You are on page 1of 5

INDIAN DRUGS & PHARMACEUTICALS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)


LIST OF AYURVEDIC PRODUCTS
S. No.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Product

Pack Size
ASAVA / ARISHTA
ABHYARISHTA
200 ml / 450 ml
AMRITARISHTA
200 ml / 450 ml
ARJUNARISHTA
200 ml / 450 ml
ASHOKARISHTA
200 ml / 450 ml
ASHWAGANDHARISHTA
200 ml / 450 ml
BALARISHTA
200 ml / 450 ml
DASMULARISHTA
200 ml / 450 ml
DRAKSHASAVA
200 ml / 450 ml
KANKASVA
450 ml
KHADIRARISHTA
200 ml / 450 ml
KUMARIASVA
200 ml / 450 ml
KUTJARISHTA
200 ml / 450 ml
LOHASVA
200 ml / 450 ml
SARIVADYASAVA
200 ml / 450 ml
VASARISHTA
200 ml / 450 ml
SARASWARISHTA
200 ml / 450 ml
ARVINDASAVA
200 ml / 450 ml
VIDANGARISHTA
200 ml / 450 ml
CHANDNASAVA
200 ml / 450 ml
DRAKSHARISHTA
200 ml / 450 ml
PUNARNAVASHRISHTA
200 ml / 450 ml
VASAKASAVA
200 ml / 450 ml
JEERKADYARISHTA
200 ml / 450 ml
MUSTAKARISHTA
200 ml / 450 ml
VIDANGARISHTA
200 ml / 450 ml
VATI / GUTTIKA
GANDHAK VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
KHADIRADHI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
KUTAJGHAN VATI
100g / 250g / 500g / 1kg
LASUNADI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
AGNITUNDI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
AROGYAVARDHANI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
MAHASUDARSHAN GHAN VATI
100g / 250g / 500g / 1kg
SANJIVANI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
SARPGHANDHI VATI
100g / 250g / 500g / 1kg
SHANKH VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
CHADRAPRABHA VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
RAJAPRAVARTANI VATI
50g / 100g / 250g / 500g /
ARSHOGHANI VATI
100g / 250g / 500g / 1kg
BRAHMI VATI
100g / 250g / 500g / 1kg

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21))
22)
23)

CHITRAKADI VATI
KANKAYAN VATI
PRABHAKAR VATI
NAGARJUNARBH VATI
GODANTI VATI
CHANDRAKANT VATI
AMPACHAK VATI
AMVATARI VATI
SHOOLVARJINI VATI

100g / 250g / 500g / 1kg


50g / 100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
CHURNA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

DASHASANSKAR CHURNA
HINGVASTAK CHURNA
KATPHAL CHURNA
LAVANBHASKER CHURNA
NIMBADI CHURNA
PANCHKOLE CHURNA
PANCHSAKAR CHURNA
AVIPATTIKAR CHURNA
PUSHYANUG CHURNA
ARJUNCHHAL
SITOPLADI CHURNA
SUDARSHAN CHURNA
TALISADI CHURNA
TRIPHALA CHURNA
JATIPHALADI CHURNA
BALCHATURBHADRA CHURNA
SHATAVAR CHURNA
PACHNLAVAN CHURNA
SARPGANDHA CHURNA
BILVADI CHURNA
ASHWAGANDHA CHURNA
PUNARNAVA CHURNA
ALADI CHURNA
AMLA CHURNA
AMRITA CHURNA
DADIMASTAK CHURNA
APAMARG CHURNA
ASHTANGLAVAN CHURNA
SHIVKSHAR PACHAN CHURNA
SWADISHTVIRECHAN CHURNA
AGNIMUKH CHURNA
MUSLI CHURNA
NAVAYAS CHURNA
SARASVAT CHURNA
SHRINGYADI CHURNA
TRIKATU CHURNA
BAKUCHYADI CHURNA

100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
500g
250g
250g
500g
500g
500g
250g
500g
500g
250g
500g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
1kg
500g /
500g /
1kg
1kg
1kg
500g /
1kg
1kg
500g /
1kg
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

1kg

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
2

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

TAIL
ANU TAIL
CHANDANBALALAKSHADI TAIL
CHHAL MOGRA TAIL
PIND TAIL
HIMSAGAR TAIL
IRIMEDADI TAIL
KASISADI TAIL
LAGHU VISHGARBHADI TAIL
LAVANG TAIL
MAHANARAYAN TAIL
MAHALAKSHADI TAIL
MAHAMASH TAIL
MAHAVISHGARBH TAIL
NIRGUNDI TAIL
PANCHGUN TAIL
PRASARNI TAIL
SHADBINDUTAIL
BRAHMI TAIL
BHRINGRAJ TAIL
SENDHAVADI TAIL
VISHGARBH TAIL
JATYADI TAIL
GUGGUL
GOKSHURADI GUGGUL
KACHNAR GUGGUL
KESHOR GUGGUL
MAHAYOGRAJ GUGGUL
SINGHNAD GUGGUL
YOGRAJ GUGGUL
PUNARNAVA GUGGUL
SAPTVINSHATI GUGGUL
TRYODSHANG GUGGUL
TRIPHALA GUGGUL
GHRIT
BRAHMI GHRIT
TRIPHALA GHRIT
MAHATRIPHALA GHRIT
PANCHTIKTA GHRIT
SHATAVARI GHRIT
KWATH
DASHMULA KWATH
MAHAMANJISTHADI KWATH
RASNASAPTAK KWATH
PUNARNAVASTAK KWATH
RASNADI KWATH
PHALTRIKADI KWATH

50 ml / 100 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
100 ml / 200 ml / 450 ml
50 ml / 100 ml / 200 ml / 450 ml
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g
250g

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
500g /
1kg

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

100g
100g
100g
100g
100g

/
/
/
/
/

250g
250g
250g
250g
250g

/
/
/
/
/

500g
500g
500g
500g
500g

/
/
/
/
/

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

100g
100g
100g
100g
1kg
100g

/
/
/
/

250g
250g
250g
250g

/
/
/
/

500g
500g
500g
500g

/
/
/
/

1kg
1kg
1kg
1kg

/ 250g / 500g / 1kg


3

7)
8)
9)
10)

GUDDUCHADI KWATH
DHANYAPANCHAK KWATH
GOJIVYADHI KWATH
PASHANBHEDI KWATH

100g / 250g / 500g / 1kg


1kg
1kg
1kg
PISHTI

1)
2)
3)
4)

JAWAHARMOHRA PISHTI
MUKTASHUKTI PISHTI
PRAWAL PISHTI
AKIK PISHTI

50g / 100g / 250g / 500g / 1kg


100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
BHASMA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ABHRAK BHASMA
GODANTI BHASMA
LAUH BHASMA
MANDOOR BHASMA
SHANKH BHASMA
AKIK BHASMA
KAPARDIKA BHASMA
SPHATIKA BHASMA
SHUDH GANDHAK BHASMA
TANKAN BHASMA
VANG BHASMA
TAMRA BHASMA
MUKTASHUKTI BHASMA
SWARNMAKSHIK BHASM
HAZRALYAHOOD BHASMA
SHUDH TANKAN BHASMA
SHRING BHASMA
SHUDH GARRIK BHASMA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AMVATARI RAS
ANANDBHAIRAV RAS
ARSHKUTHAR RAS
BAL RAS
BRAHM RASAYAN
CHANDRAMIRAT RAS
EKANGVIR RAS
VATKULANTAK RAS
CHANDRAKALA RAS
LAXMIVILAS RAS
MRITUNJAYA RAS
RAMBAN RAS
MAHAGANDHAK RAS
SMRITISAGAR RAS
SHUDHSHILAJEET RAS
TRIBHUVANKIRTI RAS
SHIRSHULADIVAJRA RAS
PRATAPLANKESHVAR RAS

50g / 100g / 250g / 500g /


50g / 100g / 250g / 500g /
50g / 100g / 250g / 500g /
50g / 100g / 250g / 500g /
50g / 100g / 250g / 500g /
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
50g / 100g / 250g / 500g /
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
50g / 250g
50g / 100g / 250g / 500g /

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

1kg

1kg

RAS RASAYAN
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
50g / 100g / 250g / 500g
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
50g / 100g / 250g / 500g
50g / 100g / 250g / 500g
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
50g / 100g / 250g / 500g
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg

/ 1kg

/ 1kg
/ 1kg

/ 1kg

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

HINGULESHVAR RAS
VATGAJANKUSH RAS
VATVIDHVANSAN RAS
NAVJIVAN RAS
SAWASKUTHAR RAS
SOOTSHEKHAR RAS
HRIDYAVARAN RAS
KARPOOR RAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

NAVAYAS LAUH
PRADANTAK LAUH
YAKRITPLIHARI LAUH
SHILAJATVADI LAUH
SAPTAMRIT LAUH
VIDANGADI LAUH
CHANDNADI LAUH
DHATRI LAUH

50g / 100g / 250g / 500g / 1kg


100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
LAUH
50g / 100g / 250g / 500g / 1kg
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
50g / 250g / 500g
50g / 100g / 250g / 500g / 1kg
50g / 100g / 250g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
100g / 500g / 1kg
PAK- AVLEH

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

SUPARIPAK(RASAYAN)
SUPARIPAK(SHOOL ROG)
SOBHAGYASHUNTHI
CHITRAKHARITAKI
HARIDRAKHAND
CHAVYAN PRASH
VASAVLEH
ARANDPAKI
KANTAKARI
DRAKSHAVLEHA

100g
100g
100g
100g
100g
250g
100g
100g
100g
100g

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

250g
250g
250g
250g
250g
500g
250g
250g
500g
500g

/
/
/
/
/
/
/
/
/

500g
500g
500g
500g
500g / 1kg
1kg
500g / 1kg
500g
1kg