METODOLOGIJA EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE

94) Glavne osobitosti tradicijskog (svakodnevnog, zdravorazumskog) sustava mišljenja - teži, skoro isključivo, praktičnim ciljevima - rigidnost  teško se mijenja, a nove spoznaje kumuliraju se samo ako ga potvrđuju - vezan uz uže ili šire regionalne razvoje različitih skupina - ne može predviđati nova znanja  ne stvara nove teorije - vrsta intuicije ovisi o neformalnim metodama - počiva na slaganju osobnog suda sa stavovima i iskustvima šire skupine ljudi 43) Bitna obilježja znanosti - empirijska – znanstveni zaključci temelje se na podacima prikupljenim s pomoću znanstvenih metoda - objektivna – opažanje različitih opažača ima prihvatljivo sličan ili jednak rezultat - osim ovih osnovnih obilježja znanosti, mogu se navesti još: • znanost se sama stalno korigira  sva su znanstvena dostignuća tentativna: nijedna znanstvena tvrdnja ne smije imati pretenzije na konačnost, već uvijek u sebi nosi mogućnost provjere, promjene i odbacivanja • princip parsimonije  što jednostavnije objašnjenje znanstvenih rezultata • teorija  znanost je sustavni skup zamisli, ideja, pretpostavki i osmišljenih podataka 8) Što je to znanstveni zakon? - tvrdnja da su neke stvari, pojave i događaji pravilno povezani, da u njihovoj strukturi ili redoslijedu postoji pravilnost - da bi se formulirao zakon nije nužnu da među pojavama postoji potpuna relacija  probabilistički zakon ili izražen u statističkom obliku 6) Uloga teorije u razvitku znanosti - teorija je skup tvrdnji kojim se sustavno objašnjavaju činjenice i zakoni - formiranje teorije koja će objasniti zakonitosti koje postoje među stvarima i pojavama u nekom području - 3 temeljne uloge u razvoju znanosti: 1) organiziranje znanja i objašnjavanje zakona 2) predviđanje novih zakona 3) osnovica i izvorište istraživanja 7) Što je to induktivni zaključak? 1

proces generalizacije ima 2 bitne značajke: 1) otvoren proces (nema kraja) 2) čvrstina induktivnog zaključka ovisi o kontekstu šireg znanja .generalizacijom želimo utvrditi povezanost među obilježjima.na osnovu hipoteza formulira se cilj i razrađuje nacrt eksperimenta .. stvari.potpuna indukcija (navođenje svih pojedinačnih slučajeva)  siguran zaključak  gotovo nemoguće (moguće samo u skučenim okvirima koji onemogućuju generalizaciju) 93) Što je to generalizacija? . ali nikad posve siguran  čvrstina ovisi o kontekstu šireg znanja .otvoren proces .iako generalizacija uvijek uključuje ekstrapolaciju u okvirima koji nisu reprezentirani u uzorku.hipoteza = provizorni odgovor na problem i to takav da ga je moguće provjeriti .pravila generalizacije: 1) uzorak pojedinačnih slučajeva na temelju kojih se stvara opći zaključak mora biti dovoljno velik i raznolik prema svim svojstvima koja mogu utjecati na generalizaciju 2) što je pronađeno manje slučajeva koji su u nesuglasju s općenitim zaključkom.u jednom se istraživanju provjerava samo jedna hipoteza 2 .proces poopćavanja pojedinačnih činjenica ili podataka  zasniva se na induktivnom mišljenju .hipoteza će biti provjerljiva: • ako se sve varijable sadržane u hipotezi stvarno odnose na opažljive pojave. stvarima i pojavama . događaje • ako je formulirana tako da je moguće staviti u odnos njene komponente i empirijski opažljive događaje te donijeti odluku o stupnju njene vjerojatnosti .induktivni zaključak može biti više ili manje vjerojatan.zaključivanje o općem na osnovu pojedinačnih činjnica . ona je moguća na temelju poznavanja prirodnih zakona i na osnovi sličnosti funkcioniranja (slične strukture slično funkcioniraju) .hipoteza je provjerljiva ako je moguće odrediti ne samo je li ona točna ili netočna nego i stupanj njene vjerojatnosti .što su dva događaja bliža u vremenu i prostoru. to je on sigurniji 3) treba utvrditi je li zaključak u sklopu šireg znanja uvjerljiv . veća je njihova tendencija da slijede iste zakone 82) Što je to hipoteza? . načina njihova opažanja i mjerenja te pretpostavljeni odnos među njima .u hipotezi se navode varijable.

izvori problema (McGuigan.najprije sam život nameće mnoštvo neuravnoteženih situacija koje treba uravnotežiti da bismo se u tim situacijama snašli . 1993): • postoji primjetna pukotina u znanju u nekom užem ili širem području • rezultati različitih istraživanja su nekonzistentni (ili u kontradikciji) • postoje podaci u obliku neobjašnjivih informacija • problem koliko je neko ponašanje valjano za stvarnu pojavu koju možemo mjeriti 38) Na što se formalno odnose pitanja koja predstavljaju probleme u eksperimentu? . koji su iz populacije izabrani na takav način da izabrana skupina što bolje i što točnije predstavlja (reprezentira) populaciju iz koje je izabrana . .uzorak je po svim relevantnim karakteristikama osim po broju jednak populaciji 79) Kako može nastati (generirati se) problem koji se ispituje u eksperimentu? . čitanje znanstvene literature.by Gregory & Burroughs: 1) eksperimentalni nacrti (slučajan odabir i pridjeljivanje ispitanika.uzorak je ograničeni broj članova neke populacije. manipuliranje NV) 2) neeksperimentalni nacrti (neizravno manipuliranje NV  selekcija ili homogenizacija ispitanika) 3) nacrti s jednim slučajem i nacrt s malim N (sve osobitosti pravog eksperimenta osim broja ispitanika) 4) korelacijski nacrti (postoji li i kolika je veza među određenim varijablama) 5) regresijski nacrti (nalaženje jednostavnog pravila za predviđanje jedne varijable iz druge + provjera) 6) faktorsko-analitički nacrti (čestice koje su visoko korelirane imaju u svojoj osnovi isti faktor) 119) Definicija uzorka .različita slučajna opažanja različitih događaja i prilika mogu nas potaknuti na razmišljanje o vezama i uzrocima . različite posljedice koje bi imale slijediti iz različitih zakona i teorija itd.izvori problema su mnogostruki .pitanja se formalno odnose na relacije među varijablama  uzročnoposljedične veze 3 .4) Koje su razine ili tipovi psihologijske metodologije? .izvor novih problema je razmišljanje o nekim drugim problemima.

u psihologiji još uvijek postoji i potreba za deskriptivnim radovima .u psihologiji su važna i metodološka istraživanja koja se bave teorijskim i primijenjenim aspektima mjerenja.zahtjeva se. a pitanje o odgovoru 120) Koja je osnovna pretpostavka opažanja u psihologiji? .. neposredniji način odgovoriti na to pitanje te da problem bude relevantan .svaki se problem temelji na takvom pitanju .vanjsko opažanje je funkcija psihonervne aktivnosti i podražajne situacije 118) Na temelju čega se zaključuje o psihonervnoj aktivnosti? . pri postavljanju problema. da nije moguće na drugi.psihički procesi su dio integralnog akta koji počinje s podražajem. Zašto ljudi ratuju?) • neadekvatno definiranih varijabli s neadekvatnim izvedbenim definicijama (npr.na temelju svjesnog i nesvjesnog ponašanja i vrste podražajne situacije .2 važna uvjeta: • na problem se mora moći eksperimentalno odgovoriti • pitanje se mora moći operacionalizirati 76) Kakvi su to „nerješivi problemi“ ? .opravdanost psihološke interpretacije tuđeg ponašanja je u jedinstvu doživljavanja i objektivnog reagiranja te u spoznaji da slično strukturirani sustavi djeluju na sličan način .pitanje mora biti rješivo  njegova hipoteza mora moći empirijski testirati (operacionalizirati varijable i objektivno mjeriti) .to su problemi čija se hipoteza ne može testirati . a završava akcijom . Hoće li organizacija nekog posla utjecati na zadovoljstvo radnika?) • s poteškoćama u pribavljanju relevantnih podataka u pojavi koja je predmet istraživanja (pomanjkanje i neprimjerenost mjernih instrumenata ili metodologije. djelotvornošću korištenja matematike i statistike te načinima dobivanja i analiziranja podataka .pri tome polazimo od pretpostavke da slični ustroji slično funkcioniraju .problem je što se mjerenje psihonervne aktivnosti izazvane podražajnom situacijom vrši pretežno indirektno  mjereći podražajnu situaciju i ponašanje izvodimo zaključke o veličini izazvanog psihičkog fenomena 4 .postoje i povijesna istraživanja (rijetka u psihologiji) 81) Koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi neko pitanje predstavljalo znanstveni problem? . interferencija mjerenja s pojavom…) • „circulus vitiosus“ problemi – odgovor ovisi o pitanju.mogu biti: • nestrukturirani  pitanja općenite naravi (npr.

jedinstvo doživljavanja i objektivnog reagiranja . možemo zaključivati kakva ga je psihonervna aktivnost uzrokovala .između podražaja i reakcije još je aferencija do centralnih struktura gdje nastaje psihonervna aktivnost (ustvari prava ZV) te eferencija do perifernih struktura gdje se dešava reakcija .podražaj (kao NV) i reakcija (kao ZV) krajnji su članovi dužeg procesa koji se djelovanjem podražaja dešava u čovjeku . o njoj možemo zaključivati iz njenih manifestacija u određenoj situaciji 97) Kakvo značenje u eksperimentalnoj psihologiji ima relacija podražaj-reakcija? .ponašanje je indikator koji ukazuje na psihonervnu aktivnost . odnosno ako se psihičko promatra i u njegovom razvojnom aspektu i kao 5 .ukoliko opažanjem upoznamo ponašanje i objektivnu podražajnu situaciju. možemo zaključivati o psihonervnoj aktivnosti. odvojeno od uvjeta u kojima on nastaje ili o učincima koje producira .psihički procesi su funkcije živčanog sustava koji je u osnovi kod svih ljudi jednak te se psihički procesi izazvani istom situacijom manifestiraju na sličan način pa moraju biti slični i po svojoj intimnoj kvaliteti .suvremena psihologija ne može svoj predmet promatrati statički ili metafizički.podražajna situacija (NV)  periferni osjetni organi  (aferencija  CNS (osjet)  eferencija) = psihonervna aktivnost  efektori  reakcija .pri tome pretpostavljamo da svaki od tih manifestnih predmeta mjerenja predstavlja simptom psihonervne aktivnosti koja je stvarni predmet mjerenja 47) Objasniti relaciju: situacija – psihonervna aktivnost – ponašanje ..zato što opravdano pretpostavljamo da psihološke varijable uzrokuju određeno ponašanje te.ako se ponašanje shvaća kao funkcija psihonervne aktivnosti i okoline. odnosno o prirodi psihonervnih procesa koji su pobuđeni određenom situacijom i koji uzrokuju određeno ponašanje .slično strukturirani sistemi djeluju na sličan način 80) Zašto je ponašanje čovjeka predmet mjerenja i/ili opažanja u psihologiji? .budući da psihonervnu aktivnost ne možemo direktno opažati. ovisno o vrsti ponašanja. a to je upravo i naša pretpostavka da su razne vrste ponašanja kao ZV koju mjerimo uzrokovane psihonervnom aktivnošću koju želimo opažati/mjeriti 77) Zašto na temelju ponašanja možemo zaključivati o psihološkim varijablama? .vanjsko ponašanje je funkcija psihonervne aktivnosti i podražajne situacije .reakcija ustvari počinje još kao psihonervna aktivnost jer određena psihonervna aktivnost uvjetuje nastanak određene reakcije.

a na njih su se osjetni sustavi tijekom evolucije prilagodili (npr. djelujući na osjetne organe.ako su U i P dva faktora (procesa. podraživanje) 103) Opća (logička) shema utvrđivanja uzročno-posljedičnih odnosa . sluh – titraji zraka u rasponu od 20 ndo 20 000 Hz) .ovaj pogled omogućuje da se na osnovi onog što se na individualnom planu manifestira kao objektivno (ponašanje) i subjektivno (doživljavanje). niti pak ponašanje samo . one koji su u vezi s predmetom mjerenja 6 .omogućuje također uz zadane uvjete koje propisuje svaki znanstveni pristup da se koristi i metoda introspekcije i metoda ekstrospekcije 50) Što su adekvatni. uz istovremeno promatranje što se dešava s posljedicama. a posljedica na taj način ne varira .postupno mijenjanje jednog po jednog faktora uz održavanje ostalih konstantnima omogućuje eksperimentatoru da ustvrdi u mnoštvu faktora one koji su uvjet za nastanak određene pojave. izazivaju osjete. pojave) da bi se pokazala njihova nepromjenjiva povezanost ne smiju se pojavljivati slučajevi U  neP i ne U  P. ali ne spadaju u vrstu pojava koje u normalnim. redovnim prilikama izazivaju osjete (npr. možemo zaključiti koji je ustvari glavni uzrok nekoj pojavi. ne bismo znali koji je od njih izazvao promjene u ZV. zaključuje o psihonervnoj aktivnosti .kad bismo promijenili sve faktore odjednom. za vid – mehaničko ili el.neadekvatni podražaji = one kemijske ili fizikalne pojave koje mogu poslužiti kao podražaj. a upravo nas to interesira . mogu izazvati osjet. a moraju se javljati slučajevi U  P i neU  neP 78) Zašto je – formalno-logički ili pojmovno gledano – u istraživanju uzročno-posljedičnih odnosa potrebno pretpostavljene uzročne faktore mijenjati jedan po jedan? .mijenjajući te faktore pojedinačno. a koji su pretpostavljeni uzročni faktori nerelevantni za neku pojavu .adekvatni podražaji = fizikalno-kemijski procesi koji.nijedan faktor ne može se smatrati uzrokom ako je prisutan dok je posljedica odsutna ili ako je odsutan dok je njegova posljedica prisutna ili ako varira na određen način. tj. a manifestira se u nekoj reakciji. tj.integrativni dio procesa koji počinje podraživanjem. a što neadekvatni podražaji? . onda predmet psihologije nije niti psihičko kao zaseban fenomen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful