Zoran Ilić, psihoterapeut, psihijatar i kouč – U Srbiji se na –„Moraš“ reaguje inatom Promene su neizbežne, teške i ne volimo ih čak i kad

znamo da su možda dobre za nas. U Srbiji se na „Moraš“ reaguje inatom, a na „Moram“ otporom, zato je i neophodno naučiti kako najlakše i najbrže sprovesti neku promenu bilo da je reč o individualnom ili korporativnom menjanju, kaže u razgovoru za „eKapiju“ Zoran Ilid, psihoterapeut, psihIjatar i kouč. Suština upravljanja promenama je u konvergenciji psihološkog i tehničkog aspekta. Zapostavljenost psihološkog aspekta uslovilo je da su se promene godinama jako teško prihvatale. Sada se menja korporativna kultura i neophodno je da se radi na razvoju svakog čoveka. Zato je upravljanje promenama jedna od važnih kompetencija današnjih rukovodilaca – objašnjava Ilid, koji de o upravljanju promenama, otporu, motivaciji i jačanju samopouzdanja govoriti na seminaru Upravljanje promenama, od 24. do 26. novembar 2011, na Mokrogorskoj školi menadžmenta.

eKapija: Kako novi stil rukovođenja utiče na promene? - Promena je uvođenje novog skupa vrednosti. Kako bi se ona lakše sprovela, neophodno je razumeti kako se ljudi prilagođavaju i olakšati im prihvatanje promene. Pre 25 -30 godina tradicionalne organizacije su imale tri karakteristike u upravljanju promenama - kontrolu, konzistenstnost i predvidljivost. Odlučivanje je bilo na vrhu, promene su se samo naređivala i to se sprovodilo. Komandovanje i kontrola su bili stil rukovođenja u to vreme. Novi sistem vrednosti u kompanijama daje druge kvalitete, kao što su osnaženje svih zaposlenih, vlasništvo, pripadnost, kao i kontinuirani razvoj. Novi sistem podrazumeva tri generacije na poslu X, Y i Z – pred penziju, srednju i mladu generaciju. Mlada generacija ignoriše autoritete i taj oblik pasivne agresije predstavlja veliku muku za menadžere. Svaka promena nailazi na otpor koji je inherentan promenama. Kako bismo to prevazišli, neophodno je da se napravi konvergencija dve oblasti rukovođenja promenama – inženjersko-tehničke promene i psiholoških aspekata. eKapija: Kako se izboriti sa nasleđem prošlosti? Svaka promena se teško prihvata. U psihologiji se koristi termin mizoneizam u situaciji kada srariji ljudi teško prihvataju novo i kada se stvara otpor bez ispitivanja i proveravanja, samo zato što je u suprotnosti sa starim i nasleđenim. To se dešava i u firmama. Mnogo češde ljudi sruše zgradu i prave je ponovo iz temelja zato što je lakše od početka postaviti nove uslove. Levin je to lepo uporedio sa kockom leda koju treba transformisati u piramidu. Možete je uz pomod čekida kruniti dok ne postane piramida. Možete je otopiti i staviti u novi kalup. Tri faze - topljenje, tranzicija i novi kalup su put kroz koje prolaze kompanije. Ljudi prolaze kroz slične faze. To se ranije zanemarivalo. Iako imamo jasan tehnički plan za promenu, mi danas moramo misliti i o ljudima.

eKapija: Koje su najčešde barijere u promeni drugih ljudi? - Na seminaru de biti reči i o individualnom upravljanju promenama, ali i o tome kako da pomognemo drugima. Jedna od ključnih stvari koja stvara otpor u prihvatanju promena je nedostatak pravovremene informacije. Čovek bez informacije ide u neizvesnost i povedava svoj strah. Postoje pet najčešnjih barijera u procesu promene drugih a to su naša reakcija, emotivni doživljaj kada se neko opire promenama, nihove emocije, njihova pozicija, njihovo nezadovoljstvo postojedim ili stavom.

centar za edukaciju. koji traj u četiri sata u toku radnog vremena. je osnovan 2006.eKapija: Ima li čarbne formule? Svaka promena zasnovana je na kombinaciji motivacije. uvežbavanje i pohvala za izvršenje na individualnom novou. godine. sve više radimo treninge „u malim zalogajima“. menadžment i konsalting.„Master skils“. eKapija: Vi ste direktor Centra za edukaciju. Zato primenjujemo kombinaciju treninga i koučinga. zatim od interakcije i praktičnih alata koji mogu da se primene odmah posle treniga. neophodno je osnažiti akciju.Polaznici de dobiti praktične alate koji omogudavaju da se ljudi izbore sa sopstvenim promenama u životu kao i da pomognu u promenama drugih. razvija se vizija i strategija. Ono što smo primetili je da je proces zaboravljanja najvedi neposredno posle treninga. Osmišljen je novi koncept „Lakše na poslu“. Razumede tipove promena i efekte koje promene proizvode u nama. Sve ove godine smo u skladu sa tendencijama menjali forme treninga. eKapija: Od čega zavisi uspeh treninga? Uspeh svakog treninga zavisi od pripreme. promena de biti dosta lakša i brža. Neophodno je da se napravi dobar marketing za promenu. Osim dvodnevnih treniga. Komunikacija od rukovodstva naniže prolazi kroz 8 koraka – urgentnost. . Bez obzira da li su rukovodioci ili ne. Drugi deo dana demo se baviti stresom usled promena i mogudnostima da razvijete samopouzdanje i promeni ugao gledanja na probleme i izazove. vizije i akcionih koraka. koji realizujemo u saradnji sa „Srma konsaltingom“ i Vladimirom Majstorovidem. Najvažnije je pojačati motivaciju formiranjem diskripance između postojedeg lošeg stanja i bududeg dobrog. godine. kreirati brze pobede koje jačaju samopouzdanje. gde polaznici uče kako da efektivno naplate dug uz očuvanje pozitivnog odnosa sa klijentima. praktične alate kako da poprave samopouzdanje. vizija mora biti iskomunicirana. Dobide konkretne. U kojim oblastima ste aktivni? . jasne. Ukoliko postoji veliki kontrast između sadašnjeg lošeg i bududeg dobrog. formira se tim za sprovođenje promena. Program daje praktične alate kako da menadžeri prestanu da se bave rešavajem problema i da počnu da ostvaruju ciljeve. Ja radim stres-menadžment treninge od 2001. menadžment i konsalting „Master skills“. procene potrebe i motivacije učesnika. Uveli smo i treninge za naplatu potraživanja. Neophodno je promeniti komunikaciju i na individualnom i na timskom novou. razliku između tranzicije i promene i zašto se ljudi opiru promenama. Bide reči o barijerama promena i kako sa njima. zatim sledi konsolidacija postignuda i novi pristup u kulturi. eKapija: O čemu de biti reči na predstojedem seminaru na Mokroj gori? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful