அ ரஸாஇ

- இமா ஹஸ


நா

னா

விள கி ெகா ள ேவ

ய ேநர

ைனய கால ப தியி

அவ களிட காண ப ட ஈமா
ய . ஆனா , இ
காண ப கி

றன . ெசய படா

ெபா யான நியாய கைள
அவ களி

தம

ேறா
சா

பைத காணலா . இ
மா

நிைறேவ ற ப கி

ெமா வ காைல யி

க ைத கணி
றஒ

ெகா

சில ர அ

இ ைல, இ ைல சேகாதர கேள! அ
உ கைள அைழ கி
எ தவித ச ேதக

ற . ‘ ஃமி
ெகா ளா

அவ க தா

ஸு னாவி

ரஸூ

தம

இல ைக விள கி அத காக ெசய ப டன .

இல கி

பாைதயி

பணிைய ாி

தம

அவ க

ற, ெசய ப கி
சில இ

உ ள தி

மா திர தி

கி

ேபா அ லா

ைவ

றன .

க வில
ேறா

றி

உம

கிட ப

உன

ள . நா
ஆ வ ைத

அைசேபா கி

றஒ

சில

ற நிைலயி

பைத காணலா .
மிக

அவன

உயி களா

பிள ப

பத காக ப ேவ

ேபா வி ட

ெவ மேன நாவா

னிைலயி

ெச வ களா

கியி

ற கால

ெச ய அவ கைள

ெகா வதி

மேனாஇ ைச நிர பி வழிகி

தி

உ க

தியாக

ெசா கி

லாமிய ச

இ லாம

மாைலயி

, தம

கேளா

தம

கைள

சில ஜிஹா ெச கி

ெசய ப வத கான எ த வழி
ெசா களாக தம

வி ட .

ேசா ேபாி தனமாக ஒ

ெசா வைத காணலா . இ

ெதளிவாக

தைர

அ லா

ஈமா

வி

ெவளி பைடயாக

ெகா

பாைதயி

பி

ன அதி

அவ க

ேபாரா கிறவ க .

ைமயாள க .’ (ஹு ரா :15)
(ஸ ) அவ க

ைம ப

, இழிவானவ ைற ைவ

அ லா

வி

பாைதயி

வி வா . அவ க

தம

உ கைள பா
தம கிைடேய ஒ ப த க

ேபாரா வைத வி
மா

வைத பா

வி

க ைத ேநா கி மீ

ெச

க : ‘ம க

தீனா

தி ஹ தி

ெகா

, மா

பா கேளயானா

அ லா

அவ க

அவ கைள வி

உய

வைர அ த இழி

வா கைள பி

ெதாட

ெகா

இழிைவ ஏ ப

,

தி

த பட மா டா ’ (அஹம ,

தபரானி, ைபஹகி).
நீ க

ந ன கால தி

எ ேபா
யதா

த எ

னஎ

இ த மய க தா
ேபா

அ ல

ைனய கால தி

கிபாயாவாக இ

, எ ேபா

பவ ைறெய லா சிற த

ன? எதைன

உ கைள நீ க

ஈமாைன பல ப

விைல

வதி

கைள

உ களிட இ
அவ கள

ெசா

உ வா கி ெகா

இ த கடைம உ களிட ஈமா
ெசா

அறி

ள இ த ந பி ைக ன தி

வா கி ெகா

டா

.

விட இ
வான ,

ைம ப

வதி

ேவ

நிர தரமா

யாத வா

மீதமி

ஜிஹா எ ப

யா

அத

அவ களிட ஏ ப
அவ கள

உ ள ைத க

உ வா கி ெகா

கால .

.
நி கிற . எனேவ, நீ க

கவன ெச

என எதி பா

மி அள

பத

உ கைள நீ க

க உ வா

ய உ ள ைத

வாசி தா

ஜிஹா எ

ெகா ளேவா
கேள! இ

ல உ க

மாைவ

பைத

ெகா ளலா . அ ப யா யி

எ ன?

தியாக ெச ய ேவ

. அ லா

உயி கைள

அறி

கைள எ

ெகா ளேவா உண

உ ள ைத

நீ க

வி
கைள

ைறயி

த தா

பிய ஆ

உ கள

க ப ட பி

ஐனாக இ

க . அத

நிர

ய சிகைள

ெதா

க . இ த கடைம உ கள

கிற . எனேவ, அத
. நி சயமா

விசாலமான வன ைத அவ க

உ க

அ லா

தயாரா

க .

ஃமி

களிட

த வதாக

றி

உ ள தி றி ெவ ைமயாக இ தேபாதி ெசா வைத உ ள கிைடயா . உலக இல களி கி ேபா . உலக வா வி ெகா ள இயலாம . ச திய தி காக ைறவாகேவ இ . க .நா எ கி ஆர பி ப ? ச க கைள உ வா எ பைவ இவ காக ெசய ப உள பல ைத ேவ நி கி இ த பல ைத பி ேமாச த .அ தச ைமயான விைள ள விதிக உ ள களி தைலவ களிடேமா சீ தி அ தச க கனவி கைள ச ட க தவாதிகளிடேமா இ த க தா நிைன களி தர ேபாவதி ைல. ஆட பர தி ட கைள சகி அத த எ பைவதா ைடய க உ ள சி ைம. உள பல ன . ெகா ைகைய விள வதி . நாதிய ற ச ைப இைவ அ லா பா ஏமாறேவா வழி ஏ படாத வைகயி உ வா க ப கி எ த எதி பா வி காக உைழ த ைற தப ச பாாியேதா த ச ேபாயி ேவ க க தச . அத கிய இ த பாாிய ஆ ம பல தி ெகா ைகக கி க இ த நா ப கைள இ லா இழ த ச ேபானா வா ேபாகலா . அைவதா . பல ன தீ ெகா ைகைய விட ஏைனயைவ சிற த உயி ெச த . விடய க ெகா ைக ப றிய ெதளி தவ க ச ச ஏ ப எ தஉ தி ைவ க தம கமாக அ யா இ ேபா .எ எதிாிகளி உ ள தி எ ன யா ரஸூல லா பல ன தி அ ப களி அல கார களா தன நபியவ க உண த மீ றியேபா . அதேனா எ ட ப கி விட .இ த தியாக . அ லா வி ன உ ளவ ைற மா றி ெகா ளாதவைர அ ச அைடயேவா. எதிாிைய எதி ெகா ள ணிய எதி பா க ேபண ப வ யாம . . எ த நலைன .க வா மாயி . அ ேதா ள விடயமா உ கைள ேநா கி பா ைற த ெதாைகயினராக இ த ஒ வ பல ன எ ைத ெவ கா க க இ ைல. ஊறி ேபா . ேபராைசேயா க ச தனேமா தைடயாக வராத உய றேவா. அ லா அவ த மி க க ’எ அதிக ெதாைகயினராக இ ம களி றா நீ க ெவ ள தி உ ள களி பல ன ைத ஏ ப ேக டா . இ நபி (ஸ ) அவ க பா ெச வ ஒ வ அ நாளி அத ச க ேபா ப ேம அ நபியவ க ச உ ள க சிற த ப பா க இ தா ேபாரா வைத மற உ கள உ கள எ க . நீ அவ களா தன விள கி ெகா றன. உடைமகேளா அதிகமாக இ எ த பிரேயாசன திைழ கவர ப எ . எதி பா க திட அ ல பிரதிப ந பி ைக . ம கைள பயி வ கள க ேதா வி த . பயி க தி வி க ப வா ற . எ த . ெகா ைககைள சமரச ெச யேவா.’ (ந ஆ . அதைன வி றன. ெகா ைகக ஏ படாத உ தியான வி வாச . ‘பசி பி வ அ ப உ கைள ப றிய தி வி வா எ றா க . ப க மீ தா ளம க வ ச கி ெச லேவா. ‘அ லா க அ ல அ பாவியான. உய ெப மான களி கவி ைலயா? அ த ச ச களாக இ றா . வள கேளா. ‘ெவ காண ெகா க ெய நிைல ேவ காத பலமான தீ மான ச தி. பிரைமகளி : 28) களி மா ற கைள க ைத மா வதி ைல’ (அ ரஃ :11). எ ட கால வா சி ெப அ ைற தப ச அவ கள ஒ நிைறேவ றேவா நிைன க பைட பி யா . ெசய கைள நிைற அதைன ேநா கி அைழ ற . க களி பல ன ப ஒ றச நீ க வி வா . அ கி த ேபாமா? என வினவினா . தன ப ப கி றன . அ நாளி மதி ப ச ைத எ அ கி ஹதீ ஏைனய ச நா நபியவ க ெச தன ேபா க தி . காரண எ ணி ைகேயா. அத இழிவான நிைல க . அத நபியவ க : உலைக வி வ மரண என பதில ளி தா .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful