P. 1
Holocher robil za Polaka FO229 na Teneryfie u zyda Kobylanskiego 20130910 Stefan Kosiewski.pdf

Holocher robil za Polaka FO229 na Teneryfie u zyda Kobylanskiego 20130910 Stefan Kosiewski.pdf

5.0

|Views: 121|Likes:
(...)Drugi dzień zwijam się w dreszczach, z domu nie wychodzę, odmawiam utrzymywania kontaktów, nie cieszy mnie przes(.)any żywot Holochera, czy klęska jego, rodzinna i koniec sekty fałszywych narodowców z rozdania Zawiszy, o którym już dawno informowała Prokuraturę, także w grupie sowa, okradziona z własnej, prywatnej firmy osoba, że należy Zawisza do tej samej grupy zorganizowanych Złoczyńców, co cała banda żydoska Kiszczaka z Magdalenki.

Pamiętam z dzieciństwa, że szabrownicy żydoscy, którzy przeglądali na Węgrodzie nasze chłopięce klasery ze znaczkami pocztowymi, poszukiwali przede wszystkim serii wodzów, bo to choć było politycznie niepoprawne, pohitlerowskie, to dla nich dziwnych trafem przedstawiało jednak jakąś wartość i gotowi byli dać nawet za profil takiego holocholera: Kenię, Ugandę, Tanganikę, trójkót pokancerowany w kolorach.

Miałem wtedy może dziewięć lat, a nie posiadałem poszukiwanego przez nich towaru, bo nawet hełmu poniemieckiego znalezionego w kamionce nie chciałem wziąść do ręki, natomiast interesowałem się tematyką na znaczkach pocztowych: Walka z malarią(...)
http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Z-orderami-przed-wyborami-FO221-cum-Assumptio-Beatae-Mariae-Virginis-in-coelum-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRdetabuizacja
(...)Drugi dzień zwijam się w dreszczach, z domu nie wychodzę, odmawiam utrzymywania kontaktów, nie cieszy mnie przes(.)any żywot Holochera, czy klęska jego, rodzinna i koniec sekty fałszywych narodowców z rozdania Zawiszy, o którym już dawno informowała Prokuraturę, także w grupie sowa, okradziona z własnej, prywatnej firmy osoba, że należy Zawisza do tej samej grupy zorganizowanych Złoczyńców, co cała banda żydoska Kiszczaka z Magdalenki.

Pamiętam z dzieciństwa, że szabrownicy żydoscy, którzy przeglądali na Węgrodzie nasze chłopięce klasery ze znaczkami pocztowymi, poszukiwali przede wszystkim serii wodzów, bo to choć było politycznie niepoprawne, pohitlerowskie, to dla nich dziwnych trafem przedstawiało jednak jakąś wartość i gotowi byli dać nawet za profil takiego holocholera: Kenię, Ugandę, Tanganikę, trójkót pokancerowany w kolorach.

Miałem wtedy może dziewięć lat, a nie posiadałem poszukiwanego przez nich towaru, bo nawet hełmu poniemieckiego znalezionego w kamionce nie chciałem wziąść do ręki, natomiast interesowałem się tematyką na znaczkach pocztowych: Walka z malarią(...)
http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Z-orderami-przed-wyborami-FO221-cum-Assumptio-Beatae-Mariae-Virginis-in-coelum-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZRdetabuizacja

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Sep 12, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2015

pdf

text

original

Holocher robiù za Polaka FO229 na Teneryfie u ¿yda Kobylañskiego, a pomoc Adami nie przyjmuje nic pod perukê

Escrito por sowa (») 10. 9. en categoría przecieki - sowa, leído: 44× USOPA£ popiera Pañstwa Annê i Przemysùawa Holocherów i wspóùczuje niesùusznych i brudnych oskar¿eñ i kùamstw, co z pewnoœci¹ jest dziaùaniem „komuchów” USOPA£ 130. Szanowni Pañstwo W zaù¹czeniu bie¿¹ce informacje USOPA£. Wiadomoœci do biura USOPA£ prosimy przesyùaã na dotychczasowy adres mailowy: usopal@netgate.com.uy Pozdrawiam serdecznie Leonor Adami Biuro USOPA£ Przemysùaw Holocher rezygnuje ze stanowiska w RD RN

Z orderami przed wyborami FO221 cum Assumptio Beatae Mari...
...Komunikat Sztabu Generalnego WP z 16 sierpnia 1920 r. podkreœla "bohatersk¹ œmierã ks. kapelana Ignacego Skorupki [...], który w stule i z krzy¿em w rêku przodowaù atakuj¹cym oddziaùom". Z dum¹ i z szacunkiem najwy¿szym wspominaj¹... 1 of 11
   

Published 28 days ago
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Pages: 11 Embed Reads: 38 Reads: 214 Likes: 4

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

do stacji przy Big Benie pod Westminster Brücke, któr¹ to stacjê wodolotu sataniœci z Pall Mall nazwali dla jaj oficjalnie Londyñskim Jajem, na czeœã diabelskiego koùa niebotycznej wysokoœci, znajduj¹cego siê jednak po drugiej stronie rzeki, na które oczywiœcie za Boga nie wszedùem, albowiem tam jeszcze diabli mnie nie widzieli, albo na promie z Dover do Calais, gdzie tak¿e wylazùem na pokùad mimo przestróg przed zacinaj¹cym ostro wiatrem ¿yczliwej mi osoby, na której jeszcze siê nie zawiodùem, jak po powrocie do Frankfurtu i odczytaniu kilkuset przesyùek mailowych przekonaùem siê, ¿e nie zawiódù siê faùszywy narodowiec Holocher na manifie, ¿ydoskiej sekcie trockistowskich bojowców, której nazwa to przecie¿ kryptonim czytelny dla ka¿dego, kto z domu wyniósù chocia¿by szcz¹tkow¹ znajomoœã ¿argonu
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Frankfurt am Main, 10. September 2013. Stefan Kosiewski: Ubiegùy tydzieñ spêdziùem na emigracji politycznej w Londynie, gdzie o bezpieczeñstwo i dobre samopoczucie mojej skromnej osoby w czasie trwania imprezy publicznej Campus Party Europe in London 2013 zadbaùa w dyskretny i sympatyczny sposób m.in. mundurowa Policja Zjednoczonego Królestwa; musiaùo mnie jednak chyba zawiaã, albo jeszcze w czasie blisko godzinnej wyprawy w dniu przedostatnim, po Tamizie, na odkrytym pokùadzie szybkiego wodolotu od portu w Greenwich, po naszej stronie poùudnika zerowego

O

W

A

Miaùem wtedy mo¿e dziewiêã lat, a nie posiadaùem poszukiwanego przez nich towaru, bo nawet heùmu poniemieckiego znalezionego w kamionce nie chciaùem wzi¹œã do rêki, natomiast interesowaùem siê tematyk¹ na znaczkach pocztowych: Walka z malari¹; miaùem potem maùy zbiorek do przekazania po latach innemu chùopcu za darmo, przed sam¹ ucieczk¹ na wymuszon¹ na mojej osobie przez Prokuraturê Rejonow¹ w Katowicach i tzw. zbieg okolicznoœci zbawienn¹ decyzj¹ o udaniu siê na emigracjê polityczn¹, na której w tych oto dniach dosiêgùa mnie jednak jakaœ zaraza. Koñczê nadzwyczaj krótk¹ pogawêdkê, chory zostawiaj¹c Pañstwa Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem, po meczu baranów z Wyspami Owczymi rozbolaùa mnie jeszcze gùowa, zatem ¿egnam, pa. Stefan Kosiewski http://shoudio.com/user/sowa/status/8410 Przemyslaw Holocher @ 2013-06-14 10:10:42 Inauguracyjne spotkanie Wojewódzkiego Sztabu RN na Górnym Úl¹sku odbêdzie siê w niedzielê 16.06.2013 o godzinie 11:00. W podziemiach restauracji Czardasz w Katowicach. Na spotkaniu omówimy i z tego proszê siê przygotowaã: - Potencjaù województa, oraz sùabe regiony a) z kim mo¿emy wspóùpracowaã b) gdzie s¹ biaùe plamy i co mo¿emy z tym zrobiã

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Pamiêtam z dzieciñstwa, ¿e szabrownicy ¿ydoscy, którzy przegl¹dali na Wêgrodzie nasze chùopiêce klasery ze znaczkami pocztowymi, poszukiwali przede wszystkim serii wodzów, bo to choã byùo politycznie niepoprawne, pohitlerowskie, to dla nich dziwnych trafem przedstawiaùo jednak jak¹œ wartoœã i gotowi byli daã nawet za profil takiego holocholera: Keniê, Ugandê, Tanganikê, trójkót pokancerowany w kolorach.

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Drugi dzieñ zwijam siê w dreszczach, z domu nie wychodzê, odmawiam utrzymywania kontaktów, nie cieszy mnie przes(.)any ¿ywot Holochera, czy klêska jego, rodzinna i koniec sekty faùszywych narodowców z rozdania Zawiszy, o którym ju¿ dawno informowaùa Prokuraturê, tak¿e w grupie sowa, okradziona z wùasnej, prywatnej firmy osoba, ¿e nale¿y Zawisza do tej samej grupy zorganizowanych Zùoczyñców, co caùa banda ¿ydoska Kiszczaka z Magdalenki.

O

W

A

¿ydoskiej ulicy w Czeladzi, czy w Tomaszowie; nie wiem, z jakich to okolic i jakich Holocherów pochodziù "führer", jakim to mianem zaszczyciùa go ta, któr¹ mamy za rzeczywistoœã, a która niegodne wszak skompromitowanie swojego zrzuciùa dzielnie na Wikileaks, bo na Putina nie szùo, bo proszê powiedzieã, czy ten czùowiek kogoœ w ¿yciu zdradziù?

Obywatel Niepokorny @ 2013-06-15 20:08:54 To w koñcu gdzie siê widzimy:)?

"...na serwerach Wikileaks opublikowany zostaù peùen profil facebookowy Przemysùawa Holochera, byùego führera Obozu Narodowo-Radykalnego i obecnego czùonka wùadz Ruchu Narodowego i Stowarzyszenia Marsz Niepodlegùoœci. Nie wiemy czy jest to czêœã wiêkszego materiaùu czy pojedyncze przesùane im pliki ale wedùug doù¹czonej informacji mo¿na tam znaleêã wszystkie publiczne posty, prywatne wiadomoœci i treœã wszystkich (otwartych i ukrytych) grup do których nale¿y Holocher. Macie wiêc niepowtarzaln¹ okazjê dowiedzieã siê wszystkiego czego chcieliœcie o przepychankach o wùadzê nad tzw. marszem niepodlegùoœci miêdzy ONR a MW, wakacjach Holocherów na Teneryfie za pieni¹dze szmalcownika Kobylañskiego. Jest o ONR-owcu-gwaùcicielu Krystianie Palickim, jego nastêpcy jako szefa (ju¿ nie istniej¹cej) "brygady" wielkopolskiej Romanie "cipa" Jakubowiczu, przekrêtach finansowych Artura "posùa" Zawiszy i organizacji koncertów i wystêpów neonazistowskich zespoùów... Wszystko to i znacznie wiêcej w plikach, w komentarzach mo¿ecie wrzucaã kod czasowy najciekawszych postów jakie znajdziecie. Jak ju¿ skoñczycie zabawê, nie zapomnijcie zastanowiã siê czy sami nie u¿ywacie korporacyjnych narzêdzi inwigilacji do komunikacji aktywistycznej... Materiaùy dostêpne s¹ pod tymi linkami: http://wlstorage.net/file/fb_onr/ http://wlstorage.net/file/fb_onr.7z file.wikileaks.org/file/fb_onr/ torrent: http://wlstorage.net/torrent/fb_onr.7z.torrent Je¿eli podczas przegl¹dania plików html bêdziecie mieli problem z polskimi znakami, zmieñcie w ustawieniach przegl¹darki kodowanie znaków na Unicode UTF-8 (w Google Chrome: Narzêdzia -> Kodowanie, w Firefox: Dla twórców witryn -> Zestaw znaków" http://antifa.bzzz.net/artykuly/wiadomosci-kraj/item/436-wikileaksdemaskuje-onr-owca-przemyslawa-holochera
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Czardasz jak i wiekszosc lokali jest od 12 dam znaã gdzie siê spotkamy jak poszukam innego lokalu

O

Przemyslaw Holocher @ 2013-06-15 07:07:47

W

c) z kim jescze powinniœmy nawi¹zaã kontakt - Rozszerzenie sztabu o dodatkowe osoby - kto i dlaczego? pamiêtajcie kryterium: 1) ludzie z potencjaùem 2) ludzie z kontaktami 3) ludzie kreatywni. - Zaplanowanie szczegóùowych dziaùañ na najbli¿szy miesi¹c + dodatkowe pomysùy na dziaùalnoœã. Pamiêtajcie, ¿e RN musi siê skupiaã na teraêniejszoœci, wiêc przygotujcie sobie koncepcje które waszym zdaniem bêd¹ dobre dla regionu. - Wolne kwestie.

Buy RoboPDF

A

Z orderami przed wyborami FO221 cum Assumptio Beatae Mariae
Virginis in coelum ZECh von Stefan Kosiewski ZR(detabuizacja) Written by sowa (») 12. 8. in category Tradycja, read: 104× (...)zamiarem niniejszej pogadanki, Gawêdy Polskiej, byù czysty opis rzeczy prostych, choã niesamowitych, planowanych przez sektê ludzi bezbo¿nych, gotowych na wszystko, zwan¹ sekciarzami z Krakowskiego Przedmieœcia, w odró¿nieniu od Warszawki Gronkiewicz-Waltz. W odró¿nieniu od kociaków - to s¹: kaczyœci. Niedawno innej grupie kaczystów, tych samych wyznawców kultu Lecha i Jarosùawa Kaczyñskiego, rozbitej tatarskim sposobem na dwa niby ró¿ne tabuny okr¹¿aj¹ce Polaków, ¿eby podejœã oszukañczo i uj¹ã w jasyr zniewolenia myœlenia, zasponsorowaù rzekomo Jan Kobylañski ze wspomnianej Poùudniowej Ameryki, wyjazd na Tenerifê. Albowiem 20 lat temu Sùu¿ba Bezpieczeñstwa mianowaùa czùowieka na konsula honorowego RP i dodaùa mu do sùawy tytuù prezesa USOPA£, co jest rzekomo unia organizacji polonijnych w Urugwaju, Argentynie, Brazylii oraz innych krajach ù¹cznie z Meksykiem, gdzie za przedstawiciela USOPA£ robi ¿yd o dwuczùonowym nazwisku Haduch-Suski, który odrzuciù ostatnio nombre materno, gdy¿ nazwisko Suski nosi ju¿ czùonek ¿ydowskiego Episkopatu Polski i populistycznie wychodz¹cy z gùosowañ sejmowych do ubikacji poseù Kaczyñskiego Suski. No i kogo, proszê Szanownego Pañstwa nie byùo w tym roku na tej Tenerifie na zaproszenie Jana Kobylañskiego dla uczczenia jego 90 rocznicy urodzin oraz dla wykazania jednoœci politycznej z narodem Mundka Kaczyñskiego i narodem wszystkich Suskich, Susów i Sùodkich, Cukierników i Zukermanów? Nie byùo ojca Tadeusza Rydzyka, który lataù do Ameryki Poùudniowej, kiedy jeszcze nie byùa sprawa zbyt szemrana. Ale byù w tym roku za to znowu Ksi¹dz Infuùat Ireneusz Skubiœ, redaktor naczelny „Niedzieli”. Byù re¿yser Porêba jako osoba polityczna (Porêba to tak¿e miasto koùo Zawiercia, potentat w produkcji obrabiarek jeszcze za Gomuùki) i byù prof. Ryszard Bender jako byùy czùonek PAX-u Piaseckiego, potem PZKS-u Zabùockiego i innych ugrupowañ re¿imowych, ¿ydokatolicki poseù w PRL-u. Wyjaœnijmy, (Mosze) w tym miejscu dla mniej zainteresowanych w geografii politycznej œwiata, ¿e Tenerifa nie le¿y bynajmniej w Ameryce Poùudniowej, ale jest wyspa le¿¹ca terytorialnie w tej samej Unii Europejskiej co Woùomin a tak¿e Ossów, pod którym polegù chwalebnie nie tylko œp. kapelan Skorupka.

Wieczne odpoczywanie racz im daã Panie, a œwiatùoœã wiekuista niechaj im œwieci...
Na tej to Wyspie Kanaryjskiej mówi siê oficjalnie po hiszpañsku w urzêdach, zaœ nieoficjalnie i prywatnie po domach tak, jak tylko ktoœ mo¿e i potrafii, a zwraca siê ka¿dy do ka¿dego w której tylko chce osobie. Nie wchodz¹c w szczegóùy bredni wygùaszanych tam w bie¿¹cym roku na tej samej zasadzie, na której dorastaj¹cy
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

Tam byù jeszcze Michalkiewicz (od Michaùa, byùy wiceprezes prokapitalistycznej, skrajnie przem¹drzaùych partyjnych z Unii Polityki Nieralnej), tam byùa Locher, nie Holocher (przewodnicz¹ca sekcji kobiet Ruchu Narodowego Holochera (...) http://sowa.quicksnake.org/Tradycja/Z-orderami-przed-wyborami-FO221-cumAssumptio-Beatae-Mariae-Virginis-in-coelum-ZECh-von-Stefan-KosiewskiZRdetabuizacja http://www.spreaker.com/user/sowa1/holocher_robil_za_polaka_fo229

http://sowa.quicksnake.es/przecieki-sowa/Holocher-robi-za-Polaka-FO229-naTeneryfie-u-yda-Kobylaskiego-a-pomoc-Adami-nie-przyjmuje-nic-pod-peruk

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Za Polaka i za Ruch Narodowy Kaczyñskiego robiù tam Ozjasz Goldberg (Janusz Korwin-Mikke) na równi ze Zawisz¹ (rodzaj mêski, od imienia nazwisko ¿ydowskie tak samo, jak Jurek, Hanuka; ten Zawisza) i Winnicki (od miasta Winnica, Modzie¿ Wszechpolska Giertycha, co obecnie broni dla pieniêdzy uboju rytualnego w interesie europejskiego ¿ydostwa).

O

W

Buy RoboPDF

A

chùopcy onanizuj¹ siê wspólnie w krzakach dla wykazania sobie nawzajem swojej mêskoœci, tzn. zdolnoœci reprodukcyjnych, przez tak¹ to wùaœnie grupkê wzajemnej adoracji ludzi, którzy chcieliby chêtnie robiã w Polsce za polityków, a jeszcze chêtniej na etatach posùów narodowych; powiedzmy od razu, ¿e Michnika i Urbana na tym sabacie nie byùo, ale kogo tam nie byùo na tej Teneryfie? Mój, Mosze!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->