P. 1
EdaranDirjenInpassingDosen

EdaranDirjenInpassingDosen

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Jauhary Kusuma Abiyin on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREI(TORAT JENDERAI, PENDIDIKAN IST.AM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. l-4 Jalana Tlp. : 021-34833027, 1853449 Fax : 021-14831981, l8l 1436 Website: w*av.pendis.depag.go.id

.IAKARTA

Jakarta, 25 April 2rl1r
Kepada Yth

seluruh Indonesia

1. Para Rektor UIN/IAIN 2. Para Ketua STAIN 3. Pam Koordinator KOPERTAIS Wilayah l - XIII

SURAT EDARAN NOMOR: SE/Dj.I/o4l2o11

TENTANG PEDOMAN PI,I-AKSANAAN PENETAPAN INPASSING KEPANGKATAN DOSEN BUKAN PEGAWAI NtrGERI SIPIL DAI-AM BINAAN DIREI(TORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISI-AM Dasar

2oo3 tentan Sisten Pendidikan TahuD Nasional. 2. Undrng-undirng Repub)ik InrJune"N i:romor r4 Tahun 2005 tentang Guru dan Doscn. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oo5 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Pcratulan Pemerintah Nomor 3TTahun 2009 ttg Dosen. 5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 4l Tahun 2oo9 ttg Tunjangan Profesi Guru

1. Undang-undang Nomor 20

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Doscn, serta Tudangan

Kchormatan Profcsor. 6. Kcputusan Menteri Negara Koordinaior Pengawasan Pernbangunan dan Pendayagunaan Apamtur Negara Nomor 38/Kep/Mk.waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 7. Pemturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2o07 tentang sertifikasi dosen scbagaimana telah diubah deigan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2oo8. B. Pemturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2o08 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawei Negeri Sipil yangg Telah Menduduki Jabatan Al(ademik pada Perguruarl Tinggi yang DiseleDggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pega\aci Negeri Sipil. 9. Peraturan Menteri Agarna Nomor 10 Tahun 2o1o tentang Orgarisasi dan Tata Kerja Kemerterian Agama.

D. (z) ijazah 1. (3j masa kerja dalam jabatan. kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan linggi program pascasarjana yang terakieditisi sesuai dengan bidang keahliannya. Mckanisrne 1. dengan menggunakan Tabel I sebagaimana tercantum dalam Lantpiran I. yaitu: (a) lulusan prograrn magister untuk progr.na lslam yulg diselenggarakan oleh masyamkat (pTdS) yang tetih memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kcnaikan jabatan secara rcguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan sccara loncatjabatan. menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Pimpinan PTA]S mengusulkan DBPNS yang akan diinpassing pangkatnya kepada Menteri Agarna melalui Koordinator Koordinatoral peiguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) dengan melamlpirkan kelengkapan adminislrasi melipllti: a) salinal/fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir fbagi ijazah yarrg diperoleh dari perguman tinggi di luar negeri telah mindapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal terkait).r inprssing pangkat. 2. P€netapan inpassing kepangkatan bagi DBpNS yang memperoleh jabatan akademik _ melalui pengangkatan/kenaikan jabitan iccara regulcr dilakukan berdasarkan (r) jenjang jabatan akademik. Pcngertian passing kepangkatan Dosen Bukan pe8airai Negeri SIPIL (DBPNS) merupakan proses penetapan pangkat sctara dengan pangkat dosen pNS yang diberikan kepada DBPNS pada perguruan Tinggi agu. b) salinan/fotokopi sah sumt keputusan pengaDgkatan pc ama dan penetapan angka keditnya. i. .TAIS untuk dapat ditetapkan inpassing kepaDgkatannya harus memcDuhi syarat-syarat berikut ini: r. I c. memiliki z. Persyaratan DBPNS I. drn (b) lulusen prograrn doktor u"ntuk program pascasaiana. ditetapkan beldasarkan (r) jerrjang jr6atan akrdemik sebelun loncat jabatan dan (z) masa kerja dalam jabatan tersebut. dengan menggunakan Tabel lI sebagaimana tercantum dalam lnmpiran II. Penetapan masa kerja dalarn jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengaDgkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keoutusan |ejabat lang berwenang saDrpai derrgan tcngSal ditetupkann].. da. 4.I3.ang digunakan untuk pengangkatan au'al ke dalam jabatan akademik. Penetapan inpassing kepangkatan bagi DBpNS yang memperoleh iabatan secara loncat jabatan. 3.n] diploma atau program sarjana.

:. pangkat DBPNS pada pTAIS dengan pangkat pNS ditetapkan oleh pejabat yang ber. K€naikaD pangkat bagi DBpNS yang menduduki jabatan .p. Dircktur Pendidikan Tinggi Islam/Kepala Biro Kepegawaian meneliti 4. Dalam hal DBPNS berstatus scbagai dosen tetap pada ffAlN. Keputusan kenaikan pangkat tersebut ditetaplan oleh pejabat yang ffAIS .Kcpegawaian rlts namt l\4cntpri Atcnra untuL jenjcng pantsLat Pembjna Utamc Muda. Kcnaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi DBpNS pada yang telah ditetapkan inpassing pangkainya h-arus memenuhi angka kredit yang dipersyarakatkan.rng lallgkal Penati diln Pcnatil Mudr. berwenang menetapkan inpossing pangkat DBpNS. d) Koordinator KOPERTAIS atas nama Mentcri Agama untuk jeDja g pangkat Penata Tingkat I. c) salinan/fotokopi sah sumt keputusan dan E. c) Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepcgarvaian atas nama Menteri Agama untuk jenjang pangkat pembina. kelengkapan rdnlinislrrtif dan kcab. Kepala_^Biro Kepegawaian) melilui Direktui pendidikan Tinggi Islam urtuk DBPNS yang kewenaDgan penetapan inpassingnya berada dTtingkat Kementerian. Kenaikan. 5. 2.ahar brrkri fisik.penetapan angka kredit dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saai ini din jcnjang jabatan scbelulnnJ ir.lenderal (U. Pcjabat_yang berwenang menetapkaD inpassiDg pangkat DBPNS sesuai dengan kepangkatannya diatur sebagai berikut. lnpossirg.enetapan inpassing pangkat yrng menjadi kervenangan pcjebat ditingkat Kemente an. b) Kepalr Biro.Sekeiaris -. Kenaik:rn Pangkat Berikutnya 1. pangkat dapat dilakukan oleh DBPNS tersebut paling sedikit setelah z (dua) tahun dalam pangkat temkhir yang dimilikinyi. 6.ultut rrrcnliupkan p.kademik yant dimiliki saat ini melalui loncat jabatan dnvajibkan mengumpulkan angki kredit 30% (tiga puluh persen) lang berascl dari unsur utami dari iumlah arrgka kredit yang rJipcrlukrn untuk kellaikan pangkrt selanjulnla. 3. c) Sekrclcris KOPERTAIS atas nama l\4cnteri Agcrna untuk icnj. a) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama untuk jenjang pangkat Penrbina Utama. 3. penetapan inpassing kepangkatannya dilakukan oleh pimpinan ffatN tepida Menteri Agama melalui Koordinator KOpERTAJS sciernpat. 4. Koordinator KOPERTAIS meneliti kelengkapan adrninistrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan ilpassing pangkat yang menjadi kewenangannya atau mengusulkan kepada.wenang mcnggunakin fbrmit surat keputusan sebagaimana tercanturn dalam Lampiran III pedoman ini.

Direktomt Jenderal. IDspektur Jenderal kemeIIterian Agama Tembusan: . Dircktur 2. 19 N:-:--NlP-. disampaikan. Menteri Agama 2. membeniul tinl pelaksana. dan tim evaluasi sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Jendenl Kementerian Agama 3. untuk menjadi pcrhatian dan Jende I oha d A1i. Penutup 1. bersama Inspektorat Jendeml melakukan pemantauan terhadap penetapan inpassing kepangkatan DBPNS agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang"berlaiu. Sekrctariat Jenderal. -: 0603 MA lrt 31OO2 1. - Demikian. surat cdaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-bailorya.F. Pendidikan Tinggi Islam dan Koordinator KOpERTAIS kiranva rnengambil langlah-langkrh yang dipedulan untuk pelaksllnarn inpossinj kcpangkatan DBPNS. terutama nrelakukan sosialisasi.

8 9.2 = Asisren Ahti(roo) 'ItrhiLrn8 mulai tan8gal I Desenber2oos jenjansjabatan a\!atbe.lanjabaran AIad.lV = Asisten AI1' (roo) = .20 25-28 E-32 lll/a SZSoi sl/sD S1JD V 150 SZSol sJ/so lllttr t/h 200 s1/Dtv SZSol 53/So ll llb flib Itld titib t.ir. dl.pnprn Nornor ooTahLn 2oo5 JrnE jenjanB jabaran aryil berdas rkan - y.oo.tv 1050 tiyd Sl/spl 'lljaah P.rakunra be.4SSiNG PANGI({T DOSEN PTAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEI..rnr I OsemUer. ijaah adahh: Sr/ D. tJ\u.AT{ MEMILIKI JABATAN AXADEMIK MEI-AI.b s1/Drv 300 SZSol S1D V 400 S2/Sp I SlD 550 IV tv6 Ifu| tv& tv.UI KENAIKAN JABATAN SECARA REGULER 0-4 S1?D V 100 5.t.roJr.daerleo iiaahadatah: -s2/Sp.drsarkan Pennendiloas Nomor 20Tahun 2oo8 .hiL.dpr I Jo. Sebelum b.h t untut .an DirjeD pcndidikrn rstam Nomol SD/Dj.D8 disunakan unluk pensangkaran p$laha ke d."1.r -Sr = Asislen A-hli ( 1oo) Sz = Asklen AIli(1oo) Be.Iampiran I Surat Dda.I/o4l2orl TAaIL r INP.{skrcn Anli (1oo) .t) Sl/SDll SIJD V 700 SZS0l S3/5oll s1/D rv u/d ltd 850 SJ/sDI] s1D.16 11 .53/ sp.12 13.

endiknrs Nonror 20 Tahun 2008 .5'SING PANGI{r{T DOSEN PTAI BUXAN PEGAW{ NEGERI SIptL YANG TDI.I/o4l2orr TABEL 2 INPj.tr lllla [/h I l/a tD Eagi Dosen yang Lonc€ltabalan dlwaiibkan 400 150 mengumpuk anqkakrcd130%yana berasal dari unsur ulama dari jlnrlah angka kedil yang dlperlukan untuk kenaikan pangkal se anjulnya sampai paralel pangkal Leklor Kepala 100 550 150 100 []h ll/c llth ll/c denganlabalan 700 150 200 ti/b [/d [/d lll/a Ud 850 300 Guru Eesar 200 1.050 Leklor 300 [/d SFrJasarl3n Perl.lnmpiran ll Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.AH MEMILIKI JAIIATAN AKADEMIK MEI-AIUT KENAI(AN JABATAN SECARA LONCAT JABATAN Lamanya Dalam Jabatan Sebelumnya lnpasslng Panglal 100 llla [.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->