İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 16:1 (2011), SS.177-187.

ARAP DİLİNDE ÎCÂZ’IN TARİHİ SEYRİ VE ÖNEMİ

The History of the Brachylogy’s Improment and Its Importance in Arabic Language

Dr. Muzaffer ÖZLİ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e-posta: mozli@firat.edu.tr

Özet: Belâğat ilminin meânî tabirlerinden olan îcâz lügatte, az sözle çok şey anlatmak, veya sözü kısa kesmek manalarına gelir. Belâğat ilminde ise, kelimelerin manayı ifade edecek ölçüden az olmasıdır.Îcâz, Câhiliyye döneminde ortaya çıkmış İslam’ın ilk yıllarında belirgin bir şekilde kullanılmış ve Abbasi döneminde ise kavramlaşarak edebiyat sahasında konu olarak işlenmeye başlanmıştır. Özellikle Câhiliyye döneminde toplumun sosyal ve edebî durumunu belirten bir kavram olan îcâz, Îcâz-ı kasr ve Îcâz-ı hazf diye ikiye ayrılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Îcâz, Belâğat, Câhiliyye Dönemi, İslamî Dönem, Dönemi, Îcâz-ı kasr, Îcâz-ı hazf. Abbasiler

Abstract: Brachylogy which is one of the meanings of Eloquence means to express something with few words. In science of Eloquence it means to express the word with few words. Brachylogy appeared during Pre-Islamic period (Jahiliyya), it was used during the first years of the Islam and was conceptualised during the period of Abbasid and was used as a subject in the field of literature. Brachylogy that was a notion which was used during Pre-Islamic period (Jahiliyya) and that explains the social and literary situation is divided into two groups. One of them is Brachylogy of restriction and Brachylogy of elision Keywords: Brachylogy, Eloquence, Pre-Islamic period (Jahiliyya), Islamic Period, Abbasid Period, Brachylogy of restriction, Brachylogy of elision.

Yekta. Saraç. el-Mu’cemu’l-Mufassal fi’l-Luğati ve’l-Edeb. ahlakî ve hukukî v. İstanbul 1993. Belâğat ilminin meânî tabirlerinden biri olan îcâz. 174. M. Îcâz sanatının tarihte nasıl algılandığını ve ne şekilde kullanıldığını araştırdığımızda. s. onun önce edebî tenkit şeklinde başladığını. Bahr el-Câhiz (ö. hicrî ikinci asırdan itibaren dil ve belâğat konularını içeren çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. sözü kısa kesmek. Beyrût 1987. özet halinde söylemek gibi manalara gelir. İslamî dönemde ise Kur’ân-ı Kerîm’in îcâzı üzerindeki çalışmalarla devam ettiğini görürüz. Dâru’t-tıbâ‘ati’l-‘âmire. 392. I-II. Dâru’l-Fikr. 5 Câhiliyye döneminde yüksek zümrede bulunan edip ve şairler kendi edebî yeteneklerini göstermek ve buna bağlı olarak toplumundaki itibarlarını 1 2 3 4 5 İbn Manzûr. Dolayısıyla Arap ve Arap olmayan bütün toplumlar benimsedikleri dinin asıl kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm’i ve Peygamberin hadislerini daha doğru bir şekilde anlayabilmek için Arap dili ve belâğatına önem vermişlerdir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm sosyal. İstanbul 1996. lügatte işi çabuk yapıp uzatmamak. bu ehemmiyet daha da artmıştır. el-Ķazvînî. Mustafa. 2 Meramı az lafız ve çok manâlı şekilde ifade etmeye de îcâz denir. Beyrut. Muhammed b. Bu amaçla Câhiliyye döneminden kalma şiir gibi edebî eserler yanında Kur’ân-ı Kerîm üzerinde. tefsir.b. Telħîśu’l-Miftâĥ. Ali es-Sekkâkî (ö. Ahmed Hâşimî. s. s. îcâz-ı hazf ve îcâz-ı kasr diye ikiye ayırmışlardır. 427. trz. ysz.1985. Ebî Bekir b. 193. Besyûnî. Dil ve edebiyat ilk önce. V. Yakûb İmîl Bedî‘. s. Arap dili söz konusu olduğunda ve özellikle Peygamberimizin getirdiği ilâhi haberin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması ihtiyacı hissedildiğinde. Dâru’n-Nehdati’l-Arabiyye. 273.A. İlm’ül-Meânî. Îcâz sanatını ilk defa ele alan kişinin hicri üçüncü asırda Ebû Oŝmân ‘Amr b. Belâğat (Arab Edebiyâtı Bilgi ve Teorileri). “Îcâz” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA). daha sonra müstakil bir ilim haline gelmiştir. Belagat çalışmaları Ebû Ya‘ķûb Yûsuf b. I. Beyrut. s. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. Cemâlüddîn Muhammed b. ‘Âsî Mişâl. Baskı. İlmu’l-Meânî Dirâset Belâğiye ve Nakdiye li-Resâili Meânî. 71. 3 Birçok eserde îcâzın belâgatla eş tutulması belâgat ilminde îcâza verilen önemi göstermektedir. İstanbul 2000. 4 Arap dili ve edebiyatçıları îcâz’ı. I. 28. birçok konuda hidâyet kaynağı olduğu kadar aynı zamanda bir edebiyat başyapıtıdır. az sözle çok şey anlatmak. s. Beyrut. 1014. 626/1229) ve onu izleyen âlimler tarafından sistemleştirilmiştir. Muzaffer ÖZLİ 178 ____________________________________________________________________________ Giriş Sözdeki ve yazıdaki yanlışlıkları düzeltip insanlar ve toplumlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yönelik olan dil çalışmaları her zaman büyük önem arz etmiştir. . Nusrettin Bolelli. İbrâhîm ve Arkadaşları. s. Mükerrem. herhangi bir mefhumu anlamından kendinden az lafızla ifade etmeye denir. el-Mu‘cemu’l-Vasît. Abdulfettah Feyyûd. Dâru’l-İlm lilmelayîn. 234. Abdulazîz Atik. 1260. Dâru’l Fikr.Dr. edebî tenkit ve kelâm ilimleriyle birlikte ele alınmış. 1994.1 Belâğat ilminde ise. 255/869) olduğu kabul edilmektedir. Çağrı Yayınları. Kahire 1988. Lisânu’l-‘Arap.

.Ü. el-Câhiz’dan sonra gelen ve îcâzı araştıran âlimlerden biri de ‘Ali b. a. III. Bu bakımdan îcâz sanatının özellikle Câhiliyye döneminde ne denli önemli bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır. 6 Îcâz sanatının içerisinde yer aldığı Belâğat olgusu. Mıśır 1965. “en-Nuketu fi i’câzi’lKur’ân” adlı eserinde. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 179 ____________________________________________________________________________ yükseltmek için îcâzı kullanmışlardır. Yazıya olan önemin artmasıyla. daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Câhiliyye dönemi toplumsal ilişkilerinde en mühim noktanın. Dolayısıyla kelimelerin seçimi ve güzel tanzim edilmesi yanında uygun şekilde dile getirilmesi iknâ ve başarı elde etmede önemli bir husustur. III. 211 el-Câhiz. İslamiyet’in gelişiyle başlayan dönemde. şiir ve nesirde ileri durumda oldukları bilinmektedir. Tedvin hareketinin zorluğu yazı yazmayı bilenlerin az oluşundandır. Buna rağmen îcâz belirli gelişmelere sahne olmuştur. Abdusselâm Muhammed Harun. Bu da toplumun yeni bir sosyal hayatla karşılaşması ve tedvin döneminin yeni başlamış olmasının yanı sıra. daha sonra bu tabiri “Az lafızla çok anlam ifade etmektir” 8 diye tarif ederek. s.g. ister az isterse çok lafızla olsun mühim olan kişinin ihtiyaç duyduğu manayı anlamasıdır” 9 şeklinde genişletmiştir. thk. Sonraki dönemlerde.F. Bu dönemde Arap dili ile ilgili yazılan eserlerde îcâza ayrı bölümler ayrılmıştır. 211. a.g. Câhiliyye döneminde olduğu kadar büyük bir gelişme yaşamamıştır. “maksadı. alışılmış ifadeden daha azı ile karşılamak. Kitâbu’l-Hayavân. Ebu Osman Amr bin Bahr el-Câhiz. “el-Beyân ve’t-Tebyîn” ve “Kitâbu’l-Hayevân” isimli eserlerinde îcâz terimine belirli sınırlar çizerek şöyle demiştir: “Bir çok anlam için az lafız kullanmaktır. Matbaatu el-Bâbî el-Halebî. îcâz. er-Rummânî. muhâtabı ikna etmekten geçtiği de bilinmektedir.. III. yazı sanatını bilenlerin Kur’ân’ı-Kerîm’i yazma işi ile meşgul olmalarından da kaynaklanmaktadır.g.e. böylelikle îcâz olgusunda yeni gelişmeler olmuştur. Özellikle yazı yazmayı bilenlerin az sayıda oluşu sebebiyle anlatılanların insanların zihninde çok yer işgal edip unutulması endişesinden dolayı îcâz ön plana çıkmış böylece vecizli söz ve şiirlerde kullandıkları îcâz örnekleri günümüze kadar gelebilmiştir. edipler kendi üslûp ve tarzlarını yazıya dökmeye başlamışlar. a. el-Câhiz. 7 O. Câhiliyye dönemi şair ve ediplerinin. Câhiliyye dönemi Arap dili ve edebiyatında hayli gelişmiş olmasına rağmen.. 386/996)’dir. Dönemin en seçkinlerinden biri el-Câhiz.e. 86.. Îsâ er-Rummânî (ö. özellikle Kur’ân-ı Kerîm’in gelişinden sonra daha iyi anlaşılmaya başlamıştır.e. 174. özellikle Arap dili ve edebiyatı için verimli bir çağ anlamına gelen Abbasiler devrinde ise îcâz. 6 7 8 9 Abdulazîz Atik. Onun ilmî bir disiplin haline getirilmesi ilimleştirilmesi ve sistemleştirilmesi İslam’ın gelişinden sonra mümkün olmuştur. şöyle demiştir: “İhtiyaç olan manayı eda etmek.

14 İbnu’l-Esir Diyâuddîn (ö. Ali es-Sekkâkî. s.Lafızların az (iktisatlı). 13 Ebû Ali Hasen b. 106. Îcâz kolay lafızlarla çok manayı açıklamaktır. 637/1239) ise “el-Meselü’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtib ve’ş-Şa‘ir” isimli eserinde îcâzı tarif edip kısımlara ayırmış ve bu çeşitleri şahidle desteklemiştir. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğa. 1260 h. İhlâl: İbâre veciz olup. Reşîk el-Kayravânî. 792/1390) “el-Mutavvel ‘ale’t-Telhîs”. İsa el-Rummânî. Beyrut 1990. 816/1413) es-Sekkâkî “Kitâbü Miftâhi’l‘Ulûm”. Muĥammed Muĥyiddîn ‘Abdülĥamîd. 76. 17 Celâlüddîn el-Kazvînî (ö. el-Nuketu fi İ‘câz’il Kur’ân. Kitâbü Miftâhi’l-‘Ulûm. 1984. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğa. 184-195. Şam 1994. Muhammed eş-Şeybânî. s. 18 Sa‘düddîn et-Taftâzânî (ö. 739/1338) “el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğa” ve “Telhîsu’l-Miftâh” isimli eserlerinde îcâz konusunu kısımlarıyla birlikte ele alınmıştır. I. Ali es-Sekkâkî (ö. s. Eğer konu hem çok hem de az lafızla tabir edilebiliyorsa. ysz. Muhammed Ebu Musa. adlı eserinin belâğat kısmının bir şerhi olan “el-Misbâh” isimli eserinde îcâz konusunu es-Sekkâkî’nin görüşleri çercevesinde açıklamıştır. 28-29. erRummânî îcâz’ı çeşitli şekillerde tarif etmiştir. Celâlüddîn Muhammed b. az lafızla tabir etmek îcâzdır. 122-125. Ahmed el10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ali b. inceliklerini bilmek ve manayı yerine oturtmak. ve “Muħtasaru’l-Me‘ânî” isimli eserlerinde eserini şerh ettiği el-Ķazvînî’nin îcâz hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Lafzın manadan fazla olmasıdır. Ebî Bekir b. I. 76-80. 2. anlamının çok olmasıdır. Telhîsu’l-Miftâh. 12 erRummânî’nin bu tariflerini Muhammed Ebu Musa îcâz’la ilgili yaptığı bir araştırmada iki şarta bağlamıştır: 1-Îcâz’in özelliklerini. Baskı. en fazla üzerinde durduğu konu îcâz olmuştur. 173-177. es-Seyyid eş-Şerîf (ö. el-Mektebetü’l‘Asriyye. s. el-Kazvînî. ifade edilmek istenen mânâyı tam karşılayamaz ise buna İhlâl denir. ‘Abdirrahmân el-Kazvînî. İsa er-Rummânî’ Kur’ân’ın mucizevî yönünü açıklarken.. Akdemir. 463/1071) ise “el-‘Umde” adlı eserinde îcâza özel bir tarif getirmemiş sadece er-Rummâni’nin yaptığı tarifi benimsemiş ve onun îcâz için yaptığı tasnifi aynen kabul etmiştir. ysz.. Ali b. 28. Muhammed b. Belâğat Terimleri Ansiklopedisi. s. Daru’l-Mısr. Muhammed b. thk. isimli eserinde îcâz ve itnâb 16 terimlerini beraber açıklamıştır. s. V. el-Meselü’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtib ve’ş-Sa‘ir. Muzaffer ÖZLİ 180 ____________________________________________________________________________ çok az sözcükle özlü bir şekilde meramı anlatmaktır” diye tarif etmiştir. I. Reşîk el-Kayravânî (ö. 1980. Kahire. Hikmet. el-İ‘câzu’l-Belâġî Dirâsetun Tahliliyye li Türâŝi Ehli’l-İlm Mektebetu’l-Vehbe. el-Nuketu fi İ‘câz’il Kur’ân. el-‘Umde fî Mehâsini’ş-Şi’r ve Âdâbih ve Nakdih. 90. “Manada ihlâl 11 olmaksızın manayı azaltmaktır. Îcâz sözü en güzel şekilde terbiye edip açıklamaktır”.Dr. Dâru’l-Ma’rife. . Ebû Ali Hasan b. Son dönemde ise bazı âlimler klasik belâğat çalışmalarına bağlı kalmış bazıları da bu ilme modern bir çehre kazandırmışlardır. İzmir 1999. Ebû Ya‘ķûb Yûsuf b. 10 Abbasiler’in ikinci döneminde Ali b. Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-‘âmire. Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Mıśır 1317 h. İsa er-Rummânî. 221-222. Mısır 1965. İbnu’l-Esir Ebu’l-Feth Diyâuddîn Nasrullâh b. el-Matba‘atü’l-edebiyye. 15 Ayrıca. 626/1229) “Kitâbü Miftâhi’l-‘Ulûm”. Ebî Bekir b. Nil Yayınları.

Sütun Yayınları.. “fî’l-Belâğati’l-‘Arabiyye. Kısaca. Necmettin Şahiner “Edebî Sanatlar”. . Vecih Uzunoğlu “Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar Belâgat” ve Tacettin Uzun ve Diğerleri “Anlatımlı Belâğat” 22 . Belâgat (Arap edebiyatı Bilgi ve Teorileri). 44-45.F. M. el-Bedî‘”. az lafızla çok zengin manaları maksada uygun bir şekilde açık-seçik ve tam olarak ifade edebilen îcâz.Ü. Baskı. M. Hikmet Akdemir “Belâğat Terimleri Ansiklopedisi” Hasan Aktaş “Edebî Sanatlar”. “el-Belâġatu Funûnuhâ ve Efnânuhâ”. “el-İ‘câzu’l-Belâġî Dirâsetun Tahliliyye li Türâŝi Ehli’l-İlm” 20 isimli eserlerinde îcâz konusuna yer vermişlerdir. Ahmed Mustafa el-Merâğî (ö. M. 1822 –1895)’nın “Belâğat-ı Osmâniyye”sini yazmasıyla uygulama imkânını bulmuştur. 17. Baskı. M. Kenan. İlahiyat Fak. “‘Ulûmu’l-Belâġa el-Beyân ve’lMe‘ânî ve’l-Bedî‘” 19 ‘Abdulazîz ‘Atîk. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 181 ____________________________________________________________________________ Hâşimî (ö. suç ithamından yakasını kurtarmak için yazılan 19 20 21 22 Demirayak. Yay. İstanbul 1993. Belâğat ilmini araştıran âlimler. İstanbul 2006. 21 Başlangıcında itibaren Türkçe belâğat kitaplarında îcâz bahsi Arapça belâğat eserlerindeki çerçeve içinde ele alınmıştır. Kaya Bilgegil “Edebiyat Bilgi ve Teorileri”. Atatürk Üniv. Ahmed Cevdet Paşa (ö. M. el-Belâġatu’l-‘Arabiyye ve Târîħuhâ. ‘Ali el-CârimMustafa Emîn.Nusrettin. Bu yazılan eserlerden bazıları şunlardır: Ahmed Cevdet Paşa “Belâğat-ı Osmâniyye”. Vakfı Yay. 79. Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat. Erzurum 2000. İsâ Kocakaplan “Açıklamalı Edebî Sanatlar”. el-Me‘ânî. Yay. İşte bu dönemden sonra Türkçe’de İcâz Kavramı (dolayısıyla Belâğat) hakkında hem telif hemde tercüme eserler yazılmaya başlanmıştır. Arap Edebiyatında Kaynaklar. Demirayak. Kaya. Arap edebiyat tarihi boyunca edebiyatçıların ilgilerinin birleştiği bir nokta olmuştur. el-Hac İbrâhîm “Edebiyât-ı Osmâniyye”. Kenan. 1362/1943) “Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘. Zevk ve Menhec”. Fen Edebiyat Fak. “el-Belâğatu’l-Vâżıha. Atatürk Üniv. Cüneyt Eren–M. 79. Sadi. Ancak bu düşünce. Nusrettin Bolelli “Belâgat Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri”. “el-Belâğa ve’l-Fesâha Lüġaten ve Istılahen”. İstanbul 2006. özür dilemek. Edebiyat Fak. îcâzı gerektiren sebepleri. 1364/1945). el-Beyân. Ķâhire 1989. Cüneyt ve Uzunoğlu. Türkçe’de belâğat uzun müddet Arab diline has bir kavram ve ilim sayılmış olup Sultan II. Marmara Üniv. M. Cüneyt ve Uzunoğlu. Muhammed Câbir Feyyâz. Bolelli. s. 23. Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar Belâğat. Sadi. Vecih. Vecih. ‘İlmü’lMeânî”. Eren. Ebû Mûsâ Muĥammed Muĥammed ve Arkadaşları. Mahmûd döneminde Türkçe’nin de bir belâğatı olabileceği düşüncesi kendini göstermeye başlamıştır. Arap Edebiyatında Kaynaklar. Bilgegil. I. Tâhir el-Mevlevî “Edebiyât Lüğatı”. Çögenli. Hasan ‘Abbâs. Ankara 1980. s.. ‘Abdülhamîd Muhammed el-Ubeysî “el-Belâğa. s. Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar Belâğat. M. Eren. I. Sadî Çögenli “Edebî Sanatlar”. Sütun Yayınları.. s. s. vaat ve uyarı ihtivâ eden yazılar merhamet dilemek ve şikâyetle ilgili dilek ve yazılar. Çögenli. Muallim Nâci “Istılâhât-ı Edebiyye”. s. Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ. 16.

Bu bağlamda Resûli Ekrem'in birçok hadisinde îcâz özelliği görülmektedir. iyiliği. 73. 238. 23 24 25 26 Aĥmed Mustafa. iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir”. 26 Bu âyette bütün iyi ve kötü işler özet olarak verilmiştir. el-Merâġî. Padişah ve kralların valilere ve memurlara gönderdikleri genelgeler. Muzaffer ÖZLİ 182 ____________________________________________________________________________ yazılar. ‘Ulûmu’l-Belâġa el-Beyân ve’l-Me‘ânî ve’l-Bedî‘. ﴾‫بالعرف‬ Allah’a karşı ِ ْ ُ ْ ِ ‫﴿وأمر‬ takvalı olmak. yerin dar olması. s. Peygamberimiz. Nahl. İlmu’l-Meânî Dirâset Belâğiye ve Nakdiye li-Resâili Meânî. Nusrettin. Ezberi ve anlamayı kolaylaştırma. Bolelli. . Abdulfettah Feyyûd. Bu cümlelerin her biri çok geniş manalar kapsamakta olup iki veya üç lafızdan oluşmaktadır. akrabalara yardım etmeyi emreder. Abdulfettah Feyyûd. Anlamaları için bir işâret yeterli olan akıllı kimselere hitap etmek. 24 Bu ayet üç cümleden oluşmuş kısa ibaresiyle birçok güzel ahlâk prensiplerini ihtiva etmektedir. VII. sıla-ı rahim de bulunmak. s. hadis kitaplarından geçen bir hadisinde kendisine özlü söz söyleme meziyetinin verildiğini söylemektedir. Besyûnî.Dr. Dâru’lFikr. Besyûnî. ﴾‫العفو‬ ِ ُ âyetinden insanlara iyilik yapmak. 235. 205. Baskı. 27 Hadisi az lafızla çok manalar ifade etmektedir. ‫نوى‬ ُ َ ْ َ ‫إنما‬ ‫إنما ِ ُ ﱢ‬ ِ ‫األعمال ِ ﱢ ﱠ‬ َ ‫بالنيات‬ َ َ ‫ما‬ ٍ ِ ْ ِ ‫لكل‬ َ‫و ِﱠ‬ َ‫ِﱠ‬ َ ‫امرئ‬ “Ameller niyetlere göredir. s. ْ ِ ْ َ َ ‫بالعرف‬ ْ ُ ْ َ ‫العفو‬ “Ey Muhammed bağışlama ﴾‫الجاھلين‬ َ ِ ِ َ ْ ‫عن‬ ِ ْ ُ ْ ِ ‫وأمر‬ ُِ َ ْ َ ْ ‫﴿خذ‬ ِ َ ‫وأعرض‬ yolunu tut. 1993. az lafızla çok engin manaları ifade eden kutsal bir kitap olduğu için hemen hemen bütün sûre ve âyetlerde îcâz sanatına rastlamak mümkündür. 25 istemektedir ‫﴿إن ﱠ‬ ‫ِﱠ‬ ‫يعظكم‬ ُ ُ ْ َ َ‫ﷲ‬ ْ ُ ُ ِ َ ‫والبغي‬ َ ْ َ َ ‫القربى‬ َ ْ ُ ْ ‫ذي‬ ِ َ ْ َ ْ ‫عن‬ ِ ‫وإيتاء‬ ِ َ ِ َ ‫واإلحسان‬ ِ ْ َ ْ ِ ‫يأمر‬ ِ َ ‫وينھى‬ ِ َ ْ ِ ْ َ ‫بالعدل‬ ِ َ ْ ُ ْ َ ‫الفحشاء‬ ِ ْ َ ْ َ ‫والمنكر‬ ‫ﱠ‬ ﴾‫تذكرون‬ َ ُ ‫لعلكم َ َ ﱠ‬ ُْ ََ “Kuşkusuz Allah adaleti. Hadislerde Îcâz: Peygamberimiz. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur”. bir şeyi gizlemek ve sözü uzatmaktan meydana gelen bitkinliği ve usanmayı gidermek 23 olarak saymışlardır. ﴾‫الجاھلين‬ َ ِ ِ َ ْ ‫عن‬ َ ﴿ sabırlı ve yumuşak huylu olmayı ِ َ ‫عرض‬ . A’râf. s. Mıśır 1972. 7/199. Ders alasınız diye size öğüt verir”.. dilimizi yalan ve gıybette ْ ِ ْ َ‫وأ‬ sakınmaktır. İlmu’l-Meânî Dirâset Belâğiye ve Nakdiye li-Resâili Meânî. bütün işlerde merhamet ve َ ْ َ ْ ‫﴿خذ‬ ْ َُْ insanlığı ön plana çıkarmak anlaşılmaktadır. Ahlaksızlığı. M Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. 16/90. kötülüğü ve haksızlığı yasaklar. Kur’ân-ı Kerîm’de Îcâz: Kur’ân-ı Kerîm. Belâğat Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri.

Kahire. ibaresi bu manayı ifadeden kasır olduğuna mebni ihtisar-i muhil demek olduğu cihetle merdud olur” 31 demektedir (Cahilce ve başıboş bir şekilde yaşamak uzak görüşlülük ve mantıklı olarak kederli bir tarzda yaşamaktan iyidir demek ise de bu ibare esas manayı ifade etmekten aciz olduğuna dayanarak öz bir halde olduğu yönüyle yok olur demektedir). Tâhiru’l-Mevlevî. Mektebetu’l-Ezher. s.Ü. Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat. İstanbul 1987. Câhiliyye döneminin en meşhur şairi olan İmrü’l Kays meşhur kasidesinin ilk beytine îcâzı kullanarak başlıyor. Tirmizî. Bilgegil. 115-118. M. َِ ْ ِ ‫نبك‬ ‫فحومل‬ ‫منـزل‬ َ ْ َ ‫اللوى‬ َ ْ ِ ‫من‬ ِ ِْ ِ ِ ِ َ ‫ذكرى‬ ِ ْ َ ‫قفا‬ َ ‫بسقط ﱢ‬ َ ‫حبيب‬ ِ َ ْ َ َ ‫الدخول‬ ِ ُ ‫بين ﱠ‬ ِ ِ َْ ‫و‬ “Arkadaşlar durun! Sevgiliyi ve onun Dehul ile Havmel arasında bulunan Sıktü’l-livadaki yurdunu anıp ağlayalım”. 59. 1985. 5. Türkçe’de Îcâz: Türkçemizde genellikle atasözleri. maksadı anlatabilmektir. s. 117. .F. Edebiyat Lüğatı. Müslümanların elinden َ ِ َ ‫من‬ ve dilinden zarar görmediği kimsedir”. İstanbul 1973. Arap Şiirinde Îcâz: Arap edebiyatında önemli bir yeri olan şiirde de îcâza sıkça rastlanır. Belâğat’ül-Osmaniye. Ahmed Cevdet Paşa.1 No:1 Buharî. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları. çok mânâları anlatmakla icâz sanatını kullanmayı uygun görmüştür. 30 Osmanlı Devleti’nde Ahmet Cevdet Paşa tarafında yazılan ilk belâğat eseri “Belâğat-ı Osmâniyye”deki şu beyit îcâza örnek olarak gösterilmiş ve daha sonraki yıllarda belâğat ilmi ile ilgili eser yazanlar da şu beyti eserlerinde îcâza delîl olarak göstermişler: Cühelâ vü humakâca yaşamak keder ile yaşamaktan yeğdir Cevdet Paşa ilgili beytin şerhinde “Îcâz. Cehl ve hamâkatle rahat yaşamak dûrendişâne ve âkilâne mükedder yaşamaktan evlâdır demek ise de. Ahmed. 28 Bu hadiste de Peygamberimiz Müslümanların birbiri üzerindeki sorumluluklarını az lafızla anlatmak istemiştir. Maksadı anlatamayan îcâzlar makbûl sayılmazlar. Kaya. Mualakâtu İmri’l-Kays fi Dav’in Cedîd. Ahmed Sa‘îd Matbaası. hikmetli sözler ve bazı kanun maddeleri îcâza örnek teşkil etmiştir. Cihad 2. İmân 4. Kiyâmet 52. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 183 ____________________________________________________________________________ ْ ِ ‫المسلمون‬ ْ َ ‫المسلم‬ "‫ويده‬ َ ُ ِ ْ ُ ْ ‫سلم‬ ِ ِ َ ‫لسانه‬ ِ ِ َ ِ ‫من‬ ُ ِ ْ ُ ْ َ " “Müslüman. 1975. s. İman 64-65. Müslim. I. Emel Matbaacılık Sanayi. 29 Şair bu beyitte merâmını ifâde etmek için bazı isimler kullanmak şartıyla az lafızlarla. Abdulhalîm Hifni. 32-35. Ebû Dâvud. Nâmık Kemâl’in: “Bârika-i hakîkat müsâdeme-i efkârdan çıkar” sözü hakkında Cevdet Paşa der ki: “Îcâzın en güzel bir misâli dahi Barika-i 27 28 29 30 31 Zeynu’d-din Ahmed b. Tecrid-i Sarih (Trc: Ahmed Naîm). s. Ankara.

186. Cevâhiru’l Belâğa fi’lMeâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. manası ise çok geniş ve zengindir. O Allah ﴾‫أحد‬ ُ‫ﷲ‬ ً ُ ُ ُ‫له‬ ْ َ َ ‫يلد‬ ْ َ . Kelâm-ı hikmet iştimâlidir ki telâffuz olunurken zihn-i sâmia güzel teşbihler tevârüd ediyor. Kişi kendisine fayda getireceği şeye yönelir. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz”. s. İstanbul 1973.‫الصمد‬ ْ َ َ . Îcâz-ı kasr ve Îcâz-ı hazf diye ikiye ayrılır. Böylece hem öldürmeyi düşündüğü insanın hayatını. Zira bu âyetin lafızları az. her şey ona muhtaçtır. s. Az lafz ile ne çok ve güzel mânâlar ifâde olunmuştur”. 1985. 119. 32 Ayrıca Türkçe’de “Ateş düştüğü yeri yakar”. 58. Muzaffer ÖZLİ 184 ____________________________________________________________________________ hakîkat tesâdüm-i efkârdan çıkar. s. Ahmed Hâşimî.b. İhlas. “‫ ”ن‬harfi ُ ” fiilinin aslı “‫أكن‬ değilim”. Hiçbir şey O’na denk değildir”. Beyrut. 1-Îcâz-ı kasr: Hazf olmaksızın az lafızla çok mana ifade etmek olup özellikle edebiyatçıların ilgilendiği ve değer verdikleri îcâz şeklidir. çok söyleyen yanılır”. 2/179. nesiller çoğalır. 224-226. s. 112/1-4. “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğâ. hem de kendi nefsini kurtarmış olur. Hâlbuki bârikayi tâkip eden yağmur nasıl ki bağ ve bostanı irvâ ederse hakikate müteferri‘ olan ulûm-i yakîniye dahi hadâik-i irfânı ihyâ eyler ve efkârın ihtilâf ve tedâfuu eczâ-i ferdiyenin kuvve-i berkiye vasıtasiyle tesâdümüne pek benzer. üç olumsuz olmak üzere toplam altı cümleden meydana gelen bu sûre. “Ev alma. Sonuçta toplum içindeki düzen de sağlanmış olur. Zirâ bârika nasıl ki âfâkı aydınlık ederse hakîkat dahi enfüsü tenvir eyler.‫أحد‬ َ ‫يكن‬ ْ َ ُ ‫ولم‬ ْ ِ َ ‫لم‬ ْ ُ َ ‫ولم‬ ٌ َ َ ُ‫ﷲ‬ ٌ َ َ ‫كفوا‬ َُ ‫ﱠ‬ ْ ُ “De ki. Daru’l-kütubi’l-İlmîyye. Âyette kast edilen ifade şöyledir: İnsan birisini öldürdüğü zaman kendisinin de öldürüleceğini bildiği takdirde bu teşebbüsünden vazgeçer. . Tâhiru’l-Mevlevî. “Az söyleyen anılır. Îcâz’ın Çeşitleri Îcâz. İstanbul 1303. el-Kazvînî. 35 Üç olumlu. 33 ٌ َ َ ‫القصاص‬ ﴾‫حياة‬ ْ ُ َ َ “Kısasta sizin için hayat vardır” âyeti îcâz-ı ِ ‫﴿ولكم‬ ِ َ ِ ْ ‫في‬ kasr’ı açıklayan âlimler için örnek teşkil etmiştir. Belâğat-ı Osmâniyye. Bakara. “‫أك‬ hazf edilmiştir.‫يولد‬ َ ُ ‫﴿قل‬ tektir. 184-185. nakittir”. 36 ًّ ِ َ ‫أك‬ ُ َ ‫﴿ولم‬ a)Harfin hazfedilmesiyle: ﴾‫بغيا‬ ْ َ َ “Ben kötü yollu bir kadın 37 َ َ ُ ْ ” şeklinde olması gerekmektedir. 38 32 33 34 35 36 Ahmed Cevdet Paşa. 2-Îcâz-ı hazf: Hazf edilen kelimeye veya cümleye delalet eden bir işaretin bulunması şartıyla ibarede bulunan kelimelerden ve cümlelerden bir veya birkaçını hazfetmektir. Ahmed Sa‘îd Matbaası. Böylelikle ömürler uzar. îcâzın zirvesinde bir belâğat örneği kabul edilmektedir. komşu al”. Mürüvvet Matbaası. s. Baskı. III.Dr. “Vakit.v. Edebiyat Lüğatı.) O doğurmamış ve doğmamıştır.34 ‫ھو ﱠ‬ ‫ ﱠ‬. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğâ. Allah Samed’dir. (O her şeyden müstağnidir. el-Kazvînî.

40 Âyette “َ‫القرية‬ َ َْْ ْ َ َ ْ ‫العير‬ ‫أصحاب‬ ” ş eklinde muzâf ve muzâfun ileyhden َ ِ ْ ” kelimeleri “‫القرية‬ َ ْ َ -‫العير‬ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ‫أھل‬ ِ ْ َ ” kelimeleri hazf edilmiştir. ‘Ulûmu’l-Belâġa el-Beyân ve’l-Me‘ânî ve’l-Bedî‘. edilmiştir. Ahmed Hâşimî.1985. s. el-Kazvînî. s. senin yanında oturmaya devam edeceğim”. 186. 195. Burada ٍ ْ َ ِ ” kelimesi “‫بعشرليال‬ 43 َ “‫ليال‬ ” kelimesi hazf edilmi ş tir. . 42 Ayetinde “‫بعشر‬ ٍ َ َ ٍ ْ َ ِ ” şeklinde olması gerekmektedir. s. s. Aslında “ ‫وعمل‬ 45 ً ‫صالحا‬ ‫عمال‬ ” ş eklindedir. 7/142. 195. İlm’ül-Meânî. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğâ. Yusuf. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. Bu âyette şart cümlesi olan “‫تتبعوني‬ ِ ُ ِ َ َ ‫فإن‬ edilmiştir. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğâ. s. denildiğinde yüz çevirirler” 48 . s.F. “ ‫أبرح‬ ُ َ َْ 39 َ ً ِ َ ” cümlesinin aslı “‫قاعدا‬ ً ِ َ ‫أبرح‬ ‫قاعدا‬ ُ َ ْ َ‫ ”ال‬şeklindedir. “‫أھل‬ َ ْ َ -‫ب‬ َ َ ‫أصحا‬ َ ْ َ ‫ثالثين‬ ََْ َ َ c) Muzâfun ileyhin hazfedilmesiyle: ﴾‫بعشر‬ َ َ ْ َ ْ َ َ ً‫ليلة‬ َ ِ َ َ ‫موسى‬ َ ُ ‫﴿وواعدنا‬ ٍ ْ َ ِ ‫وأتممناھا‬ “Musa ile otuz geceliğine sözleşme yaptık. 12/82. Ahmed Hâşimî.Ü. Aslında “‫صالحة‬ ْ َ ‫صحيحة‬ ٍ َ ِ َ ‫أو‬ ٍ َ ِ َ ‫سفينة‬ Cümle ve cümleye ait unsurların çıkartılmasıyla sözün kısaltılması ise altı şekilde olur 46 : a) Şart cümlesinin hazfedilmesiyle: ﴾‫ﷲ‬ ُ ‫يحببكم ﱠ‬ ِ ُ ِ ‫“ َ ﱠ‬Bana tâbi olun ُ ُ ْ ِ ْ ُ ‫﴿فاتبعوني‬ ْ ِ َ ” hazf ki Allah’da sizi sevsin”. Furkân. el-Kazvînî. Yâsin. s. Beyrut. 195. Hikmet. Abdulazîz Atik. el-Merâġî. Buna on gece daha ekledik”. 210. âyetinde “‫سفينة‬ ٍَ َِ ” (Gemi) kelimesinin sıfatı olan “‫صالحة‬ ٍ َ ِ َ -‫صحيحة‬ َ ِ َ ” (sağlam) kelimesi hazf َ ِ َ ‫كل‬ ‫ ” ُ ﱠ‬şeklindedir. “‫ ”ال‬harfi hazf edilmiştir. Aĥmed Mustafa. İlm’ül-Meânî. 41 oluşmaktadır. 19/20. Dâru’l-Nehdati’l-Arabiyye. Ahmed Hâşimî. 186. s. Ahmed Hâşimî. 25/71. ٍ ْ َ َ “Kim tevbe eder d) Mevsûfun hazfedilmesiyle: ﴾‫صالحا‬ ً ِ َ ‫وعمل‬ َ ِ َ َ ‫تاب‬ َ َ ‫﴿ومن‬ sâlih amel işlerse” 44 âyetinde hazfedilen mevsûf “ً‫عمال‬ َ َِ َ َ َ ” dir. s. ً ِ َ ََ ُ ُ ْ َ ‫ملك‬ ٌ ِ َ ‫وراءھم‬ ‫يأخذ ُ ﱠ‬ e) Sıfatın hazfedilmesiyle: ﴾‫غصبا‬ ً ْ َ ‫سفينة‬ َ َ َ “Çünkü ٍ َ ِ َ ‫كل‬ ْ ُ َ َ َ ‫﴿وكان‬ ötelerinde bütün sağlam gemileri zorla alan bir kral vardı”. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 185 ____________________________________________________________________________ ُ ُْ َ ُ ِ َ ‫فقلت‬ ً ِ َ ‫أبرح‬ ‫قاعدا‬ ‫وأوصالي‬ ُ َ ْ َ ِ‫يمين ﷲ‬ َ ْ َ َ ‫رأسي‬ ََْ ُ َ َ ‫ولو‬ ِ َ ْ َ َ ‫لديك‬ ِ ْ َ ‫قطعوا‬ “ Ben (sevgilime) dedim ki. Allah’a yemin ederim. s. Bkz. biz şüphesiz doğru söylüyoruz”. A‘raf. 179. s. Akdemir. 195. Başımı ve mafsallarımı kesseler bile. Bu âyette “‫أعرضوا‬ ُ ِ ْ َ ” (yüz çevirdiler) ibaresi 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Meryem. 47 b)Şartın cevabı olan cümlenin hazfedilmesiyle: ُ ‫لھم ﱠ‬ َ ِ َ “Onlara: öncekilerin ﴾‫ترحمون‬ َ ُ َ ْ ُ ‫لعلكم‬ َ ْ َ ‫ما‬ ْ ُ ‫خلفكم َ َ ﱠ‬ ْ ُ َ ْ َ ‫وما‬ ْ ُ ِ ْ َ ‫بين‬ َ ِ ‫﴿وإذا‬ ُ ُ َ ‫قيل‬ َ َ ‫أيديكم‬ َ ‫اتقوا‬ başına gelenlerden ve sizin başınıza geleceklerden korkun ki acınasınız. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. 36/45. 110. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. 224-226. Abdulazîz Atik. Belâğat Terimleri Ansiklopedisi. Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’l-Beyân ve’l-Bedî‘. Ahmed Hâşimî. 180. ‫التي ُ ﱠ‬ َ ْ َ ْ َ ‫التي‬ b) Muzâf ismin hazfedilmesiyle: ‫فيھا‬ َ ِ ‫أقبلنا‬ َ ِ ْ َ ‫فيھا‬ َ ِ ‫كنا‬ َ ْ َ ْ ‫واسأل‬ ِ ‫والعير ﱠ‬ ِ ‫القريةَ ﱠ‬ َِْ َ﴿ ‫“ َ ِ ﱠ‬Bulunduğumuz kentin halkına ve beraberinde olduğunuz ﴾‫لصادقون‬ َ ُ ِ َ َ ‫وإنا‬ kafileye de sorabilirsin.

Baskı. 30. Mürüvvet Matbaası. o da Yûsuf’un yanına geldi. Eren. Aslında َ ِ ” şeklindedir. el-Kazvînî. Hazfedilen cümleler “ ‫إلى‬ َ ِ ‫فأرسلون‬ ِ ُِ ََْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ِ‫ﱢ‬ ُ َ ْ ْ ْ ‫الصديق‬ ‫ﱡھا‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫يوسف‬ ‫له‬ ‫وقال‬ ،‫فأتاه‬ ‫فأرسلوه‬ ،‫ؤيا‬ ‫الرﱡ‬ ‫ألستعبره‬ ‫يوسف‬ ” (Beni Yûsuf’a ُ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َُِ gönderin ki ona rüya tabirini sorayım. III. Ey doğru sözlü Yusuf” 54 . Telhîsu’l-Miftâh. İzmir 1999. 29. 50 ْ َ ‫سألتھم‬ ْ ِ َ َ “Onlara: ‫واألرض َ َ ُ ُ ﱠ‬ c)Müsnedin hazfi: ﴾‫ﷲ‬ َ َ َ ‫من‬ ُ ‫ليقولن ﱠ‬ ْ ُ َ ْ َ َ ‫﴿ولئن‬ َ ْ َ َ ‫السموات‬ ِ َ َ ‫خلق ﱠ‬ “Gökleri ve yeri kim yarattı” diye sorsan kesinlikle Allah diyeceklerdir” 51 . Dâru’n-Nahđati’l-Arabiyye. ‘İlmü’l-Meânî. “‫وح‬ ُ ‫بلغت الرﱡ‬ ِ َ َ َ ‫إذا‬ ‫فبعث ﱠ‬ َ َ َ َ ً‫واحدة‬ e) Bir cümlenin hazfedilmesi: ﴾‫النبيين‬ ُ ‫﴿كان ﱠ‬ َ ‫ﷲُ ﱠ ِ ﱢ‬ َ ِ َ ً‫أمة‬ َ َ “İnsanlar ‫الناس ُ ﱠ‬ ُ ََ ْ َ ” tek bir milletti. Buradaki hazfın delili bu ayette sonra gelen “ ‫عنھا‬ َ ْ َ ‫كانوا‬ ِ ‫معرضين‬ َ ِ ِ ْ ُ …………. 31/25. Sonuç olarak verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere îcâz. 45-46. Ahmed Hâşimî. 49 50 51 52 53 54 55 Yâsin. Ve dedi ki: Yûsuf! Sözü doğru ve isabetli olan) şeklindedir 55 . ‫ ” َ َ َ ُ ﱠ‬dir. asırlarca toplumların edebiyatlarında yaşayan bir kavram olagelmiştir. Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar Belâğat.‫﴿فأرسلون‬ f) Birden fazla cümlenin hazfedilmesi: ﴾‫الصديق‬ َ ‫يوسف أَي‬ ِ ُ ِ ْ َ َ “Beni gönderin dedi. el-Îzâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğâ. 75/26. Yûsuf. 2/213. 196. Belâğat Terimleri Ansiklopedisi.Dr.. Ahmed Cevdet Paşa (1822 –1895). 123. İstanbul 1303. s. Burada hazfedilen cümle “‫فاختلفوا‬ َ َ َ َ ‫فاختلفوا‬ (İhtilafa düştüler) olup aslında “‫فبعث‬ ُ َ َ ْ َ ” şeklindedir. Onu gönderdiler. s. Bu âyette hazf edilen müsnedün ileyh “‫الروح‬ ُ ُ ” kelimesidir. M. s. elMerâġî. Abdulazîz. s. Belâğat-ı Osmâniyye. 190. Ayrıca âlimlerin hiçbir zaman vazgeçemedikleri bir edebiyat terimi olmuştur. s. Burada hazfedilen müsned “ُ‫خلقھن ﷲ‬ َ ِ ﴿ “Can boğaza geldiği d)Müsnedün ileyhin hazfi: ﴾ ‫التراقي‬ ِ َ َ َ ‫إذا‬ َ ِ َ ‫بلغت ﱠ‬ zaman” 52 . el-Kazvînî. fî’l-Belâğati’l-‘Arabiyye. Hikmet. Vecih. 36/46. Beyrût 1985. Allah elçileri gönderdi” 53 .” “ondan yüz çevirmişlerdir” 49 âyetidir. Akdemir. Cüneyt ve Uzunoğlu. Îcâzın yeterli olduğu yerde sözü uzatmak belâğata zarar verir. . ‘Ulûmu’l-Belâġa el-Beyân ve’l-Me‘ânî ve’l-Bedî‘. 12. bilgiyi yenileyen bir sanat olup. Aĥmed Mustafa. Bakara. BİBLİYOĞRAFYA Atîķ. Telhîsu’l-Miftâh. dolayısıyla îcâz. Kıyame. Nil Yayınları. Muzaffer ÖZLİ 186 ____________________________________________________________________________ ُ َ ‫إال‬ hazf edilmiştir. s. Lokman. Bu özelliğinden dolayı da güncelliğini daima korumuştur. ُ ِ ‫ﱡھا ﱢ‬ ُ ُ ُ . Cevâhiru’l Belâğa fi’l-Meâni ve’lBeyân ve’l-Bedî‘. 188. içinde bulunulan ortama göre belâğatın şartı olabilmektedir.

Vecih Uzunoğlu. İstanbul 1993. el-Merâġî. Mısır 1965. VII. 456/1063). Atatürk Üniv. Ķâhire 1989. Maŧba‘atü ‘Abdullah Efendi el-Kırîmî. Mıśır 1972. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:1 (2011) 187 ____________________________________________________________________________ Bilgegil. 1303 h. Dâru iĥyâi’t-türâŝi’l-‘Arabî. 1260 h. Maŧba‘atü’lkâtibi’l-‘Arabî. Muĥammed b. 1400/1980.. Baskı. Beyrût tsz. Ebû Oŝmân ‘Amr b. Beyrût 1374/1955.Ü.. İstanbul 2006. 637/1239).. thk. ……………. 255/869). Yay. 739/1338). Kitâbu’l-Ĥayevân. Ebû Mûsâ. . el-Câĥıž. Muĥammed b. Arap Edebiyatında Kaynaklar. Edebiyat Fak.. Kenan. M. Ebü’l-Fetĥ Żiyâüddîn Naśrullâh b. Ebû Ali el-Ĥasen el-Ķayravânî (ö. ‘Abdilkerîm el-Mûśılî (ö. Erzurum 2000. ysz. Muĥammed Muĥammed ve Arkadaşları. ‘Abdüsselâm Muĥammed Hârûn. Belâgat (Arap edebiyatı Bilgi ve Teorileri).. Dâru’lFikr. Ali (ö. ysz. Telħîśu’l-Miftâĥ. el-Maŧba‘atü’l-edebiyye. Eren.. Muĥammed Ķarķazân.F. Edebiyat Lüğatı. Dâru Śâdir. el-Îżâĥ fî ‘Ulûmi’lBelâğa. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. Cemâlüddîn Muĥammed b. el-Ķazvînî. Baskı. Muħtaśaru’l-Me‘ânî. Maŧba‘atü el-Ĥâc el-Muĥarrem Efendi elBosnevî. Baskı. Dâru’ŧ-ŧıbâ‘ati’l-‘âmire. Baĥr (ö. Ali b. Mıśır 1317 h. Belâğat Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar. M. ……………. Celâlüddîn Muĥammed b. Muĥammed b. II. Daru’l-Mısr. II. Vakfı Yay. Atatürk Üniv. Lisânu’l-‘Arab.. M. Fen Edebiyat Fak. Aĥmed. Ebû Ya‘ķûb Yûsuf b.. Ebî Bekir b. es-Sekkâkî. İlahiyat Fak. XII. Dımeşķ 1414/1994. 626/1229).. Tâhiru’l-Mevlevî. el-Muŧavvel ‘ale’t-Telħîś. et-Taftâzânî. İbnu’l-Eŝîr. Muĥammed Muĥyiddîn ‘Abdülĥamîd. Marmara Üniv. Belâğat (Arab Edebiyâtı Bilgi ve Teorileri). Edebiyat Bilgi ve Teorileri 1 Belâgat. Baskı. el-Nuketu fi İ‘câz’il Kur’ân. ysz. İsa. İstanbul 1973. el-Meŝelü’s-Sâir fî Edebi’l-Kâtib ve’ş-Şâ‘ir. ‘Abdirraĥmân (ö. Baskı. Kitâbü Miftâĥi’l-‘ulûm. Mıśır 1357 h. Demirayak. V. ta‘lîk ve tenkîh Muĥammed ‘Abdülmün‘im Ħafâcî. İstanbul 2001. şerh. Nusrettin. el-Hâşimî. ……………. Kaya. İbn Reşîķ. I. Sadi Çögenli. Cüneyt ve M. el-Belâġatu’l-‘Arabiyye ve Târîħuhâ. 711/1311). Ankara 1980. el-Mektebetü’l‘aśriyye. Sütun Yayınları. thk. Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘. er-Rummânî. Baskı. Ahmed Sa‘îd Matbaası. el-‘Umde fî Meĥâsini’ş-Şi‘r ve Âdâbihî ve Naķdihî. thk. ‘Ulûmu’l-Belâġa el-Beyân ve’l-Me‘ânî ve’l-Bedî‘. Ü. 1289 h. Şeriketü mektebeti ve maŧba‘ati Muśŧafa elBâbî el-Ĥalebî ve evlâdihî. Mükerrem (ö. Yay. Bolelli. İbn Manžûr. Aĥmed Mustafa. ysz. Beyrût 1411/1990.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful