P. 1
Tema 7

Tema 7

|Views: 3|Likes:
Published by Viorica Tonu
:)
:)

More info:

Published by: Viorica Tonu on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

Bazele contabilităţii (Tema 7.

)

Tema 7. Documentarea operaţiunilor economice
7.1. Noţiunea, importanţa şi elementele obligatorii ale documentelor primare. 7.2. Clasificarea documentelor. 7.3. Circuitul documentelor.

7.1. Noţiunea, importanţa şi elementele obligatorii ale documentelor primare
Pentru realizarea obiectivelor de urmărire, control şi înregistrare a situaţiei economice financiare, precum şi a activităţii entităţii contabilitatea foloseşte un procedeu specific, care prevede că orice fapt economic, înainte de a fi înregistrată în contabilitate, trebuie să fie consemnată în documente (acte scrise) special concepute. Deci, orice operaţie economică, pentru a fi înregistrată în sistemul de evidenţă contabilă, este necesar să fie consemnată într-un document întocmit la locul şi momentul producerii ei. Documentarea - procedeu al metodei contabilităţii, care realizează urmărirea şi reflectarea totală şi permanentă a operaţiunilor economice în documente cu scopul obţinerii datelor necesare pentru ţinerea contabilităţii curente şi exercitarea controlului asupra acestora. Descrierea operaţiunii economice nu este altceva decât comunicarea informaţională despre aceasta. Fiecare comunicare presupune o anumită cantitate de informaţie. Insă pentru procesul de gestiune o importanţă primordială are nu numărul de semne în comunicare, ci semnificaţia şi utilitatea acestora. În acest caz cantitatea de informaţii relevante în comunicare se determină ca majorarea probabilităţii atingerii acestui scop la realizarea informaţiei prezentate. Cu cât comunicarea permite să se realizeze mai mult scopul trasat, cu atât informaţia conţinută în aceasta este mai valoroasă. Fiecare operaţiune economică este perfectată printr-un document corespunzător care serveşte drept bază pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate şi, prin urmare, îndeplineşte rolul de impuls care confirmă începutul informaţiei contabile. Reţineţi!!! Pentru contabil trebuie să devină regulă maxima „nu există document - nu există înregistrare". Cuvântul „document" (din limba latină documentam) înseamnă certificat, dovadă. Potrivit art. 3 al Legii contabilităţii documentul primar reprezintă confirmarea documentară (pe suport de hârtie sau în formă electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment. Legea prevede că, entităţile trebuie să utilizeze formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei, cu respectarea anumitor cerinţe. De asemenea Legea stabileşte şi modul de întocmire şi reflectare în contabilitate, de primire şi de păstrare a documentelor primare. De menţionat că, conţinutul documentelor contabile variază în funcţie de caracterul operaţiilor consemnate, concretizat în anumite elemente obligatorii, care trebuie să asigure reflectarea clară şi completă a operaţiilor economice pentru care se întocmesc. Dintre aceste elemente, unele sunt comune tuturor categoriilor de documente economice, iar altele sunt specifice anumitor documente. 1 _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr., conf. univ. Rodica Cuşmăunsă dr., conf. univ.

document de transport. IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului. contract. De exemplu. diferă de la o categorie de documente la alta şi asigură detalierea operaţiei consemnate ele având un rol completativ. legalitatea. _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr.  numărul şi data documentului.  conţinutul faptelor economice. a celor care au întocmit şi a persoanelor care răspund pentru executarea. iar pentru persoanele fizice .  alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor în documentele justificative.. Astfel.  funcţia. Acest element asigură justificarea documentelor interne. univ. conf. De exemplu. însă unele elemente sunt obligatorii. factura conţine elemente specifice referitoare la comandă.  semnăturile persoanelor participante la efectuarea operaţiilor economice consemnate în document. aviz de însoţire. întrucât operaţiunile numeroase care sunt omogene după conţinut şi sens se repetă. numele..  conţinutul operaţiei economice reflectată în document şi justificarea efectuării ei. a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice. Rodica Cuşmăunsă dr. Data întocmirii documentului are o însemnătate de control şi informaţională.  denumirea unităţii emitente şi adresa sau compartimentul şi sectorul. Documentul se caracterizează nu numai prin totalitatea elementelor. prenumele şi semnătura. factura etc. univ. după caz. adică caracteristica fiecărui element distinct este în acelaşi timp şi caracteristica documentului primar.  părţile participante la efectuarea operaţiei economice consemnată în document. oportunitatea. Pentru prevenirea utilizării repetate a documentelor acestea trebuie delimitate în timp. IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul. conf. conţinutul. documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii:  denumirea şi numărul documentului. Conţinutul faptelor economice permite a determina corect conturile contabile în care trebuie să fie reflectate datele corespunzătoare. conturile de la băncile părţilor etc. Elementele specifice. elementele acestora pot să difere. 2 . care a întocmit documentul. Denumirea entităţii şi locul întocmirii documentului au o importanţă informaţională pentru documentele contabile expediate (transmise) altui agent economic.) Elementele comune se referă la:  denumirea documentului.codul personal. adresa. Denumirea documentului (de exemplu.19 al Legii contabilităţii prevede că.  etaloanele cantitative şi valorice în care sunt exprimate faptele economice.  denumirea. inclusiv digitală.  denumirea.  datele cantitative şi/sau valorice aferente operaţiei economice efectuate.Bazele contabilităţii (Tema 7. în care acesta se conţine.) îi atribuie acestuia o forţă probantă şi indică caracterul operaţiunii economice reflectate. În funcţie de natura operaţiunii economice şi destinaţia documentelor. necesitatea şi realitatea operaţiei economice respective. ordin de plată. elementul specificat permite reflectarea în contabilitate a creanţelor pe termen scurt apărute la entitatea în cauză.  data întocmirii documentului. art. dispoziţie de casă. ci şi prin fiecare din acestea separat. adresa. la livrarea produselor finite de la depozitul entităţii „Progres”.

Identificarea persoanelor care au efectuat operaţiunea economică este asigurată prin semnătura lor proprie în document. La întocmirea documentului primar la computer trebuie să fie respectate forma şi conţinutul documentelor primare-tip. iar altul se predă la compartimentul contabilitate. univ. Este deosebit de important ca documentele să fie întocmite în cel mai scurt timp după producerea fenomenului sau a activităţii economice. De exemplu: cu ajutorul documentelor se pot depista diverse nereguli precum: lipsuri şi sustrageri de bunuri. Documentele constituie baza întregului sistem de evidenţă al entităţilor economice. certifică autorizaţia la dreptul efectuării operaţiunii economice. Ele influenţează direct operativitatea obţinerii informaţiilor contabile. justifică efectuarea operaţiunii. fără ştersături. atunci când entitatea se află în litigiu cu o altă entitate. _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr. Înregistrările trebuie să fie clare (citeţe). la compartimentul contabilitate. încasări şi plăţi ilegale – şi se pot stabili răspunderile materiale pentru cei vinovaţi.  Documentele constituie probă în instanţă. Documentele asigură legătura dintre compartimentele entităţilor. În condiţiile automatizării înţelegerea esenţei documentului necesită conştientizarea provenienţei şi formării acestuia. cu completarea obligatorie a tuturor elementelor necesare. se cer în instanţă facturile fiscale. Amplasarea variată a elementelor determină forma documentelor contabile. Pentru comoditatea întocmirii şi prelucrării ulterioare a datelor. Din punct de vedere metodic. Un exemplar se înmânează clientului. elementele documentelor se aranjează într-o ordine şi consecutivitate determinată. Aceasta stabileşte responsabilitatea personală pentru veridicitatea informaţiei indicate în document.. întrucât ele nu circulă strict numai în cadrul compartimentului financiar-contabil. Importanţa lor rezultă din următoarele aspecte:  Documentele atestă producerea operaţiilor economice. Rodica Cuşmăunsă dr. determină răspunderea materială. Pentru descifrarea informaţiei incluse în documentul electronic sunt necesare programe tehnice şi aplicative şi cunoaşterea sistemului de codificare. Operaţia de cumpărare de materii prime presupune întocmirea unei facturi şi/sau bonul de primire la magazia de materii prime. organizaţii economice. De exemplu: operaţia de încasare a unei sume (creanţe) de la clienţi presupune întocmirea unei dispoziţii de casă către client. în entităţi. stând la baza înregistrării acestora în contabilitate. rândurile libere se anulează.) Expresia valorică şi cantitativă a operaţiunii economice se reflectă conform principiului de înregistrare a datelor exprimate în indici şi indicatori care diferenţiază acest fapt şi obţinute prin intermediul urmăririi (controlului).Bazele contabilităţii (Tema 7. De exemplu: dacă obiectul litigiului îl constituie lipsa de materii prime în momentul recepţiei de la un anumit furnizor. exactitatea acestora precum şi modul de organizare a evidenţei contabile în cadrul entităţii. Dispoziţia se întocmeşte la casierie. Un exemplar rămâne la magazie. de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se admit. Funcţia şi numele persoanelor responsabile de executarea operaţiunii economice respective reprezintă informaţia privind persoanele fizice care au contribuit la efectuarea operaţiunii.  Documentele permit înfăptuirea controlului economic şi financiar în vederea păstrării integrităţii patrimoniului şi a respectării disciplinei financiare. conf. Reţineţi!!! În cazul lipsei unui din elementele enumerate documentul se consideră nevalabil.. bonurile de primire si fisele de magazie. bancare. Tot documente de evidenţă se consideră a fi şi actele ocazionate de exercitarea funcţiei organizatorice şi administrative. Corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă. iar altul se anexează la Registrul de casă. conf. 3 . precum şi permisiunea sau confirmarea corectitudinii executării acesteia. univ. astfel încât contabilitatea să-şi realizeze funcţia de reflectare exactă şi operativă a tranzacţiilor desfăşurate. documentaţia este un procedeu metodologic comun pentru mai multe ştiinţe economice. instituţii etc.

De exemplu: Proces verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe. clienţi etc.. Fisă limită de consum. Factură fiscală. De exemplu: Raport de gestiune. Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. conf. îi revine răspunderea pentru aceasta. De exemplu: Dispoziţia de plată prin casierie – prin care se transmite casierului ordinul de a plăti o anumită sumă unei persoane.). Totalitatea documentelor. De exemplu: Factura fiscală primită de la furnizor. Factura etc. Clasificarea documentelor Urmare a diversităţii operaţiilor economice consemnate în documentele contabile acestea se clasifică după mai multe criterii:  După natura elementelor patrimoniale a căror mişcare o reflectă prin operaţiile economice.2.) Contabilului-şef (şefului serviciului contabil) i se interzice să primească spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi altor acte normative.Bazele contabilităţii (Tema 7.  Documente ce reflectă stocuri (active circulante materiale). Aviz de expediere.  Documente externe – se întocmesc de către terţi şi sunt adresate entităţii. De exemplu: Lista de avans. Stat de plată etc. Proces verbal de predare-primire a mijloacelor fixe. ca purtători materiali de informaţii. 7. Factura fiscală. Ordinul de deplasare. Exemple de documente interne care circulă în afara entităţii: Factura fiscală emisă către client. Bon de consum. Documentele interne şi externe atestă relaţiile entităţii cu terţii (furnizori. Ordinul de plată. Listă de avans. De exemplu: Bon de primire. De exemplu: Bonul de plată. Dispoziţia de casă emisă către client.  După funcţia pe care o îndeplinesc. ulterior. De exemplu: Bon de primire. Bon de consum. Bon de predare la magazie. documentele se împart în:  Documente de dispoziţie – prin care se transmite ordinul de a executa o anumită operaţie economică. Factura. 4 .  După locul de întocmire documentele pot fi:  Documente interne – se întocmesc în cadrul entităţii şi circulă în interiorul sau în afara ei. _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr.  Documente centralizatoare – în care se grupează şi se cumulează datele înscrise în documentele primare. conf.  Documente ce reflectă disponibilităţile băneşti (active circulante băneşti-încasări şi plăţi). Statul de plată etc. De exemplu: Dispoziţii de livrare. Statul de plată. Bon de consum. Ordinul de plată emis către furnizor etc. Nota de comandă – prin care se transmite furnizorului necesarul de bunuri pe care entitatea urmează a le achiziţiona de la acesta. informînd despre aceasta în scris conducătorul entităţii. cuprinzând operaţii de acelaşi fel. Registrul de casă etc. Dispoziţia de încasare/plată prin casierie etc.. în scopul înregistrării lor în conturi. univ. pentru un scop determinat.  Documente ce reflectă vânzările (creanţe/active circulante în decontare). Astfel de documente se primesc spre executare numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale conducătorului entităţii căruia. Decontul de avans etc. Exemple de documente interne care circulă în incinta entităţilor economice: Bon de primire. univ.  Documente ce reflectă salariile si alte drepturi de personal. se disting:  Documente ce reflectă imobilizări corporale si necorporale (active imobilizate). Dispoziţia de casă primită de la furnizor. constituie documentaţia entităţii. Rodica Cuşmăunsă dr. Ordinul de plată primit de la client etc.  După modul de întocmire. se disting:  Documente primare – în care se consemnează pentru prima dată operaţiile economice. Notă de predare la magazie etc.

Circulaţia documentelor trebuie să se facă într-o anumită ordine bine stabilită. Bonul de primire – dovedeşte încărcarea gestiunii de stocuri. Factură fiscală.Bazele contabilităţii (Tema 7. Aceste documente furnizează utilizatorilor informaţii privind structura mijloacelor şi surselor entităţii.  Documente mixte – care reunesc caracteristicile documentelor de dispoziţie şi de execuţie. Rodica Cuşmăunsă dr. De exemplu: Bilanţul contabil. Carnetele (cărţile) ce le conţin se şnuruiesc şi se sigilează. univ. înscriind pe ultima filă. Necesitatea organizării circulaţiei documentelor este determinată de faptul că informaţiile _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr. De exemplu: Fisa limită de consum – reflectă simultan ordinul de utilizare a materiei prime în procesul de producţie şi consumul efectiv al acestuia.  După regimul de tipărire şi utilizare se disting:  Documente cu regim special – pentru care există dispoziţii legale privind modul de completare. circulaţie şi păstrare. Registrul de casă etc. De exemplu: Fisa consumului de furaje. Întrucât pentru operaţii de acelaşi tip se folosesc documente de acelaşi fel. Dispoziţia de livrare.)  Documente de execuţie – care fac dovada înfăptuirii unei operaţii. Dispoziţia de casă. precum şi o serie de situaţii anexă privind: imobilizările. formă şi destinaţie (tipizarea documentelor). Stat de plată.  Documente fără regim special – care se folosesc respectând normele generale de întocmire. 5 . univ. Dispoziţia de casă – dovedeşte efectuarea unei încasări de la client. De exemplu: Jurnalul de înregistrări cronologice.3. Dispoziţie de încasare/plată prin casierie. cu ajutorul formulelor contabile. aceste documente sunt înseriate din tipografie şi necesită numerotarea şi ştampilarea lor de către entitate. nefiind permisă reţinerea în cadrul compartimentelor.  Documente specifice – utilizate numai în anumite domenii de activitate. De regulă. Ordinul de plată etc. provizioanele. Bon de primire etc. Registrul Cartea Mare. numărul de file existente. 7. creanţele şi datoriile. Contul de profit si pierderi.  După rolul lor în cadrul sistemului informaţional al entităţii documentele se clasifică în:  Documente justificative – sunt documentele primare ce se întocmesc la locul şi în momentul înfăptuirii operaţiei economice.  Registre contabile – sunt registrele ce consemnează operaţiile economice în conturi.  După sfera de aplicare se disting:  Documente de uz general – utilizate în toate domeniile de activitate. De exemplu: Bon de primire. avizul de expediţie – reflectă simultan ordinul de livrare si expedierea bunurilor către client. De exemplu: Fila de CEC numerar. De exemplu: Bonul de consum – dovedeşte utilizarea materiilor prime şi materialelor în procesul de producţie.  Documente de sinteză şi raportare – sunt documente prin care se centralizează şi se transmit informaţiile sintetice către utilizatorii interni si externi. Stat de plată etc. Ele stau la baza înregistrărilor contabile. repartizarea profitului etc. conf. conţinut. De exemplu: Bon de consum. Actul de fătare – în zootehnie. Factura fiscală emisă către client – dovedeşte vânzarea de bunuri către client. Factura.. cheltuielilor şi rezultatelor. Au formă de imprimate tipizate. în vederea asigurării unei evidenţe operative corecte şi eficace. structura veniturilor. prin cumpărare. Observaţie. Devizul de lucrări – în construcţii. conf. Statul de plată.. legislaţia stabileşte tipuri unitare de documente ca: mărime. Notele explicative. Dispoziţia de casă. Bon de consum. Circuitul documentelor Circuitul sau circulaţia documentelor constă în parcursul acestora din momentul întocmirii sau intrării în entitate şi până la predarea lor la arhivă. circulaţie şi păstrare. De exemplu: Factura fiscală. sau a unei plăţi către furnizor. Factura fiscală.

univ. conţinutul operaţiilor economice reflectate în documente. d) termenele de executare a prelucrării documentului şi persoanele care răspund compartimentul sau persoana la care se transmite documentul etc. Întocmirea graficului de circulaţie a documentelor trebuie să cuprindă în sinteză descrierea şi analiza drumului parcurs de acestea folosindu-se textul sau diverse metode de reprezentare grafică a fazelor şi etapelor acestuia. Rodica Cuşmăunsă dr. graficele de circulaţie a documentelor pot fi:  grafice individuale. c) lucrările de prelucrare în fiecare etapă a circuitului. Organizarea circulaţiei documentelor se face pe bază de grafice de circulaţie a documentelor. Circulaţia documentelor în cadrul entităţii diferă în funcţie de structura organizatorică. înregistrarea în contabilitate şi până la lucrările de sinteză şi analiză care fac obiectul graficului de circulaţie a documentelor.  prelucrarea documentelor trebuie să se facă complet şi la termenul specificat în graficul de circulaţie a documentelor. Anumite condiţii trebuie să cuprindă graficul de circulaţie a documentelor:  să se respecte toate normele interne sau impuse de legislaţia în vigoare privind întocmirea şi circulaţia documentelor. acestea parcurg ultima fază a circuitului lor – clasarea la dosar. termenele şi executanţii. conf.) din documente sunt necesare mai multor compartimente în vederea reflectării imaginii patrimoniului entităţii în orice moment. Graficele generale sau sintetice cuprind toate operaţiile necesare unei anumite lucrări cu un grad mai ridicat de complexitate. constă în clasarea documentelor în ordinea întocmirii lor. prelucrarea. univ. Graficele pe compartimente sau de structură cuprind toate lucrările de evidenţă ale unui anumit sector sau compartiment de activitate.  circulaţia documentelor trebuie să se facă în flux continuu. După înregistrarea documentelor contabile în conturi.  grafice pe compartimente sau de structură. începând cu întocmirea documentelor primare. ţinând cont de faptul că pentru fiecare operaţie economică se întocmeşte un singur document. compartimentele cărora li se transmit. b) compartimentul şi/sau persoana care îl întocmeşte. Grafice individuale cuprind operaţiile şi lucrările de contabilitate pe care le execută fiecare salariat. Clasarea documentelor în dosare se face după mai multe criterii:  criteriul cronologic.  grafice generale sau sintetice. _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr. strict determinată. conf. Clasarea reprezintă totalitatea operaţiunilor de aranjare a documentelor într-o anumită ordine.Bazele contabilităţii (Tema 7. Circulaţia documentelor trebuie astfel organizată încât să respecte următoarele reguli:  circulaţia documentelor trebuie să se facă pe căile cele mai scurte. După conţinutul şi sfera de cuprindere. în scopul asigurării păstrării lor în bune condiţii şi pentru a putea fi uşor utilizate ulterior în vederea obţinerii informaţiilor necesare.  să se stabilească toate persoanele care participă la întocmirea. verificarea şi arhivarea documentelor.  să se stabilească toate lucrările de evidenţă.. organizarea compartimentului contabil şi mijloacele utilizate pentru executarea lucrărilor în contabilitate. cum ar fi întocmirea bilanţului contabil. documentele care se întocmesc.. printr-un număr redus de verigi organizatorice pentru a asigura operativitatea şi utilizarea informaţiilor. Graficul de circulaţie a documentelor trebuie să cuprindă: a) denumirea documentului care se întocmeşte. 6 . termenele de executare a acestora şi compartimentele sau persoanele cărora li se transmit.

06. – Cluj-Napoca:Casa Cărţii de ştiinţă. Ţurcanu V.2007. De regulă.  criteriul locului de clasare. La expirarea termenului de păstrare a documentelor. 4. Ce act normativ reglementează elementele obligatorii ale documentelor. probleme. conf. art. constă în gruparea într-un dosar a documentelor care au aceeaşi destinaţie. în locul acestuia se introduce copia certificată de pe documentul original. – Iaşi : Sedcom Libris. Care sunt elementele comune şi elementele specifice ale documentelor contabile? 4. 2005. 6. Concepte. aprobarea eliberării documentului şi semnătura persoanei care a ridicat documentul original. constă în clasarea în acelaşi dosar a documentelor care constituie corespondenţă cu alte entităţi sau instituţii. 2010. Cum definiţi documentul primar? 3. Chişinău.)  criteriul alfabetic. conf.. Editura „Tipografia centrală”.  criteriul obiectului de clasare. Bazele contabilităţii. lexicon.  criteriul nominal. Întrebări de control pentru verificarea cunoştinţelor: 1. folosirea şi eliberarea de copii sau extrase de pe acestea se face numai cu respectarea actelor normative. studii de caz. Monitorul Oficial Nr. aplicaţii. iar păstrarea documentelor din anii precedenţi se organizează în arhiva generală a entităţii. Legea contabilităţii Nr. deoarece acestea servesc pentru controlul operaţiilor economice efectuate. denumită clasare definitivă. Bazele contabilităţii. constă în clasarea documentelor în mod provizoriu la serviciul contabilitate sau clasarea la arhiva entităţii. Horomnea Emil. Caracterizaţi documentarea ca procedeu al metodei contabilităţii? 2. 90-93/ 399 din 29. Bazele contabilităţii: noţiuni de bază. 7 . procesul-verbal încheiat.. precizaţi elementele? 5. În cazul eliberării unui document original din arhivă. Cum pot fi clasificate documentele economice? 7. univ. 2.. 19 şi 20. După depunerea documentelor la arhivă. importanţa sau termenele de păstrare a acestora.Bazele contabilităţii (Tema 7. 3. constă în clasarea documentelor în dosare diferite în ordinea alfabetică. Bucureşti: Editura Universitară. Fundamente şi premise pentru un raţionament profesional autentic / Dumitru Matiş. acestea se scot din arhivă şi se predau la serviciile de colectare. teste grilă şi monografie/ Ristea Mihai. 2004.113 – XVI din 27 aprilie 2007. Ce este arhivarea documentelor şi cum se poate realiza? Bibliografie 1. Bajerean E. Ce elemente cuprinde graficul de circulaţie a documentelor? 10. 2003. Cum înţelegeţi noţiunea circuitul documentelor? 9. _______________________________________________________________________ Note de curs: Titularul cursului Natalia Zlatina dr. Termenele de păstrare a documentelor se stabilesc prin acte normative şi diferă în funcţie de natura şi importanţa documentului. păstrarea documentelor pentru anul curent se organizează în arhiva curentă a fiecărui sector sau compartiment al entităţii. Rodica Cuşmăunsă dr. Prezentaţi în sinteză criteriile de clasificare a documentelor contabile. Caracterizaţi şi exemplificaţi importanţa documentelor. Bazele contabilităţii. impune asigurarea integrităţii depline a lor. 5.  criteriul corespondenţilor. Păstrarea documentelor. informarea sau documentarea în timp a organelor şi organismelor abilitate sau autorizate în acest scop. Dumitru Corina-Graziella. constă în clasarea documentelor la dosar după specificul. 3. 8. consultarea. univ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->