AMALI 1 EKOSISTEM TANAH - BIOTA TANAH DAN JARINGAN MAKANAN

Tujuan

:

Untuk mengenal pasti jenis dan bilangan makrofauna yang ditemui di dalam jenis tanah yang berbeza.

Pendahuluan

:

Kehidupan terdiri daripada dua komponen iaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik merangkumi benda-benda yang tidak hidup seperti air, tanah, kelembapan udara dan cahaya matahari manakala komponen biotik pula terdiri daripada benda hidup seperti haiwan, tumbuhan dan manusia. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik ini membentuk satu jaringan ekosistem. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan

keseimbangannya.

Spesis ialah kumpulan organisma semula jadi yang berpotensi untuk saling membiak antara satu sama lain bagi menghasilkan zuriat yang subur. Populasi pula membawa maksud kumpulan individu daripada jenis yang sama yang menduduki sesuatu kawasan pada sesuatu ketika. Komuniti pula dua atau lebih populasi daripada dua organisma berbeza yang hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ekosistem ialah kitaran bahan yang menghubungkan organisma dalam satu komuniti dengan komuniti yang lain dan juga dengan persekitaran. Biosfera pula keseluruhan zon bumi, air dan atmosfera yang wujudnya hidupan. Kesemua ini saling bergantung dan bersandaran antara satu sama lain bagi memastikan ekosistem alam sentiasa seimbang dan dapat memenuhi keperluan organisma yang ada di muka bumi. Saling kebergantungan ini contohnya persaingan, pemangsaan dan hubungan parasitperumah. Selain itu, biota ini juga turut saling bertindak dengan persekitaran fizikal dan kimia di sekeliling.

Suhu persekitaran.Bilangan dan jenis makrofauna .Hipotesis: Lapisan horizon O tanah mempunyai bilangan makrofauna yang banyak.Jenis tanah . teknik mengumpul makrofauna Bahan dan radas 1) Sampel tanah 2) Larutan formalin 3) Corong tulgren 4) Kaki retort 5) Bikar 6) Lampu 7) Corong turas 8) Kain kasa 9) Piring petri 10) Forseps 11) Kanta pembesar 12) Mikroskop : . Pembolehubah : Dimanipulasi Bergerak balas Dimalarkan .

.Prosedur : Rajah 1 Rajah 2 1. Tanah itu telah diambil di kawasan berumput. 2. Dua sampel tanah iaitu Horizon O dan Horizon A daripada dua kawasan yang berlainan telah diambil. kawasan yang mempunyai tumbuhtumbuhan asli dan spesis pokok-pokok yang berbeza.

Spesimen hidup di atas tanah turut diperhatikan dan dicatat di dalam Jadual 2. Rajah 1 7. Tanah daripada lokasi yang sama dicampur bersama sepenuhnya. Sampel yang diambil telah dimasukkan ke dalam beg plastik dan diikat. 6. Beg plastik itu dilabel dengan maklumat tempat tanah itu diambil. Jenis tanah dan ciri-ciri tempat pengambilan tanah direkodkan di dalam Jadual 1. Bikar yang mengandungi etanol telah dikeluarkan dan makrofauna yang terperangkap diambil dan ciri-cirinya direkodkan dalam Jadual 3. . Tanah tersebut telah dibiarkan selama tiga hari.3. 4. 5. Tanah dimasukkan ke dalam saluran Tulgren seperti gambar Rajah 1.

Pemerhatian telah direkodkan dalam Jadual 4. 9. Daripada beg plastic. 12. Selepas tiga hari. Fauna yang dapat dijumpa telah diasingkan ke dalam piring petri yang bersih untuk dikenalpasti. saluran Baermann dibersihkan menggunakan jarum dan makrofauna kecil yang terperangkap di dalam bikar air diperhatikan dengan menggunakan mikroskop. Organisma tersebut dikumpulkan mengikut kriteria tersendiri. 13. 11. 10. 15. . Pemerhatian direkodkan dalam Jadual 5. sampel tanah horizon O dan horizon A yang diukur jumlahnya telah diperhatikan di bawah mikroskop atau kanta pembesar. 14. Tanah telah dimasukkan ke dalam Saluran Baermann seperti dalam Rajah 2 dan dibiarkan selama tiga hari. Keputusan daripada jadual tersebut digunakan untuk mengira kumpulan per liter tanah dan leaf litter serta bilangan individu daripada setiap kumpulan leaf litters. Sebuah bikar yang mengandungi air diletakkan di bawah saluran tersebut.8.

Jenis lokasi Ciri-ciri Lokasi Lokasi 1 Lokasi 2 Warna tanah Coklat muda Coklat Kekeringan/kelembapan Kering Sedikit lembap Kepadatan tanah Kurang padat Tanah pamah Kepadatan sederhana Tanah pamah Tekstur tanah Jadual 1 ii.Keputusan : i. Kumpulan Bilangan di lokasi 1 Bilangan di lokasi 2 Makrofauna Besar 1 Coreoptera Semut 2 0 7 . Makrofauna yang diperhatikan di Lokasi 1 dan Lokasi 2 .

Organisma yang ditemui di dalam kedua-dua jenis tanah Bilangan Kumpulan Makrofauna Coreoptera Semut 1 9 mile species A Kutu tanah 4 1 Jadual 3 .Makrofauna Kecil mile species A Kutu tanah 0 1 4 0 Jadual 2 iii.

Kriteria makrofauna Lokasi 1 Makrofauna Lokasi 2 Bilangan kumpulan coleoptera per liter tanah 1 0 Bilangan kumpulan semut per liter tanah 2 7 Bilangan kumpulan kutu tanah per liter tanah 1 0 Bilangan kumpulan mile species A per liter tanah 0 4 Jadual 5 .iv. Pemerhatian melalui mikroskop Mikrofauna Kumpulan Nematod Jadual 4 v.

Tanah Lokasi 2 diambil dari kawasan bawah pokok mangga yang sedikit lembap.Perbincangan : 1. Dalam ekosistem ini lantai tanah ditutupi dengan dedaun ranting dan pokok-pokok mati yang membuatkan permukaan tanah di kawasan ini lembut. Makrofauna berperanan sebagai sebuah komuniti di dalam tanah yang membantu menyeimbangkan sifat fizikal tanah. Setiap hidupan atau makhluk mempunyai tempat tersendiri yang bersesuaian dengan mereka untuk hidup. bertindak sebagai pengurai. 2. Istilah habitat dapat juga digunakan untuk menunjukkan tempat sekelompok organisma dari berbagai spesies yang membentuk suatu komuniti. Jelaskan peranan makrofauna di dalam tanah. dan meningkatkan kesuburan tanah serta kestabilan struktur tanah dalam sesebuah kawasan. Contohnya. membantu meningkatkan aktiviti biologi. habitat monyet dan harimau adalah hutan. Habitat merupakan suatu tempat bagi makhluk untuk hidup. Pokok-pokok di sini hidup dengan subur. Bagaimanakah kepelbagaian (bilangan kumpulan dan bilangan individu) makrofauna yang ditemui pada tanah daripada kedua-dua lokasi berbeza? Cadangkan mengapa adanya perbezaan tersebut? Apakah parameter tanah yang boleh diguna untuk menjelaskan perbezaan tersebut.. Makrofauna dan mendapan organik dapat membantu mencegah hakisan tanah. di mana ia membina sarang pada pokokpokok dan memperolehi banyak makanan di lantai tanah. begitu juga dengan haiwan lain yang menghuni di kawasan ini seperti burung. habitat buaya adalah perairan payau. Daripada keputusan yang diperolehi. habitat pohon bakau adalah kawasan air pasang surut dan sebagainya. habitat paus adalah di dalam laut. tanah dari Lokasi 2 mengandungi lebih makrofauna apabila dibandingkan dengan sampel tanah yang lain. .

Nematod  Membantu dalam pereputan bahan organik Aktinomisit  Membantu dalam proses pereputan sisa organik. .  Alga Menggunakan cahaya matahari untuk menjalankan fotosíntesis bagi membuat makanan. Membaiki pengudaraan dan saliran tanah melalui lubang yang digalinya. Memindahkan tanah dari satu lapisan ke lapisan lain. nitrogen.  Kulat  Berperanan enting dalam pereputan bahan organik Mempunyai hubungan simbiosis dengan akar tumbuhan  Bakteria  Terlibat di dalam proses pereputan sisa organik Penting dalam membantu peredaran karbon. Najisnya mengandungi kalsium yang dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah.Jenis organisma   Cacing Tanah   Ciri dan peranan organisma kepada tanah Mengaulkan hasil reputan daun di atas tanah. fosforus dan sulfur di dalam tanah.

nematod). dimana ia bermula dan berakhir (contoh : di bahagian atas rantai makanan). Berdasarkan rantai makanan yang disediakan. apa yang dilakukan oleh mereka dan jelaskan bagaimana tenaga mengalir. labelkan jenis biota (contoh : kulat. Rantai makanan adalah satu siri organisma dalam suatu ekosistem yang dihubungkan kepada organisma yang lain melalui pemindahan atau .3. Kesemua ekosistem mempunyai tiga kumpulan nutrisi iaitu pengeluar. pengguna dan pengurai. Makanan yang dihasilkan ini digunakan oleh tumbuhan untuk terus hidup dan juga membekalkan makanan kepada organisma lain apabila organisma itu menjadikan tumbuhan sebagai makanan. Apa yang berlaku kepada tenaga dan nutrien apabila organisma di bahagian atas mati? Makhluk-makhluk dari biosis memperoleh nutrien dengan menghasilknnya sendiri(fotosíntesis) ataupun dengan memakan makhluk lain. Tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis kerana adanya pigmen klorofil yang dapat memerangkap tenaga dari matahari.

tumbuhan berperanan sebagai pengeluar atau organisma autotrof. Detritivor hidup dalam mana-mana tanah yang mempunyai komponen organik. Detritivor pula merupakan heterotrof yang mengambil zat makanan dengan memakan detritus. Setiap organisma masing-masing menjadi pemangsa dan mangsa kepada organisma sebelum dan selepasnya. setiap pengguna biasanya mempunyai pelbagai pilihan makanan dan pengguna itu juga mungkin dimakan oleh pelbagai pemangsa (pengguna) yang lain. Kebiasaanya mikrofauna berukuran lebih kecil daripada 0. Jika organisma dibahagian atas iaitu burung dan tikus telah mati. sebahagian besar tenaga akan hilang kepada persekitaran sebagai haba. dan kutu tanah. Contoh bagi mesofauna ialah. Jaringan makanan pula merupakan interaksi makanan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantai makanan. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk mensintesiskan karbohidrat dan protein melalui fotosintesis.1mm. tanpa menggunakan mikroskop. ulat akan memainkan peranan penting mereka sebagai pengurai semulajadi. 4. mereka telah menyumbang kepada penguraian dan kitaran zat makanan. . Namun begitu. Tenaga tersebut semakin berkurangan kerana ia bergerak dari satu fasa ke fasa yang lain. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna? Apakah kumpulan organisma yang membentuk mikrofauna? Apakah fungsi utama kedua-dua kumpulan ini? Mesofauna adalah haiwan yang boleh dilihat menggunakan mata kasar. Pengeluar biasanya menduduki aras trof yang pertama. tenaga dan nutrien akan hilang dan tidak dapat disalurkan lagi melalui rantai makanan tersebut. Dalam sebarang komuniti. Perpindahan tenaga di dalam ekosistem boleh dikesan dari satu aras kepada aras yang lain.pengaliran tenaga. Mikrofauna adalah haiwan kecil dan organisma uniselular yang hanya boleh dilihat melalui mikroskop. cacing. Berdasarkan rajah di atas. Di sini. Dengan itu. dan juga hidup dalam ekosistem marin di mana mereka dinamakan kesalingbolehtukaran dengan penghantar bawahan.

Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang kepada fungsi tanah di dalam ekosistem. antara salah satu cara untuk mengurangkan bilangan perosak dalam ladang secara semulajadi adalah melalui kawalan biologi.manakala mesofauna pula berukuran diantara 0. . Fungsi utama kedua-dua organisma ini adalah untuk mengurai kebanyakkan benda hidup secara semula jadi.1mm dan 2mm. Organisma ini menghapuskan organisma yang hendak dikawal itu. Kesihatan tanah bergantung kepada jaringan makanan yang dapat menunjukkan kerumitan biologi. Jaringan makanan dapat menunjukkan kerumitan biologi. Lokasi 2 mempunyai lebih banyak bilangan makrofauna berbanding dengan Lokasi 1. Sebagai contoh. 5. Kawalan biologi ialah penggunaan sesuatu organisma untuk mengawal pembiakan atau populasi organisma lain yang mendatangkan kerosakkan. Mikrofauna boleh ditemui di seluruh dunia. Biota tanah ini penting di semua peringkat dalam makanan mikro web di mana tenaga dipindahkan dari satu organisma yang lain dan sebagai nutrien melalui kitar yang dilakukan oleh tanah Kesimpulan : Terdapat pelbagai jenis makrofauna di dalam tanah. Terangkan bagaimana pengurusan tanah dapat mengekalkan kesihatan tanah. Tanah yang kandungan oksigennya tinggi adalah baik untuk aktiviti pertanian. 6. dan juga kesihatan tanah. Apakah kawalan ekosistem yang dilakukan? Biota tanah sememangnya menyumbang kepada kesihatan tanah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful