MNOŽENJE I DIJELJJENJE

1. Izračunaj:
3·7=

2·9=

8·4=

8·6=

3·5=

3·9=

6·4=

8·7=

6·7=

2

6·6=

9·3=

3·8=

3

2. Izračunaj:

4

15 : 5 =

45 : 5 =

32 : 4 =

28 : 4 =

70 : 10 =

30 : 5 =

Ime i prezime:___________________________________________
1. Popuni tablicu:
·
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1

5
6
7
8

50 : 5 =

16 : 4 =

100 : 10 =

3. Na ormaru je 45 knjiga raspoređeno na 5 polica. Koliko je knjiga
na svakoj polici?

9
1
0
4. Koji je broj 5 puta manji od broja 40?

5. Od 100 učenika je formirano 10 grupa. Koliko je učenika u svakoj
grupi?

2. Odredi broj koji je:
Za 6 veći od 7____________________________________________

kupila je 9 sličica po 5 dinara. Koliko joj je novca ostalo? _______________________________________________________ Odgovor________________________________________________ ________________________________________________________ .3 • 7 = _______________ 4.6 puta veći od 7 _______________________________________ 3. Tijana je imala 100 dinara. Izračunaj: (2 • 3) • 10 =________________ 4 • 6 + 8 =______________ 5 + 5 • 9 = _________________ 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful