Kvantitativne varijacije poticaja i učinkovitost u bijelih štakora

Leo P. Crespi

Tri specifična problema
1.

2.

3.

Kakav je odnos izmeĎu veličine poticaja i razine djelovanja? Kakav je odnos izmeĎu veličine poticaja i distribucije truda (gradijenti) tijekom djelovanja? Koji su efekti variranja veličine poticaja prilikom djelovanja?

Dva komplementarna aspekta

Internalna psihološka stanja

otpuštaju energiju i dovode do aktivnosti

sklonosti i averzije – mogu se definirati kao potrebe ili nagoni

Vanjski poticaji

služe tome da potiču, usmjeravaju i dovode niz aktivnosti do kraja

poticaji i pobude- pozitivni poticaji kad su u skladu sa sklonostima, a negativni poticaji kad su u skladu s averzijama

vanjski podražaji drže se konstantnima ako se istražuje kako faktor motivacije uvjetuje reagiranje.Pitanje variranja  Nagona  ako se istražuje utjecaj nagona na odgovor životinje. nagon se drži konstantnim koliko je to moguće  Poticaja  .

promjena s hrane na vodu kvalitativne promjene koje ne ometaju sukladnost nagona .Kvalitativno razlikovanje poticaja  Intermodalni  kvalitativne promjene u poticaju koje uključuju promjene u nagonu ako su željeni novi poticaji. osim ako se naravno ne istražuju specifične gladi  Intramodalni  . dokazuje se promjenom s jedne hrane na drugu. npr.

Kvantitativno razlikovanje poticaja   Pozitivni Negativni  Specifično područje ovog istraživanja je kvantitativno razlikovanje pozitivnog poticaja na ponašanje životinja! .

a motivacija njena želja za djelovanjem .“Učenje” ? “Izvedba”    Bilo je potrebno ispitati odnos ta dva koncepta i utvrditi razliku Izvedba (djelovanje) je ponašanje životinje u odreĎenoj situaciji i uključuje učenje kao jednu od svojih determinanti Učenje je kapacitet životinje za izvedbu (djelovanje).

“Učenje” ? “Izvedba”  Za prikladnost ovom istraživanju daljnja razlika će se raditi izmeĎu  perioda učenja  aktivnost je odraz i učenja i motivacije slijedi iz napredovanja u adaptaciji do situacije kada doprinosi izvedbi od učenja dolaze do kraja ostavljajući motivaciju kako primarnu determinantu  perioda izvedbe  .

kapaciteta za učenje te motivacijskih faktora) i perioda izvedbe (performance period za koga se pretpostavlja da je primarno pod utjecajem motivacije . tj.psihološki plato).  .“Učenje” ? “Izvedba”  Efekt varijacije u količini poticaja (incentive amount) ovisit će prije o motivacijskom aspektu izvedbe nego njenom aspektu učenja Zato će se praviti razlika izmeĎu perioda učenja (koji je pod utjecajem faktora učenja.

aparatura  Nezavisna varijabla   Vrijeme Pogreške Minimalizirati utjecaj učenja   Jednostavnost  Vidljivost  Kvalitativne promjene u ponašanju štakora .Apparatus .

a za izlaz iz njega korištena su vrata s koloturom i konopcem. na dasci postavljenoj 90 cm iznad Cijeli je aparat bio obojan u nereflektirajuću crnu boju .Staza       Eksperimentalna situacija bila je ravna staza duga 20 ft (6. Jedna je bila postavljena u prostor za hranjenje. koja je podizao eksperimentator Adekvatno osvjetljenje osiguravale su četiri žarulje od 60 watta. jedna u startni box.1 m) sa stranicama od šperploče visokim 30 cm Startni boks bio je jednostavni nastavak staze od 30 cm Prostor s hranom bio je kvadrat mjera 35 x 35 cm Klizna vrata bila su na ulazu u startni boks. Svjetla su visjela 75 cm iznad staze. a dvije na jednakoj udaljenosti u samom hodniku.

Korišten je kimograf.Sustav mjerenja vremena    Sustav je bio organiziran tako da mjeri vrijeme prolaska štakora na svakoj četvrtini staze. korištena je samo štoperica jer je to bilo sasvim dovoljno i točno. Za 2. Postojala su dva instrumenta za kontrolu brzine štakora: prekidač-poluga i instrument s foto ćelijama. . i 3. kad je trebalo mjeriti samo ukupno vrijeme. ali je za početak ostavljena zraka svjetlosti jer je bila dobra za detektiranje trenutka kada je štakorova njuškica provirila iz startnog boksa. eksperiment.

Zato je korišten pištolj „za mast“. koja je trebala biti korištena u malim jedinicama. Skinnerovi peleti su bili isključeni jer su bili preveliki. jednake komadiće (1/50 g). na koji je bila zakvačena posebna štrcaljka.Aparat za palete   Za hranu. relativno konstantnima što se tiče veličine. i pomoću pištolja se formirala u cilindrične trake koje su kasnije sušili i rezali na male. . Napravili su zatim hranu u obliku paste koja se sastojala od mljevenih “Purina” psećih keksa i vode. Vlažili su ih raspršivačem. Moralo se paziti da se ne prehrani štakore.

i ako isključimo mogućnost nekih nekontroliranih sistematskih faktora   Sve štakore je trebalo jednakomjerno hraniti s obzirom na njihovu težinu i prije eksperimentalnog trčanja ih ostaviti oko 22 sata deprivirane od hrane Bilo je potrebno ujednačiti hranidbene navike štakora. unutrašnji izvor motivacije. od pola sata do sat vremena  sprečavanje pojave vremenskog kondicioniranja i toga da štakori hranjenje nakon trčanja ne bi povezivali s eksperimentom kao nagradu ili nešto slično. je bilo potrebno kontrolirati jer se u protivnom varijabilitet djelovanja ne bi mogao pripisati samo količini poticaja izvana  Zaključke o utjecaju vanjskih poticaja možemo donositi samo ako je nagon konstantan. kada su im ustaljivali jednaki ritam hranjenja Taj period bio je varijabilan.Ujednačenje nagona  Nagon.   Eksperimentalno trčanje bilo ograničeno na jedno dnevno.  Bilo je potrebno kontrolirati vremenski razmak izmeĎu trčanja i hranjenja.  To su učinili tako da su štakore držali u pre deksperimentalnom razdoblju od 10 dana. kako bi se nagon mogao držati konstantnim .

Veličine poticajnih varijacija  Razlikovanje kvantiteta  Upotreba količina koje je štakor mogao razlikovati Četverostruka progresija   Raspon  1-4-16-64-256  64 i 256 nisu bili sjeckani komadići. već veći komadi .

Eksperimentalni nacrt i statistička obrada   Korištena je analiza varijance i t-test Korištena je razina rizika od 5%  ostavlja mogućnost kritike i vlastitih zaključaka čitatelja  Homogenost varijance je morala biti napravljena .

nije smjelo biti spolnih razlika .5 mjeseci  Dva ograničenja populacije štakora:      Važno jer su mnogim eksperimentima pokazane razlike u aktivnosti s obzirom na dob štakora Mogućnost ovisnosti brzine o težini štakora – umjesto slučajnog odabira ove varijable .svi štakori su bili muški zbog povezanosti plodnog ciklusa i nivoa aktivnosti 2. podijeljena u skupine koje su se razlikovale po količini dobivanih poticaja 1. dob štakora – svi su imali od 5.5 do 6. pa se nije toliko strogo pazilo na slučajni odabir legla . poboljšan je eksperimentalni nacrt – ujednačene težine svih grupica ( M=188 grama) (nije na kraju dobivena značajna povezanost) Miševi su bili iz laboratorijskog uzgoja.Eksperiment 1  Prvobitni istraživački eksperiment  N = 22 albino miša (u početku 23).

zatim su razdijeljeni u 3 grupe izjednačene po prosječnoj brzini .5 mjeseci.od 2. ne s Princeton University  Cijela grupa štakora je prvo trčala s poticajom od 16 paleta.5 do 3.Eksperiment 2  Primarni cilj – provjeriti i učvrstiti zaključke o nižim nivoima količine poticaja      N = 21 štakor. ali na kraju ispalo da je varijacija samo 3 grama po grupama (M=140g) Leglo – različito. odnosno mogućnost generalizacije Težina . dok nisu dostigli odreĎeni nivo učinka. 1 kako bi se povećali dometi rezultata. dakle drugačija nego u exp.različita. podijeljeni su u 3 grupe po 7 štakora Ponovno uključeni samo mužjaci Dob .

Kakav je odnos izmeĎu veličine poticaja i razine djelovanja? .Problem 1.

Prvi eksperiment Odnos količine poticaja i razine učinkovitosti za period od 21.953 1.057 .19 0.62 0.65 3.078 0. ispitivanja KOLIČINA POTICAJA BROJ ŠTAKORA PROSJEČNA BRZINA(ft/s) VARIJANCA 1 4 16 64 6 4 4 4 0. do 25.5 0.07 0.

327 0.26 2.Drugi eksperiment Odnos količine poticaja i razine učinkovitosti za period od 16.22 0.309 0.293 .56 1.146 0. do 36.34 0. ispitivanja KOLIČINA POTICAJA BROJ ŠTAKORA PROSJEČNA BRZINA(ft/) VARIJANCA 0 1 4 16 7 7 7 7 1.

77 0.59 3.658 0.9 0. ispitivanja KOLIČINA POTICAJA BROJ ŠTAKORA PROSJEČNA BRZINA(ft/s) VARIJANCA 16 64 256 10 7 7 2. do 20.37 3.Treći eksperiment Odnos količine poticaja i razine učinkovitosti za period od 15.45 .

Zaključak     Krivulja odnosa količine poticaja i razine učinka je spljoštena sigmoidna krivulja Količina poticaja ima efekta od samog početka učenja Što je veći poticaj manji je varijabilitet unutar grupe Frustracija je prisutna kod štakora s manjom količinom poticaja .

Kakav je odnos izmeĎu veličine poticaja i distribucije truda (gradijenti) tijekom djelovanja? .Problem 2.

Prosječna brzina u ranom periodu učenja  U ranom periodu učenja. krivulja brzine pokretanja se mijenja:  od pozitivno akcelerirane  preko linearne  do negativno akcelerirane . kako je količina poticaja povećavana.

krivulja brzine mijenja se od:  lagano pozitivno akcelerirane  preko jako negativno akcelerirane  do gotovo ravne . kako je količina poticaja povećana.Vrijeme prolaska staze u ranom periodu učenja  U ranom periodu učenja.

Vrijeme prolaska staze u periodu izvedbe  U periodu izvedbe aktivnosti. krivulja brzine pokretanja varira progresivno   od negativno akcelerirane do potpuno ravne . kako je količina poticaja povećana.

Problem 3. Koji su efekti variranja veličine poticaja prilikom djelovanja? .

Problem 3.  Kakav je efekt varijacije u veličini poticaja na izvedbu i to:  pomak na veću količinu poticaja  Efekt oduševljenja Efekt depresije  pomak na manju količinu poticaja  .

f.01 <0.61 p <0.Efekt oduševljenja Štakori su iz situacije s malim poticajima (4 ili 1 komadić hrane) prešli u situaciju sa srednje velikim poticajem (16 komadića) Grupe usporedbe 16 sa 4-16 16 sa 1-16 d. 12 11 t 3.001 .2 4.

f.Efekt depresije Štakori su iz situacije s velikim (64 ili 256 komadića hrane) poticajima prešli na situaciju sa srednje velikim poticajem (16 komadića) Grupe usporedbe 16 sa 64 -16 16 sa 256 -16 d.05 <0.01 . 15 15 t 2.38 p <0.57 3.

Problem 3.   Efekti depresije i oduševljenja su eksperimentalna potvrda očekivanja poticaja kod štakora U skladu s Tolmanovom teorijom očekivanja (prema kojoj očekivanje nagrade služi kao potkrepljenje) Crespi je ponudio dvofaktorsku teoriju motivacije .

Dvofaktorska teorija motivacije  Vrijednost poticaja ovisi dva faktora   očekivanju poticaja (kvalitete i/ili kvantitete) stvarnom dobitku poticaja  Što je veći nesrazmjer izmeĎu očekivanja i dobitka to je veće oduševljenje (ako je dobitak veći od očekivanog) odnosno razočaranje (ako je dobitak manji od očekivanog)  Efekt oduševljenja  povećana vrijednost poticaja u odnosu na kontrolnu grupu koja očekuje baš takav poticaj smanjena vrijednost poticaja u odnosu na kontrolu skupinu  Efekt depresije/razočaranja  .

. M. Pavuna A. T. K... Bovan. . (2006). Habazin.Kraj Bokulić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful