8

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

Елементи ове евиденције, поред врсте и рочности, треба да садрже и преглед пројектованих прихода по основу
истих.
Остали елементи евиденције биће дефинисани Правилником о рачуноводству Фонда.
II - УЛАГАЊЕ ФОНДА У ВЛАСНИЧКЕ ХАРТИЈЕ
ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Члан 9.
Улагање Фонда може се састојати искључиво од власничких хартија од вриједности (редовне и приоритетне
акције) банке са сједиштем у Републици Српској.
Фонд ће приликом улагања у власничке хартије од
вриједности поштовати сљедећа начела:
а) начело сигурности,
б) начело профитабилности.
Фонд ће се приликом улагања у власничке хартије од
вриједности банака водити циљем остварења општег интереса дефинисаног чланом 2. Закона о Гарантном фонду
Републике Српске.
Члан 10.
Дозвољена улагања Фонда
Дозвољени износ улагања у власничке хартије од
вриједности износи до 20 % уписаног и уплаћеног основног капитала Фонда.
Улагањем у редовне акције Фонд не може стећи више
од 24,99% од укупног броја акција са правом гласа.
Улагањем у приоритетне акције Фонд не може стећи
више од 24,99% укупног броја приоритетних акција.
Члан 11.
Управа Фонда ће сачинити инвестициону политику за
улагање у поједине власничке хартије од вриједности.
Члан 12.
За спровођење инвестиционе политике за улагање у
власничке хартије од вриједности неопходно је да:
а) Надзорни одбор Фонда усвоји инвестициону политику за улагање у власничке хартије од вриједности за
износе до 300.000,00 КМ,
б) Инвестициони одбор Скупштине акционара усвоји
инвестициону политику за улагање у власничке хартије од
вриједности за износе преко 300.001,00 КМ.
Инвестициона политика обавезно садржи:
а) податке о хартији од вриједности која је предмет
инвестирања,
б) податке о емитенту,
в) бонитетну анализу емитента (посебан акценат на
кредитне, ликвидносне и цјеновне ризике) за протекле три
године,
г) историјске податке о трговању предметном хартијом
од вриједности (цијене, количине) уколико се ради о секундарној трговини,
д) рок на који се врши улагање,
е) одредбе о пријевременој продаји,
ж) разврставање у књиговодству Фонда (у складу са
МРС и МСФИ).
Након што надлежни орган Фонда из члана 11. став 1.
усвоји инвестициону политику, Управа Фонда је задужена
за спровођење инвестиционе политике.
Члан 13.
Уколико улагањем у редовне акције банке Фонд стекне
више од 10% власничких права, Управа Фонда мора обавезно инсистирати на минимално једном члану Надзорног
одбора банке кога ће предложити Фонд.
Уколико улагањем у редовне акције банке Фонд стекне
15% или више власничких права, Управа Фонда мора обавезно инсистирати на:

42

22.05.2013.

а) редовном минимално двоседмичном извјештавању о
оперативном пословању банке,
б) чланству у управи банке лица предложеног од стране Фонда.
III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о улагању Гарантног фонда Републике Српске
у хартије од вриједности (“Службени гласник Републике
Српске”, број 109/11).
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-938/13
15. маја 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

746
На основу члана 20. став 6. Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар унутрашњих послова, у сарадњи са министром индустрије, енергетике и рударства, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЗАШТИТУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
И УРЕЂАЈА ОД ПОЖАРА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички нормативи
за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од
пожара и за заштиту од ширења пожара на објекте у близини наведених постројења и уређаја.
Члан 2.
Одредбе овог правилника не примјењују се на електроенергетска постројења и уређаје у просторијама угроженим од експлозивне атмосфере или запаљиве прашине, у
просторијама у којима се ради са експлозивима и у рудницима са подземном експлоатацијом, као ни на постројења
електричне вуче.
Члан 3.
Изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедећа значења:
а) електроенергетски објекат је грађевинско-електромонтажна цјелина која служи за производњу, пренос, трансформацију и дистрибуцију електричне енергије,
б) електро енергет ско постројење је скуп уређаја
(направа, справа, апарата) конструктивних и функционалних веза, које у систему производње, трансформације, преноса и дистрибуције електричне енергије има јасно одређену техничку, технолошку и информациону намјену,
в) електроенергетски уређај (направа, справа, апарат)
је дио електроенергетског постројења који има одређену
намјену и може је обављати у оквиру постројења или
самостално,
г) електроенергетски објекат без посаде је објекат у
којем није стално присутно погонско (смјенско) особље
него се нормалан рад електроенергетског објекта осигурава контролом и управљањем из центра контроле и/или
управљања,
д) опрему чине појединачни уређаји, стројеви, процесне инсталације и други производи од којих се састоји
постројење или су самостално уграђени у грађевину и служе технолошком или другом процесу којем је намијењена
грађевина,

а отпорност на пожар утврђује се временом трајања. под и сл. њ) нужно освјетљење је сигурносно освјетљење које се у случају нестанка напајања из мреже аутоматски пребацује на помоћни извор напајања. уређаја за узбуњивање. вратима. дјеловање система за дојаву пожара и система за гашење пожара. У електроенергетским постројењима која садрже трансформаторе или апарате са уљем или другим изолационим течностима спречава се продирање уља.) који се користе за гашење пожара. водећи рачуна о намјени. односно елемента. б) постављање сигурносних поклопаца на лимене префабриковане ћелије разводних постројења и в) постављање сигурносних мембрана на поједине дијелове разводног постројења изолованог сумпорхексафлуоридом (SF6) и сличне мјере. у којем наведена конструкција задовољава прописане карактеристике. б) електрични расклопни апарати су без уља или са мало уља и в) сви апарати и уређаји се правилно користе и редовно одржавају. односно кроз друге зидове. земљоспојева. ако се информације о настанку пожара. н) сигурносна расвјета је заједнички назив за нужно и противпанично освјетљење. извора напајања. да у условима изложености стандардном пожару сачува током одређеног времена своју носивост.) које изложене пожару током одређеног времена сачувају своју носивост. независно од осталих система. угљен-диоксидом. (1) Приликом градње електроенергетских постројења. а осигурава прописима утврђено најмање потребно освјетљење у одређеном периоду. прахом. в) подесно груписање опреме у пожарне секторе. а систем за дојаву пожара активира рад система за гашење пожара. строп. ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД ПОЖАРА 1. од 15 до 240 минута.) ради испуњења одређене намјене са одредбама важећег стандарда. инсталација и опреме који служи за правовремено откривање пожара и просљеђивање информације о настанку пожара до мјеста одакле се започиње гашење пожара. односно просторија. ватроотпорним преградама или тзв. II .2013. Члан 8. љ) справе за гашење пожара су скуп елемената. ако се уграђују на начин да се не могу запалити.ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ. ватродојавне централе. а затварање ових отвора изводи се посебним малтерима. те уређаја за пренос информација. Члан 5. те заштитним уређајима и инсталацијама за спречавање ширења пожара и настајања експлозије. з) тешко запаљив материјал је материјал који се може разврстати према важећем БАС стандарду. Ради смањења опасности од пожара у електроенергетским постројењима испуњавају се сљедећи услови: а) електричне ротационе машине. Члан 6.Broj ђ) уређај подложан пожару је уређај који у случају оштећења или квара може изазвати запаљење самог уређаја. у складу са захтјевима важећих стандарда за испитивање отпорности на пожар. а служе за повезивање уређаја у техничко-технолошку цјелину. а које се аутоматски јавља када нестане основно освјетљење. што омогућава да особље може несметано предузети нужне радње у вођењу постројења или завршити започете послове и 42 9 о) противпанично освјетљење је сигурносно освјетљење које се у случају нестанка напајања из мреже аутоматски пребацује на акумулаторске батерије (централно или појединачно) и освјетљава најкраћи пут за излазак из електроенергетског објекта (евакуацију). у складу са захтјевима важећих стандарда за испитивање отпорно сти на пожар. л) уређај за аутоматско откривање и јављање пожара је скуп уређаја. Мјере заштите од пожара Члан 4. а могу дјеловати самостално или заједно са системом за дојаву пожара. спријече продор пламена и топлотног зрачења. спријечи продор пламена и топлотног зрачења. строп. г) правовремено и поуздано откривање и јављање насталог пожара и д) постављање уређаја за гашење пожара на мјестима угроженим од пожара. под и сл. те управљање другим сигурносним системима (ватроотпорним жалузинама. м) стабилни уређај за гашење пожара је заједничко. ј) ватроотпорне (ватросталне) преграде су грађевинске конструкције (зид. овог члана спадају: а) постављање сигурносних мембрана на мјерне трансформаторе или одушника на енергетске трансформаторе. опасних пренапона и недозвољених оптерећења. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . е) инсталација је скуп међусобно повезане опреме (електричне.) кроз које каблови пролазе. те материјала на којем се уређај налази или га такав материјал окружује. и) ватроотпорност или отпорност на пожар је својство конструкције. пожарним јастучићима. к) ватроотпорно заптивање је назив за попуњавање отвора у зидовима. те се класа отпорности на пожар ватроотпорних бритви утврђује испитивањем према важећем стандарду. медија у којем се уређај налази или је његов саставни дио. односно других изолационих течности у водотокове. поду и стропу. (2) У мјере из става 1. енергетски трансформатори и други електрични апарати и уређаји заштићују се од кратких спојева. ж) незапаљив материјал је материјал који се може разврстати према важећем БАС стандарду. функционално повезаних и непреносивих (системи за гашење водом. . пјеном и др. Мјере заштите од ширења пожара су: а) избор погодне локације електроенергетског постројења и погодног размјештаја опреме и уређаја који садрже запаљиве течности. б) мјере за брзо одвођење запаљивих течности. који осигуравају исту класу отпорности на пожар као и грађевинске конструкције (зид. а састоји се од јављача пожара (аутоматских и/или ручних). значају и пожарном оптерећењу. ради гашења преносе изван мјеста на којем је ватродојавна централа. које се изводи приликом вођења електричних каблова кроз отворе на граници пожарних сектора. (2) За топлотну заштиту грађевина у електроенергетском објекту уграђују се незапаљиви материјали (или материјали неорганског поријекла) или тешко запаљиви материјали.05. гасовитим средством. (1) Ради спречавања разорног дејства експлозије усљед кратког споја или другог квара у електроенергетском постројењу примјењују се мјере за растерећење од прекомјерног притиска и за безопасно усмјеравање експлозивног таласа из уређаја. а изузетно се употребљавају и запаљиви материјали. дојавних линија. механичке и др. подове и стропове на које се постављају захтјеви у погледу отпорности на пожар. стабилним системима за гашење пожара).22. а не материјала. водне захвате или канализацију и канале главних и помоћних струјних кола односног постројења. Члан 7. конструкциони елементи наведених постројења граде се од незапаљивих материјала у складу са важећим стандардима и прописима.

одвајају се ватроотпорним зидовима.05. 42 22. б) за трансформатор снаге преко 10 до 40 MVA најмања удаљеност је 5 m. (4) Изузетно од става 1. Електроенергетска постројења високог напона смјештају се тако да се спријечи ширење пожара на сусједне зграде (објекте). (3) Ако се удаљености из ст. овог члана не могу остварити. под условом да су примиjењене ефикасне мjере за заштиту од појаве и ширења пожара. удаљеност енергетског трансформатора од сусједних зграда (објеката) износи најмање 3 m. зависно од положаја трансформатора у односу на сусједни објекат (зграду). болницу. односно пожарних сектора. и то: а) за трансформатор снаге до 10 MVA најмања удаљеност је 3 m. и то: а) пожарне отпорности од 90 минута. без постављања посебних преграда. овог члана се провјетравају. и то: а) у посебну зграду (објекат) која служи искључиво за смјештај електроенергетског постројења. (2) Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља на отворени простор у близини стамбене или пословне зграде. дијелови постројења подложни пожару смјештају се у посебне пожарне секторе чији периферни зидови. (2) Заптивање се извршава и при уласку и изласку кабловских канала из зграде. Члан 18. Члан 14. овог члана су јасно обиљежени. (2) Излази из става 1. Члан 11. овог члана су отпорна према пожару. удаљености из става 1. Члан 10. потребно је да уљни трансформатори буду удаљени од сусjедних зграда. и 2. заштита од ширења пожара предвиђа се преградним зидом. (2) Врата из става 1. школе. извршава се противпожарно заптивање истих. дијелови постројења подложни пожару смјештају се у посебне пожарне секторе чији периферни зидови. Вентилациони отвори и канали просторија у које су смјештени енергетски трансформатори и електричне ротационе машине изводе се тако да евентуални пламен и гасови не угрожавају људе и сусједне објекте. Члан 21. овог члана повећавају се двоструко. Ако се енергетски трансформатори постављају на отворен простор без међупростора. (1) Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља у зграду која служи и за друге намjене.2013. робне куће. односно ширини сливног лијевка (каде) испод трансформатора. ако се електроенергетско постројење високог напона поставља у стамбену или пословну зграду. (1) Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља на отворен простор. Члан 20. Члан 13. овог члана. (2) Степеништа из става 1. а отварање врата са унутрашње стране мора бити лако изводљиво. за трансформаторске станице смјештене на стубу. в) за трансформатор снаге преко 40 до 200 MVA најмања удаљеност је 10 m и г) за трансформатор снаге преко 200 MVA најмања удаљеност је 15 m. а врата која воде на слободан простор су од негоривог материјала. односно изграђени тако да ниједно мјесто у постројењу није удаљено више од 20 m од излаза на безбједан простор. (3) Противпожарно заптивање изводи се помоћу пијеска или неког другог негоривог материјала. нисконапонска табла и сл. (3) Пожарни сектори имају приступ са слободног простора или из просторије која је лако приступачна са спољне стране. као и за успјешно гашење пожара. а врата између пожарних сектора морају имати пожарну отпорност од најмање 60 минута. . диспозиција постројења и размјештај дијелова постројења и уређаја подложних пожару изводи се тако да се онемогући ширење пожара на сусједне зграде (објекте) које не припадају овом постројењу. Члан 15. као и врата на путевима који воде од наведених просторија до степеништа и на безбједан простор отварају се у смjеру излажења.Broj 2. затворену велику гаражу или спортски објекат. коришћењем ватроотпорних премаза за каблове или слично. Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља у зграду која служи искључиво за смјештај електроенергетског постројења. у случају пожара направа се отвара са противпожарно заштићеног мjеста. стропови и подови имају пожарну отпорност од најмање 90 минута. овог члана. Енергетски трансформатори појединачне називне снаге до 1600 kVA могу се смjестити у исту просторију у коју се постављају други дијелови припадајућег електроенергетског постројења (блок високог напона. дозвољено је да се електроенергетско постројење са трансформаторима појединачних називних снага до 1600 kVA смjести у фабричку халу. затворене велике гараже или спортског објекта. обданиште. б) у оквиру зграде (објекта) која служи и за друге намјене и в) на отворен простор.). овог члана. б) висине до горње ивице дилатационог суда трансформатора и в) дужине која одговара дужини. зависно од снаге трансформатора. (1) Ако постоји опасност ширења пожара кроз кабловске канале и ровове. школу. За заштиту и спасавање у случају пожара или експлозије. (4) Изузетно од става 1. (1) Излази за евакуацију из постројења су пројектовани. Члан 19. Члан 16. без употребе кључа или алата. (1) Степеништа се постављају одвојено од погонских просторија електроенергетских постројења и заштићују од дејства ватре и експлозије или се поставља засебно помоћно степениште.10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . болнице. робну кућу. Ако енергетски трансформатор има направу за испуштање уља. обданишта. (2) Изузетно од става 1. 1. Енергетски трансформатори појединачне називне снаге изнад 1600 kVA смјештени у зграде (објекте) постављају се појединачно у просторије које чине пожарне секторе. а врата између пожарних сектора имају пожарну отпорност од најмање 30 минута. Избор локације и диспозиције електроенергетског постројења Члан 9. Члан 17. Члан 12. стропови и подови имају пожарну отпорност од најмање 180 минута. обезбјеђују се најкраћи и најсигурнији путеви за евакуацију. (1) Врата погонских просторија. Члан 22.

под условом да су испуњени услови из члана 27. (2) Апарати и справе из става 1. кад се иста сабирна уљна јама користи за више трансформатора. 5. начин извођења бира се зависно од локалних услова. као и у посебној јами изван зграде (објекта). каблова и сл. Члан 28. командне сале и сл. ако су та електроенергетска постројења без посаде. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Сабирна уљна јама изводи се тако да запаљено уље које истиче из енергетског трансформатора или направе не може горјети у јами. (3) Услов за одвођење уља на начин из става 2.2013. Ако енергетски трансформатор или уређај садржи до 1000 kg уља. Откривање и јављање пожара Члан 33. којом се јама одваја од околног простора или коришћењем довољно дугог и погодно обликованог одвода. овог правилника. Члан 32. као и зидови до висине прага на вратима су непропусни за уље и 42 11 б) ако се електроенергетско постројење налази на отвореном простору. Члан 31. (2) Ако се сабирна уљна јама налази на отвореном простору. уз остале одговарајуће справе и средства. Сабирна уљна јама изводи се испод енергет ског трансформатора или уређаја или на неком другом погодном мјесту у оквиру електроенергетског постројења или ван електроенергетског постројења. решетке. Члан 38. који се чува на одређеним мjестима у одговарајућим посудама. што се постиже постављањем слоја шљунка или туцаника на металну решетку или мрежу. те у зградама електрана јединичне називне снаге ротационе машине од 10 MVA и веће. (1) Уређаји за аутоматско откривање и јављање пожара уграђују се у све просторије у подручју једног пожарног сектора. водне захвате или канализацију и у канале за каблове главних и помоћних струјних кола односног постројења. Енергетски трансформатори постављају се тако да се омогући што лакши приступ возилима за гашење пожара. Сабирна уљна јама изводи се појединачно. одвода и др. зависно од расположивог простора и локалних услова. Одвођење уља Члан 24. Члан 36. Члан 29. односно називне снаге трансформатора од 20 MVA и веће. испод сваког енергетског трансформатора или уређаја или као заједничка јама. (2) Ако сабирна уљна јама служи за више енергетских трансформатора или уређаја. обезбjеђује се рано откривање пожара помоћу уређаја за аутоматско откривање и јављање пожара. извођење сабирне уљне јаме није обавезно. Уређаји за гашење пожара 5. Покретни апарати и справе за гашење који се употребљавају за гашење пожара електричних уређаја под напоном су једнообразно и упадљиво означени натписом: “Употреба дозвољена за гашење под напоном”. који спаја сливни лијевак (каду) и сабирну уљну јаму. овог члана у постројење није обавезно.).05. став 2. Покретни апарати и справе за гашење пожара Члан 35. (2) Уљна јама из става 1. у посебној згради (објекту) која служи искључиво за такву намјену. Тло испод електричних уређаја и опреме у електроенергетским постројењима на отвореном простору одржава се и на одговарајући начин третира да би се избјегла могућност запаљења растиња. (1) Сваки енергетски трансформатор или уређај који појединачно садржи више од 1000 kg уља има сабирну уљну јаму за брзо одвођење или сакупљање уља. Члан 25. (1) За гашење мањих пожара на тлу (мањих количина запаљеног разливеног уља. Члан 37. Члан 27. (1) Апарати и справе за гашење пожара код којих је средство за гашење електрично проводљиво не смјештају се непосредно уз електричне уређаје. уљне јаме. (2) Уређаји за аутоматско откривање и јављање пожара уграђују се и у просторије у којима се налазе опрема и уређаји од којих битно зависи рад електроенергетског постројења или електроенергетског система као цјелине (диспечерски и рачунски центри. а под просторије. овог члана је да се земља натопљена уљем може уклонити и замијенити новим слојем земље и да изливена количина уља ни у ком случају не може да продре у водотокове.Broj Члан 23. (2) Пијесак се употребљава и за подизање мањих насипа ради спречавања ширења разливеног и евентуално запаљеног уља. (1) Сабирна уљна јама има запремину да може да прими укупну количину уља коју садржи енергет ски трансформатор или уређај. (2) За електроенергетска постројења називне снаге до 1600 kVA без лица постављање апарата и справа из става 1. 4. овог члана имају ознаку да се не употребљавају за гашење пожара на електричним уређајима под напоном. дозвољено је да се уље разлива испод и око трансформатора и да директно понире у земљу. а јама се повезује са сливним лијевком (кадом) испод штићеног трансформатора или уређаја. те пренос пожара на друге дијелове постројења или друге објекте. овог члана састоји се од сливног лијевка (каде). Члан 26. (2) Сигнал појаве пожара просљеђује се диспечерском центру или одговарајућем центру контроле и управљања. помоћу одговарајућег одвода. (1) За гашење пожара на електроенергетским постројењима и уређајима примјењују се покретни апарати и справе за гашење који су према техничком упутству предвиђени за гашење пожара на електричним инсталацијама. Члан 34. потребно је да њена запремина може да прими укупну количину уља енергетског трансформатора или уређаја који садржи највише уља. 3. Сабирна уљна јама изводи се тако да атмосферске или подземне воде не ометају намјену коју иста има. (1) У зградама са електроенергетским постројењима називног напона од 110 kV и више. а умјесто сабирне уљне јаме користе се сљедеће мjере заштите: a) ако се електроенергетско постројење налази у згради (објекту) која служи и за друге намјене. Члан 30. . дозвољено је да уље у јами директно понире у земљу или да се као сабирна уљна јама користи отворени ров. (1) Ако се сабирна уљна јама поставља изван мјеста на коме се налази енергетски трансформатор или уређај. потребно је да просторија у којој је постављен енергетски трансформатор или уређај има довољно висок праг на вратима тако да цјелокупна количина уља у случају изливања остане унутар просторије.22. употребљава се и сув пијесак. заједно са припадајућом лопатом.1.).

) налази се на уочљивом. дијелови стабилног уређаја за гашење пожара који су битни за гашење заштићују се од експлозије погодним смjештајем. а код којих је примиjењен систем за правовремено откривање пожара. Члан 49. (1) Поред аутоматског активирања уређаја за гашење пожара. односно искључење вентилатора енергетског трансформатора. 42 22. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” Број: С/М-020-154 10. предвиђају се двије узастопне операције за активирање направе (разбијање стакла и притисак на дугме).12 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .Broj Члан 39. (3) Ако постоји могућност да се направа за ручно активирање уређаја за гашење пожара нехотично активира. овог правилника. с. имају стабилне уређаје за гашење пожара. Размаци између дијелова под напоном електроенергетског постројења и дијелова стабилног уређаја за гашење пожара одговарају прописима о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V. бр. надструјна заштита. (1) Све направе за руковање стабилним уређајем за гашење пожара су јасно и упадљиво означене одговарајућим бојама и натписима. а излазни путеви су освијетљени противпаничним освјетљењем са најмање 1 lx (мјерено 0.).05. Ако је постројење заштићено стабилним уређајем за гашење пожара распршеном водом. гасна – Бухолцова заштита и сл. маја 2013. (1) Енергетски трансформатори и електричне ротационе машине називних снага преко 40 MVA по јединици. одговарајућом конструкцијом или одговарајућим мjерама за смањење дејства експлозије. нити је дозвољена њихова употреба у друге сврхе. као и друге електричне ротационе машине које имају изолацију која је незапаљива или која не подржава горење.р. тако да се омогући слободан излаз најкраћим путем из грађевине. (2) Свјетиљке сигурносне расвјете напајају се из акумулаторских батерија за друге потребе у електроенергетском објекту или из властитих батерија. (1) У грађевинским објектима са електроенергетским постројењима и уређајима изводи се сигурносна расвјета. Члан 42. хидрауличних или пнеуматских направа. потребно је да се омогући одвођење воде да се вода испуштена из уређаја не би разливала на дијелове постројења. министар унутрашњих послова д о н о с и . Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”. године Бања Лука Министар. број 74/90) у Републици Српској. лако приступачном и заклоњеном мјесту у близини заштићеног постројења и означена је на упадљив начин. (2) Активирањем стабилног уређаја за гашење пожара даје се звучни сигнал узбуне. Члан 52.8 m од нивоа пода). са ознакама њихових погонских положаја. Члан 48. ручица и сл. Стабилни уређаји за гашење пожара Члан 40. 86/10. Члан 45. III . (2) Направа за ручно активирање уређаја за гашење пожара (дугме. Апарати и справе за гашење пожара у електроенергетским постројењима не износе се из просторија у које су постављени. електричне ротационе машине хлађене водоником. изводи се тако да се захтијева претходно дјеловање основних електричних заштита електричне ротационе машине или енергетског трансформатора (диференцијална заштита. Активирањем стабилног уређаја за гашење пожара извршава се аутоматско одвајање енергетског трансформатора или електричне ротационе машине од електроенергетске мреже. 11/09. односно објекта. број 71/12) и члана 82. механичких. (3) Свјетиљке противпаничног освјетљења су посебно видљиво означене и постављене изнад врата. као извор напона користи се посебно струјно коло акумулаторске батерије. овог члана по потреби се постављају и посебни натписи (путокази). Члан 46. Члан 43. став 2.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 51. постоји могућност за независно и непосредно ручно активирање истог. а изводи се помоћу одговарајућих електричних. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске”. (2) На прилазима до направа из става 1. овог правилника. односно довода паре припадајуће парне турбине и сл. 747 На основу члана 30. у складу са важећим стандардима и прописима. те се поред тога извршава размагнетисање и искључење погона електричне ротационе машине (искључење довода воде припадајуће водене турбине. 74/10.2013. Члан 50.). Дијелови стабилног уређаја за гашење пожара су заштићени од превисоког напона додира у складу са прописима о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона. излазима и пролазима. 5. Ако у електроенергетском постројењу постоји опасност од експлозије. (3) Енергетски трансформатори који се налазе у издвојеним електроенергетским постројењима на отвореном простору не морају се штитити стабилним уређајима за гашење пожара под условом да је положајем (локацијом) енергетских трансформатора или постављањем ватросталних преграда спријечено ширење пожара на сусjедна насеља или значајне објекте. (3) Ако се команда преноси електричним путем. (4) Простори у којима се налазе уређаји за контролу и управљање освијетљени су нужном расвјетом са најмање 15 lx (лукса).2. Члан 41. став 6. који су смjештени у зградама. на стубиштима. Активирање стабилног уређаја за гашење пожара из члана 42. Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (“Службени лист СФРЈ”. 118/08. Радислав Јовичић. Члан 47. 24/12 и 121/12). односно пренос команде на главни запорни вентил (направу) из члана 41. Члан 44. (2) Стабилне уређаје за гашење пожара не морају имати циjевни генератори. (1) Потребно је да при аутоматском активирању стабилног уређаја за гашење пожара систем преноса команде за главни запорни вентил (направу) буде поуздан.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful