Sirkulasjonssystemet

Overordnet mål for alle organsystem?

Sikre stabilt indre miljø

Homøostase

Hvorfor et sirkulasjonssystem?
o 

Transport
o  o  o  o 

O2 CO2 Næringsstoffer avfallstoffer

o  o  o 

hormoner Varmeutveksling Infeksjonsvern (hvite blodceller og antistoffer) Bidra i stabilisering av indre miljø (pH, ioner, væskevolum og
o 

osmolaritet)

Små organismer kan overleve ved bare å bruke diffusjon, større organismer måtte utvikle et eget organsystem

Hjertet o  Et normalt hjerte veier 3-400g Hjertet ligger i brysthulen i skilleveggen mellom de to lungene rett bak sternum Hjertet er omsluttet av hjerteposen (perikard) o  o  .

dette skaper trykk og driver blodet rundt i årene P = trykk F = kraft A = areal .Hjertet o  Hjertet utøver sin funksjon ved å regelmessig kontrahere og slappe av.

3 milliarder slag og pumpe mer enn 400 millioner liter blod .Hjertet o  Hjertet begynner å slå allerede i et 3 uker gammelt foster (fosteret er bare noen få millimeter langt) o  I løpet av et liv vil det slå ca.

Blodets kretsløp .

1 s. 269 .Blodets kretsløp Fig 9.

De store arteriene (overkropp) .

Blodforsyning til hode .

Blodforsyning til hjernen .

De store arteriene (underkropp) .

De store venene (overkropp) .

Hjertets ytre oppbygning .

Hjerteveggen Hjerteveggen består av tre lag: Endokard: direkte kontakt med blodet i hjertekamrene.  . som dekker blodårenes innside 2.  1. endokardet går direkte over i endotelet. i tillegg regnes det beskyttende fettlaget som epikard 3.  Myokard: utgjør muskulaturen i hjerteveggen Epikard: er det samme som det indre (viscerale) laget av peridard.

forskjellig trykk behov o  o  tynnest i forkamrene tykkest i venstre hjertekammer o  Myokardet er bygget opp av tverrstripet muskelceller med et godt utviklet T-rørsystem I motsetning til skjelettmuskler er hjertemuskelceller sterkt forgrenet o  .Myokardet o  Myokardet varierer i tykkelse i de forskjellige kamrene p.a.g.

Dette reduserer friksjon under hjertets kontraksjoner: o  o  indre (viscerale) – forbundet med hjerteveggen ytre (parietale) – forbundet med den lite elastiske bindevevshinnen o  Bindevevshinnen – har en viktig oppgave i å hindre akutt overstrekking av hjertemuskelen . med en tynn væskefylt spalte mellom.Perikardet o  Perikardet består av to glatte lag.

hver halvdel består av: o  Et forkammer (atrie) – fungerer som reservoar (lager) Et hjertekammer (ventrikkel) – utgjør selve pumpen Et sett med hjerteklaffer o  o  .Hjertets indre oppbygning o  Hjerte består av 2 halvdeler som hver fungerer som en pumpe.

Hjertets indre oppbygning .

og kalles anulus fibrosus Denne platen inneholder 4 kraftige bindevevsringer med klaffesystem = hjerteklaffene Platen fungerer også som en isolator som hindrer spredning av aksjonspotensialer mellom atriene og ventriklene o  o  .Perikardet o  En fibret bindevevsplate skiller atriene fra ventriklene.

Hjertklaffene Trikuspidalklaffen Mitralklaffen .

g.Hjerteklaffene o  Hjerteklaffene skal sikre at blodet bare flyter en vei o  o  o  AV-klaffene skiller atriene (forkammer) fra ventriklene (hjertekammer) o  Venstre = mitralklaffen o  Høyre = trikuspidalklaffen Aortaklaffen skiller venstre hjertekammer og aorta Pulmonalklaffen skiller høyre hjertekammer og lungearteriene o  Åpning og lukking av klaffene er en passiv prosess som bestemmes av væsketrykket Papillemusklene hindrer at AV-klaffene vrenges feil vei p. det store trykket i ventriklene o  .a.

a. men p.g. en innebygd evne til elektriske utladninger (AP) i små grupper av spesialiserte muskelceller Denne gruppen med spesialiserte celler er lokalisert til et lite område i høyre forkammer som kalles sinusknuten Sinusknuten fungerer som hjertets ”pacemaker”. d.s. den bestemmer hvilke frekvens hjerte skal slå med o  o  o  .g. nerve-stimulering.Utløsning av kontraksjoner o  I likhet med muskelceller er det alltid et AP som utløser kontraksjonen i hjertemuskelcellene I hjertet oppstår imidlertid ikke AP’er p.v.a.

Sinus-knuten 2.Hjertets ledningssytem 1. AV-knuten 3. Purkinjefibrene . HIS-bunten 4.

Åpne celleforbindelser mellom hjertemuskelceller .

Spredning av aksjonspotensialer

Spredning av AP’er mellom muskelceller
Muskelcellene har direkte kontakt med hverandre via ”åpne celleforbindelser”, dette tillater fri ionevandring Aksjonspotensialer kan dermed bre seg fra muskelcelle til muskelcelle Hjertemuskelcellenes spesielle oppbygning og spredning av aksjonspotensialer fra celle til celle er avgjørende for hjertets pumpefunksjon

o 

o 

o 

Hjertets elektriske ledningssystem
o 
o  o 

Ledningsytemet i hjerte har 2 oppgaver:
Hurtig spredning av impulser Skape en forsinkelse i impulsledning fra atrie  ventriklene

o 
1. 

Ledningsystemet består av 3 deler:
Atrioventrikulærknuten (AV-knuten)
o 

Ligger i høyre forkammer, nederst i skillevegg mellom forkamrene Sikrer forsinkelse slik at forkamrene kontraherer før ventriklene begynner sin kontraksjon

o 

  His-bunten o  Leder de elektriske signalene gjennom anulus fibrosus.  Purkinjefibrene o  His-bunten går over i purkinjefibrene. og er dermed eneste elektriske forbindelsen mellom atriene og ventriklene 3. som forgrener seg i endokardet hvor de danner åpne celleforbindelser med muskelcellene .Hjertets elektriske ledningssystem 2.

feiler den vil purkinjefibrene overta Hjertefrekvensen blir imidlertid lavere jo lengre perifert i ledningssystemet aksjonspotensialene oppstår o  o  .Sinusknuten – hjertets frekvensholder o  Hjertet slår regelmessig fordi sinusknuten depolariseres med jevne mellomrom Dersom sinusknuten skulle feile vil likevel hjerte fortsette å slå. fordi AV-knuten vil overta rollen som pacemaker.

Regulering av hjertefrekvens o  Under normale forhold er det sinusknuten som bestemmer hjertefrekvensen I upåvirket tilstand vil sinusknuten generere aksjonspotensialer tilsvarende 100 slag/minutt Sinusknuten er imidlertid underlagt autonom kontroll via både sympatisk og parasympatisk innervering Sympatisk aktivitet øker hjertefrekvensen. mens parasympatisk aktivitet reduserer hjertefrekvensen o  o  o  .

Aksjonspotensialer i sinusknuten .

14 .Regulering av hjertefrekvens Figur 9.

Hjertefrekvens og alder .

Pacemaker o  Hos pasienter som har mistet kontroll over hjertets rytme av diverse årsaker kan man operere inn en kunstig ”pacemaker” Inneholder: Batteri Sensor som registrerer HF Pulsgenerator .Klinisk .

Oppgave: sett på navn 1 17 2 3 18 4 16 15 14 13 12 11 10 5 6 20 7 8 9 23 22 21 .

åpning av Na+ kanaler I motsetning til skjelettmuskler. 200-300ms mot 1-2 ms i skjelettmuskelceller Dette er en svært viktig egenskap for at hjerte skal fungere som en god pumpe o  o  o  .g. og depolariseringen skjer raskt p.a. forblir imidlertid hjertemuskelen depolarisert svært lenge.Hjertemuskelens aksjonspotensialer o  I motsetning til ledningssystemet har muskelcellene et stabilt hvilemembranpotensial Som i skjelettmuskler bestemmes hvilepotensialet av K+.

Hjertets refraktærperiode o  Alle eksiterbare celler (nerve og muskelceller) er upåvirkelige i en kort periode etter at et AP’er har gått langs membranen. denne fasen kalles refraktærperioden o  Absolutte refraktær perioden – den korteste tiden mellom to aksjonspotensialer Relative refraktær perioden – periode hvor kun ekstra sterk påvirkning kan utløse nye aksjonspotensialer o  o  Latenstid er tiden fra et aksjonspotensial utløses til den påfølgende kontraksjonen starter .

AP i skjelett vs. hjertemuskel Skjelettmuskel Hjertemuskel .

Hjertemuskelens aksjonspotensialer o  Den langvarige depolariseringen av hjertemuskelen skyldes langsom inaktivering av Ca2+ kanaler samt lav permeabilitet for K+ Etter hvert øker permeabiliteten til K+ samtidig som permeabiliteten for Ca2+ reduseres  cellen repolariseres Lang latenstid gjør at det ikke er mulig med ny kontraksjon før den forrige er ferdig NB! dette sikrer god tid til fylling av hjerte o  o  .

indusert .Ca2+ . regulerer hjertets kontraksjonskraft (eks: adrenalin og beta blokkere) .frigjøring. o  o  Dvs. at Ca2+ frigjøring fra SR skyldes binding av Ca2+ som strømmer inn fra ekstracellulærvæsken under aksjonspotensialer o  Faktorer som påvirker konsentrasjonen av Ca2+.Kontraksjon av hjertemuskelen o  Som i skjelettmuskelcellen styres kontraksjonen i hjertemuskelcellen av Ca2+ Kalsiumet stammer primært fra SR (90%) via Ca2+ .

Kontraksjoner i hjertemuskelen .

Aksjonspotensialer i hjerte = EKG .

og innsiden av cellemembranen under et AP danner elektriske felt som kan leses av på kroppsoverflaten via strategisk plaserte elektroder Elektrokardiografi er metoden som brukes for å avlese disse signalene.EKG o  Ionestrømmene som dannes på ut. Vi kan også måle slike elektriske felt fra både muskler (elektromyografi) og fra hjernen (elektroencefalografi) o  o  .

EKG avledning o  Et standard EKG signal har 3 takker: o  o  o  P-takk QRS-kompleks T-takk PQ-intervallet er tiden det tar AP å gå fra sinusknuten til ventriklene .

12 .Klinisk: EKG signaler Fig 9.

Hjertets pumpefunksjon o  Væske vil alltid strømme fra områder med høyere trykk til områder med lavere trykk Hjertets oppgave er å skape de trykkforskjellene som får blodet til å flyte gjennom sirkulasjonssystemet Hjertets pumpesyklus deles inn i to faser: o  o  o  o  Diastolen – ventriklene er avslappet og hjertet fylles med blod Systolen – ventriklene kontraherer og hjertet tømmes for blod o  En hjertesyklus består av diastole + systole .

Hjertets pumpefunksjon .

Hjertelyder o  Lukking av ventilene i hjertet får i stand lyder på grunn av vibrasjonene som oppstår når klaffene lukkes. hjertetone  høres når klaffene mellom ventriklene og fraførende arteriene lukker seg o  o  o  . hjertetone  høres når AV-klaffene lukkes 2. Lyd forplanter seg effektivt gjennom væske (kroppen består av 70% vann) og kan fanges opp på kroppens overflate Ved hjelp av et stetoskop plassert over hjertet kan man under normale forhold høre to distinkte lyder under hjertesyklusen  kalles hjertetoner 1.

Laminær kontra turbulent flow .

Måling av blodtrykk .

.

og dermed er ikke dette særlig avgjørende for pumpefunksjonen til hjerte i hvile Kontraksjonen av atriene har imidlertid stor betydning for god fylling av hjerte under fysisk aktivitet o  o  . 20% av ventrikkelfyllingen skyldes kontraksjon av atriene.Diastolen o  Legg merke til at det meste av ventrikkelfyllingen skjer i første 1/3 av diastolen (se forrige figur) Bare ca.

Arteriene bidrar til å opprettholde trykket o  o  Arterieveggen er elastisk og kan dermed lagre energi Dermed strømmer blod gjennom systemet også i diastolen selv om det ikke pumpes blod fra hjerte .

som vi kan få igjen i diastolen Denne mekanismen gjør at trykkendringene i blodet er små Forskjellen mellom systolisk og diastolisk trykk kalles ”pulstrykk” o  o  o  . og kan dermed lagre energi.Arterielt blodtrykk o  Aorta og de store arteriene utøver liten motstand mot blodstrømmen Veggene i disse karene er elastiske.

Blodtrykk og pulstrykk .

et minutt for hver blodcelle å ta en runde rundt sirkulasjonssystemet o  .Hjertets minuttvolum Minuttvolum (MV) = Hjertefrekvens (HF) x Slagvolum (SV) o  Eks: HF = 72 slag/min SV = 70 ml MV = 72 x 70 = 5040 ml/min o  En voksen person har ca 5 liter blod. et minutt å pumpe dette blodet rundt i kroppen Dette betyr at det tar ca. og i hvile tar det hjertet ca.

Fordeling av hjertets minuttvolum .

Fordeling av hjertets minuttvolum ved fysisk aktivitet .

Hjertets trenbarhet Normal person Hvilepuls: Slagvolum hvile: Slagvolum arbeid: Maks HF: MV: Trent person Hvilepuls: Slagvolum hvile: Slagvolum arbeid: Maks HF: MV: 70 65 ml 100 ml 200 20 liter 30 140 ml 200 ml 200 40 liter .

60 ml blod igjen i ventriklene o  Dette volumet kalles endesystolisk volume (ESV) . 130 ml blod o  Dette volumet kalles endediastolisk volum (EDV) o  Ved fullført kontraksjon av hjerte er det fortsatt ca.Hva bestemmer hjertets slagvolum? o  Ved slutten av diastolen inneholder ventrikkelen hos et voksent menneske ca.

Hva bestemmer EDV? o  EDV bestemmes av trykkforskjeller og tid til fylling: o  Ventrikkeltrykket (EDV): bestemmes dermed av hjertets fyllingstid og venøs tilbakestrømning til ventriklene o  o  Fyllingstid: bestemmes av hjertefrekvensen Venøs tilbakestrømning: bestemmes av trykkforskjeller mellom de store venene og høyre forkammer Brysttrykket: bestemmes av hvor dypt og hvor ofte vi puster o  o  Alle disse faktorene øker venøs tilbakestrømning til hjerte og dermed økt EDV Hjertefrekvenser over ca. 170 fører til redusert EDV pga redusert fyllingstid o  .

Faktorer som påvirker EDV o  Faktorer som påvirker trykkforskjellen mellom vener og atrium: 1.  økt bruk av muskel/vene pumpen .

Vene klaffer .

  .  o  økt bruk av muskel/vene pumpen økt respirasjonsaktivitet (respirasjonspumpen) økt blodvolum (væske balanse) økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet (kontraksjon i glatt muskulatur rundt venene) 2.  3.Faktorer som påvirker EDV Faktorer som påvirker trykkforskjellen mellom vener og atrium: 1.  4.

Regulering av EDV .

Regulering av ESV o  Mens det i hvile er ca. og skyldes økt Ca2+ innstrømning pga sympatisk aktivitet o  o  o  . er det kun 30 ml igjen under sterk sympatisk aktivitet Økt aktivitet i sympatiske fibrer til hjerte fører til kraftigere kontraksjoner og redusert ESV Under intens fysisk aktivitet er det primært reduksjon i ESV som bidrar til økt SV og ikke økt EDV En økning i SV som skyldes redusert ESV betegnes som økt kontraktilitet av hjerte. 60 ml igjen i ventriklene etter kontraksjon.

Samspillet mellom EDV og ESV
o 

Eksempel:
o 

Blødning fører til redusert blodvolum og blodtrykk, og dermed redusert EDV  redusert SV og MV Fallet i MV fører til redusert arterielt blodtrykk som kompenseres med økt aktivitet i sympatiske nervesystem Dette fører til økning i venetrykket grunnet kontraksjon i glatt muskulatur og økt EDV  SV normaliseres I tillegg fører økt sympatisk aktivitet til økning i hjertets kontraktilitet, som bidrar til redusert ESV

o 

o 

o 

o 

Til sammen bidrar disse faktorene til å normalisere slagvolumet

Regulering av hjertets slagvolum

Regulering av slagvolum
A: Normal situasjon B: Blødning fører til redusert EDV og dermed redusert SV C: Økt sympatisk aktivitet, vener trekker seg sammen og økt venøs tilbakestrømning, økt EDV, økt SV D: Økt sympatisk aktivitet påvirker hjerte til å trekke seg kraftigere sammen, dermed redusert ESV, øker SV ytterligere

Blodårene 71 .

Blodkarene Blodstrømmen o  o  o  o  o  o  o  Aorta Arterier Arterioler Kapillærer Venoler Vener Vena cava Arterier Vener .

gir mulighet for å mobilisere økt blodvolum   Arterioler       Kapillærer       Venoler/vener     .Blodkarene   Aorta og arterier     transporterer blod til de enkelte organene utsettes for det høyeste trykket og er elastiske og sterke de minste arteriene. kan fungere som blodlager er noe elastisk og har glattmuskelatur. flere millioner av i kroppen mye glatt muskulatur gir god mulighet til å regulere diameteren ørsmå. finnes milliarder av i kroppen kapillærene har diameter tilsvarende diameteren på en rød blodcelle (0. tynnveggete blodårene.008mm) fører blod tilbake til hjerte.

endotel) o  et midtre lag – media (består av varierende mengder glatt muskulatur og elastiske fibrer) o  et ytre lag .Blodårenes oppbygning o  Med unntak av kapillærene består blodårenes vegg av tre lag: et indre lag – intima o  (enlaget plateepitel .externa (består av bindevev) .

Blodkar .

betyr endring P = trykk Q = væskeføring R = motstand væskeføring (Q)= trykkforskjell (ΔP) motstand (R) .Væskestrøm i rør o  For å forstå hvordan blod beveger seg må vi kjenne til noen enkle fysiske lover: Definisjoner: o  o  o  Væskeføring  blodvolum som fraktes per tidsenhet Strømningshastighet  tilbakelagt distanse per tidsenhet Δ = delta.

kan vi si at trykkforskjellen er lik gjennomsnittlig aortatrykk o  o  .Delta P = drivtrykket væskeføring (Q)= trykkforskjell (ΔP) motstand (R) o  Drivtrykket for væske gjennom rør er trykkforskjellen mellom begynnelsen og slutten av røret I kretsløpet blir dermed drivtrykket forskjellen i trykk mellom aorta og høyre atrium Siden trykket i høyre atrium er lik null (1 atm).

  rørets lengde 2.TPM = total perifer motstand o  Motstanden mot væskestrøm i et rør bestemmes av tre faktorer: 1.  rørets indre diameter 3.  viskositeten (seigheten) til væsken o  Motstanden i hele det systemiske kretsløpet kalles den totale perifere motstanden (TPM) .

Diameter og væskestrøm .

vil redusert aktivitet føre til økt diameter (redusert TPM).Regulering av arteriolediameter o  Justering av arteriolenes diameter har to avgjørende funksjoner: o  o  Regulere fordeling av blod Delta i reguleringen av arterielt blodtrykk o  Veggene i arteriolene er mindre elastiske enn arteriene. mens økt aktivitet vil føre til redusert diameter (økt TPM) o  o  . til sammen gjør dette de godt egnet til regulering av blodstrøm Siden det alltid er en viss hvileaktivitet (tonus). men inneholder mer glatt muskulatur I tillegg har de rik innervasjon av sympatiske nervefibrer.

væskeføring (Q)= trykkforskjell (ΔP) motstand (R) .

Kapillærutveksling o  Et hovedmål for sirkulasjonssystemet er å sikre god kapillærutveksling Kapillærutvekslingen foregår hovedsakelig ved diffusjon Fordi avstanden er kort mellom cellene og nærmeste kapillær. foregår utvekslingen svært raskt o  o  .

Strømningshastighet o  Siden sirkulasjonssystemet er et sammenhengende rørsystem. må like store væskemengder passere ethvert tverrsnitt per tidsenhet Hva betyr det i praksis? o  o  o  o  I aorta  liten tverrsnitt = høy strømningshastighet I kapillærer  stor tverrsnitt = lav strømningshastighet I vener  liten tverrsnitt = høy strømningshastighet o  Den lave hastigheten gjennom kapillærene (1 mm/s) er nødvendig for å sikre god utveksling .

Diameter og Strømningshastighet .

eks fysisk aktivitet reguleres av sympatisk nerveaktivitet o  o  o  . er det lave ventetrykket (10mmHg) tilstrekkelig for å sikre god tilbakestrømning til hjertet Veneklaffene og muskel-vene-pumpa hjelper også til med å sikre god tilbakestrømning til hjertet Venen fungere som et blodlager for å holde blodvolumet konstant Mobilisering av veneblod ved f.Venene o  Siden vener yter liten motstand mot blodstrømmen.

trykkforskjell og motstand vil dermed bli:   BT MV = TPM   eller BT = MV x TPM Dette betyr at alle endringer i arterielt blodtykk. skyldes forandringer i MV eller blodårenes motstand (TPM) .Væskeføring. trykkforskjell og motstand Den generelle formelen for sammenhengen mellom væskeføring.

Regulering av TPM Arteriolediameteren reguleres på to måter: 1.  o  o  Nervøs-hormonell regulering (ytre regulering) Nervøs regulering skjer via endringer i sympatisk aktivitet Hormonell kontroll skjer via adrenalin og angiotensin II som begge fører til kontraksjon av arteriolene NB med unntak av skjelettmuskler og lever hvor de utvides) 2. og å sørge for uforandret blodstrøm når arterielt blodtrykk varierer Slik regulering er viktig i hjernen.  o  Autoregulering Autoregulering betyr at organene selv. nyrer og skjelettmuskler o  o  . uavhengig av nerver og hormoner kan forandre sin egen blodtilførsel Hensikt er å justere blodstrømmen i takt med variasjoner i metabolismen. hjerte.

Regulering av blodtrykk .

Arterielt blodtrykk o  Størrelsen av det arterielle blodtrykket er avhengig av disse faktorene: o  o  Hjertets minuttvolum Total perifer motstand (TPM) o  o  o  o  o  Strekkbarheten til arteriene Blodvolumet Fysisk aktivitet Fordøyelsesaktivitet Psykiske forhold .

Kortsiktig regulering av BT o  For at de enkelte organsystemene skal få nok blod må blodtrykket holdes innenfor snevre grenser De viktigste sansecellen for blodtrykksregulering sitter i halsarteriene og i aortabuen Frie nerveender registrer strekkforandringer i åreveggen og rapporterer til medulla oblongata Via negativ tilbakekobling justeres hjerte og glatt muskulatur i blodkarene  BT normaliseres o  o  o  .

Blodtrykksrefleksen .

Langsiktig regulering av BT o  Blodtrykksrefleksen mister imidlertid sin virkning hvis blodtrykksforandringene varer lenger enn noen dager Både sansecellene i arterieveggen og kretsløpsenteret i den forlengede marg vil da etter hvert akseptere det nye trykket som normalt Den langsiktige reguleringen av blodtrykket baserer seg først og fremst på regulering av blodvolumet ved hjelp av nyrene o  o  .

Omstillingene i sirkulasjonen etter en blødning viser hvordan de ulike reguleringsmekanismene samarbeider for å holde det arterielle blodtrykket normalt .

Diffusjon & Filtrasjon .

Diffusjon og filtrasjon Det er to typer transport mellom blodet og vevsvæsken: o  Diffusjon o  o  Utveksling av næringsstoffer. Cl-. glukose og aminosyrer) diffunderer gjennom porene mellom endotelcellene Med filtrasjon menes at en væske presses gjennom ved hjelp av trykk Alle stoffer med unntak av proteinene kan passere gjennom porene i kapillærveggen Filtrasjon bestemmes av to faktorer: osmotisk trykk og hydrostatisk trykk o  Filtrasjon o  o  o  . gasser og avfallsstoffer mellom kapillærene og cellene foregår hovedsakelig ved diffusjon Ioner og vannløselige molekyler (Na+.

Funksjonen til filtrasjons og absorpsjonsprosessene er å regulere fordelingen av ekstracellulærvæsken Ved f.eks blodtap vil disse prosessene begrense skaden .

Lymfeårene .

lymfedrenasje .

Oppsummering Lymfesystemet o  Pr døgn filtreres det til sammen 4 liter mer væske ut av kapillærene enn det absorberes Dette volumet tar lymfesystemet hånd om. og frakter det tilbake til sirkulasjonssystemet = lymfedrenasje Lymfeårer er bygd opp omtrent som vener og følger også stort sett forløpet av blodårene Større lymfeårer går gjennom lymfeknuter. som har to hovedfunksjoner: o  o  o  o  Inneholder et stort antall makrofager som fjerner mikroorganismer og dermed hindrer spredning Lymfeknuter inneholder lymfocytter som har viktige funksjoner i det spesifikke immunforsvaret o  .

Lungesirkulasjon .

Lungesirkulasjon o  Blodet har nå vært rundt i kroppen og innholdet av oksygen er lavt Det må derfor en tur innom lungene for å ”laste” opp med O2 og laste av CO2. som den har tatt med seg fra cellene Turen til lungene går via ”det lille kretsløpet” som starter fra høyre hjertekammer og ender opp i venstre forkammer o  o  .

Lungesirkulasjon .

er trykket i lungearteriene bare ca.Lungekretsløpet o  I lungekretsløpet er motstanden mot blodstrømmen mye lavere enn i det systemiske kretsløpet Mens trykket i det systemiske kretsløpet er ca. 25/10 mmHg Det betyr at kontraksjonskraften til de to hjerteventriklene er svært forskjellig. 120/80. noe som gjenspeiles i tykkelsen på hjerteveggen o  o  .

men dette absorberes lett av lymfesystemet. slik at alveolene holdes frie for væske Lungenes egen behov for oksygen dekkes gjennom en liten arterie som går ut fra aorta o  o  .Kappilærtrykket i lungene o  Trykket i lungekapillærene er også lavere enn i de systemiske kapillærene  reduserer risikoen for opphoping av væske i lungene (lungeødem) Det er likevel noe nettofiltrasjon av væske.

disse har utløp fra aorta like etter aortaklaffene Effektiv autoregulering sikrer at hjerte får den blodmengden den trenger under hardt arbeid Hjerte har liten evne til å jobbe anaerobt.Kransarteriene (koronararterier) Hjerte forsynes med blod gjennom koronararteriene (kransarteriene). aminosyrer og laktat) o  o  o  . men kan til gjengjeld metabolisere det meste (fettsyrer. glykose.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful