JOGURB DE GUEVOAQTBRT

Sunt destinate cunoasterii reciproce a participantilor la o activitate. --inte de a incepe jocul, trebuie sd fie asiguratd intelegerea conditiilor. :'rarece jocurile sunt foarte ugoare, ele faciliteazd, crearea unei ambiante poz- ---'-e in 9ruP, in special, pentru participantii care anterior nu se cunosteau. Pentru unele din astfel de jocuri evaluarea nu e necesard.iar in jocuriie -: cunoa$tere mai aprofundatd, sunt utile. Adresand intrebari participanlilor, :: i-a observa cum s-au simtit in timpul jocului. Ar fi interesant ca la evaluare sd participe toti participanfii, de exem:--:. transmitAnd un obiect in cerc fiecdruia care-i primeste s6 i se ofere posi:--:tatea sd spund ceva. Poate s6 fie util6, in dependentd de grup, o scurtd" :-.:utie generald despre scopul acestor jocuri.

Mnrimea gnryuluis
Timp: Materiale:

/0 -30 pa'ot*ty'a*t{i
20 64a44te
./1n41C

A intelege diferenla intre relaliile bazate pe incredere si neincredere' partenerul' A cunoagte mai bine, pe cat e posibil, cum se autoapreciazl'

Sbie*tive

perechi, Animatorul explicd: iocul intregului grup, apoi se formeaz'' mod obignuit. fiecare incercAnd s6 aleagd pe cineva cu care nu s-ar intelege in cu ceilalti. Fiecare pereche trebuie si se izoleze si sd" nu intre in contact povesteqte coleguPerechile se izoleaza Si timp de 10 minute fiecare membru lui siu pdrerea despre sine insuqi, incercAnd sd se inleleagd"reciproc'

FroeedurX

parcursul jocului Se poate discuta despre schimbarea sentimentelor pe (a conversaliilor in perechi), despre schimbarile aparute in comportamentul ambelor persoane gi cele ce ar putea apdrea'

Evatuare

Miirimea grupuruil Timp:
Materiale:

lO -3O /4ztd4ba/41' 4O ,a*t*
hazAe 9i cti/442i

: : :
3

Sbiective
A invala perceperea unei situalii din punctul

de vedere al altei persoane'

t *l

2 grupuri. Exemplu (poate fi modificat) pentru un schimb intercultural dintre virtutil Eu: Ce e important pentru mine? ce m6 face unic? care sunt qi slabiciuniie mele? ce si cine m-a facut sd" fiu a$a cum sunt? sau indi Eu si ceilalli: care sunt prieteniile mele preferate (cu grupuri imi pl vizl\? cine sunt eroii mei, care sunt modelele mele? ce fel de relatii le rezolv? si cu cine? Ce atitudine am fa![ de conflicte / probieme 9i cum fi mAine Eu si societatea: Astazi care e rolul meu in societate gi care va mea ce influenla asi putea avea in societate? in ce mod depinde existenla societate? punctul Mai intai, participantii rSspund la intrebarile sus-numite din ser Prima vedere. puncte de vedere al celuilalt grup. Apoi, i$i expun propriile

Froceduma

Urmatoarele persoanele vor arunca succesiv zaruI. uap. Daca cisuta contine un mesaj. care.ze de 6dztce. o porunci (de exemplu.l. EvaHware Se va analiza diferenta dintre opiniile presupuse qi cele reale. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: l1 lO-3O paztdtqa*t{i 35 .i c/n zaz rl $biective A favoriza cunoasterea persoanelor participante sertt de intrebS. Porunca trebuie sa fie atAt de generala inc6. Trebuie si se ajungd la un circuit inchis. pe rare vor continua si mearga pana se va considera c6 e suficient. deseneazi inca 3 c6sule ldnga cuib si va pune emblema sa in a patra.). aruncd zar:u. Primul ce incepe.aa* a caa(6 rr4a. fie desenind altele. trebuie sd introduc5. jucdtorii vor :rebui sa indeplineasci porunca.u. la randul s5.1e raspunsuri (cel despre "in locul altora") se trimite celuiialt grup. Fiecare isi face un cuib (casu!a).Lek. Apoi il va pune pe hArtie si va desena in jurul acestuia cdsule sau cuiburi. ce vor fi stabilite de ei insisi. prin intermediul unei Fro*edrsri Fiecare participant va ciuta un obiect care-i va servi drept emblema. ajungAnd fie deja in :asufele completate.-orcontinua ca primul participant.t intreg grupul sd poatd"par:icipa la indeplinirea ei. ile dilac re? de de 'rie .ant. Daca cdsuta in care s-a nimerit e goala. iqi expune pdrerile dupa citirea rdspunsurilor. sd"povesteascdo intdmplare etc. in aceasta :dsuld. Dacd iese 4. 11. Se va observa care este viziunea actuala despre celdlalt grup si ce schimbari s-au produs. -. consecinlele stereotipurilor noastre. ct&anzi J.ri.

ridica mana prietenului sdu. Frocedur{ Jocul se desfd$oard in trei etaPe: . Evalrrare Se tinde spre integrarea in grup a tuturor participanlilor. cu intamplari copildrie. cu mAinile unite. Fiecare scrie in partea de sus a colii intAmpldri din pozitive (nonviolente) din viala lui. Jocul continud pAnd: toate persoanele sunt prezentate. Frocedrrr& Participantii se aseazd formAnd un cerc. Mirimea glrpurui: Timp: Materiale: lO -3O PaddeiQa. a) fiecare scrie individual b) prezentare pe perechi . Pentru mai profundd. E foarte Nerte Pentru participanlii o familiarizare mai in vArst6.V4 de or5. precum gi a animatorului. aranj6. noteazd toate evenimentele negative sau violente. cu formula cand ii spune numele. in partea inferioara a foii. important sd se cunoascd numele tuturor participanlilor. @ . incepAnd. c) prezentarea perechii in gruP. brutale.nd-o orizontal. se pot introduce gi alte date.Timp: Materiale: /5 6a2&te arr4oia Sbieet3vs A integra toli jucatorii intr-un grup..r/a de o16". dacd vrea. Participantii primesc o coald alba si. care corespund sau nu cu ceea ce a fost notat in partea de sus a paginii. prezentAnd persoana din stdnga. o despart cu o linie in doud parli egale.44i 50 64n44le li an czecnn cdo ctc/au o caa(6 aMf n E $bieetive A permite participanlilor sd cunoasci numele tuturor persoanelor din grup qi a crea o primd" impresie despre personalitatea fiecdrui participant. Cineva lncepe "acesta mi-e prietenul x $ t jocul.

Prlr*edtlrE Fiecare persoand. incercAnd sd determine clar :-otivul alegerii. condiliile.e I{ote te Acest exerciliu poate servi drept punct de plecare pentru o dezbatere :au altd. pentru a evita numirul diferit al cu IIri din sau L d e . pentru a evita intrebari ulterioare. impreunh vor rdmdne cu trei felicitdri pe care -i vor alege din cele extrase separat.pz4d//c. In aceastd fazd animatorul trebuie sd tind cont de necesitatea de : facilita prezentarea. Participantii se reunesc din nou in grupul mare. Atentie! Este important ca acestea sh iie bine infelese. rug6. Participanlii.'ze.tteze. permitAnd membrilor perechilor s5. re 5l EvaIrnare E important ca fiecare sd spund" cum au evoluat emotiile pe parcursul . Se poate schimba tema care se descrie in foaie. fiecare individual. &rtz-o fuzd4zzzcttdze lin re- $biective A permite fiecdrei persoane sd se prezinte alteia.spunzand "cine -a intrebarea sunt eu". in comun. Animatorul opreste procesul. precizAnd sensul acestor :otiuni. '.ezi ava+t/iate h uedzze. pentru a alege deja in patru 3 felicitdri.p6 ta. a ales ultimele trei felicitdri. povestindu-i :espre alegerea sa gi vice-versa. Pe urma perechea va merge mai departe :entru a gasi alta. /ekUfw.Animatorul precizeazS. rS. Animatorul =:<plicdregulile jocului si asigurd trecerea de la o faz6" la alta consecutiv pen"negociatorilor". Pe de alti parte.(/aaw. apoi participAnd in implicanu-se tot mai activ. pentru a evita frustrarile sau eventualele rezerve in timpul activitafii ie mai departe. fiecare prezentd"nd perechea sa. y'i. scriu evenimentele importante.atAzs* d//.nd ca participanlii sd formeze perechi rjuci"torii pot tine foaia lipite de piept). de exemplu. Dupd 2O de minute. Acest joc se ter::-ina c6nd grupul intreg. animatorul opregte aceastd. In perechi fiecare participant dispune de 10 minute pentru autorrezentare. fiecare va incerca sdr-qigiseasci perechea. Apoi. va alege trei felicitdri. ::t-t toate persoanele. rectificdri). activitate despre violenfa gi nonviolenld. ru Miirimea gnrpufui: Timp: Materiale: lO -3O fuztailazle 25 .ocului. e abso-r:t necesard disponibilitatea de timp pentru ducerea la sfArsit a jocului.fazd a exercitiului. intervind in povestirea celeilalte persoane (pentru completari.

Se mai pot face 2-3 deplas6ri.4&/4te ' t". conversalie. pe cAt e posibila o repetare a acesteia. Apoi animatorul spune cercului exterior si se deplaseze cu un loc spre dreapta. Evaluare Mirimea grupului: Timp: Materiale: Skie*tive lO -30 /aztddpaa{i 25 . Cum se percepe tendin{a de a repeta acelasi lucru pentru toli partenerii etc. elaboreze dinainte figele de ciutare.Este important de a face evaluare pentru a evidenlia situatiile negative ce au intervenit. astfel ca fiecare jucitor sa aibi in fala un partener. Mai intAi persoanele din cerul exterior. cu prezentarea fiecirei persoane de cdtre cei ce au vorbit cu ea. Se poate analiza o variatie a prezentdrii. cei care l-au impiedicat. Trebuie de analizat: factorii ce au favorizat consensul.44n44te ?/A44rc : i i A cunoaste unele date esentiale sau unele calitali ale persoanelor din grup. Evaluare Miirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O fnztuipn4$e 20 . Frocedrrrd Se formeazd. Animatorul imparte fiqe d e c6utare si explica cum trebuie completate. la ce s-a renunlat pentru a se ajunge Ia consens. Fs"seeSnarS Animatorul va trebui sd.te 4r4 44t?t47 q. Se termind.e #.2 cercuri concentrice.. Incepe o nou5. A cunoagtelucruril'e comune. 4 caiitali). de eiqtaze". insd fdrd a spune dinainte cAte vor fi. A stirri la coeziunea (unirea) grupului. cu o se d e instrucliuni pe care grupul va trebui s5. timp de 5 minute expun omologului lor unele dintre caracteristicile fiecdruia (de exemplu. apoi 9i cele din interior.le urmeze. qn( ca a4*n6zq(pnztacpna{ilaz Sbleetive A favoriza cunoastereacelorlalti. Fiecare participant va incerca @ .

rime de pantofi ca 9i tine. Cautd" o persoand" ce ar avea aceeasi ocupatie ca gi tine. dar dacd. Odatn fisele completate. Apoi. e a L€f - Mii:rimea gilpufui! Timp: Materiale: lO-3O lnzfdcepattfii lO d4&&te ha" (d" 6dzt<z 4au caztan). care e ocupalia (hobby-ul) ta preferatd. f6rd ca nici una sd nu coincidd. A conqtientiza caracteristicile fiecarei persoane. fiecare ltzate din nou. Se pot include Instrucliunile/condiliile teme serioase.Vorbeste cu cineva care ar vrea sn-!i vorbeasci pentru ce a venit incoace pot varia de Ia un grup la altul.e re "condiliile" indicate. Cautd pe cineva care se simte nervos. ele se strAng pentru a fi amestecate gi repar"autor".rui participant qi le dd urmd. instrucliuni: in collul stAng. leze pe toli sd se scoale gi si caute. Cautd pe cineva ce lgi serbeazS. . A integra semenii in viafa de grup.Cauti pe cineva ce are aceeagi m5. Daci are dubii. dorinla ce ai ruga sd"!io indeplineascd un zeu sau o zdn6"". in collul drept. in colful stAng de jos scrie ce iti place sa gasegti in oameni. Ofer-o. .ingrijire (mangAiere). Participantul va pune intrebirile din fisa "In repartizeazd figele fiecd. . poate pune intrebdri. Sensul completeze foaia cu numele persoanelor ce satisfac persoanele nu reuqesc' nu constd in a rispunde la toate intrebd"rile. Cauth pe cineva ce necesitS. taa ckc 44Ak/ gl k "k* Obieetive A pune baza unor reiatii personale. cit gi comice. ctAouu.toarele . cu primul j ucdtor incepe a cd"uta primul posesor al f oii. Animatorul trebuie sa-i stimuetc.. Aceasta se face in 8 minute. orage) diferite. sd r6"spundd.Cauta 2 persoane cu care sd inventali o reguld /un sfat. E Frccedurd Animatorul ierle isele a s d collul drept de sus scrie ce obisnuieqti sd faci duminic6 seara. ziua de nagtere intr-o luni cu tine. sd intrebe. pentru cd e intr-o situalie necu- rp. conteazd. Ordinea rispunsurilor e indiferenta. f(-l i$ | Evalware Cum v-a!i simfit? Cum a reuqit comunicareain grup? Ti-a fost ugor s6 vorbesti cu lumea? F$ote Exemplu: FISA CAUTARII COMORII DIN OAMENI Cauti 4 persoane ce vin din locuri (!ari. in LU- ile sd ace rea noscut6. Strigali-l. fira a ardta nimdnui coala.

ztkdpn t{a 5O ta<*uA 64eoe9i 4. ii scrie numele pe foaie gi o lipeqte intr-un loc vizibil (perete sau tabld anterior amenajatA). l |$ | EvaEerare Ce dificultAti ati avut in determinarea rdspunsurilor? Cum v-ati simlit grupul? La ce concluzii ali ajuns? la expunereapreferinlelor? Cum reactioneazd ( l Mirirnea gnrpului: Timp: Materiale: lO -3O pa. l |$ | ( I &vaEwsae Cum vd simteati? Ati indeplinit sincer qi corect faza c6"utarii? Mirimea eru1l'riluis lO -30 paztd. completAnd fiqa.a+*aa* Sbi**tive A cunoagte gusturile lleCarura..ticc4tult (Z/x?q crrt).:pa*lri Timp: 3O . CAnd toli au terminat. ec/eze gi oi?k. Apoi.cAs*te. zad@ze. d4c4{(fuaze.. czechaae.1' :::::::: :::::: . Dacd a gdsit primul posesor ai fisei."""t'ff peisaj -:::::::: :'#:.. @ . A favoriza afirmarea Froceduri Animatorul imparte fiecdrui participant o fiqd cu urmhtoarele intrebS. de a face o se poate intocmi acea list5" unicdr. Si pasiunile participanlilor..::: :::::::::::::::: :::*#. coincid sau nu rdspunsurile. proverb sau expresie ce l-ai auzit sau !i-a fost spusd Fiecare rispunde. implicand participarea intregului grup.ri: . se incearcd "medie a gusturilor"./Ad& irt p6rz{4eh p4/4t24 /uzaze Paz.spune-ne care este poezia/nuvela ta preferatd' cAntecul rbumul . bucatele preferate . ao@e(e.pentru a vedea dac5.

Fiecare participant scrie pe o h6. se vor reuni toate grupurile pentru a contrapune -r-rcrurile selectate si pentru a face o listA comun5". /oaz/ece. asemindtoare cu prima. de din tara si regiune. acorduri si disensiuni reflectate intr-un plan unic. nationalism. unicd pentru toti participanlii. )a ! i i Merimea gxrpufuiz fi-n2 Materiale: lO -3O /a?fde4baati ! /5 cftrnqle 1 otazAeze. opinii comune. necesitatile si valorile proiectate. o caa(6 tftaze dp Aflzrte . plecAnd spre alta. Apoi. regiunea. rd. cu care ne identificdm sau mdndrim. fiecare il prezintd grupului. Odata aceasta realizat. ideile 9i opiniile tale despre !ara. localitatea si plane:a ta cu pdrerile celorlalti. A invdla si evitdm atitudinile $ovine si sd cunoastem alte tinuturi gi valorile lor. Planul odat6 terminat . tit Evalrrare compari. intr-o ambianta favorabild de a ajunge in grup la unele concluzii. 't 5 ^i .. Froceduri I ci )i. Aceastd activitate poate servi drept surs6 pentru o iezbatere referitor la identititi culturale. camerele. urmeazd o expozitie cu introducere explicativa. cki ta< ucafu/.. czeaat4eco(ozate. Fro*eSttr* Constd. a intelege cum gAndegte si cum ESTE fiecare in functie de gusturile. il indicdnd dimensiunile.rtie cele cinci lucruri pe care le-ar lua pe planetd. A percepe. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: lO-3O pazfrtcfal4ti 3O taaas* /oi 4e Lazfce ci ut/(auz/. in construirea planului unei case in care am vrea sdr trdim.ffibEee€ive A deveni constienli de valorile existente. mobilierul.spunzand la intrebAri. Se poate incerca.cazrbca.cti/aezi i $bieetive A cunoaste simbolurile si valorile locului in care triim. Evalrrare Cum vd simteati vdzAndu-vd casa? Iar ceilalti? V-ar placea sd invitati pe cineva induntru? Pe cine? Ce fel de valori ali descoperit vdzlrnd casa replanificatd (varianta comuna). xenofobie etc.

riie.aaasn dz fuhzc (huhafu. acesta se disperseazd' Froeedrm6 @ . iqi "descoperitor". declarandu-l spion. fiecare igi "ctrpeteniile" sunt partea activa qi unul dintre c6nd se inta. a favortza cunogtinlele' Ie I i- sau stAngi.de timp impreuni tot grupul . /d4u de cA/d) c/ a4/.u gi ambii trec Ia capd. nu se intdmpla nimic. spune numele' apoi se separd' supuneri nu e corect6.lneste cu un spion $i persoana e declaratd spion' iar numele.lnesc giruri. de reu$eqte si-i ghiceasci incapere. EI.contribuliile pe care egti gata si le faci de dinamica grupului' Animatorul poate schimba intrebd.tul randului asemenea' se plimbi prin de unul dintre participanli.realizarile ce ai vrea s6 le faci intr-o perioadd.se intd. spune si el numele' il separS' de cei doi ghicegte corect numele celuilalt. In caz contrar. participant numele s6u gi primui reuqeqte corect sd ghiceasc[. se realize azl' o interogare comun6' "Perete al mAinilor"' zeazd un Frmc*dtxr& Ce imPresii !i-a Idsat activitatea? ce dificuitali Ce concluz:r ai fd'cut? Svaluare ai intdlnit? ce ai reugit? Mirirnea gnrpufui: Timp: Materiale: lO-30 fnztdcdqar4{e 25 . Apoi. Se va legati ochii' in liniste din care nimeni nu va putea ieqi.Sb*eetive A stimula comunicareainifiala in grup. daci are qir. cand o persoand. in functie Pentru final' se realiOdath foile completate. Participanlilor Ie sunt intalnesc doud persoane' vor fiecare incepe si se plimbe prin sai6. ExemPlu de intrebari: .i $biective A facilita cunoagterea membrilor grupului. comPleteazd interiorul cu rdspunsul la acestea.problema de care eqti ACUM cel mai mult preocupat .motivul aflarii taie aici cu . atingdnd hainele. ii spune celuilalt Dac6 nici una din pretrece in spateie lui. Animatorul se apropie sirui sd.aspecte ale personalitalii ce le aprectezi cel mai mult . Mai departe ei merg impreuna.n62 qn( ca aan6z*( e"*W#: n Ie | | . A intra in contact tactil' delimita un spa{iu Jocul se desfdsoard in liniste $i cu ochii legati. CAnd se coafura etc' Cel care incerca s6-si ghiceascd identitatea. atribuind Fiecare deseneazd conturul paimei sale drepte fiecarui deget o intrebar:e.

de care vrea sd" se debaraseze. despre vicii sj slabiciuni...ve A aprecia diferentele existente intre perceptia interioari si exterioard . pe alta. ci foarte sincerd.. Evaluar* Ce dificultati ai intdlnit? Cum te-ai sim{it in cursul jocului? La ce con:-uzii s-ar putea ajunge? etc.. unde existd totul. it? "Imaginafi-vd Animatorul spune jucdtorilor: ci sunteti la un iarmaroc -tttens.d4atezrak pt/4t24 de/4r4 i . iarmarocul -si :iecare vine sd lipeascd"fisa.. A stimula coeziunea si autorespectul.. $bie*tf. explicdnd opliunea sa. Tabla sau peretele reprezintd. A favoriza cunoasterea reciprocd" a membrilor grupu- ?i Fre**edw*5 Fiecare isi va desena umbra. @ . atiu i ! i Mtuimea gnrpufunz lO -3O paztuL/al4rtt Timpz 45 a&zate Materiale: /at* : : iste vor care u9i prentre i d e opie prin 'asci . Dupd aceasta se realizeaz\" o generald. trd"siturile ce vrea sd" le lase si pe care le va -ua.. iar 44. comunicAnd despre valori s...i virtuli.. numele... insi in piala se poate de intrat doar o singura data".Hvaluare Cum vd simteati? Ce senzalie v-a produs mersul prin intuneric si iiniste? Iar contactul fizic? rd ^ l l Mirimea gnrpufui: Timp: Materiale: lO -3O pa?t&cVant( 40 .-' reprezinte starea participantului la momentul dat in mediul in care se afli. czetf aaz . Mai mult. el este magic si fiecare poate si schimbe -r trasd"tura de caracter. Aceastd silueta trebuie . (critica).:. Fiecare va scrie pe o fig5. el Frecednrf.. iar intre paranteze. .atlaa* o takf t4q ca4pp?tfe (anzaaiat). fari ca cineva s-o vada.li - Y) $biective A aprofunda cunoagterea reciprocS..aazy'eze ri. Important este nu :-: fie simpatica si realistd.:spre fiecare persoand. -'-:ralizd.

. il6 simt . Apoi va urma disculia.nd cineva e injust cu mine. Se in cerc se vor formeazd un cerc.. md simt . CAnd critic (cert) pe cineva. expun6... Dupd.. md" simt .. CAnd md supar pe cineva. Coincide imaginea personald cu cea pe care o au despre noi colegii nogtri? Care sunt trdsaturile distinctive? Forma in care fiecare realizeaz1' silueta celuilalt reflectS' relatiile reciproce? Hva$man'e Timp: Materiale: 25 uriaAe o hctf dz pzapoz4L : Sbiective A favoriza cunoasterea reciprocd. .. Procedrm6 Se impart figele qi fiecare le completeazd individual. ce toli au terminat lucrul. CAnd cineva lmi face un compliment.. CAnd e cineva supS. a iltrE.. C6..Apoi fiecare persoand e aleas6 de cdtre doi colegi care ii vor desena silueta.. Cand sunt cu o persoand" 9i nu vorbesc.. md" simt. md simt . apoi perechile ardta desenui lor. ilA simt . Cdnd sunt nedreptatit. Participanlii buie sd completeze aceste propozifii. md simt Pt= r- ... mi simt.generald ca o concluzie sau un inceput pentru dezbateri. CAnd cineva de ldngd mine plange.ndu-9iideile. Apoi are loc evaluarea. Cand fac cuiva un compliment.. mai intai ceie personale..!tJt r EvaSuare Ne-a fost greu sA termind"m propoziliile? Cum apreciem sentimentele? Este uqor sd le exprim[m? Suntem atenti cu ceilalti? NI . opiniile etc. in ordine.. mi simt .. md simt .rat pe mine.. CAnd sunt tdcut intr-un gruP. "de analizd" vor demonstra desenele.

Miirimea grupuluis Timp: /0 -30 paztic.pa*t{t. formAnd un cerc. Note Se poate face invers: grupul are ochii inchisi. . reia jocul de la inceput. O persoand se plimbh prin cen:ru cu ochii inchisi. se amesteci.-:crurilor printr-un mijloc diferit. Frs*edur* Fiece participant scrie pe o foaie intr-un timp limitat (spre exemplu 5 :::in. se strAng toate --sele. se schimbd cu locurile. perceperea ProcedurS Tot grupul se ageaz6.aAtq* 44du*re. iar persoana din centru :eschisi.aAs* / dlbiective semnificative ale A facilita informarea participantilor despre valorile :c:soanelor din grup.44aLp//4ec decAt asadza( tota( de paztax. Apoi.Miirirnea gnrpului: Timp: Materiale: /0-30 ftar*Aaa{e 2O . cu ct"tc't( . asezAndu-se pe genunchii cuiva din grup.).. in care \U poate figura numele. datele considerate mai semnificative din viala sa. &hu dlbiective oau 4a* /&4frr4 a k€n ochz A forma coeziunea grupuiui. concentrarea auditivd. DacA cel cu ochii inchisi recunoaste -ldividul. Daca nu. . rtele? FSqrte Pentru acest joc ar fi propice o cunoaqtere minimd a participantilor. grupul trebuind s5"ghiceascd posesorui fiecarei fiqe. cAt gi cele personale.dpnali 2O . Persoana ce o :ine in brate imita sunetul unui animal.

detectivul va trebui sd: explice cum a ajuns la firmi aceastd concluzie. avAnd dreptul la 4 intrebari indirecte. Lingura trebuie tinutd in gurd. a antrena atentia participanfilor. Niciodata nu poli divulga idenpe care ai pornit. Frocedrr6 participanlii se impart in 2-3 echipe si formeazd numdrul respectiv de rAnduri. @ . Scopul fiecdrei echipe este de a transmite o bucificb de zah6'r de la o persoand" la alta.ztdlpa/44i /5 . Animatorul pune cdte o bucdlici de zahd. rdspunsuri credeli cd suntefi siguri. n E $biective A energiza grupul. Dacd titatea ta. Dacd.pista ( de $bie*tive etc. fdr6.Mnrimea gruputuis /0 -30 fnzticrPa4i Timp: /5 64A4kte 1 V E A dezvolta. Va apropiati de exemplu pista pictorilor talentali sau a cdntirelilor ori$icine.44it44te cdte o &r4€Kv4WPtl4rtr /*a'ze paztuLfazt 9i cAfeo 6a6fit'6 dz de P. in dependenli de opinie.za liunze eilL?6.). Daci celdlalt consau sau neag6 afirmalia.r / mtnge de ping-pong in lingura primului participant din fiecare echipa. Mnrimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O /a. A cunoagteceilalti membri ai grupuiui. bucalica de zah6r cade' echipa incepe totul de ia inePut. Se pot prelua si alte piste. Frsceduri Toli stau in picioare.44rr4€e per4r. folosind numai lingurilele. G il t ii t o Evalrrare Cum v-ati simtit? Etc. Caqtiga echipa care prima transmite bucS. iar mAinile la spate. ajutorul mdinilor.tica de zahS-r/ mingea de pingpong de la primul pand Ia uitimul participant. Fiecare devine un detectiv pentru o. ve$i spune "egti un cAnt6re! mediocru".aa7-Fn"e za/62 uatt o . dAnd intrebiri directe referitoare la pista "eqti un bun desenator". dupd.

Mnrimea gnrpuluiz Timp: Materiale: /0 .:este lucruri grupului. Gandili-vd. inchide pe cAteva clipe ochii gi apoi ^i deschide si incearcd. sd. Participan{ii formeazd un cerc gi se apuci de maini. o atmosferd placutd.-.20 pa.loncentrali-va gAndurile Ia casa voastr6. de t o Jra ica are ngLde." Participantii descriu cea ce au ales. apucAnd persoana respec:iv6 de mAn6. DacA particpantii sunt prea mulli.miros. --obild sau ceva care nu poate fi sesizat .zfAepaa{/oz Obiective A stimula procesul cunoasterii intre participanli.n voluntar se plaseazd in centrul cercului. -:ipanlii care au venit de departe gi deocamdatd" nu s-au deprins cu mediul '-rr. determine unde e curentul. iar cel prins trece in locul volun:arului.prezenta pentru voi casa.-i ajute si aleagd. Animatorul Ie spune prin ei va trece curentul electric. Ia aceasta qi pregdtiti-vd sd descrieli . ei pot fi separa{i in grupuri de 5-10 ::l:Soang. Animatorul poate . Obiective A concentra atentia participantilor si a dezvolta spiritul de observalie. a ghicit. Procedurf. Hote Acest exercitiu creaz6. @ . Frocedurl Animatorul lamuregte scopul exercitiului si le spune participantilor: -.cuvintele necesare pentru expunere. Dacd.zfd&Qna{i /5 -20 etinate drr44iz. sentiment care ar :. Curentul electric se incepe prin strdngerea :d. trece in cerc. Dupd aceasta alegefi ceva: obiecte. gust. Este foarte bun pentru par. I. M:irinrea eruputui: lO -30 fuz&:cQaagi Timp: dpfzl4der4ff dc aaatdza( pa. nAinii vecinului gi se transmite de la un participant la altul in acelagi mod.

Pra*edrrr* . facd. se apuca de maini si continud miSca Animatorul opreqte muzica qi vede cAte grupuri s-au format.lpta/oa $biective A energiza grupul in timpul activitalilor de dezvoltarea participhrii activitd. //re .tAtfi"ti 45 . spre exemplu: mult in lucrul vostru?". "Ld. ani torul opreqte muzica si roaga grupurile sd discute intrebdrile 1or.c/azl. iar la urmitorul semnal trebuie si se opresc6..rii insircinarea asemhndtoare (exemplu: "Mulge vaca". Froeedur6 Pregntili fiqele pe care sunt scrise insircinarile pentru fiecare participant. u.t nazrra( 44s ca.ti. plr gi hdztce 1 g |gl s&ieetive A energiza grupul gi a imbunatali concentrarea.ri care sunt legate intre ele 9i trebuie scrise pe fise diferite. Note Mirimea gntpufui! Tirnp: Materiale: /5 -40 paz./5 . cea ce este scris pe fise. CAnd majoritatea a format grupuri. Daci multi ticipanli nu gi-au gasit parteneri. muzica este inclush iari$i 9i ei mai au o bilitate sa-qi gdseascd grupul lor. "CAntali Happy Exemple de insdrciniri: "Sdrili ca iepurele". Pot fi pregatite cAteva insdrcind.ctunea.i rdrspunsul pe o hArtie pe care o prinde pe piept. Birthday".spuns asemdni Persoanele a ciror rispunsuri coincid. participantii trebuie sd inceapd sd. "Ce vi place cel Participanfii primesc o lntrebare. Fiecare participant trebuie sd caute persoana cu "Fd ca o vac6" corespunde insircind. Ei trebuie si rSspundd succint. Lamurifi-le in timpul dansului ei trebuie sd caute participantii cu un rS. 6Ad&. La semnaiul animatorului. Se incl muzica gi participanlii sunt invitati si danseze (nu in perechi). Exerciliul trebuie repetat de cAteva ori..44n4ute . Fiecare partici scrie numele sdu s.tra!i". Participantii formeazd un cerc -si animatorul le da figele. i i i rrrarmea grupului: ti-pl ltaterialer /5 -30 Pnzfccc4a'l$i : lO . cze(ba4te..on*aate zadlb.

lrea.rii Note Exercifiul foloseste pentru a-i ajuta pe participanti si fie mai deschisi.::a - ."i--:-t buzunar trebuie sd r6mAna liber. organizatia. TAaze pzitt &!fe a6ted 44/4rrr4& / /irfoir"h. proiectul asupra posl.r*-. tara lor (acest obiect poate fi gasit in afara cla=ei). Participanlii au 20 de minute pentru ::-? cunostintd" (ei pot sa-si numeasca numele. iar . iupS' pirerea lor. irupuriie formate pot fi folosite pentru exerciliile urmitoare. )py .rul participantilor (daci impreund cu animatorul sunt 25 de participanti *r::e va primi cdte 25 de seminte). Dupi 10 minute participanlii pot sd aducd aceste obiecte 9i sd Ie pun6 pe ::rasd".Ei trebuie sd. Motivarea participantilor. Participantii se separd in grupuri de 3 persoane si aleg un obiect care.i:. numdrul cdrora este egal cu . nir- ( $biec€ive A incuraja cunoagterea reciprocd a participantiior si a crea o atmosferi Pr*cedwa"* Fiecare participant va primi seminle.zfuQaad*: cazo au ctz ma1 pant Iude e c a it or. Seminteie sunt puse intr-un buzunar. cfiti fuztdz/aaie 44/4t. u4 ake ud4p /eattr Actzsaaze /a. Frocedciri la rri.recu r..20 -3O cartlrde 4 nt. simbolizeazd. 11a- dlbieesive cunoasterea reciprocd a participantilor.mureasci de ce au ales anume acest -b i e c t .cta. se prezinte qi sd id. @t to pa/azp dc ph. Mirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -5O paztdlpa'l& lO-25 catarde 44nrr4{ecaa /ttfztczk /4/4t?4 /araze /aztul/n"/t.

inreaga list6' Froceduri Mikimea gxrpututu Timp: Materiale: /5 -30 10-20 4A44/2 Paztdclr/aa/i 64rt4te | r' | A dezvolta capacitatea de a ascuita si a participa' Obiective . ei jocului. participd animatorui.pot s6-i dea o cdruia lucreazd). ei trebuie sd o seminld" si sa primeasci una inapoi.20 /a'zt&c/aa|i /5 -2O 644ttqte ai44rt """i"""' : j i | r' i |el Obiective A concentra atentia participanlilor qi a dezvolta memoria. unul din "Eu plec in cd"ldtorie qi iau cu mine "'" (un ticipanli incepe cu cuvinetele: Urmd'torul obiect sau o fiint6. parParticipan-tii formeazi un cerc si bat din palme in unison. fiecdrui participant pun6 in buzunarul gol sau in pahar.-i ramand o seminld in primul buzunar (aceastS' seminta cdli parinsuSi participantul). este intre 10 si 50. iar in celilalt buzunar va avea atAtea seminle ticipanli sunt in gruP. Seminla pe care o primesc. La sfdrgitul reprezintS' trebuie s5. minus unu. Dar dac6 sunt mai mulli de 30. Cand juchtorii fac cunogtinld. spre exemplu: periufa de dinli. Nofe Acest exerciliu poate fi realizat cu succesdacd numdrul participantilor : : i t------:---l Mirimea erutufuis o-nt Materiale: /5 . De asemenea. trebuie sa fie mai succinli.cu cineva. caine s'a'm'd')' pAnd ce participant repeti 9i adaugd ce ar dori se ia cu ddnsul' Jocul continud ultimul participant nu repetd.

. . Dupd aceasta. Participantul: Moscova Primul care gre$egte. n rl :e i i ! Mirimea gnrpufui: Timnz Materiale: /5 -3O fazhk/fal4ti /5 . Frocedr*rd Participantii formeazi doua rAnduri. Acesta continui povestirea.20 6n r4te ldzta oc. Frocedurd Rugati participantii sd. iese din cerc s... se numeste Mihai. .. @ . Este un om foarte principial.tali atenlia... Se include o muzica ritmici. lacA vreo pereche a comis vreo greseali. formeze un cerc. primul grup citeste intre'. Participantul: Maria! Animatorul: mAncarea cea mai iubitd a Mariei Participantul: macaroane Animatorul: odat[ unchiul meu a plecat in .caz<ac{ .. stAnd fati-n fala. urmdtoarea pereche (al 2-Iea si al 4-lea partici: ant) trebuie sd priveasci unul la altul peste spatele participantului dintre ei. Participantii se inclind inainte 9i bat din palme pe genunchi. Membrii unui grup vor scrie pe o foaie -:rebdriie care se incep cu cuvintele "de ce?"..-:ea sa' iar al doilea rdspunsul (exemplu: "De ce aici sunt atAtea copii?" ":-rndcd toti bArbatii sunt ndsculi egali in drepturi"). Ei doreste ca in viafa lui totul s6 se inceapd cu litera M .i jocul continud.. : : : $bieetive A stimula comunicarea.:. Fiecare gup ":-nlegte cdte o foaie de hArtie.... Al doilea grup va rdspunde . Primul si al treielea participant intorc capul si privesc unul Ia altul peste spatele :articipantului ce se afla intre ei qi care se apleaci lovind peste genunchi in ':tmul muzicii. trece in :entru. sau se gAndeste mai mult de 5 secunde. iuire lie ta.. N u m e l e s o t i e i .Spre exemplu: Animatorul: Am un unchi. in ritmul muzicii.Dupa ce echipele au terminat sA scrie.:-n "fiindcd"". l l 5 -/0 ca&stu Obiective A imbunS.

t Mirimea gnrputuis Timp: Materiale: ata*(btnot 3 O paztAapna/i l0-15 tttn4tde clm czerbe . grupui va relua primul la uitimCdqtiga grupul care primul reuqeqte s6 transmitd inelul de la ul participant. Daci inelul cade. Dupi aceasta.44a/44{E /4/4124 /aa'ze fuztczcpaat.-l transmita urmd'torului jocul de Ia inceput' participant pe creion. el trebuie s-o scoati 9i s-o transmitd mai a egarfei Dupd ce prima egarfi a parcurs 1/3 din drum se incepe transmiterea legatd cu doua.in dreapta o egarfi gi ii aratd cum se leagd Animtorul departe' dou6 noduri. formeazS. pe creion un inel si incearci sd.i i i rrrr*""" gruputui: /5 -4O /a'ztaa:paa{i ti-p z Materiale: lO ?ttn44te dn46 e44* raau l/ | Sbiective A activiza participanlii. 2 -3 &4ek ll I sbie*tive Froeed116 A activiza gruPul. Primul fiecare r6nd imbraci. unul in f-a\e la celilalt' Participanlii participant din Fiecare participant va lua in gur6 un creion neasculit. I : T . randuri egale. Batista legati doar cu un nod se va migca mai repede ca cea persoand si nu se dou6. Animatorul in jurul gAtului cu dou5" noduri. r (F I Frocedur6 ia doud eqarfe mari' Una Participanlii formeazd un cerc. . Participanfii vor trebui sd se gribeasci pentru ca la o afle ambele esarfe in acelasi timp. doud. iar cealalt5" doar cu un nod' trebuie legati persoand' Ambele egarfe nu trebuie sd se afle in acelasi timp }a aceeaqi transmite vecinului d.

= foi.ita pe foaia cu titlul "Detalii practice". 44nkl dte5fuKr6*') Sbieetive A discuta in detalii dorinlele si asteptd"rile participantilor. luAnd in consideralie . sd participe toti etc. apoi pe perete (exemplu: fisa cu observalii privitor Ia mAncare trebuie -. iese din joc.Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -30 fuzra. ce doresc qi ce nu doresc :: se intAmple la trening. "Detalii ::actice". ele pot fi discutate qi in baza lor se pot crea regulile pentru tren. "Plan".-. -:-ecinul " intreabd: "Ce? si celd.rncleiate. ProeedrsrS Se pregdtesc foi mari de hArtie cu titlurile: "Continut".lalt repetd. psnd. Unul din participanti spune vecinului din dreapta: "Du:e si cumpird "Omo". Procesul continud in cerc.).r I rti lp r-it . plan sau =talii practice (sa nu fumeze. . Vecinul va intreba: "Ce?" Ia ce primul participant repetd "Omo".ri "Omo".. rA e.x. Participantii lipesc fiqele . Vecinul din dreapta spune urmitorul vecin: "Du-te si cumpd.treningul. Fr$ced.sr* IA 4 a.ataali lO . din ''. 1alt.-9.'eni periodic la aceste fise. Dupa ce agteptdrile au fost inscrise . in timpul treningului Si a evaluarilor se poate . esitilile participanlilor. "Omo" este o marcd comerciald a unui praf de spdlat..:eptS"rile participantilor. Participantii trebuie sd"scrie pe fiecare fisd.ante p&4h4 {tuaze paltacpaat. @ 644U de 6dzt<p. Acest exerci!iu permite animatoruiui sh coordoneze actiunile sale cu ./5 a444/a 64ittqte S&iestfrve A imbunetali atentia si coordonarea. Aceasta poate si se refere la conlinut. Aceasta va ajuta animatorului sa conducd. Mirimea gnrprrlui: Timp: Materiale: 1O-3O pazticdpaa{i /5 -45 au. a CU SC Participantii trebuie si formeze un cerc. Cine {regegte.

zfi.! i : Mnrimea gnrputui: Timp: Materiale: /0 -20 fa.gire. deprimare). Participanlii formeazi perechi. ticipant nu poate inventa vreo frazd". ghiceasci ce dispozilie a incercat si arate perechea.. Variante posibile: pentru a economisi timpul. Fiecare pereche iese pe rAnd in centru.tor aruncd mingea 9i spune urmdtoarea frazd fara flori"). i-o arunci "Nu exista. jumitate din perechi sd arate sculpturile sale. spundnd: Urmdtorul jucd. mAinile. Grupul trebuie sd. fari. dragoste. dispozitie victorioasd."(spre exemplu: "Nu existd vard altui jucitor.exaltare.dpn4i /5 -2O aarzste o oatzT caL 44 oAtect oanak n E $biectlve A concentra atenlia participanlilor. iar celdlalt sculptorul care va migca picioareie. Participantul care are mingea. capul. Daci vreun par"Nu-i (exemplu: fum fdra foc". dezamd. ceilalti pot sa-l ajute. Note . Jocul continud pAnd participa toate perechile. "Nu-s copii fara galagie" etc. in secret cea ce este scris pe fige. Froeedurd Participanlii formeazi un cerc. Unul din membrii perechii va fi lutul. A-i face sd asculte atent qi sa gAndeascd.. E Frocedurd in cerc.t44 Materiale: $biective A examina mijloacele de comunicare nonverbala.. iar cealalta si umble prin incdpere si sd ghiceasci sculpturile. va primi c6te o fiqa pe care este scrisa o dispozilie (ciud6.). lipind expresia fielei primului gi creAnd sculptura. Miirimea ggprrpului: l0 -30 f'dzt()cdQ4"{i /5 . fricd"..auia* Timp: 444. Fiecare pereche Toli se aqeaz6. Participanlii trebuie sA tin5.

ul )ot .. i i Note Pentru a ajuta participanlii si inceapi disculia. sala? O Vom primi diurnele promise? 2. iapid la intrebarea: "Ce temeri. temerA permite participanlilor sd-gi expun6 pdrerile.. Rugati fiecare grup sd aleagS. ne e. ca '4. Va fi nevoie de :opii mai multe de materiale.. programul. Dupd ce au fost scrise rapid rispunsurile.-s. ruga$i :eprezentanlii echipelor s5" prezinte listele. I Procedurl E posibit ca participanlii sa cunoascl foarte putin despre scopul programului. SA u. s5. Fiecare grup primegte cite un flip-chart qi hArtie pentru notite. Aceasta va oferi animatorului o cosibilitate foarte bund sd atragi atenlie la obiectivele treningului. preocupdri sau Ei trebuie sd rispundi rrejudecali ali avut?". I Ce imi va da acest trening? I Ce intrebdri trebuie sa pun? I Cum vor fi animatorii. Participanlii se separd in grupuri de 4-6 persoane. cuvinte neclare. Ce poate face animatorul pentru a micgora preocupdrile voastre? Pot fi cerute ldmuriri legate de haine.. Ce fel de temeri. preocupiri sau prejudecdli existd" in grupuri? Pot exista urmdtoarele exemple: i Voi fi cel mai mic (mare) dintre participanti? I Voi fi unicul(a) bdrbat(femeie)? I Ua voi comporta corespunzdtor? I Sunt sigur cd ceilalfi au mai multe experienfa decAt mine.4bn/44i : 25 aaaa* Timpz 1 . nu sunt cunosculi intre ei sau nu stiu ce vor.4nti$e /a*a /&4rru Materiale: : I $biective povesteascS..CA . folosifi urmdtoarele rrtrebd ri: 1.persoana care va face inscripliile.i -ie gi speranfele referitor Ia traning. i ! i rrrarmea gnrpuluiz /0 -30 /azfu.

Intre ei trebuie sA fie destul spafiu.a*as* atnlc : : ! g $biective A stimula atentia participanlilor. pisica si alt soarece.t sd" sune la polilie 9i sd" comunice cd in casa lor se afla hotii. Soarecele incepe sd alerge in formd de zig-zag prin cerc. Oamenii au hotdr6.oameni. Oamenii si politia i-au iertat pe holi gi ei impreuni au Iuat cina. Oamenii ajutau politia. M"t. E Fr*eedurs Participantii vor crea un cerc. hotii au fugit din subsol in pod. de c6"teva ori cu aitd. Hotii s-au speriat gi s-au ascuns. Oamenii qi politia erau foarte bucuroqi cdnd i-au gisit pe ho!i. Pisica va alerga dupi goarece pAnd. au venit holii pentru a Ie fura banii. CAnd a venit politia.hoti. cAnd va rosti denumirea grupului. nu o va prinde. incurce pisicii. iar pisica in afar6. E Froeednu'6 .lO . pentru ca sd treacd.u cd au intrat in casa oamenilor si ei au rugat sd fie iertali.ata** ar/44r4 : : : Sbl*ctive A crea o atmosferi liber6. Exemplu de pouestire: Oamenii traiau intr-o casd. Politia a intrebat oamenii dacd ei gtiu unde se afl6 holii. Politia a lnceput s6-i caute pe ho!i. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: lO -3O pa?tdqrpa4li 5 . Intr-o seard cAnd oamenii au mers la culcare. Soarecele std" in centrul cercului. Doi doritori vor juca rolul de pisicd gi Soarece. Jocui se repetd. finAndu-se de m6"ini. Animatorul va povesti o istorie despre aceste grupuri de oameni. Jucdtorii se numhrd" de la 1 la 3.riale: /0 -3O /azfdupa/4{i I . Holii au inceput sa plAng6. acesta trebuie si se ridice si sd" se ageze repede. De fiecare dati. o persoana. trecAnd pe sub mAinile participanfilor. 2 . Hotilor le-a pirut rd. Numirul 1 vor fi polilia.i i i Mnrimea grupului: rimp. ridicAnd sau coborAnd mAinile. iar 3 . In timp ce hotii chutau banii. Participanlii pot sd. neformald". oamenii s-au trezit de la zgomotul pe care-l f6ceau ei. Oamenii au zis ca holii s-au ascuns in subsol.

comunice cu ea N ./4tttlo atrtl4fe n . Dupd aceasta. in discutia urmitoare se va :ace o analizit a faptului cum a fost constientizata schimbarea. Pentru a-i separa pe participanli pot fi folosite urmdtoarele metode: . Dup5. sd depisteze schimbdrile.e I $biec€ive A incuraja interacliunea participantilor E Frocedur6 II i te ii .participantii se schimbd cu locurile in dependenta de interesele lor .N Mirimea grupuluiz Timp: Materiale: '"":"""" lO -50 pad()ecparufc 5 -/5 . il i ri. ei se intorc cu spatele unii la alfii.fiecare participant trebuie si aleagd. au SE rii lin ia. generat de schimbariie efectuate. perechile se intorc cu fata Si se privesc reciproc qi incearcd. Participantii pot inventa singuri schimbd"rile.participantii in fiecare dimineata pot sd se schimbe cu locurile . rtii au . Exercitiul poate fi repetat dacd este nevoie.a Mulli participanti pe parcursul treningului pot si stea pe acelasi loc. ce i l i l Proeedurl r l rlii.se poate schimba componenla si marimea grupurilor de iucru . Fiecare membru al perechii trebuie sd facd" trei schimbari in exteriorul sdu. o persoani pe care o cunoaste cel mai putin si sd. Evs!ware Participantii vor descrie experienta lor si se vor gAndi ia confortul sau lisconfortul lor. aceasta.auaste 1 : ah4rc I ij ij : il I t Ilt r' | el Sbiective A recunoaste si a discuta esenta schimbarilor. r i i i Mlrimeagnrpuluiz fimpz Materiate: /O-2O paztde4bar4tt ! 2O . l-a Participantii formeaza perechi si se privesc reciproc timp de 10 secunde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful