Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă în sociologie

Cuprins

1 2

Introducere ____________________________________________________________ 2 Prevederi preliminare ___________________________________________________ 2
2.1 2.2 2.3 Cerinţe obligatorii pentru susţinerea lucrărilor _______________________________ 2 Declaraţia de asumare a răspunderii ________________________________________ 3 Predarea lucrărilor în format electronic _____________________________________ 3

3

Redactarea lucrărilor de licenţă ___________________________________________ 4
3.1 3.2 3.3 Proceduri de citare ______________________________________________________ 4 Formatul lucrării ________________________________________________________ 4 Structura lucrării________________________________________________________ 5

4 5 6

Susţinerea lucrării de licenţă______________________________________________ 7 Criterii de evaluare a lucrărilor____________________________________________ 8 Anexe ________________________________________________________________ 9
6.1 6.2
6.2.1 6.2.2 6.2.3

Declaraţie de asumare a răspunderii ________________________________________ 9 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susţinerea lucrării de licenţă _____________ 10
Redactarea structurată _________________________________________________________ 10 Exemple de formatare în MS Word ______________________________________________ 10 Finalizarea lucrării ___________________________________________________________ 13

6.3
6.3.1 6.3.2

Citarea surselor şi redactarea bibliografiei __________________________________ 14
Introducere _________________________________________________________________ 14 Exemple de formatare a bibliografiei _____________________________________________ 14

1

trebuie să demonstreze: (1) stăpânirea metodologiei ştiinţifice de cercetare. lucrarea trebuie: Să respecte principiile eticii academice și profesionale. să nu prezinte erori sistematice lexicale. ce va fi anunţată ulterior. plus anexe. conform ortografiei actuale.000 de cuvinte. Să fie încărcată pe serverul facultăţii înainte de data limită. toate lucrările de licenţă în sociologie.000-12. sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific. în cazurile în care una sau mai multe cerinţe obligatorii se dovedesc a nu fi îndeplinite. gramaticale. Acceptarea lucrării la secretariatul facultăţii nu implică acceptarea susţinerii lucrării. îndrumările primite de la profesorul coordonator. în cadrul examenului de licență. Verificarea respectării cerinţelor obligatorii se face atât de către coordonator.1 Cerinţe obligatorii pentru susţinerea lucrărilor Pentru a putea fi susţinută public. (2) stăpânirea conceptelor ştiinţifice proprii sociologiei şi a perspectivei sociologice de analiză. ţ. de sintaxă etc. fiind menit să completeze. precum: să fie redactată cu diacritice (ă. Să se încadreze în intervalul de 10.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie Acest ghid cuprinde recomandări pentru redactarea lucrărilor de licență. â). 2 Prevederi preliminare 2. este obligatorie pentru toate lucrările. 1 Introducere Lucrările de licenţă ale studenţilor în sociologie reprezintă rezultatul propriului efort de cercetare şi de redactare. Să fie predată la Secretariat în intervalul specificat. (3) efortul personal de învăţare şi de reflecţie critică al autorului. acolo unde este cazul. redactarea cu diacritice. Prin urmare. ş. conform normelor de paginare detaliate mai jos. anterior 2 . î. Să respecte structura lucrării prezentată detaliat mai jos. indiferent de tema şi de perspectiva abordată. Să respecte normele de redactare în limba română conform normelor prezente ale Academiei Române.

Lucrările vor fi predate într-un singur fişier cu denumirea (exemplu): nume_prenumecomplet_an_v[numărul versiunii]. 2.pdf Lucrările vor fi încărcate de studenţi pe site-ul facultăţii înainte de susţinere. 3 . Nu vor fi admise predări ulterioare. nesecurizat. 2. respectarea regulilor de onestitate intelectuală în folosirea surselor bibliografice şi a datelor analizate. Când vă prezentați la susținere aduceți Comisiei de examinare încă un exemplar tipărit al lucrării. pentru a fi incluse în baza de date cu lucrări de licenţă. Fiecare dintre cele două cópii ale lucrării de licenţă va include câte un exemplar semnat al declaraţiei de asumare a răspunderii. pentru a permite verificarea acestora.3 Predarea lucrărilor în format electronic Lucrările vor fi predate în format electronic coordonatorilor (format . Formularul este distribuit de Secretariat şi publicat pe Internet. Lucrările care depăşesc data limită pot fi susţinute în sesiunea următoare de licenţă. cu condiţia respectării termenelor şi obligaţiilor respective. cât şi de către secretariat la depunerea lucrărilor precum şi de către comisie înainte de susţinere. precum şi acceptarea sancţiunilor în cazul lucrărilor care conţin idei sau formulări plagiate.pdf tip text.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie depunerii. care permite copierea textului – copy – sau căutarea în text) cu cel puţin două săptămâni înainte de data limită.2 Declaraţia de asumare a răspunderii Studenţii care doresc să îşi susţină lucrarea de licenţă în sesiunea din vară trebuie să depună la secretariat o declaraţie semnată (conform anexei) prin care îşi asumă calitatea de autor al lucrării.pdf Exemplu de numire a fişierului: ionescu_anamaria_2009_v1. Nu pot fi susţinute public lucrările care nu au fost încărcate pe server până la data limită. Lucrările vor fi predate la Facultate în două exemplare. în acelaşi format pdf.

1 Proceduri de citare Procedurile de citare a surselor în lucrările de licenţă sunt specificate în anexă. după caz. Decizia de exmatriculare este luată de decanul Facultății la propunerea comisiei de examinare pe baza probelor care demonstrează plagiatul. Paginile vor avea format A4 şi margini: sus-jos 2. dar nu pot fi utilizate ca sprijin bibliografic. tabele. citarea unui text de pe internet doar prin indicarea adresei URL este incompletă.autorul textului – fie persoane sau organizaţii. de exemplu. 3. De exemplu. fotografii.54 cm şi dreapta-stânga 2. Nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă normele ortografice curente ale Academiei Române. Nu există o limită de volum pentru anexe (care pot conţine. chiar dacă sunt parafrazate. Nu vor fi acceptate lucrări în afara acestui interval de număr de cuvinte.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 3 Redactarea lucrărilor de licenţă 3. Utilizarea unor formulări originale preluate cuvânt cu cuvânt din alt autor fără precizarea corectă a sursei constituie plagiat – precum şi utilizarea ideilor altor autori. Regula de bază în citarea lucrărilor este că fiecare referinţă la un alt text trebuie să includă două elemente: .2 Formatul lucrării Lucrarea va cuprinde 10. elemente de legislaţie etc). . printre altele: interviuri transcrise. textele care nu au un autor clar nu pot fi citate în lucrările ştiinţifice. Ca regulă. 4 . Plagiatul este sancţionat prin exmatriculare. fără precizarea corectă a sursei.000 de cuvinte (de la pagina de titlu la bibliografie inclusiv) plus anexe. hărţi.000 – 12. oraşul şi anul publicării. primul rând aliniat cu 1. În anexă sunt precizate toate elementele necesare unei citări corecte. sau adresa de internet etc – conform specificaţiilor din anexă. redactate cu font Times New Roman 12.27 cm. Ele pot fi folosite ca date în analiza de text. Este incorect să cităm un text doar prin indicarea căii de găsire a documentului. precum lucrările redactate fără diacritice sau cu greşeli ortografice sau gramaticale sistematice.calea prin care textul respectiv poate fi găsit de o persoană interesată: de exemplu. editura.54 cm. Spaţierea se face la un rând şi jumătate.

5 . Lista abrevierilor. titluri proprii. Structura lucrărilor este descrisă mai jos. corespunzătoare tematicii discutate în secțiunea respectivă. Pentru fiecare capitol (marcat în caractere îngroşate în schema de mai jos) studenţii vor propune un titlu propriu care să reflecte specificul lucrării. Prin .Denumirea facultăţii . acolo unde este cazul.Informaţiile sau datele pe care le utilizează pentru a găsi un răspuns – fie că sunt date produse de altcineva şi utilizate într-o analiză secundară. precum şi alte reflecţii personale referitor la limitele şi punctele tari ale lucrării. Vor fi descrise metodele de selectare şi obţinere a informaţiilor analizate precum şi volumul acestor informaţii. metodele. Mulţumiri pentru persoanele şi instituţiile care l-au ajutat pe absolvent să realizeze teza Elementele de conţinut Rezumat: rezumatul lucrării (pe jumătate de pagină). date produse chiar de autor (calitative sau cantitative).Numele şi prenumele autorului . prenumele şi numele coordonatorului ştiinţific .Contribuţiile personale la studierea respectivei teme.Rezultatele analizei datelor / informaţiilor. surse istorice). .Luna şi anul susţinerii dizertaţiei Cuprins (sumarul. tipul de informaţii utilizate şi concluziile principale. Pentru fiecare dintre elementele de conținut de mai jos este posibil și recomandabil să formulați.Gradul didactic. . tabla de materii) Elemente opţionale: Lista figurilor şi tabelelor. sau alte tipuri de informaţii (texte din literatura de specialitate. Rezumatul precizează succint întrebările lucrării. Structura lucrărilor de licenţă în Sociologie Elementele tehnice Pagina de titlu: .Întrebările la care îşi propun să răspundă (formulate cu concepte specifice urmare lucrările trebuie să precizeze clar: sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză).Denumirea universităţii .3 Structura lucrării Lucrările de licență sunt rezultatul efortului propriu de cercetare al studenţilor. .Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 3.Titlul şi subtitlul tezei .

nu umpleţi aceste spaţiu cu concepte sau teorii pe care nu le folosiţi în continuare! .Descrierea informaţiilor sau datelor analizate în lucrare (pe care se bazează concluziile.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie Introducere: .Metodele şi tehnicile utilizate în selectarea datelor/informaţiilor din volumul total disponibil. care este potenţialul aplicativ al rezultatelor cercetării? (dacă este cazul).ce limite au informaţiile/datele utilizate: incertitudini cu privire la răspunsurile aflate (acurateţe. şi ce fel de feed-back (observaţii. date proprii (cantitative. generalitate etc) Concluzii şi reflecţii personale: . precum: . subiectivitate. formulate cu concepte specifice sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză.detalii semnificative din această experienţă: formularea şi reformularea ulterioară a întrebărilor cercetării. analiza literaturii de specialitate.definiţiile conceptelor folosite în analiza datelor / informaţiilor din lucrare. înainte de finalizare.Reflecţii personale privind experienţa de elaborare şi redactare a lucrării.Concluziile lucrării: răspunsurile la întrebările iniţiale .evaluarea acestei experienţe: ce anume aţi învăţat pe parcursul elaborării lucrării? cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcurs. impresii din cercetarea de teren (dacă este cazul). pe aceeaşi temă.Întrebările la care lucrarea îşi propune să răspundă. sau informaţii din lucrările altor autori care au studiat tema (pentru lucrările teoretice sau istorice) etc. calitative).Metodele folosite în analiza sau interpretarea datelor/informaţiilor.Prezentarea contribuţiilor proprii: ce anume aduce nou această lucrare. producerea unor date proprii. răspunsurile oferite) – fie că sunt date secundare. Profesorul coordonator are libertatea de a sugera studentului să introducă precizări legate de tipul cercetării (exploratorie/confirmatorie. . Precizări conceptuale şi cadru teoretic: discutarea literaturii sociologice şi din alte discipline relevante pentru întrebările cercetării: . din sociologie sau eventual şi din alte discipline. . propunerea unor ipoteze noi pentru cercetările viitoare). căutarea informaţiilor privind cadrul teoretic. dificultăţi în analiza datelor / informaţiilor.Limite ale metodelor folosite în obţinerea datelor analizate.ce răspunsuri oferă analiza acestor informaţii/date la întrebările cercetării? . sau metodele şi tehnicile de producere a datelor /informaţiilor.Recomandări pentru cercetările viitoare pe aceeaşi temă (sau pe teme similare) Elemente bibliografice 6 . .prezentarea rezultatelor altor cercetări ştiinţifice. Analize şi interpretări: discutarea datelor prin raportare la întrebările cercetării: . . şi cum le-aţi depăşit? cine anume a citit lucrarea Dvs. . adaptări sau inovaţii în ceea ce priveşte conceptele şi metodele utilizate. Precizări metodologice: discutarea metodelor folosite şi a informaţiilor/datelor pe care este realizată analiza: .Motivaţia alegerii temei. recomandări) aţi primit? care consideraţi că sunt punctele slabe şi punctele tari ale lucrării Dvs? . . în raport cu alte lucrări pe aceeaşi temă? susţine sau nu rezultatele altor cercetări? ce elemente de originalitate include? (de exemplu: noutatea subiectului abordat. calitativă/cantitativă. căutarea şi selectarea informaţiilor şi datelor necesare. etc).

precum şi informaţiile.Listă bibliografică (elaborată conform standardului de redactare Harvard prezentat în anexă) (Comisia de examinare poate pune studenţilor întrebări referitoare la lucrările incluse în lista bibliografică. în limitele a ceea ce este strict necesar pentru claritatea prezentării. hărţi. Este obligatoriu ca studentul să dovedească cunoaşterea în detaliu a lucrării susţinute. Durata de susţinere a lucrărilor este de 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru întrebări şi răspunsuri. 7 . inclusiv o prezentare succintă. Prezentarea mai detaliată a conceptelor şi teoriilor folosite urmează către final. Glosar (opţional) Anexe (opţional): instrumente de cercetare. (4) Alte precizări.de exemplu. În acest sens. în limitele timpului rămas. (2) Metodele folosite în producerea/selectarea şi analiza/interpretarea datelor şi informaţiilor pe care se bazează lucrarea. fotografii etc 4 Susţinerea lucrării de licenţă Ordinea recomandată a temelor abordate în susţinerea lucrării de licenţă este următoarea: (1) Întrebările la care lucrarea îşi propună să răspundă.Note (opţional) .Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie . capitolele care au fost folosite dintr-o anumită lucrare). este recomandabil ca lista să precizeze cât mai concret sursele folosite . interviuri transcrise. inclusiv a referinţelor bibliografice menţionate în lucrare. Anexe La lucrare va fi anexată Declaraţia de asumare a răspunderii semnată de candidat. a conceptelor şi a cadrului teoretic. datele utilizate pentru a răspunde la întrebări: cum au fost selectate / produse? Ce volum de date / informaţii a fost analizat? (3) Concluziile lucrării şi reflecţii personale referitoare la elaborarea lucrării.

(9) Reflecţii personale pe marginea lucrării şi a experienţei de elaborare şi redactare. a abordării unei perspective sociologice de analiză şi a experienţelor de învăţare ale studentului pe parcursul elaborării tezei. (7) Volumul şi relevanţa datelor / informaţiilor analizate. adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei. a calităţii lor ştiinţifice.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 5 Criterii de evaluare a lucrărilor Lucrările vor fi evaluate din perspectiva corectitudinii redactării. 8 . (6) Utilizarea corectă a metodelor de selectare / producere a informaţiilor şi a metodelor de analiză a informaţiilor. diversitate. (5) Adecvarea literaturii de specialitate discutate la tema studiată: relevanţă. Criterii formale: (2) Utilizarea unui limbaj academic. (8) Contribuţia proprie a lucrării la tema abordată. nerespectarea acestor cerinţe duce la respingerea lucrării. Calitatea susţinerii orale a lucrării: (10) (11) prezentarea clară a lucrării. (3) Textul este redactat îngrijit. în raport cu alte lucrări pe aceeaşi temă. Criterii eliminatorii: (1) Respectarea tuturor cerinţelor obligatorii (detaliate mai sus). Criterii privind conţinutul lucrării: (4) Utilizarea unei perspective sociologice de analiză. a corectitudinii ştiinţifice. fără incoerenţe etc). adecvat temei studiate. dovedind că lucrarea a fost recitită şi corectată înainte de predare (fără greşeli ortografice sau gramaticale. actualitate.

conform normelor de citare a surselor. la metodele prin care acestea au fost obţinute şi la sursele din care le -am obţinut sunt adevărate.... chiar dacă formulările din text sunt modificate......... declar că lucrarea de licență este elaborată doar de mine..... constituie plagiat şi sunt sancţionate prin exmatriculare........1 Declaraţie de asumare a răspunderii Subsemnatul/a ... datelor şi formulărilor care nu îmi aparţin.............. combinate cu idei proprii sau traduse din altă limbă....... În cadrul lucrării precizez sursa tuturor ideilor... Data: Semnătura: 9 .... pe baza efortului personal de cercetare şi redactare. student/ă în anul .. Universitatea din Bucureşti..… al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială..... Înţeleg că falsificarea datelor şi a informaţiilor analizate în lucrare constituie fraudă şi este sancţionată prin exmatriculare.. date sau idei elaborate de altcineva (mai mult de 10 cuvinte consecutive) fără a preciza explicit sursa acestora conform normelor de citare.. cât şi inserarea în lucrarea proprie a unor formulări......Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6 Anexe 6. Declar că toate afirmaţiile din lucrare referitoare la datele şi informaţiile analizate.………………………... Înţeleg că atât susţinerea publică a unei teze elaborate de altcineva............

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6.2 Exemple de formatare în MS Word 10 .com/word/index.2 6. Utilizarea formatărilor de titlu permite realizarea automată a cuprinsului.com/ 6. de exemplu.1 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susţinerea lucrării de licenţă Redactarea structurată Este recomandabil ca lucrarea să fie redactată structurat.: „caption”). folosind formatări de titlu şi subtitlu (en: „heading”) precum şi numerotarea automată a tabelelor. disponibil online la http://www.2.primopdf.2. în Kelly: Shauna Kelly.shaunakelly. Making the Most of Word in Your Business. graficelor etc (en. Mai multe informaţii despre redactarea structurată în MS Word (în special despre folosirea şi formatarea „heading”-urilor) sunt disponibile.html Convertirea lucrării în format pdf poate fi realizată cu programe gratuite precum Primo PDF: http://www.

Formatarea fontului: Formatarea paragrafului: Este posibilă formatarea diferită a fontului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri şi subtitluri. titluri de tabele sau grafice. citate din interviuri. tabele. etc) 11 . etc) Este posibilă formatarea diferită a paragrafului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri şi subtitluri. titluri de tabele sau grafice. tabele. citate din interviuri.

Formatarea dimensiunilor paginii (A4): Formatarea marginilor paginii: 12 .

Pentru a comunica eficient în situaţia de prezentare.3 Finalizarea lucrării Pornind de la premisa că orice lucrare de cercetare trebuie să genereze cunoaştere. de la cap la coadă.2. colegi să vă citească lucrarea şi să vă spună: ce au aflat interesant din ea. încercând să convingeţi membrii comisiei de valoarea sa ca proiect finalizat de cercetare ştiinţifică şi ca experienţă personală de învăţare. alte observaţii. sau prin consultarea lor rapidă pe parcursul prezentării. să rugaţi pe cineva apropiat – părinţi. este important ca pe parcursul lucrării şi mai ales la finalizarea ei să reflectaţi la întrebarea: ce anume am aflat pe parcursul elaborării acestei lucrări? ce anume doresc să comunic cititorilor? este lucrarea suficient de interesantă pentru a justifica timpul dedicat citirii sale? Pentru a explora aceste întrebări este util să citiţi propria lucrare. puterea sa de convingere. să recitiţi lucrarea – cu accent în special pe rezumat şi concluzii. Nu sunt acceptate prezentări care constau în citirea unui material. este util: să citiţi toată lucrarea. structura. Strudenţii trebuie să realizeze o prezentare orală a lucrării. ce ar fi vrut să afle dar nu este acolo.. realizaţi o prezentare PowerPoint sau în format similar. asigurându-vă că transmit mesajul pe care îl doriţi. Studenţii pot folosi însă materiale scrise ajutătoare – prin predarea lor membrilor comisiei. 13 . coerent şi cât mai interesant. După ce lucrarea este aproape finalizată. ce nu au înţeles. revăzând: mesajul principal. este util să vă pregătiţi în prealabil: recitiţi rezumatul şi concluziile lucrării. eventualele greşeli de ortografie etc. prieteni.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6. încercând să o structuraţi astfel încât să transmită un mesaj clar. limbajul folosit. cu principalele idei şi cu exemple de date relevante din lucrare. dar cu ceva timp înainte de data limită pentru predarea ei. pe care să o predaţi membrilor comisiei (imprimată pe hârtie). Susţinerea publică a lucrării vă pune în situaţia de a vă prezenta pe scurt lucrarea în faţa unei comisii.

Goldthorpe.sas.)” (sine loco)  editura necunoscută: “(s. 42 (2).1 Citarea surselor şi redactarea bibliografiei Introducere Stilul recomandat de citare este Harvard.org. Formele elementare ale vieţii religioase. Inițială. [Accesat la data de 30. Articole în reviste: Nume. The British Journal of Sociology.ro/wp-content/uploads/2010/12/Harvard.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6. Imperial College of London. (Anul). An enquiry concerning human understanding. [Online] Disponibil pe: <URL> [Accesat la data de ZZ.AAAA].3. E. D. Inițială. 211-230. J. Titlul articolului.LL.)” (sine nomine)  anul nu este specificat: “(s.n. Editura.)” (sine annum) 14 .3. paginile. H. Polirom. (Anul). Pentru autori multipli.infidels.2007]. (1991).unibuc.l. Hume. (Anul). Locul. Durkheim. Iaşi. (1748). Pentru informaţiile care nu pot fi găsite în publicaţie. Inițială. The uses of history in sociology: reflections on some recent tendencies. Titlul publicaţiei cu litere italice. se folosesc aceleaşi reguli ca la cărţile de autor. Publicaţii electronice de pe Internet: Autorul. Numele revistei cu litere italice.pdf 6.2 Exemple de formatare a bibliografiei Cărţi de autor: Nume. volumul (numărul). Titlul lucrării cu litere italice. [Online] Disponibil pe: http://www.a. Disponibil la adresa: http://redactare. se utilizează anumite abrevieri:  locul pulicaţiei nu este cunoscut: “(s. (1995).07.3 6. Detaliile citării și redactării referințelor sunt disponibile în: Citing & Referencing Guide: Harvard Style.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful