POJAM I PREGLED BANKARSKIH RIZIKA

Seminarski rad

.......................................................................................................... POJAM I VRSTE BANKARSKIH RIZIKA .................3...1........................................................................ 8 2........................................................7 IZVRŠENJE ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA .. 11 2................................ 6 2.............. 12 2..............................................1 RIZIK KAMATNE STOPE .... 15 2 ..................2 DEVIZNI RIZIK....... 7 2........3......................... 14 4.........4 ODNOSI S KLIJENTIMA.................2 VANJSKA PREVARA ........2..............2...........................................UVOD ...............................................................................2..........................................................4 RIZIK LIKVIDNOSTI ............. 8 2....... 10 2............................ 5 2............................................... LITERATURA ............Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika Sadržaj 1.......................................... 13 3....3 RIZIK VLASNIČKIH UDJELA/ KAPITALA ........... 7 2.. 4 2...................................................................2..........................3 TRŢIŠNI RIZIK ................4 ROBNI RIZIK ................................................2........................................................................6 PREKID U POSLOVANJU I PAD SISTEMA ...........................5 OŠTEĆENJE FIZIČKE IMOVINE ...................................................................... 10 2...................... 3 2..............................................................2.... 8 2.....................2...............3 RADNO PRAVO I SIGURNOST NA RADU ................................................................................. ZAKLJUČAK ......... 12 2.................................................................................................................................... KREDITNI RIZIK ....................... 7 2.................................3...............................................................................2....... 7 2.......3........................................................... OPERATIVNI RIZIK ..1 UNUTRAŠNJA PREVARA ........................................ PROIZVODI ....

operativni rizik i rizik likvidnosti.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 1. banke se suočavaju takoĎer sa brojnim rizicima. atipičnim za ne-finansijske firme. 3 . Kada su banke u pitanju. Kamatni i devizni rizici se uklapaju kao sastavne komponente trţišnog rizika. poslovna kriza dobavljača. trţišni rizik. pravni rizici itd. U centru paţnje bankarskog menadţmenta su kreditni i trţišni rizici koji presudno utiču na solventnost banke posebno u uslovima pojačane konkurencije na bankarskom i finansijskom trţištu. Postoje i razne vrste operativnog rizika kao što su kompjuterski i tehnološki rizici. suštinski posao je upravljanje rizicima koji nastaju od bilansnog i vanbilansnog poslovanja.UVOD Bilo koje poslovanje koje ima za cilj maksimiziranje profita. političko uplitanje. prirodne nesreće. Po strani ostaje likvidnosti rizik kao specifičan bankarski rizik. Kroz ovaj seminarski rad su obraĎene četiri osnovne vrste bankarskog rizika: kreditni rizik. Ipak. Dodatni potencijalni rizici sa kojima se sve firme moraju suočiti su zaostajanje u tehnologiji. uključujući bankarstvo suočeno je sa makroekonomskim rizicima (efekti recesije) i mikroekonomskim rizicima (prijetnje nove konkurencije).

1. 4 . Mjerenje rizika zahtjeva razmatranje kako nesigurnosti tako i potencijalnog lošeg uticaja na profitabilnost.). poplave..1 Neke od podkategorija bankarskih rizika su: suvereni rizik (rizik rata. Sa ekonomskog stajališta rizik predstavlja vjerovatnoću nastupanja nekog štetnog dogaĎaja. rizik od nesreće (rizik gubitka nekretnina. rizik konkurencije.. dokumenata ili klijenata kroz poţare. rizik uslovljavanja (rizik da zaposleni nisu efektivno ispunili zakonske obaveze koje banku podvrgavaju obavezama).. KREDITNI RIZIK OPERATIVNI RIZIK BANKARSKI RIZICI TRŢIŠNI RIZIK RIZIK LIKVIDNOSTI Slika 1. informacioni rizik ( rizik da pogrešne informacije utiču na odlučivanje banke). rizik reputacije.. rizik od kriminala. tehnološki rizik. rizik industrijskog pada.). zakonski rizik.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. POJAM I VRSTE BANKARSKIH RIZIKA Banke su izloţene čitavom spektru rizika u svom poslovanju kao što je prikazano na slici 1.. civilnih nemira. Rizici se obično definišu kao štetan uticaj na profitabilnost nekoliko odvojenih izvora nesigurnosti. sistemski rizik (slom bankarskog sistema uslijed neizvršenja obaveza kod finansijske institucije.).

