You are on page 1of 21

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

KOLEKSI TERBUKA PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu / A.Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad, 1913-. (Abdul Samad Ahmad) Sejarah kesusastraan Melayu II / A. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

GV1114.75. A23 2008 Abd. Rahman Ismail Seni silat Melayu : sejarah perkembangan dan budaya / Abd. Rahman Ismail. -- Cet. 1 --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

PL5067. A23 2006 Abdul Rashid Melebek Sejarah Bahasa Melayu / Abdul Rashid Melebek, Amat Juhari Moain.--Kuala Lumpur: Utusan, 2006.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 1

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS523.4.M35 A36 2008 Ahmad Jelani Halimi Sejarah dan tamadun bangsa Melayu / Ahmad Jelani Halimi.--Cheras, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2008.

DS595.2.M35 A286 2009 Ahmad Mohamad Said Jati diri dan psikik Melayu : lintasan sejarah bangsa / Ahmad Mohamad Said ; pengantar Dato' Dr. Siddiq Fadzil.--Kajang, Selangor Darul Ehsan: Kolej Dar al-Hikmah, 2009.

PN5449.M35 A36 1992 Ahmat Adam Sejarah dan bibliografi akhbar dan majalah melayu abad kesembilan belas / Ahmat Adam.--Bangi: UKM, 1992.

PL5103.A43 2009 Amat Juhari Moain Sejarah perancangan bahasa Melayu di Negeri Johor / Amat Juhari Moain. -- Cet. 1. --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

PL5111. A66 1992 Arockiamary Savarimuthu Ayat majmuk dalam sejarah Melayu / Arockiamary Savarimuthu.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 2

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


BP173.75. A926 2001 Auni Abdullah Islam dan perdagangan dalam sejarah alam Melayu / Auni bin Haji Abdullah.--Kuala Lumpur: Darulfikir, 2001.

BP63. A96 2005 Auni Haji Abdullah Tradisi pemerintahan Islam dan kolonialisme dalam sejarah alam Melayu / Auni Haji Abdullah. -- [Cet. 1.] --Kuala Lumpur: Darulfikir, 2005.

PL5067. C65 2005 Collins, James T. Bahasa Melayu bahasa dunia : sejarah singkat / James T. Collins ; alih bahasa Alma Evita Almanar ; kata pengantar Dendy Sugono. -- Ed. 1 --Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

DS597.2.C66 2007 Comber, Leon Peristiwa 13 Mei : sejarah perhubungan Melayu-Cina / Leon Comber; terjemahan Omardin Haji Ashaari. -- Cet. 2 --Petaling Jaya, Malaysia: International Book Service, 2007.

PL5130. D53 2008 Djamal Tukiman Sejarah tidak pernah luka kita yang berduka : landskap sastera Melayu Singapura pasca Angkatan 50 / Djamal Tukimin.--Singapore: Pustaka Nasional Ltd, 2008.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 3

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


PL5067. H37 1992 Harahap, Darwis Sejarah pertumbuhan Bahasa Melayu / Darwis Harahap.--Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 1992.

DS596.5. H37 1989 Haron Daud Sejarah melayu : satu kajian daripada aspek pensejarahan budaya / Haron Daud.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

PL5101. H37 1984 Hashim Awang Kesusasteraan Melayu dalam kritikan dan sejarah / Hashim Awang.--Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1984.

PL5130.6. H37 2003 Hashim Awang Sejarah kesusasteraan Melayu moden : esei kritikan / Hashim Awang.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

CN1230.M35 H37 2006 Hashim Hj. Musa Epigrafi Melayu : sejarah sistem tulisan dalam Bahasa Melayu / Hashim Musa. -- Ed. 2 --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 4

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


CN1230.M35 H37 1997 Hashim Musa Epigrafi Melayu : sejarah sistem tulisan dalam bahasa melayu ..--Kuala Lumpur: DBP, 1997.

DS596. H66 1991 Hooker, Virginia Matheson Tuhfat Al-Nafis : sejarah Melayu Islam / Virginia Matheson Hooker; penterjemah Ahmad Fauzi Basri.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

DS603. H83 1998 Hubungan budaya dalam sejarah dunia melayu / editor Daniel Perpet dan Puteri Rashidah Megat Ramli.--Kuala Lumpur: DBP, 1998.

JA84.M35 I27 1981 Ibrahim Mahmood Sejarah perjuangan bangsa Melayu : suatu penyingkapan kembali sejarah perjuangan bangsa Melayu menuju kemerdekaan / Ibrahim Mahmood.--Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981.

DS588.P29 I27 2002 Ibrahim Syukri Sejarah kerajaan melayu Patani / Ibrahim Syukri.--Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 5

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS595.2.M35 I84 2006 Ishak bin Saat, Hj. Sejarah sosiobudaya Melayu / Ishak bin Saat.--Shah Alam: Karisma Publications,, 2006.

CS1274. I86 2009 Ismail Azman Omar Perkahwinan dan kekeluargaan raja-raja Melayu dalam Sejarah Melayu / Ismail Azman Omar.--Shah Alam, Selangor: Karisma Publications Sdn. Bhd., 2009.

D9.I75 1973 Istilah Sejarah - Inggeris- Melayu- Inggeris / Dewan Bahasa dan Pustaka.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973.

DS596. J4719 1979 Joginder Singh Jessy Sejarah Tanah Melayu 1400-1959 / Joginder Singh Jessy.--Kuala Lumpur :: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia,, 1979.

LC94.S54 K36 2007 Kamsiah Abdullah Benih budiman : suatu analisis sosio-sejarah persekolahan Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah.--Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 6

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

PL5130.5. K36 1995 Kang, Kyong Seock Gaya bahasa sejarah Melayu / Kang Kyong Seock.--Kuala Lumpur: DBP, 1995.

PL5130.A53K38 1998 Kathiresan, D. Kajian teks sastera : sulalatus salatin : sejarah Melayu / D. Kathiresan.--Petaling Jaya: Longman, 1998.

BP297.64. K48 2008 Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu : lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / susunan, (Tun) Suzana (Tun) Hj. Othman.--Kuala Lumpur: Media Satria, 2008.

DS595.2. M37 1991 Kolokium masyarakat Melayu abad ke-19 Masyarakat Melayu abad ke-19 / Jawatankuasa Klokium, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

PL5130. L5 1986 Li, Chuan Siu Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965 / Li Chuan Siu.--Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1984.

PL5138.H57 L53 1991 Liaw, Yock Fang Sejarah kesusasteraan Melayu klasik / Liaw Yock Fang.--Jakarta: Erlangga, 1991. UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA Page 7

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

PL5130.6. L53 1993 Liaw, Yock Fang Sejarah kesusasteraan Melayu klasik, jilid 2 / Liaw Yock fang.--Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.

HQ1750.6.K3 M34 2005 Mahani Musa Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah 1881-1940 / Mahani Musa.--Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

PL5126. M357 2009 Mana Sikana Sejarah kesusasteraan Melayu moden : drama / Mana Sikana.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

PL5132.1. M64 1995 Mohamad Mokhtar Hassan Sejarah kritikan puisi melayu moden 1949-1979 / Mohamad Mokhtar Hassan.--Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1995.

DS596.5. M64 1974 Mohammad Affandi, Raja Tokoh-tokoh Melayu yang agung dalam sejarah / Raja Mohammad Affandi.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 8

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

PL5132.1. M84 1992 Muhammad Haji Salleh Sajak-sajak sejarah Melayu / Muhammad Haji Salleh.

DS596.5. M84 2010 Muhammad Yusof bin Ibrahim Sejarawan dan persejarahan Melayu : warisan & kesinambungan / Muhd. Yusof Ibrahim.--Kuala Lumpur: Tinta Publishers, 2010.

DS603. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah Melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

PL5131. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

DS596.6. M84 1994 Muhd. Yusof Ibrahim Pensejarahan Melayu 1800-1960 / Muhd. Yusof Ibrahim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 9

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS578.N551999 Nik Anuar Nik Mahmud Sejarah perjuangan melayu Patani 1785-1954 / Nik Anuar Nik Mahmud.--Bangi: Penerbit UKM, 1999.

DS588.P3 A583 2000 Nik Anuar Nik Mahmud Sejarah perjuangan Melayu Patani 1785-1954 / Nik Anuar Nik Mahmud.--Bangi: bPenerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000.

PL5067. N67 1999 Noriah Mohamed Sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu lama / Noriah Mohamed.--Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1999.

UF525.M4 O745 1994 Othman Mohd. Yatim Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara / oleh Othman Mohd. Yatim dan Mohd. Zamberi A. Malek. -- Cet. 1 --Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti, 1994.

PL5130. P46 2008 Penelitian sejarah kesusasteraan melayu moden 1940-1969 / penyusun, Siti Aisah Murad. -- Cet. 1. --Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 10

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


PL5107. P46 1990 Pensejarahan Bahasa Melayu : beberapa pandangan awal / diselenggarakan oleh Zaiton Ab. Rahman dan Zaini Mohamed Zain.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

PL5113. I86 1988 Ismail Ahmad Ulasan buku sejarah melayu / Ismail Ahmad.--Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 1988.

PN2960.M3 R2 1975 Rahmah Bujang Sejarah perkembangan drama Bangsawan ditanah Melayu dan Singapura / Rahmah Bujang.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1975.

PL5105. R35 1982 Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain Pengajaran bahasa Melayu : tujuan, matlamat, konsep dan sejarahnya / Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain.--Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara, 1982.

PL5130.6. R35 1999 Rajantheran, M. Sejarah Melayu : kesan hubungan kebudayaan Melayu dan India / M. Rajantheran.-Kuala Lumpur: DBP, 1999.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 11

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


PL5134. O836 2003 S. Othman Kelantan Sejarah kesusasteraan melayu moden : novel / S. Othman Kelantan dan Abdullah Tahir.--Kuala Lumpur: DBP, 2003.

PL5123. S24 2005 Sahlan Mohd. Saman Sejarah kesusasteraan melayu moden : puisi / Sahlan Mohd. Saman.--Kuala Lumpur: DBP, 2005.

PL5101. S45 1992 Sejarah kesusasteraan Melayu, jilid II / Ahmad Kamal Abdullah...[et al.].--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

PL5130. S45 2006 Sejarah kesusasteraan Melayu.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.

DS596.6. S45 1984 Sejarah masyarakat Melayu moden / diselenggarakan oleh Khoo Kay Kim.--Kuala Lumpur: Diterbitkan oleh Persatuan Muzium Malaysia untuk Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1984.

DS596.6. S44 1984 Sejarah masyarakat Melayu moden / diselenggarakan oleh Khoo Kay Kim.--Kuala Lumpur: Diterbitkan oleh Persatuan Muzium Malaysia untuk Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1984.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 12

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS596.5. S44 1998 Sejarah Melayu / disusun oleh Cheah Boon Kheng.--Kuala Lumpur: MBRAS, 1998.

DS596. S3134 1970 Sejarah Melayu : or Malay annals / an annotated translation by C. C. Brown, with a new introd. by R. Roolvink.--Kuala LumpurNew York: Oxford University Press, 1970.

DS596.5. S453 2009 Sejarah Melayu = The Malay annals / compiled by Cheah Boon Kheng ; transcribed by Abdul Rahman Haji Ismail ; dengan esei pengenalan oleh Abdul Rahman Haji Ismail, R. Roolvink, R.O. Winstedt. -- Ed. Rumi baru --Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, c1998.

BUK0023. S53 1995 DS598.J7 S53 1995 Shaharom Husain Sejarah Johor : kaitannya dengan negeri Melayu / Shaharom Husain.--Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995.

DS596.5. S54 1975 Shellabear, W.G. Sejarah Melayu / diusahakan oleh W.G Shellabear.--Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1975.

DS596. S34 1982 Sheppard, Mubin Tanah Melayu yang bersejarah / Mubin Sheppard.--Singapore: Eastern Unversities Press, 1982.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 13

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS596.5. S45 2009 Sulalat al-salatin ya'ni' perteturan segala raja-raja (sejarah melayu) / karangan Tun Seri Lanang; dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh.--Kuala Lumpur: Terbitan bersama Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

DS596.5. S85 1979 Sulalatus salatin = sejarah Melayu / diselenggarakan oleh A.Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.

PL5130. S85 2008 Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu) : cerakinan sejarah, budaya dan bahasa / editor Abdul Rahman Haji Ismail, Haron Daud.--Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2008.

DS596.53. T86 2008 Tun Seri Lanang : sejarah dan warisan tokoh Melayu tradisional / susunan (Tun) Suzana (Tun) Hj. Othman.--Kuala Lumpur: Media Satria, 2008.

PL5134.H57 T86 1997 Tun Seri Lanang Sulalat al-salatin ya'ni pertuturan segala raja-raja (Sejarah Melayu) / karangan Tun Seri Lanang; dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh.--Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 1997.

PL5130. U43 1984 Umar Junus, 1934 Sejarah Melayu : menemukan diri kembali / Umar Junus.--Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1984.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 14

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

PL5130.6 W36 1976 Wan Samsuddin Mohd. Yusoff Sejarah sastera melayu moden : sesudah tahun 1800 / Wan Shamsuddin Mohd. Yusoff.--Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1976.

DS596.5. Y85 1989 Yusoff Iskandar Kesultanan melayu Melaka : kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke15 dan abad ke - 16 dalam sejarah Malaysia / Yusoff Hashim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

DS596.5. Y87 1978 Yusoff Iskandar Sejarah Melayu : satu perbincangan kritis dari pelbagai bidang / Yusoff Iskandar dan Abdul Rahman Kaeh.--Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia), 1978.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 15

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


KOLEKSI TANDA MERAH

PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu I / A. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

PL5101. A63 1963 A. Samad Ahmad Sejarah kesusasteraan Melayu II / oleh A. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1963.

PL5130.6. A83 1974 A. Samad Ahmad, 1913-. (Abdul Samad Ahmad) Sejarah kesusastraan Melayu II / A. Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

PL5111. A66 1992 Arockiamary Savarimuthu Ayat majmuk dalam sejarah Melayu / Arockiamary Savarimuthu.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

DS596.5. H37 1989 Haron Daud Sejarah melayu : satu kajian daripada aspek pensejarahan budaya / Haron Daud.-Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 16

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


PL5130.A53K38 1998 Kathiresan, D. Kajian teks sastera : sulalatus salatin : sejarah Melayu / D. Kathiresan.--Petaling Jaya: Longman, 1998.

DS595.2. M37 1991 Kolokium masyarakat Melayu abad ke-19 Masyarakat Melayu abad ke-19 / Jawatankuasa Klokium, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

PL5131.L53 1978 Li, Chuan Siu Ikhtiar sejarah : kesusasteraan melayu baru 1830-1945 / Li Chuan Siu.--Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1978.

DS603. M84 1992 Muhammad Yusoff Hashim Pensejarahan Melayu : kajian tentang tradisi sejarah Melayu nusantara / Muhammad Yusoff Hashim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

DS596.6. M84 1994 Muhd. Yusof Ibrahim Pensejarahan Melayu 1800-1960 / Muhd. Yusof Ibrahim.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 17

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


PL5067.N67 1999 Noriah Mohamed Sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu lama / Noriah Mohamed.--Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1999.

UF525.M4 O745 1994 Othman Mohd. Yatim Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara / oleh Othman Mohd. Yatim dan Mohd. Zamberi A. Malek. -- Cet. 1 --Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti, 1994.

PL5107. P46 1990 Pensejarahan Bahasa Melayu : beberapa pandangan awal / diselenggarakan oleh Zaiton Ab. Rahman dan Zaini Mohamed Zain.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

PN2960.M3 R2 1975 Rahmah Bujang Sejarah perkembangan drama Bangsawan ditanah Melayu dan Singapura / Rahmah Bujang.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1975.

PL5113 . S45 1975 Sejarah Melayu / diusahakan oleh W. G. Shellabear.--Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1975.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 18

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU

DS596.5. S54 1975 Shellabear, W.G. Sejarah Melayu / diusahakan oleh W.G Shellabear.--Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1975.

DS596.5. S85 1979 Sulalatus salatin = sejarah Melayu / diselenggarakan oleh A.Samad Ahmad.--Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.

PL5134.H57T861997 Tun Seri Lanang Sulalat al-salatin ya'ni pertuturan segala raja-raja (Sejarah Melayu) / karangan Tun Seri Lanang; dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh.--Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 1997.

DS596. Z3 1961 Za'ba, 1895-1973 Sejarah ringkas Tanah Melayu / oleh Za'ba.--Singapura: Pustaka Melayu, 1961.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 19

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


KOLEKSI TESIS SEJARAH MELAYU PL5065. M35 2002 Mailini Rujeh Analisis penggunaan kata ganda dalam buku sulalatus salatin (Sejarah Melayu) / Mailini Rujeh--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2002.

PL5065. M84 2001 Muhamad Fared Zulkafli Analisis kesalahan penggunaan bahasa melayu dalam kertas soalan subjek sejarah Sijil Pelajaran Malaysia(1995 hingga 1999)--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2001.

PL5117. M87 2010 Musirin Mosin Deskripsi struktur dan fungsi frasa adverba dalam Bahasa Melayu berdasarkan teks sejarah Melayu / Musirin Mosin--Tanjung Malim: Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2010.

PL5121. L53 2002 Lidwinie Linda Atim Kajian istilah sejarah bahasa Melayu berdasarkan sumber istilah dalam buku teks sejarah Malaysia tingkatan lima, KBSM / Lidwine Linda Atim--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2002.

PL5130. M38 2009 Mat Zin Manun Nilai-nilai dari perspektif masyarakat Melayu dalam karya agung sejarah Melayu / Mat Zin Manun--Tanjung Malim: Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2009.

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 20

BIBLIOGRAFI SEJARAH MELAYU


DS595. S26 1999 Samri Sainuddin Peradaban melayu Melaka berdasarkan sejarah melayu / Samri Sainuddin--Kuala Lumpur: Fakulti Sastera, Universiti Malaya, 1999.

PL5109. N66 2001 Noorazam Ahmad Perbandingan laras bahasa buku teks Sijil Pelajaran Malaysia tingkatan 5 : bahasa melayu, sains, sejarah, matematik dan geografi / Noorazam Ahmad--Tanjong Malim: Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2001.

DIHASILKAN OLEH: MOHD SHAHRUL AZNI B. NORDIN UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA 2011

UNIT PERUNDINGAN PENYELIDIKAN PENGGUNA

Page 21