You are on page 1of 3

... !!

த ன ி த் த ம ி ழ் இ ய க்கம் க ண்ட ம ைை ம ைை யடிக ள் எ ழுதி ய ப ண்ைடக்காை த் த ம ி ழ ரும்


ஆரியரம எனற நல படககக கிைைததத. (நணபர பாரி அவரகளின சயமரியாைத
த ி ரும ண த்தி ன் ோபா து த ி ரும ண த்திை் கு வ ந்தவ ர்க ளுக் ெகை்ைாம் மூூன்ைுநூூூை்கள்
ெகா டுத்தா ர் . அவறறில இதவம ஒனற )

வைொமாழி எழததககைள கைளநத எழதினால, அத தனிததமிழ எனற மமைதயில


த ி ர ி ந்த என்ைன ஒ ோர அடிய ா க ச ா ய்த் து, த ம ி ெழ ன்ப து ஒ ரு ெப ர ி ய கட ெை ன் ைு ெபா ட்டிை்
அடததவாற ொொாலலிவிடைார. அநத நலில உளள உைரநைை றறமிைழ ொபாரளணரநத
நான மடககம ோபாத, த ம ி ழ ிை் சுமா ர் 500 புதிய ெசா ை்க ைள ந ா ன் க ண் டுணர்ந் துயி ருப்ோபன்.
அத கிைகக !

அடகள எனன ொொாலலகிறார எனற பாரோபாம

ஆரியரகள இநதிய பகதிககம வரமொபாழத வைகோக, ஆபகானிசதான வைர தமிழரகள


அரொாடொி வழஙகியதாக கறிபபிடகிறார. ஆட, ம ாட்ைட ஓட்டி வ ந்த ஆ ர ி ய ர்க ள், இ ந்தி ய
ப குதி ய ிை் வ ரும் ெபா ழு து, அககாலததிோலோய மாை மாளிைககைளயம, ோகாட்ைடக ைள யும்
கட்டி, நலலாடொி பரிநத அரொரகைள கணட வியநதனராம. அரொியலமைற தவறாத வாழநத
அரொரகைள "அசரர" என் ைு ெப ய ர ிட்டுவழ ங்கி ன ா ர்க ள ா ம். இ ருக் கு ோவ த த்தி ன் (Rigveda)
ூமுதை் ஒ ன்ப து ம ண்டிை ங்க ள் மு ழுவ த ூூஉம் "அசர" என்னஞ் ெசா ை் "வலிய" அலலத
"அதிகாரமைைய" என்னும் ெபா ருளிை் உரிச் ெசா ை்ைாய் வழ ங்கப்பட்டுவ ருகி ன்ை ெத ன் ைும்,
"அசரர" எனப்படுவதை் கு "த ைைவ ர்" என் ூ ைு ெபா ருள் வழ ங்கப்ெபை்ைத ா க வும் கூூைுகிை ா ர்.

ஞ ி ம ி ைு (த ம ி ழ்)= ம ி ஞ ி ைு (ஆரியம)
த ைச (த ம ி ழ்)= ொைத (ஆரியம)
விொிறி (த ம ி ழ்) = ொிவிறி (ஆரியம)
என் ைு பை ெசா ை்க ள் எ ழுத் து ம ா ை ி வ ந்த துப் ோபா ன்ோை அ ர ச ர் என்ப து அ சுரர் ஆ ன து
என்கிை ா ர்.

இ ந்த அ ர ச ர் என்போத...ர ா ச ர், ர ாஜ ா , ர ாஜ ி ன ி , என் ைும் ஆ ன து என் ைும் ந ா ன்


ெபா ரு ளுணரைா ம் .

நிறக.

அசரரகள....அரொரகள எனறாகிவிடைால, அசரரகைள அழிதததாக ொகாணைாைபபடம,


விழாககள அைனததம, த ம ி ழ க அ ர ச ர்க ைள ோபா ர ிட்டுஅ ழ ி த்த க ைத க ோளா , அலலத
அழிகக நிைனதத எழதிய கடடககைதகளாக இரகக நிைறய வாயபபிரககிறோத !

இ ர ா வ ண ன் த ம ி ழ் அ ர ச ன் என் ைு பன் ென டுங்காைம ா க பைர் ெசா ை்ைிவ ருவதை் கும் இ து


ொானறாக அைமயோமா...????

இ ருக் கு ோவ த த்திை் உயர்வா க ெசா ை்ைப்பட்ட அ சுரர் என்ை ெசா ை், பின்னா ள ிை் உயர்ச்சிப்
ெபா ருைள ம ா ை்ைி , இ த ை் கு அ ர க்க ர் என் ைு ெபா ருளிட்டுவிட்டார்க ள ா ம், ஆரிய
ெப ருந்த ைக க ள்.

அத கிைகக ! (ம ைை ம ைையடிக ள் ஒ ரு விவ ர த்திைி ருந் து அ டுத்த த ை் கு ோபா கும் ோபா து


இப்படிோய குைிப்பி டுகிை ா ர் :) )
ெதா ை்க ாப்பின ா ர் , ெதா ை்க ாப்பிய த்திை் ெசா ை்ைதி க ா ர த்திை் உைகி ய ை் ெபா ருள்க ைள
உயரதிைண எனறம, அஃகிறிைண எனறம பகதோதாதியளளார. சைவ, ஒளி, ஊைு, ஓ ைச ,
நாறறம, என்னும் ஐம் ெபா ை ி யுணர்ோவா டு, அவறைற பகததறியம மனவறிவம உைையவரகள
உயரிதிைண, ம க்க ள் என் ைும், ஐம் ெபா ை ி யுணர்வுமட்டும் ெகா ண்டைவ க ைள அஃக ிைி ைண
என் ைும் வ குத் துள்ளா ர். ூபாை் வி குதியும் உயர்தி ைண க் கு மட்டுோம என் ைும் கூூைியுள்ளா ர்.
இ துப் ோபா ன்ை ப குப்பு, ஆஙகிலம மதலான ோமைல நாடட ொமாழிகளிலம இலைல.

ஆனால, ோமைை ந ாட்டு ெமா ழ ி க ள ிை் பைவை்ைி ெப ய ர்ச் ெசாை்ைுக் கு பாை் வி குதி ோசர்த் துக்
கூூைும் வழ க்கம் உண்டு. உதாரணமாக ொவக பரவலாக ொதாைலககாடொியில வரம ஒர
ொொரமானிய மகிழவநதின விளமபரததில "த ச் ஆட்ோடா" என் ைு ெசா ை்ைப்படும். ொொரமானிய
ெமா ழ ி ய ிை் ெட ர் , ைடய், த ச் என் ைு பாை் வி குதி க ள் முைை ோய ஆ ண், ெப ண் மை் ைும்,
நடநிைலயையக கறிகக பயனபடததபபடகினறத. பிர ஞ்சு, சபானிச, இ த்த ாைி ன்
ோபா ன்ை ெமா ழ ி க ள ிை் இ ர ண் டு பாை் மட்டும் ெப ய ர்ச் ெசா ை்ைுக்ோக ோசர்கின்ைா ர்க ள்.

த ம ி ழ ிை் என்னுைடய த ந் ைத ஒ ரு பா த ி ர ி ய ா ர் என் ைு ெசா ன்னாை், இ ந்த ோமைை ெமா ழ ி க ள ிை்


என்னுைடய த ந் ைத ஒ ரு ஆ ண் பா த ி ர ி ய ா ர் என் ைு ெசா ை்ைுவார்க ள். (த ந் ைத ெப ண்
பா த ி ர ி ய ா க எப்படி இ ருக்க முடியும் என் ைு எை்ைாம் கு ைுக் கு ோக ள்வி ோகட்கப்படா து). இ ந்த
ெமா ழ ி க ைள க ை்ப ெத ன்ைாை் , ஒவொவார ொபயரசொொாலைலயம எநத பால ைவதத
குைிப்பிடோவ ண்டும் என் ைு பழ க ோவ ண்டும்.

இப்ோபா, நமம ஆரிய ொமாழியில உளளத ொொரமானிய ொமாழியைய ஒதத வரகிறத எனபத
க வ ண த் துக் குரிய து. ஆனால, ொறோற விததியாொமாக, ஆணபால ொொாறகளகக தனிச
ொொாலலம, ெப ண்பாை் ெசா ை்க ளுக் கு த ன ி ச் ெசா ை்ைும் ெகா ண்ட து ஆ ர ி ய ெமா ழ ி .

எ டுத் துக்காட்டா க .

ம ய ி ர்கை்ைை (த ம ி ழ்)- கப ரீ (ெப ண்பாை் ஆ ர ி ய ம்) - ோகசோவச (ஆணபால ஆரியம)


விரபபம (த ம ி ழ்)- இ ச்சா (ெப ண்பாை் ஆ ர ி ய ம்)- ம ோநா ர த (ஆணபால ஆரியம)
ம ா ைைப் ெபா ழு து (த ம ி ழ்) - த ி ந ா ந்த (ெப ண்பாை் ஆ ர ி ய ம்)- ொநதயா (ஆணபால ஆரியம)

த ம ி ழ் ெமா ழ ி பழ ைம ய ா ன ெமா ழ ி மட்டுமை்ை, எளி


ூ ைம ய ா ன ெமா ழ ி யும் கூூடஎன் ைு இ வ ை்ைை
எை்ைாம் அ ை ி யும் ோபா து ந ம க் கு புைப்படும்.

அத கிைகக ! (வாழக அடகளின பகழ)

ோவதஙகளம உபநிைதஙகளம அடபபைையில இர ோவற நிைலயையக ொகாணைைவ எனற


கூூைுகிைா ர் அடிக ள். உபநிைதஙகள ோவதததில உளளனவறைற பழிதத, த த் துவ ஞ ா ன
ோமம்பா டு பை்ைி ெசா ை்ைுகின்ைன என் ைும். ஆரிய ொமாழியில இரககிறோதொதாழிய, அைவ
ஆரியரகளின ோவதாநதம இலைல எனகினறார.

ோவளவிகள , க ர்மங்க ள் என் ைு இ ந்தி ய ா விை் கு வ ந்தப் புதி த ிை் ந ி க ழ்த்தி ய ஆ ர ி ய ர்க ள்,
த ம ி ழ க அ ர ச ர்க ள ி ன் உதவியுடோன வ ா ழ்ந்தா ர்க ள். த ம ி ழ க அ ை ி ஞ ர்க ள், அவரகளகக ோவத
நிைலயில இரநத மாற உபோதொிததைவகைளோய அவரகள உபநிைதஙகளாக ஆரிய
ெமா ழ ி ய ிை் எ ழுதின ா ர்க ள் என்கிை ா ர் அடிக ள் . த ம ி ழ க ம க்க ளி ன் ோவ த ா ந்தோம
உபநிைதஙகளாக மாறியொதனற ொொாலலகிறார.

அஙக ைவசொி இஙக ைவசொி...ஆரியரகளின அடமடயிோலொய ைகைவததவிடைார,


ம ைை ம ைையடிக ள். இ த ை் கு எ டுத் துக்காட்டா க உபநிட த ங்க ளிை் வ ரும் ம ன்னர்க ள ா ன ,
ொனகன, ைவொாலி ோபானறவரகைள காடடகிறார அடகள. இ ன்னும் வி ர ிவ ா க , பிைி ெதா ரு
ப த ிவிை் அ ைத ோபா டுகிோைன்.
இரததம வர வர அறததவர TM © TBCD at 12:46 PM
lables *****, தமிழர, தமிழ, விணமீன