Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă în sociologie

Cuprins

1 2

Introducere ____________________________________________________________ 2 Prevederi preliminare ___________________________________________________ 2
2.1 2.2 2.3 Cerinţe obligatorii pentru susţinerea lucrărilor _______________________________ 2 Declaraţia de asumare a răspunderii ________________________________________ 3 Predarea lucrărilor în format electronic _____________________________________ 3

3

Redactarea lucrărilor de licenţă ___________________________________________ 4
3.1 3.2 3.3 Proceduri de citare ______________________________________________________ 4 Formatul lucrării ________________________________________________________ 4 Structura lucrării________________________________________________________ 5

4 5 6

Susţinerea lucrării de licenţă______________________________________________ 7 Criterii de evaluare a lucrărilor____________________________________________ 8 Anexe ________________________________________________________________ 9
6.1 6.2
6.2.1 6.2.2 6.2.3

Declaraţie de asumare a răspunderii ________________________________________ 9 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susţinerea lucrării de licenţă _____________ 10
Redactarea structurată _________________________________________________________ 10 Exemple de formatare în MS Word ______________________________________________ 10 Finalizarea lucrării ___________________________________________________________ 13

6.3
6.3.1 6.3.2

Citarea surselor şi redactarea bibliografiei __________________________________ 14
Introducere _________________________________________________________________ 14 Exemple de formatare a bibliografiei _____________________________________________ 14

1

să nu prezinte erori sistematice lexicale. este obligatorie pentru toate lucrările. anterior 2 . plus anexe. îndrumările primite de la profesorul coordonator. lucrarea trebuie: Să respecte principiile eticii academice și profesionale. trebuie să demonstreze: (1) stăpânirea metodologiei ştiinţifice de cercetare. redactarea cu diacritice. toate lucrările de licenţă în sociologie. fiind menit să completeze.1 Cerinţe obligatorii pentru susţinerea lucrărilor Pentru a putea fi susţinută public. ş. conform normelor de paginare detaliate mai jos. 2 Prevederi preliminare 2. Să fie încărcată pe serverul facultăţii înainte de data limită.000 de cuvinte. gramaticale. Prin urmare. Să respecte normele de redactare în limba română conform normelor prezente ale Academiei Române. ce va fi anunţată ulterior. Să fie predată la Secretariat în intervalul specificat. conform ortografiei actuale. acolo unde este cazul. sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific. în cazurile în care una sau mai multe cerinţe obligatorii se dovedesc a nu fi îndeplinite. Să se încadreze în intervalul de 10. â). în cadrul examenului de licență. de sintaxă etc. ţ.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie Acest ghid cuprinde recomandări pentru redactarea lucrărilor de licență. Acceptarea lucrării la secretariatul facultăţii nu implică acceptarea susţinerii lucrării. (2) stăpânirea conceptelor ştiinţifice proprii sociologiei şi a perspectivei sociologice de analiză. Să respecte structura lucrării prezentată detaliat mai jos.000-12. î. indiferent de tema şi de perspectiva abordată. precum: să fie redactată cu diacritice (ă. (3) efortul personal de învăţare şi de reflecţie critică al autorului. 1 Introducere Lucrările de licenţă ale studenţilor în sociologie reprezintă rezultatul propriului efort de cercetare şi de redactare. Verificarea respectării cerinţelor obligatorii se face atât de către coordonator.

Nu pot fi susţinute public lucrările care nu au fost încărcate pe server până la data limită. 2.3 Predarea lucrărilor în format electronic Lucrările vor fi predate în format electronic coordonatorilor (format . Când vă prezentați la susținere aduceți Comisiei de examinare încă un exemplar tipărit al lucrării. pentru a permite verificarea acestora. precum şi acceptarea sancţiunilor în cazul lucrărilor care conţin idei sau formulări plagiate. 3 . Lucrările vor fi predate la Facultate în două exemplare. Formularul este distribuit de Secretariat şi publicat pe Internet. Nu vor fi admise predări ulterioare. pentru a fi incluse în baza de date cu lucrări de licenţă. cât şi de către secretariat la depunerea lucrărilor precum şi de către comisie înainte de susţinere. cu condiţia respectării termenelor şi obligaţiilor respective. în acelaşi format pdf. Fiecare dintre cele două cópii ale lucrării de licenţă va include câte un exemplar semnat al declaraţiei de asumare a răspunderii. Lucrările vor fi predate într-un singur fişier cu denumirea (exemplu): nume_prenumecomplet_an_v[numărul versiunii]. nesecurizat.pdf Exemplu de numire a fişierului: ionescu_anamaria_2009_v1. Lucrările care depăşesc data limită pot fi susţinute în sesiunea următoare de licenţă. 2.pdf tip text. care permite copierea textului – copy – sau căutarea în text) cu cel puţin două săptămâni înainte de data limită. respectarea regulilor de onestitate intelectuală în folosirea surselor bibliografice şi a datelor analizate.2 Declaraţia de asumare a răspunderii Studenţii care doresc să îşi susţină lucrarea de licenţă în sesiunea din vară trebuie să depună la secretariat o declaraţie semnată (conform anexei) prin care îşi asumă calitatea de autor al lucrării.pdf Lucrările vor fi încărcate de studenţi pe site-ul facultăţii înainte de susţinere.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie depunerii.

54 cm. În anexă sunt precizate toate elementele necesare unei citări corecte. tabele. Decizia de exmatriculare este luată de decanul Facultății la propunerea comisiei de examinare pe baza probelor care demonstrează plagiatul.calea prin care textul respectiv poate fi găsit de o persoană interesată: de exemplu. textele care nu au un autor clar nu pot fi citate în lucrările ştiinţifice. elemente de legislaţie etc).Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 3 Redactarea lucrărilor de licenţă 3. 4 . sau adresa de internet etc – conform specificaţiilor din anexă.000 de cuvinte (de la pagina de titlu la bibliografie inclusiv) plus anexe. Regula de bază în citarea lucrărilor este că fiecare referinţă la un alt text trebuie să includă două elemente: . hărţi.autorul textului – fie persoane sau organizaţii.54 cm şi dreapta-stânga 2. dar nu pot fi utilizate ca sprijin bibliografic. chiar dacă sunt parafrazate. Nu vor fi acceptate lucrări în afara acestui interval de număr de cuvinte. printre altele: interviuri transcrise. De exemplu. primul rând aliniat cu 1. fără precizarea corectă a sursei. Nu există o limită de volum pentru anexe (care pot conţine. precum lucrările redactate fără diacritice sau cu greşeli ortografice sau gramaticale sistematice. Spaţierea se face la un rând şi jumătate.27 cm. după caz. Ca regulă. de exemplu. fotografii.2 Formatul lucrării Lucrarea va cuprinde 10. Ele pot fi folosite ca date în analiza de text.000 – 12. Este incorect să cităm un text doar prin indicarea căii de găsire a documentului. oraşul şi anul publicării. Paginile vor avea format A4 şi margini: sus-jos 2.1 Proceduri de citare Procedurile de citare a surselor în lucrările de licenţă sunt specificate în anexă. citarea unui text de pe internet doar prin indicarea adresei URL este incompletă. Plagiatul este sancţionat prin exmatriculare. . Nu vor fi acceptate lucrările care nu respectă normele ortografice curente ale Academiei Române. 3. redactate cu font Times New Roman 12. editura. Utilizarea unor formulări originale preluate cuvânt cu cuvânt din alt autor fără precizarea corectă a sursei constituie plagiat – precum şi utilizarea ideilor altor autori.

Structura lucrărilor de licenţă în Sociologie Elementele tehnice Pagina de titlu: .Gradul didactic.Luna şi anul susţinerii dizertaţiei Cuprins (sumarul.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 3. titluri proprii.Numele şi prenumele autorului . metodele. tipul de informaţii utilizate şi concluziile principale.Denumirea facultăţii .Rezultatele analizei datelor / informaţiilor. Lista abrevierilor. corespunzătoare tematicii discutate în secțiunea respectivă.Titlul şi subtitlul tezei . prenumele şi numele coordonatorului ştiinţific .3 Structura lucrării Lucrările de licență sunt rezultatul efortului propriu de cercetare al studenţilor.Informaţiile sau datele pe care le utilizează pentru a găsi un răspuns – fie că sunt date produse de altcineva şi utilizate într-o analiză secundară. . 5 . Structura lucrărilor este descrisă mai jos.Denumirea universităţii . acolo unde este cazul. Vor fi descrise metodele de selectare şi obţinere a informaţiilor analizate precum şi volumul acestor informaţii.Contribuţiile personale la studierea respectivei teme. tabla de materii) Elemente opţionale: Lista figurilor şi tabelelor. . sau alte tipuri de informaţii (texte din literatura de specialitate.Întrebările la care îşi propun să răspundă (formulate cu concepte specifice urmare lucrările trebuie să precizeze clar: sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză). Prin . precum şi alte reflecţii personale referitor la limitele şi punctele tari ale lucrării. Mulţumiri pentru persoanele şi instituţiile care l-au ajutat pe absolvent să realizeze teza Elementele de conţinut Rezumat: rezumatul lucrării (pe jumătate de pagină). Pentru fiecare capitol (marcat în caractere îngroşate în schema de mai jos) studenţii vor propune un titlu propriu care să reflecte specificul lucrării. surse istorice). Pentru fiecare dintre elementele de conținut de mai jos este posibil și recomandabil să formulați. Rezumatul precizează succint întrebările lucrării. date produse chiar de autor (calitative sau cantitative). .

sau metodele şi tehnicile de producere a datelor /informaţiilor.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie Introducere: . răspunsurile oferite) – fie că sunt date secundare. înainte de finalizare.Recomandări pentru cercetările viitoare pe aceeaşi temă (sau pe teme similare) Elemente bibliografice 6 . subiectivitate. .Motivaţia alegerii temei. . etc).evaluarea acestei experienţe: ce anume aţi învăţat pe parcursul elaborării lucrării? cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcurs. din sociologie sau eventual şi din alte discipline. sau informaţii din lucrările altor autori care au studiat tema (pentru lucrările teoretice sau istorice) etc. şi ce fel de feed-back (observaţii. propunerea unor ipoteze noi pentru cercetările viitoare).Metodele folosite în analiza sau interpretarea datelor/informaţiilor. Precizări conceptuale şi cadru teoretic: discutarea literaturii sociologice şi din alte discipline relevante pentru întrebările cercetării: . care este potenţialul aplicativ al rezultatelor cercetării? (dacă este cazul).Reflecţii personale privind experienţa de elaborare şi redactare a lucrării. producerea unor date proprii.Întrebările la care lucrarea îşi propune să răspundă. Precizări metodologice: discutarea metodelor folosite şi a informaţiilor/datelor pe care este realizată analiza: . calitativă/cantitativă. .Metodele şi tehnicile utilizate în selectarea datelor/informaţiilor din volumul total disponibil. căutarea informaţiilor privind cadrul teoretic.definiţiile conceptelor folosite în analiza datelor / informaţiilor din lucrare. în raport cu alte lucrări pe aceeaşi temă? susţine sau nu rezultatele altor cercetări? ce elemente de originalitate include? (de exemplu: noutatea subiectului abordat.Prezentarea contribuţiilor proprii: ce anume aduce nou această lucrare. nu umpleţi aceste spaţiu cu concepte sau teorii pe care nu le folosiţi în continuare! . adaptări sau inovaţii în ceea ce priveşte conceptele şi metodele utilizate.Concluziile lucrării: răspunsurile la întrebările iniţiale . . date proprii (cantitative. analiza literaturii de specialitate.Limite ale metodelor folosite în obţinerea datelor analizate.ce limite au informaţiile/datele utilizate: incertitudini cu privire la răspunsurile aflate (acurateţe. impresii din cercetarea de teren (dacă este cazul). formulate cu concepte specifice sociologiei şi folosind o perspectivă sociologică de analiză.prezentarea rezultatelor altor cercetări ştiinţifice. precum: . pe aceeaşi temă. recomandări) aţi primit? care consideraţi că sunt punctele slabe şi punctele tari ale lucrării Dvs? . . şi cum le-aţi depăşit? cine anume a citit lucrarea Dvs. Profesorul coordonator are libertatea de a sugera studentului să introducă precizări legate de tipul cercetării (exploratorie/confirmatorie. căutarea şi selectarea informaţiilor şi datelor necesare. generalitate etc) Concluzii şi reflecţii personale: . calitative).Descrierea informaţiilor sau datelor analizate în lucrare (pe care se bazează concluziile. dificultăţi în analiza datelor / informaţiilor. Analize şi interpretări: discutarea datelor prin raportare la întrebările cercetării: .ce răspunsuri oferă analiza acestor informaţii/date la întrebările cercetării? . .detalii semnificative din această experienţă: formularea şi reformularea ulterioară a întrebărilor cercetării.

Anexe La lucrare va fi anexată Declaraţia de asumare a răspunderii semnată de candidat. precum şi informaţiile. fotografii etc 4 Susţinerea lucrării de licenţă Ordinea recomandată a temelor abordate în susţinerea lucrării de licenţă este următoarea: (1) Întrebările la care lucrarea îşi propună să răspundă. a conceptelor şi a cadrului teoretic. (2) Metodele folosite în producerea/selectarea şi analiza/interpretarea datelor şi informaţiilor pe care se bazează lucrarea.Listă bibliografică (elaborată conform standardului de redactare Harvard prezentat în anexă) (Comisia de examinare poate pune studenţilor întrebări referitoare la lucrările incluse în lista bibliografică. (4) Alte precizări. interviuri transcrise. în limitele a ceea ce este strict necesar pentru claritatea prezentării. inclusiv a referinţelor bibliografice menţionate în lucrare. inclusiv o prezentare succintă. Prezentarea mai detaliată a conceptelor şi teoriilor folosite urmează către final.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie .Note (opţional) . Este obligatoriu ca studentul să dovedească cunoaşterea în detaliu a lucrării susţinute. 7 . hărţi. datele utilizate pentru a răspunde la întrebări: cum au fost selectate / produse? Ce volum de date / informaţii a fost analizat? (3) Concluziile lucrării şi reflecţii personale referitoare la elaborarea lucrării. Durata de susţinere a lucrărilor este de 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru întrebări şi răspunsuri. În acest sens. în limitele timpului rămas.de exemplu. capitolele care au fost folosite dintr-o anumită lucrare). este recomandabil ca lista să precizeze cât mai concret sursele folosite . Glosar (opţional) Anexe (opţional): instrumente de cercetare.

(3) Textul este redactat îngrijit. dovedind că lucrarea a fost recitită şi corectată înainte de predare (fără greşeli ortografice sau gramaticale. Criterii eliminatorii: (1) Respectarea tuturor cerinţelor obligatorii (detaliate mai sus). a corectitudinii ştiinţifice. adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei. 8 . a calităţii lor ştiinţifice. fără incoerenţe etc).Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 5 Criterii de evaluare a lucrărilor Lucrările vor fi evaluate din perspectiva corectitudinii redactării. nerespectarea acestor cerinţe duce la respingerea lucrării. a abordării unei perspective sociologice de analiză şi a experienţelor de învăţare ale studentului pe parcursul elaborării tezei. actualitate. diversitate. Criterii formale: (2) Utilizarea unui limbaj academic. (6) Utilizarea corectă a metodelor de selectare / producere a informaţiilor şi a metodelor de analiză a informaţiilor. (5) Adecvarea literaturii de specialitate discutate la tema studiată: relevanţă. (9) Reflecţii personale pe marginea lucrării şi a experienţei de elaborare şi redactare. Calitatea susţinerii orale a lucrării: (10) (11) prezentarea clară a lucrării. Criterii privind conţinutul lucrării: (4) Utilizarea unei perspective sociologice de analiză. (7) Volumul şi relevanţa datelor / informaţiilor analizate. (8) Contribuţia proprie a lucrării la tema abordată. adecvat temei studiate. în raport cu alte lucrări pe aceeaşi temă.

Data: Semnătura: 9 .... pe baza efortului personal de cercetare şi redactare. combinate cu idei proprii sau traduse din altă limbă.... cât şi inserarea în lucrarea proprie a unor formulări........ conform normelor de citare a surselor.. În cadrul lucrării precizez sursa tuturor ideilor...… al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială..Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6 Anexe 6.. date sau idei elaborate de altcineva (mai mult de 10 cuvinte consecutive) fără a preciza explicit sursa acestora conform normelor de citare..1 Declaraţie de asumare a răspunderii Subsemnatul/a ........ datelor şi formulărilor care nu îmi aparţin..... Înţeleg că falsificarea datelor şi a informaţiilor analizate în lucrare constituie fraudă şi este sancţionată prin exmatriculare.………………………... Înţeleg că atât susţinerea publică a unei teze elaborate de altcineva................... declar că lucrarea de licență este elaborată doar de mine...... student/ă în anul ...... Declar că toate afirmaţiile din lucrare referitoare la datele şi informaţiile analizate........ Universitatea din Bucureşti. la metodele prin care acestea au fost obţinute şi la sursele din care le -am obţinut sunt adevărate. chiar dacă formulările din text sunt modificate........ constituie plagiat şi sunt sancţionate prin exmatriculare.

1 Îndrumări privind tehnoredactarea şi susţinerea lucrării de licenţă Redactarea structurată Este recomandabil ca lucrarea să fie redactată structurat. Making the Most of Word in Your Business.html Convertirea lucrării în format pdf poate fi realizată cu programe gratuite precum Primo PDF: http://www. folosind formatări de titlu şi subtitlu (en: „heading”) precum şi numerotarea automată a tabelelor. disponibil online la http://www. în Kelly: Shauna Kelly.2.2.com/ 6. graficelor etc (en.shaunakelly.2 Exemple de formatare în MS Word 10 .primopdf.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6.com/word/index.: „caption”). Utilizarea formatărilor de titlu permite realizarea automată a cuprinsului.2 6. de exemplu. Mai multe informaţii despre redactarea structurată în MS Word (în special despre folosirea şi formatarea „heading”-urilor) sunt disponibile.

titluri de tabele sau grafice. citate din interviuri. titluri de tabele sau grafice. etc) Este posibilă formatarea diferită a paragrafului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri şi subtitluri. citate din interviuri.Formatarea fontului: Formatarea paragrafului: Este posibilă formatarea diferită a fontului pentru stiluri speciale de text (de exemplu: titluri şi subtitluri. etc) 11 . tabele. tabele.