 Treće. 1998.1 1 Joël Bessis. Ekonomska vrijednost duga predstavlja vrijednost očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih na sadašnji momenat putem odgovarajuće diskontne stope. ovo je najvaţnija vrsta. MeĎu rizicima sa kojima se banka suočava. proširena i posvećena. investicijskom portfoliu. ako duţnik prekrši neku od zaštitnih klauzula u kreditnom ugovoru tada se automatski pokreću pregovori izmeĎu banke i duţnika u protivnom banka zahtjeva da duţnik momentalno vrati cijeli dug. Kreditni rizik se moţe pronaći u: kreditima. Neizvršavanje obaveza od strane klijenata banke. Naime. Kreditni rizik se javlja kad god su bankovna sredstva investirana. ako trţišna vrijednost aktiva duţnika padne ispod trţišne vrijednosti obaveza to znači da su sadašnja očekivanja budućih novčanih tokova takva da se dug ne moţe vratiti.sastavni je dio bankovnog poslovanja. Risk Managment in Banking. 82 5 . aktivnostima i uslugama kao što su: derivati. izloţena. Uprkos inovacijama u području finansijskih usluga kreditni je rizik još najznačajniji pojedinačni uzrok stečajeva banaka. Kreditni rizik takoĎer postoji u različitim bankovnim proizvodima. ekonomski default nastaje kada ekonomska vrijednost aktive duţnika padne ispod vrijednosti njegovog duga. John Willey & Sons Ltd. kao druge strane u kreditnom poslu. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik ili rizik druge ugovorne strane odreĎuje se kao vjerovatnost da duţnik ili izdavatelj finansijskog sredstva neće biti sposoban platiti kamatu ili otplatiti glavnicu prema uvjetima utvrĎenim u sporazumu o kreditiranju. gotovinske usluge. Ovaj rizik ne postoji kad je riječ o ulaganju u drţavne vrijednosne papire ili bankovne depozite čiju isplatu jamči drţava. ima za rezultat gubitak cjelokupnog potraţivanja. kreditni rizik nastaje kod trgovanja različitim finansijskim instrumentima na trţištu. Razlog tome jest što se više od 80% bilanse stanja banaka u načelu odnosi na ovaj vid upravljanja rizicima.ako duţnik ne izvrši plaćanja po kreditnom ugovoru ni posle najmanje tri mjeseca od momenta dospijeća Drugo. devizni kurs. str. Za kreditni rizik se u engleskoj terminologiji često koristi izraz default risk pri čemu default nastaje u tri slučaja :   Prvo. kreditnim pismima.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. Osim klasičnih kreditnih poslova.1. bankovnim prekoračenjima. trgovinske finansije.

Ovaj rizik je teško mjeriti direktno ali je vjerovatno veći što je veći broj odjeljenja i filijala.o. sve veće oslanjanje na vanjske izvore i povećano korištenje razraĎenih tehnika za smanjenje izloţenosti kreditnom i trţišnom riziku utjecali su na povećanje izloţenosti operativnom riziku. .nemogućnosti i nesposobnosti da se integrišu te strategije . porast poslovanja sa stanovništvom i rast elektronskog bankarstva. zaposlenih ili kredita insajderima.odsustva integrisane poslovne strategije. Sistem se temelji na prikupljanju podataka koji su posljedica operativnog rizika ( razvrstanih prema poslovnim linijama i vrstama dogaĎaja) i periodičnom provoĎenju samoprocjene rizika i kontrola. 117 6 . 2 Ova definicija uključuje pravni. odnosi sa klijentima i proizvodi.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.2. (slajdovi) Vrste operativnog rizika su: unutrašnja prevara. . Strateški rizik je potencijalni gubitak koji se moţe pojaviti uslijed: . Tendencije kao što su povećano korištenje visoko automatizirane tehnologije. MAT E d.nemogućnosti i nesposobnosti da banka prilagodi svoje strategije promjenama koje nastaju u poslovnom okruţenju. radno pravo i sigurnost na radu. OPERATIVNI RIZIK Operativni rizik Baselski odbor za nadzor banaka definira kao rizik gubitaka koji proizlaze iz neprimjerenih ili pogrešnih unutrašnjih procesa .ali isključuje strateški rizik. prekidi u poslovanju i pad sistema. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. štećenja fizičke imovine.o. 2006. Brajović Bratanović Sonja.voĎenja neefektivne poslovne strategije. Banka izgraĎuje sistem upravljanja operativnim rizikom u skladu sa smjernicama baselskog sporazuma o adekvatnosti kapitala ( Basell II). ljudi i sistema ili zbog vanjskih dogaĎaja. Banka preuzima strateški rizik kada ulazi u nove poslovne aktivnosti ili kada mijenja način na koji trenutno izvršava neku od vaţnih aktivnosti. Operativni rizik banke je usko povezan sa njenim operativnim politikama i procesima i da li ima adekvatne kontrole. izvršenje isporuka i upravljanje procesima. vanjska prevara. str. Zagreb. 2 Hennie van Greuning..

2.2.tuţbe u vezi diskriminacije .2.nedostatak ili greška proizvoda 7 .šteta nanesena kompjuterskim napadom .zahtjevi uposlenika za nadoknadu . krivotvorenje .1 UNUTRAŠNJA PREVARA Unutrašnja prevara je neovlaštena aktivnost kraĎe ili prevare koja uključuje: . Primjeri su: .zloupotreba povjerljivih informacija klijenata .nepravedno raskidanje ugovora .Insajdersko trgovanje (putem sopstvenog računa uposlenika) . krivotvorenje 2.Pljačka.kršenje zdravstvenih i sigurnosnih propisa .2 VANJSKA PREVARA Vanjska prevara se odnosi na kraĎu ili prevaru koju izvrši treća strana izvan organizacije.Neovlašteno vršenje transakcija .4 ODNOSI S KLIJENTIMA.3 RADNO PRAVO I SIGURNOST NA RADU Ova kategorija odnosi se na dogaĎaje u vezi sa odnosima uposlenika. 2.pranje novca .zastrašivanje 2. Primjeri su: . Primjeri su: .Pljačka.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. pronevjera.2. PROIZVODI Operativni gubici u ovoj kategoriji nastaju neuspjehom da se ispuni obaveza prema klijentu u vidu prirode ili dizajna proizvoda. sigurnog radnog okruţenja i diskriminacije.kraĎa informacija.

greške u unosu podataka .5 2.8 2.5 4.računovodstvene greške .Nestanak električne energije i slične situacije 2.neodobren pristup računima klijenata .1 3./izveštavanje Regulativa/compliance (uklj.terorizam .prirodne katastrofe .6 PREKID U POSLOVANJU I PAD SISTEMA Primjeri su: .0 1.2.3 2.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.5 2.porez) Rizik u odnosu na klijenta (CRM) Pad IT sistema/neadekvatni MIS 1. Primjeri su: .kadrovi Nedostatak interne transparentnosti U odnosu na op.pogrešna komunikacija .Telekomunikacijski problemi .7 IZVRŠENJE ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA Ova kategorija pokriva rizične dogaĎaje u vezi sa obradom transakcija.1 2.2.9 2.outsourcing Politički/rizik zemlje Gubitak/oštećenje fizičke aktive Nemogućnost da se privuku kv.rizik informacije Pravne obaveze Internet kradje Zadržavanje ključnih kadrova Protiv-pranje novca i eksterne kradje Neadekvatna finansijska kontrola Propusti u procesingu transakcija Finansijsko računov.0 2.0 3.5 2.0 Slika 1.2 1= nema uticaja 4=veoma veliki uticaj 8 .6 2.6 2.0 3.1 3.Kvarovi hardvera i softvera .9 2.2. Primjeri su: .7 2.7 2.5 OŠTEĆENJE FIZIČKE IMOVINE Ova kategorija odnosi se na gubitke kao rezultat katastrofa i drugih dogaĎaja.vandalizam 2.9 3.

000 800.3 9 . Pri analizi ovih banaka uzimao se u obzir njihov gubitak sa stanovišta operativnih rizika u periodu od 12 kvartala – tri godine (od 1998-2000.000 Interna pronevera 700.000 Remećenje poslovnih operacija i padovi sistema 300.000 0 Slika 1.isporuka i upravljanje procesom 200. Na slici 1.000 100.000 Izvršavanje. Analiza je napravljena na osnovu rezultata 30 banaka iz 11 zemalja u Evropi. proizvodi i poslovna praksa Fizička oštećenja imovine 500. Aziji i Africi. Iznos gubitaka u 1.000 EUR Praksa vezana za zaposlene i bezbednost na radnom mestu Klijenti.000 Eksterna pronevera 600.000 400.000 u 1.000.godine).000 900.3 prikazan je ukupni gubitak za svih 30 banaka.000 EUR 1. Severnoj Americi.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika Benchmark je uraĎen na osnovu Bazela II QIS rezultata sa stanovišta operativnih rizika.

VAR je modelirajuća tehnika koja obično mjeri sveukupnu izloţenost banke trţišnom riziku te. Kamatna stopa bilo bilo kojeg odreĎenog kredita ili vrijednosnice je odreĎena finansijskim trţištem gdje se banke prilikom odobravanja kredita nalazi na strani ponude a na strani traţnje se pojavljuju kada nude usluge depozita javnosti ili kad izdaju nedepozitne zaduţnice IOU (pisane dokumente koji daju dokaz o dugovanju) kojim pribavljaju sredstva za plasmane i različita ulaganja. uz odreĎeni nivo vjerovatnosti. 231 10 . Zagreb.3 Svaki sastavni dio rizika uključuje opći trţišni rizik i specifični rizik koji nastaje uslijed specifične strukture portfelja neke banke. 2.3 TRŽIŠNI RIZIK Trţišni je rizik rizik koji neka banka moţe snositi uslijed nepovoljnih kretanja trţišnih cijena. str.o. Kada se kamatne stope na finansijskom trţištu promjene.3. Vrste trţišnog rizika su: rizik kamatne stope. to utiče na prihod banaka kao što su prihodi od kamata po kreditima i vrijednosnicama i na trošak kamata na depozite i ostala sredstva koja je banka posudila.o. procjenjuje iznos koji bi banka izgubila da mora drţati neku aktivu tijekom odreĎenog vremenskog razdoblja. Sve veća izloţenost banaka trţišnom riziku uzrokovana je tendencijom raznolikosti bankovnog poslovanja i njenim razvojem od tradicionalno posredničke uloge prema aktivnostima „ stvaranja trţišta“ i špekulativnog trgovanja tj. Većina pojedinih banaka mora biti ona koja prihvaća cijene..1 RIZIK KAMATNE STOPE Rizik kamatne stope predstavlja osjetljivost kapitala i prihoda banke na promjene u kamatnim stopama. devizni rizik i rizik vlasničke pozicije. Izloţenost takvom riziku moţe nastati uslijed bančinog poduzimanja namjernih špekulativnih pozicija ili moţe proizaći iz bančine aktivnosti trgovanja devizama. Brajović Bratanović Sonja. MATE d. TakoĎer se mijenja trţišna vrijednost aktive i pasive banke mijenjajući tako neto vrijednost banke. 2006. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. aktivnosti u kojoj banke raspodjeljuju odreĎeni iznos kapitala za aktivnosti namjernog preuzimanja rizika. 3 Hennie van Greuning. robe kojom se trguje ili se moţe trgovati na trţištu. a ne tvoritelj cijena i mora prihvatiti nivo i trend kamatnih stopa kakvim one jesu te stvarati planove primjereno tomu.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.

Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika Kada se trţišne kamatne stope kreću. Ako banka ţeli prodati te finansijske instrumente u periodu kad kamatne stope rastu. Reinvesticijski rizik pojavljuje se kad trţišne kamatne stope padaju. obveznice i drugu prihodonosnu aktivu. mora biti spremna prihvatiti kapitalni gubitak. Banke koje ne sprovode poslovanje u stranim valutama direktno ne preuzimaju ovaj rizik. uzrokujući pad trţišne vrijednosti većine obveznica i kredita s nepromjenjivom kamatnom stopom koju banka posjeduje. Većina banaka mjeri devizni rizik mjerenjem neto izloţenosti svake valute. U praksi devizni rizik se sastoji od slijedećeg:  transakcijskog rizika ili uticaja promjena kursa na strana potraţivanja i dugovanja koja se temelje na cijeni tj. Potencijalna dobit ili gubitak od izloţenosti naznačena je povezivanjem svake neto pozicije sa potencijalnom promjenom deviznog kursa za tu valutu u odnosu na domaću valutu.3. forsirajući banku na ulaganje sredstava koja u nju pritječu u manje profitabilne kredite. Deprecijacija u lokalnoj valuti moţe uzrokovati pad uvoza i veći izvoz  rizika revalorizacije ili rizika konverzije koji nastaje kada se devizna pozicija neke banke revalorizira u domaćoj valuti ili kad matična institucija provodi finansijsko izvještavanje. 11 .2 DEVIZNI RIZIK Devizni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke uslijed promjene deviznog kursa. 2. Neto izloţenost banke je iznos aktiva umanjen za iznos pasiva denominovanih u istoj valuti. razlika u cijeni po kojoj se oni naplaćuju ili plaćaju i cijeni po kojoj su priznati u lokalnoj valuti u finansijskom izvještaju neke banke  ekonomskog ili poslovnog rizika vezanog za uticaj promjene kursa na dugu poziciju neke drţave npr. Ovaj rizik je takoĎe prisutan i u vanbilansnim kreditnim obavezama i garancijama denominovanim u stranim valutama. smanjujući tako očekivane buduće prihode. bankari su suočeni sa dvjema osnovnim vrstama rizika kamatne stope: rizikom cijena i reinvesticijskim rizikom. Rizik cijena pojavljuje se kada trţišne kamatne stope rastu.

Slično tome rizik vezan za vlasničke uloge obračunava se za specifični rizik drţanja odreĎene vrijednosnice (beta) kao i za poziciju na trţištu u cjelini.4 ROBNI RIZIK Roba je fizički proizvod kojim se trguje na sekundarnom trţištu. 2. Robe su sirovine ili djelomični obraĎeni materijali koji se mogu klasificirati prema nekim generalnim tj.3. Upravljanje robnom knjigom moţe biti sloţen zadatak s obzirom na činjenicu da uključuje rizik usmjeravanja radi promjena lokalnih cijena.Za razliku od općeg specifični se moţe reducirati diverzifikacijom. pića.3 RIZIK VLASNIČKIH UDJELA/ KAPITALA Ovaj rizik odnosi se na preuzimanje ili drţanje pozicija trgovačke knjige u vlasničkim udjelima ili sredstvima koji se ponašaju slično njima (npr. fjučers ugovorima i ostalim derivatima kojim se trguje.3. energija). općim kategorijama (ţitarice. bazni rizik zbog promjena u odnosu cijena izmeĎu dvije slične ali ne identične robe te rizik jaza koji odraţava promjene u terminskim cijenama do kojih dolazi uslijed ročnih neusklaĎenosti. 12 . Robni rizik odnosi se na drţanje ili zauzimanje pozicija u robi. konvertibilne vrijednosnice) i njihovim derivatima. Još jedan operativni vid robnih rizika odnosi se na rizik isporuke i potrebe da se pozicije zatvore prije isporuke. Ovaj rizik moţe biti rezultat iz općeg i specifičnog rizika. meso. Za derivate se rizik mjeri konvertiranjem derivata u teoretsku vlasničku poziciju instrumenta na kojem se derivat bazira. Cijena roba moţe biti nestalna s obzirom na činjenicu da su robna trţišta često manje likvidna od finansijskih i da promjene u ponudi i potraţnji mogu drastično utjecati na cijene.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. metali.

banke kontinuirano kontrolišu i drţe ročnoe debalanse izmeĎu izvora i plasmana u okviru propisanih minimalnih limita. Većina bankovnih aktivnosti ovisi od sposobnosti neke banke da osigura likvidnost svojim klijentima. Banka sa adekvatnom likvidnošću će puno lakše premostiti krizne situacije i šokove. Rizik likvidnosti je «derivirani» oblik rizičnosti i kako je posljedica izloţenosti drugim rizicima. odnosno kreditnog portfolia je determinisana upravo ročnošću izvora. Kod ovog rizika banka se suočava sa dva problema: manjkom likvidnih sredstava ili mogućnošću da na trţištu mobiliše likvidonosna sredstva. Ročnost plasmana. U suvremenim uslovima ovaj rizik ima sekundarni značaj zato što se obično pokriva drugim instrumentima. Ovaj rizik moţe biti rezultat ili problema finansiranja ili trţišni likvidnosti rizik. Banke su posebno osjetljive na probleme likvidnosti kako na nivou pojedine institucije.4 RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke uslijed nesposobnosti te banke da ispunjava svoje dospjele obaveze. i uvezi s tim planirati i kreditnu politiku. S obzirom da je ročna transformacija srestava kod banaka inherentno povezana sa funkcionalnim karakteristikama bankarskog poslovanja.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. Vaţnost likvidnosti se očituje i jasno raspoznaje tek u kriznim situacijama. U funkciji planiranja potrebnog nivoa likvidnih sredstava. Rizik likvidnosti je najveći kad banka ne moţe da anticipira nove zajmovne zahtjeve i nema pristup novim izvorima gotovine. Rizik finansiranja likvidnosti predstavlja nemogućnost likvidiranja potraţivanja ili dobijanja adekvatnog finansiranja novim zaduţivanjem. Naime. 13 . tako i sa stajališta cijelog trţišta. Trţišni likvidnosti rizik predstavlja nemogućnost banke da lako kompenzira specifična ulaganja bez značajnih gubitaka zbog neadekvatne dubine trţišta ili trţišnih poremećaja. banke rizik likvidnosti često marginaliziraju. banke trebaju planirati izvore i strukturu adekvatnog likvidnog potencijala. jedno od istraţivanja pokazalo je da čak 67 posto risk managera američkih banaka smatra da likvidnost uopće nije problem u njihovim bankama te ju stoga niti naročito ne istraţuju.

ZAKLJUČAK Dominantni bankarski rizik je kreditni rizik koji se odnosi na rizik da neki zajmovi ili investicije u obveznice neće biti isplaćeni u roku dospijeća. Uzajamna zavisnost izmeĎu različitih vrsta rizika. povećana je i postala je sloţenija zbog sve sve većeg razvoja finansiskih inovacija u bankarstvu pogotovo onih vezanih uz izvanbilansna sredstva . Internacionalizacija i labavija zakonska regulativa povećali su mogućnost širenja negativnih uticaja. 14 .Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 3. unutar pojedinih banaka i na nivou čitavog bankarskog sistema.

2006 2.drkhalidi. John Wiley & Sons Ltd.o . 1998 3. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. „Risk Management in banking“. Menadţment komercijalnih banaka. S. MATE d.Bankarski menadţment Pojam i pregled bankarskih rizika 4. Peter. Ostali izvori: www. Zagreb. Bessis Joël. Rose.o. 1999 4. McGraw Hill.com 15 .wikipedia..org www. LITERATURA 1. Hennie van Greuning. Brajović Bratanović Sonja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful