You are on page 1of 31

Prirunik za ugradnju

Super-Rail Eco na objektu, razmak stubova 1,33 m (SR Eco Bw)


H2-W4-A (Wn=1,3 m; Dn=0,9 m; kontrolna duina=60 m)

Sadraj Strana 1. Opte...................................................................................... 2. Skladitenje i transport........................................................... 3. Ukotvljenje na objektu, odn. trakastom temelju........................ 4. Visina i granice ugradnje na postojeim nivoima 5. Sistem sklapanja (montae) 6. Dilatacija.. 7. Spajanje zavrtnjima.. 8. Obrada na licu mesta 9. Ugradnja na krivinama. 10. Ukoenje.............................. 11. Ugradnja na podrujima sa vodama pod zatitom.. 12. Poetne i zavrne konstrukcije... 13. Prelazne konstrukcije................................. 14. Dodatna postrojenja................. 15. Popravke 16. Ponovna upotrebljivost segmenata zatitne ograde 17. Inspekcija i odravanje. Aneks I: Crtei za montau po RAL-RG 620..... Aneks II: Prikaz montae........ Aneks III: Ubrzana provera gra. objekta Super-Rail Eco Bw. 1. Opte 1 4 4 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 13 15 15 17 22 27

Vae u principu pravila RAL-RG 620 uvek u aktuelnoj verziji. Da bi se ostvario za prvu proveru (ITT) deklarisani rezultat prema izvetajima o

... 2

kontroli (vidi ubrzanu proveru u Aneksu III) moraju se pri ugradnji i montai Super-Rail Eco na objektu sa 1,33 m rastojanja stubova (SR Eco Bw) dodatno precizno ispuniti i sledei zahtevi. Ako se pri ugradnji odstupi od ovih zahteva bez dogovora sa proizvoaem, odgovornost za nedostatke na graevinskom proizvodu prelazi sa proizvoaa na montera. Graevinski proizvod proveren je po EN 1317. Rezultati provere postignuti su pod uslovima opisanim u izvetaju o proveri. Ali ne mogu svi praktini sluajevi primene biti pokriveni scenarijom za izvetaj o proveri. Stoga su u ovom priruniku za ugradnju definisani granini uslovi za ugradnju, ijom se primenom moe oekivati da zatitna funkcija postrojenja bude obezbeena u praksi. Crtei za montau/sklapanje proverenog proizvoda odgovaraju RAL-RG 620 crte S 1.2-370, crte B 1.1-403 (spajanje zavrtnjima) i crtei B2.1208, odnosno B2.1.209 (ukotvljenje na objektu), vidi Aneks I. Ugradni delovi proizvoaa, koji proizvode po RAL-RG 620 i za proizvod raspolau CE-certifikatom, kompatibilni su sa ovim proizvodom. Graevinski proizvod ne sadri nikakve toksine materije ili supstance koje valja nadzirati. Pri ugradnji SR Eco Bw angaovane grupe montera moraju da budu stalno pod nadzorom strunjaka poznavalaca materije* iz sopstvene firme. Moraju se vriti sopstvene kontrolne provere po RAL-RG 620. O rezultatima ovih sopstvenih kontrolnih pregleda moraju se voditi zapisnici prema Prilogu 9 RAL-RG 620. Ako se montaa/sklapanje vri u Nemakoj, onda je ona s izuzetkom dilatacionih udara, vidi 6, i pri reparacijama, vidi 15, - nezavisna od lokalnih temperatura u vreme ugradnje. U regionima, u kojima je minimalna spoljna temperatura Tmin prema EN 1991-1-5/NA ispod

-240C, ugradnja se sme vriti samo uz pismenu potvrdu proizvoaa. ________________________________________________________________


* - Strunjak ograde poznavalac materije je, na primer, provereni strunjak za montau zatitne

Trajnost graevinskog proizvoda ukljuujui temeljnu/baznu konstrukciju obezbeena je pocinkovanjem svih ugradnih delova i na terenima ija okolina ima uslova za nastanak korozije, kao to su industrijska ili morska atmosfera. Podaci za postupak vrednovanja i procene trajnosti nalaze se u RAL-RG 620 i u EN ISO 1461, odnosno EN 10346. Ako se zbog lokalne situacije i skuenog terena ne mogu na podruju izvoenja radova ispotovati zahtevi, valja ispitati da li je podesniji Super-Rail Bw (SR Bw) ili se moe reducirati propisana distanca od ivice kolovozne trake. SR Eco Bw je proveren bez upotrebe gelendera i stoga se moe primeniti takoe bez gelendera. Na osnovu - prilikom ispitivanja dostignutog dinaminog povijanja od Dn = 0,9 m sistem se po pravilu sme montirati samo na peakim stazama irine od najmanje 1,4 m. Moguna je ugradnja na irim peakim stazama. Ako se zahteva pomona staza irine 75 cm i gelender adekvatan RiZ Kap 1, onda minimalna irina peake staze iznosi 2,0 m. Bude li u osnovanim izuzetnim sluajevima odstojanje prednje ivice SR Eco Bw sa saobraajne strane ivice peake staze izabran kao manji od 50 cm, na primer, zbog postojee visoke ivice/ruba, vidi 4, moe minimalna irina peake staze da ispadne u istom obimu manja. Ako se prednja ivica preage (Holm) odredi u istom nivou sa prednjom ivicom ruba, onda minimalna irina peake staze prema tome iznosi 0,9 m (=Dn). Na pravcu izgraene strukture mora se u principu nadovezati prelazna konstrukcija ili poetna i zavrna konstrukcija.

2. Skladitenje i transport Skladitenje i manipulisanje svim delovima konstrukcije zatitne ograde moraju biti izvoeni struno. Pri tome se moraju potovati specifini zahtevi proizvoaa, na primer, uputstva za postupak skladitenja i transportovanja. Delovi konstrukcije zatitne ograde moraju se zatiti od neistoe, korozije i oteenja. Delovi konstrukcije, koji se izloe radi montae, moraju se ugraditi u kratkom roku. Na radilitima valja izloiti samo one koliine materijala, koje se mogu ugraditi u okviru jednog dana. 3. Ankerovanje na gradilitu, odnosno trakama temelja Ne postoje nikakva sistemska ogranienja za maksimalno prihvatljiv nagib podloge. Kod stubova su dopustiva odstupanja + 2% nagiba prema smeru kolovoza (to odgovara + 1,6 cm ispred/unazad u odnosu na visinu stuba iznad gornje ivice peake staze). Moraju se potovati RAL-RG 620, poglavlje 1, delovi 5.7.11 i 5.7.12. Nije doputeno direktno betoniranje stubova zatitne ograde. Ako se koristi sintetiki malter (PC) ili sintetikom poboljani materijal (PCC), oni moraju odgovarati TL BE-PCC. Ako se primenjuje vezivni naleui anker mora se striktno potovati uputstvo proizvoaa ipa/klina. Dozvoljeni su samo Hilti spojni ankeri HVU M 16 x 125, kvalitet 8.8. - Kvalitet betona/vrstina mora da odgovara minimum pokaznom crteu Kap 1 (C25/30). Ugradnju ankera moe da obavlja samo adekvatno kolovani personal.

- Mogu da se koriste samo od proizvoaa isporuene komponente, zamena pojedinih delova (na pr. malterski patroni) nije doputena.

- Pravljenje rupa 18 mm vri se ekiastim/udarnim svrdlom za tvrdi metal prema ISO odnosno nacionalnim normama ili sistemom buenja sa dijamantskim jezgrom DD-EC 1 s Top-Spin-tehnologijom. Vazduna udarna builica ili sistemi buenja sa drugim jezgrom nisu dozvoljeni. - Treba se pridravati dubine buene rupe (=dubina ukotvljenja) od 125 mm, skraivanje ipke ankera zbog eventualnih smetnji pri buenju nije doputeno. Kod odgovarajueg/propisanog postavljanja deo anker-ipke sa navojima ne sme da stri vie od 15 mm iznad matice (mutera) - Valja se pridravati razmaka ivica i fuga od > 15 cm. - Izbuenu rupu treba izduvavanjem oistiti najmanje 4 x runom pumpom ili vazduhom pod pritiskom bez ulja (ISO 8573-1, tab. 7.3, klasa ulja 4, < 5 mg/m3), eventualno prisutnu vodu valja potpuno odstraniti. Minimalnog ekanje pre montae stubova treba se drati u zavisnosti od temperature osnove za ankerovanje prema tabeli. Tek potom moe se stub uvrivati (obrtni momenat = 90 Nm). Osim toga u izuzetnim sluajevima moguna je ugradnja veznih ankera pri 10 0C do -60C s poekom od 24 sata. Temperatura u osnovu za ankerovanje -50C do -10C 00C do 90C 100C do 190C 200C do max 400C min. poek* 5 sati 1 sat 30 min 20 min

* - Navedeni periodi poeka vae samo za suvu podlogu za ankerisanje. Pri vlanoj podlozi za ankerisanje periodi poeka se udvostruuju.

Kod zavrenih veznih ankera mora vrstina spoja da odgovara kvalitetu 8.8 i mora se dotegniti s minimalnim zateznim momentom od 70 Nm. Svi ankerovani delovi moraju se plameno pocinkovati po RAL-RG 620. Ankeri od plemenitog elika ne smeju se upotrebiti.

6 Provera veznih ankera po RAL-RG 620 crte B2.1-202 (deo br. 41.05) vri se iskljuivo za to predvienim kontrolnim ureajem Hilti DPG 100 s centrinim zateznim optereenjem od najmanje 50 kN. Tipino kontrolno optereenje kree se izmeu 55 kN i 65 kN, pri emu se tokom jednog do dva minuta kN oznaka ne sme pasti ispod 50 kN. Na graevini se ne smeju pojaviti oteenja niti proklizavanja. U cilju provere ispravnosti ankerovanja mora da se optereti najmanje 3% ankera i da se posle rastereenja dotegne odgovarajuim obrtnim momentom od 90 Nm. Pri tome ne sme da doe ni do kakvog znatnijeg proklizavanja. Ako od najmanje 3% proveravanih ankera bude neispravnih vie od polovine, moraju se proveriti svi klinovi/ipovi na objektu. Ako neki klin ili manje od polovine proveravanih klinova ne moe da ispuni kontrolne uslove, onda kod dotinog stuba, kao i kod levog i desnog susednog stuba treba proveriti najmanje po dva sledea klina. Ukoliko pri tome jo neki klin ne ispunjava kontrolne uslove, moraju se proveriti svi klinovi dotinog stuba kao i svi klinovi susednih stubova. Rezultate provere treba dokumentovati u formularu za kontrolu veznih ankera prema prilogu 9 RAL-RG 620. Kod zavrenih veznih ankera dovoljno je umesto ispitivanja podnoenje registracije isporuioca zavrenih veznih ankera.

Preporuuje se da se za zaptivanje dugih praznina na oslonim ploama/stopama primeni ili ovalna zaptivna ajbna (RAL-deo, br. 41.41) ili da se duge upljine ispune, odnosno pokriju zalivnom masom. Ukoliko se odustane od mera zatite od korozije, moraju se potovati u 17. navedeni intervali inspekcije/pregleda/provere.

7 4. Visina i granice ugradnje na postojeim nivoima

Kod ivinjaka s visinskom razlikom do 7,5 cm visina ugradnje SR Eco Bw iznosi po pravilu 90 cm + 3 cm u odnosu na gornju ivicu kolovozne trake kod preke sa kutijastim profilom i 70 cm + 3 cm kod preki u vidu zatitnih platova. Rastojanje prednje ivice SR Eco Bw od ivice kolovozne trake trebalo bi po pravilu da iznosi 50 cm. Kod rastojanja od kolovozne trake koje odstupa od uobiajenog sluaja visina ugradnje upravljae se prema gornjoj ivici granine linije, odnosno viseeg svoda neposredno pred sistemom. Ona iznosi 80 cm + 3 cm kod kutijastog profila i 60 cm + 3 cm kod preki u vidu zatitnih platova. Kod ivinjaka s visinskom razlikom od vie od 7,5 cm mora se u dogovoru sa naruiocem, ako je moguno, SR Eco Bw tako podesiti da prednja ivica plata bude u istoj ravni sa prednjom ivicom ivinjaka. Visina ugradnje se onda podeava prema gornjoj ivici kolovozne trake (sluaj A).

Sluaj A

Sluaj B

Kod odstojanja > 30 cm do prednjeg kraja ivice visina zatitnog plata i preke kutijastog profila mora se podesiti na gornji rub visoke ivice (sluaj B). Za visine ugradnje koje odstupaju od ovoga potrebna je u osnovanim i mesno ogranienim izuzetnim sluajevima pismena potvrda nalogodavca. ... 8 Kod visoke peake staze mora se u zoni prelaza na poetku i na kraju staze paziti na to da ne moe da se proe ispod zatitne konstrukcije. Eventualno se bankina mora ispuniti do staze kao rampa. 5. Sistem sklapanja (montae)

Dozvoljena je ugradnja samo onih delova, koje je proizveo ili isporuio proizvoa RAL. Graevinski proizvod ne sadri ugradne delove, prethodno montirane u fabrici, niti prednaprezanje. Podjednako mogu biti upotrebljene zatitni platovi profila A ili profila B. Zatitni platovi moraju biti preklopljeni u pravcu kretanja C-stubovi moraju biti montirani zatvorenom stranom prema saobraaju, vidi prikaz montae u Aneksu II.

Spojeve kutijastih profila treba ugraditi pomerene udesno pored spojeva zatitnih platova, vidi prikaz montae u Aneksu II, na desnoj ivici kolovoza za 0,76 m, na levoj ivici kolovoza za 0,57 m. Rastojanje stubova od 1,33 m u principu se ne sme prekoraiti. Ako neki stub ne moe da bude montiran na predvienom mestu, na primer, zbog nekog ahta ili prostorne spojnice, onda se taj stub mora pomeriti. Poto se time prekorauje propisano rastojanje meu stubovima od 1,33 m mora se montirati dodatni stub (sluaj A). Ako je aht toliko irok da rastojanje do susednog stuba pada ispod 0,5 m, izuzetno se dodatni stub moe izostaviti (sluaj B). Ako bi se i pomereni stub morao postaviti blie od 0,5 m ka sledeem susednom stubu, ovaj stub se takoe moe izostaviti uz pismeno odobrenje nalogodavca, tako da nastaje praznina od 2,66 m (sluaj C). Vei razmak meu stubovima nije dozvoljen. U tom sluaju moraju se preduzeti specijalne mere u dogovoru sa nalogodavcem.

... 9

Sluaj A Sluaj B Sluaj C

Dodatni stub

Stub pomeren udesno Stub pomeren udesno

Ostali detalji o sklapanju sistema sadrani su u prikazu montae u Aneksu II. 6. Dilatacija

Dilatacione spojeve valja ugraditi na mestima na kojima je planski predviena pokretna fuga (na primer, graevinski dilatacioni spoj) i gde se moe postii putanja pomeranja vea od oko 2 cm. To znai, na primer, da je kod mostova od 30 m duine pri temperaturnoj razlici od 600C putanja pomeranja 2,2 cm i da je stog potreban dilatacioni spoj. Kod kratki mostova do 30 m duine po pravilu nije potreban dilatacioni spoj. U zoni pokretnih kolovoznih prelaza valja predviene dilatacione spojeve ugraditi simetrino. Pri tome se mora voditi rauna o tome da se sa ugradnjom stuba sa stopom-platnom uvek zapone kod pokretne fuge/spoja. Dilatacioni spojevi treba uvek da budu doneti na gradilite ... 10

ve predmontirani i da budu na objekat montirani uvek sa neophodnim rastojanjem stubova. Dilatacioni spojevi se moraju izvoditi na objektima duine do 400 metara prema RAL RG-620 crteu S5.3-501, vidi Aneks I. Na dugim mostovima sa rasponom veim od 400 m treba ili odrediti vie dilatacionih spojeva na svakih 400 m radi izjednaavanja napona, koji se na objektu javljaju zbog bitno sporijeg porasta ili pada temperature, ili valja od proizvoaa traiti nacrte za dilatacione spojeve s putanjom pomeranja > 320 mm. Za postavljanje dilatacionih spojeva merodavna je srednja temperatura objekta prilikom gradnje. Pomeranje mosta usled promene temperature mora se uzeti u obzir pri ugradnji stubova, odnosno prethodno pripremljenih ankera na dilatacionom spoju. Za dilatacione spojeve +100C vai kao nulta pozicija, pri kojoj se dugi otvori potpuno tano pokrivaju. Razmak stubova, merodavan pri ugradnji, proizilazi iz sistemske duine dilatacionih spojeva plus promena duine. Kod duina, koje su izvan tabelarnih vrednosti navedenih u crteu, mora se ekstrapolirati mera za prethodno postavljanje rastojanja meu stubovima. Detalji za sklapanje dilatacionih spojeva sadrani su u posebnom Uputstvu za montau Zajednice za kvalitet. 7. Spajanje zavrtnjima

Dozvoljena je upotreba samo zavrtanja proizvedenih ili isporuenih od nekog RAL-proizvoaa. Zavrtnji moraju vertikalno da lee u veznim mestima konstrukcije i da budu propisno zategnuti, vidi prikaz montae u Aneksu II. U dilatacionoj zoni spojni zavrtnji smeju da budu zategnuti samo toliko da ostane obezbeena pokretljivost fleksibilne take konstrukcije. Matice se moraju struno blokirati (minimalni zatezni momenat oko 70 Nm). Zavrtnji izmeu stubova C i uglova za uvrivanje M 10x45 moraju se runo pritegnuti. To odgovara obtnom momentu od najmanje 17 Nm. Zavrtnji za spajanje zatitnih platova M 16x27 i kutijastih ipki i spojnice M 16x30, kao i zavrtnji za pripajanje zatitnih platova na deformisana ulegnua i deformisanih ulegnua na stubove C M 16x45

moraju se pritegnuti obrtnim momentom od najmanje 70 Nm. ... 11 Preporuuje se upotreba udarnog odrvtaa koji se moe podeavati na potreban obrtni moment s maksimalnim obrtnim momentom od 500 Nm. Neophodan alat za zavrtanje: Umetak kljua (gedore) - za M16 SW 24 mm, - za M10 SW 17 mm ili za SW 16 mm (ve prema normi zavrtnja) Kljuevi za zavrtanje - za M16 SW 24 mm, - za M10 SW 17 mm ili SW 16 mm (ve prema normi zavrtnja) Pri upotrebi zavrtanja na spojevima titnika mora se voditi rauna o tome da nos polukrune glave zavrtnja mora da bude postavljen u vrh otvora za kapljice.

Po pravilu smeju da se upotrebljavaju samo pocinkovani zavrtnji. Stepeni vrstine 4.6 i 8.8 nikada ne smeju biti ni poveani ni smanjeni. rafovski materijal, koji je ve jednom bio ugraen, ne sme se ponovo upotrebljavati. 8. Obrada na licu mesta

Ako stubovi ili duni /popreni/ elementi treba da budu skraivani, mora se voditi rauna o sledeem: - za odsecanje koristiti testeru ili brusilicu, ivice uglaati (oboriti) - rupe izbuiti struno dimenzije preseka rupa i rastojanje izmeu njih moraju da odgovaraju emi zadatoj na crteu RAL-RG 620 - ivice preseka i izbuene rupe zatiti od korozije stavljanjem sloja cinkovog praha (po EN ISO 1461). Termika obrada kao to su doputeni. zavarivanje ili seenje brenerom nisu

...

12 9. Ugradnja na krivinama titnici se moraju ugraivati bez (unutranjeg) napona. U krivinama sa radijusom < 30 m moraju se upotrebiti zadate preke (takozvane radijalne preke). Radijalni platovi se mogu dobiti u skali dimenzija od:
25 m 22,5 m 20 m 17,5 m 15 m 12,5 m 10 m 7,5 5 m 2,5 m.

Kod radijusa se mora praviti razlika izmeu spoljnih krivina i unutranjih krivina. Kod spoljnih krivina moraju se primeniti konveksni, a kod unutranjih konkavni radijusi. Nije dozvoljen titnike na gradilitu odnosno pri ugradnji toliko jako savijati da nastanu trajne deformacije. Pri ugradnji zakrivljenih platova mora se paziti na to da se vezna preklapanja titnika pri zavrtanju ne razdvoje /naprave razmak/. Preporuuje se da se najpre zarafi preklapanje, pa tek potom da se plat uvrsti na deformacione elemente. U zonama krivina treba radijus > 100 m: radijus > 50 m: radijus > 30 m: Ukoenja ugraditi sledee preke kutijastog profila: 4-metarski sanduasti profili 2-metarski sanduasti profili 1,33-metarski sanduasti profili

10.

Ukoenja s nagibom od 1:20 u izuzetnim sluajevima 1:20 su dozvoljena. 11. Ugradnja na podrujima sa vodama pod zatitom

Kod SR Eco Bw nema nikakvih posebnih zahteva na podrujima sa zatienim vodama. 12. Poetne i zavrne konstrukcije

Poetne ili zavrne konstrukcije na objektu nisu doputene kod SR Eco Bw. Deonice sa zatitnom ogradom treba u principu nastaviti prelazom na ukopanu konstrukciju pre i posle objekta. 13. Prelazne konstrukcije (nadovezujue)

Sledei zatitni objekti mogu se nadovezati na SR Eco Bw:

a) putem prelaznog elementa: - SR Eco (RAL-RG 620 crte S3.2.373) 13 - SR Eco MF (analogan RAL-RG 620 crte S3.2.373) - SR (RAL-RG 620 crte S3.2.372) - SRL (RAL-RG 620 crte S3.2.371) - SR Bw (RAL-RG 620 crte S3.2.377) - SRL Bw (RAL-RG 620 crte S3.2.356) b) putem neispitane, modifikovane prelazne konstrukcije: - EDSP/1,33 Bw (RAL-RG 620 crte S3.2-370)

...

Za pripajanje na druge zatitne objekte potrebna je pismena potvrda proizvoaa.* 14. Dodatna postrojenja

Na SR Eco Bw smeju se montirati sledea dodatna postrojenja: - Nastavci stubova-smerokaza, koji se uvruju na stubove - Nastavci stubova-smerokaza, koji se zajedno sa spojevima sanduastih profila privruju na preke. Odstupajui od crtea tu se mora umesto zavrtnja M 16 x 27 HRK sa ispupenjem upotrebiti M 16 x 45 HRK sa ispupenjem. - reflektori na titnicima, koji se privruju na plat HRK-vijcima na srednjem otvoru. Na osnovu konfiguracije konstrukcije mogue je premoenje sistema. U osnovanim izuzetnim sluajevima moe se po pismenom odobrenju nalogodavca na zadnjoj strani ugraditi pomoni prelaz. Za uvrivanje ostalih dodatnih postrojenja (na primer, nasadni gelender, titnik protiv zaslepljivanja, saobraajni znaci) potrebna je pismena potvrda proizvoaa SR Eco Bw. Takvi dodatni ureaji smeju se u principu postaviti samo ako to ne dovodi do promene efekta sistema i ako je to odobreno od strane ovlaenog organa. Moraju se potovati propisi o postavljanju svakog dodatnog elementa. Saobraajni znaci smeju se postaviti unutar zone delovanja ukoliko vae kao ophodni ili uklonjivi. 15. Popravke

Po pravilu valja zameniti sve sastavne delove titnika, na kojima postoje trajne (plastine) deformacije.
* - U Nemakoj su prelazne konstrukcije pobrojane u popisu dozvoljene upotrebe BASt (Savezni zavod za puteve). ...

14 Ako posle udara oteenja postoje samo na zatitnim platovima i deformacionim elementima, sistem raspolae dovoljan ostatak bezbednosti od probijanja. Ako se zamenjuju oteeni elementi titnika u prelaznim zonama se na neoteenim prekama raditi s posebnom opreznou. Preke koje ostaju posle demontae ne smeju se otetiti upotrebom brusilice, trna ili ekia. Zbog promene duina, koje nastaju zbog promena temperature ili velikog ulegnua pri tekim naletima, otvori u aksijalnom pravcu pri spajanju novih preki esto se ne poklapaju sa postojeim titnicima. Ako rastojanje izmeu ose otvora iznosi manje od 5 cm, najvema se moe skidanjem zavrtanja kod vie spojeva razlika ponovo ukloniti. Inae se mora postupiti na sledei nain: Ako se popravke vre pri vrlo niskim temperaturama, novi platovi su po pravilu suvie kratki. Duina ugradnje izmeu osa stubova je vea od 4,00 m (na primer, 4.07 m), to znai da preklop iznosi manje od 30 cm. To nije dozvoljeno. Stoga se moraju napraviti dva komada za upasovanje da bi se dostigla ukupna ugradna duina > 4,00 m. (Primer: 2,00 m + 2,07 m = 4,07 m). Dodatni stub nije neophodan. Pri visokim temperaturama ili velikim ulegnuima preklapanje platova po pravilu je vee od 30 cm. U tom sluaju se ne mora praviti nikakav komad za upasovavanje, umesto toga moraju se izbuiti nove rupe. To je, pak, doputeno samo onda kada je razmak izmeu novih spoljnih ivica i postojeih otvora vei od 2,5 cm. U principu bi, meutim, valjalo izbegavati dopunske komade (PassStcke) kao i buenje novih rupa, ak i ako to znai poveano angaovanje na demontai i montai na susednim zonama. Ako se titnici ugrauju na putevima koji su ve u upotrebi (na primer, kod popravki), viak materijala se mora potpuno ukloniti tako da kolovozne trake budu upotrebljive i da krajevi zatitnih platova uz vieasovni prekid radova uz kratkotrajno smanjenje provizorijuma

(ugao sputanja, plat, eoni/glavni deo poloeni na tle) mogu potpuno da budu zarafljeni i obezbeeni.

15

16.

Ponovna upotrebljivost segmenata zatitne ograde

Segmenti zatitne ograde (tu spadaju pokrivne spojnice, prikljune spojnice) smeju se priplikom prepravki i/ili rekonstrukcije ponovo upotrebiti ako: - graevinski delovi ne pokazuju nikakve vidljive deformacije i/ili oteenja (na primer, destruisani, oteeni trnom ili nagoreli otvori/rupe), - delovi konstrukcije imaju jo majmanje 30 m pocinkovanosti, a kod trakom pocinkovanih delova dovoljno je 15 m, ako se jo mogu dobro raspoznati ugradni delovi koji moraju obavezno imati oznaku karakteristike kao i oznaku perioda provere. Ako se od ponovo upotrebljenih segmenata zatitne ograde oekuje trajnost kao kod novog materijala, neophodna je jaina pocinkovanosti od najmanje 55 m, kod trakom pocinkovanih dovoljno je 17 m, kod obloge ZA300 odnosno 32 m kod obloge 7600 ili ZA600. Materijal za uvrivanje (vijci, matice, ajbne), koji je ve bio ugraen, ne sme se ponovo upotrebiti. Uvek treba koristiti novi materijal. Kod popravni teta od udesa mora se koristiti iskljuivo novi materijal. Delove konstrukcije koji vie nisu upotrebljivi treba, na primer, odvajanjem od delova ili usitnjavanjem onesposobiti za upotrebu i isto kao i demontirani rafovski materijal poslati na recikliranje. 17. Inspekcija i odravanje Po pravilu ne postoje nikakve potrebe za inspekcijom i odravanjem uz sledee izuzetke:

Ako se pri izvoenju SR Eco Bw na trakastim temeljima, vidi 3, odustane od ovalnih zaptivnih ajbni (RAL-deo br. 41.41) ili od punjenja odnosno pokrivanja radi zaptivanja dugih rupa na stopama, onda se inspekcija ukotvljenja mora sprovoditi u razmacima od 5 godina. Nau li se pri tih probama korodirani ankeri, ankerski materijal se mora zameniti.

16 tih probe obuhvataju najmanje 3 % ankera. Ako je vie od polovina proveravanih ankera neispravno, moraju se proveriti svi ankeri na objektu. Ako je neispravno manje od polovine proveravanih ankera, onda kod svakog takvog stuba kao i kod desnog i levog susednog moraju se proveriti najmanje dva sledea ankera. Ukoliko pri tome neki sledei anker ne ispuni uslove kontrole, valja sve ankere dotinog stuba kao i sve ankere susednih stubova proveriti i neispravne ankere zameniti.

17 Aneks I: Crtei za sklapanje/montau prema RAL-RG 620

Konstrukcija je prijavljena kao upotrebni uzorak Zarafljivanje i ankerisanje vidi crte B1.1-403 i B2.1.-208/209
Crt. br. S1.2-370

SUPER-RAIL Eco na objektu


Zajednica za kvalitet elinih titnika r.d.

DIN EN 1317-2 H2-W4-a

Profil A: 47,2 kg/m Profil B:46,2 kg/m

18

Povezivanje zavrtnjima profila A Povezivanje zavrtnjima profila B

Detalj povezivanja stuba zavrtnjima

Povezivanje zavrtnjima sanduastog profila

SUPER-RAIL Eco spajanje zavrtnjima

19

Ankerisanje stubova prednja strana ------------- Kapak /poklopac peaka staza Beton konstrukcije SUPER-RAIL Eco Ukotvljavanje veznim ankerima

20

Ankerisanje stubova Dubina zavrtanja najmanje 20 mm u montanom ankeru. Kapak /poklopac peaka staza Beton konstrukcije SUPER-RAIL Eco Ukotvljavanje montanim ankerima

21

22

Vinkl uvrivanja ugraditi za 1800 okrenuto --Konstrukcija na levoj kolovoznoj traci Deo br. 33.60 ugraditi okrenut za 1800. Delovi za upasovanje ispred i posle dilatacionog spoja otpadaju Vinkl uvrivanja desno pored dil.-spoja okrenuti za 180 0. Sve rupe na sanduastom profilu, stubovima i titniku za privrivanje delova 33.61, 33.62 i 33.63 buiti na licu mesta. Takoe rupe na sand. profilu za privrivanje oba okrenuta vinkla. Zatitna preka dilatacionog spoja vidi crte br. S5.3-101: L1.3-101 Doputena samo dilatacija koju je prethodno montirao proizvoa Profil A montirati u istom smislu. Pri +100C srednji poloaj 4.00 m Tabela rastojanja stubova za dilatacioni spoj Temperatura objekta u 0C

Duina objekta Razmak stubova a (u mm) -----Meuveliine treba izraunati. (dalje postoji u glavnom teksu)

Dilatacioni spoj SUPER_RAIL Eco

23 Aneks II: Prikaz montae

24

Broj komada na 4 m sistema: Decklasche = podvezica za vezivanje Zatezni obtni momenti Tekst pored fotografija: Stub C-125: 0,79 m (33.30) Razmak stubova: 1,33 m Visina stupa 0,79 m Tolerancija + 3 cm Odstojanje stupa od ivice kolovoza = odstojanju konstrukcije od kolovoza + 30 cm.

Vinkl za uvrivanje (deo br. 33.21) Veza stub-vinkl: 2 komada estostranih zavrtanja kvalitet 8.8 s maticom (40.54) i 4 U-podloke 11 (40.60), po jedna ispod glave zavrtnja i jedna ispod matice Veza stub-sanduasti profil: 2 komada HRK-zavrtnja M 16x45, kvalitet 8.8 s maticom (40.04) po jedna podloka 40/18/4 (40.31) ispod glave zavrtnja i 1 U-podloka (40.30) ispod matice

25

26

Nastavak prikaza montae SUPER-RAIL Eco Bw Fotografije


Sanduasti profil (33.00) nasaen na stub odozgo uvezan veznikom (33.01) i sa 12 komada HRK zavrtnja M 16x30, kvaliteta 8.8 s maticom (40.03) i 24 Upodloke 18 (40.30) po jedna ispod glave zavrtnja i jedna ispod matice Kraj-spoj sanduastog profila i spoj titnika stavljeni jedan prema drugom. Desna FBR: 0,76 m (FBR =Fahrbahnradn=ivica kolovoza) leva FBR: 0,57 m Sanduasti profil desno od spoja titnika. Deformacioni elemenat (33.10/33.11) sa 2 komada HRK zavrtnja M 16x30, kv. 8.8 s maticom (40.03. i U-podlokom 18 (40.30) Savijutak nadole. B-profil: 6 16x27, kval. (40.30) A-profil: 8 16x27, kval. (40.30) komada HRK zavrtnja sa ispupenjem M 4.6. s maticom (40.00) i U-podlokom 18 komada HRK zavrtnja sa ispupenjem M 4.6. s maticom (40.00) i U-podlokom 18

Spoj u smeru kretanja saobraaja se preklapa

Podvezica (Decklasche 10.00) i HRK zavrtanj M 16x45, kvalitet 8.8 s maticom (40.04) i U-podlokom 18 (40.30

27 Aneks III: Ubrzana provera gra. objekta Super-Rail Eco Bw

28
Super-Rail Eco Bw Stepen zadravanja H2 Kategorija zone dejstva RAL-RG 620 Crte S1.2-370 Kategorija estine sudara A

W4 (Wn = 1,3 m) /crte/ Jednostrana elina zatitna konstrukcija za primenu na objektima sastoji se od protiv korozije zatienih sastavnih delova po RAL-RG 620. Duine preki i stubova kao i dimenzije deformacionih elemenata (cevi) odreuju format nekog elementa. Sistem karakterie razmak stubova od 1,33 m i 4 m duge preke. Stubovi su uvreni spojnim ankerima ili prethodno izraenim ankerima zabetoniranim u konstrukciju mosta. Preko jednog ojaavajueg vinkla sanduasti profil-preka vezana je zavrtnjem za stub. Tesno povezane spojnice sanduastog profila fiksirane su s unutranje strane postavljenim spojevima. titnici se preklapaju i fiksirani su viestrukim zavrtnjima. Zatitna preka uvrena je preko deformacionog elementa na stub. Propisani razmak prednje ivice sistema do ivinjaka iznosi 0,5 m. Naziv sistema Super-Rail Eco na objektu Skraeni naziv sistema SR Eco Bw Prva provera/testiranje TB11 TV SD X53.06.J09 TB51 TV SD X53.07.J09 irina sistema 0,45 m Visina sistema u odnosu na gornju ivicu kolovoza 0,90 m Duine elemenata sistema/grupa delova 4,00 m Masa po tek. m duine sistema Profil A: 47,2 kg/m; profil B: 46,2 kg/m estina sudara ASl = 1,0 THIV = 29 km/h Maksimalna bona pozicija sistema 1,3 m Maksimalna bona pozicija vozila 1,4 m Dinamiko savijanje/ugnue (normalizovano) 0,9 m Minimalna duina 60 m Baziranje sistema na konstrukciji mosta/objekat ukotvljen Privrivanje/ukotvljenje na poetku/kraju --Ostali ispitani stepeni zadravanja --Pripadajue poetne/zavrne konstrukcije --Pripadajue prelazne/nadovezujue konstrukcije

na SRL:S3.2-371 na SR: S3.2-372 na EDS Bw: S3.2-370

na SRL Bw:S3.2-376 na SR Bw:S3.2-377

Napomene Peat: Zajednica kvaliteta elinih zatitnih ograda svojer. paraf neitak Studijsko drutvo za eline zatitne ograde r.d. Stanje 01.10.2010. Stanje 12/09