e
P a p p a a p P b b ϑ ϑ ϑ
Ukupni potrošak goriva dizelskog motora definira se izrazom:
[ ]

·
+
− + − + · ⋅ ·
4
0
) 1 (
0 0
( ) ( 1
j
j
m j z p z z m e
g P a p p a a P b m ϑ υ

Kada brod plovi između čvrsto definiranih krajnjih odredišta (recimo iz luke A u luku
B), isti je izložen djelovanju vjetra, morskih struja, valovlja, te kontinuiranom obraštanju
brodskog trupa, koje stalno zbog hrapavljenja povećava plovidbeni otpor.
Pođe li se od pretpostavke, da se okolišnje veličine poput temperature i tlaka zraka, te
vjetra morskih struja i valovlja, dadu funkcijski opisati ovisno o dobu godine i zemljopisnom
položaju (definiranim bilo zemljopisnom duljinom μ ili zemljopisnom širinom φ), tada se
može definirati i funkcijska ovisnost plovidbenog otpora po definiranoj plovidbenoj ruti o
utjecajnim karakterističnim veličinama okružja (vjetar, struja i valovi).
Kod prekooceanskih brodova, najdominantniji je utjecaj valovlja na povećanje
plovidbenog otpora, te isti za određeni brod ovisi o efektivnoj frekvenciji valovlja (ω
e
),
značajnoj valnoj visini (H
s
), kutu nailaska valova u odnosu na pramac broda (φ
w
), te o
relativnoj duljini valovlja (L
B
/L
W
), gdje je L
B
duljina broda, a L
W
duljina vala.
Pretpostavivši da prevladavaju dugobregoviti valovi (pretpostavka opravdana za potupuno
razvijeno stanje mora s neograničenim privjetrištem kao što su oceani), utjecaj L
B
/L
W
se može
zanemariti, dok se utjecaj ω
e
može izraziti neizravno preko plovidbene brzine v
b
, pa se za
poopćenu matematičku formulaciju dodatnog otpora broda zbog valovlja može pisati:
) , , (
W S B w W
H v R R ϕ ·
S druge strane značajna valna visina H
S
(koja predstavlja trećinu srednje vrijednosti
statistički određenih najviših valova), te kut nailaska valovlja s odnosnom paralelom (ili
meridijanom) φ
wp
ili φ
wm
, mogu se dobro aproksimirati umnoškom redova trigonometrijskih
funkcija, kojima se izražava njihova funkcijska ovisnost o zemljopisnom položaju i dobu
godine, kako slijedi:
[ ] { }[ ]
∑ ∑
· ·
+ + · ·
h
h
h
h
m
j
jh e h jh ih b h ih
n
i
b S S
t j A t i A t H H
0 0
sin( ) ( sin ) , ( γ ω γ ϕ ϕ
 
[ ] { }[ ]
∑ ∑
· ·
+ + · ·
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
γ ω γ ϕ ϕ ϕ ϕ
m
j
j e j i b i
n
i
b Wp Wp
t j A t i A t
0 0
sin( ) ( sin ) , (
 
Slika 38- ovisnosti HS o φb i na jednoznačno definiranoj plovidbenoj ruti
Slika 39- Skica jednoznačno definirane plovidbene rute između odredišta A i B
Prema pravilima sferne trigonometrije za pravokutni sferni trokut prikazan priloženom
skicom vrijedi:
[ ] ) csc( ) tan( arctan
0 A B A B
µ µ ϕ ϕ α − − ·
[ ] ) tan( ) csc( arctan
0 A B A B
µ µ ϕ ϕ β − − ·
[ ] ) cos( ) cos( arccos
A B A B Z AB
r S µ µ ϕ ϕ − − ·
Na temelju definiranih α
0
i β
0
, te vremenski promjenjive zemljopisne širine φ
0
(t), ostale
vremenski promjenjive veličine pri plovidbi iz A u B definirane su izrazima:
[ ] { }
A b A AB b
t t ϕ ϕ α µ µ − + · ) ( tan cot arcsin ) (
0
[ ] { } ) ( cos sin arccos ) ( ) (
0
t t
b A AB b AB b
ϕ ϕ β α ϕ α − · ·
[ ] { }
A b AB b AB b
t t ϕ ϕ α β ϕ β − · · ) ( sec cos arcsin ) ( ) (
0
[ ] { }
i b z AB z AB b
t r t r t S ϕ ϕ α χ − · ∆ ⋅ · ) ( sin csc arcsin ) ( ) (
0 0
Uzimajući u obzir da je vremenski promjenjiva brzina plovidbe v
b
(t) kontinuirana neprekinuta
funkcija nad razmatranim plovidbenim intervalom, može se pisati:

·
·
t
t
b AB b
dt t v t S
0
) ( ) (
Iz čega proizlazi:
[ ] [ ] { } ( )
i b z AB b AB b
t r
dt
d
t S
dt
d
t v ϕ ϕ α − ⋅ · · ) ( sin csc arcsin ) ( ) (
0
Pa se nakon provedenog deriviranja dobiva:
[ ]
[ ]
) (
) ( sin sin
) ( cos
) (
2
0
2
t
t
t r
t v
b
A b
A b z
AB b

− −

· ϕ
ϕ ϕ α
ϕ ϕ
Postupajući na sličan način, pri plovidbi iz B u A dobivaju se sljedeći izrazi:
[ ] { }
B b B BA b
t t ϕ ϕ β µ µ − + · ) ( sin tan arctan ) (
0
[ ] { }
B b BA b
t t ϕ ϕ β α − · ) ( cos sin arccos ) (
0
[ ] { }
B b BA b
t t ϕ ϕ α β − · ) ( sec cos arcsin ) (
0
[ ] { }
B b z BA b
t r t S ϕ ϕ β − · ) ( tan sec arctan ) (
0
[ ]
) (
) ( cos sin 1
cos
) (
2
0
2
0
t
t
r
t v
b
B b
z
BA b

− −
· ϕ
ϕ ϕ β
β
Dodatni plovidbeni otpor broda na dugobregovitim valovima dobro se određuje izrazom:
( )
∑ ∑
· ·
+

,
_

¸
¸
·
ϕ
ϕ ϕ
ϕ
γ ϕ ϕ
r
kp
l W p kp
i
iv
b iv S b W S w
k a v a H v H R
0
4
0
2
sin ) , , (
Pa se zanemarujući ostale dodatne plovidbene otpore (otpor vjetra, morskih struja,
kontinuiranog obraštanja i hrapavljenja) za ukupni plovidbeni otpor broda dobiva:
[ ] ( )
∑ ∑
· ·

+

,
_

¸
¸
+ + ·
ϕ
ϕ ϕ
ϕ
γ ϕ ρ ρ ϕ
r
kp
l W p kp
i
iv
b iv S b z Nyz z b T m b w S bw
k a v a H v C A v C S v H R
0
4
0
2 2
sin ) (
2
1
) , , (
Gdje je C
T
(v
b
) ukupni koeficijent plovidbenog otpora u mirnom moru:
p
R
lj
n
k
k
b k
m
b
b R b F b T
v a
L v
v C v C v C
ϕ
υ
,
0
2
100
log 075 , 0 ) ( ) ( ) (

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸ ⋅
· + ·

·

Tijekom plovidbe iz A u B, plovidbena brzina v
b
(t) funskcijski je ovisna o φ
b
(t) i φ
b
(t) prema
izrazu (28), dok su valne značajke (H
S
i φ
w
) funkcijski ovisne o solarnom vremenu t

(doba
godine) i zemljopisnoj širini φ
b
(t), pa se poopćena funkcijska ovisnost ukupnog plovidbenog
otpora R
bw
definira izrazom:
) , , ( ) , ( ), , ( ), , ( t R v t H t R R
b b bw b b b b S b w bw bw
  
• •
·
1
]
1

¸

· ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
Ako je u trenutku isplovljenja
A
t τ ·

, tada se transformacijom solarnog vremena u lokalni
vremenski koordinatni sustav;
A
t t τ + ·

poopćena funkcijska ovisnost za ukupni plovidbeni
otpor R
bw
svodi na:
) , , , (
A b b bw bw
t R R τ ϕ ϕ

·
Uvrštavanjem sadržanih funkcijskih ovisnosti;
) , , (
A b S
t H δ ϕ
,
) , , (
A b w
t τ ϕ ϕ
i
) , (
b b b
v

ϕ ϕ

u (30) za ukupni plovidbeni otpor dobiva se:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] { } ( ) [ ] { }
[ ]
[ ]
[ ] { } ( ) [ ] { }
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

· ·

· ·
·
• •,
_

¸
¸
+ + + + ⋅

,
_

¸
¸
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
− −

,
_

¸
¸
+ + + +
+
1
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
− −

+
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
⋅ − −
⋅ −
+ ⋅

¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
− −

·
·
ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
γ δ ω γ ϕ γ
ϕ ϕ α
ϕ ϕ ϕ
γ τ ω γ ϕ
ϕ ϕ α
ϕ ϕ ϕ
υ ϕ ϕ α
ϕ ϕ ϕ
ρ ρ
ϕ ϕ α
ϕ ϕ ϕ
τ ϕ ϕ
r
l
j A G j ip b i
n
i
lp kp
iv
i
A b
b A b z
iv jh A G h jh ih b h ih
m
j
n
i
n
k
k
A b
b A b z
k
m A b
b A b z
m z Nyz z
A b
b A b z
A b b bw
t j A t i A a
t
t t r
a t j A t i A
t
t t r
a
t
L t t r
S C A
t
t t r
t R
p
v
h
h
h
h
R
0 0
4
2
0
2
2
0 0
0
2
0
2 2
0
2
2
2
2
0
2
( sin ) ( sin sin
) ( sin sin
) ( ) ( cos
sin ) ( sin
) ( sin sin
) ( ) ( cos
100 ) ( sin sin
) ( ) ( cos
log 075 , 0
) ( sin sin
) ( ) ( cos
2
1
) , , , (
0
Daljnjim uvrštavanjem u (34), skupa s (23) u sustav jednadžbi (6) i (7) dobiva se sustav
nelinearnih diferencijalnih jednadžbi gdje su nepozanate vremenske funkcije n(t) i φ
b
(t).
Za čvrsto definirani k
F
, ovaj sustav nelinearnih diferencijalnoh jednadžbi rješiv je jedino
numerički temeljem propisanih početnih uvjeta:
Za 0 · t
min
) 0 (
) 0 (
n n
A b
·
·ϕ ϕ
Kad bi se tijekom plovidbe želio održavati minimalni specifični potrošak goriva, k
F
ne bi bio
fiksan već uvjetovan postavljenim ciljem. U tom slučaju potrebno je minimizirati funkciju
b
e
(k
F
,n) danu izrazom (8). Temeljem približnog izraza (8) dobiva se:

·
· ≈
4
0
) (
j
j
m j m e e
P a P b b
0
3
4
4
1
2
3 2 1
) 1 (
· + + + · ··

m
j
m m
j
m j
m
e
P a P a P a a P a
P
b
Ako je P
mr
realni korijen jednadžbe (36), za kojeg vrijedi:
0
2
2
>
1
]
1

¸·
mr m
P P
m
e
P
b
tada će dizelski motor pti P
m
= P
mr
ostvarivati minimalni specifični potrošak goriva iz čega
temeljem izraza za snagu sporokretnog dizelskog motora proizlazi:
n P
n P
n k n k
n
P
P
n
n mr
F F
n
n
m


· ⇒ ⋅ · ) (
Uvrštavanjem k
F
(n), danog prethodnim izrazom, u (6) dobiva se sustav nelinearnih
diferencijalnih jednadžbi za plovidbu broda optimalnom snagom dizelskog motora P
mr
= P
opt
.
Osim mehaničke snage dizelskog motora, najveći utjecaj na potrošak goriva dizelskog motora
ima promjenjiva temperatura okolišnjeg zraka
( ) t
o
ϑ
, koju se također može definirati u
funkcijskoj ovisnosti o dobu godine
) (t


i vremenski promjenjivoj zemljopisnoj širini
) (t
b
ϕ
,
izrazom:
[ ] ) ( cos ) (
2
1
) ( ) (
0
t t t t
b z od m
s
µ γ ω ϑ ϑ ϑ
ϑ
− − ⋅ ∆ − ≈
gdje je
) (t
s
m
ϑ
temperatura morske površine, a
od
ϑ ∆
temperaturna razlika između dnevnih
temperaturnih minimuma i maksimuma.
Kako dnevni temperaturni minimumi i maksimumi nastupaju svitanjem (odnosno na kraju
noći), uzimajući u obzir da je kut zatamnjenja sfere definiran izrazom:
[ ] { } ( )
0
( cos tan ) ( tan arccos ) (
0 δ
τ ω δ ϕ β + · t t t
G b z
 
Za vrijeme svitanja koje odgovara plovidbi noći dobiva se:
( ) [ ] { } ( )
0
cos tan ) ( tan arccos
12
0 δ
γ ω δ ϕ
π
τ + · t t
G b sv

Temeljem uvjeta nastupanja temperaturnog minimuma, koji glasi
( ) 1 cos · −
ϑ
γ ε ω
sv z
, za
temperaturni fazni pomak dobiva se:
( ) [ ] { } ( )
0
cos tan ) ( tan arccos ) (
0 δ ϑ
γ ω δ ϕ γ + · t t t
G b

U navedenim izrazima je:
d
Z
δ
π
ω
2
·
- kružna frekvencija rotacije Zemlje oko vlastite osi
g
G
τ
π
ω
2
·
- prividna (srednja) kružna frekvencija rotacije Zemlje oko Sunca
24 ·
d
γ
h - trajanje dana
8766 ·
g
γ
h - trajanje prave (nekalendarske) godine
° − · 45 , 23
0
δ
- minimalna deklinacija Sunca (za sjevernu polutku)
233
0
·
δ
γ
h - deklinacijski fazni pomak (odgovara datumu 22.12.) kada je noć na
sjevernoj hemisferi najdulja
temperaturni modeli
) (t
s
m
ϑ
i
) (t
od
ϑ ∆
se dosta dobro aproksimiraju umnoškom redova
trigonometrijskih funkcija kako slijedi:
[ ] { } ( ) [ ]
t t
mt
mt
m
m
s s
km G mt km
n
k
km b m km
n
k
b m m
t k A t k A t t γ ω γ ϕ ϕ ϑ ϑ
ϕ ϕ ϕ
ϕ
ϕ
+ + · ·
∑ ∑
· ·
 
sin ) ( sin ) , ( ) (
0 0
[ ] { } ( ) [ ]
t t
dt
dt
d
d
kd G dt kd
n
k
kd b d kd
n
k
b od od
t k A t k A t t γ ω γ ϕ ϕ ϑ ϑ
ϕ ϕ ϕ
ϕ
ϕ
+ + · ∆ · ∆
∑ ∑
· ·
 
sin ) ( sin ) , ( ) (
0 0
Slika 40- Kvalitativni prikaz temperature površine mora pri određenoj plovidbenoj ruti između ekvatora
(φA) i sjeverne polarnice (φb)
Slika 41- Kvalitativni prikaz nastupajućih dnevnih temperaturnih razlika zraka po određenoj plovidbenoj
ruti između
Slika 42- Kvalitativni prikaz ovisnosti temperature okolišnjeg zraka tijekomm plovidbe iz A u B:
zimi -
z
t) (
0
ϑ i ljeti -
lj
t) (
0
ϑ
Vremenski promjenjiva zemljopisna dužina tijekom plovidbe iz A u B
) (t
b
µ

definirana je izrazom (17), pa se za model temperature zraka tijekom plovidbe iz A u B po
definiranoj plovidbenoj ruti dobiva:
( ) ( ) [ ] { } ( ) [ ] { }
( ) [ ] { } ( ) [ ] { }
( ) ( ) ( ) [ ] { } ( )
( ) [ ]
1
]
1

¸

¹
)
¹
¹
'
¹ −
− − + + − + ⋅

,
_

¸
¸
+ + + +
+ + + · · ·
∑ ∑
∑ ∑
· ·
· ·
0
0
0 0
0 0
0 0 0
tan
tan
arcsin
~
cos tan tan arccos cos
sin sin
2
1
sin sin ) , , ( ) , (
0
α
ϕ ϕ
µ γ τ ω δ ϕ τ ω
γ τ ω γ ϕ
γ τ ω γ ϕ τ ϕ ϑ ϕ ϑ ϑ
δ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ
ϕ
ϕ
A B
A A G b A z
kdt A G dt kdt k b d k
n
k
n
k
k A g mt k k b m k
n
k
n
k
A b b
t
t t t
t k A t k A
t k A t k A t t t
d d
dt
dt
d
d
mt mt m m
mt
mt
m
m

....... (45)
Uzimajući u obzir promjenjivu temperature okolišnjeg zraka, izraz za specifični potrošak
goriva sporokretnog dizelskog motora postaje prema (9):
( ) ( ) [ ] { }

·
− + · ·
4
0
0 0
~
, , 1 ,
j
j
m j A b z z m e e
P a t a P b b γ ϕ ϑ ϑ ϑ
....... (46)
U užem rasponu snaga dizelskog motora
( )
n n
m m m
P P P 0 . 1 7 . 0 ≤ ≤
, specifični potrošak goriva
b
e
dobro se aproksimira polinomom 2. stupnja pa izraz (46) postaje:
( ) ( ) [ ] { }

·
− + ·
2
0
0 0
~
, , 1 ,
~
j
j
m j A b z z m e
P a t a P b γ ϕ ϑ ϑ τ
….. (47)
pa se iz uvjeta za ekstrem funkcije dobiva sustav jednadžbi:
( )
( ) [ ] { }( ) 0
~
, , 1 0
,
~
2 1 0
0
· + − + ⇒ ·


m A b z z
m
m e
p a a t a
P
P b
γ ϕ ϑ ϑ
ϑ
....... (48)
( )
( ) 0
~
, , 0
,
~
2
0
0
0
0
· ⋅ ⋅ − ⇒ ··
j
m
j
j A b z
m e
P a t a
P b
γ ϕ ϑ
ϑ
ϑ
....... (49)
Koliko se može vidjeti iz priloženog kvalitativnog dijagrama (na sljedećoj stranici), specifični
potrošak goriva linearno je ovisan o temperaturi okolišnjeg zraka za iste mehaničku snagu
koju razvija.
Slika 43- Kvalitativni prikaz ( )
0

m e
P b
Iz navedenog je vidljivo da pri istoj mehaničkoj snazi P
m
dizelskog motora specifični
potrošak goriva raste povećanjem temperature zraka u odnosu na referentnu temperaturu
zraka
z
ϑ i obratno.
Stoga bi poželjno bilo (u svrhu povećanja energetske efikasnosti) okolišnji zrak više
temperature od
z
ϑ
, ohladiti na nižu temperaturu prije njegovog ustrujavanja u kompresor
turbo-puhala.
***FALI IZ SKRIPTE 52- 56!!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->