Formatarea dimensiunilor paginii (A4): Formatarea marginilor paginii: 12 .

Studenţii pot folosi însă materiale scrise ajutătoare – prin predarea lor membrilor comisiei. încercând să convingeţi membrii comisiei de valoarea sa ca proiect finalizat de cercetare ştiinţifică şi ca experienţă personală de învăţare. cu principalele idei şi cu exemple de date relevante din lucrare. dar cu ceva timp înainte de data limită pentru predarea ei. ce nu au înţeles. încercând să o structuraţi astfel încât să transmită un mesaj clar. realizaţi o prezentare PowerPoint sau în format similar. Pentru a comunica eficient în situaţia de prezentare. Strudenţii trebuie să realizeze o prezentare orală a lucrării. este util să vă pregătiţi în prealabil: recitiţi rezumatul şi concluziile lucrării. este util: să citiţi toată lucrarea.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6. După ce lucrarea este aproape finalizată. de la cap la coadă. Nu sunt acceptate prezentări care constau în citirea unui material. să rugaţi pe cineva apropiat – părinţi.3 Finalizarea lucrării Pornind de la premisa că orice lucrare de cercetare trebuie să genereze cunoaştere. limbajul folosit.. structura. Susţinerea publică a lucrării vă pune în situaţia de a vă prezenta pe scurt lucrarea în faţa unei comisii. sau prin consultarea lor rapidă pe parcursul prezentării. alte observaţii.2. revăzând: mesajul principal. pe care să o predaţi membrilor comisiei (imprimată pe hârtie). 13 . eventualele greşeli de ortografie etc. asigurându-vă că transmit mesajul pe care îl doriţi. ce ar fi vrut să afle dar nu este acolo. este important ca pe parcursul lucrării şi mai ales la finalizarea ei să reflectaţi la întrebarea: ce anume am aflat pe parcursul elaborării acestei lucrări? ce anume doresc să comunic cititorilor? este lucrarea suficient de interesantă pentru a justifica timpul dedicat citirii sale? Pentru a explora aceste întrebări este util să citiţi propria lucrare. să recitiţi lucrarea – cu accent în special pe rezumat şi concluzii. prieteni. colegi să vă citească lucrarea şi să vă spună: ce au aflat interesant din ea. puterea sa de convingere. coerent şi cât mai interesant.

LL. (1991). Formele elementare ale vieţii religioase. J.infidels. se utilizează anumite abrevieri:  locul pulicaţiei nu este cunoscut: “(s. (Anul). Polirom. (1995). Hume. Disponibil la adresa: http://redactare. Numele revistei cu litere italice.)” (sine annum) 14 . Locul.AAAA]. Publicaţii electronice de pe Internet: Autorul. (1748).)” (sine loco)  editura necunoscută: “(s.07.2007]. [Online] Disponibil pe: http://www. An enquiry concerning human understanding. Durkheim. Goldthorpe. se folosesc aceleaşi reguli ca la cărţile de autor. Iaşi. (Anul). Titlul articolului. Pentru autori multipli. Inițială. Pentru informaţiile care nu pot fi găsite în publicaţie. volumul (numărul).n.Universitatea din Bucureşti Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Departamentul de Sociologie 6. Editura. Titlul publicaţiei cu litere italice. D.pdf 6. [Online] Disponibil pe: <URL> [Accesat la data de ZZ. paginile.l.org.sas. 211-230.3 6.3. The uses of history in sociology: reflections on some recent tendencies. Inițială. Inițială. [Accesat la data de 30. Titlul lucrării cu litere italice. H.a. E.unibuc. Articole în reviste: Nume. 42 (2).2 Exemple de formatare a bibliografiei Cărţi de autor: Nume.)” (sine nomine)  anul nu este specificat: “(s.ro/wp-content/uploads/2010/12/Harvard.3.1 Citarea surselor şi redactarea bibliografiei Introducere Stilul recomandat de citare este Harvard. Detaliile citării și redactării referințelor sunt disponibile în: Citing & Referencing Guide: Harvard Style. The British Journal of Sociology. (Anul). Imperial College of London.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful