Radna iskustva i razvoj ličnosti u ranoj odrasloj dobi

Tijekom odrastanja (u dobi od 15 do 30 g.) većina ljudi postaje socijalno dominantnija, toplija, odgovornija i emocionalno stabilnija. Ove normativne razvojne promjene u ličnosti ispitivane su na različitim kohortama u različitim zapadnim kulturama, koristeći longitudinalni i transverzalni istraživački pristup. Ipak, ne mijenjaju se svi ljudi u istom smjeru i do iste razine, u istom razvojnom periodu; određena životna iskustva različito utječu na normativne razvojne promjene. U ovom članku istražuje se povezanost radnih iskustava u ranoj odrasloj dobi s osobinama ličnosti u tom razvojnom razdoblju. Istražuju se ovi razvojni procesi, prateći uzorak adolescenata u dobi od 18 do 26 godina i mjereći njihove ličnosti i radna iskustva u istom vremenskom periodu. Radna iskustva i promjene u osobinama ličnosti SOCIOGENSKI MODEL – pretpostavlja da socijalna struktura oblikuje funkcioniranje ličnosti. Čini se da su promjene u ličnosti rezultat pojedinčevog sudjelovanja u socijalnim ulogama i socijalnih interakcija koje iz toga proizlaze. Pretpostavlja se da će pojedinci promijeniti svoje ponašanje kako uče pravila povezana sa njihovim poslovnim ulogama. Mnogo studija usvojilo je ovaj sociogenski pristup i proučavalo taj odnos između radnih iskustava i promjena u osobinama ličnosti. Mortimer i Lorence (1979) izvjestili su da muškarci koji iskuse veću autonomiju na poslu povećaju kompetenciju u periodu od 10 godina od diplome. Brousseau i Prince (1981): karakteristike posla povezane su sa promjenama ličnosti u long. studiji muških inženjera. Clausen i Gilens(1990): žene koje ulažu puno truda u svoj posao povećavaju samopouzdanje od adolescencije do srednje životne dobi. Roberts (1997): sudjelovanje i uspjeh žena u plaćenom poslu povezano je s povećanjem mjera socijalne dominacije (dominacija i neovisnost) i savjesnosti (odgovornost, poštivanje pravila). Ipak, većina istraživanja inspirirana sociogenskim modelom zanemaruje recipročni odnos između ličnosti i posla. Npr. long. studije pokazuju da osobine koje se javljaju rano, tj. mogu se uočiti u prvom desetljeću života ili adolescenciji utječu na to kojim će se poslom ljudi baviti kao odrasli. Dakle, povezanost između ličnosti i posla odražava dva važna aspekta života: socijalna selekcija – ljudi odabiru okolinu koja je povezana s njihovim psihološkim karakteristikama; socijalni utjecaj – okolinska iskustva utječu na psihološko funkcioniranje. Najvjerojatniji efekt životnog iskustva na razvoj ličnosti je produbljivanje onih osobina koje su i dovele do tih iskustava. U ovoj studiji testirana je hipoteza o tome jesu li osobine ličnosti koje predviđaju radna iskustva u odrasloj dobi iste one osobine koje se mijenjaju pod utjecajem tih radnih iskustava. Koji faktori posla su povezani s promjenama u osobinama ličnosti Posao utječe na širok raspon osobina, kao što je emocionalna stabilnost, savjesnost i samopouzdanje. U ovoj studiji korišten je multidimenzionalni upitnik ličnisti (MPQ), koji mjeri osobine ličnosti koje su hijerarhijski organizirane. Na najvišoj razini hijerarhije nalaze se 4 dimenzije višeg reda (superfaktori): negativna emocionalnost (NEM), opća pozitivna emocionalnost (PEM Communioun), predvidiva pozitivna emocionalnost (PEM Agency) i suzdržanost (Constraint). Jedan od glavnih ciljeva ove studije bio je pregledati mnogo različitih radnih iskustava i njihov odnos s razvojem ličnost. Na osnovi prijašnjih istraživanja

Moć prinude – odražava sposobnost da se ove nagrade oduzmu (otpuštanje. Istraživači su pretpostavili da će stručno obrazovanje biti povezano sa smanjenjem u osobinama NEM-a i povećanjem osobina PEM Agency-a i osobina iz domene Constrainta. Pretpostavljeno je da će stjecanje financijske sigurnosti biti povezano sa amanjenjem u NEM. testirano je je li prediktivna povezanost osobina ličnosti adolescenata i radnih iskustava u ranoj odrasloj dobi korespondentna sa povezanošću između radnih iskustava i promjena u ličnosti. vraćanje na niže radno mjesto). 4. i 31. korištena je analiza glavnih komponenata za identifikaciju jedinstvenih socijalizacijskih faktora povezanih s poslom u ranoj odrasloj dobi 3. procjenjuje širok raspon individualnih razlika u afektivnom i bihevioralnom stilu . Metoda ISPITANICI sudionici Dunedin studije – longitudinalno istraživanje zdravlja i ponašanja kompletne kohorte rođenih između 1. Također su se usredotočili na „osobine“ moći povezane sa pozicijom osobe u organizaciji. i tipovi posla koje su sudionici obavljali u dobi od 26 g. Moć nagrade – odražava sposobnost da se potakne pojedinca na djelovanje dajući mu neke opipljive nagrada (posao. testirana je prediktivna povezanost između osobina ličnosti adolescenata i radnih iskustava u ranoj odrasloj dobi 4. Pretpostavili su da će domena posla biti pozitivno povezana sa osobinama vodstva. promaknuće). 1972. zarade i prestiža tog posla uvelike se preklapaju sa složenošću posla. Vrlo važan aspekt posla za vrijeme prijelaska iz adolescencije u odraslo doba je osjećaj stjecanja financijske sigurnosti. financijskoj neovisnosti i karakteristikama posla. Analiza je provedena u 5 koraka: 1. 1973. 3. u Dunedinu. Mjere stručnog obrazovanja koje se sastoje od stupnja obrazovanja. zadovoljstvu poslom i angažiranosti. testirana je povezanost specifičnih radnih iskustava sa specifičnim promjenama ličnosti od adolescencije do odrasle dobi 5. Najčešće proučavani aspekt posla je stručno obrazovanje (niža i viša razina). što je vrlo važna dimenzija povezana s promjenama i u kognitivnom funkcioniranju i u ličnosti. Procijenjeno je zadovoljstvo poslom i angažiranost i povezanost tih iskustava s promjenama u ličnosti uz očekivanje da će veće zadovoljstvo poslom biti povezano sa smanjenjem u NEM-u i da će angažiranost u poslu biti povezana s povećanjem u osobinama iz domene Constrainta i PEM Communiona. Novi Zeland N = 980 Uzorak raprezentativan za tu populaciju Ukupno prikupljeni protokoli od 921 ispitanika MJERE LIČNOSTI modificirana verziju MPQ-a – upitnik samoprocjene za mjerenje ličnosti. što odgovara dimenziji PEM Agency. povišica.identificirano je 5 empirijskih faktora koji bi mogli biti povezani s promjenama u osobinama ličnosti. U ovoj studiji prikupljene su informacije o stručnom obrazovanju. 2. što su French i Raven (1959) nazvali „moć nagrade i moć prinude“.u i povećanjem u socijalnoj bliskosti i Constraintu. opisane su normativne promjene u uzorku u razdoblju od 18 do 26 g. moći.

otuđenja i reakcija na stres PEM Communioun – kombinacija socijalne bliskosti i blagostanja PEM Agency – kombinacija postignuća i socijalne potencije Constraint – kombinacija tradicionalizma. povezane su sa manjom razinom stručnog obrazovanja. sastoji se od 4 čestice moći (mogućnost zapošljavanja. angažiranost na poslu. PEM i Constraint) ili strukturu od 4 superfaktora u kojoj se PEM dalje dijeli u PEM Agency i PEM Communioun korištena struktura od 4 faktora NEM – kombinacija agresije. samo 1 osoba bila u braku a manje od 2 % imalo djecu. karakteristike posla Rezultati RAZVOJNI KONTEKST UZORKA U dobi od 18 g. Druga komponenta – faktor snage moći. zadovoljstvo poslom pozitivno je povezano s angažiranošću na poslu. zadovoljstvom na poslu i financijskom sigurnosti. 22% imalo djecu i 79% radilo više od 35 h na tjedan ANALIZA GLAVNIH KOMPONENTI VARIJABLI POSLA Struktura od 4 faktora objašnjava 49 % varijance. sastoji se od 3 čestice: „Koristim svoje vještine i sposobnosti na poslu“. Potvrđena je i hipoteza da je PEM Communioun superfaktor u dobi od 18 pozitivno povezan sa stručnim obrazovanjem. osobine ličnosti iz domene NEM superfaktora sa 18 g. financijska sigurnost. 26% je radilo više od 35 sati na tjedan. nadgledanja ljudi. koje pokazuju da pojedinci koji su imali viši status na poslu smatraju svoj posao stimulativnijim. sastoji se od čestica koje odražavaju mogućnost određivanja radnog vremena. „Učim nove stvari na poslu“. Prva komponenta – faktor stručnog obrazovanja. moć. razina obrazovanja. zadovoljstvo poslom. OSOBINE LIČNOSTI SA 18 KAO PREDIKTORI POSLOVNIH REZULTATA SA 26 U skladu sa hipotezom. ljudi koji su imali veću snagu moći osjećaju veću autonomiju. kontrole nad budžetom i podređenost nadzoru. što znači da topli i društveni ljudi rade poslove koji im omogućuju da nauče nove stvari i da dijele to znanje s drugima. složenost zanimanja. Osobine PEM Communiouna najviše su povezane sa stimulativnošću posla u usporedbi s ostalim domenama MPQ-a. sastoji se od 4 čestice: status zanimanja. stupanj obrazovanja. Završilo studij. manjim zadovoljstvom na poslu i manjom financijskom sigurnosti u dobi od 26 g. „Drugi me pitaju za savjet na poslu“. Treća komponenta – autonomija na poslu. Četvrta komponenta – stimulativnost posla. U dobi od 26 g. davanja povišice. izbjegavanja štete i kontrole MJERE RADNOG ISKUSTVA prestiž zanimanja.- sastoji se od 10 skala koje mogu biti organizirane u 3 podskale (NEM. Izračunate su korelacije tih faktora. 18% bilo u braku. davanja otkaza ljudima. . 70 % ispitanika još je išli u školu. složenost posla. 18% isp. zarada. zarada.

U skladu s očekivanjima. JESU LI RELACIJE IZMEĐU OSOBINA LIČNOSTI I RADNIH ISKUSTAVA KORESPONDENTNE? Pretpostavljeno je da će osobine ličnosti koje su prediktivne za određena radna iskustva biti upravo one osobine koje će se promijeniti zbog tih istih radnih iskustava. radna iskustva u dobi od 26 g. veća financijska sigurnost povezana je s promjenama u NEM-u. napornog rada i sretnijim prijelazom iz adolescencije u rano odraslo doba. Pretpostavljeno je da će zadovoljstvo poslom biti povezano sa smanjenjem u NEM-u i ta je hipoteza potvrđena. veća razina snage moći u ranoj odrasloj dobi povezana je sa povećanjem socijalne dominacije. što potvrđuju i dobiveni rezultati. veća razina snage moći povezana je sa povećanjem PEM Communiouna. angažiranošću na poslu i financijskom sigurnošću. Zadovoljstvo poslom također je povezano sa osobinama iz PEM domene. pojedinci koji su bili zadovoljniji poslom u dobi od 26 vjerojatnije će smanjiti rezultate u NEM-u u razdoblju od 18 do 26 g. Ljudi koji su bili snažno kognitivo i emocionalno predani poslu. Dakle. snaga moći u dobi od 26 g. Ovi nalazi indiciraju da ljudi koji su imali viši status na poslu u ranoj odrasloj dobi postaju manje anksiozni. . Multiplom regresijom testirano je predviđaju li osobine ličnosti u dobi od 18 g. zadovoljstvom na poslu. Pretpostavljeno je da će angažiranost na poslu biti povezana s promjenama u Constraintu i NEM-u. Ljudi koji su zadovoljniji na poslu postali su manje anksiozni i manje podložni stresu. sretniji i samopouzdaniji. s vremenom su postali vrjedniji i više su podupirali pravila društvene konvencije. što je samo djelomično potvrđeno. Očekivanja su potvrđena uz iznimku Constrainta. Mladi odrasli koji su obavljali manje poželjne poslove s vremenom su smanjili rezultate u PEM Communiounu. PEM Agency-u i Constraint-u. Neočekivano. dok su mladi odrasli koji su obavljali poželjne poslove s vremenom povećali rezultate u PEM Communiounu. Dakle. Naime. U skladu s očekivanjima Constraint superfaktor pozitivno je povezan sa stručnim obrazovanjem. angažiranost na poslu nije povezana sa NEM-om ali je povezana s promjenama u Constraint-u. U skladu s očekivanjima. Mladi odrasli s vremenom su smanjili rezultate u NEM-u i povećali rezultate u PEM Agency-u. različito za žene i muškarce – nisu pronađene značajne razlike.Također su potvrđene hipoteze da je socijalna potencija pozitivno povezana sa stručnim obrazovanjem i snagom moći i da je PEM Agency superfaktor pozitivno povezan s autonomijom na poslu i stimulativnošću posla. PEM Communioun-u. povezana je sa povećanjem u socijalnoj potenciji i postignuću (PEM Agency). RADNA ISKUSTVA I PROMJENE U OSOBINAMA LIČNOSTI OD 18 DO 26 GODINA Korištena je hijerarhijska multipla regresija da bi se ispitala povezanost između radnih iskustava u ranoj odrasloj dobi sa promjenama u osobinama ličnosti. Pretpostavljeno je da će stručno obrazovanje biti povezano s promjenama u NEM-u.

bavili su se manje prestižnim poslovima. Osobine unutar domena NEM i PEM najvažnije su za predviđanje poslovnih rezultata. Roberts (1997) je dokazao da radna iskustva u ranoj odrasloj dobi nemaju isti utjecaj na razvoj ličnosti kao iskustva u srednjoj dobi zbog privremene prirode radnih iskustava u mladoj odrasloj dobi. imali su manje financijskih problema. Adolescenti s visokim rezultatima u osobinama iz domene Constraint-a imali su veću mogućnost da dođu do stručnog obrazovanja. bili su manje zadovoljni svojim poslom i imali su poteškoće u plaćanju računa. studija se oslanja isključivo na mjere samoprocjene ličnosti i radnih iskustava. proučavane su samo dvije vremenske točke. g. U skladu sa idejom da je odrastanje vrijeme promjena. da su predaniji poslu i financijski neovisni. opsećnom procjenom osobina ličnosti i multidmenzionalnim procjenom radnih iskustava. što smanjuju pouzdanost procjena promjena osobina ličnosti. U dobi od 26 g. PREDIKTIVAN ODNOS IZMEĐU OSOBINA LIČNOSTI SA 18 G. Adolescenti koji su postigli visoke rezultate na NEM-u prošli su buran i neuspješan prijelaz u poslovni svijet. U ranoj odrasloj dobi posao nije toliko integriran u identitet osobe. te zbog toga radna iskustva možda ne donose toliko promjena u ličnosti kao radna iskustva koja dolaze kasnije u životu. ali su nalazi u skladu s istraživanjima na starijim kohortama 2. U dobi od 26 g. većina ispitanika potpuno se osamostalila do 26. postigli su veći poslovni uspjeh. može se pretpostaviti da to nisu poslovi kojima će se ti pojedinci baviti kroz čitav život. Ta ista radna iskustva predviđaju odgovarajuće promjene u osobinama ličnosti u istom razvojnom periodu. U dobi od 26 g. Pri interpretaciji rezultata potrebno je razmotriti i razvojni kontekst istraživanja. Ova studija potvrđuje da su osobine ličnosti procijenjene u kasnoj adolescenciji korisne za razumijevanje kasnijih radnih iskustava mladih odraslih. I POSLOVNIH REZULTATA SA 26 G. u braku su ili vezi (žive zajedno) i imaju djecu. Uzimajući u obzir prirodu posla kojim su se ispitanici bavili u dobi od 26 g. buduće studije trebale bi koristiti višestruke metode procjene 3. Ova studije odlikuje se velikim reprezentativnim uzorkom žena i muškaraca. adolescenti koji su imali visoke rezultate na PEM Agency-u postigli su veću snagu moći. ali također ima i neka važna ograničenja: 1. većina ispitanika tek se trebala vjenčati i imati djecu. što smanjuje mogućnost generalizacije. (trgovina. PEM-a i Constrainta u adolescenciji sa radnim iskustvima u odrasloj dobi nameću pitanje: Kako? Postoje najmanje 3 procesa koja su u skladu s mehanizmima prikazanima u modelu „ PRIVLAČENJE – ODABIR – SLABLJENJE“. predviđaju prirodu radnih iskustava mladih odraslih u sljedećih 8 godina. administracija).. bili su sretniji na poslu i radili su stimulativnije poslove. Ipak. Ovi nalazi u skladu su sa sve većim brojem longitudinalnih studija koje istražuju ličnost i radna iskustva u ranoj odrasloj dobi. Do te dobi mnogi ispitanici zaposlili su se i rade puno radno vrijeme.Rasprava Ova studija pokazuje da osobine ličnosti adolescenata procijenjene u dobi od 18 g. Adolescenti koji su postigli visoke rezultate na općem PEM-u imali su suprotno iskustvo. zbog čega su ovi nalazi još dojmljiviji jer je možda podcijenjena važnost odnosa između promjena ličnosti i radnih iskustava. proučavana je samo 1 kohorta u 1 dijelu svijeta. . Prediktivne poveznice NEM-a. da budu zadovoljni svojim poslom.

ili „pritisaka deselekcije“ jer ljudi napuštaju poslove koji ne odgovaraju njihovoj ličnosti ili zbog svojih osobina ličnosti dobivaju otkaz. moguće je da povezanosti osobina ličnosti i posla odražavaju efekte privlačenja ili aktivnog traženja kutića. Slično tome. PROMJENA LIČNOSTI I RADNA ISKUSTVA Povezanost između radnih iskustava i promjene u ličnosti najsnažnija je za NEM i PEM osobine ličnosti. Ova tri procesa nisu međusobno isključiva. moguće je da povezanosti između osobina ličnosti i posla nastaju kao posljedica slabljenja. nalazi demonstriraju da su prediktivni odnosi i odnosi promjena između osobina ličnosti i radnog iskustva korespondentni. Prijašnje studije pokazale su da postoje pouzdane individualne razlike u promjenama ličnosti.1. jer ljudi aktivno biraju poslove čije su kvalitete u skladu s njihovim osobinama ličnosti 2. Dobiveni nalazi ne opovrgavaju u potpunosti 5-faktorski model. osobine zbog kojih ljudi biraju određene poslove su iste one osobine koje se zbog tih poslova mijenjaju. jer ljudi se zapošljavaju na osnovi svojih karakteristika ličnosti. . ali pokazuju da su promjene osobina ličnosti ipak povezane sa specifičnim životnim iskustvima. U ovom članku je pokazano da se individualne razlike u promjenama mogu djelomično pripisati radnom iskustvu. Mladim odraslim ljudim brže opadaju rezultat u NEMu ako su imali veći status na poslu. odnosno da nisu pod utjecajem okoline i životnih iskustava. poslodavci češće daju priliku ljubaznim i pouzdanim osobama 3. Otkriveno je da su radna iskustva povezana s promjenama ličnosti u ranoj odrasloj dobi. adolescenti koji postižu visoke rezultate u socijalnoj potenciji dospijevaju na viša radna mjesta jer se dobro nose s interpersonalnim napetostima. Npr. npr. osim što je povećanje u Agency-u također povezano s većom snagom moći i većom angažiranošću na poslu. Ovi nalazi imaju implikacije na teorije koje se eksplicitno ili implicitno koriste u suvremenim istraživanjima. 5-faktorski model ličnosti eksplicitno izostavlja bilo kakav efekt životnog iskustva na osobine ličnosti. moguće je da povezanosti osobina ličnosti i posla odražavaju procese odabira. Naposljetku. Ovaj model pretpostavlja da su osobine ličnosti nepromjenjive. mladi odrasli povećavaju rezultate u PEM Communiounu ako su imali viši poslovni status i bili zadovoljniji na poslu koji ima je osiguravao dovoljno novca. Npr. Naposljetku. na kojem su bili zadovoljni i ako su bili financijski sigurni. Rezultati su slični sa PEM Agency. mladi odrasli povećali su rezultate na aspektima Constrainta ako su bili angažiraniji na poslu i financijski sigurni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful