Veiledning i Skriving Og Utforming Av Oppgaver

Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver

Veiledning i skriving og utforming av oppgaver
Det å skrive vitenskapelige oppgaver utgjør en viktig del av det å være student ved en høgskole. Ved å skrive slike oppgaver lærer man seg ikke bare å utforske et tema på en selvstendig måte, man lærer seg også å presentere ens resultater på godt og oversiktlig vis. Det å kunne skrive er grunnleggende for å kunne lykkes som student. For å kunne skrive godt trenger man kunnskaper om det man skriver om. Den akademiske skrivingen innebærer like mye lesing av faglitteratur og oppslagsverk som skriving. Gjennom arbeidet med en akademisk oppgave tilegner man seg både ny kunnskap, samtidig som man lærer å bearbeide kunnskapen og å sette den inn i en sammenheng. Dette er noe vi har bruk for, ikke bare som studenter, men også senere i livet. Oppgavens forside Forsiden på oppgaven kan som regel være fritt utformet med illustrasjon/bilde om man ønsker, men den skal alltid inneholde følgende opplysninger: - Tittel på oppgaven (eventuelt undertittel) - Kandidatens navn - Fag - Studiested og årstall/semester Sidetall Sidetall skal settes inn i oppgaven, men forsiden skal ikke ha sidetall. Når du velger sett inn sidetall i word (eller tilsvarende program) husk å passe på at ”Vis sidetall på første side” ikke er huket av. Hvor du finner funksjonen for å sette inn sidetall avhenger av hvilket program og hvilken versjon du benytter. Du kan bruke programmets Hjelp-funksjon dersom du lurer på hvordan du skal gjøre det. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen skal svare til oppgavens disposisjon. Bruk av underkapitler vil variere, men vær forsiktig og bruk ikke mer enn 2 nivåer. Husk sidetall i innholdsfortegnelsen. Innholdsfortegnelsen skal lages automatisk i word eller tilsvarende program. Dersom du bruker overskriftsstilene i Microsoft Word (hovedoverskrifter skal markeres med overskrift 1, underoverskrifter med overskrift 2 osv.), så kan innholdsfortegnelsen genereres automatisk under menyen ”Referanser”  Innholdsfortegnelse”  ”Sett inn i innholdsfortegnelse”. Hvor du finner funksjonen for å sette inn innholdsfortegnelsen avhenger av hvilket program og hvilken versjon du benytter, bruk programmets Hjelp-funksjon for å finne det ut. Overskrifter Overskrifter markeres konsekvent og etter viktighet. Strukturen/oppgavens disposisjon synliggjøres ved å benytte ulike skriftstørrelser og eventuelt skrifttyper til de ulike overskriftene. Kapitteloverskrifter markeres med større typer og/eller fetere skrift enn underkapitler. I tillegg skal det benyttes tallinndeling på overskriftene. Overskrifter angis fra venstre marg (dvs. venstrejustert). Det vil være naturlig å benytte overskrift av 1., 2. og eventuelt 3. rang. Overskrift av 1. rang er kapittelnavn. Overskrift av 2. rang er hovedpunkter innenfor et kapittel. Overskrift av 3. rang er underpunkter innenfor hovedpunkter. Eksempel: 1.0 OVERSKRIFT AV 1. RANG 1.1 Overskrift av 2. rang 1.1.1 Overskrift av 3. rang

Referanser Referansene skal vise hvilke kilder du støtter deg på i din oppgave - enten det er bøker, tidsskriftartikler, forskningsrapporter eller intervjuer. Referanselisten skal inneholde alle de kilder som du refererer til i

1

En kildehenvisning gjelder frem til neste kildehenvisning eller ut avsnittet.6) dvs. eller lærebøker på høyskole-/universitetsnivå. Bjørneboe GEA. 12. 2. Mahan LK. Torstveit MK. 1. utgave. Saunders 2007. Høyskoleforlaget 2007. men heller ikke flere. 1. Blomhoff R. (3) osv. Initialer (for fornavn og mellomnavn). Nutrition and Diet Therapy. Blodplatene blir klebrige og fettstoffer og kolesterol vil feste seg ytterligere og tette arterien. Tittel (settes i kursiv). I: Mahan LK. Fettstoffene vil danne en betennelsesreaksjon som fører til en avleiring av kalsiumsalter. og skal ikke brukes som kilder i oppgaven. Denne avleiringen kan igjen føre til en brist i intima. Tidsskrift år. Vitenskapelige artikler: Forfatter(e). oppgis derimot samme nummer som referansen fikk første gang. Kapittel i bøker: Forfatter av kapitlet. 2. Aterosklerose finnes oftest i middels store arterier i hjerte. Dette kalles Vancouver-metoden eller nummer-metoden. Kroppen prøver da å tette denne skaden og blodplater (leukocytter) aktiveres og trombedannelsen begynner. Bokens tittel. Drevon CA. Escott-Stump S. 5 utgave.eks Tidsskrift for Den norske legeforening og American Journal of Clinical Nutrition) og som du finner i medisinske databaser (f. økt lipidkonsentrasjon i blodet og økt overvekt. 2 . årgang/volum (nummer): sidetall. Ulike typer referanser er imidlertid vanlig å oppgi på noe ulike måter. Volum/nummer (kun tidsskrift): Sidetall (kun tidsskrift). Vitamins. Forelesninger på It’s learning er ikke gode no k kilder. Krause's Food. Opplysningene skal være så utfyllende at andre som leser oppgaven kan finne fram til akkurat de samme kildene. Tidsskr Nor Lægeforen 2004. Høyskoleforlaget 2007. Bøker: Forfatter(e). Hovedregelen er at man oppgir: Forfatteren(es) etternavn. ukeblader. 7 til 9. Årstall. Når du skal referere i teksten nummererer du fortløpende de ulike kildene som du benytter.eks PubMed. Spiseforstyrrelser i idretten. Aterosklerose er en ansamling av lipider og særlig kolesterol i arteriens innerste lag. Jo mindre allment kjent poenget er. Gallagher ML. 12. Allment kjente opplysninger og synspunkter trenger ikke referanser. lite fysisk aktivitet og røyking (1). Aterosklerose er den mest vanlige årsaken til hjerte. I: Bokas forfattere. populærbøker og lignende regnes som dårlige kilder. Ved nytt avsnitt. Blomhoff R. Mat og Medisin.4). Tittel.Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver teksten. Under følger noen eksempler på hvordan dere oppgir ulike typer referanser (NB! Dere skal ikke dele inn referanselisten i henhold til type kilde). Sted/Forlag År. Dersom disse kildene henviser til vitenskapelige artikler kan du i stedet lese disse og bruke de som kilder. Dersom du har brukt flere kilder i samme setning. økt blodglukose. Her refererer man til kilden ved hjelp av et tall satt i parentes. utgave. 2. Punktum plasseres etter parentesen. (7-9) dvs. Dette kan medføre til høyt blodtrykk. Skåderud F. Henvisningen plasseres i første aktuelle setning i det avsnittet kilden gjelder for. i: Drevon CA. Forlag År. Sundgot-Borgen J. Tittel. følgende referanser får dermed formen (2). Drevon CA. Saunders 2007. Kilder som aviser. Utgiversted/Forlag. Kildene bør være av vitenskapelig karakter det vil si artikler fra anerkjente tidsskrift (f. underekstremiteter og til dels i aorta og kan dermed få fatale følger (3. Viser man til den samme referansen senere i oppgaven. hjerne. Referanseliste I referanselista skal kildene settes opp fortløpende i nummerisk rekkefølge. Nye.5. 124: 2126–9. Kapitlets tittel. Sted.com).og karsykdommer er vel kjent og de viktigste faktorene er usunt kosthold. Den første referansen vises slik: (1). Nutrition and Diet Therapy. 1. fører du opp disse slik: (2. Bjørneboe GE. må kildehenvisningen føres opp på ny. 5 og 6. Krause's Food. Mat og Medisin. Blomhoff R. desto viktigere er det å gi en referanse. Eksempel på referanser i teksten: Etiologien bak hjerte. intima (2). Overvekt og fedme.og karsykdommer (2). Escott-Stump S. 5 utgave.

Dagsavisen 22. Tittel. Spesielle kilder Muntlige kilder kan være et foredrag.09. s. 291: 439 – 44.2007. 51: 467 – 480 Merk! Tidsskriftets navn kan skrives helt ut eller forkortes. Tilgjengelig på: link (lest dato) Litland J. Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Avis Dato Årstall. SIFO 2000. en samtale eller en e-post. 2. Hanson RW. Obesity and Pregnancy-The Propagation of a Viscious Cycle? The Journal of Clinical Endocriology & Metabolism 2003. f eks Am J Clin Nutr eller American Journal of Clinical Nutrition (ovenfor er begge måter tatt med – velg en og vær konsekvent i din litteraturliste). Tittel. Dato for foredraget/samtalen må angis.lovdata. bruk i stedet oppsettet som er beskrevet for vitenskapelige artikler.ece (lest 23. Catalano PM. Litland J.2008) Merk! Selv om du leser en vitenskapelig artikkel på nett skal den ikke føres opp som et elektronisk dokument i referanselisten. Avisartikkel (papirutgave): Forfatter(e). Elektroniske dokumenter (ikke vitenskapelige tidsskrift): Forfatter(e). Utgiver Dato Årstall. samt om det er et foredrag. 1. Det norske måltidsmønsteret. Tittel. (Rapport nr. Det vanlige er å bare angi den muntlige kilden i en fotnotei. 3. Du angir initialer eller fullt navn. Clinical Obstetrics and Gynecology 2008. Døving R.05.no/all/tl-19860228008-001. en telefonsamtale eller epost.no/innenriks/article2534711. Når du bruker muntlige kilder skal du alltid ha tillatelse fra den personen det gjelder. Langved Å. Sidetall.html#4 (lest 16. Innvandrerbarn skal få gratis D-vitaminer. paragraf 4.) Utgiver Årstall. 3 . American Journal of Physiology endocrinology and metabolism 2006. 88: 3505 – 3506 4.01. eventuelt bekreftelse fra foreleser på at hun/han er rett gjengitt. 1. et intervju. Catalano PM.01. Bugge A. Tilgjengelig på: http://www. Artal R. Sosial og helsedirektoratet 2005.Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver Beigi FI. Rapporter: Forfatter(e). Effect of Exercise on Pregnancy Outcome. Gavard JA. dvs. Rapport nr 2. Lov om adopsjon. 2. Dagsavisen 22. Metabolic programming: fetal origins of obesity and metabolic syndrome in the adult. 2. at den ikke blir tatt med i referanselista. Tilgjengelig på: http://dagsavisen. 23. Innvandrerbarn skal få gratis D-vitaminer.2008). Her er et eksempel på hvordan en referanseliste ser ut i sin helhet: 1. Langved Å.2007. 1986 nr 8.

87: 1818 – 24 16. i: Drevon CA. Drevon CA. Weight Management. Shults J. multiethnic cohort study. 31: 91 – 95 Godfrey KM. 127: 2399 – 401 2. The Journal of Nutrition 2003. Wrotniak BH. Er fedmeepidemien kommet til Norge? Tidsskrift for Den norske legeforeningen 2007. Iversen PO. Drevon CA. 9. Duffield JL. 1242 – 8 17. Malterud K. 12. The American Journal of Clinical Nutrition 2000.Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver Referanseliste 1. 9: 140 – 150 3. Henriksen T. Weiss R. Gestational Diabetes and insulin resistance: Role in Short and Long-Term Implications for Mother and Fetus. Krause´s Food. Overvekt og fedme. Nutrition and Diet Therapy. 13. The International Assosiation for the Study of Obesity 2008. 102: 82 – 89 Forsdahl A. Blomhoff R. Mat og Medisin. Clausen T. 14. Svangerskap. 127: 34 – 7 Gee M. Bjørneboe GE. 125: 442 – 4 Ulseth E. MacLaughlin SM. Morrison JL. Guelinckx I. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2005. 133: 1674 – 1683 4 . Devlieger R. Utgave. Krause´s Food. Escott-Stump S. Nutrition and Pregnancy. Nutrition During Pregnancy and Lactation. i: Mahan LK. 10. Mat og Medisin. 5. i: Mahan LK. vekt og svangerskap. 5 utgave. 51: 409 – 418 15. Beckers K. Gentili S. Are poor living conditions in childhood and adolescence an important risk factor for arteriosclerotic heart disease? British Journal of Preventive and Social Medicine 1977. Høyskoleforlaget 2007. 71: 1344 – 52 Henriksen T. Obesity and pregnancy: complications and cost. Bringer J. Saunders 2007. 7. Kolset SO. 8. 4. McMillen C. Saunders 2007. Henriksen T. Fetal nutrition and adult disease. Mehta SH. Vansant G. Nutrition and Diet Therapy. Maternal obesity: pregnancy complications gestational weight gain and nutrition. Stump SE. The metabolic consequences of childhood obesity. Boegner C. Mahan LK. Blomhoff R. Stettler N. Caprio S. Tidsskriftet for Den norske legeforening 2005. Catalano PM. Escott-Stump S. Ernæring. Developmental Origins of Adult Health and Disease: The Role of Periconceptional and Foetal Nutrition . Barker DJ. Muhlhausler BS. 6. Kirwan JP. Bollerslev J. King J. Utgave. The American Journal of Clinical Nutrition 2000. Basic & Clinical Pharmacology & Toxiology 2008. 12. 5 utgave. Erick M. Sosial og helsedirektoratet 2005. Clinical Obstetrics and Gynecology 2008. Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Haugen G. The American Journal of Clinical Nutrition 2008. Tidsskriftet for Den norske legeforening 2009. Butts S. 12. Undheim R. Gestational weight gain and risk of overweight in the offspring at age 7 y in a multicenter. Mouzon SH. Høyskoleforlaget 2007. 19: 405 – 419 11. Dereure FG. Bjørneboe GE. i: Devron CA. Blomhoff R. Ernæring i fosterlivet og fremtidig helse.

uavhengig av kapittelnummer. refleksjoner og erfaringer hører kun hjemme i diskusjonskapitlet.: Første gang nevralrørsdefekter nevnes skriver du: nevralrørsdefekter (NRD). Society for Reproduction and Fertility 2006.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15 . Oppgaver som inneholder plagiat vil få ”ikke bestått” på oppgaven. Dette inkluderer ”klipp og lim” fra internett. Få gjerne en medstudent til å lese gjennom oppgaven din. presise og hele setninger. Tabeller og figurer telles hver for seg. Edwards LJ. 27: 755 – 777 19. Developmental Origins of Obesity and the Metabolic Syndrome: The Role of Maternal Obesity. Plagiat aksepteres overhodet ikke. Presley LH. neste ”tabell 2” osv. Catalano PM. Taylor PD. Folkehelseinstituttet 24. Duffield J. Bruk korte. meninger og tekster og utgir dem som dine egne. 131: 415 – 427 23. Rogers I. Husk å henvise til alle tabeller og figurer i teksten.eks. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2003. Tilgjengelig på: http://www. 36: 73 – 84 22.11. Regulation of leptin synthesis and secretion before birth: implications for the early programming of adult obesity. Diabetes Care 2007. Personlige meninger. Alle innleverte oppgaver sjekkes i et plagieringsprogram. Tabeller og figurer Hver figur og tabell må ha et nummer. Thomas A.2009) Plagiat Plagiat er ulovlig bruk av kilder. McMillen IC. figur-/tabelltekst og kildehenvisning.2009. Bruk av forkortelser i oppgaven Første gang du bruker en forkortelse så oppgir du hele navnet først og forkortelsen i parentes. The Predisposition to Obesity and Diabetes in Offspring of Diabetic Mothers. Increased fetal adiposity: A very sensitive marker of abnormal in utero development. 5 . Dere kan da gi hverandre tilbakemelding på uklarheter i språket.no/eway/default. Deretter bruker du forkortelsen gjennom resten av dokumentet.fhi. 189: 1698 – 704 21.1216:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:79951::1:5569:1:::0:0 (lest 2. Vitenskapelig språk Bruk faglige. vitenskapelige formuleringer. Første tabell blir ”tabell 1”. ved avskrift og kopiering av tekst uten samtykke fra rettighetshaver eller ved å ikke oppgi kilde.09. Ved plagiering vil du bruke andres ord. f. I resten av dokumentet skriver du NRD. F.Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver 18. The influence of birthweight and intrauterine enviroment on adiposity and fat distribution in later life. Frontiers of Hormone Research 2008. Poston L. Dabelea D. International Journal of obesity 2003. bøker o g andre kilder. Armitage JA. Ved å anerkjenne kildene dine og tolke kildene gjennom egne ord og meninger så vil du unngå plagiat. Muhlhausler BS. 30: 169 – 174 20. Amini SB.eks. det betyr at du både kan ha tabell 3 og figur 3 i samme oppgave. Gunstig å trene under svangerskapet.

carotis hos individer uten/med vitamintilskudd (2).  Under figuren (figurtekst):  Figur 1. Justert oddsratio og 95 % konfidensintervall (KI). carotis skal progrediere (3).Atlantis Medisinske Høgskole Veiledning i skriving og utforming av oppgaver Eksempel på figur (bilde/tegning)  I teksten:   Etter ytterligere tre års observasjonstid var de positive funnene hos menn de samme. Effekter av vitamin C og E på sannsynligheten for at intima-media-tykkelsen i a. logistisk regresjonsanalyse. Resultater fra en randomisert. 42. carotis (figur 1) Her henvises det til figuren ved å skrive figur 1 i parentes.og 45-åringer fra Troms og Finnmark (7). Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) for 40-. og størst effekt ble funnet hos individer med store plakk i a. Figur 1. Store plakk er slike som okkluderer minst 20 % av lumendiameter. Årlig økning av intimamedia-tykkelsen i a. Pasienter meldt med tuberkulose i Norge 20002003 (3)  Over tabellen (tabelltekst):  Tabell 1. 31 Eksempel på tabell  I teksten:   Hos kvinner var utviklingen av tykkelsen den samme i behandlings og i placebogruppen (tabell 1). Her henvises det til tabellen ved å skrive tabell 1 i parentes. 32 6 . Tabell 1. placebokontrollert studie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful